Page 1


2

chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 3


4

chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 5


Editor Talk

直通房地产投资、旅游等领域的中英泰多语言桥梁。 A MULTI- LANGUAGE BRIDGE TO THE PROPERTY INVESTMENT TRAVEL SCENE , COVERING THAI ENGLISH AND CHINESE.

ONE IS NOT ENOUGH เมื่อหลายๆปีก่อนผมเคยตั้งข้อสังเกตว่า เหตุไฉนคนรอบ ๆ ตัวเราหลาย ๆ คน ต้องทำางานอย่างที่สอง ที่สาม หรือที่เรียกกันว่างานจ๊อบ หรือ รับจ็อบพิเศษ อะไรทำานองนี้แหละ ในหมู่แวดวงคนอสังหาฯเชียงใหม่นั้น บางท่านอาจจะเคยเป็นพนักงานขายรถยนต์ ขายวัสดุก่อสร้าง ขายอาหาร เป็นสถาปนิก ทำาโรงเรียน ทำาโรงแรม ฯลฯ ได้หันหัวเรือมาแตกไลน์ ทำาอาชีพอื่นๆก็มีหลากหลายจริงแท้ ครั้นพอได้ศึกษาและคลุกคลีไปพร้อมๆกับตั้งข้อสังกตอย่างต่อเนื่องมานาน ก็ได้รับคำาตอบ!..เป็นเพราะว่าทุกวันนี้ความไม่แน่นอนในวิชาชีพ หรืออาชีพ หรือธุรกิจ หรือกระแสทุนถาโถม ถูกผลักให้จำาต้องแปรเปลี่ยนจากโลกเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ เหล่านี้ย่อมสามารถสร้างปัญหาให้เราๆได้ โดยไม่ต้องมีคำาเตือนล่วงหน้า chiang mai Express เล่มต้อนรับปีใหม่ ได้ปรับโฉมรูปเล่มใหม่ จากหน้าตาเดิมๆที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ Square ขนาด 10 x10 ” เพื่อให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมกลุ่มผู้อ่านใหม่ ที่คุ้นเคยกับการอ่านไฟล์ภาพ-ข่าวบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ขนาดพื้นที่พิมพ์แทบจะไม่ได้ลดลงเลย อีกหนึ่งลุคส์ที่เปลี่ยนก็คือ ตำาแหน่งหน้าปก ขออนุญาตเอ่ยนาม ดร.เล็ก - สกาวเดือน สายวงศ์ปัญญา นักธุรกิจและนักบริหารที่มีดีกรีผ่านการสอนหนังสือจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถาบันอื่นๆมามากมาย ได้พลิกอีกบทบาทหนึ่งจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ และ ลำาปาง ก็ได้เพิ่มไลน์มา ทำาธุรกิจรักสุขภาพและความงาม จึงได้ถูกเลือกให้มานั่งสนทนามุมมองใหม่ ในห้องรับแขก An Interview ด้วยเหตุที่ว่าหลายๆอาชีพ ปรับเปลี่ยนได้ หรือทำาควบคู่ไปพร้อมๆกันได้ เห็นไหมละครับว่า ONE IS NOT ENOUGH !...นั้นมีอยู่จริง ๆ ขอย้ำา ชั่วโมงนี้ chiang mai Express นอกจากจุดวางที่ครอบคลุม รูปเล่มสวยงาม อ่านง่าย แล้วยังได้ทำาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมการเลือกอ่าน จีน อังกฤษ ไทย ล้วนได้ครบทั้ง 3 ภาษา ONE [LANGUAGE] IS NOT ENOUGH ! ครับ ปานภู นิ่มมี่ชัยยะกุล ด้วยความขอบคุณ ขอให้ทุกท่านมีสุข มีโชค มีชัย ตลอดปีใหม่ 2560 บรรณาธิการบริหาร 6

chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 7


Social Event

The Lanna Historic City Forum Experts 2017

นายปวิณ ชำ�นิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีการประชุมระดับนานาชาติ The Lanna Historic City Forum Experts 2017 พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และอัตลักษณ์ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมการตั้งเมืองเชียงใหม่ เพื่อจัดเตรียมเป็นเมืองมรดกโลกต่อคณะกรรมการองค์กรยูเนสโก

Unseen Lanna 2017

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน Unseen Lanna 2017 มหกรรมสุดยอดสินค้า OTOP และ SMEs จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำ�ปาง ลำ�พูน แม่ฮ่องสอน สู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งภูมิปัญญา งามล้ำ�ค่าล้านนาไทย” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่

สมาคมแต้จิ๋วจังหวัดเชียงใหม่

นายหวาง ซิ่วเซิ่ง รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ�เชียงใหม่ ท่านอาโป ทักษิณกำ�เนิด นายกสมาคม นักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ และ นายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกลุ่มบริษัท วี กรุ๊ป พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดง ความยินดีในพิธีเปิดอาคารสมาคมแต้จิ๋วเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ส่งเสริมการ ศึกษาและวัฒนธรรม ติดต่อการค้า การลงทุน เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชาวแต้จิ๋วเชียงใหม่ และชาวแต้จิ๋วทั่วประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สาขาแรกในภาคเหนือ

นายเหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดที่ทำ�การธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำ�กัด (มหาชน) “Bank of China (Thai) Public Company Limited” สาขาเชียงใหม่ ภายในพื้นที่โครงการเชียงใหม่ บิสสิเนสปาร์ค

NO.1 CNX Cosmatic

นายวีระสิทธิ์ พันธุราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหาร ศูนย์การค้าอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว พร้อมทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางณภัทรตรา ทิพยเนตร รองผู้บริหาร 8 D Shop ในโอกาสเปิดร้านเครื่องสำ�อาง “NO.1 CNX Cosmatic” ณ ชั้น B1 โซน A อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

8

chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 9


10 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 11


12 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 13


The Assignment

工业化风格阁楼建筑:极具独特吸引力

Loft Industrial Architecture Attraction of Raw Unique Identity

สถาปัตยกรรมลอฟท์อินดัสเทรียล : เสน่ห์แห่งความดิบเอกลักษณ์เฉพาะตัว 14 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


The Assignment

工业化风格阁楼建筑:极具独特吸引力 “幸福是一种内心的感受,没有任何的形状和限制,但是建筑的外观却可以按照实质性的要求进行设计。” 根据Protiles Design & Finishing 有限公司建筑师Juu Kriengkrai Wangwong先生的观点,大矩形集装箱式建筑设计,采用 粗犷有力的格子线条,搭配古典雕刻作为房屋建筑的主体结构。他曾荣获2014年清迈室内设计和建筑设计优秀奖。 近三、四年来,很多宾馆、办公室、餐馆、咖啡厅和房屋开始采用现代工业化风格的集装箱式阁楼设计。 自由风格的阁楼设计 Rattanakosin至清迈路的Sleep Box Chiang Mai就是工业化风格的阁楼式住宅楼。丰富的装饰色彩搭配着特色的家具, 房屋内外造型设计独特,极具视觉吸引力。房屋还采用宽大的强化玻璃窗户,明亮的光线透过明净的玻璃照射进 来,增添了房间的生机和活力,是休闲放松的好地方。 随着工业化风格阁楼式设计的流行,很多新型装修建材取代了旧建材,无论是水泥板、人造木材还是金属板都非 常的美观、坚固、韧性好、易于安装,无论是装修还是重建,都可以根据自己的喜好进行选择。 清迈一个社区路边的三角形区域有一块200平方哇的土地,那摆放着8个2.5(长)x 6米(宽)x 2.5米(高)和6个 2.5(长)x12米(宽)x2.7米(高)的旧集装箱。它们被重叠在一起,顶部用金属板覆盖,防止漏雨。在集装箱小 屋之间有条小路。 对于底楼,以钢筋混凝土墙为主,色调为红白相间,内部区域则以白色、奶油色和棕色为主。墙面用聚氨酯泡沫塑 料进行隔热,既能节省能源,又能使内部温度适中,隔音效果良好。此外,还有部分旧式设计的砖墙和灰泥墙面。 工业化风格的集装箱式阁楼设计看起来较为粗犷,所以需要绿色植物、棕色木头和园艺植物来进行装饰,您可以 添加暖色调的家具,在大厅或客厅装上枝形吊灯,为房屋注入温馨大气的感觉。 Rattanakosin—清迈路的Sleep Box Chiang Mai是独特工业风格阁楼式住宅的一个典范。尽管很多人认为它像未完成 的作品,但它展现了原材料的真实模样,是一种时尚的流行趋势。不完美感具有的吸引力也许可以激发其他创意 性的房屋设计。

