Page 1

ประมวลภาพ งานฉลองครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ หน้า 15

มอบหนองน้�ำ ป่าโอ เพือ่ ชาวอำ�เภอขุนตาล

พลโท วิจกั ขฐ์ สิรบิ รรสพ แม่ทพั กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลตรีบญ ั ชา ดุรยิ พันธ์ ผูบ้ ญ ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นตัวแทนรับมอบหนองน้ำ�ธรรมชาติคืนจาก กรมทหารช่างที่ 3 โดยมี พันตรี นิรุต พรมมินทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ� ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ความร่วมมือของกองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ อ่านต่อหน้า 11 ในพระราชูปถัมภ์ หนองป่าโอ ตำ�บลบ้านต้า อำ�เภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

พลังงานเชียงรายบูรณาการสิง่ แวดล้อม ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคา 10 บาท

ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

พระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) จัดพิธีผูกพัทธสีมา และปิดทองฝังลูกนิมิตและในโอกาสเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำ�ปีแห่งชาติ โดยในตอนเช้า นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ในตอนบ่าย พลตรีบัญชา ดุริยพันธุ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธี ในการที่ทางวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ผูกพัทธสีมา และปิดทองฝังลูกนิมิตโดยมีพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

รพ.สัตว์มร.ชร.ล้�ำ ยุค คลินกิ คล้ายรักษาคน รพ.สัตว์ มร.ชร.เครือ่ งมือแล็บก้าวหน้า ทันสมัยสารพัด “คลินกิ ” ให้บริการทัง้ ห้อง “ไอซียู” แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม ทันตกรรม อัลตราซาวด์ คลินิก โรคผิวหนังและภูมิแพ้ โรคหัวใจ กระดูก และข้อ ระบบสืบพันธุ์ เนือ้ งอก และแผนก เอ็กซเรย์ และอัลตร้าซาวด์ ทัง้ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ทั้ง ห้ อ งพั ก สั ต ว์ ป่ ว ยวิ ก ฤต(ICU)ที่ มี แ พทย์ ประจำ�ตลอดคล้ายรพ.รักษาคน เผยอดีต อ่านต่อหน้า 11 เคยรักษาช้างมาแล้ว

สำ�นักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย เพิ่มศักยภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมแก้ไข เพื่อลดการเผา รักษาสิง่ แวดล้อมและสาธารณภัย รวมไปถึงการป้องกัน และไก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 อ่านต่อหน้า 11


หน้า

2

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519


ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

หน้า

กองบรรณาธิการ ทีมงานผูส้ อื่ ข่าว พร้อมด้วยคณะทีป่ รึกษาหนังสือพิมพ์ เชียงรายนิวส์ ขอขอบพระคุณทุกท่านผู้มีเกียรติจากทุกวงการ และเพื่อนพ้อง น้องพี่ สื่อมวลชนทุกแขนง ที่สละเวลาอันมีค่า ให้เกียรติร่วมงานฉลอง

ครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ และชมการจัดประกวด Chiangrai Supper Modal เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ

โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อย่างคับคั่ง นับเป็นนิมติ หมายและขวัญกำ�ลังใจ อย่างดียงิ่ ทีจ่ ะทำ�ให้เราได้ตอ่ สูเ้ พือ่ ยืนหยัด บนถนนสายน้�ำ หมึกนี้ต่อไป เพื่อความอยู่รอดในวิกฤติของสื่อสิ่งพิมพ์ ตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังให้กำ�ลังใจ และยังต้องการให้เราอยู่คู่กับชาว เชียงรายต่อไป เราให้คำ�มั่นว่า เราจะยืนหยัดต่อไป ให้สมกับคำ�ที่ท่านมอบ ให้แก่เรา

นายสมบูรณ์ ศิรเิ วช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ น.ส.ศุภร รัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพุทธ พลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา (เชิญตะวัน Art Festival) ณ ศูนย์วิปัสนา สากล ไร่เชิญตะวัน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอีกครั้ง และ เป็นการกระตุน้ การท่องเทีย่ วในช่วง Low Season ซึง่ งานดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม โดยมี พระมหาวุฒชิ ยั วชิระเมธี (ว. วชิรเมธี) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานจำ�นวนมาก

ผบ.มทบ.37 นำ�กำ�ลังพลลงแขกเกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ

“เชียงรายนิวส์ต้องอยู่คู่กับเชียงรายตลอดไป”

กรีนบัสจัดงานมอบเข็ม Driving Safety

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำ�กัด (กรีนบัส) ได้จัดพิธีมอบเข็ม Driving Safety ให้ แก่พนักงานขับรถผู้มีสถิติขับขี่อย่างปลอดภัยและไร้อุบัติเหตุตลอดทั้งปี โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ นายชัยยุทธ เขียวเล็ก หัวหน้าตรวจ สภาพรถพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าทีจ่ ากขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงาน ณ ห้อง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำ�กำ�ลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ เพื่อปลูกจิต ประชุม ทองคำ�คูณ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) สำ�นึกและตระหนักถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรากฐานสำ�คัญของการดำ�เนินชีวิต ที่บริเวณแปลงนาข้าว โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์พื้นที่กว่า 4 ไร่ โดยมีนายทหารและกำ�ลังพล

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

นายโชติศิริ ดารายน นายวัง นอรัตน์ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ

คณะที่ปรึกษา

คุณสมใจนึก เองตระกูล คุณสมยศ ตีระดิเรก รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย ผศ.ดร.วิรุฬสิริ ใจมา

คณะผู้สื่อข่าว

นายวารินทร์ สุต๊ะวงค์ นายสิทธิกร แก้วจีน นายทนงศักดิ์ รู้ทำ�นอง นางสุวิมล กันธิยะ อัคร์พล เทพนิล นายพงศกร ตันสุวรรณ

นักเขียนประจำ�

ผศ.สุรพล เวียงนนท์ นายสมฤกษ์ พรปรีชา นางสาวสุนันทา คำ�ดี

ประจำ�กองบรรณาธิการ

นายสมยศ นางแล นางสาวกนกพร กันทะวงค์

ที่ปรึกษากฎหมาย

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ นางสาวระวิวรรณ ทองสังข์ นายสุธรรม อินทะหลุก นายศุภกิตติ์ ชัยชนะ นายพนมกร แก้วหมื่น นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ นายสมพล สวรรค์พรหม นายนิพนธ์ ปรีดาผล นางศรสวรรค์ กองแก้ว นายจำ�นง กันแสงแก้ว นางสาววิจิตตรา คำ�ภิระวงศ์ นางสาวศศิวิมล ศรีวิชัย

นายศุภกร สิทธิกรวนิช

สำ�นักงานเลขที่ 612/52 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713858 โทรสาร. 053-740517 E-mail: chiangrainews@hotmail.com, chiangrainews2@gmail.com

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอนศิลาผางาม วิทยาคม นายจักรกฤช สิทธิโสติ ผอ.โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน มาประสานงานกับพระอาจารย์พบโชค ที่วัดห้วยปลากั้ง ในการที่ทางโรงเรียน ดอนศิลาผางามวิทยาคม ทำ�เรือ่ งขอรับความกรุณาจากพระอาจารย์พบโชค ขอรถบรรทุกนักเรียน เพื่อใช้ในการรับส่งนักเรียนของทางโรงเรียนดอนศิลา ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่ ซึ่งทาง พระอาจารย์พบโชคก็ได้ให้ความเมตตารับที่จะจัดหารถสำ�หรับบรรทุกนักเรียนให้ในเร็วๆ นี้ เรือ่ งการกุศลและช่วยเหลือประชาชนและผูท้ ขี่ าดแคลน พระอาจารย์ให้ความเมตตาช่วยเหลือ เสมอมา สาธุ สาธุ สาธุ ร่วมลงแขกเกีย่ วข้าว และเด็กนักเรียน 170 คน เข้าศึกษาเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารลงแขกเกีย่ วข้าว ซึง่ แปลงนาข้าว แห่งนี้ได้ทำ�การเพาะปลูกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ขณะนี้ผลผลิตได้เจริญเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึง ความสมัครสมานสามัคคีของกำ�ลังพล เป็นการปลูกจิตสำ�นึกให้แก่กำ�ลังพลและครอบครัว รวมทั้ง เด็กๆ ที่มาดูงานครั้งนี้ จะได้เห็นถึงความสำ�คัญของการทำ�นา ได้เรียนรู้และตระหนักถึงปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การปลูกข้าวเป็นอาชีพเกษตรกรรมหลักของไทย เป็นภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ อันเป็นวัฒนธรรม ล้ำ�ค่าของบรรพบุรุษ ตามวิถีเกษตรดั้งเดิม ซึ่งต้องรักษาให้คงอยู่ตลอดไป

นางกฤษนันท์ ทะวีชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และนายณรงค์ บันฑิตกมล ประธานคณะทำ�งาน ร่วมพิธเี ปิดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมและจูงใจประกอบการให้ ดำ�เนินกิจกรรมการอนุรกั ษ์พลังงาน ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ก็สามารถ นำ�คะแนนนั้นไปแลกรับสิทธิประโยชน์มากมายจากโครงการ ณ ห้องเชียงรุ้ง 2-3 โรงแรม เวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด การที่จังหวัดเชียงรายของเรา เป็นที่รู้จัก เป็นที่สนใจของนักลงทุน นักท่องเที่ยว นักอุตสาหกรรม ของคนไทยและต่างประเทศ ก็เพราะ “สื่อมวลชน” แขนงต่างๆ ที่ช่วยกัน นำ�เสนอข่าวสารทีป่ รากฏในรูปแบบต่างๆอย่างทีป่ รากฏให้เห็นมาโดยตลอด เพราะต่างก็มคี วาม สำ�คัญที่แตกต่างกันไป กิจกรรมและบทบาทของ “เชียงรายนิวส์” ในอดีตทีผ่ า่ นมานัน้ มีสว่ นร่วมสร้าง ร่วมผลัก ดันข่าวสารต่างๆให้ปรากฏเพือ่ ขอความร่วมมือจากประชาชน เช่น การได้มาของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง การย้ายเรือนจำ�กลางเชียงราย ไปอยู่นอกเมือง จนกลายเป็นสวนตุงและโคม ใน เขตเทศบาลนครเชียงรายในปัจจุบัน การเปลี่ยนสถานที่หลายแห่งเพื่อความเหมาะสม ฯลฯ และการระดมทุนเพื่อสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ “เชียงรายนิวส์” โดยเฉพาะ โชติศิริ ดารายน บรรณาธิการ ยังเป็นผู้น�ำ ใน การจัดกิจกรรม หรือ อีเว้นท์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นกิจกรรมทีม่ สี ว่ นทำ�ให้จงั หวัดเชียงราย เป็นทีร่ จู้ กั ของ คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายปี เช่น “การจัดประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม” มิสเชียงราย และอะไรต่อมิอะไรมากมาย และสาวงาม หนุ่มหล่อ ทีผ่ า่ นการประกวด จากเวทีทเี่ ชียงราย หลายๆคนต่างประสบความสำ�เร็จบนเส้นทางสายความ งามนี้มากมายทั้งระดับอาเซียนและระดับโลกอีกด้วย งานฉลองครบรอบ “เชียงรายนิวส์” ทุกๆปี ทีผ่ า่ นมา นอกจากจะเป็นงานที่ “นัดหมาย” ให้บุคคลต่างๆ หลายชนชั้นได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ในรอบปี ได้มีโอกาสที่ได้แต่งกาย ที่ สวยงาม สุดหล่อ ของหนุ่มๆสาวๆ ที่ชอบแต่งตัว มาโชว์มาพบกันแล้วในสถานที่รโหฐาน สวยงาม มีเกียรติตามโรงแรมหรูๆ ด้วยบรรยากาศชนชั้นไฮโซ แล้วยังเป็นเวทีแจ้งเกิดให้แก่ นักแสดงรุ่นใหม่ๆ ทั้งเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถด้านต่างๆได้แสดงความสามารถซึ่ง งานฉลองครบรอบ 30 ปี “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” ภายใต้การนำ�ของ โชติศิริ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในสิง่ ทีส่ งั คมชืน่ ชอบทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นกระแสสังคม เพือ่ ให้สงั คมคน ดารายน เจ้าของและบรรณาธิการ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ไม่ตกเทรนด์ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งเป็นงานที่ส่งเสริมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและ มีแขกเหรือ่ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในส่วนราชการของเชียงราย รวมทัง้ คหบดี นักธุรกิจระดับต่างๆ รวมทัง้ บุคคลหลากหลายวงการให้เกียรติไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และให้การสนับสนุนกันอย่าง เอกชนที่ประสงค์จะเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สายตาของ “สื่อมวลชน” และประชาชนที่ไป ร่วมงานในวันนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน บริษัททัวร์ องค์กร ล้นหลาม เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” เป็นสือ่ มวลชนทีม่ บี ทบาทอย่างสูงในการสร้างสรรค์สงั คม ต่างๆได้มีโอกาสแนะนำ�ตัวตน ครับ... งานฉลองครบรอบ 30 ปี “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” ที่ผ่านมา ทำ�ให้สังคม เชียงราย และจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักในเรื่องต่างๆมากมาย บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่าง “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” นอกจากได้ทำ�หน้าที่ เชียงราย ทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีโอกาส และรูเ้ ท่าทันในเทรนด์ตา่ งๆมากมายทีก่ �ำ ลังเป็นกระแส ให้ข่าวสาร และข้อเสนอแนะท้วงติงในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ในสังคม และยังเป็นเวที มีแคทวอล์ค (Catwalk) แจ้งเกิดให้ เยาวชน คนหนุ่ม – สาว ที่มี ยังสนับสนุน ส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความสามารถ เป็นคนกล้า และคนเก่ง ได้แสดงตัวตนในทุกๆปีอีกด้วย

“เชียงรายนิวส์” เวทีแจ้งเกิด

อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่างๆ ให้เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงมีความเจริญรุง่ เรืองทัง้ ทาง

3

“รูช เชียงราย”


