Page 1

1 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

Wednesday November25 , BE 2553,AD2009

របយករណ៍ របស់ ែក គឹមយ៉ន បញ ជ ក់ថ េសៀម និងយួន រ ំេ ជភស្តុ

ងមួយ

ភចូលដីែខមរេ្រចើន

ំ រម ពិបកនឹងេធើឲយេមដ ្វ ឹកនែខ

ស់ ជពិេសស

ំ ្របធនគណៈកមមធិករ្រពំែដនកមុ ជ េធើករបដ ព ្វ ិេសធខ្លង ់ ង់ទឹកដី េ បនបតប

យ្របេទសជត ិ ខងរេំ

ក ៉ ,គឹមហុង

ស់ ែដលថែខរម មិន

ភឈ្លនពនេទេនះ ។ េនះេបើ

របយករណ៍របស់នយឧតម ្ត េសនីយ៍ផកយមស៤ ែក,គឹមយ៉ន កលគត់េនជ

អគេគ មបញ ជ ករ ៃនកងេយធពលេខមរភូមន ិ ទ។

ំ ិតចន ំ ួ ន៨ទព ំ ័រ ែដលសរេសរជអក រែខរម កលពី១០ឆនម ំ ុន របយករណ៍លអ

គឺេនៃថទ ង ី១២ ែខសី ែខរម ជេ្រចើនករណី

ំ ឆន១៩៩៩ បនបញ ជ ក់ថយួន និងេសៀមបនរេំ

ស់ ែដលកុ ងេនះយ ន ួ ន ក៏បនជក ្ល ចូលកុ ងដ ន ី ែ្រពកមួយកែនង ី

ែខរម ជងមួយគឡ នំ ន ិ ្រសុកគរី វង ី ូ ែម៉្រតផងែដរ េនភដ ី ់ េខត្ត េ

ភចូលដី

ែកវ ។

ក ែក,គឹមយ៉ន បញូ ជ នរបយករណ៍េនះ ជូន្របមុខរ ្ឋ ភបលេ ិ

ហ៊ុន,ែសន េ

ំ យបញ េកើតមននូវបតុភពជ ជ ក់ថ រយៈេពល៦ែខ ឆន១៩៩៩

េ្រចើនករណី ដូចជបតុភពជមួយនឹងេវៀត កមុ ជ ព គឺេខត្តកំពង់ចម

្វ យេរៀង និងេខត្ត

ំ ួ ន១០ករណី និងជមួយ ចន

ំ ួ ន២០ករណី ៃនេខត៣ មចន ្ត របស់

ែកវ បតុភពរ ង្របេទសកមុ ជ-ៃថ ព

ំ ួ ន១ករណី ។ វចន

កុ ងបត ន ុ ភពជេ្រចនករណ ើ ី េនះ មនមួយករណីគឺ

មួយនឹង្របេទសកមុ ជែដរ ែដលរបយករណ៍ េ ព

វក៏

៊ នបងប ក តុភពជ

កឧតម ្ត េសនីយ៍ ែក,គឹមយ៉ន

ំ ុ ច XA(២៨.៥២) ចណ បនបញ ថ ន ុ កេសៀមប៉ង េខតស ្ត ងែ្រតង ជ ក់ថ "ែ្រសែវង សិតេនក ឹទ ុ ង្រស

ំ ៉ ទល់មុខ្រសុេមឿងខង ្ល េខតច ្ត ប

Smkhmer@rogers.com

ក(់

វ) មន្របជជន

វមករស់េនទីេនះ

ំ ី ងព

Phone _ (613) 729-7897


2 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

័ សងម ំ សមយ បុ ែ៉ នរ្ត បបប៉ល ុ ,ពត ឆន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ គ ្រសន ្ត ិ យម កុ ងឆ ន ន ១៩៦៤ ពួកេនះបនចូលេទរស់េនកុ ងទ ន ឹកដី

ំ វវញ លុះដល់ឆន១៩៧៩ រហូតដល់បចុ បបន ច ន ិ

់ ករស់េនចណ ំ ុ ចេនះវញ" ពួកេគបន្រតឡបម ិ ។ េ

ំ ី េវៀត អព

ែក,គឹមយ៉ន

មបនជក ី ែ្រពក

មទម្លប្រ់ បជជនថែ្រពកជក ី េនះ េវៀត

យគតព ី វ ិញែត ែដលបនជក ី ិ ី ែ្រពកជក

របយ

មបនទត្រ់ ពែំ ដន ពីេកតេទល ើ ិច ។ េបើ

ំ មជក ចូលដែី ខរម ១,២៧០ម. ី េនឆន១៩៧៩

ំ ន់ ំ ី ជន ងព

ំ ។ និគមនិយមប ង"

ំ ំ ួ ន៣១ករណី កុ ងរយៈេពល៦ែខ ៃនេដើមឆន១៩៩៩េនះ េកតមនបត ន ុ ភពចន ើ

ែដលកុ ងេនះជម ន ួ យេវៀត មួយ

កនយករដម ្ឋ ្រនី ហ៊ ្ត ុន,ែសន

មជីកែ្រពកចូលកុ ងទ ន ឹកដីកមុ ជជងម ព ួ យគីឡូែម៉្រតផងែដរ

ករណ៍បញ ជ ក់ថ "េវៀត

ក៏បនេរៀប ប់្របប់េ

ំ ួ ន១ករណី ។ វចន

ំ ួ ន២០ករណី ជមួយៃថចន ំ ួ ន១០ករណី និងជ មចន

ក ែក,គឹមយ៉ន បនេធករសន ើ្វ ិ ន ្ឋ នថ "ពិនិតយជរួម រយៈេពល៦ែខ

ំ េដម េន ើ ឆន១៩៩៩

មបេ

ំ ស់ជេ្រចនេល ទន ើ ើក េ្រចន ើ

្ត យ្រពែំ ដន ជមួយប

្ត ្របេទសជត ិ ខង មនភព

ំ ន់ ។ េហតុករណ៍េនះ រ េលើេ្រចនត ើ ប

សនិ ន ្ឋ បនថ េ្រកយេពលែដលេយងបនរ ួបរួមគន ប ើ

។ នេយបយ្រពែំ ដនរបស់េគេឡងវ ិ ើ ញែដរ" បុ ែ៉ ន្ត េ

េដើមបទប ី ់

ំ ូ មពរេ ក ែក,គឹមយ៉ន បនសណ

Smkhmer@rogers.com

្ត ្របេទសជត ិ ខង កេ៏ រៀបច ំ

ំ ួ ន១០ចណ ំ ុ ច កហ៊ុន,ែសន ចន

ក ត់ករេកតមនបត ុ ភពែបបេនះជបនេ្ត ទៀត ើ

មនដូចតេទ ៖

ចឲយេយង ើ

ំ ូ មពរទងេនះ ំ សណ

Phone _ (613) 729-7897


3 ______________ សហព័នធ

ំ ុ ចៃនសណ ំ ូ មពររបស់េ េនកុ ងច ណ ន

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ូ ម ក ែក,គឹមយ៉ន េនះ គស ឺ ុ ទែធ តជសណ

