Page 1


1.สถานที่ LOCATION

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยู่เหนือสุดในสยามจังหวัด สุดท้ายทางเหนือของไทย “เชียงราย” จังหวัดที่นักท่องเที่ยว ต้องไปถึงให้ได้ ในครั้งหนึ่งของชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องว่า

มรช.เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นสถานศึกษาที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ดั่งอุทยานการศึกษา สวยงามและประทับ ใจมากกว่าความเป็นที่หนึ่ง


2.สถานะของสถานศึกษา PUBLIC UNIVERSITY

มรช.เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบราชการไม่ใช่ มหาวิทยาลัยในกำ�กับ จัดการศึกษามาอย่างยาวนาน ย่างเข้าปีที่ 39 จัดการศึกษาทุกระดับทั้ง Doctoral Degrees Master Degrees Bachelor’s Degrees Professional and Skill Training Foundation Studies


3.ค่าใช้จ่ายทางการศึ ก ษา COST OF STUDY จากการวางแนวทางสถานศึกษาให้เป็น มหาวิทยาลัยของประชาชน มหาวิทยาลัย ทางเลือกใหม่ของสังคมไทยที่มุ่งสนับสนุนให้ กับทุกคนที่ ใฝ่รู้ แสวงหาโอกาสและ ความสำ�เร็จในชีวิต การกำ�หนดค่าธรรมเนียม การศึกษา มรช.จึงกำ�หนดไว้ในกลุ่มที่ต่ำ�เมื่อ เทียบกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย


4.คุณภาพของสถานศึกษา Quality Education Assurance

มรช. ผ่านการประเมินจาก กพร. สมศ. และ สกอ. โดยได้รับการ รับรอง และมีคุณภาพระดับดีมาก จาก สกอ. ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและบางหน่วยงานของ มหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์วิศวกรรม โยธาได้รับการรับรองจากสำ�นักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งเดียว ในภาคเหนือ, ศูนย์ตรวจสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและ น้ำ� ได้รับการรับรองจากกรม วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


5.ความเป็ น นานาชาติ INTERNATIONALIZATION

มรช. จัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาต่างชาติหลายหลักสูตร และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติมากเป็นลำ�ดับ ที่ 5 ของประเทศ (พ.ศ. 2553) ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2554) มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ 366 คน และมีอาจารย์ต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาจำ�นวน 25 คน


6.ทุนสนับสนุนการศึกษา Financial Support Available

นักศึกษาของ มรช. ได้รับทุน กยศ. ในปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 8,817 คน ในวงเงิน 353,966,400 บาท สำ�หรับ นักศึกษาที่ไม่สามารถขอรับทุน กยศ.ได้ เนื่องด้วยเหตุต่างๆ มรช.จะมีทุนต่าง ๆ สนับสนุนให้ ประมาณ 4,468,500 บาท ต่อปีการศึกษา จำ�นวนประมาณ 426 ทุน


7.ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้

Extensive Learning Support and Facilities

มรช.จัดสร้างและจัดหาปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของชาติ ทั้งในเรื่องหอสมุด กลาง ห้องสมุดคณะ ห้องค้นคว้าเฉพาะสาขา ห้องปฏิบัติการ Wireless Internet Service และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ


8.ความยืดหยุ่นทางการศึกษา Flexible Study Schedule

ทุกหลักสูตร ทุกโปรแกรมที่ มรช. เปิดสอน ได้รับการรับรองจาก สกอ. และสมาคมวิชาชีพ แต่การจะสำ�เร็จการศึกษาได้นักศึกษาทุก คนต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด นักศึกษาอาจเลือกโปรแกรม วิชาเริ่มต้นผิด การอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมวิชา หลักสูตร ที่ศึกษา คณะที่สังกัด สามารถกระทำ�ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนด เพราะ มรช.เชื่อมั่นว่า “คำ�ว่าแพ้ จะไม่เกิดขึ้น หากยังไม่

ล้มเลิกหรือหยุดเรียน”


9.การรับสมัครแบบเปิดกว้าง Open Entry Admission System

มรช.เปิดรับสมัครนักศึกษาหลากหลายวิธีการ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับทุกคนที่สนใจ ทั้งในรูปแบบสมัครตรง สมัครผ่าน Web ของมหาวิทยาลัยหรือสมัครทางไปรษณีย์ ฯลฯ


Why choose CRU?  

Why choose CRU?

Advertisement