หน้า

4

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นำ�คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นายบุญส่ง ศรีจุมปา บก.นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมประชุมสื่อมวลชน 4 ภาคโครงการ และเอกชนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำ�นวน 37 คน เข้าศึกษาดูงานเกีย่ วกับการบริหาร แถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 บุหรี่ตัวร้าย ทำ�ลายหัวใจ Tobacco Breaks Hearts จัดการ การวางแผน การดำ�เนินการทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา (31พ.ค.) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ เชียงราย ไม่สูบบุหรี่, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโรคหัวใจ และองค์การอนามัยโลก นายเสริฐ ไชยยานันตา ผูอ้ �ำ นวยการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ประเทศไทย มีสื่อมวลชนจากทุกภาคในประเทศไทยร่วมจำ�นวนกว่า 130 คน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQS และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการปิดตา – เปิดใจสัมผัส เชียงรายเมืองน่าเทีย่ ว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน บรรยายในหัวข้อ ทิศทาง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการต้อนรับ บริการอาหาร และเครื่องดื่มของจังหวัดเชียงราย โดยเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเชียงรายให้มีฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดปี มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือก สู่กลุ่มเป้าหมายให้มาก ณ โรงแรมพิมานอินทร์ จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ประชุมประจำ�เดือน เพือ่ หารือเตรียมการจัดงานสถาปนากรรมการของสมาคม ปีบริหาร 2561 ถึง 2563 ณ ห้องประชุม สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานสับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำ�ปี 2561 ภายในงานมีการจำ�หน่ายสับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และผลผลิตทางการเกษตรในราคาย่อมเยา มีสินค้าจากเครือข่ายเชียงราย ขายดี และผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตทางการ เกษตร การแปรรูปอาหารจากสับปะรดและลิน้ จี่ การประกวดร้องเพลงลูกทุง่ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก)

- ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำ�หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำ�ปี 2561 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมมีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุน เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมการสาธิตรูปแบบแปรงเกษตรแบบครบวงจร บูธนิทรรศการให้ค�ำ แนะนำ�และปรึกษาด้านการเกษตร - พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 5 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 นาย สมบูรณ์ ศิรเิ วช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันแถลงข่าว การจับกุมยาบ้าจำ�นวน 11,996,000 เม็ด ได้รับแจ้งจากสายสืบว่าจะมีการลักลอบลำ�เลียงยาเสพติด จากพื้นที่แนวชายแดน เข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศ จึงได้ร่วมกันออกตรวจสอบเส้นทางและ ตัง้ จุดตรวจจุดสกัดในพืน้ ที่ จนกระทัง่ พบรถยนต์กระบะยีห่ อ้ Mazda สีเทา ทะเบียน 5980 เชียงราย จอดทิ้งไว้บนถนนในหมู่บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ 12 ตำ�บลเวียงชัย อำ�เภอเวียงชัย ในสภาพล้อหลัง ด้านขวาหลุด ไม่พบคนขับหรือผู้ใดอยู่ในรถ เมื่อตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว พบยาบ้าบรรจุอยู่ใน กระบะด้านหลัง 49 กระสอบ และบริเวณห้องโดยสารด้านหน้าและด้านหลังแคปอีก 8 กระสอบ รวมยาบ้า 11,996,000 เม็ด - นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัว สุขสันต์สมานฉันท์สงั คมไทย ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 ทีภ่ ายในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้าน สันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำ�เภอเมืองเชียงราย มีผู้บริหารจากสำ�นักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คณะครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองนำ�นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองได้เรียนรู้สนุกสนานและทำ�กิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างครอบครัวให้เข้ม แข็งอบอุ่น ตลอดจนให้นักเรียน มีเจตคติที่ดีและเห็นความสำ�คัญของความรักชาติความเป็นไทย มี ความเป็นพลเมืองและนำ�มาซึ่งความสามัคคีปรองดอง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข - เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะ ผูบ้ ริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิน่ พร้อมคณะทีไ่ ด้มาตรวจเยีย่ มการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย และรับฟัง บรรยายสรุปทางด้านการศึกษา ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเยีย่ ม ชมการดำ�เนินนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของทางเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย - นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และ พนักงานกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึง่ ทางเทศบาล นครเชียงรายร่วมกับศิลปินเชียงรายจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ในการรักษาความสะอาดของบ้าน เมือง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงราย ณ ลานอนุสาวรีย์พญามังราย

นายลิขติ มีเสรี ผอ.กลุม่ งานศูนย์ด�ำ รงธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม กรณีราษฎร บ้านสันทรายน้อย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย ขอคืนพื้นที่โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย A.M.E.C โดยมีผู้อ�ำ นวย การเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนสันทรายหลวง และสมาคมผู้ปกครองและ ครู A.M.E.C เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จัดกิจกรรมอบรม ทักษะการอ่าน-เขียน และพิมพ์ อักษรเบรลล์ให้กับบุคลากรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เพื่อให้ครูและบุคลากรมีทักษะ การอ่าน-เขียน อักษรเบรลล์ ได้น�ำ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลิตสือ่ ต่างๆ อย่าง มีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายดำ�เนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และได้รับ เกียรติจากผู้นำ�ชุมชนในเขตเทศบาลตำ�บลท่าสายเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำ�แหง นำ�นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตร สจว.118 ฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความ มัน่ คงแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย จาก พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เชียงราย นอ.วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผบ.นรข เขตเชียงราย และ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานอาวุโส หอการค้าเชียงราย ณ ห้องเชียงตุง โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช. 1 รุ่นที่ 2 สาขาวิชาคหกรรม / อาหารและโภชนาการ / ผ้าและเครื่องแต่งกาย / ศิลปกรรม / การท่องเที่ยว / การโรงแรม จำ�นวน 529 คน ประจำ�ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิทยากรคือ คุณ แสงระวี สู้ทุกทิศ บรรยายเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท และ ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี บรรยาย เรื่อง พระบรมราโชบายกับงานอาชีวศึกษา

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร จัดประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม กศน.ยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรการบริหารจัดการ การ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็น Smart farmer ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค. ณ ห้อง เชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์

นายลิขิต มีเสรี ผู้อ�ำ นวยการกลุ่มงานฯ ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำ�รงธรรม และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ชร. ร่วมเจรจาไกล่เกลีย่ หนีน้ อกระบบกรณี น.ส.กาญจนา และ น.ส.ศิรนิ ทรา ชมรมกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ นอำ�เภอดอกคำ�ใต้ มอบเงินทุนให้นอ้ งนักเรียนโรงเรียนดอกคำ�ใต้ ไปกู้ยืมเงินนอกระบบและผ่อนชำ�ระเป็นรายวันแต่ต่อมาส่งไม่ไหว จึงมาขอให้ ศดธ. ช่วยไกล่เกลี่ย วิทยาคม นายจรัสพงษ์ ฟองคำ� อายุ 19 ปี บ้านเอื้ออาทร เลขที่ 9809 ม.4 ต.สว่างอารมณ์ ผลการเจรจาเจ้าหนี้ตกลงให้ผ่อนชำ�ระเงินต้นเป็นรายเดือนๆละ 2,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา สอบแพทย์ติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ยากจน จำ�นวน 10,000 บาท


ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

หน้า

59. Humanized health care (การดูแลคนไข้ด้วยหัวใจบนพื้นฐานความรู้) นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

อเล็กซานเดอร์ โป้บกล่าวไว้กว่า 400 ปีมาแล้วว่า “To err is human,to forgive devine” หมายความว่า “ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ การให้อภัยเป็นเรื่อง ของเทพยดา” แสดงว่าไม่ว่าเราจะระมัดระวังเพียงใดในการทำ�งานก็ยังเกิดความผิดพลาดได้ เสมอ ในวงการอืน่ ความผิดพลาดบางอย่างอาจพอยอมรับได้บา้ ง แต่ในทางการแพทย์นนั้ ความ ผิดพลาดย่อมหมายถึงชีวิต เพราะงานของเราคือดูแลรักษาชีวิตคนไข้ เหมือนดังที่ฟลอเร้นซ์ ไนติงเกลกล่าวไว้กว่า 200 ปีมาแล้วว่า “The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm” หมายความว่า สิ่งแรกที่สำ�คัญที่สุดใน รพ. ก็คือ อย่าทำ�ให้คนไข้เป็นอันตราย ซึ่งก็หมายความถึงคำ�ว่า “patient safety” ที่ทุกคนรู้จักกันดีใน การทำ�งานคุณภาพของสถานพยาบาล จึงต้องมีระบบป้องกันเชิงรุกเพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการรักษาพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยต่อคนไข้ทุกขั้นตอน

เมื่อไม่นานมานี้มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคนไข้ในรพ.แห่งหนึ่ง เป็นคนไข้อายุ 74 ปี มา ทำ�ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเมื่อ 9 วันก่อนเนื่องจากภาวะลิ้นหัวใจรั่ว การทำ�ผ่านัดครั้งแรกนี้ถือ เป็นการผ่าตัดทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเนือ่ งจากเป็นการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ต้องมีการใช้เครือ่ งหัวใจและ ปอดเทียมด้วย แพทย์และทีมงานมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเริม่ ตัง้ แต่อธิบายถึงขัน้ ตอนการ ผ่าตัดให้คนไข้และญาติเข้าใจและหลังผ่าตัดจะต้องอยู่ในห้อง ICU สักระยะหนึ่งจนกว่าอาการ ปลอดภัยจึงจะย้ายไปห้องพิเศษได้ การผ่าตัดครั้งแรกสำ�เร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี คนไข้สามารถ กลับบ้านได้ แพทย์นัดมาตรวจแผลผ่าตัด พบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของแผลผ่าตัดลุกลามไปถึง ประจันอก (อวัยวะคั่นระหว่างปอดหรือตามศัพท์แพทย์เรียกว่า mediastinum) แพทย์จำ�เป็น ต้องทำ�การผ่าตัดอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ระบายหนอง เป็นการผ่าตัดทีถ่ อื ว่ามีความเสีย่ งน้อยกว่าครัง้ แรก เนือ่ งจากไม่จ�ำ เป็นต้องเปิดเข้าหัวใจ ไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม แพทย์ได้อธิบายให้คนไข้ และญาติฟงั ถึงขัน้ ตอนการทำ�ผ่าตัด ให้ความมัน่ ใจว่าไม่มอี นั ตรายสามารถย้ายเข้าห้องพิเศษหลัง ออกจากห้องผ่าตัดได้ทันที อย่างไรก็ตามระหว่างการผ่าตัดได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องมือผ่าตัดไปถูก เส้นเลือดใหญ่ ทำ�ให้เสียเลือดมากและเนือ่ งจากกำ�ลังมีการอักเสบจึงเป็นเหตุให้การหยุดเลือดเป็น ไปด้วยความลำ�บาก แม้ว่าจะมีการตามทีมมาช่วยแต่เนื่องจากเป็นวันหยุด จึงไม่พร้อมเหมือนวัน ปกติ ในทีส่ ดุ คนไข้เสียชีวติ ในห้องผ่าตัด ญาติรสู้ กึ ตกใจกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เนือ่ งจากแพทย์บอก ว่าการผ่าตัดไม่นา่ จะมีอนั ตรายอะไร ทำ�ให้ไม่พอใจกับผลการรักษา อย่างไรก็ตามแพทย์ผผู้ า่ ตัดได้ ออกมาชีแ้ จงและยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดระหว่างการผ่าตัดเนือ่ งจากผ่าตัดถูกเส้นเลือดใหญ่ พร้อมกล่าวคำ�ขอโทษญาติทกุ คน ทำ�ให้ญาติสว่ นใหญ่เข้าใจและยอมรับได้วา่ ความผิดพลาดเกิดขึน้ ได้โดยทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจ พร้อมกับชืน่ ชมแพทย์ผา่ ตัดว่ามีความกล้าหาญยอมรับความจริง โดยไม่ปดิ บัง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำ�ให้เกิดความไว้วางใจและคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เหตุการณ์ครัง้ นีเ้ ป็นสิง่ เตือนใจสำ�หรับพวกเราทุกคนว่าความผิดพลาดนัน้ สามารถเกิดขึน้ กับ คนไข้ได้ทุกเวลาระหว่างที่อยู่ในรพ. ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางกายภาพหรือโครงสร้างอาคาร การ

5

พลัดตกเตียง ความผิดพลาดทางคลินิก เช่น การจ่ายยาผิด การผ่าตัดผิดพลาด ซึ่งยังคงพบได้ อยู่เสมอ จึงจำ�เป็นต้องมีการทำ�งานเชิงรุก เช่น การทำ�คุณภาพสถานพยาบาลให้มีระบบที่ได้ มาตรฐาน มีการเยี่ยมสำ�รวจโดยสถาบันรับรองมาตรฐานระดับชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อมีระบบ ที่ดีแล้วคนก็เป็นส่วนสำ�คัญที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบที่สร้างไว้อย่างเคร่งครัด ผม ยังคงยึดหลักค่านิยมร่วมของรพ.น่านที่ใช้มานานร่วม 60 ปีแล้วว่า “เราจะทำ�งานอย่างเต็ม ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและด้วยความปรารถนาดีต่อคนไข้และญาติ” ที่ อ.นพ. บุญยงค์ วงค์รักมิตร อดีตผอ.รพ.น่าน เป็นผู้นำ�มาจากกฎเสนาบดี พ.ศ. 2472 ซึ่งในอดีตทุก คนที่จะทำ�งานในรพ.จะต้องสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 3 ข้อนี้ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจกับคนไข้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย ปัจจัยสำ�คัญของการทำ�งานในรพ.คือการทำ�งานเป็นทีม เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ทีมงานจะ ต้องมีความรักความสามัคคี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหาให้เกิดความเสียหายกับคนไข้น้อยที่สุด ไม่มีการจับผิดซึ่งกันและกัน และนำ�ปัญหาที่ เกิดนั้นมาเรียนรู้เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับคนไข้อื่นอีก ขณะเดียวกันทีมงานจะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงกับคนไข้และญาติถึงความผิด พลาดที่เกิดขึ้น และจะต้องไม่ทอดทิ้งคนไข้ไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใด จะต้องอยู่ดูแลคนไข้อย่าง ใกล้ชดิ คงความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างคนไข้และทีมแพทย์ทที่ �ำ การรักษาโดยไม่ตอ้ งคำ�นึงถึงว่าจะ มีใครฟ้องร้องในเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ เสร็จสิน้ การรักษาแล้วควรหาทางเยียวยาตามสิทธิอนั พึงมีของคนไข้ด้วยความเต็มใจเช่นการขอใช้มาตรา 41 ของ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติส�ำ หรับคนไข้สิทธิบัตรทอง เป็นต้น

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอแม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโรงเรียนผูส้ งู อายุบา้ นป่าถ่อน บ้านใหม่สขุ สรรค์ บ้านป่าลัน พันเอก พสิน แสงคำ� เสนาธิการ มทบ. 37 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 สมาคมทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน เชียงราย และผู้ถือบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำ�การ ที่หอประชุมอาคารคชสาร ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย โดยมี จ่าสิบตรี บุญส่ง ศรีจุมปา บ้านชัยมงคล และ คณะกรรมการส่งเสริมการเฝ้าระวังการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม ณ หอประชุมบ้านใหม่สุขสรรค์ ม.21 ต.ท่าก๊อ โดยมีส่วน นายกสมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเชียงราย นำ�คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกสมาคมฯ จากพลเรือน ตำ�รวจ ทหาร และครอบครัว ราชการ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ร่วมงานประมาณ 250 คน ทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร จำ�นวน 759 คน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายเพื่อแสดงออกถึง ความเชื่อมั่นในการสงเคราะห์และสวัสดิการแก่สมาชิก และจะก้าวสู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการดูแลพี่น้องอดีต นักรบทุกสมรภูมิ ให้เป็นไปด้วยความเข้มแข็งและทั่วถึง