ពរលៗ វឌ ន៍េន ្អ សំ ប់ករពរបូរណភពទឹកដដ ន ី ូ ចជេសើឲយមនករអភ ិ

ម្រពំែដន

័ េនះ ។ បុ ែ៉ នស ំ ុ ចជវជ និងព្រងយកងទព ្ត េំ ណើរេនះ េគមនស ូ វេឃើញមនចណ ជ ន ិ ម ិ េនះេទ េ្រកែតពីេ

្របជពលរដ្ឋ និងក

កេហង,សំរ ិន ្របធនរដស ្ឋ ភ បនេធល ន ជូន ើ្វ េំ ន ្ឋ ន៧៦ខង ង្រប

ំ ក់ ្រសុកពញែ្រកក េខតក ំ ង់ចម និងករ ឃុក ្ត ព ំ ន់្រពំែដនខងលិចខះ តប ្ល េនះ គេនេ្រកយព ឺ ីទ

ំ ន់្រប ពនចូលបូរណភពទឹកដីែខរម េនតប

េទះយ៉ង

ក កុ ងភ ន ូ មិអងង ្ល ់ៃ្រជ

យទឹកេនភូមិកេំ ណើតរបស់េ

ទ្រពះវ ិ

របយករណ៍របស់េ

័ ក់ព្រងយកងទព និងេធផ ្ល ើ្វ ូ វេន

័ ឈ្លន នឈុតេខមេសៀម េលើកទព រ េនៃថទ ង ី ១៥ កកក

២០០៨ ។

ំ ី ក ែក,គឹមយ៉ន ែដលនិយយអព

ំ បតុភពែដលបនេកើតមនេឡើង កលពីេដើមឆន១៩៩៩េនះ ្រសបគនេទនឹងរបយ ករណ៍្របជពលរដ្ឋ និងគណបក សម,រង ុ ី ែដល្រតូវ្របជពលរដ្ឋ យករណ៍ថ និងេសៀមបនរេំ

យួន

រ ្ឋ ភបលអះ ិ

ភចូលកុ ងទ ន ឹកដីែខរម

ជបនប ្ត នទប់

ខណៈែដលម្រនី ្ត

់បង់ទឹកដីមួយមល ងថ កមុ ជម នេធ ឲយបត ព ិ ើ្វ ី ី ែម៉្រតេទ ។

ក៏បុ ែ៉ នរ្ត បយករណ៍របស់េ

ធ្លយេចញេនេពលេនះ

ំ ុ ន េហើយេទើប ក ែក,គឹមយ៉ន កលពី១០ឆនម

ំ កឲយេ ក់ដូចជចអ

៉ ,គឹមហុង ្របធនគណៈ

ំ ព ំ ូ លៗ ំ កឲយថនក់ដក និងជករចអ ឹ នក

គណបក ្របជជន

់បង់ទឹកដី ដូចករទូលថ្វយ របស់េ ២០០៩ថ កមុ ជម នបត ព ិ

កសម,រង ុ ី ្របធន

កមក ម រ្រពំែដនកមុ ជ ព

ំ ួ ន៣រូប ចន

ែដលទូលថ្វយសេមច ្ត ឪ្រពះនេ តម ្ត សីហនុ

គណបក សមរង ុ េនះេទ ។ ី

ំ ិតេនះ របយករណ៍លអ

ជតិែខរម

ន និងេធករព ើ្វ ិ ចរ

កលពីៃថទ ង ី១៦

វច ិ ក ិឆ

ំ ី ទព ំ ័រទី១ ដល់ទព ំ ័រទី៨ េដម ងព ្អ ួ ម ើ បជ ី ូ នបងបូ នរ

*************

Smkhmer@rogers.com

Phone _ (613) 729-7897


4 ______________ សហព័នធ

របយករណ៍ េ ឯក

រេដើម ចមង ្ល

្រតម្រតូ វ ឹ

ទី្រកុង អូ ្ត

ំ ក ែក,គឹមយ៉ន់ ទង្រស ុង

រេឡើងវញ ិ (2010-02-21)

មចបប់េដម ើ េ

យ(ម៉ុក,េគៀង)

«្របេទសក

»

្រពះ ជតិ កងេយធពលេខមរភូមន ិ ទ អគគបញ ជ ករ

េលខ ៤៦/៩៩

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ច្រកកមពជ ុ

សន ្រពះម

ក ្រត

ជធនីភនេំ ពញ ៃថងទី១២ ែខសី

ឆន ំ១៩៩៩

អគប គ ញ ជ ករ កងេយធពលេខមរភូមិនទ សូមេគរពជូន

សេមច ្ត ហ៊ុន,ែសន នយករដម ្ឋ ្រនី ្ត

ៃន ជរ ្ឋ ភបល ្រពះ ិ

Smkhmer@rogers.com

ច្រកកមុ ជ ព

Phone _ (613) 729-7897


5 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ី របយករណ៍ សភពករណ៍្រពំែដន េដម ំ កមវម តុ ថ ៖ សីអ ្ត ព ើ ឆន១៩៩៩ ំ ្រតូ ៉ វបនបញចប់ទង្រស ំ *** េ្រកយពីស្រងគមៃផក ទ ុង ន ុ ៃរ ុ ង ករប្រងួបប្រងួមជតិ ករ

ំ ូ ង កង្រកបខ ័ ្ឌ ទូទង្របេទស ំ េ្រកម ឯកភពជតិ ្រតូវបនអនុវតន ណ ្ត ៍ជេលើកដប ុន

ំ ៏ឈ្លសៃវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលអណតទ ករនដ ិ្ត ី២ ។

ំ *** កុ ងេគលប ណ ងអនុវតយ ន ្ត ុ ទ ធ ករៃនកង

កងេយធពលេខមរភូមិនទ

បូរណភពែដនដី េ ្រគងឲយបន

់ ជរ ្ឋ ភបល ្រស្រ្ត តេកណរបស អគេគ មបញ ជ ី ិ បនយកចិតទ ្ត ុក

ក់េលើកិចក ច រករពរ

ំ យចត់ទុកថ ភរកច ណ ងរក ច មបង កុ ងេគលប ន ិ ច

ច់ខត នូវអធបេតយយភព និងក ិ

ជមួយ្របេទសជិតខង ។

និង្រគប់

ង្រពំែដន សនិ ភពព ្ត ិ ត្របកដ

ំ ី សភពករណ៍្រពែំ ដន ៖ I. អព

១- ្រពំែដនកមុ ជ-េវៀត ព

ចម ១៣េលើក ។ េខត្ត

ំ ង់ ម សរុបមនបតុភព២០េលើក ។ កុ ងេនះេនេខត ល ន ្ត ព ្វ យេរៀង ៣េលើក ។ េខត្ត

់ ំ ងចម *េខតក = ្ត ព

ែកវ ៤េលើក ។

ំ ំ ុ ច ៤២៤-៩១១េនៃ្រពប៉ផ្ល ំ ក ំ - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី០៣ែខ០៣ឆន១៩៩៩

ំ ងេវៀត

ំ ួ ន៨នក់ និង្របជជន១០នក់ ចូលមកមកកប់ៃ្រព និងភូ រដ ចន ជ ីអស់៨ហិក

ំ ំ ុ ច៤៤៤-៩១៤ ែ្រពក្រកយ មន្របជជន - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី០៤ែខ០៣ឆន១៩៩៩ េវៀត