清迈速递 2017年/2560年一月 15


The Assignment

16 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


The Assignment

Loft Industrial Architecture Attraction of Raw Unique Identity “ Happiness can be touched by feeling and without any shape or limit, but in sight of architecture it can be designed to be substantial as required.” This is another idea of Khun Juu Kriengkrai Wangwong, an architect of Protiles Design & Finishing co., Ltd., who fascinates in rawness and strength of big rectangular shape and classical carved relief of “containers” as main structure of housing architecture until getting reward of Chiang Mai Design Award 2014 in excellence of architecture and interior. Today bringing containers with new designs for hostels, offices, restaurants, coffee shops and houses in modern art design has been seen more for 3-4 years. Loft Design in Free Style Sleep Box Chiang Mai on Rattanakosin-Chiang Mai Road is one of housing styles of Loft Industrial Design that shows its surface inside and outside, with mix & match furniture in colorful decoration and wide windows, including adding clear-glass to let sunlight and nature fill liveliness to relaxation. Because additional popularity of loft design decoration has made new construction used instead of old materials whether cement boards or artificial wood or metal sheet, that is lovely, strong, endured and easy to install, including renovation works and rebuilding. This is another option as your own creative idea. With limitation of 200 square-wah land in triangle size on the roadside there are 8 old containers with 2.5x 6 meters and 2.5 high and 6 ones with 2.5x12 meters and 2.7 high, that were put and overlapped to 2 storeys projecting in the air with metal sheet roofing. And there is space as footpath between the container-houses. For downstairs floor, it is held with reinforced concrete with red wall as the main theme alternated with white color, while inside area is in tone of base, white, cream and brown. And the wall is protected from heat with polyurethane foam as same as the fridge to save energy and have good temperature inside, including keeping sound well. Moreover, there are bricking and plastering on some part like the old design. With raw uniqueness of container and loft design may make surrounding atmosphere look tough, so there have been decorations with green nature and brown wood and garden plants, with adding warmness with furniture and other accessories like big chandelier to fill luxury to the hall and living room. As a result, Sleep Box Chiang Mai on Rattanakosin-Chiang Mai Road is a model of houses in Loft Industrial style that is unique. Though many ones think it is like uncompleted work, it is shown off real materials, being beautiful and cool as in trend. This imperfectness is attractive and another alternative that could inspire ones for different housing creatively. 清迈速递 2017年/2560年一月 17


The Assignment

สถาปัตยกรรมลอฟท์อินดัสเทรียล : เสน่ห์แห่งความดิบเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ความสุขเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก ความสุขเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องผูกพันกับรูปทรงหรือข้อจำ�กัดใดๆ แม้นว่าความสุขไม่สามารถจับ ต้องได้ แต่ในมุมมอง Architecture สามารถดีไซน์และอินทีเรียความสุขให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ตามต้องการ” เป็นอีกหนึ่งความคิดของคุณจู๋ – เกรียงไกร วังวงศ์ สถาปนิกจากกลุ่มบริษัท โปรไทล์ ดีไซน์ แอนด์ฟินนิชิ่ง จำ�กัด ที่หลงใหลในความ ดิบรวมถึงความแข็งแรงของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ และความคลาสสิกของลายตารางกราฟิกโค้งเว้านูนลอนลูกฟูกทั้งภายนอก และภายในของตู้เหล็ก หรือที่เรียกกันว่า “ตู้คอนเทนเนอร์” นำ�มาเป็นโครงสร้างหลักของงานสถาปัตยกรรม ด้วยการขยายข้อจำ�กัดพื้นที่ ตกแต่งตามความเหมาะสมต่อการพักอาศัยจนได้รับรางวัล Chiang Mai Design Award 2014สาขาสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน ยอดเยี่ยม ปัจจุบันการนำ�เอาตู้คอนเทนเนอร์มาใช้กับงานออกแบบเติมความแปลกใหม่ดูดีมีสไตล์ มีให้เห็นกันมากขึ้นตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ใน รูปแบบของการเป็นสถานประกอบการต่างๆ ตามรูปทรงและการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย เช่น โฮสเทล ดีไซน์ , สำ�นักงาน,ร้านอาหาร,ร้าน กาแฟสีสันสดใสบรรยากาศพาเพลิน รวมไปถึงบ้านพักอาศัยแนวอาร์ทโมเดิร์น 18 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


The Assignment

ลอฟท์ดีไซน์ สไตล์ไร้กฎเกณฑ์ Sleep Box Chiang Mai ย่านถนนรัตนโกสินทร์ – เชียงใหม่ หนึ่งในต้นแบบที่พักอาศัยสไตล์ Loft Industrial Design ที่เผยให้เห็นถึงพื้นผิววัสดุโครงสร้างภายนอก และภายในตลอดทั้งหลัง ขณะเดียวกันก็เพิ่มเอกลักษณ์อันโดดเด่นดึงดูดสายตาด้วยแนวคิดการดีไซน์มิกซ์&แมตช์ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งหลากสีสันหลายลวดลายเข้า ไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน อีกทั้งเติมความลึกเพิ่มความกว้างด้วยการเจาะช่องลม – ช่องแสง และนำ�กระจกใสเข้ามาเป็นส่วนเสริมงานตกแต่งเพื่อให้แสงแดดและ ธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มความมีชีวิตชีวาแห่งการพักผ่อน ทั้งนี้ด้วยความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของการตกแต่งลอฟท์ ดีไซน์ ทำ�ให้ปัจจุบันมีนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่สามารถนำ�มาใช้ทดแทนวัสดุดั้งเดิม หรือ นำ�มาสร้าง เอกลักษณ์ให้กับการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีเมนต์บอร์ดผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษที่มีพื้นผิวหน้าสวยเหมือนปูนเปลือย หรือจะเป็นวัสดุตกแต่งทดแทน ไม้จริงและเหล็กที่มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายเหมาะกับการก่อสร้างในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงใช้ได้ทั้งกับงานรีโนเวทและ งานก่อสร้างใหม่ แต่คงเสน่ห์ของความเป็นลอฟท์ ดีไซน์ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง ด้วยข้อจำ�กัดของที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยมขนาด 200 ตร.ว.ตั้งอยู่ในย่านชุมชนริมถนนเชียงใหม่ –รัตนโกสินทร์ และองค์ประกอบของตู้คอนเนอร์เก่าจำ�นวน 8 ตู้ ที่มี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตรและสูง 2.50 เมตร และตู้ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร และสูง 2.70 จำ�นวน 6 ตู้ ล้วนถูกปลดระวางการ ใช้งานขนส่งสินค้ากลายสภาพเป็นตู้คอนเทนเนอร์เก่า ถูกนำ�มาวางจับกลุ่มซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ซึ่งตู้ที่มีความยาว 12.00 เมตรถูกกำ�หนดให้วางอยู่ชั้นบนในลักษณะ ของการยื่นออกไปในอากาศ ด้านบนสุดของตู้คอนเทนเนอร์ใส่หลังคาเมทัลชีสคลุมไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันความร้อนและฝน โดยมีการจัดแลนด์สเคปเว้นพื้นที่ว่าง ระหว่างกลุ่มตู้คอนเทนเนอร์สำ�หรับเปิดเป็นทางเดินไปกลุ่มอาคารที่พักอาศัยเพื่อการพักผ่อน สำ�หรับพื้นที่ด้านล่างยึดอยู่บนฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มความสดใสเส้นนำ�สายตารอบด้านให้กับผนังใหม่ โดยเลือกใช้แม่สีอย่างสีแดงเป็นธีมหลักของผนังตู้ ภายนอกและสลับด้วยสีขาว เพื่อไม่ให้ดูร้อนแรงหรือจัดจ้านเกินไป ในขณะที่พื้นที่ภายในเพื่อการพักผ่อนถูกกำ�หนดด้วยโทนสีเบส ขาว ครีม และ น้ำ�ตาล และ บุผนังป้องกันความร้อนพร้อมรักษาความเย็นด้วยระบบ Polyurethane Foam ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการเก็บความเย็นของตู้เย็น ช่วยทำ�ให้ประหยัดพลังงานและ รักษาอุณหภูมิภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงเก็บเสียงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มีโครงสร้างบางส่วนที่เป็นการก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิม เพื่อความเหมาะสมใน การก่อสร้างและใช้งาน ด้วยเอกลักษณ์ความดิบของตู้คอนเทนเนอร์ และ ลอฟท์ดีไซน์ อาจทำ�ให้บรรยากาศโดยรอบดูแข็ง การตกแต่งสวนธรรมชาติสีเขียวและสีน้ำ�ตาลจากเนื้อไม้ ถูกนำ�มา เป็นธีมหลักเชิงตกแต่งเติมความอบอุ่นเพิ่มความสดชื่นให้กับที่พักอาศัยในแต่ละหลัง โดยนำ�พรรณไม้ประเภทไม้เลื้อย ไม้กระถางแขวน และ ไม้ยืนต้นมาตกแต่งลด ทอนความดิบของตู้คอนเทนเนอร์ เสริมสร้างบรรยากาศอบอุ่นด้วยส่วนเฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งอื่นๆ นำ�ขวดแก้วใสรีไซเคิลนับร้อยใบสร้างสรรค์แชนเดอ เลียขนาดใหญ่ เติมความหรูหราให้กับพื้นที่โถงรับรอง และ ส่วนนั่งเล่น ส่งผลทำ�ให้ Sleep Box Chiang Mai ย่านถนนรัตนโกสินทร์ – เชียงใหม่ กลายเป็นหนึ่งในต้นแบบที่พักอาศัยสไตล์ Loft Industrial ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ ซ้ำ�แบบใคร หลายคนอาจมองว่าการตกแต่งที่อยู่อาศัยในแบบลอฟท์ ดีไซน์ เหมือนงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์!!!...ด้วยรูปแบบของการโชว์เนื้อแท้ของวัสดุตกแต่งได้ง่าย สะดวกรวดเร็วแล้ว ยังคงความสวย เท่ มีสไตล์อินเทรนด์ แต่ในตรรกศาสตร์แห่งความเป็นจริง???...ความไม่สมบูรณ์คือเสน่ห์อันน่าหลงใหลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกต่อ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