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอแม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมส่วนราชการ อปท.รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา คณะสงฆ์ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกเครือข่าย ณ ห้องประชุม อบต.ท่าก๊อ เพื่อร่วมกันวางแผนงานและแนวทางในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อกำ�หนดให้อ�ำ เภอแม่สรวยเป็นเมืองสะอาดน่าท่องเที่ยวและน่าพักอาศัย ปลอดโฟม ปลอดขยะ และปลอดภัย

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ� เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนดอยเวียงผาวิทยา บ้านพญากองดี ม.6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีหวั หน้าส่วนราชการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชน ในพืน้ เข้าร่วมโครงการฯประมาณ 300 คน และต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอแม่สรวย ได้ร่วมกิจกรรมทำ�ฝายชะลอน้ำ� บ้านแม่ยางมิ้น ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอแม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะที่เดิน ทางมาประเมินการบริหารศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง ม.6 ต.ป่าแดด ณ ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน โดยมีพัฒนาการจังหวัด ส่วนราชการ อปท. กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ตลอดจนคณะกรรมการกองทุนให้การต้อนรับ และนำ�เสนอข้อมูลกองทุนชุมชน


หน้า

6

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทว่าที่บัณฑิต ลูกแม่ฟ้าหลวงต้อง “เก่ง-ดี-มีอัตลักษณ์”

สิง่ ทีเ่ ธอได้รบั ก็คอื มีวชิ าความรูต้ ดิ ตัว เกิดความมัน่ ใจว่าจะไปทำ�งานทีไ่ หนก็ได้ ประการที่ 3 ทีต่ าม มาจากความเข้มงวดก็คือนิสัยเอาจริงเอาจัง ไม่ละไม่เลิก ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด” “อีกประการสำ�คัญที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังไว้ คือ อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง สิ่งที่ นักศึกษาของเราจะรู้สึกได้คือความมีพี่มีน้อง สรรพคุณของการมีรุ่นพี่ที่จบออกไปมากมาย ไม่ว่า เราจะไปทำ�งานทีไ่ หนก็จะมีรนุ่ พีค่ อยต้อนรับเสมอ สำ�หรับเราถือเป็นเรือ่ งดีวา่ พีน่ อ้ งแม่ฟา้ หลวงมี ความรักใคร่กลมเกลียวกัน อีกอย่างคือความมีระเบียบวินยั เวลาเด็กแม่ฟา้ หลวงไปทำ�งานทีต่ า่ งๆ มักได้รับคำ�ชื่นชมจากผู้ประกอบการว่า เด็กของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักพี่รู้จักน้อง มี ความเคารพต่อระเบียบวินัยของที่ท�ำ งาน เด็กแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนใครก็รัก ต่อมาคือการเคารพใน วัฒนธรรมประเพณีของที่ทำ�งานนั้นๆ ต้องสามารถปรับตัวให้เหมาะสม ทำ�งานได้ในสังคมที่มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกอย่างคือมีความสามัคคี รูจ้ กั ความกลมเกลียวเกือ้ กูลกัน และ อย่างสุดท้ายคือความมีน�้ำ ใจ ให้นึกถึงคำ�ว่า sense of service คือใจพร้อมที่จะบริการ พร้อม ที่จะช่วยโดยที่ไม่รอให้ใครเอ่ยขอ ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปก็เหมือนมีอาวุธประจำ�กาย สามารถไป ทำ�งานได้ทุกที่ อยู่ที่ไหนใครก็รู้ว่านี่คือลูกแม่ฟ้าหลวง” อธิการบดี มฟล. กล่าว

สำ�นักวิชาการจัดการ มฟล. จัดงานยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปี

“กมฺมุนา วตฺตติ โลโก”....... “สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม”

สวัสดีครับ เพื่อน พ้อง น้อง พี่ ของครูพชรพล ที่เคารพรัก ทุกท่าน......พบกันอีกครั้ง ในแวดวงครูเชียงราย ฉบับประจำ�เดือน มิถุนายน 2561.....เดือนมิถุนายน นับว่าเป็นเดือน สำ�คัญเกี่ยวกับระบบการปกครองของสยามประเทศ....24 มิถุนายน 2475 “คณะราษฎร” คือกลุ่มบุคคล ที่ยึดอำ�นาจการปกครอง จากสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จาก ระบบจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย.....ฝ่ายทหารมี พระยา พหลพลพยุหเสนา(พจย์ พหลโยธิน) หลวงสินธุ สงครามชัย(สินธุ์ ดมลนาวิน)....ฝ่ายพลเรือน นำ�โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม(นายปรีดยี ์ พนมยงค์) ..และประกอบด้วยบุคลากรหลักอีกหลาย ท่าน......พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี คนแรก ภายใต้รัฐธรรมนูญ...ผ่าน มาแล้ว 86 ปี....อา ช่างเป็นช่วงที่ยาวนาน.... แวดวงครูเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการครู ครู(ทั้งในและนอกประจำ�การ)และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เงินกู้ ช.พ.ค. ตั้งแต่โครงการ 2-7 ที่ทางธนาคารออมสิน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สมาชิก ตั้งแต่ 0.5-1% โดยสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถเลือกแนวทางได้สองวิธี คือ ระยะเวลาชำ�ระ หนี้ เท่าสัญญาเดิมแต่ได้ลดจำ�นวนเงินที่ส่งน้อยลง ได้เงินกลับบ้าน หรือ นำ�ดอกเบี้ยที่ลด ไปเพิ่มเป็นการชำ�ระเงินต้น ระยะเวลาชำ�ระหนี้ เร็วขึ้น......ทั้งนี้ต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดี...ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดกับธนาคารออมสิน หรือ หน่วยงานต้นสังกัดฯ....ซึ่งข่าวแจ้งว่า จะมีผล ตั้งแต่ มิถุนายน 61.....ติดตามดูนะครับ.

เมือ่ เร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่ก�ำ ลังจะสำ�เร็จการศึกษาในปีนี้ ณ หอประชุม สมเด็จย่า เริ่มจากพิธีฮ้องขวัญโดยพ่อครูล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลตามแบบประเพณีชาว เหนือ จากนั้น รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่เหล่าว่าที่บัณฑิตเพื่อให้ข้อคิด เตรียมความพร้อมก่อนออกไปสูโ่ ลกแห่งการทำ�งาน โดยกล่าวย้�ำ ถึงสิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้ แก่บณ ั ฑิตทุกคนคือ มุง่ หวังให้เป็นทัง้ คนเก่งและคนดี สามารถนำ�วิชาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและส่วนรวม ก้าวออกไปสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ รวมทั้งมีอัตลักษณ์ส�ำ คัญของความ เป็นลูกแม่ฟา้ หลวง คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผูอ้ าวุโส เคารพกฎระเบียบ เคารพประเพณี วัฒนธรรม รู้รักความสามัคคีกลมเกลียว และรู้จักความมีน�้ำ ใจเอื้อเฟื้อ “ลักษณ์ของความเป็นลูกแม่ฟา้ หลวง คือสิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยปลูกฝังให้นกั ศึกษามาตลอด โดย มี 4 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 คือ ความเป็นคนดี ฝังอยู่ในจิตใจว่า เราจะเป็นคนดีเพราะ เราเป็นลูกสมเด็จย่า สมเด็จย่ามีความปรารถนาอย่างเดียว คือขอให้คนในบ้านเมืองนี้เป็นคนดี ดีโดยไม่ต้องมีใครสั่ง ประการที่ 2 เราปลูกฝังในเรื่องของการเรียน มีความเข้มงวดกวดขัน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำ�นักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม Management Fiesta for MFU 20th Anniversary เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษครบรอบ 20 ปี ของทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำ�นักวิชาการจัดการ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลาก หลายด้าน ทั้งภาควิชาการและภาคบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการความเป็นมาและผลงานอัน ยอดเยีย่ มของทุกสาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการท่องเทีย่ ว การจัดการ อุตสาหกรรมการบริการ และการจัดการธุรกิจการบิน นอกจากนี้ยังมีการจัดเวิร์คช็อป สัมมนา พิเศษ รวมหมูบ่ า้ นน่าเทีย่ ว แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทำ�อาหาร งานออกร้านทัง้ ช็อปทัง้ ชิม ชมหนังกลางแปลง การแสดงบนเวที คอนเสิรต์ จากวงซีซนั ไฟว์ พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย งานนีไ้ ด้ทงั้ ความสนุกสนานและประสบการณ์สร้างสรรค์มากมายสำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมงานสุดยิง่ ใหญ่ ตลอด 7 วันเต็ม

ม.พะเยา ปรับโฉมรถโดยสาร NGV ใหม่ ติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายในการใช้รถสวัสดิการให้กับนิสิตและบุคลากร ตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบ NGV ทั้งหมดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเช่ารถจากบริษัทเอกชน เข้ามาให้บริการ แก่นสิ ติ และบุคลากร ตัง้ แต่เวลา 06.30 - 21.30 น. ทุกวัน ทีผ่ า่ นมาการดำ�เนินการในการให้บริการรถสวัสดิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี กล่าวว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ� มาตรการความปลอดภัยรถสวัสดิการ (รถโดยสาร NGV) แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1.มาตรการความปลอดภัย ด้านรถสวัสดิการ (รถโดยสาร NGV) 2.มาตรการด้านพนักงานขับรถสวัสดิการ 3.มาตรการด้านการบริหาร จัดการ 4.มาตรการด้านผู้โดยสาร 5.มาตรการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ล่าสุดการให้บริการรถสวัสดิการได้ ทำ�การปรับโฉมใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นรถระบบ NGV รวมทั้งหมด 36 คัน มี 2 ขนาด คือ รถแบบ 45 ที่นั่ง มี ทั้งหมด 10 คัน และรถแบบ 27 ที่นั่ง มีทั้งหมด 26 คัน เปลี่ยนเบาะนั่งเป็นแบบ VIP จัดให้มีเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งเส้นทางเดินรถ รับ-ส่ง 3 สาย คือ 1. สายหน้ามหาวิทยาลัย-จุดพักรถอาคารเรียนรวม ผ่านหน้าคณะเทคโนโลยีและสารสนเทศศาสตร์ เป็น หมายเลขรถคี่ 2. สายหน้ามหาวิทยาลัย-จุดพักรถอาคารเรียนรวม ผ่านคณะวิศวะกรรมศาสตร์ เป็นหมายเลขรถคู่ 3. สายจุดพักรถอาคารเรียนรวม – หอพัก – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รถระบบใหม่ที่ปรับโฉมทั้งหมดเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และได้ทำ�การตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยของรถสวัสดิการ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อรองรับจำ�นวนนิสิต และอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น”

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในอำ�เภอดอกคำ�ใต้ เมือ่ 22 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ณ ตำ�บลบ้านถ้� ำ อำ�เภอดอกคำ�ใต้ จังหวัดพะเยา เป็นอีก สถานทีห่ นึง่ ทีม่ คี วามพยายามในการสืบทอดภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ในการจัดตัง้ เป็นชมรมรักษ์แผนไทย ตำ�บลบ้านถ้ำ�ขึ้น โดยทางชมรมมีการนำ�พืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น มาประกอบ เป็นตำ�รับยาตามภูมปิ ญ ั ญาทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมา เผยแพร่ตอ่ ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ทางคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ลงพืน้ ทีจ่ ดั โครงการสืบสานภูมปิ ญ ั ญาท้อง ถิ่นด้านสมุนไพรในอำ�เภอดอกคำ�ใต้ เพื่อสืบสานองค์ความรู้ด้านสมุนไพรตำ�รับยาในท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี ดร.มารุต แก้ววงศ์ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย ดร.เนติ เงินแพทย์ นางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่า 20 คน จัดโครงการ ร่วมกับชมรมรักษ์แผนไทย รพ.สต.บ้านถ้ำ� ต.บ้านถ้ำ� อ.ดอกคำ�ใต้ โดยเริ่ม จากการสำ�รวจ ไม้ยืนต้นในสวนรุกขชาติ ต.บ้านถ้ำ� และจัดทำ�ป้ายอะคริลิคแนะนำ�ไม้ยืนต้น ในบริเวณ ซึ่งในป้ายจะประกอบด้วย ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาคำ�เมือง และชื่อวิทยาศาสตร์ ซึง่ นำ�มาสูก่ ารต่อยอดทำ�การสำ�รวจพืชสมุนไพรในบริเวณป่าชุมชน (โดย ดร.ภัคสิริ สิน ไชยกิจ) ของ ต.บ้านถ้� ำ จัดทำ�เป็นตัวอย่างพืชพรรณแห้ง และจัดเป็นนิทรรศการเผยแพร่ ในโอกาสต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการสืบทอด ภูมปิ ญ ั ญาล้านนาทีไ่ ด้สบื ทอดกันมาให้เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึ มีแนวคิดทีจ่ ะรวบรวม ตำ�รับยาสมุนไพรสูตรต่างๆ ของชมรมมาเผยแพร่ โดยการจัดเก็บตัวอย่างและถ่ายรูปต้นพืชสมุนไพรในพื้นที่ พร้อมทั้งหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพรนั้น มาจัดนิทรรศการเผยแพร่ ความรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่อไป