៣ហិក

ម៨នក់ និងក ំ ។

Smkhmer@rogers.com

ំ ង្រប

ប់

វុធ ០៥នក់ ចូលមកកប់ៃ្រព និងភូ រដ ជ អ ី ស់

Phone _ (613) 729-7897


6 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ំ ុ ច១៥២-០២៤ មនក ំ - ៃថទ េន្រតង់ចណ ង ី០៩ែខ០៣ឆន១៩៩៩

ំ ុស ៉ ិ៍៨ ងប ្ត ២៣េវៀត

ំ ក ំ រេលើៃផដ ម បនដក ចូលមកកប់ចក ម រជនជតថម ទ ជ ឹ នកម ី ប់្រពំែដន ។ ិ

ំ ំ ុ ច៣៨៩-៩៥៤ ភូមេជ - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី១៧-១៨ែខ០៣ឆន១៩៩៩ ិ ើង ្របជជនេវៀត ម ៨នក់ និងក ំ

ំ ង្រប

ប់

វុធ៦នក់ ចូលមកកប់ៃ្រពេលើៃផដ ទ ី២ហិក

ំ ំ ុ ច៣៨៩-៩៥៥ ខងេកើតបុ ៉សិ៍ប - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី២៧ែខ០៣ឆន១៩៩៩ ្ត ឹងេ្រជង ្របជ ម ៣០នក់ និងក ំ

ជនេវៀត

ំ ង្រប

ំ ួ ន២េលើក េលើកៃផដ ទ ៨ ្វ យចនី ទ ចន ី ហិក

ប់

វុធ១២នក់ ចូលមកកប់ៃ្រព និង

ំ ្ល ញ កនះ ្ល បផ

់១៥០េដម ្វ យចនី អស ទ ើ ។

ំ ំ ុ ច ្រតង់ចណ ំ ុ ច៣៧២- ៃថទ ៣៦៤-៩៦៤្រតង់ចណ ង ី២៧ែខ០៣ឆន១៩៩៩ដែដល ៉ ិ៍េ្ត បង ្របជជនេវៀត ៦៦៧ ខងេកតប ុស ើ មកកប់ៃ្រពេលើៃផដ ទ ី៣០.០០០ម ។

ំ - ៃថទ មនក ំ ង ី២២ែខ០៤ឆន១៩៩៩ ពលរដែ្ឋ ខរម េយងម នឲយេធ ែ្រស ើ ិ ើ្វ

ពញែ្រកក េលើៃផដ ទ ី៤៣ហិក

ម១៥នក់ ក ំ

ំ ព ័ េវៀត ងទ

ំ ់ ចូល ងករពរ៦នក

ម បនចូលមក

ំ ុ ចេកះអែណ្តត េនចណ

ំ ុង ឃុ្រំ តពងថ ្ល

ំ ំ ុ ច១៦៥-០២៣ ភប - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី២៤ែខ០៤ឆន១៩៩៩ នំ ូ ស ្រសុកេមមត់ មនក ំ

ំ ួ ន២េលើក ។ ភូ រដ ជ ច ី ន

ំ ុ ៉សិ៍៨ ងប ្ត ២៣ េវៀត

មបនយក្រ

មឃត់ ្របជ ្រសុក

ំ ំ កុក ភូមិេបង ឃុជ

ក់ទរ័ មួយេ្រគ ងចូលមក

ំ ំ ុ ច២៧៩-៩៦៧ កុ ងភ - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី២៥ែខ០៤ឆន១៩៩៩ ន ូ មដ ្ឋ ី ១ ឃុរំ ូង ្រសុក ិ ូ ងរដទ

េមមត់ មនក ំ

ំ ុ ៉សិ៍៨ ងប ្ត ១៩ េវៀត

ំ ន់ តប

មឃត់ ។

និងក ំ

ំ ង្រប

មបនយក្រ

ក់ទរ័ មួយេ្រគ ង មកភូ រដ ជ ីកុ ង ន

ំ ំ ុ ច៣៧៩-៩៥៨ ្របជជនេវៀត - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី២៦ែខ០៤ឆន១៩៩៩

ផ្លញេដម ើ

ប់

វុធ១០នក់

ចូលមកកប់េដម ើ

់១០០េដម ្វ យចនី អស ទ ើ ។

Smkhmer@rogers.com

ម១៥នក់

់ៃផដ ្វ យចនី អស ទ ទ ១ ី ហិក

បំ

Phone _ (613) 729-7897


7 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ំ ុ ច៣៦៥-៩៦៥ ក ំ - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី២៩ែខ០៤ឆន១៩៩៩

៥នក់ បនយក្រ

ំ ួ ន៣ហិក ក់ទរ័ ២េ្រគ ង ចូលមកភូ រដ ជ ច ី ន

ំ ុស ៉ ិ៍៨ ងប ្ត ១៩ េវៀត

ំ ំ ុ ច២៧៩-៩៧៣ កុ ងភ - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី០៥ែខ០៥ឆន១៩៩៩ ន ូ មិ ្រសុកេមមត់

ំ ន់ ភូ រដ ប ជ ីកុ ងត ន

មនក ំ

ំ ុស ៉ ិ៍៨ ងប ្ត ១៩

មឃត់ ។

េវៀត

មបនយក្រ

ំ ំ ុ ច៣៧៦-៩៦៣ ក ំ - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី១៩ែខ០៥ឆន១៩៩៩ ១១នក់ ្រប

ំ ន់ តប

* េខត្ត

ប់េ

វុធ្រគប់ៃដ បនយក្រ

មឃត់ េលើៃផដ ទ ី២ហិក

្វ យេរៀង =

្រសដ ្ត ូ ង រដទ ្ឋ ី១ ឃុរំ ូង

ំ ុស ៉ ិ៍៨ ងប ្ត ១៩ េវៀត

ក់ទរ័ មួយេ្រគ ង ចូលមកភូ រដ ជ េី ន

ំ ្ល ញ កនះ ្ល និងបផ

់៣៥េដើម ។ ្វ យចនី អស ទ

ំ ំ ុ ច អូេដើមថូ វក ្របជជនេវៀត - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី០៨ែខ០១ឆន១៩៩៩ ំ ួ ន០៥ហិក េធែ្រសក ន ន ឹកដរី បស់េយងច ើ្វ ើ ុ ងទ

ក់ទរ័ មួយេ្រគ ងមក

ម បនចូលមក

ំ ំ ុ ច០៦៣-០៤៤ ជប់ទន ំ ប់្រតពង្រកេព ំ - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី២៤ែខ០១ឆន១៩៩៩ ន ើ ែផក ធ

្រសក ្ត សិកមម

េវៀត

មបនចូលមកេបះបេងគល្របមណ២០បេងគល

ំ ំ៣តឹកបួន្រជុង កព ំ ស់១.៥០ម ។ បេងគលនិមួយៗ មនទហ

ំ ំ ុ ច១៥៤-៩៦៥ កុ ងឃ ំ ្រនទ េន - ៃថទ ្រតង់ចណ ង ី១៣ែខ០៥ឆន១៩៩៩ ន ុច

្រពំែដន េវៀត

មបនយក្រ

ក់ទរ័ ចូលមកឈូសរ ំ

មបនទត់

យទួល ែដលមនថប ម េងគល

សីម៉ចស់េលខ៤ បេងគលទី១ មនសរេសរអក រ B.L.C.D េន្រជុងខងេកតសរេសរ ើ េលខ០៦៣ េន្រជុងខងេជើង