清迈速递 2017年/2560年一月 19


Project Survey

清迈Hinoki Condo 公寓 城市生活中的小清新 沿着弯曲的水渠路到清迈国际会展中心之前,有片城市中心的绿色园区,新打造的现代化住宅公寓与这里的文化习 俗、生活方式、宁静优雅的环境协调统一,来这的每个人都能感受到这里的独特魅力。它是工作室形式的公寓, 有1-3间卧室、一个客厅和餐厅,实际使用面积29-169平方米,顶层公寓使用面积为126-176平方米,2-3个卧室。 清迈Hinoki Condo公寓以拥抱大自然为理念,采用散发清香气味桧木和清迈-兰纳的魅力风格相结合,打造了2幢7层 的住宅楼。A幢公寓楼可入住45户,B幢公寓楼为标准酒店,也可入住45户。这里绿荫环绕、环境清幽,健身房、 桑拿房、游泳池等设施齐全,还特别提供日式桧木温泉池,这里是休闲度假的好去处之一。 公寓位于水渠路,周边有素贴山、清迈国际会展中心、一流的学校,生活设施完善,交通便利。这些都是房地产 开发商营销方案中的宣传重点,以增加购房者对楼盘的信心和吸引力。

20 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Project Survey

Hinoki Condo Chiang Mai Science of Fresh Scent of City-Living Among green zone the breeze in the city center goes along the bends of Irrigation Canal Road before Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, there everyone will touch attractiveness of cultural lifestyles and quietness of original living that balanced with modern living in a condominium. It is a studio condominium available to move in, 1-3 bedrooms, a living room and dining section, including functioning usable space from 29-169 sqm and penthouse designed for 2-3 bedrooms with usable area 126-176 sqm. Hinoki Condo Chiang Mai under the concept Impressive Nature, there is mixing between fresh scent pine wood “Hinoki” and Chiang Mai-Lanna attraction created to be housing architecture in Low Rise design on 2 buildings with 7-floor height: Building A will be a condominium available to move in for 45 units and building a standard hotel for 45 units among shady landscape and complete facilities such as fitness, sauna, swimming pool, and Hinoki wooden pool like Onsen in Japan special provided to fill your happiness on holidays. Its location nearby curved shape of Irrigation Canal Road that divided traffic lanes is very attractive, including Doi Suthep view and Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre and top schools and easy travelling. These can be strategy and marketing promotion excellent to developing the real estate, which cause buyers confident to their decision very much.

清迈速递 2017年/2560年一月 21


Project Survey

22 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Project Survey

ฮิโนกิ คอนโด เชียงใหม่ ศาสตร์แห่งความหอมสดชื่นของการอยู่อาศัยในแบบสังคมเมือง ท่ามกลางโอนโซนธรรมชาติสีเขียวและสายลมเย็นอ่อนๆในพื้นที่เขตเมือง ลัดเลาะเลี้ยวไปตามโค้งถนนเลียบคันคลองชลประทาน ก่อนถึง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ที่ที่!...ทุกคนจะได้สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรม และ ความเงียบสงบของการอยู่อาศัยใน แบบดั้งเดิม ผสมผสานความสมดุลย์แห่งความเป็นอยู่อย่างสมัยใหม่ ของการเป็นห้องชุดพักอาศัยตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ในแบบสตูดิโอ1 – 3 ห้องนอน 1 ห้องรับแขกพร้อมส่วนรับประทานอาหาร พร้อมการจัดวางพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้เลือกตั้งแต่ 29 – 169 ตร.ม.และแบบ เพนท์เฮ้าส์2 – 3 ห้องนอน พร้อมการจัดวางพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้เลือกตั้งแต่ 126 – 176 ตร.ม. ฮิโนกิ คอนโด เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Impressive Nature ด้วยการนำ�เอาคุณสมบัติพิเศษของไม้เนื้อแข็งตระกูลสน “ฮิโนกิ” ไม้เนื้อ หอมเข้ามาเป็นส่วนของงานตกแต่งภายใน ผสานเข้ากับเสน่หข์ องความเป็นล้านนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ขน้ึ เป็นสถาปัตยกรรมเพือ่ การอยูอ่ าศัย ในแบบ Low Rise สูง 7 ชั้นจำ�นวน 2 อาคารโดยอาคาร A จะเป็นในส่วนของอาคารชุดพักอาศัยตกแต่งพร้อมเข้าอยู่จำ�นวน 45 ยูนิต ส่วนอาคาร B จะเป็นโรงแรมรับมาตรฐานจำ�นวน 45 ยูนิตท่ามกลางการจัดแต่งภูมิทัศน์มีความร่มรื่น เงียบสงบเป็นส่วนตัวต่อการพัก ผ่อนเพียบพร้อมด้วยพื้นที่สันทนาการและสิ่งอำ�นวยความสะดวกรองรับการอยู่อาศัย อาทิเช่น ฟิตเนส ซาวน่า สระว่ายน้ำ� และ สระน้ำ� แช่ตัวสไตล์ญี่ปุ่นในแบบออนเซ็นทำ�จากไม้หอมฮิโนกิ เติมเต็มความสุขให้กีบชีวิตในวันหยุดพักผ่อน ด้วยกายภาพของถนนเลียบคันคลองชลประทาน ซึ่งอยู่ทางฟากตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ มีเสน่ห์ในความคดเคี้ยวของโค้งถนนและมีคัน คลองชลประทานทำ�หน้าที่กั้นแบ่งเลนสัญจรไป – มา นอกจากจากนี้ยังมีแม่เหล็กใหญ่อย่าง “วิวดอยสุเทพ” หรือจะเป็น “ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่”ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดในภูมิภาค ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ ใกล้สถาบันการศึกษาชั้น นำ� การคมนาคมเดินทางสะดวก ฯลฯ ซึ่งสามารถนำ�มาเป็นกลยุทธ์ต่อการส่งเสริมทางการตลาดและงานขายชั้นเยี่ยม ให้กับการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการจัดสรร นำ�มาซึ่งความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี

清迈速递 2017年/2560年一月 23


24 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 25


An Interview

26 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


An Interview

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ดร.สกาวเดือน สายวงค์ปัญญา อีกหนึ่งมุมมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก็เหมือนเป็นการสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ในการครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรร ที่ดิน หรือโครงการบ้านจัดสรร หรือ อาคารชุดพักอาศัย ซึ่งการที่จะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพได้ จะต้องศึกษาข้อมูล ในปัจจัยหลายๆด้านอาทิเช่น กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆ รวมไปถึงศึกษาหรือทำ�เลที่ตั้ง รูปลักษณะของที่ดิน เพื่อนำ�ไปสู่การ วางแผนและวิเคราะห์ความเป็นได้ทางการตลาด และความคุ้มทุนด้านการลงทุน รวมถึงสายป่านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากการทำ�โครงการจัดสรรต้องใช้เงินทุนเป็นจำ�นวนมาก อีกทั้งเป็นธุรกิจเชิงรับมากกว่าเชิงรุก อีกทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นปัจจัย 4 ซึ่งธุรกิจเครื่องสำ�อางก็ถือเป็นปัจจัยที่ 4 เช่นเดียวกัน แต่อยู่ในหมวดอาหารและยา ครอบคลุม เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและความงาม ซึง่ หากเรามีการวิจยั และพัฒนาสูตรอย่างดีเยีย่ ม ก็สามารถนำ�ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้วจิ ยั และพัฒนาต่อยอดไป สู่ตลาดในเมืองไทยและครอบคลุมตลาด AEC โดยมีเป้าหมายก้าวสู่ระดับโลกได้อนาคต...คือหนึ่งในมุมมองของดร.เล็ก – สกาวเดือน สายวงค์ปัญญญา ผู้บริหารโครงการ S1 Asset Condominium @Chiangmai ล่าสุดภายหลังจากปั้นแบรนด์ S1 เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และ S1 คอนโดมิเนียม อาคารชุดพักอาศัยสไตล์ Single Corridor มีระเบียง ทั้งหน้าและหลังในแบบ Low Rise ย่านหนองป่าครั่ง ให้เป็นที่รู้จักของชาวเชียงใหม่และประสบความสำ�เร็จกับยอดขายไปแล้ว วันนี้!... ดร.เล็ก – สกาวเดือน ให้ความสนใจธุรกิจสุขภาพ และความงาม และกำ�ลังสนุกอยู่กับการปั้นแบรนด์ “มิโกะ” ด้วยเหตุผลที่ว่า “ไก่งาม เพราะขน คนงามเพราะแต่ง” อีกทั้งวิถีการดำ�เนินชีวิตของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว หรือวัยผู้ใหญ่ในสังคม ปัจจุบันมีการติดต่อพบปะพูดคุยเพื่อสังคม หรือพบปะพูดคุยเพื่อธุรกิจ ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ล้วนมี ส่วนช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่เน้นให้ความสำ�คัญต่อการดูแลสุขภาพของตัวเองในเชิงป้องกันมากกว่าการรักษา