พิธีไหว้ครู

บรรยากาศของการเปิดเทอมใหม่ของแต่ละโรงเรียน นักเรียนยกมือไหว้ครู ที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนทุกเช้าก่อนเข้า โรงเรียน นัน่ คือผูป้ กครองได้มอบความไว้วางใจให้กบั โรงเรียนจึงได้สง่ ลูกอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของตนเองเข้ามาศึกษาหาความรู้ ภายในรัว้ ของโรงเรียน จึงเป็นภาระหน้าทีข่ องครูทจี่ ะดูแลให้ความช่วยเหลือ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือด้วยดีจากผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูป้ กครอง ทำ�ให้อุ่นใจและอบอุ่น พร้อมที่จะนำ�ลูกศิษย์ ไปถึงเป้าหมายของการเรียนตามที่ผู้ปกครองตั้งความหวัง หลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนแล้ว ทุกโรงเรียนได้ก�ำ หนดให้ วันพฤหัสบดีทสี่ องของเดือนมิถนุ ายนของทุกปี จัดงานวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของครู คำ�ว่า “ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมี ผู้กล่าวว่ามาจากคำ�ว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระ หน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น “ครู” จะต้องทุ่มเททั้ง แรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้ก�ำ เนิด ซึ่งในชีวิตของคนๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน “ครูคนแรก” แล้ว ในการใช้ชีวิตของเด็กในการดำ�รงชีวิตต่อไปได้ในสังคมจึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ครู” ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำ�มาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำ�คัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อท่าน ด้วยเหตุนี้เอง “การบูชาครู” หรือ “การไหว้ครู” จึงเป็นประเพณีสำ�คัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุก สาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูผู้ให้ความรู้ ทำ�ให้เราสามารถ นำ�ไปในในการดำ�รงชีวิตได้ในสังคมเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ในความหมายของ “การไหว้ครู” ก็คอื การทีศ่ ษิ ย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผูเ้ พียบ พร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผูส้ บื ทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรูด้ ว้ ยความ วิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงาม ทีม่ สี ว่ นโน้มน้าวจิตใจคนให้รกั ษาคุณความดี และช่วยธำ�รงรักษาวิทยาการให้สบื เนือ่ งต่อไปแล้ว การทีศ่ ษิ ย์แสดงความเคารพยอมรับ นับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำ�ให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมี ความรูส้ กึ ผูกพันใกล้ชดิ เกิดมัน่ ใจว่า ตนจะมีผคู้ มุ้ ครองดูแลสัง่ สอนให้ไปสูห่ นทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน พิธีไหว้ครูมีมาแต่โบราณแล้ว ไม่มีพิธีรีตองมากนัก แต่มีความหมายแฝงไว้มากมาย คนโบราณเป็นนักคิดจะทำ�อะไรก็มัก จะผูกเป็นปริศนาที่ลึกซึ้งเอาไว้เสมอ ในพิธีไหว้ครูก็เช่นเดียวกันเครื่องสักการะที่ใช้ในการไหว้ครูนั้น นอกจาก ธูป เทียนแล้ว ยัง มีข้าวตอก ดอกไม้ที่หางาย เช่น ดอกมะเขือ ดอกเข็ม และหญ้าแพรก ที่มีความหมาย สำ�หรับการไหว้ครู แต่ในปัจจุบัน จะเห็น ว่า เครื่องสักการะที่นักเรียนนำ�มาไหว้ครูนั้น สวยงามมากแต่ไม่มีความหมายเป็นไปตามยุคตามสมัย ทั้งนี้นักเรียนไม่ช่วยกันจัด ทำ�พานไหว้ครู หาซื้อดอกไม้ที่สวยงามจากตลาดมาทำ�พาน หรือไม่ก็ให้ทางร้านจัดทำ�พานไหว้ครูให้ แทนการใช้เครื่องสักการะที่มี ความหมายที่ใช้กันมาแต่โบราณ อย่างไรก็ตาม พานไหว้ครูปีนี้ มาช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริง โดยการร่วมแรง ร่วมใจกันจัดพานที่ใช้ดอกไม้ที่หาง่ายในชุมชน ใช้ดอกมะเขือ หญ้าแพรกเป็นสื่อความหมายก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่น้อย เพราะการ ปลูกมะเขือและหญ้าแพรกนั้นง่ายกว่าและประหยัดกว่าการซื้อดอกไม้ปัจจุบันราคาแพง วันไหว้ครูปีนี้ ชวนเพื่อนๆ มาจัดพานไป ไหว้คุณครูดีกว่า เพราะการจัดทำ�พานไหว้ครูเองนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ กับเพื่อนๆ นักเรียนอีกด้วย... ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี


ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

หน้า

พมจ.เชียงราย ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชายแดนไทย-ลาว ที่อ�ำ เภอเชียงแสน

7

มร.ชร. –วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ –ท.บ้านดู่ ร่วม “ทำ�บุญ ต่อบุญ” ช่วยเหลือผู้ป่วย มร.ชร. ร่วม ท.บ้านดู่ พร้อมเจ้าอาวาสวัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ ทำ�กิจกรรม “ทำ�บุญ ต่อบุญ” นำ�เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ญาติโยมนำ�มาทำ�บุญ ไปช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาตครึ่งตัว ผู้ป่วยติดเตียง อัลไซเมอร์ โปลิโอ เส้น เอ็นหดตัว ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ต�ำ บลบ้านดู่ พร้อม ขอบคุณจิตอาสา นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พนื้ บ้านและการแพทย์ทางเลือก พร้อมวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มร.ชร. ไปวัดความดัน กายภาพให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา พระมหาทศพล มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อเมือง อินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมด้วยนางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลบ้านดู่ น.ส.สิรินาตยา วงศ์วาล พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขเทศบาลตำ�บล บ้านดู ่ และนางจันทร์ฉาย สมศักดิศ์ รี นักประชาสัมพันธ์ มร.ชร. ไปทำ�กิจกรรมตามโครงการ “ทำ�บุญ ต่อบุญ” ซึ่งเป็นการนำ�เข้าของ เครื่องใช้ทั้งอุปโภค บริโภค ที่ญาติโยมนำ�มาทำ�บุญ ถวายกับวัดแต่ละวัน นั้นค่อนข้างมีเยอะและเหลือใช้ จากที่พระ เณรในวัดใช้บริโภค บริโภคก็ ไม่หมด จึงมีความคิดว่าควรจะนำ�สิง่ ของ เครือ่ งใช้ทมี่ อี ยูไ่ ปช่วยเหลือผูป้ ว่ ย เช่นผูป้ ว่ ยอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาตครึ่งตัว ผู้ป่วยติดเตียง อัลไซเมอร์ โปลิโอ เส้นเอ็นหดตัว ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำ�บลบ้านดู่ และ พื้นที่อื่นๆที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาทางวัด พระมหาทศพล ได้กล่าวอีกว่า คนป่วยบางคนน่าสงสารมาก เป็นผู้ป่วยติดเตียงมา หลายปีมาก ซึ่งมีผู้ป่วยคนหนึ่งป่วยเป็นอัมพาตครึ่งตัวมา 18 ปี ไม่มีเครื่องนอน รวมถึงศูนย์

บรรเทาสาธารณภัย ขาดอุปกรณ์ และยาเวชภัณฑ์ในการไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ย และช่วยผูป้ ระสบ อุบัติเหตุอย่างเพียงพอ “ขอบคุณหลายหน่วยงานที่เห็นความสำ�คัญ และมีจิตอาสาเข้ามาช่วย เช่น นักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผู้บริหาร กองสาธารณสุขของเทศบาลตำ�บลบ้านดู่ ไป ให้บริการวัดความดัน กายภาพให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 3 หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ วัดห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (พมจ.ชร.) ร่วมกับ องค์กรเอกชนต่อต้านการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย 11 องค์กร จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ ค้ามนุษย์สองแผ่นดิน ไทย - ลาว (เชียงแสน - ต้นผึ้ง) สร้างความตระหนักปัญหาการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง หลังทั่วโลกยอมรับไม่ได้ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า เมือ่ วันที่ 31 พ.ค. 61 ทีบ่ ริเวณจุดชมวิว สามเหลีย่ มทองคำ� ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ ประจำ�ปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วม กับองค์กรเอกชน ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในจังหวัด เชียงราย รวม 11 องค์กร เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด เชียงราย ซึง่ ตกอยูใ่ น 3 ลักษณะคือ เป็นทัง้ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มีรูปแบบของการค้ามนุษย์ เช่น การบังคับค้าประเวณี การแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก การล่อลวงมาขอทาน ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และทั่วโลกยอมรับไม่ได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน ให้ ความสนใจร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ได้ประสานกับคณะผู้แทนจากเมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดี ในฐานะ เมืองคู่ขนาน ระหว่างอำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองต้นผึ้ง ของ สปป.ลาว เพื่อที่ จะรับทราบข้อมูลข่าวสาร การมีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในพืน้ ทีข่ องตนเอง นอกจากนี้ ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ภายในงานจัดให้มีการปั่นจักรยานของกลุ่มน้องๆ นักเรียนจากสถานศึกษาในอำ�เภอ เชียงแสน และประชาชน ร่วมปั่นไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่อ : ต้านการค้ามนุษย์ และการจัดนิทรรศการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรูปแบบการค้ามนุษย์ และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 3 ระดับ ปวส.และปริญญาตรี จำ�นวนทั้งหมด 733 คน แบ่งเป็นระดับ ปวส. 673 คน ระดับปริญญาตรี 60 คน วิทยากร คุณแสงระวี สู้ทุกทิศ และ ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิทยากรคือ คุณวิญญู ลิ้มรสธรรม ผู้จัดการแผนกทวิภาคี และพัฒนาบุคลากร และคุณอรรถชัย สุวรรณหงษ์ เจ้าหน้าที่แผนกทวิภาคี บริษัท. Mk.

นักศึกษาทุนเทียนจินรุ่นที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จำ�นวน 6 คน เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ นครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย - จีน (เทียนจินโมเดล)

พิธสี ง่ มอบรถพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตา่ งๆ ของ “โครงการพัฒนาระบบ การบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำ�เภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่ง สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้น ฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการ KU-SA-NO-NE (คุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัด ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และ นายแพทย์ธนิต บรรสพผล รักษาการผู้อ�ำ นวยโรงพยาบาล ดอยเต่าเป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลดอยเต่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กำ�หนดให้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด อีกทั้งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตภูเขาสูงชัน แต่ทาง โรงพยาบาลดอยเต่า ยังไม่มีรถพยาบาลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว และมักขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์เสมอมา ทำ�ให้ไม่สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สูง ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การจัดหารถพยาบาลแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ รวมถึงอุปกรณ์ทางการ แพทย์จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน จากสถานการณ์ดงั กล่าว รัฐบาลญีป่ นุ่ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถพยาบาล แบบขับเคลือ่ นสีล่ อ้ 1 คัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตา่ งๆ ให้แก่โรงพยาบาลดอยเต่า รวม เป็นมูลค่า 3,018,000 บาท รัฐบาลญีป่ นุ่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการสนับสนุนในครัง้ นีจ้ ะสามารถ ช่วยพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ฉกุ เฉินในอำ�เภอดอยเต่าให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ ประชาชนชาวไทยโดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการ KU-SA-NO-NE (คุซะโนะเนะ) ต่อไป


หน้า

8

โชติศริ ิ ดารายน นายกสมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผผู้ า่ นการฝึกอบรมและ จัดทำ�แผนการอพยพเด็กและเยาวชน กรณีการเกิดอัคคีภยั ในสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เพือ่ ให้ผดู้ แู ลเด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กเอกชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จักวิธีป้องกัน ไม่ให้เกิดอัคคีภัยในสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เพิ่ม ศักยภาพให้แก่ผู้ดูแลเด็กให้เกิดความรู้ ทักษะ ในการจัดทำ�แผนให้เกิดความพร้อมและความสามารถจัดการกับอุบัติภัยที่เกิด ขึ้นได้อย่างมีระบบ โดยทีมงานของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้จัดทำ�โครงการ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ ต่อครอบครัวของนายสรวิชญ์ ทวีสมบัติ ( โอ ) อาสาสมัคร ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างสงบ ตั้งศพบำ�เพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดพระนอน

นางอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงราย นายโชติศริ ิ ดารายน นายกสมาคมศิรกิ รณ์ เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมและจัดทำ�แผนการอพยพเด็กและเยาวชน กรณีการเกิดอัคคีภัยใน สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จัก วิธีป้องกัน ไม่ให้เกิดอัคคีภัยในสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ดูแลเด็กให้เกิดความรู้ ทักษะ ในการจัดทำ� แผนให้เกิดความพร้อมและความสามารถจัดการกับอุบตั ภิ ยั ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีระบบ โดยทีมงานของสมาคมศิรกิ รณ์เชียงราย บรรเทาสาธารณภัย ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พ.จ.อ.ทวีป เขียวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายโชติศริ ิ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ�รุ่นที่ 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ�ให้มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถ ฝึกใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้�ำ ได้อย่างถูกต้อง และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กรีนบัสจัดงานมอบเข็ม Driving Safety บริษทั ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำ�กัด (กรีนบัส) ได้จัดพิธีมอบเข็ม Driving Safety ให้แก่พนักงานขับรถผู้มีสถิติ ขับขี่อย่างปลอดภัยและไร้อุบัติเหตุตลอดทั้งปี โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้า สำ�นักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และนายชัยยุทธ เขียวเล็ก หัวหน้า ตรวจสภาพรถพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าจากขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นสักขี พยานในงาน ณ ห้องประชุม ทองคำ�คูณ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.คนเก่งแห่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ผอ.ธนวันต์ ชุมแสง ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจาก สมาชิกชมรมสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์จงั หวัดเชียงรายให้ด�ำ รงตำ�แหน่งประธานชมรม คนใหม่ แทนนายวนิช อุบลนุช หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัด เชียงราย ที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบตามวาระ 2 ครั้ง 4 ปี โดยได้มีการโหวตเลือกจาก สมาชิกทีเ่ ป็นหัวหน้าสถานีวทิ ยุโทรทัศน์จงั หวัดเชียงรายและสถานีวทิ ยุกระจายเสียง กระแสหลัก 9 สถานี 14 คลื่นความถี่ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สถานี วิทยุทหารอากาศ 015 เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา จากการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 69 “Intel ISEF 2018” นักเรียนโรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ จำ�นวน 2 ทีม และได้รับรางวัลที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ จำ�นวน 1 รางวัล ได้แก่ โครงงานการพัฒนาถ้วยน้�ำ ผึ้งเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรงผู้พัฒนา : นายวิรชัช ศรีปุริ นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู และนายบุณยกร สอนขยัน อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว และเกียรติศักดิ์ อินราษฎร โรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา จังหวัดเชียงราย /โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย นำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัด เชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินงานทุกท่าน และนางกรณิศ โฆษพงศ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีนมัสการพิเศษเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์ทที่ รงอำ�นวยพรแก่มลู นิธฯิ มาโดยตลอด พร้อมกับเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูร้ ว่ มงานได้รบั ทราบข้อมูลของโรงเรียนและแนะนำ�ให้ผทู้ มี่ เี ด็ก ในความดูแลที่มีปัญหาด้านการมองเห็นได้มีโอกาสทางการศึกษาซึ่งในพิธีการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี ศาสนาจารย์ เจษฎา ยะรินทร์ ประธานคณะธรรมกิจคริสจักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นผู้เทศนา อาจารย์เฉลิมชัย จิตตะยโสธร ที่ปรึกษาอาวุโสมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าว หนุนใจ โดยภายในงานมีพี่น้องคริสเตียนจำ�นวนมากกว่า 200 คนเข้าร่วมพิธีพร้อม กับได้ถวายทรัพย์เพือ่ สนับสนุนการศึกษาให้กบั นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สายอีกด้วย


ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นการ ขับเคลือ่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย เพื่อต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม พวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย ทำ�หน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผแู้ ทนภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อประเด็น การเสนอแนะรูปแบบ วิธีการ ดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต และการกำ�หนดแผนหรือทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจที่ชัดเจนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายณภัทร เตโช ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่และ ผู้แทนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ด้าน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม” และ “การมีส่วนร่วมของ เครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ในโครงการเครือข่ายต้านโกงจังหวัดเชียงราย ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดเชียงรายโดยสำ�นักงานจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น ณ ห้องประชุม จำ�ปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้แทนหน่วยงาน ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 350 คน

นายณภัทร เตโช ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ด้าน ป้องกันการทุจริต บรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การฝ่าฝืนจริยธรรม กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน กับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ในโครงการสัมมนามาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 2 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายดำ�เนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารข้าราชการต้านโกง ณ ห้องประชุม จำ�ปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย กำ�หนดกลุม่ เป้าหมายหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจากส่วนราชการ ผูบ้ ริหารและ บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมประมาณ 350 คน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ภาค รัฐเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะ กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง” และนายณภัทร เตโช ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

หน้า

นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา แปลว่าข้าพเจ้า ขอรับผ้า กาสาวพัสตร์เพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ระยะนีผ้ เู้ ขียนมีกจิ ทีจ่ ะต้องไปร่วมพิธงี านบวชอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทัง้ ทีต่ งั้ ใจบวชเพือ่ ศึกษา พระธรรม บวชเพื่อรักษาประเพณีตามๆกันมา บวชเพราะพ่อแม่ให้บวช หรือแม้แต่ บวชหน้าไฟจูงศพ ทำ�ให้ได้ความคิดว่า แท้จริงความมุ่งหวังดั้งเดิมของพระศาสนาอยู่ ที่ไหน แล้วอานิสงส์แห่งการบวชจะมีแค่ไหนอย่างไร นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยา เอวัง กาสาวัง คเหตวา ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสตร์ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งซึง่ พระนิพพาน นีค่ อื ความมุง่ หมายแท้จริงของการบวชในสมัยพุทธกาล ซึง่ เราจะเห็นว่าในสมัยนัน้ ใครทีบ่ วชแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้จะรูส้ กึ กดดันตัวเองมาก เพราะรอบๆตัวล้วนมีแต่พระอริยเจ้ากันโดยมาก บางท่านเมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว ไม่เห็นผลถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มอี ย่างทีไ่ ด้เห็นในพุทธประวัตนิ นั่ เอง ความเอาจริงเอาจังใน การทำ�พระนิพพานให้แจ้งนีถ้ อื เป็นเรือ่ งสำ�คัญอันดับแรกในสมัยนัน้ ไม่ใช่เพือ่ เป็นอานิสงส์ ให้บรรพบุรุษ หรืออุทิศให้คนตาย แต่มุ่งหมายเพื่อการพ้นภัยแห่งวัฏสงสารของตัวเอง หากเพราะอานิสงส์แห่งการบวชนี้เองกลับส่งผลดีให้ได้รับถึงบรรพบุรุษและด้วย ผลแห่งการปฏิบัตินี้ยังสามารถแผ่อุทิศให้กับจิตวิญญาณที่เห็นผลแห่งการปฏิบัติดีแล้ว มาขอรับผลบุญนี้ได้ ในสมัยต่อมาเลย กลายเป็นประเพณีวา่ กุลบุตรเมือ่ ถึงวัยอันควรอุปสมบทจะต้องบวชก่อนจะทำ�กิจอืน่ เพือ่ ให้พอ่ แม่ได้รบั ผลบุญอันเกิดจากการบวชนี้ เพราะอานิสงส์พเิ ศษแห่งการบวชคือ พ่อแม่ แม้ไม่เคยได้เลี้ยงดู และแม้ไม่ได้รับรู้ว่า ว่าลูกเข้าบวชมาในพุทธศาสนา ไม่แม้แต่จะ มีโอกาสได้อนุโมทนาด้วย แต่ผลบุญนี้พ่อแม่จะได้รับเต็มในทันทีที่ลูกของตนได้บวช พ่อแม่หรือแม้แต่ตวั ผูบ้ วชเองจึงปรารถนาจะบวชเพือ่ ทดแทนคุณของพ่อแม่และได้กลาย

9

เป็นประเพณีสืบมาจนปัจจุบันนี้นั่นเอง ถามว่าแม้ความตั้งใจบวชได้กลายจาก นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยา มาเป็นบวชเพื่อ ทดแทนคุณบิดามารดาไปแล้วอย่างนี้ แล้วจะมีอานิสงส์สมบูรณ์อยูห่ รือ อันนีต้ อ้ งมาดูกนั ว่า ผู้บวชแม้บวชตามประเพณีที่ถือสืบต่อกันมา ความศรัทธาอาจพร่องไปบ้าง แต่หากบวช แล้วตัง้ ใจประพฤติปฏิบตั ธิ รรม และรักษาศีลประพฤติตนตามระเบียบวินยั อย่างเคร่งครัด แม้ไม่ได้จะทำ�เพื่อให้แจ้งไรพระนิพพาน แต่ก็ยังพอเอาตัวรอด มีอานิสงส์ถึงพ่อแม่ได้ แต่ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติ ไม่ส�ำ รวมระวังในศีลและพระวินัยแล้ว แม้แต่ตัวเองก็ยังเอาตัว ไม่รอดอย่าว่าแต่อานิสงส์จะส่งถึงพ่อแม่เลย ทำ�ไมถึงเป็นอย่างนี้ เราจะพูดถึงในตอนต่อไป วันนีเ้ ราจะพูดเฉพาะเรือ่ งการบวชกันก่อน การบวชอีกประเภทที่เรามักเห็นคือการบวชหน้าไฟหรือการบวชจูงศพ นี่ก็นิยมกันจริง มีใครตายต้องถามกันละว่ามีใครบวชจูงศพบ้าง หรือจะให้ใครบวชจูงศพบ้าง ส่วนมากก็ มักจะไม่พ้นลูกหลาน งานไหนไม่มีใครบวชให้ก็จะกลายเป็นที่ต่ำ�ต้อยน้อยหน้าไป เราจึง เห็นว่าบางงานมีลูกหลานบวชจูงให้หลายๆคน เจ้าของงานหน้าบาน ลูกหลานที่บวชให้ก็ อิ่มใจ ได้รับการชื่นชมกันคนละไม่น้อย ถามว่าแล้วจะมีอานิสงส์ผลบุญให้ผตู้ ายไหม แน่นอนว่าการบวชย่อมได้บญ ุ แต่เมือ่ บวชแล้วได้เข้าไปรักษาศีลปฏิบตั ธิ รรมไหม ในสมัยก่อนผูบ้ วชจะต้องไปรักษาศีลปฏิบตั ธิ รรม ในวัดอย่างพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน 7 วัน อย่างนี้ผู้ตายพอจะได้รับอานิสงส์ผลบุญ ของการบวชนีอ้ ยู่ แต่อยูม่ าๆ กลายเป็นว่าลูกหลานจูงผูต้ ายไปถึงป่าช้ากลับมายังไม่ถงึ วัด ก็ละผ้ากาสาวะแล้ว อย่างนี้คาดว่าผู้ตายคงรับอานิสงส์ยังไม่ทันสบายผลบุญก็คงหายวับ ไปด้วยเช่นกัน เปรียบให้ชัดก็เหมือนกับเด็กเล่นเป่าน้ำ�ฟองสบู่ ได้เห็นฟองสบู่มากมาย แต่ครั้นจะจับต้องยึดครองเป็นเจ้าของก็แตกสลายไปในทันที นี่เป็นเช่นเดียวกันอย่างนี้ ในยุคสมัยที่ห่างไกลจากพุทธกาลมามากแล้วอย่างนี้ ความคิด ความเห็นที่แปร เปลีย่ นไปมากมายอย่างนีแ้ ล้ว แต่เราก็ตอ้ งยอมรับว่า ในจำ�นวนผูบ้ วชเข้ามาในพระศาสนา ใช่ว่าจะด้อยศรัทธากันไปหมด เพราะยังมีอยู่อีกมากที่ตั้งใจปฏิบัติจริง เราสมควรช่วย ส่งเสริมผูเ้ ข้ามาถือบวชให้ครองเพศนักบวชแท้ได้สบื ต่ออายุพระศาสนาต่อไปจะดีกว่าค่อยว่า ติเตียนแต่เพียงอย่างเดียวเถิดค่ะ

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอขุนตาล นายถาวร วงศ์ชยั เกษตรอำ�เภอขุนตาล ให้การต้อนรับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ อำ�เภอขุนตาล โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือเรียกว่างานวัน Field day เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ ให้บริการด้านการเกษตร ตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิต และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเกษตรกรกับ เกษตรกรด้วยกันเอง สำ�หรับอำ�เภอขุนตาลได้จัดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต สินค้าเกษตร ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในงานประกอบด้วยกิจกรรมสถานีเรียนรู้ด้วยการ ร่วมบูรณาการ องค์กรความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมุ่งเน้น เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการผลิตสินค้าการเกษตรในพืน้ ที่ การจัดนิทรรศการให้ความรูด้ า้ นบริการด้าน การเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน การแสดงและ จำ�หน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานกว่า 500 คน หน่วยงานราชการในพื้นที่อ�ำ เภอขุนตาล และสถาบันเกษตรกร ต่างๆในพื้นที่อำ�เภอขุนตาลอีกด้วย อำ�เภอขุนตาล โดยนายอำ�เภอขุนตาล นายเลิศยศ แย้มพราย พ.ต.อ. ศักดา ขำ�โพธิท์ ยั ผูก้ �ำ กับ การตำ�รวจภูธรอำ�เภอขุนตาล ให้การต้อนรับ พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 37 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเดินทางมามอบโครงการปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้� ำ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ความร่วมมือของกองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ บริเวณหนองป่าโอ่ ตำ�บลต้า อำ�เภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2560 กรมทหารช่างที่ 3 โดยมี พันตรีนิรุทธ พรหมมินทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการ ได้เข้ามาดำ�เนิน การขุดลอก และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำ�บลต้า ให้ได้ใช้ประโยชน์จากหนองน้ำ� ดังกล่าว เพราะเดิมมีสภาพตื้นเขิน งานนี้ พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ได้มอบ อุปกรณ์กฬี าให้กบั เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านต้าหลวงและมอบถุงยังชีพให้กบั ผูส้ งู อายุและทางมณฑล ทหารบกที่ 37 ได้น�ำ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชออกตรวจบริการ ให้กับ ราษฎรที่มาร่วมงานด้วย


หน้า

10

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่และน้อมนำ�ศาสตร์พระราชามาบูรณาการ มุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บนดอยจอมทอง ในโซนนำ�ร่อง 16 ชุมชน นโยบายไทยแลนด์ฟดู้ วัลเล่ย์ (Thailand Food Valley: TFV) เป็นนโยบายทีเ่ น้น การนำ� วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน. ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เริ่มต้น โครงการนี้ ได้ก�ำ เนิดขึ้นในปี 2555 ซึ่งเป็นการบูรณาการตาม MOU แบบ Public Private Partnership Program ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมุง่ เน้นยกระดับกลุม่ อาหาร 3 พื้นที่ ในประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอน ล่าง ต่อมาในปี 2556 มีการจัดตั้งคณะกรรมการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ขึ้น ประกอบด้วยคณะ กรรมการหลักจากภาครัฐ 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และจากภาคเอกชนนำ�โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์ TFV นี้ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำ�คัญ ดังนี้ 1. บูรณาการเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรและอาหารในเครือข่ายทุกระดับ 2. วิจัยเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มจากวิทยาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหารให้รองรับความต้องการของตลาด 3. สร้างขีดความสามารถของเครือข่ายในการวิจัย ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 4. บริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละสินค้าเป้าหมาย ในประเทศคือ มุมมองในการพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นการ พัฒนาทุกองค์ประกอบ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเป็นหลัก ซึง่ จะส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ทีห่ ลากหลาย ในพื้นที่ และส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้าน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยอาจมีการกำ�หนดขอบเขต ของ พื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ขึ้น อยู่กับความเหมาะสม ของพื้นที่และเป้าหมายในการพัฒนา ทั้งนี้ผู้ที่ใช้มุมมอง การพัฒนาเชิง พื้นที่ในการวาง แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้น จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี บทบาท หน้าที่หลักในการพัฒนาพื้นที่โดยรวม เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วน จังหวัด เป็นต้น โดยการพัฒนามีการรวมกลุ่มทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เป็น เครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ เพื่อร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนา โดยแนวทางการพัฒนาพื้นที่ สามารถมองเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การใช้ประโยชน์จากความ ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ (Comparative Advantage) คือ การคัดเลือกพื้นที่และ สินค้าที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มมูลค่า 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่ได้รับการ คัดเลือก โดยไม่ต้อง อาศัยความได้เปรียบเชิงพื้นที่ การจัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนนี้ มีความคิดพื้นฐานของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการผลิตสินค้าที่เป็นอาหารภายใต้บริบทของ แต่ละจังหวัดเป็นสำ�คัญ โดยใช้กรอบการศึกษาจากนโยบายรัฐ แผนยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาค เหนือตอนบน และตามศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสของผู้ประกอบการในพื้นที่ของแต่ละ จังหวัด ที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายชาติ

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานการ อำ�นวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ใกล้เคียงและ โดยรอบดอยจอมทอง พร้อมบูรณาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุ่งสู่เป้าหมาย “จิตอาสา สูงวัย สร้างเมือง” ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทางขึ้นวัดพระธาตุ ดอยจอมทอง ชุมชนดอยทอง เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “จังหวัด เชียงรายเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนือ่ งจากมีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ หี ลากหลายและมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ ว ทางประวัติศาสตร์อันมีร่องรอยของการสร้างเมืองเชียงรายมานานมากกว่า 756 ปี ดัง เช่น ดอยจอมทอง อันเป็นทีต่ งั้ ของเสาสะดือเมืองแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทสี่ �ำ คัญและ มีคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนชาวเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายได้ให้ความสำ�คัญของ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วมาโดยตลอดและได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการท่องเทีย่ วกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเพือ่ ดำ�เนินการก่อสร้างศูนย์บริการ นักท่องเทีย่ ว เพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการท่องเทีย่ วและจะทำ�ให้มนี กั ท่องเทีย่ วตัดสินใจ