ំ ក់ ៃថទ េន្រជុងខងលិច ។ ង ី ១២ែខ១២ឆន១៩៩៨

បេងគលទី២ មនសរេសរអក រ T.I.M.N េន្រជុងខងេកើតអក រ T.I.M ្រជុងខងតបូង អក រC.T.V.D. េនពីេលើបេងគល ។ * េខត្ត

ែកវ =

Smkhmer@rogers.com

Phone _ (613) 729-7897


8 ______________ សហព័នធ

ំ - ៃថទ មនក ំ ង ី២៦ែខ១២ឆន១៩៩៨

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ុស ៉ ិ៍៩ ងប ្ត ៤ ១៥នក់ និងក ំ

ំ ងេសនជនឃ ុំ

ំ ុ ច០៦៥ចូលមកករពរ្របជជនេគ ឲយមក្រពួស្រសូវកុ ងទ ន ឹកដរី បស់េយង ើ ្រតង់ចណ

៩៤៩ ។

ំ - ៃថទ មនក ំ ង ី ២៩ែខ១២ឆន១៩៩៨

ំ ងេវៀត

ំ ន់ វុធ្រគប់ៃដ ចូលមក្រពួស្រសូវ កុ ងត ប ន

ំ - ៃថទ កំ ង ី១៩ែខ០៥ឆន១៩៩៩ ភូមភ ិ ូ ហួយ១០នក់េទៀត ្រប

ប់

ម៦នក់ េស ្ល កពក់សុីវល មន ិ

មឃត់ ។

ំ ុស ៉ ិ៍៩ ងប ្ត ៤១ មនេវៀត

ម១០នក់ និងេសនជន

វុធ្រគប់ៃដ ចូលមកករពរ្របជជនេគ ឲយមកេធើ្វ

ំ ុ ច០៦៩-៩៤៩ ។ ែ្រសកុ ងទ ន ឹកដីេយង ើ ្រតង់ចណ - េវៀត

មបនជីកែ្រព

ថែ្រពកជីកេនះ េវៀត

ជក ែដលបនជក ិ ី (វនេត ី

មបនទត់្រពំែដន ពីេកតេទល ើ ិ ច ។ េបើ

មទម្លប់្របជជន

ំ មជីកឆន១៩៧៩ ចូលដីែខរម ១២៧០ម េ

ំ ន់ ំ ី ជន ងព

ំ និគមនិយមប ង)។

យគិតពីែ្រពក

២. ្រព្រំ បទល់កមុ ជ-ៃថ ព ង មនបតុភព១០េលើកខុសៗគន ជកែ់ សង ្ត ៖

* ទិសេយធភូមភគទ ិ ី៣ ំ - េនភូមិចយម-

ំ លបេង ត់លឹក TT(74.88) ភគៃថ ង នរក គ ល្រពំែដនេលខ៧៣ ី ប ិ

ំ ន់ ំ ុ ចេដើម ចូលមកកុ ងទ ពីចណ ។ ្រកុមហ៊ុនកសុីណូ េនតប ន ឹកដីេយង្របមណ៧០ម ើ េនះបន

ំ ប់ទឹកមួយ ែដលៃថបន្របកស ងសង់ថីៗ ន ម ជប់្រពំែដន កុ ងេនះមនទ ន

មិនឲយេយើងសង់បនេ្ត ទៀត េគេចទថ រេំ

៏ មន ភេលើែដនទឹករបស់េគ ទនឹ មេនះក ទ

ំ ្ល ញភនំ េនចណ ំ ុ ចខស ំ ករបផ ត់្រពំែដនេនេលើេកះ ព ់ 199TT(74.89) ែដលជទីកណ កូត

ំ ំ ់ មសនិ សញ របស់ភគប ង-េសៀម េបម ធ ញ ឆន១៩០៧ ី ើ នទប ិ

ំ ់បង់ចណ ំ ុ ចខស នឲយមនករបត ព ់ េនះ ំ ីរ ។ និងទឹក រ ង្របេទសទងព

Smkhmer@rogers.com

ក ត់ទន់េពលេទ

ំ ផល ណ ត់្រពំែដនេគក ្ត ់ ផលពិបកកុ ងករក ន

Phone _ (613) 729-7897


9 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ំ ងៃថ ំ - ៃថទ ន ចប េធើសកម ភ ង ី០៣ែខ០២ឆន១៩៩៩ ្វ ម ពករពររដអ ្ឋ ំ េគេឈមះក ំ

កមុ ជ ព កុ ងភ ន ូ មិ

ន់ចូត

ចឃុរំ បស់

េធករេបះបេង គ ល្រពំដច ន ឹ កដ្រី ពះ ជ ី ូ លមកកុ ងទ ើ្វ

ំ ្រស ្ត ភូមច ្រសុកមណ្ឌលសីម េខតេ្ត កះកុង ។ ិ យម

ច្រក

ំ នប ់ ង្រតក * េយធភូមភគទ ូ ន TA(68.46) ិ ី៥ = តប ឹ

ថ បនផូ វេកស ្ល ូ ៊្របែហល៨០០ម ចូលេ្រជមកកុ ងទ ន ឹកដី ៃន្រពះ ជ

- ៃថ បន

ំ ច្រកកមុ ជ ិត ព ែថមទងបង ខ បេ្រងគល្រពំែដនមក ំ - េនៃថទ ភគីៃថ បន ង ី២៤ែខកុមៈភ ឆន១៩៩៩

ក់េនចុងផូ វថ ្ល ីេម នះេទៀត ។

ំ ំ ន់ចុង ងសង់ផះ ទ ្របចករម ួ យេនតប

ផូ វដែដលTA(68.46) ែតេយើងបនត ៉ េ្រចើនដង ៃថក៏ផ្អកករ ្ល សនរន ហូតដល់សព្វៃថង ។

ំ នេ់ ប៉ែបត ៉ * តប

- េន្រចកេប៉យែប៉ត ្រកុមហ៊ុន

នគូ បនក

ងសង់េនះបេ

្ត ះ

ំ ងសង់សណ ង(កសុីណូ) និងចក់ដី

លុបផូ វរថេភ ្ល ្ល េនជប់នឹង្រចក្រពំែដន(អូេ្រជ) ែដលមនបេ ើង ្របមណ២០០ម ។

្ត យ៣៧០ម ទទឹង

ំ នភ ់ ឆ * តប នំ ្រ័ ត

- េន្រចកភ្រនំ ប ភូមិកិតថ ្ត ម ឃុេំ គករេមៀត ្រសុកថព ម ូ ក េខតប ្ត នទយមនជ័យ េខត្ត បនទយជ័យ ៃថរេំ

ពី៦០០ម-៨០០ម ។

ំ ន់ * តប

ភចូលមកកុ ងទ ន ឹកដៃី ន្រពះ ជ

ក់ 27TA(80.71)