清迈速递 2017年/2560年一月 27


An Interview

ส่งผลทำ�ให้ธุรกิจเพื่อสุขภาพ และ ความงาม เกิดขึ้นเป็นจำ�นวนมากในย่านทำ�เลการค้าต่างๆ ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางด้าน เสริมความงามเปิดดำ�เนินการด้วยตนเอง และเปิดดำ�เนินการโดยการซื้อแฟรนไชส์จากผู้ที่ให้บริการทางด้านนี้ ซึ่งรูปแบบนี้กำ�ลังเป็นที่นิยม ของผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ที่เรียกกันว่า Start-up Business ล้วนประสบความสำ�เร็จต่อการทำ�ธุรกิจดังกล่าวเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งการจะ ประสบความสำ�เร็จในการเข้าสู่ธุรกิจสุขภาพและความงามได้นั้น จำ�เป็นต้องมีปัจจัยประกอบเหมือนกับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบธุรกิจ , การเลือกผู้ร่วมลงทุน , การเลือกทำ�เล , การเลือกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนโฆษณาหรือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักอย่างแพร่หลาย

28 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


An Interview

สำ�หรับแบรนด์มโิ กะก่อตัง้ ขึน้ มาด้วยวิสยั ทัศน์ เพือ่ ผลิตสินค้าเกีย่ วกับสุขภาพและความงามทัง้ หญิงชาย โดยมีแนวคิดทีจ่ ะส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม่ี ี มาตรฐาน(Standard) , ใช้แล้วเห็นผล (Good Quality) , ราคาสมเหตุสมผล (Reasonable Price) และบริการการจัดส่งทีฉ่ บั ไว เพื่อเป้าหมาย สร้างแบรนด์ไทยก้าวไปสู่ตลาดกลุ่มอาเซียน ซึ่งในวันที่ 4 กพ. เตรียมเปิดตัว “มหัศจรรย์ความงาม ที่คุณสั่งได้ : Lift your life” ณ Exhibition Hall โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เวลา18.00น. เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ พร้อมกับวางกลยุทธ์ต่างๆใน การทำ�ให้ธุรกิจยั่งยืน ภายในงานจะมีทั้งบูธแสดงสินค้า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด พร้อม Presenter และงานคอนเสิร์ต Thank you Party เบนชลาทิส (เต็มวง) และ ศิลปินอีกมากมาย อาทิเช่น อาร์ม-สุกวิณ Mrs. International 2016 อย่างไรก็ตามเป้าหมายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดร.เล็ก – สกาวเดือนก็คงยังพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมองหาลู่ทางการ พัฒนาที่ดินในรูปบแบบ Drop Trip ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ บ้านจัดสรรทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำ�ปาง ด้วยเหตุผลที่ว่าการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องดูในเรื่องของ Demand Supply ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละช่วงเวลา

清迈速递 2017年/2560年一月 29


30 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 31


Property For Investor Thomas Gennaro

32 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Property For Investor

栏目 房地产投资者 清迈公寓领域准备就绪 最近,泰国政府发布公告称,泰国准备开始实施10年发展规划,致力于让泰国从中等收入国家向高收入国家发 展,各个行业都开放了很多机会。而专家们较为关注的一个话题是:这个规划将对房地产市场有怎样的影响? 房地产行业从很大程度上由传统、单层房屋和双层商住楼向公寓单元房转变。你在曼谷和清迈这两大城市都能 看到很大的改变。最初这些公寓单元房定位在中高端价位,目标群体是外国人和上等阶层的泰国人。 然而, 随着中下层阶级人们收入的增加,开发商开始预测未来的市场行情,并设计打造了低收入人群也能购买的经 济型综合公寓楼。 同时,由于经济稳定,银行部门向有需要的人群提供房产抵押借贷业务,当公寓楼在建之时,他们就可以先为 自己未来的公寓住房支付定金,这也被视为进入房地产领域的一个机会。缩小泰国不同等级的贫富差距,创建 一个健康的房地产市场。特别是在清迈,这座小城充分吸收了公寓楼理念并以惊人的速度发展。公寓楼建造和 周边生活设施的建设也纳入了城市规划的一部分,特别是建立购物区、交通枢纽站、教育中心和服务商店等。 有许可证的公寓楼对外国人的购买所有权有配额限定,我们可以看到房地产市场的走向。 在清迈,进入房地产市场的时机已成熟。相比曼谷或亚洲的一些其他城市,清迈的房价还算适中。 在未来10年,泰国房地产市场将有巨大的升值潜力。正如演员威尔•罗杰斯所说,“别等着去买房地产”。不 要再等了,赶快到处看看,在清迈选购一套你未来的居住型公寓吧。

清迈速递 2017年/2560年一月 33


Property For Investor

Chiang Mai Condominium Sector is Ready for You The recent announcements by the Thai Government that Thailand is ready to embark on a 10-years journey to raise its status from an upper-middle income country to a high-income country has opened lots of opportunities in every sector. One of the issues experts have been seriously discussing is: how will this affect the real estate market? The real estate sector has recently seen a huge switch from traditional, single-storey houses and two-storey shophouses to condominium units. The cities where this change has been seen most are undoubtedly Bangkok and Chiang Mai. These condominium units were initially targeted to ex-pats and Thai upper class, hence the prices were in the medium-high range. However, as the middle to lower class income increased, developers started to look ahead and designed condominium complexes in a price range affordable to lower income citizens.

34 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Property For Investor

At the same time, thanks also to a stabilized economy, the banking sector has been offering affordable mortgages and loans to the employed sector of the population, which has in turn viewed this as an opportunity to enter the real estate market, placing a deposit on their future condominium apartment while this was being built. This, paired to a definitely decreasing financial gap between the different Thai classes, has created a healthy real estate market, especially in a city like Chiang Mai, which is growing at an incredible rate and has fully embraced the condominium concept. Condominium apartment blocks are usually part of a city planning that includes provisions for facilities around the area where the condos are built, specifically shopping areas, transportation hubs and stops, educational centers and service shops. Add this to the fact that, in a licensed condominium, a foreigner can own in its name a unit within the condominium quota, and we can see where the real estate market is going. The time is ripe to enter the real estate market in Chiang Mai: prices are still affordable compared to Bangkok or to several other Asian cities, and financing is available. Thailand real market sector will see a huge increase in prices in the next 10 years. As actor Will Rogers has once said, “Don’t wait to buy real estate; buy real estate and wait”. Do not wait further. Shop around and choose your future condominium living space in Chiang Mai, today.

清迈速递 2017年/2560年一月 35


36 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 37


Inside Looking Out Prakob Pornprasitkul

清迈有着怎样的小城魅力? 为何越来越多的中国人涌入清迈? 近期,泰国政府严厉打击廉价旅游团(零元旅行团),重新整顿泰国旅游市场,这对泰国(特别是曼谷、清 迈、普吉)的旅游业产生了很大的影响,很多中国游客都把旅游目的地转向了其他国家。 我的中国朋友还和我谈论了最近兴起的“十万泰铢之旅”。在以前,为了脱离贫困,中国老一辈的人不得不 到各地去做工,省吃俭用,再把积攒下来的钱寄回老家。而随着经济的发展、能力的提升,很多年轻一辈的 人比他们的父母富裕了,有能力到外面的世界去走一走、看一看。 现在,这些富裕的人带着他们的财富和资讯到其他国家旅行或投资,其主要面向亚洲国家、欧洲国家和美国。 他们会把一部分钱存到这些国家,一部分用于投资房地产,他们希望在当地定居,把那当作他们的第二故乡。 中国朋友问我:你有没有注意到,近3、4年来很多中国人涌入清迈?越来越多的老人、父母带上孩子来到清 迈,这些人来做什么呢? 答案并不复杂,他们不是来旅游的,他们是来为孩子寻找合适学校的。 尽管他们只会说一点点泰语,但是他们知道,他们需要以开放的思想让自己和孩子去其他国家学习新东西、 经历新事物。这个观点在新一代的富人群中很受欢迎。 为什么选择清迈? 中国的国土面积超过960万平方公里,与14个国家接壤,中国大陆总人口达到13亿多。中国共有34个省级行政 区域,包括二十三个省、五个自治区、四个直辖市(北京、天津、上海和重庆),以及两个特别行政区(香港和 澳门)。北京是中国的首都,是全国的商业中心和交通中心。从北京到清迈有2,910公里,直飞航班仅需4小 时15分钟。 通过社交网络,很多中国人甚至比一些清迈人能更加深入地了解清迈,因为有很多生产商会向他们的中国合 伙人提供资讯。只要有智能手机和互联网,人们就可以得到想要了解的资讯。 如今,由于各大航空公司推出的特价机票非常具有诱惑力,中国人到外国旅游的人数和频率激增,平均每人 每个月2-3次。只需要10,000 元 (50,000泰铢) 就能够拥有愉快开心的国外之旅。 清迈是一个旅游城市,有很多有名的旅游景点,你可以在清迈漂流探险、登高山、赏花海、骑大象、品美食。 如果你想要学习泰语,很多中国人们都知道学习的地方、价格以及开设的课程,以及如何报名泰语学习课程 帮助他们延长签证期限,使他们能够在清迈继续生活。清迈是一个魅力之城,很多人认为在清迈的生活会比 在自己的家乡好。 泰国开始推出旅游新战略,其旅游业已开始转型,将重点发展高品质旅游,挖掘高端旅游人群。 38 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Inside Looking Out