เข้ามาเยีย่ มเยือนเมืองเชียงรายตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ ยังได้ใช้ศนู ย์บริการท่องเทีย่ วแห่งนีบ้ รู ณาการ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 ใน 5 โซนเป้าหมายในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยดำ�เนินตามแนวทาง “ศาสตร์ของ พระราชา” กับการปฏิบัติการเรียนรู้ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตดึง ศักยภาพความรู้ความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็น เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” สำ�หรับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 บริเวณเชิงดอยทอง จะเป็นพื้นที่กลาง สำ�หรับทำ�กิจกรรมของผู้สูงอายุในพื้นที่น�ำ ร่อง 16 ชุมชน อาทิเช่น ชุมชนดอยทอง ชุมชน ทวีรัตน์ ชุมชนเทิดพระเกียรติชุมชนวัดพระแก้ว ชุมชนราชเดชดำ�รง ฯลฯ ให้เป็นศูนย์ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ ผูส้ งู อายุ อาทิเช่น อาหารสุขภาพดีวถิ พี อเพียง การออกกำ�ลังเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพให้เหมาะ สมกับวัย การสร้างอาชีพและสร้างเสริมรายได้ การออมทรัพย์ การลดอุบัติเหตุ การดูแล ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แพทย์ทางเลือกและแพทย์ แผนไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง และนำ�ไปสู่การเป็นผู้อาสาสร้าง เมือง เป็นต้น

นางบังอร มะลิดนิ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผูบ้ ริหารเทศบาลนครเชียงราย นมัสการพระมหาวุฒชิ ยั ววิรเมธี พร้อมให้การต้อนรับ คุณอรุโณชา ภาณุพนั ธุ์ ผู้จัดละครพร้อมคณะนักแสดงละครดังในเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ที่เดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พญามังราย และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะสร้างละคร เวียงกุมกาม เป็น เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ไทย-ล้านนา ย้อนยุคก่อสร้างอาณาจักรเชียงใหม่-เชียงราย ณ อนุสาวรีย์พญามังราย จังหวัดเชียงราย

ศก.แม่สาย ยึดยาลดความอ้วนยี่ห้อลีนเกือบ 500 กล่อง ขณะเตรียมนำ�เข้าฝั่งไทย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ “ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย” โดยมีนายสุทธิ์พงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม พิธเี ปิดกิจกรรมตลาดประชารัฐ เพือ่ พัฒนายกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมการตลาดให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกลิน้ จีแ่ ละผูจ้ ำ�หน่าย ลิ้นจี่ได้มีการนำ�ผลผลิตลิ้นจี่มาจำ�หน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ณ ลานรำ�วงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม รุ่นที่ 1, 2, 3 ซึ่งจะทำ�การ เปิดภาคเรียนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สาย กำ�ลังปฏิบัติหน้าที่บริเวณ อาคารคล่อมทางหลวง ด่านศุลกากร แม่สาย แห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้สังเกตพบชาย 2 คน ต้องสงสัย ในมือหิ้วถุง ทั้ง 2 ข้าง รวม 4 ถุง กำ�ลังเดินเข้ามาบริเวณราวกั้น ระหว่างช่องทางเดิน กับช่องทางยานพาหนะ ขาเข้าราชอาณาจักรไทย ด้วยความผิดสังเกตจึงเดินเข้าไปเพื่อจะทำ�การสอบถามและตรวจสอบ แต่ปรากฏว่าชายทั้ง 2 คน เมื่อเห็น เจ้าหน้าที่ ได้วางถุงหิ้วทั้งหมดลงพื้น และรีบเดินข้ามสะพานพรมแดนไปยังฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ตรวจสอบพบภายในถุงเป็นกล่องบรรจุยาลดความอ้วน ยี่ห้อลีน (LYN) 232 กล่อง และ DTOX ยี่ห้อ ลีน 160 กล่อง รวม 392 กล่อง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้ตามความผิด เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม การนำ�เข้า มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร และ พ.ร.บ.เครื่องสำ�อาง โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร เปิดเผยว่า สินค้า ดังกล่าว จากการตรวจยึดลักษณะมีการนำ�เข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน อาจเป็นสินค้าที่ปลอมแปลง เพื่อลักลอบจำ�หน่ายในพื้นที่ ซึ่งจะมีการนำ�ส่งสินค้าทั้งหมดตรวจสอบสารปนเปื้อน พร้อมตรวจสอบแหล่ง ที่มาอีกครั้ง ต่อไป

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงาย นายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วม พิธีเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อการเรียนรู้การพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามเมืองต้นแบบอัจฉริยะ “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้” เพื่อให้เป็นเมืองที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท�ำ ให้คุณภาพการใช้ชีวิตในเมืองนั้นๆ ดีขึ้น ลดผลกระทบที่มี ต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลงอย่างยั่งยืน” จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นวัตกรรม จึงมีการเรียนรู้ในเรื่องถนนต้นแบบ “ดินซีเมนต์ผสม ยางพารา” โดยการสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องต้นไทร โรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท (ฌาร์คำ�) จังหวัดเชียงราย


หน้า 11

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

บางกอกแอร์เวย์ส และลาวแอร์ไลน์ ประกาศลงนามข้อตกลงเที่ยวบินร่วม เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) และสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ (QV) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประกาศลงนามข้อตกลงในการให้บริการ เที่ยวบินร่วม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเส้นทางบินระหว่างสองประเทศ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ท่านที่เคารพครับ ผ่านไปแล้วนะครับ วันครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้ง 2561 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “การลงนาม และการดำ�เนินงานของ “เชียงรายนิวส์ทีม งานภายใต้การนำ�ของท่านประธาน ข้อตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบินลาวแอร์ไลน์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งความสำ�เร็จในกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายพันธมิตรการบิน โชติศิริ ดารายน ขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่าน ซึง่ จะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กบั นักธุรกิจและนักท่องเทีย่ วของทัง้ สองสายการบินในการเดินทางเชือ่ มต่อไปยังเมืองสำ�คัญ มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา คำ�อวยพรของท่านเรา “เชียงรายนิวส์” ต่างๆในประเทศไทยและสปป.ลาว นอกจากนี้ ผู้โดยสารของสายการลาวแอร์ไลน์จะได้รับความสะดวกสบายและการบริการ ขอน้อมรับด้วยความยินดีและขอบพระคุณยิ่ง” เชียงรายนิวส์ขอยืนยันด้วยความ เหนือระดับเมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของบางกอก มัน่ คงทีไ่ ด้ปฏิบตั มิ าตลอด 30 ปี ว่าจะปฏิบตั ติ อ่ ไปจนกว่าโลกจะล่มสลายลงไปครับ แอร์เวย์ส และการบริการอาหารบนทุกเที่ยวบิน ท่าน ในวันงานท่านที่เคารพก็ได้ชมและฟังท่านประธานของเราแถลงอย่างชัดเจน นายแสงประเสริฐ มะทุจันทร์ รองประธานสายการบินลาวแอร์ไลน์ กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามการทำ�เที่ยวบินร่วมกับสายการบินชั้นนำ�อย่างสายการ แต่ไม่ได้เปิดอกแห้งๆ ยืนยันท่านแต่ “คนดอย” ก็ซึ้งและเข้าใจในการบริหารงาน บินบางกอกแอร์เวย์ส ในการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้โดยสารเดินทางระหว่างสปป.ลาวและไทยได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้ง ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังทำ�ให้สายการบิน คนเดียวของท่านประธานว่าท่านลำ�บากลำ�บน ฟันผ่าอุปสรรคนานับประการมาได้ ลาวแอร์ไลน์มีความแข็งแกร่งในเอเชียเพิ่มขึ้นด้วย” อย่างไร ก็ร่วมงานกันมาแต่ต้นจึงรู้ข้อมูลเงินกู้และดอกเบี้ยที่เป็นหนี้เป็นสินที่ต้อง สำ�หรับข้อตกลงในการทำ�เที่ยวบินร่วมในครั้งนี้ เที่ยวบินที่ทำ�การบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะให้บริการทั้งหมด 2 เส้นทางบิน ได้แก่ กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ และ จ่ายนะท่าน จนถึงวันนี้ 30 ปีแล้ว ท่านประธานของผมยังอ้อนขอความเห็นใจอยู่ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง ส่วนเที่ยวบินที่ท�ำ การบินโดยสายการบินลาวแอร์ไลน์จะให้บริการทั้งหมด 4 เส้นทางบิน ได้แก่ เวียงจันทน์มิได้ขาดนะท่าน แต่ถึงอย่างไรก็ยังปากแข็งจะสู้ต่อไป ดีที่มีท่านที่เคารพช่วยเหลือ กรุงเทพฯ หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ ปากเซ-กรุงเทพฯ และหลวงพระบาง-เชียงใหม่ และเครื ่ อ งมื อ ที ่ ท ั น สมั ย พร้ อ มบริ ก ารทุ ก ๆโรคที ่ ผู้โดยสารของลาวแอร์ไลน์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำ�การสำ�รองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.laoairlines.com หรือโทร สนับสนุนอยูค่ รับท่าน วันนี้ “คนดอย” คงเขียนอะไรได้ไม่มาก เพราะต้องเว้นพืน้ ที่ เกี ย ่ วกั บ สั ต ว์ ใ นราคาเพื อ ่ ประชาชน ผอ.รพ.สั ต ว์ +(856-21) 212051-54 หรือ 1626 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair. มร.ชร.กล่าว และยังมีรายงานข่าวเปิดเผยว่า สำ�หรับวันงานที่มีกิจกรรมมีภาพและข้อเขียนมากมายให้ท่านที่เคารพได้ชมครับ com หรือ โทร Call Center 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) แต่กอ่ นทีจ่ ะลาจากในวันนีข้ อเท้าความถึงข้อเขียนในฉบับทีแ่ ล้ว ยังไม่ทนั ปิด เมือ่ ก่อนนีเ้ คยรักษาช้างทีเ่ จ็บป่วยมาแล้วในเขต ต้นฉบับยกนิ้วออกจากแท่นพิมพ์ ข่าวล่ามาเร็ว ก.มหาดไทยออกคำ�สั่งแต่งตั้งผวจ. เชียงรายและเชียงใหม่ สนใจติดต่อใช้บริการ รพ.สัตว์ มร.ชร. เวลา ทั่วประเทศ ที่ ผวจ.เชียงราย ย้ายไป จ.พะเยา และย้าย ผวจ.พะเยา มาดำ�รง ต่อจากหน้า 1 ต่อจากหน้า 1 เปิดทำ�การ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เว้นวันหยุด ตำ�แหน่งแทนแบบสายฟ้าแลบ แหม? ผู้ชม ชาวเชียงรายกำ�ลังลุ้นอยู่ว่า ผวจ.คน ต่อจากหน้า 1 ราชการ เวลา 08:30-16:00 น. โทร 0-5377- เก่าจะกวาดขยะทำ�ความสะอาดบ้านเมือง ถูกย้ายไปเสียแล้ว ผวจ.เชียงรายคนใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง 6041, 0-5377-6062 และ 0-5377-6000 ต่อ ก่อนที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายสมบูรณ์ ศิรเิ วช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ที่เพิ่งมารับตำ�แหน่ง... ผู้ว่าประจญ ปรัชญ์สกุล จะกล้าไหม ?........ จะได้มอบส่งต่อให้นายสมบูรณ์ ศิริเวช รอง เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสิง่ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1515 และ 1302 หรือ ทางเว็บไซต์ และเฟซบุก๊ “คนดอย” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และส่งมอบต่อ แวดล้อมและสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะ https://www.facebook.com/crru.ah/ ให้อำ�เภอขุนตาล และองค์กรปกครองส่วน ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด ผอ.โรงพยาบาล(รพ.)สัตว์ มร.ชร. เปิดเผยทีม ท้องถิน่ ตำ�บลบ้านต้าตามลำ�ดับ โดยมีนายสมิง ภาคเหนือตอนบน 2 มีส่วนราชการ หน่วยงาน “ก้านบัว-พลัส” เมือ่ เร็วๆนีห้ ลาประเด็นทีน่ า่ สนใจ ตาสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำ�บลบ้านต้า เป็น และเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จากพืน้ ที่ ในการดำ�เนินงานของทีมงาน รพ.สัตว์ มร.ชร. ตัวแทนราษฎรกล่าวขอบคุณทางกองทัพที่ไม่ 16 แห่ง ใน 14 อำ�เภอของจังหวัดเชียงรายร่วม ที่ตนเองเป็นผอ.นอกจากการเปิดให้บริการด้าน ต่างๆรวมทั้งการให้บริการประชาชนที่ผ่านซึ่ง ทอดทิ้งประชาชน โครงการฯ เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางลดการเผาในที่ ได้สร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษรอย นอกจากนี้ พลตรีบญ ั ชา ดุรยิ พันธ์ ได้มอบ โล่งให้แก่ประชาชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่วน โดยเฉพาะเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมาในปีนี้ สามารถ ต่อ 4 อำ�เภอ จังหวัดเชียงราย (ชุดปฏิบัติการเวียงเชียงรุ้ง) จับกุม อุปกรณ์การกีฬาให้กบั เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านต้า ท้องถิ่น ทำ�ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและวิธี ทำ�รายได้เข้า รพ.สัตว์ กว่า 500,000 บาท ซึ่ง ขบวนการลักลอบลำ�เลียงยาเสพติดกว่า 8 ล้านเม็ด บรรจุอยู่ใน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำ�นวน 20 แก้ไขระดับชุมชน ทีม่ วี สั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร มากเป็นประวัติการณ์ กระสอบจำ�นวน 41 กระสอบ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดชัว่ คราว บริเวรบ้าน ถุง และยังนำ�หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีโ่ รงพยาบาล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดปัญหาของการเผา สักงาม หมู่ 9 ตำ�บลดงมหาวัน อำ�เภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด ผศ.น.สพ.ดร.สทิ ธิวสันต์ กล่าวด้วยว่า รพ.สตั ว์ ค่ายเม็งรายมหาราช ออกตรวจบริการราษฏร โดยการนำ�เทคโนโลยีพลังงานทดแทนทีส่ ามารถ มีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตร “การพยาบาล เชียงราย เป็นการเบือ้ งต้น โดยส่วนใหญ่พบผูป้ ว่ ยเป็นโรค พึง่ พาตนเองได้ และเกิดความร่วมมือร่วมใจใน สัตว์” ด้วยซึ่งได้เสนอไปยังสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 โดย กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษรอยต่อ 4 อำ�เภอ จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับกระดูก และเส้นเอ็นทางทีมแพทย์จึง การลดการเผาแบบยั่งยืน เกิดความเข้มแข็งใน เพื่อพิจารณาแล้ว เพราะเป็นหลักสูตรที่สังคม ได้จัดกำ�ลัง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทางยุทธวิธี บริเวณเส้นทางบ้าน ให้ค�ำ แนะนำ�ให้ไปพบแพทย์ทโี่ รงพยาบาล ห้าม ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ต้องการโดยเฉพาะเป็นเทรนด์ของโลกทีม่ อี นาคต สักงาม หมู่ 9 ตำ�บลดงมหาวัน อำ�เภอเวียงเชียงรุง้ จังหวัดเชียงราย ไม่ซื้อยาประเภทยาแก้ปวดมารับประทานเอง นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงาน รองจากธุรกิจความงามและเราก็มศี กั ยภาพต่างๆ จนกระทั่งเวลา 21.45 น. ตรวจพบผู้ต้องสงสัยขับรถยนต์กระบะ ซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไตวาย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดทำ�โครงการ พร้อมจะเปิดสอนได้ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทาดำ� ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผ่านมาทาง “ที่รพ.สัตว์ เรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่อง สำ�หรับหนองน้ำ�ป่าโอเป็นหนองน้ำ�เดิม บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยฯ ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัว ขอทำ�การตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยได้ขับรถคัน มีสภาพตื้นเขิน มีต้นแขมขึ้นเป็นป่ารกทึบ ไม่ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน มือทีท่ นั สมัยเหมือนกับรพ.รักษาประชาชนทัว่ ไป ดังกล่าว หลบหนีฝาจุดตรวจ/จุดสกัดทางยุทธวิธี ซึ่งขณะที่ท�ำ การ สามารถกักเก็บน้ำ�ไว้ได้ ทางราษฎรจึงนำ�เรื่อง และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สร้างเครือ มีทั้งแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม หลบหนีไป ผู้ต้องสงสัยได้ขับรถตกถนน ห่างจุดตรวจ/จุดสกัดประมาณ 350 เมตร และได้อาศัยความมืดหลบหนีไปตามภูมิประเทศซึ่งจาก ขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพภาคที่ 3 เพื่อ ข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคุ้มครอง ทันตกรรม อัลตราซาวด์ มีคลินกิ โรคผิวหนังและ การตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบยาเสพติดจำ�นวน 41 กระสอบ โดยเป็นยาบ้า 37 กระสอบ จำ�นวนประมาณ 7 ล้าน 8 แสนเม็ด และไอซ์ ขอสนับสนุนการขุดลอกหนองน้�ำ เพือ่ กักเก็บน้�ำ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน รวมถึง ภูมแิ พ้ คลินกิ โรคหัวใจ คลินกิ กระดูกและข้อ คลินกิ 2 กระสอบน้ำ�หนัก 50 กิโลกรัม สำ�หรับยาบ้าที่ตรวจยึดได้นั้น คาดว่ามาจากชนกลุ่มน้อย ที่ลักลอบนำ�ยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยโดยอาศัยช่องทางต่างๆ จากนั้น ไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดู การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ ระบบสืบพันธุ์ คลินกิ เนือ้ งอกและมะเร็ง รวมถึง แผนกเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์ แผนกห้อง จึงลำ�เลียงด้วยยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป น้�ำ หลาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จึงมอบหมายให้ ประชาชนให้มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปฏิบตั กิ าร ทัง้ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจ ผลการจับกุมยาเสพติดที่ส�ำ คัญในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่พิเศษ ห้วง 7 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน กรมทหารช่างที่ 3 เข้าดำ�เนินงานขุดลอกหนอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้น้อย วิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา และห้อง ICU ห้อง น้� ำ จำ�นวนพื้นที่การขุดลอก 54ไร่ 1 งาน 65 ที่สุด โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องการเผา พักสำ�หรับสัตว์ปว่ ยวิกฤตทีม่ แี พทย์ประจำ�ตลอด 2561 ฝ่ายทหารสามารถจับกุมได้และร่วมจับกุม จำ�นวน 21 ล้าน 8 แสนเม็ดเศษ ถ้ารวมครั้งนี้ ฝ่ายทหารสามารถจับกุมได้อีก จำ�นวน 7 ล้าน 8 แสนเม็ด ทำ�ให้สามารถจับกุมได้และร่วมจับกุม จำ�นวน 867 กิโลกรัมเศษ ถ้ารวมครั้งนี้ด้วย ฝ่ายทหารสามารถจับกุมได้อีก 50 ตารางวา หรือ 87,012 ลูกบาศก์เมตร สามารถ โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือ พร้อมทั้งมีห้องพักสัตว์ป่วยทั่วไป รับฝาก กิโลกรัม ทำ�ให้สามารถจับกุมไอซ์ทั้งหมด 911 กิโลกรัมเศษ กักเก็บน้�ำ ได้ปริมาณ 335,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ทางการเกษตร สาธิตการใช้เตาเผาถ่าน 200 สัตว์ปว่ ยทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นภาวะวิกฤต ได้รบั การป้อน ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการจับกุมในครั้งนี้ เกิดจาก แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพ ราษฎรได้รับประโยชน์ 6 หมู่บ้าน 800 ครัว ลิตร ชนิดเผาเร็ว ซึง่ สามารถนำ�มาผลิตถ่านจาก ยา ฉีดยา หรือทำ�แผล และการดูแลอย่างใกล้ชดิ ภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนผนึกกำ�ลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขโต๊ะข่าวที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคเหนือ และให้มีการเพิ่มความเข้มข้นงาน เรือน พืน้ ทีท่ างการเกษตรได้รบั ประโยชน์ 1,500 วัสดุเหลือใช่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นทางเลือก รวมทัง้ ให้ บริการนอกสถานที่ ทีบ่ า้ น และฟาร์ม ด้านการข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโต๊ะข่าวที่เฉพาะเจ้าหน้าที่จริงๆ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและทันเวลา รวมทั้งการเพิ่มมาตรการ ไร่ ซึ่งดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงบัดนี้ ที่ทำ�ให้วัสดุเหลือใช้ที่ต้องเผาทิ้ง กลายมาเป็น ทัง้ สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ รวมทัง้ ตรวจวินจิ ฉัยโรคและ เข้มงวด ที่มุ่งเน้นการสกัดกั้น ในลักษณะการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทางยุทธวิธี โดยวิธีการปรับเปลี่ยนเวลาตามสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการ การขุดลอกได้เสร็จสมบูรณ์จึงได้ทำ�การมอบ เชื้อเพลิงที่แปรรูปเป็นพลังงานได้ โดยถือเป็น รักษาสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ม้า แพะ แกะ และสัตว์ ลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามเส้นทางในภูมปิ ระเทศ ซึง่ กองทัพภาคที่ 3 เปิดยุทธการสกัดกัน้ และปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนือ่ งตามนโยบาย คืนให้กบั ราษฎรในพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ประโยชน์รว่ มกัน เทคโนโลยีตน้ แบบในการขยายผลให้กบั ชุมชนอืน่ ๆ ป่า ส่วนสัตว์เล็ก เช่น แมว สุนัข กระต่าย หนู ของรัฐบาลและกองทัพบกที่กำ�หนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำ�คัญ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่ว่าอย่างไรก็ตาม นก กิ้งก่า เป็นต้น ด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ และในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้น ทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตำ�รวจ ส่วนราชการ ต่อไป ต่อไป ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและยาวนาน

มอบหนองน้�ำ ป่า

พลังงาน ชร.

รพ.สัตว์มร.ชร.

กองทัพภาคที่ 3 จับกุมขบวนการลักลอบ ลำ�เลียงยาเสพติดกว่า 8 ล้านเม็ด

เวียตเจ็ทจัดแคมเปญรับซัมเมอร์ด้วยบัตรโดยสารกว่า 2 ล้านใบ ในราคาเริ่มต้น 0 บาท สายการบินเวียตเจ็ทและไทยเวียตเจ็ทจัดโปรโมชัน่ ครั้งยิ่งใหญ่รับซัมเมอร์ ตลอดหน้าร้อนช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เริ่มต้นด้วยบัตร โดยสารกว่า 2 ล้านใบ ราคาเริ่มต้น 0 บาท (ไม่รวม ภาษีและค่าบริการ) เปิดให้จองในช่วง “ได้เวลาเวียตเจ็ท! 12.00-14.00 น. ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com บัตรโดยสารราคาพิเศษนีส้ ามารถใช้เดินทางทัง้ ใน และต่างประเทศ ได้แก่ เส้นทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ สู่ กระบี่ ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หรือ เชียงราย-ภูเก็ต และเส้นทางระหว่างประเทศจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ โฮจิมินห์, ฮานอย, ไฮฟอง, ดาลัด, เชียงใหม่-โฮจิมินห์ และ ภูเก็ต-โฮจิมินห์ นอกจากนี้เวียตเจ็ทยังให้บริการในเส้นทางภายในประเทศเวียดนามที่ครอบคลุมที่สุด และเส้นทางจากเวียดนามสู่ เมืองต่างๆ ได้แก่ โซล ปูซาน แทกู (เกาหลีใต้), ฮ่องกง, เกาสง ไทเป ไทจง ไถหนัน (ไต้หวัน), สิงคโปร์, กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย), ย่างกุง้ (เมียนมาร์), พนมเปญ เสียมราฐ (กัมพูชา) ใช้เดินทางระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) สามารถจองบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นในช่วง “ได้เวลาเวียตเจ็ท!” ระหว่าง 12.00-14.00 น. ตามวันที่กำ�หนด ผ่านทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com (เว็บไซต์สมาร์ทโฟนที่ https://m.vietjetair.com) หรือจองผ่านเฟซบุค๊ https://www.facebook.com/vietjetthailand (โดยคลิกทีแ่ ถบ “จองเลย”) สามารถชำ�ระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตวีซา่ , มาสเตอร์การ์ด, เจซีบ,ี เคซีพี และอเมริกนั เอ็กซ์เพรส


หน้า

12

โรบินสันเชียงราย นำ�โดยคุณรัชพงษ์ ติ๊บเถิ้ม ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมบริหาร จัดกิจกรรม “Baoji Grand sale” เปิดตัวสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ พร้อมกับกิจกรรม Meet & Greet กับศิลปินดารา คุณเจมส์ จิรายุ บริเวณพื้นที่ลานโปรโมชั่น โซนกังหันลมไม้ไผ่ โรบินสันเชียงราย

โรบินสันเชียงรายนำ�ทีมโดย คุณรัชพงษ์ ติ๊บเถิ้ม ผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับชุดชั้นใน Sabina สนับสนุนชุดว่ายน้� ำ ในงาน ประกวดมิสแกรนด์เชียงราย และมิสแกรนด์พะเยา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เพื่อค้นหาสาวงามเป็นตัวแทนชาว เชียงราย ในการเข้าร่วมประกวดเวทีระดับประเทศต่อไป

โรบินสันเชียงราย ได้จดั กิจกรรม Road Show เพือ่ เปิดรับสมัครบัตร T1C และบัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวันเครดิตการ์ด เพือ่ ให้ชาวเชียงรายได้รบั สิทธิประโยนช์กบั บัตรสมาชิกทีเ่ ป็นมากกว่าบัตรสมาชิก เมือ่ ช้อปสินค้าในเครือ เซ็นทรัลและทีโ่ รบินสัน สาขาเชียงราย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

“ร้านกาแฟ หัวต๋ำ�”

สวัสดีผู้อ่านคอลัมน์ เช็คอิน - กิ๋นแอ่ว ที่น่ารักทุกท่าน ฉบับประจำ�เดือนมิถุนายนนี้ขอแนะนำ� ร้าน กาแฟสุดชิว แห่งอำ�เภอเวียงชัย ร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดสดเวียงชัย ศูนย์กลางแหล่งการค้าของอำ�เภอ เวียงชัยกันเลยทีเดียว ร้านแห่งนีเ้ ปิดมา 9 ปีกว่าแล้วครับ ด้วยการเลือกคัดสรรคุณภาพของเมล็ดกาแฟทีจ่ ะ นำ�มาเสริฟจากยอดดอยในเชียงรายหอมกรุ่นสดใหม่ มากมายเลยทีเดียว สำ�หรับกาแฟหัวต๋� ำ เมนูสุดพิเศษ ของร้านนี้เจ้าของร้านภูมิใจเสนอ “กาแฟลาเต้” กาแฟที่รสชาติเข้มข้นกว่าที่อื่นๆแน่นอน นอกจากนั้นยังมี ชาเขียวมะนาว รสชาติกลมกล่อม สูตรพิเศษเฉพาะของร้าน อีกทั้งสำ�หรับท่านที่ชอบดื่มโกโก้เป็นชีวิตจิตใจ ทั้งดื่มแบบร้อนและเย็นต้องร้านนี้ เข้มสุดๆ นอกจากนั้นยังมีกาแฟน้�ำ มะพร้าวและน้ำ�ผักผลไม้ 12 ชนิด ปั่นสดและผลไม้ตามฤดูกาล เช่น สตอเบอรี่ เสาวรส มัลเบอร์รี และน้ำ�ลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นต้น เรียกได้วา่ เมนูเครือ่ งดืม่ ทุกเมนูรสชาติเด็ดไม่แพ้ทอี่ นื่ เลยทีเดียวทีส่ �ำ คัญเจ้าของร้านใจดี อัธยาศัยดี มีผลไม้ให้ รับประทานฟรีช่วงเวลารอเครื่องดื่มอีกด้วย สำ�หรับเส้นทางมาที่ร้านกาแฟหัวต๋ำ� หากมาจากห้าแยกพ่อขุน มุ่งหน้าทิศตะวันออกสู่อำ�เภอเวียงชัยใช้ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงราย ร้านจะอยู่ ตรงสามแยกอำ�เภอเวียงชัยอยู่ริมทางหน้าตลาดสดเวียงชัย มองเห็นเด่นชัดเลยทีเดียวครับ สำ�หรับร้านนี้ ใช้โลโก้เป็นรูปนกฮูกตาโตตัวน่ารักตั้งอยู่หน้าร้าน ซึ่งมีความหมายคือเป็นตัวแทน ของความสุขและความ โชคดี อีกด้วยครับได้ลายแทงเครื่องดื่มแบบนี้แล้วใครอยู่ใกล้ต้องไปลองกันดูแล้วละครับ แล้วท่านจะพบ กับความสุขสดชื่นแน่นอน ฉบับนี้ขอให้มีความสุขกับเครื่องดื่มนานาชนิดจากร้านกาแฟหัวต๋� ำ เปิดบริการ ทุกวัน 08.00 – 16.00 น. ทุกวัน สั่งเครื่องดื่มล่วงหน้าที่ คุณนก เจ้าของร้านใจดี 089-2660410 แล้ว ฉบับหน้าเจอกันใหม่นะครับ ร้านไหน ที่พักไหนอยากให้ เช็คอิน – กิ๋นแอ่ว ไปลุย แล้วมารีวิว ฟรีๆ แบบนี้ โทร. 096-9934573 ได้เลยครับ