ំ - ៃថទ ទ ង ី២០ែខ០៤ឆន១៩៩៩

ំ ួ ន០៤េ្រគ ង ចន ំ អតតក ី

Smkhmer@rogers.com

ំ នៃថ្របមណ២០០នក់ រួមទងមនរថពសែដក

បនឆង េី យើង ្ល ចូលមកកុ ងដ ន

ំ ់េ ងរបស

ំ យ្របមណ ច្រកកមុ ជ ព ចង

េហើយេដញក ំ

ំ ុ ត បផ ំ ្ល ញជរំ កទ កៃឡ,វរៈ ិ ្រពមទងដ

ំ ងកងពលេលខ៧

ំ ួ ន២៥ខង នអស់ចន ន ។

Phone _ (613) 729-7897


10 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ន់ជប់គគី UA(05-85) * េយធភូមិភគទី៤ តប

ំ ំែដនេយើងចង ំ យ្របមណ - កុ ងែខ០៤ និង០៥ ឆន១៩៩៩ ៃថបនឈូសដច ន ន ី ូ លកុ ង្រព ំ ុ ច UA(04.5-84.8) កងពលេលខ១៥របស់េយង ៦០០ម េនចណ ើ បននិយយត ៉ ជ

មួយភគៃថ ី េនសូរន ិ ៃថបន្របមូលេ្រគ ងច្រករបស់េគឈប់បេ ំ ន្រ់ ប * តប បន

ទ្រពះវ ិ

មមិនឲយេយើងសង់ផ រ េនដីរបស់េយើង និង ទ។

ំ នច ់ ណ ំ ុ ចកព ំ ស់៥០០(70.92) * តប

-

ំ ន់នះ មនករទស់ដេណើ្ត មគនកន់កប់តប

ំ ន់េនះកន់កប់េ ចុងេ្រកយ តប ៣. ្រពែំ ដនកមុ ជព

សនន ។

មរបយករណ៍របស់កងពលេលខ២ និងេខត្រ្ត ពះវ ិ

ខងលិចជេណើ្ត រ្រប

្ត ះ

រ បនឲយដឹងថ ភគៃថ ី

មមិនឲយេយើងេ

ះមីន េន

េ្រពះមុនេពលសមហរណណកមម

យភគីែខរម ្រកហម ។

វ សរុបមនបតុភព១េលើក

ំ ុ ច XA(28.52) ទល់ - េនែ្រសែវង សិតេនក ចណ ន ុ កេសៀមប៉ង េខតស ្ត ឹងែ្រតង ទ ថ ុ ង្រស

ំ ៉ មុខ្រសុកេមឿងខង ្វ េខតច ្ត ប

ក់(

បនចូលេទរស់េនកុ ងទ ន ឹកដី

ំ វវញ រហូតមកដល់បចុ បបន ច ន ពួក ិ លុះដល់ឆន១៩៧៩

វ) មន្របជជន

វមករស់េនទីេនះ

ំ ី ងព

ំ ំ សម័យសងម ្រសន បុ ែ៉ នរ្ត បបបុ ៉លពត ឆន១៩៧៦-១៩៧៩ ពួកេនះ គ ្ត ិ យម ឆន១៩៦៤ ំ ុ ចេនះវញ េគបន្រតឡប់មករស់េនចណ ិ ។ II- ករេ

ះ្រ

យបញ ្ហ ្រពែំ ដនជមួយបណ្ត្របេទសជត ិ ខង ៖

១- ជមួយភគៃថ ី

Smkhmer@rogers.com

Phone _ (613) 729-7897


11 - េយង

______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ី មអនុ្រកតយេលខ៦៧ ចុះៃថទ សីអ ង ី ១៩/០៩/១៩៩៥ របស់ ជរ ្ឋ ភបល ្ត ព ិ ិ

បេងើត ក គណកមក ម រ្រពំែដនទូេទ និងគណកមក ម រ្រពំែដនទូេទ និងគណកមុក ម ររក ំែដនទូេទ ។ អគប សនិ ភព្រព ្ត គ ញ ជ ករបនចត់

ភូមភគ ិ

ំ ញ អងភ គ ពជន

និងនយទ

ំ ងគណកម ក ម រ្រពំែដនថនក់េយធ

ំ ន្របចករេន

មប

្ត ្រចកែដលបន

ំ ័ យទន ំ ក់ទន ំ ង្រពំែដនកមុ ជ-ៃថ កណ ត់រួមមន ៖ ករយល េន្រចកេប៉យែប៉ត និង ព ិ ំ ក់ទន ំ ងករងរ ្រកុមទន

-

ឈរេលើ

ម្រចក្រពំែដន២៣្រកុម ។

ត ម រតសន ្ត ្ត ព ី ិ ភព-ម ិ ភ

ំែដនទូេទ សនិ ភព្រព ្ត

ំ យយមេ បនខិតខព

ជមួយ្របេទសជត ិ ខង

និង្រកុមករងរ្រពំែដន្រគប់ថនក់

ះ្រ

យវ ិ ទខងេលើ

ចរចរជមួយសមភគីៃថេន ំ ទង្រស ុ ង ករប៉ះទងិច គ េ

* ករណីបង្រតក ួន ឹ

យចត់

មទីកែនង និងេពលេវ ្ល វុធ ដូចជ ៖

គណកមក ម ររក

ែដលបនចត់

ំ ងេហ ើយ

ំ ង្របត ភ ិ ូ ្រគប់ថនក់

ជួប

េកើតេហតុ េជៀស ងបន

ឯកឧតម ជ ករ កងេយធពលេខមរភូមន ទ ល់ចមួយ ្ត អគេគ មបញ ិ ទ បនេធករចរចរផ ើ្វ

ំ អគប បនបញឈប់ករ គ ញ ជ ករៃថ កលពីៃថទ ង ី ០៧ែខ០៣ឆន១៩៩៩

បុ ៉សិ៍្រ្ត ពំែដនៃថ េន្រចកបឹង្រតកួន រហូតមកដល់សព្វៃថង ។

* ករណី

់ ៧ ក២

អគេគ មបញ ជ ករបនចត់

ំ ំ ងត

ងទីចត់ករ្រពំែដន និងត ំ

កងពលេលខ៧ បនេទជួបចរចរជមួយភគៃថ ី េ ២- ករេ

ះ្រ

យជមួយភគេវៀត ី

ម-

ះ្រ

យេ

ំ ងសង់សណ ង់

ងេយធភូមភគ៥ ិ

យសនិ ភព ។ ្ត

ំ - កនង ភ ្ល មក អគេគ មបញ ជ ករកងេយធពលេខមរភូមន ឹ នគណ្របត ិ ទ បនដក ិ ូ ជន់ ខស នកច េន ព ់េធទស ច ផូ វករ ្ល ើ្វ ិ ជ រដ្រ្ឋ បជធបេតយយ្របជមន ិ ិត

Smkhmer@rogers.com

ធរណរដស ្ឋ ងម គ និយមេវៀត

ម និង

ធរណ

ំ វ ពីៃថទ កុ ងេគល ង ី២០-២៦ ែខ០៧ ឆន១៩៩៩ ន

Phone _ (613) 729-7897


12 រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

______________ សហព័នធ

ំ ំ ស់ចណ ំ បណ ងព្រងឹងសហ្របតបត ករេយធ និងេលើកកព ងមត ្ត ពជមួយប ិ ិ្ត ិ ភ ្របេទសជត ិ ខង ។

