Page 1

FmμnuBaØ

énsmaKmRbCaCatiGasuIGaeKñy_


FmμnuBaØénsmaKmRbCaCatiGasIuGaeKñy’ ============= buBVkfa eyIgCaRbCaCn énrdæsmaCikénsmaKmRbCaCatiGasIGu aeKñy_ tMNagedayRbmuxrdæ b¤rdæaPi)al énRbeTsRb‘uyeNdarUsSaLam RBHraCaNacRkkm<úCa saFarNrdæ\NÐÚensIu saFarNrdæ RbCaFibetyüRbCamanitLav m:aeLsIu shPaBmIy:an;ma: saFarNrdæhVIlIBIn saFarNrdæ swgðburI RBHraCaNacRkéfLg;d_ nigsaFarNrdæsgÁmniymevotNam ³ edaykt;sMKal;RbkbedayesckþIeBjcitþcMeBaHsmiT§plsMxan;² nigkarBRgIkrbs;Gas‘an cab;taMgBIkarbegátI smaKmenH enATIRkug)agkk tamry³karRbkasCapøvÚ karnUvesckþEI føgkarN_ Gas‘an. edayrMlwkeLIgvijnUvesckþsI eRmccitþbegátI FmμnuBaØGas‘an EdlkMNt;kgúñ kmμviFIskmμPaBTIRkug evogc½nÞ esckþIEføgkarN_TIRkugKULaLaMBYrsþIBIkarbegáItFmμnuBaØGas‘an nigesckþIEføgkarN_ TIRkugesbU‘sþIBIEpnkarlMGiténFmμnuBaØGas‘an. edayykcitþTukdak;cMeBaHGtißPaBénplRbeyaCn_ nigkarBwgBak;KñaeTAvijeTAmk kñúgcMeNam RbCaCn nigrdæsmaCikGas‘an eTAtamPUmisa®sþ eKaledArYm nigeCaKvasnarYmKña. eday)anyl;c,as; nigrYbrYmKñaeRkamckçúvis½ymYy GtþsBaØaNmYy nigshKmn_mYy Edl rYmrs;CamYyKñaRbkbedaysuPmgÁl. edayrYbrYmKñakñúgeKalbMNg nigqnÞ³rYm edIm,Irs;enAkñúgtMbn;mYyRbkbedaysnþiPaB snþisux nigsißrPaByUrGEgVg kMeNInesdækic©RbkbedaynirnþrPaB vibulPaBrYm nigvDÆnPaBsgÁm nig edIm,IelIktemáIgsarRbeyaCn_Casarv½nþ ]tþmKti nigbMNgR)afñarbs;eyIg. -1-


edayeKarBcMeBaHsarsMxan;CamUldæanénmitþPaB shRbtibtþki ar nigeKalkarN_GFibetyüPaB smPaB bUrNPaBTwkdI karmineRCotERCkkic©karépÞkñúg eKalkarN_kugsg;suIs nig karÉkPaBkñúgBhuPaB. edayRbkan;x¢ab;nUveKalkarN_énlT§iRbCaFibetyü nItirdæ nigGPi)alkic©l¥ kareKarB nig kic©karBarsiT§imnusS nigesrIPaBCamUldæan. edaymankarseRmccitþfanwgFanakarGPivDÆn_RbkbedaynirnþrPaB edIm,IplRbeyaCn_sRmab; eBlbc©úb,nñ nigGnaKtrbs;mnusSCMnan;eRkay nigcat;TukPaBsuxdumrmna CIvPaBrs;enA nig suxmalPaBrbs;RbCaCnCacm,gkñúgdMeNIrkarksagshKmn_Gas‘an. edaymanCMenOeCOCak;eTAelItRmUvkarcaM)ac; kñgú karBRgwgcMNgsamKÁPI aBkñgú tMbn; edIm,IseRmc )annUvshKmn_Gas‘an EdlmankarrYbrYmEpñkneya)ay smahrNkmμesdækic© nigkarTTYl xusRtUvsgÁm edIm,IeqøIytbRbkbedayRbsiT§PaBcMeBaHkarRbQm nigkalanuvtþPaB kñúgeBl bc©úb,nñ nigeTAGnaKt. edayebþCJacitþBRgwgkarksagshKmn_ tamry³karelIkkm<s;kic©shRbtibtþikar nig smahrNkmμtbM n; CaBiess tamry³karbegátI shKmn_Gas‘an EdlrYmmanshKmn_snþsi xu Gas‘an shKmn_esdækic©Gas‘an nigshKmn_sgÁm-vb,Fm’Gas‘an dUcEdl)anEcgkñúg esckþIEføgkarN_TIRkug)alIénkic©RsuHRsYlGas‘anTI 2. GaRs½yehtuenH tamry³FmμnuBaØenH seRmcbegáItRkbx½NÐc,ab; nigsßab½nsRmab;Gas‘an. ehIyedIm,IseRmceKaledAenH Rbmuxrdæ b¤rdæaPi)al énrdæsmaCikGas‘an )anCYbRbCMuKñaenA RbeTsswgðburI na»kasCaRbvtþisa®sþénxYbGnusSavrIy_elIkTI 40 énkarbegáItGas‘an )an ÉkPaBelIFmμnuBaØenH.

