Page 1

คำอธิบายรายวิชา วิชาเคมี ๒ รหัสวิชา ว๓๒๒๒๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕              ภาคเรียนที่ ๑ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       " ศึกษาและคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุมวลโมเลกุล ของสาร ความสัมพันธระหวางจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแกสที่ STP ศึกษาหนวย และการคำนวณ ความเขมขนของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย ศึกษาและทดลองและเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอยาง งาย และสูตรโดรงสราง การคำนวณหามวลเปนรอยละจากสูตรการคำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและคำนวณหาอัตาสวนจำนวนโมลของสารตั้งตนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปดและระบบเปด ศึกษาและฝกคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เปนไปตามกฎทรงมวล กฎ สัดสวนคงที่ ศึกษาทดลองและคำนวณปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย-ลูสแซก และกฎของอาโวกา โดรศึกษาและฝกคำนวณหาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวของ มากกวาหนึ่งสมการ สารกำหนดปริมาณ ผลไดรอยละ        " ศึกษาสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสาร และศึกษาชนิดของผลึกการเปลี่ยน สถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะหสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหย ความดันไอ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวความสัมพันธระหวางความดันไอของ ของเหลวตางชนิด และผลของอุณหภูมิตอความดันไอ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแกส ทฤษฎีจลนของแกส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธของความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแกส และคำนวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแกสโดยใชกฎของบอยล กฎของชารล กฎรวมแกส ศึกษาและคำนวณความดัน ปริมาตร จำนวนโมล มวล และอุณหภูมิของแกสตามกฎแกสสมบูรณ ศึกษาทดลองการแพรและอัตราการแพรของแกส การคำนวณเกี่ยวกับ กฎการแพรผานของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส        " เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส และการคำนวณเกี่ยวกับผลผลิต ของปฏิกิริยาเคมี โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูการสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหา มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม


ผลการเรียนรู       " ๑. คำนวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได        " ๒. คำนวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได        " ๓. อธิบายความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ของสาร ซึ่งไดแก จำนวนโมล จำนวนอนุภาค มวลและปริมาตรของแกสที่ STP รวมทั้งใชความสัมพันธดังกลาวคำนวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได        " ๔. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนหรือปริมาตรตามตองการ และคำนวณหาความเขมขนของ สารละลายในหนวยตางๆ ที่กำหนดใหได        " ๕. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารตอไปนี้ได        "   ๕.๑ สารละลายกับตัวทำละลาย        "   ๕.๒ สารละลายที่มีตัวทำละลายชนิดเดียวกัน แตความเขมขนตางกัน        "   ๕.๓ สารละลายที่มีตัวทำละลายตางชนิดกัน แตมีความเขมขนเทากัน        " ๖. คำนวณหามวลเปนรอยละของธาตุองคประกอบจากสูตรที่กำหนดใหได        " ๗. คำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสารได        " ๘. เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารตั้งตนและผลิตภัณฑได        " ๙. คำนวณหาอัตราสวนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเปนสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่ได        " ๑๐. สรุปขอความของกฎเกย–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมทั้งสามารถใชกฎทั้งสองคำนวณหาปริมาตรของ แกสที่เกี่ยวของในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแกสได        " ๑๑. คำนวณหาจำนวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของแกสที่ STP หรือจำนวนอนุภาคของสาร จากสมการเคมีได        " ๑๒. ระบุสารกำหนดปริมาณและใชคำนวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได        " ๑๓. คำนวณหาผลไดรอยละของสารจากการทดลองที่กำหนดใหได        " ๑๔. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได        " ๑๕. อธิบายเหตุผลที่ทำใหธาตุบางชนิดปรากฏเปนรูปตาง ๆ ได        " ๑๖. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได        " ๑๗. อธิบายความสัมพันธระหวางความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได        " ๑๘. ใชทฤษฎีจลนของแกสอธิบายสมบัติบางประการของแกสได


" ๑๙. อธิบายความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแกสได       " ๒๐. ใชกฎตาง ๆ ของแกสคำนวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมลหรือมวลของแกสได        " ๒๑. อธิบายความสัมพันธระหวางการแพรของแกสกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบอัตราการแพร และอัตราการแพรผานของแกสได รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู หมายเหตุ ในการจัดการเรียนรูใหดำเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ที่กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย


แนวทางการจัดการเรียนรู ๑. กิจกรรมการเรียนการสอน ครูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward design) มีการกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานในการ เรียนรูแตละเรื่อง โดยสงเสริมใหนักเรียนมีการสืบคนขอมูล และออกแบบการทดลอง ทำปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ รวมกันอภิปรายอธิบายและสรุป หรือนำเสนอรายงาน สรุปองคความรูทั้งนี้ในแผนการจัดการเรียนรูนี้ จะเขียนตาม แนวการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูซึ่งมีความสอดคลองกับคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ๒. ชิ้นงาน/ภาระงาน -  การนำเสนอ และการรายงานผล -  ใบงาน ๓.  สื่อ/แหลงการเรียนรู ๓.๑ สื่อ - หนังสือเรียนรายวิชาเคมี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ สสวท. - อินเตอรเน็ตเว็บไซตตางๆ - แผนภาพ - ใบความรู - ใบงาน ๓.๒ แหลงการเรียนรู R

- หองปฏิบัติการเคมี

"

- หองสมุดประจำโรงเรียน

      " -  อื่นๆ

คำอธิบายรายวิชา  
คำอธิบายรายวิชา  
Advertisement