្ត

ំ ុ ងេពលទស នៈកច ំ ី រ បនឯកភពជេគលករណ៍រួម - កុ ងអ ឡ ន ិ េច នះ សមភគទ ី ងព កុ ងករេ ន

ះ្រ

យ ល់ករវ ិ ទ្រពំែដនេ

យសនិ វ្ត ធ ិ ី

េគរព

មប

្ត កច ិ ្រច ពម

េ្រព ង អនុសញញ-សនិ សញ ធ ម រ្រពុំែដនជតិបនឯកភពគន ។ ញ ែដលគណកមក

ំ ំ ំ ្ល ស់បូ រ្របត - ថនក់ដក ង៣្របេទសបនឯកភពគ ភ ន េទៀតថ និងខិតខផ ្ត ឹ នេយធទ ិ ូ ថនក់េយធភូមភគរ ងគននិងគន៦ែខមង ងសហ្របតិ ្ត ថនក់េខត៣ ្ត ែខមង ្ត េដម ើ បព្រងឹ ិ ី បតករម ត ្ត ព សនិ ភព ្ត ិ្ត ិ ភ

មបេ

វុធ ។

III- ករ យតៃម្ល សននិ ្ឋ ន និងបទពិេ

្ត យ្រពំែដន េជៀស ង

ធន៍

១- ករ យតៃម្ល

- បតុភព្រពំែដនែដលេកតមនេឡ ្ល មកប ើ ើងកនង

ក/ ឯក

រែដល

ំ ុ ចល ្អ និងចណ ំ ុ ច ចណ

ច់ខតករ្របឈមមុខ

ំ ី ្ត លមកអព

ំ និគមប ងបន ល់ទុកមកពុំទន់មនភពសុ្រកតយ ិ េនមន ្រកក់ខះ រំ ួលជមួយប ្ល ែដល្រតូវេធើករែកស ្វ

្ត ្របេទសជិត

ខង ។ ឧទហរណ៍ ៖ ែខ េ្របវេយ ្ឋ ល ិ ៉ ពុំែមនជែខ ្រពំែដន ្រគន់ជែខ ្រគប់្រគងរដប បុ េ៉

្ណ ះ ។

ំ - ជមួយភគៃថ ល់ទុកេនឯក ី ប ងបនបន

1904-1907 ។ ឯក ខ/ េ

្របមូលផុ េ្តំ

រេនះមនភពចបស់

រ និងែផនទី្រពំែដនអមសនិ សញ ធ ញ

់ ជងេ្របវេយ ស់ខងផូ វចបប ្ល ិ ៉។

ំ ៉ អូសបន្លយរយៈេពលយូរ បញ រស្រងគមៃផក ្ហ ្រពំែដនពុំទន់បន ទ ុង ន ុ ៃរ

ះ្រ

Smkhmer@rogers.com

យជមួយប

្ត ្របេទសជត ិ ខង ។ ភូមករែដល ិ

មជយែដន

Phone _ (613) 729-7897


13 រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

______________ សហព័នធ

ំ ្ល ញ ពិេសសកុ ងរបប្របល ័ យពូជ ្រតូវជេម្ល សេចញ េហ ្ឋ រចនសម័ន ព ្រធ តូវ្រតូវបផ ន ៉ ,ពត ្របជជន្រតូវបត់បង់នូវកស សន៍បុ ល ម ិទដ ធ ធ ី ី្ល ។

់មនភពសុ្រកតយ ៈបេចក ្ត លមកពីលកណ ខ ច េទសៃនែផនទីមនទន ិ ិ និង

គ/ ប

ំ កដល់ករកណ ំ បេចក ស ត់ទី ច វទយខ ព ់េនេឡើយ បងឲ ក យមនករលប ិ ឃ/ ប

្ត លមកពីកររក ី ល

លៃន្របជជនៃនប

២- ករសនិ ន ្ឋ ន ប

មបេ

ំ ស់ជេ្រចើនេលើក េ្រចន ្ត ្របេទសជិតខង មនភពទន ើ

្ត យ្រពំែដនជមួយ

ំ ន់ ។ រ េលើេ្រចនត ប ើ

ចឲយេយងសន ួមគន ើ ិ ន ្ឋ នបនថ េ្រកយេពលែដលេយងបនរ ើ

ំ េយបយ្រពំែដនរបស់េឡើងវញែដរ ។ ្ត ្របេទសជិតខងក៏េរៀបចន ិ

៣- បទពិេ បេ

្ត ្របេទសជិតខង ។

ំ ពិនិតយជរួមរយៈេពល៦ែខ េដើមឆន១៩៩៩ េន

េហតុ ករណ៍េនះ

ំ ំសីម៉ ។ ង្រព

ធន៍

កុ ងរយៈេពលដ េំ ណើរករេ ន

យ ល់បតុភព ែដលមនេឡើង

ះ្រ

្ត យ្រពំែដន អគេគ មបញ ជ ករកងេយធពលេខមរភូមិនទ ដក្រសង់បទពិេ

ំ ួន ៖ មួយចន

ធន៍

ំ ណកមក ំែដនទូេទកមុ ជ-ៃថ បងល ៈងយ ក/ ករេរៀបចគ ម ររក សនិ ភព្រព ្ត ព ក កណ ខ ់ ្រសួល កុ ងករទប ន

ក ត់ទន់េពលេវ

ំ ខ/ តួនទីរបស់េយធទង២្របេទស េន

្រ

យ ល់វ ិ ទ

គ/ ទីកែនង ្ល

ម្រពំែដន ។

ំ ីរ ។ ្ត បតុភពវ ិ ទ រ ង្របេទសទងព

ម្រពំែដនមន

់ េន ែដលមនភូមករ្របជជនរស ិ

ំ ស់្រពំែដនេទ ។ កែនង ្ល េនះ ពុំសូវមនទន

Smkhmer@rogers.com

មបេ

រៈ

ំ ់ដល់ករេ ខន

្ត យ្រពំែដនកុះករ គទ ឺ ី

Phone _ (613) 729-7897


14 ______________ សហព័នធ ែដលមនកងក ំ

ឃ/ េនទីកែនង ្ល

ងយ្រសួល្រតួតពិនិតយេ

ះ្រ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ្រប ង

ប់

យ។

វុធរបស់េយងឈរេជ ង ើ មនករ ើ

សំណូមពរ ១-

ជរ ្ឋ ភិបល មនែផនករក

ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ េនប

្ត មូ ល ្ឋ នជប់

្រពំែដន េដើមបីគួបផ ំករងរ ករពរ្របេទស និងអភិវឌ ន៍្របេទស ។ ២- ចំេពះបញ ្ហ េ

ះមីន េន

គណៈកមមករ្រពំែដន

មបេ

្ត យ្រពំែដន ្រតូវមនករឯកភពជមួយ

និង្រកសួងករពរជតិ

េដើមបីធនឲយបនទំងែផនកបេចចក

េទស ទំងែផនកសន្តិសុខជតិ ។ ៣- យកចិត្តទុក ៤-

ក់អភិ វឌ ន៍តំបន់្រពំែដនេ្រចើន ជកែន្លងេផ ងៗ ។

ជរ ្ឋ ភិបល ព្រងឹងសមតថភព និងផ្តល់លទធភព្រគប់្រគន់ឲយគណៈកមមករ ្រពំែដនជតិ បំេពញកិចចករបនល្អ ។