-2-


CMBUkTI 1 eKalbMNg nigeKalkarN_ maRta 1 GMBIeKalbMNg eKalbMNgrbs;Gas‘anKW ³ 1> EfrkSa nigelIkkm<s;snþiPaB snþisux nigsißrPaB nigBRgwgEfmeTotnUvtémøeq<aHeTA rksnþiPaBkñúgtMbn;. 2> elIkkm<sP; aBrwgmaMéntMbn; tamry³karCMrju [kan;EtxøagM EfmeTotnUvshRbtibtþki ar Epñkneya)ay-snþisux esdækic© nigsgÁm-vb,Fm’. 3> rkSatMbn;GasIGu aeKñy_CatMbn;KμanGavuFnuyekøEGr nigKμanGavuFRbl½yelakepSgeTot. 4> Fanafa RbCaCn nigrdæsmaCikGas‘anrs;enARbkbedaysnþiPaBCamYyBiPBelak TaMgmUl kñúgbriyakasyutþiFm’ RbCaFibetyü nigPaBsuxdumrmna. 5> begáItTIpSarrYmmYy nigmUldæanplitkmμrYm EdlmansißrPaB vibulPaB mankarRbkYt RbECgx<s; nigsmahrNkmμesdækic© CamYynwgkarsRmbsRmYld¾manRbsiT§PaB sRmab;BaNiC¢kmμ nigkarvinei yaK Edlkñgú enaHmanlMhrU edayesrInvU TMnji esvakmμ nigvinieyaK sRmYlclnaBaNiC¢kr GñkmanviC¢aCIv³ GñkmaneTBekaslü nigBlkr niglMhUrdaym©as;karénTun. 6> kat;bnßyPaBRkIRk nigbRgYmKmøaténkarGPivDÆn_enAkñgú tMbn;Gas‘an tamry³karCYyKña eTAvijeTAmk nigkic©shRbtibtiþkar. 7> BRgwglT§iRbCaFibetyü elIkkm<s;GPi)alkic©l¥ nignItirdæ karBar nigelIkkm<s; siT§imnusS nigesrIPaBCamUldæan edayykcitþTukdak;cMeBaHsiT§i nigkarTTYlxusRtUv rbs;rdæsmaCikGas‘an . 8> eqøIytby:agmanRbsiT§PaB eTAtameKalkarN_énsniþsuxeBjelj cMeBaHkarKMram KMEhgRKb;rUbPaB ]RkidækmμqøgEdn nigbBaðaRbQmqøgEdnnana . 9> elIksÞyÜ karGPivDÆn_RbkbedaynirnþrPaB edIm,IFanakarkarBarbrisßantMbn; nirnþrPaB énFnFanFmμCati nigkarGPirkSmrtkvb,Fm’ nigKuNPaBénCIvPaBrs;enAx<s;rbs; RbCaCn. -3-