Is There Anything Good in Thainess Chiang Mai?!!! What Special Purpose Do Chinese People Have??? The consequence of serious strict for zero Baht tours has effected to tourism industry in around Thailand especially for Chiang Mai, Pattaya and Phuket, for Chinese people have turned to other countries now. Anyway, another issue “One Hundred Thousand Baht Tour” is being told by my Chinese friend. He told us what reason of the phrase that now there are groups of “new millionaires” who are richer and can learn outside their world better than their moms and dads. Meanwhile,Chinese ancestors had to run away from poverty by boat to any country with emptiness to be employed and saved money and sent it back to their hometowns. In the present these new rich people have travelled to other countries with their riches and full information from social online as investors or tourists after their aim countries in Asia, Europe and America. They have also carried Yuan money to deposit on these countries, while some have invested on real estate with hope to resettle their second home there beyond first one in their hometowns. The Chinese friend asked me: Have you ever noticed that 3-4 years ago there were so many Chinese coming to Chiang Mai? These people came for what? Moreover, there were old people, grand-parents and parents with children busy walking and seeing Chiang Mai. Nothing is complicated. The answer is they did not come for travel but they came to find schools for their children! Though they cannot speak Thai , even a little, by their culture of thinking makes them need to open for new experiences and learn other countries, this ideal is being popular among the rich people of new generation. Why? It Must Be Chiang Mai. China has area over 9.6 ML square kilometers connected other 14 countries with population 1.3 thousand million. There are 23 provinces, 5 regions, 4 city municipals (Peking, Tianjin, Shanghai and Chongqing) and 2 special administrations: Hong Kong and Macau, with Peking as the capital city where is full of centers of businesses and transportations. Travelling from China to Chiang Mai 2,910 km. is easy, just 4 hrs and 15 mins by plane, which is not far at all for Chinese people. From social network Chinese people have known Chiang Mai deeply and truly even some much more than some Chiang Mai people, because there are producers who provide information to their fellow Chinese, only they have a smart phone and internet; it can guide them to anywhere they want. Today Chinese have travelled out to other countries increasingly, average 2-3 times a person a month. For promotion price of flight tickets is very attractive. Only 10,000 Yuan (50,000 THB) for new millionaires to fill their happiness can be afforded easily. Moreover, Chiang Mai is a complete tourism attraction with sightseeing of mountains, flowers, riding elephants and yummy food served all 24 hours. Or if they want to learn Thai language, these Chinese know where they can learn, how much, and what course that make them extend visa to continue living in Chiang Mai flexibly. These are attractions of Chiang Mai city, that some see it better their hometown ever. Now Thailand tourism industry may have to turn to capture “One Hundred Thousand Tours” in Thainess style to respond to Hi-class Dragon people like words spoken: “Where is millionaire, we have to see him.”

清迈速递 2017年/2560年一月 39


Inside Looking Out

เชียงใหม่ Thainess มีอะไรดี…!!! คนจีนมีเป้าหมายพิเศษอะไร...??? ผลพวงการเอาจริงเอาจังกับบรรดาทัวร์ศูนย์เหรียญที่ผ่านมา มีผลกระทบในวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยไปทั่ว ทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ ด้วยเหตุผลที่ว่า ณ ปัจจุบันคนจีนเบน เข็มไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น ประเด็นที่จะหยิบมาเล่าให้ฟังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ทัวร์แสนเหรียญ” เพื่อนชาวจีนเล่าถึงที่มาของการบัญญัติคำ�ที่สุดคลาสิค ให้ฟังว่า ปัจจุบันประชาชนชั้นกลาง หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม “เศรษฐีใหม่” ล้วนมีฐานะและรายได้รวมไปถึงมุมมองแห่งการปรับ เปลี่ยนเรียนรู้โลกภายนอกได้ดีกว่ารุ่นเตี่ย รุ่นแม่ จึงทำ�ให้นึกย้อนไปถึงบรรพชนชาวจีนจำ�ต้องละทิ้งบ้านเกิด หนีความยากจนหวัง ไปตายเอาดาบหน้า หอบเสื่อผืนหมอนใบ ล่องสำ�เภาข้ามน้ำ�ข้ามทะเลฝ่าเกลียวคลื่นขอ เพียงแค่ชีวิตรอดได้ขึ้นฝั่ง ณ ประเทศใด ประเทศหนึ่ง มานะสู้อดทนรับจ้างทำ�มาหาเลี้ยงชีพ เก็บเบี้ยสะสมอัฐส่งกลับไปทดแทนคุณประเทศบ้านเกิด

40 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Inside Looking Out

ปัจจุบันกลุ่มเศรษฐีใหม่เหล่านี้ออกเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยความร่ำ�รวยในทรัพย์สินเงินทองจากการค้า ควบคู่ไปพร้อมความมั่งคั่งในข้อมูลข่าวสาร ของโลกโซเชียลออนไลน์ พวกเขาออกไปในฐานะนักลงทุนหาตลาดการค้าใหม่ บ้างก็ไปในรูปของนักท่องเที่ยว มู่งสู่กลุ่มประเทศเป้าหมายหลักทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ควบคู่ไปพร้อมกับขนเงินสกุลหยวนบางส่วนเปิดบัญชีเงินฝากไว้ยังประเทศเหล่านี้ บางคนก็ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพียบพร้อมด้วยสิ่ง อำ�นวยความสะดวก เพียงเพื่อหวังจะตั้งรกรากใหม่ (บ้านหลังที่สอง)ในต่างประเทศ นอกเหนือไปจากบ้านหลังแรกในดินแดนบ้านเกิด เพื่อนชาวจีนถามว่า!!!...เคยสังเกตไหมตลอดช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา กระแสการหลั่งไหลของคนจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวเชียงใหม่ กลุ่มคนพวกนี้มีเป้าหมาย พิเศษอะไร !?...พร้อมกับชี้ไปยังกลุ่มครอบครัวชาวจีนกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีทั้งคนสูงวัยรุ่นอากง – อาม่า รวมไปถึงอาเฮีย – อาซ้อ กำ�ลังสาละวนอยู่กับการหอบลูก จูงหลานวัยกำ�ลังซน พากันเดินเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ ไม่ต้องคิดให้ปวดหัว และ ไม่มีเงื่อนซับซ้อนอะไรเลย คำ�ตอบ...ที่ผมได้รับรู้ก็คือ จริงๆแล้วพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อการท่องเที่ยว แต่พวกเขามาหาโรงเรียนให้ลูกหลาน!!!...นั่นเองกำ�ลังกลายเป็นอีกหนึ่ง ค่านิยมของเศรษฐีจีนรุ่นใหม่ ทำ�ไม!!!...ต้องเป็นเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลทางชัยภูมิที่ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นที่กว่า 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อประเทศต่างๆถึง 14 ประเทศ และมีประชากร มากที่สุดในโลกกว่า 1.3 พันล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า โดยมีกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวง เพียบพร้อมไปด้วยศูนย์กลางธุรกิจการค้า และศูนย์กลางการคมนาคม ไม่ว่า จะเป็นถนนทางหลวง หรือ ทางด่วน รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ทำ�ให้การเดินทางจากเมืองหลวงของจีนแห่งนี้เป็นไปอย่างสะดวก ที่สำ�คัญอยู่ห่างจาก เชียงใหม่เพียงแค่ 2,910 กม. หรือเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงใช้เวลาราว 4 ชั่วโมง 15 นาที ด้วยระยะทางเท่านี้สำ�หรับคนจีนแล้วถือว่าไม่ไกล และก็ไม่ใช่ เรื่องแปลกของชีวิต ท่ามกลางสังคมการแชร์ข้อมูลส่งข่าวสาร ระหว่างเครือข่ายสังคมออนไลน์เชื่อมต่อไปยังกลุ่มคนนับสิบนับร้อยเป็นทอดๆต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ ว่ากันว่าคนจีนรู้ลึก รู้อย่างละเอียด เผลอๆรู้ดีกว่าคนเชียงใหม่บางคนเสียอีก เป็นเพราะว่าคนมีการจัดทำ�ข้อมูลเหล่านี้แล้วเผย แพร่ให้กับคนจีนด้วยกันเอง ขอเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตทำ�หน้าที่แทนสารพัดในการนำ�พาไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการจะไป ปัจจุบันคนจีนออกเดินทางไปยังต่างประเทศมากขึ้น เฉลี่ยต่อหนึ่งคนราว 2-3 ครั้งต่อเดือน ด้วยเหตุผลที่ว่าค่าตั๋วเครื่องบินมาเชียงใหม่แต่ละสายการบินก็มี หลากหลายโปรโมชั่นล่อใจ การเจียดเงินสัก 10,000 หยวน (ราว 50,000 บาท) สำ�หรับกลุ่มเศรษฐีใหม่เพื่อปรับดุลยภาพชีวิตเติมความสุขให้กับตัวเอง ถือ เป็นราคาที่พวกเขาสามารถจ่ายได้อย่างสบายๆ กอร์ปกับเสน่ห์อัตลักษณ์ของความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในแบบผจญภัย เที่ยวป่าล่องแพขี่ช้าง ชมธรรมชาติขุนเขา เสน่ห์ดอกไม้สวย มีอาหารเลื่องชื่ออร่อยถูกปากหารับประทานได้ตลอด 24 ชม. หรือจะเข้าคอร์สฝึกเขียนอ่านออกเสียงภาษาไทย เรียนรู้ระบบการศึกษา ไทยทุกระดับชั้น คนจีนเหล่านี้รู้ว่ามีอะไรให้เรียน เรียนที่ไหน จ่ายอย่างไร และเลือกเรียนหลักสูตรใดที่จะสามารถต่อวีซ่าอยู่เชียงใหม่ได้อย่างคล่องตัว ด้วย เพราะพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการแบ่งปันข้อมูลจากคนจีนด้วยกันนั่นเอง และนี่ก็คือเสน่ห์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ในสายตาของชาวจีน เศรษฐีใหม่ ยกย่องให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเมืองจีนบ้านเกิดของเขาเสียอีก เห็นทีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย คงต้องฉีกตำ�ราการท่องเที่ยวในแบบเดิมๆ แล้วหันมาจับจริตรสนิยม “ทัวร์แสนเหรียญ” ในแบบฉบับ Thainess ตอบ โจทย์เที่ยวไทยไลฟ์สไตล์เลอค่ามังกรไฮคลาสก็เป็นได้ ด้วยหมากสำ�คัญของเส้นทางท่องเที่ยวไทย “เศรษฐีอยู่ที่ไหน : เราต้องเข้าไปหา” !