หน้า 13

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

บริษทั อีซซู เุ ชียงรายบริการ(2002) จำ�กัด โดย นางระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นสำ�คัญของสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาล ที่เข้าถึงได้รวดเร็ว สะดวก รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ จึงบริจาคเงินสมทบ เพือ่ จัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กบั โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทเี่ ป็นศูนย์กลางการ แพทย์ของจังหวัดเชียงราย เงินจำ�นวน 100,000 บาท ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำ�นวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม Chinese Market Insight 2018 เตรียมความพร้อมเอกชน รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม คุณภาพจากตลาดจีนเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วในจังหวัด เชียงราย จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มเดินทาง มาท่องเที่ยวในพื้นที่ข้างต้นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทั้งฝ่ายผู้เป็นเจ้าบ้านและผู้มาเยือนเกิดความพึง พอใจ ลดการเกิดผลกระทบในทางลบต่อแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนและสภาพแวดล้อมต่างๆ ร่วมกับ ททท. สำ�นักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำ�นักงานปักกิ่ง สำ�นักงาน เซีย่ งไฮ้ สำ�นักงานคุนหมิง สำ�นักงานเฉิงตู และสำ�นักงานกว่างโจว พร้อมด้วย ททท. สำ�นักงาน เชียงราย ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการ แข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำ�ปี 2561 ร่วมกับ เสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อมร อายุ ปัน ผู้อำ�นวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงราย โดยมีทีมฟุตบอลจากจังหวัดพะเยา น่าน เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย ณ สนามฟุตบอล 3 สนามกีฬา กลางจังหวัดเชียงราย

โชติศิริ ดารายน พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย และวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รัตนา จงสุทธานามณี นายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี กับดีเจหล้าคนงาม ธนัยนันท์ พัฒน์จริ วัชร ประธานชมรม นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการของชมรมฯ จัดงานสถาปนาชมรมครบรอบ 38 ปี พร้อมทั้งแนะนำ�คณะกรรมการและที่ปรึกษาของ รักนิรันดร์ คุณวีรยุทธ จูงมือเจ้าสาวแสนสวย คุณคะนึงนิจ เข้าสู่ประตูวิวาห์ ใน ชมรมฯ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก โดยมีญาติมิตร และเพื่อนพ้อง มาร่วมแสดงความยินดีอย่าง มาก ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ขบวนคาราวานบิ๊กไบค์ “All Bikers All Riders Ride to Kunming 2018” เดิน ทางออกจากเมืองเชียงรุง่ เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางด่านพรมแดนโม่ฮาน ผ่านแขวงหลวงน้ำ�ทา, แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 กลับเข้าสู่ด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และได้เดิน ทางท่องเที่ยวต่อไปยังอำ�เภอแม่สาย ดินแดนเหนือสุดยอดในสยาม โดยเข้าพักที่โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค โฮเทล พร้อมรับ certificate เส้นทางปลอดภัย R3a ก่อนที่ คณะจะเดินทางกลับ ภูมิล�ำ เนาต่อไป แม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำ�กัด ดำ�เนินการ

เอไอเอส คว้ารางวัล แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ด้าน Mobile Operator เอไอเอส โดย นางศิวลี บูรณสงคราม ผู้จัดการส่วนงานบริหารแบรนด์ รับรางวัล No.1 Brand Thailand 2018 รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ด้าน Mobile Operator จัด มอบโดยนิตยสาร Marketeer ตอกย้�ำ ความสำ�เร็จของเอไอเอสในการเป็น Digital Life Service Provider ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นเครือข่ายอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเพิ่มพล โพธ์เพิ่มเหม บรรณาธิการ นิตยสาร Marketeer เป็นผู้มอบรางวัล

รัชพงษ์ ติบ๊ เถิม้ ผูจ้ ดั การห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย จัดรายการ รองเท้าชัน้ นำ� Baoji Grand Sale โดยมีดาราชือ่ ดัง เจมส์ จิ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ณ โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

ขาวผ่องเล็ก ราชประชาฯ 15 ยิม (นายพรพิพัฒน์ นทีนัน ชั้นม.4/7) แผนการเรียน ศิลป์ศกั ยภาพด้านอาชีพ:มวยไทย หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียง พิธีหมั้น ระหว่าง คุณศุภนิดา หรดี และคุณปิติพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ท่ามกลาง เก่าแสนภูวิทยาประสาท) รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำ�เภอเชียงแสน ชกชนะ บรรยากาศภายในงานที่อบอวลไปด้วยความรัก และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีเป็น เลิศได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 จำ�นวนมาก ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพชบุระเกมส์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งของเรา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พืน้ ฐาน ได้จดั ประชุมสัมมนาทางวิชาการและมอบรางวัลหน่วยงานและผูม้ ผี ลงานดีเด่นประสบ ผลสำ�เร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. โรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รบั รางวัลสถานศึกษายอดเยีย่ มประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 2. นางสาวณัฏฐนิชา สมจักร ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ด้านวิชาการ 3. นางสุพตั รา ถมยา ได้รบั รางวัล ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ สาระการงานอาชีพฯ ด้านบริหารจัดการ 4. นางสาวศรัญญา วงศ์พฤกษา ได้รบั รางวัล ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ


หน้า

14

นางพัชรี สุจติ นภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวการจับกุมยาลดความอ้วนยีห่ อ้ ลีน มีการประกาศเตือนว่าเป็นยาอันตรายกินเข้าไปแล้วถึงตาย โดยนายด่านศุลกากรแม่สาย เปิดเผย ว่า ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรกำ�ลังปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริเวณช่องทางขาเข้าด่านพรมแดนแม่สาย ท่าขีเ้ หล็ก มีชาย 2 คน หิ้วถุงสัมภาระ 4 ถุง กำ�ลังเดินจากฝั่งท่าขี้เหล็กเข้ามาที่ฝั่งแม่สาย เจ้าหน้าที่จึง เรียกเพื่อขอตรวจสอบสัมภาระ แต่ชายทั้ง 2 คนได้วางถุงหิ้วทั้งหมดลงพื้น และรีบเดินกลับไปยัง ฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ทันที ตรวจสอบภายในถุงพบยาลดความอ้วน ยี่ห้อลีน (LYN) 232 กล่อง และ DTOX ยี่ห้อลีน160 กล่อง จึงตรวจยึดไว้เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมการนำ�เข้า มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร และ พ.ร.บ.เครือ่ งสำ�อาง อาจเป็นสินค้าทีล่ กั ลอบเข้ามาจำ�หน่ายในพืน้ ที่ ทัง้ นีย้ าลดความอ้วนยีห่ อ้ ลีน คณะ กรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ตรวจพบสารต้องห้ามทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อชีวติ หากรับประทาน ต่อเนื่องเพียงแค่ 2 สัปดาห์ อาจเสียชีวิตได้ และล่าสุดพบผู้ที่รับประทานเสียชีวิตแล้วถึง 4 ราย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

พตท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ ผบ.ร้อย ตชด.327 พร้อมกับพวก ร่วมกับตำ�รวจ สภ.แม่สาย และฝ่ายปกครอง จับกุม นายติ๊บ คำ�ปัน และ นายมุ้ง คำ�ปัน ทั้ง 2 คน อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ ที่ 7 ตำ�บลแม่สาย อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 392,000 เม็ด ยาไอซ์ 1,991 กรัม ก่อนหน้าที่จะจับกุม เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 คน จะนำ�ยาเสพติดที่ลักลอบ นำ�เข้าจากประเทศเพือ่ นบ้าน ส่งไปให้ลกู ค้าทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ โดยใช้วธิ กี ารส่งผ่านไปรษณีย์ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์สาขาดอยเวา ห่างจากด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กประมาณ 200 เมตร ใน เขตเทศบาลตำ�บลแม่สาย เมื่อทั้ง 2 ขับรถเก๋งฮอนด้า ทะเบียน กฉ 4556 เชียงราย และช่วยกัน ยกกล่องพัสดุไปรษณีย์จะไปส่ง เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนเข้าจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าว ไปดำ�เนินคดีตามกฎหมาย

นายสุรชาติ สอาดเอีย่ ม ปลัดอำ�เภอหัวหน้ากลุม่ งานความมัน่ คง ร่วมกับ นางพัชรี สุจติ นภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย เทศบาลแม่สาย ได้ร่วมกันเผาทำ�ลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศูนย์ก�ำ จัดขยะมูลฝอยครบวงจร เทศบาลแม่สาย ทีท่ างเจ้าหน้าทีต่ รวจยึดจับกุมสินค้าทีแ่ อบลักลอบ นำ�เข้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสินค้าที่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ ทำ�ให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ อาทิเช่น เสื้อลายดอก Lacoste จำ�นวน 4,000 ตัว เครื่องเล่นเกม 6 เครื่อง ยาจุดกันยุงชนิดขด จำ�นวน 1,200 กล่อง บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป จำ�นวน 440 กล่อง กาแฟลดความอ้วน Baschi จำ�นวน 2,400 ซอง และเป็นสินค้าจำ�พวก อาหารเสริม กระเป๋า ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ผ้าปูทนี่ อน ผ้าคลุมรถยนต์ ซึง่ ล้วนแต่เป็นสินค้าละเมิดเครือ่ งหมายการค้า ทั้งสิน รวม 16,696 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 6,500,000 บาท

นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย ได้เป็นประธานเปิดอำ�เภอยิ้ม เป็นครั้งแรกของ บ้านผาหมี หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ� และกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำ�บลเวียงพางคำ� ร่วมจัดกิจกรรมอำ�เภอยิ้ม ประจำ�ปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านผาหมี หมู่ 6 โดยมี ตม.เชียงราย ทหาร ด่านศุลกากรแม่สาย กศน.อำ�เภอแม่สาย หน่วย แพทย์เคลื่อนที่ รพ.แม่สาย ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ถอนฟัน อุดฟัน ฟรี และส่วนราชการต่างๆ ของอำ�เภอแม่สาย ภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานราชการในการให้บริการประชาชน และนายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย ได้มอบถังออกซิเจน จำ�นวน 5 ถัง โดยใช้กองทุน พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวม หมู่บ้านผาหมีเป็นแหล่งปลูกฝิ่นเป็นจำ�นวนมากและปลูกทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาเมื่อปี พ.ศ. 2514 ปี 2516 และปี 2517 ซึ่งได้ทรงให้คำ�แนะนำ�และ สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านผาหมี และมีการผลัก ดันอาชีพปลูกกาแฟ จนกาแฟดอยผาหมีเป็นทีร่ จู้ กั ระดับโลก ด้วยเพราะน้ำ�พระราชหฤทัยที่พระองค์ มีตอ่ ประชาชน ไม่วา่ จะใคร เมือ่ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ ในแผ่นดินไทยแล้ว แม้จะห่างไกล อยูบ่ นภูเขาหรือ นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย ได้มอบบัตรประจำ�ตัวบัตรประชาชน ได้รับการอนุมัติ ยอดดอย พระองค์กท็ รงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะไปให้ถงึ ชาวเขา ให้ลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิวัก 2 พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 4/2551 จำ�นวน 15 ราย เหล่านั้นจึงเรียกพระองค์ว่า พ่อหลวง เพราะ โดยมี บิดา มารดา และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นสักขีพยาน และเปิดโอกาสให้กับเด็ก พระองค์ท่านเข้ามาช่วยเหลือและดูแล ชาวเขาให้ มีที่อยู่ มีอาชีพ และชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ นักเรียนที่มีโอกาสได้เรียนสูงขึ้น ได้ท�ำ งานที่ดี และเป็นคนดีพัฒนาอำ�เภอแม่สายต่อไป

นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำ�เภอ พญาเม็งราย เป็นประธานมอบบ้านให้กับ ผูย้ ากไร้ ซึง่ ได้รบั เงินสนับสนุนจากพระอาจารย์ พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และกิง่ กาชาดอำ�เภอพญาเม็งราย ใช้งบการ ก่อสร้างประมาณ 5 หมื่นบาท แรงงาน จากชาวบ้านมาช่วยฟรี โดยใช้ชื่อว่า “บ้าน กาชาดฮอมบุญพบโชค หลังที่ 40” มอบให้ กับครอบครัวนายสมพล เหล็กแก้ว และมอบ ทุนการศึกษาให้กับ น.ส.อลิสา เหล็กแก้ว จำ�นวน 22,700 บาท สอบเข้ามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงรายได้แต่ไม่มีทุนเรียน ณ บ้าน เวียงหวาย ม.9 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย มีนายสุชาติ กันทะเขียว ผู้ใหญ่ บ้าน กล่าวรายงานโครงการ นายปกรณ์ สุรวิ รรณ นายอำ�เภอพญา เม็งราย เป็นประธาน เปิดการอบรมเกษตรกร การปลูกทุเรียน ซึ่งมี เกษตรกรเข้าร่วมรับ การอบรมประมาณ 200 ราย มาจากอำ�เภอ ดอยหลวง อำ � เภอ เวี ย งเชี ย งรุ้ ง และ เ ก ษ ต ร ก ร อำ � เ ภ อ พญาเม็งราย โดยมี ผอ.สุใจ เชือ้ เมืองพาน ผอ.กศน.พญาเม็งราย กล่าวรายงาน ณ ห้อง ประชุม กศน.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โฆษณาครองช่าง


ปีที่ 31 ฉบับที่ 0519

หน้า 15

ประมวลภาพ งานฉลองครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ และการประกวดเชียงราย Super Model 2018 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมศกนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้มีเกียรติ จากส่วนราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชนทุกแขนง ให้เกียรติ ร่วม แสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ผมพร้อมด้วยทีมงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณในน้�ำ ใจ และความเมตตาที่ทุกท่าน มีให้แก่พวกเราชาวเชียงรายนิวส์ มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

กาลเวลาที่ผ่านไปย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า ตลอดเวลาของการทำ�หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เราได้สร้างมิตร สร้างสังคม พร้อมทั้งสร้างสิ่งละอันพันละน้อย ให้แก่จังหวัดเชียงรายมาโดยตลอด


Chiangrai news 0519 มิถุนายน 2561  
Chiangrai news 0519 มิถุนายน 2561  
Advertisement