10> GPivDÆFnFanmnusS tamry³kic©shRbtibtþikarCitsñiT§ kñúgkarGb;rM nigkarsikSa kñúgmYyCIvit nigelIEpñkviTüasa®sþ nigbec©kviTüa edIm,Ipþl;CUnRbCaCnGas‘an nig karBRgwgshKmn_Gas‘an. 11/ elIkkm<s;PaBsuxdumrmna nigCIvPaBrs;enArbs;RbCaCnGas‘an edaykarpþl;[nUv lT§PaBTTYl)ansmPaB kñúgkarGPivDÆn_mnusS suxumalPaBsgÁm nigyutþiFm’. 12> BRgwgkic©shRbtibtþikar kñúgkarksagbrisaß nRbkbedaysuvtßiPaB snþsi xu nigPaBKμan eRKOgeBaJónsRmab;RbCaCnGas‘an. 13> CMrujkarykcitþTukdak;dl;RbCaCnGas‘an kñúgenaH RKb;EpñkTaMgGs;énsgÁmRtUv)an elIkTwkcit»þ ücUlrYm nigTTYlykplRbeyaCn_BdI eM NIrkarsmahrNkmμ nigkarksag shKmn_Gas‘an. 14> CMrujGtþsBaØaNGas‘an tamry³karCMruj[ceRmIneLIgnUvkaryl;dwgGMBIvb,Fm’ nig mrtkcRmuHkñúgtMbn; nig 15> EfrkSatYnaTIsñÚld¾skmμrbs;Gas‘an CakmøaMgclkrd¾sMxan; kñúgTMnak;TMng nig shRbtibtþikarrbs;xøÜnCamYyédKUeRkAtMbn; kñúgsßabtükmμtMbn;RbkbedayPaBebIk cMh tmøaPaB nigkarrYmbBa©ÚlKña. maRta 2 GMBIeKalkarN_ 1/ edayeyagtameKalbMNg Edl)anEcgkñúgmaRta 1 Gas‘an nigrdæsmaCikrbs;xøÜn GHGagCafμI nigRbkan;xa¢ b;nvU eKalkarN_CamUldæan dUcmanEcgenAkñgú esckþEI føgkarN_ kic©RBmeRBog GnusBaØa sn§isBaØa kic©RsuHRsYl niglixitUbkrN_déTeTotrbs;Gas‘an. 2/ Gas‘an nigrdæsmaCikRtUvGnuvtþ[RsbtameKalkarN_dUcxageRkam ³ k> eKarBÉkraCüPaB GFibetyüPaB smPaB bUrNPaBTwkdI nigGtþsBaØaN CatiénrdæsmaCikGas‘anTaMgGs; x> cUlrYmkarebþCJacitþ nigkarTTYlxusRtUvrYmKña kñúgkarelIkkm<s;snþiPaB snþisux nigvibulPaBkñúgtMbn; K> bdiesFnUvGMeBIQøanBan nigkarKMramKMEhg b¤kareRbIR)as;kmøaMg b¤skmμPaB TaMgLayNakñúglkçN³EdlminsmRsbtamc,ab;GnþrCati -4-


X> Rbkan;ykdMeNaHRsayCemøaHedaysnþiviFI g> mineRCotERCkkic©karépÞkñúgénrdæsmaCikGas‘an c> eKarBsiT§irbs;rdæsmaCiknImYy² kñúgkardwknaMGtßiPaBCatirbs;xøÜn eday BMumankareRCotERCkBIxageRkA kareFVI viT§gSna nigkarbgçitbgçM q> elIkkm<s;karBieRKaHeyabl;elIbBaðaF¶n;F¶rTaMgLay Edlman\T§iBlb:HBal; dl;plRbeyaCn_rYmrbs;Gas‘an C> Rbkan;x¢ab;nUvnItirdæ GPi)alkic©l¥ eKalkarN_RbCaFibetyü nigrdæaPi)al GaRs½yedayrdæFmμnuBaØ Q> eKarBesrIPaBCamUldæan elIksÞÜy nigkarBarsiT§imnusS nigelIkkm<s; yutþiFm’sgÁm j> elIktemáIgFmμnuBaØGgÁkarshRbCaCati nigc,ab;GnþrCati rYmTaMgc,ab;mnusSFm’ GnþrCatinana EdlrdæsmaCikGas‘anTaMgGs;)anyl;RBm d> mincUlrYmkñúgeKalneya)ay b¤skmμPaBNamYy EdlrYmmankardak;[eRbIR)as; nUvTwkdIrbs;xøÜn[rdæsmaCikGas‘an b¤rdæminEmnCasmaCikGas‘an b¤[tYGgÁ déTeTotEdlBMuEmnCardæ KMramKMEhgdl;GFibetyüPaB bUrNPaBTwkdI b¤ sißrPaBesdækic© nigneya)ayrbs;rdæsmaCikGas‘an f> eKarBvb,Fm’epSg²Kña Pasa nigsasnarbs;RbCaCnGas‘an edaysgát;F¶n; eTAelItémørYm kñúgsμartIPaBÉkPaBkñúgBhuPaB D> PaBCasñÚlrbs;Gas‘an kñúgTMnak;TMngneya)ay esdækic© sgÁm nigvb,Fm’ eRkAtMbn; edayrkSakarcUlrYmd¾skmμ karsmøwgemIleq<aHeTAxageRkA PaBrYm bBa©ÚlKña nigPaBminerIseGIg nig F> Rbkan;x¢ab;nvU viFanBaNiCk¢ mμBhuPaKI nigrbbEp¥kelImlU dæanc,ab;rbs;Gas‘an edIm,IGnuvtþRbkbedayRbsiT§PaBnUvkic©xitxMRbwgERbgEpñkesdækci © nigkat;bnßy CaviC¢maneq<aHeTAlubbM)at;r)aMgTaMgRsug sRmab;smahrNkmμesdækic©tMbn; nigesdækic©TIpSar.