清迈速递 2017年/2560年一月 41


42 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 43


Landscape

一见钟情树 早上好!梦想花园! Rak Raek Pob (一见钟情) 是一种爱情树,名字很好听,让人感觉很甜蜜。它很容易生长,五颜六色的花朵芳香四 溢,多为亮黄色、橘红色和粉红色,非常招人喜爱,人们很喜欢在自家房子里栽种这种树。 Rak Raek Pob或Golden Penda,学名金蒲桃,桃金娘科植物,灌木或小乔木,原产澳大利亚北部,是澳大利亚特有 的代表植物之一。株形挺拔,在夏秋间开花,花期长,多有5片花萼,花簇生枝顶,金黄色,花序呈球状,花茎 呈棕灰色约7-10厘米高。叶色亮绿,喜强光,是十分优良的园林绿化树种。它们常被成群的栽种在露天土地里, 你也可以把它栽在陶瓷盆里,每当你打开窗户时就能欣赏到它美丽的花朵。 对于喜爱一见钟情树的人来说,可以到泰国最大的植物爱好者中心Fah园艺店去了解如何在Kad Kamtiang种植它, 那还有很多树木、季节性盆栽、果树等。在这个市场你几乎能买到所有你想买的东西,如农具、家居装饰品、观 赏鱼等,也许你还会很幸运地找到一见钟情的东西或是人。

44 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Landscape

Love at First Sight Good Morning! Garden in Dream! Rak Raek Pob (love at first sight) is a tree of love, and its name sounds good to our hearts. It is easy to grow and fragrant, with colorful flowers like bright yellow or orange or pink. This makes people love to plant it at their houses. Rak Raek Pob or the Golden Penda is a wild tree in the north of Australia in family of Xanthosyemon Chrysanthus, that means a golden flower. There are 5 sepals and tight pollens in the middle. It is a bush-plant with 7-10 cm high, round stem, thin peel and brown-gray color. Its leaves will be bright green when they are old, and they like strong sunlight. It is loved to grow in a group into soil with open air, or you can plant in a potter and let its flowers blossom and greet you every time you look to the windows. For those who love Rak Raek Pob flowers, they can get to know how to grow it at Kad Kamtiang at Fah Garden Shop where is the biggest center for plant lovers in Thailand such as standing timbers, seasonal plants and fruit trees. In this market you can buy almost everything, including tools of farming, home decorations and even ornamental fish. Perhaps you may be so lucky that you could find “love at first sight” like the one who took the Rak Raek Pob tree to Thailand at first.

清迈速递 2017年/2560年一月 45


Landscape

46 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Landscape

รักแรกพบ อรุณสวัสดิ์ สวนในฝัน รักแรกพบ...ต้นไม้แห่งรักชื่อหวานแหววฟังดูดีเป็นมงคลแก่หัวใจยิ่งนัก เป็น พรรณไม้ประดับทรงพุ่มเลี้ยงง่าย โตง่าย ช่อดอกตูม ดอกเล็กดอกใหญ่แย้ม ชวนให้เลือกหลากสี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองอ่อนเรืองแสง แดงอมส้ม ส้มอ่อน สว่างไสว ชมพูสดใส ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆเย็นชื่นใจ ชวนให้ผู้คนหลงใหลปลูก เป็นไม้ประดับลงดิน หรือไม้กระถางเคียงคู่บ้านสวยเพื่อเชยชม รักแรกพบ หรือ The Golden Penda เป็นต้นไม้ป่าทางตอนเหนือของ ประเทศออสเตรเลีย ในสกุล XanthosyemonChrysanthus มีความหมาย ถึงดอกไม้สีทอง มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ปลายดอกแยกกลีบ ใจกลางมีเกสร ตัวผู้เป็นเส้นฝอยโผล่พ้นกลีบดอกแน่นเป็นกระจุกเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลาง ความสูงประมาณ 7-10 ซม. ลำ�ต้นกลม เปลือกบาง สีน้ำ�ตาลเทา แตก กิ่งก้านตํ่าหนาแน่นเป็นพุ่มกว้าง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบลำ�ต้น ปลายใบแหลม โคนใบป้าน หรือแหลมแคบ ผิวใบเรียบ ใบแก่เป็นสีเขียวสด ชอบแสงแดดจัด นิยมปลูกลงดินกลางแจ้งเป็นกลุ่มหลายๆต้น หรือจะปลูก ลงกระถางใหญ่เป็นไม้ประดับ เมื่อโตได้ระดับก็ให้ตัดแต่งกิ่งเป็นทรงพุ่มเพื่อ ให้ดอกแย้มบานทักทายยามที่ได้หันหน้าไปมองที่ริมหน้าต่าง สำ�หรับท่านใดที่หลงใหลในรูปลักษณ์ของดอกรักแรกพบ ก็ให้แวะเข้าไปขอ คำ�ปรึกษา หรือขอวิธกี ารปลูกอย่างไรให้ดอกสีสวยกันได้ทร่ี า้ นฟ้าการ์เด้นภาย ในกาดคำ�เที่ยง ศูนย์รวมพรรณไม้สำ�หรับคนรักต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง เชียงใหม่ เพราะที่นี่มีให้เลือกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น ไม้ล้อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้น้ำ� ไม้ล้มลุก ไม้ผลปลูกเพื่อรับประทาน เรียกว่าแทบทุกชนิด หาซื้อได้ ณ ตลาดแห่งนี้ รวมไปถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร จัดแต่งสวน ตกแต่งบ้าน หรือแม้แต่ร้านขายสัตว์เลี้ยง ปลาสวยงาม สถานที่กว้างขวาง จอดรถสะดวกสบาย เผลอๆอาจจะโชดดีได้เจอกับ “รักแรกพบ” เหมือนกับ ผู้ที่นำ�ต้นรักแรกพบเข้ามาปลูกให้คนไทยได้รู้จักก็เป็นได้

清迈速递 2017年/2560年一月 47


Fengshui

打造家居好风水,迎接新年好运气,开始 美好新生活 根据风水学理论,房屋长时间居住会使阴气聚集,从而影响整个 房子和住户的好运势。所以每逢新年我们都要对自己的家居进行 重新布置,为房屋和家人带来好的风水和运势。 重新调整家居布局,可以激发房屋(特别是前院)周围的阳气和 生命的力量,合理的家居布置能让家里焕然一新,充满生机和活 力,还能催旺家人运势,让家人生活幸福,身体健康。 我们可以将房屋的围墙漆上新的颜色,或者将围墙重新设计并结 合灯光,增添阳气,让家里充满生机。 房屋内外建议漆上新的颜色,再用园艺景观、花卉植物、小喷泉 等来进行装饰。 为了让家里焕然一新、让房屋有好风水、为家人带来好运势,我 们应该在新年年初就开始打扫房屋,特别是神龛,因为神龛是神 灵汇聚的重要地方。我们还应该调整家具的摆放位置,更换窗帘 或重新设计摆件。 打扫和整理卧室是非常重要的事情,卧室风水是住宅风水中的重 要组成部分。人生的1/3时间,我们几乎都在卧室度过,卧室是 每天的加油站,卧室内的环境情况会直接关系到一个人的休息和 睡眠,因此卧室的“风水”好坏关系着我们是否能拥有旺盛的精 力、滋润的面色等等。 管理好庭院会迎来好运,整理好卧室可以身体健康,精心打理神 龛能得到庇佑,清洁厨房能让你有良好的饮食习惯。如果您按照 建议重新调整家居布局,您的房子将会焕然一新,变得充满生机 和活力,好的风水将使您的家人获得好运势。 最后,祝大家新年快乐!