៥-

ជរ ្ឋ ភិបល ចំ ្រពំែដន(គេ្រមងក

៦-

យថវ ិក េដើមបីក

ងទីកែន្លងចំបច់មួយចំនួន េន

ងលំអិត និងេធ្វើជូនេនេពលេ្រកយ)។

ជរ ្ឋ ភិបលមនេគលនេយបយចបស់

ស់ ចំេពះកងកម្លំង្រប

និង្របជជន េដើមបីេលើកទឹកចិតដ ្ត ល់អនកែដលសម័្រគចិត្ត េទរស់េន

៧-

ល់គំេ ងករណ៍

ងសង់យុទធ

មបេ

ប់

វុធ

្ត យ្រពំែដន ។

្រស្តសំខន់ៗេន្រពំែដន េសនើឲយមនកររួម

េយបល់ ពិភក របស់អគគេមបញ ជ ករ្រកសួងករពរជតិ គណៈកមមករ្រពំែដនជតិ ។

៨- ព្រងយកម្លំងេយធ្រពំែដន និងនគរបល េទ្រពំែដនជំនួសឲយកម្លំងទ័ព្រសួច ។ ៩-

ម្រពំែដន កែន្លង

ែដលភគីទំងសងខងបនឯកភពគនរួច ្រតូវេបះបេងគល

ឲយេហើយឆប់ មិន្រតូវរង់ចំរហូតដល់មនករឯកភពទំង្រសុង េទើបេបះបេងគលេនះេទ ។

១០- ករព្រងីកកងទ័ពឲយបនរ ឹងមំ ្រតូវេធ្វើជចំបច់ មិន

ចេមើ ល្រ

លសភព

ករណ៍បនេឡើយ ។

្រស័យដូចបន យករណ៍ជូនខងេលើ សូមសេមច ្ត នយករដម ្ឋ ្រនី ្ត េម ្ត

្រជប់ជរបយករណ៍ ។

ំ ី ខុ ប ំញ ទ ៕ សូមសេមច ្ត នយករដម ្ឋ ្រនី ្ត េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខង ព ់ឃស ព ់អព ចម្លងេផញជ ើ ូន :

Smkhmer@rogers.com

Phone _ (613) 729-7897


15 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

នយឧតម ្ត េសនីយ៍ ែក,គឹមយ៉ន

- ្រកសួ ងករពរជតិ

- ទីស្តីករគណរដ្ឋម្រន្តី - ្រកសួ ងម

ៃផទ

- គណកមមករ្រពំែដនជតិ - ឯក

រ-កលបបវត្តន៍

(បកែ្របេ្រកផ្លូវករ េ

យគណកមមធករ្រពំ ែដនកមពុជ ្របេទសប ំង) ិ

នេ តម ្ត សីហនុ េប៉ក ំង ទី១៦ ែខមន ិ ឆន ំ២០០៥

កុ ងេពលបច េន នះ គមននរ ន ច ុ បបន បូរណភពទឹកដម ី ួ យភគធ ំ េ

មនក់ែដល

ច្របែកកបនេឡើយ ពីករបត់បង់

យ្របេទសកមុ ជ« ជ ព

ំ ច្រកទី២» ទងខងែដន

ំ ំ ដេី គក ទងខងែផ ក ន ែដនសមុ្រទ បូរណភពទឹកដី ែដលមនចប់ពីឆន១៩៦៣មក (ជមួយនឹងករ្រតឡប់មកវញៃន្រប ិ

Smkhmer@rogers.com

ទ្រពះវ ិ

រ)។

Phone _ (613) 729-7897


16 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

កុ ងេពលបច េន នះ េគបនដង ច ន ឹ យ៉ងចបស់ថ មួយភគធៃំ នទឹកដី និងសមុ្រទ ុ បបន

ំ របស់េយង ពីឆន១៩៦៣-១៩៦៩េនះ ្រតូវបនេគកត់យកេទ ើ ែដលេយងមន ើ ំ េំ ល េទកុ ងអ បញូ ច លទងក ន ីែ្វ ដលេ

ំ ទង៣(្របេទសៃថឡង ្របេទសេវៀត មួយៃន"នំ "ែខរម ។

ថ"អធបេតយយភព"ៃន្របេទសជ ិនខងេយង ិ ើ វ) គឺមនក់ៗបនទទួលនូវភគថីម

ម និង

៉ ងេ្រចនឥតគណនរបស ់្របជជតិេយង ជឧទហរណ៍ េយងបនេឃ ើ ើញភូមករយ ិ ើ ើ ែដលពីេដើមកុ ងរជ ក ្រសន ន ្ឋ លសងម គ ្ត ិ យម ថិតេនកុ ងទ ន ឹកដីរបស់្របេទសកមុ ជ ព ំ ឹ ះតេទ គួរឲយ អណ មវញ(េវៀត ិ

េគមន ិ

ចនរ

កុ ងេពលថ ៗ ន ីម េនះ េ

្ត យ!(៣ដង)

្រតូវថិតេនកុ ង ន

ធរណរដស ្ឋ ងន គ ិ យមេវៀត

ំ ំេ មខងតបូង) និង្រតូវបនករពរយ៉ងមទ

័ (ែដល យកងទព

ំ ះេទេលើបន) ៃន"បងបនេវៀត"េយ យកជ័យជន ើង ។ ូ ្អ កេមធវ ី មីែស្ហល ប៊ុស ង ិ រ្ត បស់េ ុ និងមត

ក បនេឃើញ

់ យផទល់ ករែដល"បងបូ នេវៀត "េនះ បនក្លយខួ នជម ្អ ្ល ច ស់ េនេលើភូមកររបស ិ

ែខរម េ

ំ ុ តេនះ បងបូ នរ ់េយង យេហតុែតករ្រកខ ត់ជទីបផ ្អ ួមជតរបស ន តូច ិ ើ ជអក

ំ ចទងេនះ បនសេ្រមចចត ្ត ួ ល ឬមួយ ិ ជ

"បងបូ នេវៀត"។ កលែដលេ ្អ

្រកក់ជងេនះេទេទៀតបនលក់េទឲយ

ក មីែស្ហល ប៊ុស ងបនេឃ ើញេ ុ

ំ "បងបូ នេវៀត"ទ ងេនះបនបង ិត ្អ ខ "្រពំែដនថី"ម ៃន(េវៀត ចូលមកយ៉ងេ្រជមកកុ ង្របេទសកម ជ ន ព ុ ជ" គជករព ្ឋ ំ ឺ ិ ត េនេ្រកមរដអ ែដលរស់េន " េនេវៀត

"េវៀត"ែដលរស់េន េន

ចលន់,នល់(

កផទល់

មខងតបូង)របស់េគេនះ

ច្រកទី២"។

ធរណរដែ្ឋ ខរម ) ជនជតេវៀត ិ

មខងតបូង"(កមុ ជេ្រកម) ពួកេគែតងេផល ព ើញ ិ ខិតមកពួក

្វ យេរៀង េ

យ៉ងចបស់ឥតសង ័យបនថ (

Smkhmer@rogers.com

យខួ នេ ្ល

យបនករេ្រ

្វ យេរៀង-េវៀត

ំ ុ ្រតរបស់េគេរៀងៗខួ ន មសប ្ល

ម) SIC! ។

Phone _ (613) 729-7897


17 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

័ របស់េង្វ ង, ៉ ន់ធីវ ែដលេនេពលេនះបនកន់កប់្រសុក ជករពិតែដរ កងទព នក់េលឿងេយើង េគបន្របសិទិនមទ ធ ្ល ីេនះយ៉ងខីថ ំ Nouveau saigon)។ Newsaigon ជប ង