-5-


CMBUkTI 2 buKÁlPaBKtiyutþ maRta 3 GMBIbuKÁlPaBKtiyutþrbs;Gas‘an Gas‘anEdlCaGgÁkarGnþrrdæaPi)almYyRtUv)anpþl;buKÁliklkçN³CabuKÁlPaBKtiyutþ. CMBUkTI 3 smaCikPaB maRta 4 GMBIrdæsmaCik rdæsmaCikGas‘anmanRbeTsRb‘uyeNdarUsaLam RBHraCaNacRkkm<úCa saFarNrdæ\NÐÚensIu saFarNrdæRbCaFibetyüRbCamanitLav m:aeLsIu shPaBmIy:an;ma: saFarNrdæhVIlIBIn saFarNrdæswgðburI RBHraCaNacRkéfLg;d_ nigsaFarNrdæsgÁmniymevotNam. maRta 5 GMBIsiT§i nigkatBVkic© 1> eRkamFmμnuBaØenH rdæsmaCikGas‘anTaMgGs;mansiT§i nigkatBVkic©esμI²Kña. 2> rdæsmaCikRtUvcat;RKb;viFankarcaM)ac; rYmTaMg karGnum½tic,ab;kñúgRsukrbs;xøÜn[man lkçN³RsmRsb edIm,IGnuvtþedaymanRbsiT§PaBnUvbTb,BaØtþiénFmμnuBaØenH nig[ )ansmRsbRKb;katBVkic©énsmaCikPaB. 3> kñúgkrNImankarrMelaPF¶n;F¶r b¤mineKarBtamFmμnuBaØenHnwgRtUvGnuvtþeTAtammaRta 20.

-6-


maRta 6 GMBIkarTTYlyksmaCikfμI 1/ nItiviFIénkardak;Bakü nigkarTTYlcUlCasmaCikGas‘anRtUvbBaØtiþedayRkumRbwkSa sRmbsRmYlGas‘an. 2> karTTYlyksmaCikfμIRtUvEp¥keTAelIlkçN³vinicä½ydUcxageRkam ³ k> TItaMgPUmisa®sþEdlRtUv)anTTYlsÁal;fa sßitkñúgtMbn;GasuIGaeKñy_ x> mankarTTYlsÁal;BIbNþardæsmaCikGas‘anTaMgGs; K> ÉkPaBeKarB nigRbtibtþitamFmμnuBaØGas‘an nig X> manlT§PaB nigqnÞ³GnuvtþnUvkatBVkic©TaMgGs;énsmaCikPaB. 3> karTTYlykCasmaCikfμIRtUvseRmcedaykugsg;suIs enAkñúgkic©RbCMukMBUlGas‘an bnÞab;BI)anTTYlGnusasn_BIRkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an. 4> rdæesñsI nMu gw TTYl)ansmaCikPaB bnÞab;BIkarcuHhtßelxaelIlixitUbkrN_énkaryl;RBm cMeBaHFmμnuBaØGas‘anenH. CMBUkTI 4 GgÁkarcat;taMg maRta 7 GMBIkic©RbCMukMBUlGas‘an 1> kic©RbCMukMBUlGas‘anRtUvcUlrYmedayRbmuxrdæ¼rdæaPi)alénrdæsmaCik. 2> kic©RbCMukMBUlGas‘an ³ k> CaGgÁPaBerobcMeKalneya)aykMBUlrbs;Gas‘an x> BieRKaHeyabl;; pþl;maKa’neya)ay nigeFVkI arseRmcelIbBaðaCaKnøHw EdlTak;Tg eTAnwgsmiTp§ léneKaledArbs;Gas‘an bBaðasMxan;²EdlCaplRbeyaCn_rbs; rdæsmaCik nigral;bBaðaTaMgLayEdlBak;B½n§ tamry³RkumRbwkSasRmbsRmYl Gas‘an RkumRbwkSashKmn_Gas‘an nigGgÁPaBfañk;rdæm®nþICMnajtamEpñk rbs;Gas‘an -7-