48 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Fengshui

Reinforce Power of Fengshui: Decorating Home to Get Fortune and Welcome Good Life for New Year For Fengshui science, each new year we should set or change your house-stuff to be new again to make new power to the house-body and add influence to residents. This is because a house with long time living would collect “Im Power” or “Power of Degrading”, which caused deterioration to the whole house and its residents’ fortune. On the contrary, if your house is changed to be new all the time, being new will be arousing “Yang Power” or “Power of Life” especially at front yard; for there could be seen its image clearly and it is the center to receive “Chi Power”. A good house should have Chi power or be easy to receive Chi power, this could cause residents happiness and healthiness. We should start decorating with painting the house’s fence with new color or changing its design to fill power of newness together with the lights to add Yang power to the fence, for newness and light could make our family members realize its liveliness. For inside and outside the house, just painting it with new color is recommended, later adding shadiness with flower plants and spring should be done. And to have good fortune to the house and the residents since the early year we should begin cleaning the tabernacle, for it is a place as the center of our mind and soul. As for other areas, adjusting or changing furniture or curtains and new pictures could be set up in new design. First of all and it must be mattered particularly is cleaning and tidying our bedroom, because there is like a place to charge our battery. While we are sleeping, there is “wind” blowing power of life to us around. If anyone modifies his house as recommended, we confirm your same house will become bright, lively, worth living and get good fortune. As they said in the old days: to have fortune, look after the front yard; to have good health, adjust your bedroom; to have influence, take care of the tabernacle; to have good diet, always clean the kitchen. Happy New Year to everyone! 清迈速递 2017年/2560年一月 49


Fengshui

50 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Fengshui

เสริมพลังฮวงจุ้ย : แต่งบ้านได้โชคลาภ ต้อนรับชีวิตดีรับปีใหม่ ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ปีใหม่แต่ละครั้งควรมีการจัดหรือปรับเปลี่ยนบ้านให้เหมือนใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างพลังใหม่ๆให้กับตัวบ้าน อีก ทั้งเป็นการสร้างบารมีให้กับผู้อยู่อาศัย หลักสำ�คัญไม่ควรปล่อยให้บ้านแลดูโทรมหรือรกรุงรัง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าบ้านที่อยู่มานานจะสะสม “พลังอิม” หรือที่เราเรียกกันว่า “พลังแห่งความเสื่อม” จะส่งผลให้สภาพโดยรวมของตัวบ้านทั้งภายนอกและภายใน เสื่อมสภาพลงไป เรื่อยๆตามกาลเวลา ซึ่งความเสื่อมถอยย่อมจะส่งผลต่อโชคลาภของเจ้าของบ้าน รวมถึงสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้น ในทางกลับกันหากสภาพบ้านได้รับการดูแลปรับแต่งให้มีความใหม่อยู่ตลอดเวลา ความใหม่ในศาสตร์ฮวงจุ้ยเปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้น “พลังหยาง” หรือที่เราเรียกกันว่า “พลังชีวิต” ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เราเรียกกันว่า “หน้าบ้าน” ถือเป็นส่วนที่มองเห็นภาพ ลักษณ์ได้อย่างชัดเจน และเป็นศูนย์รวมของการรับรับ “พลังชี่” ซึ่งหมายถึงพลังจักรวาลของธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่รอบๆตัวบ้าน และมี ส่วนสัมพันธ์กับพลังชีวิตของผู้คนดังนั้นบ้านที่ดีต้องเป็นบ้านที่มีพลังชี่ เปิดรับการไหลเวียนได้อย่างสะดวก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่ภายในบ้าน มีความสุข และสุขภาพดี และเพื่อเป็นการสร้างพลังใหม่ๆให้กับตัวบ้าน ควบคู่ไปพร้อมสร้างบารมีให้กับผู้อยู่อาศัย เราควรเริ่มต้นการปรับและตกแต่งด้วยการทาสี รั้วบ้านให้ดูใหม่ หรือมีงบประมาณมากพอก็อาจเปลี่ยนรั้วเป็นรูปแบบอื่น เพื่อให้รับรู้ถึงการเติมพลังความรู้สึกใหม่ๆ พร้อมกับติดดวงไฟ เพิ่มพลังหยางให้กับตำ�แหน่งรั้วบ้าน ด้วยเพราะความใหม่ และ ความสว่างไสวเปรียบเสมือนพลังที่สร้างให้กับคนในบ้านรับรู้ถึงความมี ชีวิตชีวา สำ�หรับในส่วนที่เป็น..ตัวบ้าน ทั้งภายนอกและภายในถือเป็นจุดบ่งบอกได้ถึงความรู้สึกใหม่ได้ดีที่สุด แนะนำ�ว่าให้ทาสีใหม่ก็น่าจะเพียงพอ จากนั้นก็ทำ�การจัดสวนเติมร่มเงาธรรมชาติ ใส่ไม้ดอก หรือไม้ใบ เพิ่มสวนหิน ธารน้ำ�พุ ม่านน้ำ�ไหล เข้ามาเสริมแต่งความร่มรื่นให้กับตัว บ้าน และเพื่อความเป็นมงคลของบ้านเสริมบารมีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ต้นปี ก็ให้เริ่มต้นทำ�ความสะอาดห้องพระ หรือ หิ้งพระ เพราะถือเป็นอีกหนึ่ง พื้นที่ของการเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในบ้าน ส่วนพื้นที่ส่วนต่างๆของภายในตัวบ้าน หากต้องการให้รับรู้ได้ถึงความรู้สึก ใหม่ๆ ก็ให้ทำ�การปรับเปลี่ยนมุมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ หรือ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ยกชุดใหม่ ไปพร้อมๆกับเปลี่ยนสีผ้าม่านใหม่ และ หา รูปภาพใหม่มาประดับตกแต่ง ที่สำ�คัญและต้องใส่ใจเป็นพิเศษนั่นก็คือ !!!...การทำ�ความสะอาดและจัดระเบียบห้องนอน เพราะห้องนอนเปรียบเสมือนเสมือนแท่นชาร์จ พลังประจำ�บ้าน ในขณะที่เรานอนหลับจะมี “ฮวง” หรือที่เรียกกันว่า “ลม” ซึ่งเป็นพลังงานสุขภาพที่มีอยู่รอบๆห้อง พัดพาประจุพลังชีวิต มาให้เราในขณะนอนหลับพักผ่อน หากท่านใดปรับปรุงหรือตกแต่งตามที่ได้แนะนำ� รับรองได้ว่าบ้านหลังเดิมจะกลายเป็นบ้านที่เฉิดไฉไล มีชีวิตชีวา น่ามองน่าอยู่อาศัย เตรียมรับโชคดีเหมือนคำ�โบราณที่กล่าวไว้ว่า...อยากมีโชคลาภที่ดีต้องดูแลหน้าบ้าน อยากมีสุขภาพดีต้องปรับที่ห้องนอน อยากมีบารมีต้อง ดูแลห้องพระ อยากกินดีอยู่ดีหมั่นทำ�ความสะอาดห้องครัว มีความสุขช่วงปีศักราชใหม่กันถ้วนหน้าทุกคน 清迈速递 2017年/2560年一月 51


52 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 53


Travel

赏迷雾笼罩的松树林 夜丰颂Pang Ung湖休闲之旅 驾车沿着山路一直前行,经过无数大大小小的山坡和曲折的弯道,来到夜丰颂府的著名旅游景点,松树林和Pang Ung湖。这里被称为“泰北小瑞士”,很多人都梦想到山顶一睹这里神秘浪漫的景色。其中最令人著迷的, 是入夜 后及清晨时的浓雾, 浓雾散在树林和湖面, 使得这裡变得如梦似幻一般。 Pang Ung湖位于夜丰颂以北的Ruam Thai村,是一个人工湖,曾经是皇家园林。这里距城镇中心有44公里。“Pang” 的意思是在森林工作的当地居民,“Ung”在北部语言中的意思是有积水的低地。这里的沿路都种有松树,绿树 成荫。 早晨当太阳升起的时候,金色的阳光穿过绿色的松树叶洒在湖面上,微风吹起点点涟漪。这个时候,您可以乘着 木筏沿着水流而行,欣赏Pang Ung浪漫迷人的美丽风景。 湖中还有白天鹅和黑天鹅,每天早上它们都会游出来欢迎游客,为Pang Ung湖增添了一道亮丽的风景线。 Pang Ung湖附近有很多度假村,您也可以在松树林中搭建帐篷或是住在民宿,这样可以体验山上少数民族的生活 方式和泰国-云南多元化的文化习俗。除此之外,您还可以去Ruam Thai村参观茶叶种植园。 夕阳落下的暮色总是带着一种诗意的浪漫,斜阳的余晖返照着山光水色,彼此交织成一幅安静、美丽的画面。这 里精彩的每一瞬间都需要您亲自来感受。 您可以驾车沿着清迈-Hod-夜丰颂高速公路前行,经过夜丰颂府 Kun Yuam县到达夜丰颂Pang Map—拜县后,会经 过Pa Sua瀑布和Pang Tong宫殿到达Mog Champae区,然后在交叉路口左转到Papag区后再次左转就到达Ruam Thai村 了,再往前走一点,就可以到达Pang Ung湖。 或者您还可以尝试清迈-Mae Malai-拜县-Pang Mapa这一条路线,在到达夜丰颂之前,在Mog Champae区入口处右 转,沿路会有Ban Ruam Thai、Pa Sua瀑布、Pang Tong宫殿、Ban Rak Thai的标志,这一段约25公里,然后会经过Huy Makuasom村,之后你就可以到达Ban Ruam Thai 或Pang Ung湖了。  出行小贴士:您需要给车加满油,因为最近的加油站位于Pang Mapa县,有80公里远。如果您不擅长山路驾 驶,请避免使用私家车,从当地租用一辆车会是较好的选择。山路崎岖,有很多较危险的弯道,司机一定要小心 谨慎,在出行前要先研究好Pang Ung湖的行程路线。 54 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Travel