់េ វលមកេរឿងរបស ិ

ក មីែស្ហល ប៊ុស ងវ ិ េ ុ ញ

េនះ ្របកន់ឫកជេច

់ែខរម ។ សួ លរបស ន

យបន

កបនេឃើញទ

ំ នេវៀតទង

ំ ្វ យទង្រស ុ ង មកេលើ្របជជនែខរម ែដលរស់េន េនទី្របជុ ំ

៍ ម បន"បេងើត ក "្រពំែដនថីៗ ម ជេ្រចន(ជ្របេយជន ើ

ធរណរដស ្ឋ ងម គ និយមេវៀត

ដល់េគ) េ

យកង ្ហ មុឺយ (ជអង់េគស ្ល

៍ ងសង េនកុ ងទសវត រ១៩៨០ និង១៩៩០-២០០០ នូវ"េខ្លង ន

់ ែដនេយង ទ្វ"ជេ្រចន ចូលយ៉ងេ្រជមកកុ ង្របទល ន ី ែ្រពកជេ្រចនេទៀត ើ និងបនជក ើ ើ ំ ឆន១៩៦៣-១៩៦៩ ។

ចែំ ណក្របេទសៃថឡង់វញ ខ ជ ន ្ត ះ ្ល ៗៃន្របេទសកមុ ជ" ព ិ េនកុ ងេខត បន"បេងើត ក "្រពំ្របទល់ែដនថៗ ីម (ជ្របេយជន៍េគ) េ ្រពិញ កត់កុ ងទ ន ឹកដីយ៉ងធែំ ដលជរបស់េយង ើ េ

ជិតេទខង្របេទសៃថឡង់ ែដលថិតេន ណិះតេទ«ជកមស ម ិទិ»ធ របស់្រពះ ជ កុ ងេពលបច េន នះ ករែដល្រកុមេ ន ច ុ បបន

ច្រកទី២" េគ

៉ ងធៗ ំ ្រតង់ យបនេលើកផូ វយ ្ល

យេពញចបប់ ។ ដីែដលេនែប៉ក

មដងផូ វ្ល ែដលមនែចងខងេលើេនះ អ ំ

ច្រកៃថ ។ ក ឯ.ឧ

៉ ,គឹមហុង"េធករ"ជផ ្ល ើ្វ ូ វករជ

ំ មួយនឹងអក េដើមបឲយបនដ ន ជិតខងរបស់េយើងទង៣ ឹងថ េតើ្រពំ្របទល់របស់ែខរម ី េយើង េន្រតង់នេនះ េនះជភសុ ្ត ទី១-

ងមួយយ៉ងចបស់ ែដលបង្ហញថ ៖

ធរណរដស ្ឋ ងម គ និយមេវៀត

្របជធបេតយយ ្របជមនិត ិ

Smkhmer@rogers.com

ម ្រពះ ជ

វ មនទទ ួល ិ

ច្រកៃថ និង

ធរណរដ្ឋ

វ និងភព គ ល់េឡើយ នូវភព្រតម្រតូ ឹ

Phone _ (613) 729-7897


18 ______________ សហព័នធ

រពត៌មន"េខមរជតិ" _______________

ំ ្រសបចបប់ៃន្រពំ្របទល់ែដនរបស់្របេទសកមុ ជ ដល់១៩៦៩(សូមប ី កុ ង ន ព ឆន១៩៦៣

់តុង គណៈ្របតិភូរបស់ ំ ូ លៃន្របជជតឥណ សនិ ស ន ិទកព ិ ិ ែដលបនេធេនកង ើ្វ ូ ្ឌ ចន រ ្ឋ ភបលបេ ិ

្ត ះ

្របតិភូេណអូ

្របតភ ិ ូ

(

សនេន វៀត

មខងតបូង(្របធនធបត ិ ី េង្វ ង,ហុ-ឺ ថ) គណៈ

ធរណរដ្រ្ឋ បជធបេតយយេវៀត ិ

គ ល់េ

យជក់

ក់

ត ៃន្របេទស

ក់ និងជឧ

ម(រដម ្ឋ ្រនី ទ ្ត ី១ ផ ំ, ៉ ន់ដុង) និងគណៈ

វ(្រពះអងម ូ នុវង់) បនទទួល គ ច ស់ ស៊ផ

រក ឹ េនចេំ ពះមុខេ

ករដម ្ឋ ្រនី ទ ្ត ី ជូ,េអន

ធរណរដប ្ឋ ច ្ឬ មនិតចន) ិ និងចេំ ពះមុខខុ ំញ (្របមុខរដេ្ឋ ពញចបប់ៃន្របេទស

ំ ូ ស្រពំែដន្របេទសកមុ ជ ំ ំ កមុ ជ) នូវគន េហើយែថមទងបន ព ព ឆន១៩៦៣-១៩៦៩ រក ន ្ល ្ល ថនឹង ិ និង្របជ ្រសរ្ត បស់ខួ នេរៀងៗខ ឹ កុ ងនម្របេទសជត ួន

សនយជឧ

ំ ូ ស្រពំែដនរបស់េយើងេនះក៏េ េគរពជនិចច ជនិរនត ្ត េទ នូវគន ទី២- ្របេទសកមុ ជេយ ង" ជ ព ើ

ឯ.ឧ

ច្រកទី២" េ

យ)។

ំ យខួ នឯង(ែដលត ្ល

៉ ,គឹមហុង) បនសុខចត ឃ ្ត ទួលេធអត ្ត ដ េ ិ ទ ើ្វ

ងេ

យេហតុបនទទួល

ំ គ ល់ ទង

េនចេំ ពះមុខចបប់អនរ្ត ជតផង ថ្របេទសកមុ ជ ព ពុំមន្រពំ្របទល់ែដនចបស់ ិ

ស់

េនះេឡើយ ។ េ

រករសុខចត ទទួលយល់្រពមចរចគន ្ត ផូ វករ ្ល ិ ជ

័យ"េ្រកយអង្គរ"េយង ែដន ្របេទសកមុ ជៃនសម ព ើ ទទួល

រជថីម េនេលើបញ ្ហ ្រពំ

គ ល់ថ

៏មិន ដឹងែដរថ េតើ្រពំ្របទល់ែដនរបស់ខួ នទ ំ សូមបខ ងខងែដនដ ្ល ្ល ីេគក ី ួ នឯងក

ំ ទងខងែដនសម ុ ្រទេន្រតង់

?

េនចំណុចេនះ ពកយថ«អតថឃដ» មិនមនន័យហួសេហតុេឡើយ ្របេទស

្រតឹម្រតូវ

មួយែដលទទួល

គ ល់ថ ខ្លួនពុំមន្រពំ្របទល់ែដនចបស់

មចបប់េនះ ្របេទសេនះជ្របេទស

Smkhmer@rogers.com

្រស័យេហតុថ

្ល ប់ ៕

ស់ េហើយ

Phone _ (613) 729-7897

Ke-Kimyan,2  

azertyuiop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you