K>

ENnaMrdæm®nþBI ak;Bn½ § kñgú RkumRbwkSanImyY ² [erobcMkci ©RbCMGu adhukfñak;Gnþrrdæm®nþI nigedaHRsaybBaðasMxan;²EdlekItmaneLIgkñúgRkumRbwkSashKmn_. viFanénnItiviFIdMeNIrkarkic©RbCMuenHRtUvGnum½t edayRkumRbwkSasRmbsRmYl Gas‘an X> edaHRsaysßanPaBbnÞan;Edlb:HBal;dl;Gas‘an tamry³kareRbIR)as;skmμPaB smRsb g> seRmcbBaðaepSg² edayGnuvtþtamCMBUkTI 7 nigTI 8 énFmμnuBaØenH c> GacbegáIt nigrMlayecalnUvGgÁPaBrdæmRnþICMnajtamEpñk nigsßab½nGas‘an déTeTot nig q>> EtgtaMgGKÁelxaFikarGas‘an EdlmantMENg nigzan³esμIrdæm®nþI EdlRtUvbeRmI kargaredayTMnukcitþ nigTTYl)ankareBjcitþBIRbmuxrdæ¼rdæaPi)al tamkaresñI eLIgedaykic©RbCMurdæmRnþIkarbreTsGas‘an. 3> kic©RbCMukMBUlGas‘anRtUv ³ k> erobcMeLIg 2dg kñúgmYyqñaM kñúgrdæsmaCik EdlTTYlbnÞúkCaRbFanGas‘an nig x> kñúgkrNIcaM)ac; RtUverobcMkic©RbCMuBiess b¤kic©RbCuMGadhukeRkamGFibtIPaB énrdæsmaCik EdlTTYlbnÞúkCaRbFanGas‘an enATIkEnøgénkic©RbCuMenHEdl kMNt;tamkarÉkPaBBIrdæsmaCikGas‘anTaMgGs;. maRta 8 GMBIRkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an 1> RkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an rYmman smasPaBrdæm®nþIkarbreTsGas‘an nigRtUv CYbRbCMuya:gtic 2dg kñúgmYyqñaM. 2> RkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘anRtUv ³ k> erobcMkic©RbCMukMBUlGas‘an x> sRmbsRmYlkarGnuvtþn_kic©RBmeRBog nigesckþIseRmcrbs;kic©RbCMukMBUl Gas‘an K> sRmbsRmYlCamYyRkumRbwkSashKmn_Gas‘an edIm,IelIkkm<s;PaBrlUnén eKalneya)ay RbsiT§PaB nigshRbtibtiþkar kñúgcMeNamKñanigKña -8-