Enjoy Watching Pine Forest with Surrounding Cold Fog Have a Rest at Pang Ung in Muang Sammog Driving along hillsides of small and big mountains pass over 2,000 bends to a pine forest and lake and to touch cold fog in panorama at “Pang Ung” reservoir on a high mountaintop may be a dream of many people to find the romantic land like Muang Sammog or Mae Hong Son, a top one of tourist attractions. Pang Ung with full name The Royal Initiative Pang Tong 2 (Pang Ung) is located on Ruam Thai Village, Tumbon Mog Champae, Amphur Muang, Mae Hong Son Province; where is a big reservoir and 44 km far from the town center. “Pang” means home stay of people who work in a forest and “Ung” lowlands with water inside in northern language. There is shady with pines all along the way. A highlight of happiness, whenever the sun rises, the sunlight passes through the green pines to cover surface of the lake with little waves blowing, this can fascinate you to raft along its bends to see romantic views around Pang Ung. White swans-black swans that were granted by Her Majesty the Queen Sirikit are an attraction that makes Pang Ung graceful, by every morning they will swim out to greet tourists closely. Area around Pang Ung reservoir there are many fitting resorts, or you can pitch a tent to stay under shadows of pines, including having home-stays where you can touch their lifestyles between folk people and hill tribe among variety of cultures even Thai-Yunnan, or visiting a tea plantation at Ruam Thai Village nearby Pang Ung. At twilight the sun sets on edges of mounts, among quietness there are stars above twinkling beautifully; all these are warm attraction which you need to come to touch by yourself. - For travelling to the royal project Pang Tong 2 (Pang Ung), you can drive along Highway of Chiang Mai-HodMae Hong Son pass Amphur Kun Yuam to Amphur Muang Mae Hong Son and to Mae Hong Son-Pang Mapa-Pai and pass Pa Sua Waterfall and Pang Tong Palace to Ban Mog Champae, then turn left at the junction up to the hill to Ban Papag and turn left again to Ruam Thai Village, after this a little you will reach “Pang Ung”. Or another road Chiang Mai-Mae Malai-Pai-Pang Mapa, there before reaching Mae Hong Son will be the entrance to Ban Mog Champae, let you turn right. There will be post signs of Ban Ruam Thai, Pa Sua Water fall, Pang Tong Palace, Ban Rak Thai by 25 km, and passing Huy Makuasom Village, then you will reach Ban Ruam Thai or Pang Ung. Tips: You should fill gasoline in full, for the nearest gas station is in Amphur Pang Mapa that is 80 km far away. If you are not good at driving along the way, please avoid using your private car and take a contract car from local people better; because there are a lot of dangerous bends, which drivers have to be careful particularly and should study its route before coming up to Pang Ung.* 清迈速递 2017年/2560年一月 55


Travel

โอบหมอก กอดหนาว ยลเสน่ห์ป่าสน พักกาย ผ่อนคลายใจ ณ...ปางอุ๋ง...เมืองสามหมอก 56 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


Travel

เลาะเลียบขุนเขาลุยภูดอยน้อยใหญ่สูงสลับซับซ้อนผ่านโค้งหักศอกกว่า 2,000 โค้ง เพื่อมาสัมผัสป่าสน ทะเลสาบ หมอกไอหนาวเย็นจางๆ ในแบบพาโนราม่า ณ อ่างเก็บน้ำ�บนยอดเขาสูง “ปางอุ๋ง” ดินแดนสุดแสนโรแมนติกในฝันของใครหลายๆคน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตอันดับต้นๆของเมืองสามหมอก – แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง มีชื่อเต็มว่า โครงการพระราชดำ�ริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านรวมไทย ตำ�บลหมอกจำ�แป่ อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนราว 44 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นอ่าง เก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ คำ�ว่า “ปาง” หมายถึงที่พักของคนทำ�งานในป่า “อุ๋ง” เป็นภาษาเหนือหมายถึงที่ลุ่มต่ำ�คล้ายกระทะใบใหญ่มีน้ำ�ขังรอบๆ ริมอ่างเก็บน้ำ�ร่มรื่นไปด้วยทิวสนปลูกเรียงรายต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทาง หนึ่งในไฮไลท์ธรรมชาติสร้างสีสันความสุข เมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแสงแดดอ่อนๆ แสงแรกของเช้าวันใหม่สาดแสงลอดผ่านทิวสน สีเขียวที่โอบล้อมส่องประกายแสงสีทองอ่อนทาบผิวน้ำ�ทะเลสาบใส ท่ามกลางสายลมเย็นเบาๆพัดพาระลอกคลื่นน้ำ�น้อยๆ ชวนให้ลงแพ ธรรมชาติล่องไปตามโค้งทะเลสาบยลทัศนียภาพสุดแสนโรแมนติกทั่วปางอุ๋ง หงส์ขาว – หงส์ดำ� เป็นหงส์พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์คู่ขวัญสร้างความสง่างาม ให้กบั ปางอุง๋ ในทุกๆเช้าท่ามกลางสายน้�ำ ทะเลสาปและไอหมอกจางๆ หงส์ขาว – หงส์ด�ำ จะว่ายน้�ำ ออกมาทักทายนักท่องเทีย่ วอย่างใกล้ชดิ พื้นที่รอบๆอ่างเก็บน้ำ�ปางอุ๋งมีที่พักหลังกระทัดแนบชิดธรรมชาติให้เลือกหลากหลายแบบตามความต้องการ หรือจะกางเตนท์พักแรมใต้ เงาต้นสน นอนฟังเสียงลมเสียดสีใบสนกล่อมบทเพลงผืนป่าที่สุดแสนไพเราะ รวมถึงบ้านพักในแบบโฮมสเตย์สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ร่วม กันระหว่างชาวพื้นเมืองและชนเผ่า ท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ณ หมู่บ้านรวมไทย หรืออยากจะเที่ยวไร่ชา จิบชาอุ่นๆ นอนบ้านดิน เรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีนยูนนานก็ต้องแวะไปที่หมู่บ้านรักไทย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับปางอุ๋ง ยามเย็นโพล้เพล้ชมแสงสีทองทไวไลท์พระอาทิตย์ดวงโตลาลับเหลี่ยมเขา ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัว มีเพียงความมืด มิดหมูด่ าวส่องประกายวิบวับ ราวกับธรรมชาติจดั ฉากเอาไว้อย่างสวยงาม ล้วนเป็นอีกหนึง่ เสน่หท์ แ่ี สนอบอุน่ ทีค่ ณ ุ จะต้องไปสัมผัสด้วยตัวคุณเอง การเดินทางสูโ่ ครงการพระราชดำ�ริปางตอง 2 (ปางอุง๋ ) สามารถเดินทางด้วยรถยนต์สว่ นตัว ใช้เส้นทางหลวงเชียงใหม่–ฮอด–แม่ฮอ่ งสอน ผ่านอำ�เภอขุนยวม เข้าสูอ่ �ำ เภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน–จากตัวเมืองแม่ฮอ่ งสอนสูป่ างอุง๋ ไปตามเส้นทางแม่ฮอ่ งสอน–ปางมะผ้า–ปาย ผ่านน้�ำ ตกผาเสือ่ พระตำ�หนักปางตอง เข้าสู่บ้านหมอกจำ�แป๋ หมู่บ้านใหญ่เป็นจุดแยกก็ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปตามความลาดชันและแคบผ่านบ้านนาป่าแปก หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงและไทยใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านรวมไทยไปเล็กน้อย ก็ถึงโครงการสวนป่าในพระราชดำ�ริปางตอง 2 “ปางอุ๋ง” หรือจะใช้เส้นทางเชียงใหม่–แม่มาลัย–ปาย–ปางมะผ้า ก่อนถึงแม่ฮ่องสอนจะถึงทางเข้าบ้านหมอกจำ�แป่ ให้เลี้ยวขวาไปตามทาง จะมีป้าย บอกทางไปบ้านรวมไทย น้ำ�ตกผาเสื่อ พระตำ�หนักปางตอง บ้านรักไทย ประมาณ 25 กิโลเมตร ให้เลี้ยวเข้าไปผ่านหมู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ก็จะถึงบ้านรวมไทย หรือ ปางอุ๋ง *ข้อแนะนำ�...ควรเติมน้ำ�มันเต็มถังเนื่องจากปั้มน้ำ�มันที่อยู่ใกล้ที่สุดจะอยู่ในพื้นที่อำ�เภอปางมะผ้าห่างออกไปราว 80 กิโลเมตร หากไม่ ชำ�นาญเส้นทางควรหลีกเลี่ยงใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยให้ใช้บริการรถรับจ้างเหมาของชาวบ้าน เนื่องจากเป็นเส้นทางตัดผ่านกลางหมู่บ้าน บางช่วงถนนช่องทางโค้งบิดหักศอกเป็นระยะๆ และบางช่วงถนนมีความแคบและลาดชันชิดกับเนินเหวลึกพอให้ลุ้นหวาดเสียว กรณีมีรถ สวนทางลงมาก็ต้องจอดชิดขอบทางให้มากที่สุด หรือชะลอให้รถอีกทางแล่นผ่านไปก่อน ผู้ขับขี่จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมไปถึงศึกษาข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ต้องรู้ก่อนเดินทางขึ้นไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ปางอุ๋ง

清迈速递 2017年/2560年一月 57


58 chiang mai Express JANUARY 2017/2560


清迈速递 2017年/2560年一月 59


chiang mai Express :: January Issue 2017/2560  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you