X> sRmbsRmYlr)aykarN_nanarbs;RkumRbwkSashKmn_Gas‘andak;CUnkic©RbCMu kMBUlGas‘an g> BinitüBicarNaelIr)aykarN_RbcaMqñaMrbs;GKÁelxaFikar sþIBIkargarGas‘an c> BinitüBicarNaelIr)aykarN_rbs;GKÁelxaFikarsþIBImuxgar nigRbtibtþikarén elxaFikardæanGas‘an nigGgÁPaBBak;B½n§epSgeTot q> ÉkPaBcMeBaHkarEtgtaMg nigkarbBa©b;GaNtiþGKÁelxaFikarrg bnÞab;BI)an TTYlGnusasn_rbs;GKÁelxaFikar nig C> GnuvtþkargarepSg²eTot EdlkMNt;eLIgkñúgFmμnuBaØenH b¤muxnaTIdéTeTot EdlGackMNt;eLIgedaykic©RbCMukMBUlGas‘an 3> RkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘anKaMRTeday]tþmm®nþIBak;B½n§. maRta 9 GMBIRkumRbwkSashKmn_Gas‘an 1> RkumRbwkSashKmn_Gas‘an rYmman RkumRbwkSashKmn_snþisux-neya)ayGas‘an RkumRbwkSashKmn_esdækic©Gas‘an nigRkumRbwkSashKmn_sgÁm-vb,Fm’Gas‘an. 2> RkumRbwkSashKmn_Gas‘annImYy² manGgÁPaBrdæmRnþCI nM ajtamEpñkenAeRkamsmtßkci © rbs;xøÜn. 3> rdæsmaCiknImyY ² RtUvEtgtaMgtMNagCatirbs;xnÜø sRmab;clU rYmkñgú kic©RbCuRM kumRbwkSa shKmn_nImYy². 4> edIm,IseRmceKaledAnImYy² énssrRKwHTaMgbIrbs;shKmn_Gas‘an RkumRbwkSashKmn_ Gas‘annImYy²RtUv ³ k> FanaGnuvtþesckþIseRmcTaMgLayrbs;kic©RbCMukMBUlGas‘an x> sRmbsRmYlkargarEpñkepSg² eRkamsmtßkic©rbs;xøÜn nigelIbBaðaEdlekIt maneLIgkñúgRkumRbwkSashKmn_déTeTot nig K> dak;r)aykarN_ nigGnusasn_epSg² CUnkic©RbCMukMBUlGas‘anelIbBaða Edl sßitenAeRkamrgVg;smtßkic©rbs;xøÜn. 5> RkumRbwkSashKmn_Gas‘annImYy² RtUvRbCMuya:gtic 2dgkñúgmYyqñaM. kic©RbCMuenHRtUv dwknaMedayrdæm®nþIBIrdæsmaCik EdlTTYlbnÞúkCaRbFanGas‘an. -9-


6> RkumRbwkSashKmn_Gas‘annImyY ² RtUv)anKaMRTeday]tþmm®nþBI ak;Bn½ e§ TAnwgshKmn_ nImYy²enaH. maRta 10 GMBIGgÁPaBfñak;rdæm®nþICMnajtamEpñkrbs;Gas‘an 1> GgÁPaBfñak;rdæm®nþICMnajtamEpñkrbs;Gas‘anRtUv ³ k> dMeNIrkarmuxgarRsbtamGaNtþirbs;xøÜn x> Gnuvtþkic©RBmeRBog nigesckþIseRmcénkic©RbCMukMBUlGas‘an EdlsßitenA eRkamsmtßkic©rbs;xøÜn K> BRgwgkic©shRbtibtþki arkñgú Epñkrbs;xnÜø nImYy² edIm,IRTRTg;smahrNkmμ Gas‘an nigkarksagshKmn_ nig X> dak;r)aykarN_ nigGnusasn_CUnRkumRbwkSashKmn_Gas‘annImYy². 2> GgÁPaBfñak;rdæm®nþCI nM ajtamEpñknImyY ²rbs;Gas‘anGacman]tþmmRnþBI ak;B½n§enAeRkam smtßkic©rbs;xøÜn nigGgÁPaBeRkam»vaT edIm,IbMeBjmuxgardUcmankñúg]bsm<½n§TI 1. ]bsm<½n§enHGaceFVIbc©úb,nñPaB edayGKÁelxaFikarGas‘an bnÞab;BImanGnusasn_BI KN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_ edaymincaM)ac;mankareFIVviesaFnkmμénFmμnuBaØenH. maRta 11 GMBIGKÁelxaFikarGas‘an nigelxaFikardæanGas‘an 1> GKÁelxaFikarGas‘anRtUv)anEtgtaMgedaykic©RbCMukMBUlGas‘an sRmab;GaNtþiR)aMqñaM EdlGaNtþienHminGacbnþeTot)aneT ehIyRtUveRCIsrIsecjBIkñúgcMeNamCnCatién rdæsmaCikGas‘an Ep¥keTAelIkarbþrÚ evnKñatamlMdab;GkçrRkméneQμaHrdæsmaCik eday BicarNal¥itl¥n;eTAelIsuc©ritFm’ smtßPaB bTBiesaFn_viC¢aCIv³ nigsmPaBeynD½r. 2> GKÁelxaFikarGas‘anRtUv ³ k> GnuvtþParkic© nigkarTTYlxusRtUvénkariyal½yCan;x<s;enH edayeyag eTAtambTb,BaØatiþénFmμnuBaØenH niglixittUbkrN_ BiFIsar nig kic©RbtibtþiBak;B½n§TaMgLayrbs;Gas‘an - 10 -


x>

3> 4> 5> 6>

7> 8>

sRmYl nigRtYtBinitüemIlkarrIkceRmInénkarGnuvtþn_kic©RBmeRBog nig esckþIseRmcrbs;Gas‘an nigdak;r)aykarN_RbcaMqñaMsþIBIkargarGas‘an CUnkic©RbCMukMBUlGas‘an K> cUlrYmkñúgkic©RbCMukMBUlGas‘an kic©RbCMurbs;RkumRbwkSashKmn_Gas‘an kic©RbCMuRkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an kic©RbCMurbs;GgÁPaBfñak;rdæm®nþI CMnajtamEpñkrbs;Gas‘an nigkic©RbCMuMBak;B½n§déTeTotrbs;Gas‘an X> bgðajGMBITsSn³rbs;Gas‘an nigcUlrYmkñúgkic©RbCMuCamYyPaKIeRkAtMbn; edayGnuelameTAtameKalmaKa’lneya)ay Edl)anÉkPaB nigGaNtþi Edl)anRbKl;CUnGKÁelxaFikar nig g> esñIsMukarGnum½tiBIRkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an EtgtaMg nigbBa©b; GaNtþirbs;GKÁelxaFikarrg. GKÁelxaFikark¾RtUvTTYltYnaTICaRbFanrdæ)alrbs;Gas‘an. GKÁelxaFikarmanGKÁelxaFikarrg 4rUb EdlmantMENg nigzan³esμIGnurdæm®nþI Ca CMnYykar. GKÁelxaFikarrgRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHmuxGKÁelxaFikar kñúgkarGnuvtþn_ muxgarrbs;xøÜn. GKÁelxaFikarrgTaMgbYnRtUvmansBa¢atixusBIGKÁelxaFikar nigmkBIrdæsmaCikbYn epSgKña. GKÁelxaFikarrgTaMgbYnmansmasPaB ³ k> GKÁelxaFikarrg 2rUb manGaNtþikMNt; 3qñaM EdlGaNtþienHminGacbnþ )an nigEdl)aneRCIserIsecjBICnCatiénrdæsmaCikGas‘an edayEp¥k eTAelIkarbþÚrevnKñatamlMdab;GkçrRkm nigedayBicarNal¥itl¥n;eTAelI suc©ritFm’ KuNsm,tþi smtßPaB bTBiesaFn_ nigsmPaBeynD½r x> GKÁelxaFikarrg 2rUbeTot manGaNtþi 3qñaMdUcKña b:uEnþGaNtþienHGac bnþ)anmYyGaNtþei Tot. GKÁelxaFikarrgTaMgBIrrUbenHRtUveRCIserIsCacMh edayEp¥keTAelIlkçN³sm,tþi EdlsmnwgTTYl)antYnaTIenH. elxaFikardæanGas‘anmanGKÁelxaFikar nigbuKÁliktamcMnYnEdlGacRtUvkar. GKÁelxaFikar nigbuKÁlikRtUv ³ - 11 -


k>

Rbkan;[)anPaBx<g;x<s;bMputnUvsuc©ritPaB RbsiT§PaB nigsmtßPaB kñúg karbMeBjkargarrbs;xøÜn x> minEsVgrk b¤TTYlbBa¢aBIrdæaPi)alNamYy b¤PaKIxageRkAGas‘an nig K> Tb;sáat;skmμPaBNamYyEdlGacqøúHbBa©aMgelIeKalCMhrrbs;xøÜnCam®nþI elxaFikardæanGas‘an EdlmankarTTYlxusRtUvcMeBaHEtGas‘anb:ueNÑaH. 9> rdæsmaCikGas‘annImyY ² RtUveKarBlkçN³TTYlxusRtUvTaMgRsugrbs;GKÁelxaFikar nig buKÁlik nigminRtUveRbIR)as;\T§iBlrbs;xøÜneTAelIBYkeKEdleFVI[)at;karTTYlxusRtUv. maRta 12 GMBIKN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_RbcaMGas‘an 1> rdæsmaCikGas‘annImyY ²RtUvEtgtaMgtMNagGcié®nþyr_ bs;xnÜø mYyrUb RbcaMGas‘an Edl manzan³CaÉkGKÁrdæTUt/raCTUt manTItaMgenATIRkughSakarta. 2> tMNagGcié®nþy_TaMgenHrYmKñabegáIt)anCaKN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_mYyEdlRtUv ³ k> RTRTg;kargarRkumRbwkSashKmn_Gas‘an nigGgÁPaBfñak;rdæm®nþICMnaj Gas‘antamEpñk x> sRmbsRmYlCamYyelxaFikardæanCatiGas‘an nigGgÁPaBfñak;rdæm®nþCI nM aj tamEpñkdéTeTotrbs;Gas‘an K> eFVkI argarya:gCitsñTi C§ amYyGKÁelxaFikarGas‘an nigelxaFikardæanGas‘an elIRKb;vis½yBak;B½n§TaMgLaydl;kargarrbs;xøÜn X> sRmbsRmYlshRbtibtþikarrbs;Gas‘anCamYyédKUeRkAtMbn; g> bMeBjkargardéTeTotEdlGackMNt;eLIgedayRkumRbwkSasRmbsRmYl Gas‘an.

- 12 -


maRta 13 GMBIelxaFikardæanCatiGas‘an rdæsmaCikGas‘annImYy² RtUvbegIátelxaFikardæanCatiGas‘anmYyrbs;xøÜnEdlRtUv ³ k> edIrtYnaTICacMNucTMnak;TMngKñafñak;Cati x> CakEnøgtmál;B½t’manTaMgGs;énkic©karrbs;Gas‘anfñak;Cati K> sRmbsRmYlkarGnuvtþn_esckþIseRmcrbs;Gas‘anfñak;Cati X> sRmbsRmYl nigCYyerobcMkic©RbCMuGas‘anfñak;Cati g> elIksÞÜyGtþsBaØaN nigkaryl;dwgGMBIGas‘anfñak;Cati c> rYmcMENkksagshKmn_Gas‘an. maRta 14 GMBIGgÁPaBsiT§imnusSGas‘an 1> edayGnuelamtameKalbMNg nigeKalkarN_rbs;FmμnuBaØGas‘anEdlTak;TgeTAnwg karelIksÞÜy nigkarkarBarsiT§imnusS nigesrIPaBCamUldæan Gas‘anRtUvbegáItGgÁPaB siT§imnusSGas‘anmYy. 2> GgÁPaBsiT§imnusSGas‘anenHRtUveFVIkar edayGnuelameTAtamÉksareKal Edlnwg kMNt;edaykic©RbCMurdæm®nþIkarbreTsGas‘an. maRta 15 GMBIRKwHsßanGas‘an 1> RKwHsßanGas‘anRtUvKaMRTdl;GKÁelxaFikarGas‘an nigshkarCamYyGgÁPaBGas‘an Bak;B½n§ edIm,IRTRTg;karksagshKmn_Gas‘an tamry³karCMrujkaryl;dwg[kan;Et c,as;GBM GI tþsBaØaNGas‘an GnþrTMnak;TMngrvagRbCaCn nigRbCaCn nigshRbtibtþki ar ya:gCitsñiT§CamYyEpñkFurkic© sgÁmsIuvil RKwHsßansikSa nigEpñkBak;B½n§déTeTot. 2> RKwHsßanGas‘anTTYlxusRtUvcMeBaHmuxGKÁelxaFikarGas‘an EdlCaGñkpþlr; )aykarN_ CUnkic©RbCMukMBUlGas‘an tamry³RkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an. - 13 -


CMBUkTI 5 GgÁPaBBak;B½n§Gas‘an maRta 16 GgÁPaBBak;B½n§Gas‘an 1> Gas‘anGacbMeBjkargarCamYyGgÁPaBnana EdlKaMRTFmμnuBaØGas‘anenH CaBiess cMeBaHeKalbMNg nigeKalkarN_rbs;FmμnuBaØGas‘an. GgÁPaBBak;B½n§Gas‘anman raynamkñúg]bsm<½n§TI 2 énFmμnuBaØenH. 2> viFanénnItiviFI niglkçN³vinicä½y sRmab;karcUlrYmCamYyGgÁPaBTaMgenHRtUvkMNt; edayKN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_ enAeBlEdl)anTTYlGnusasn_BIGKÁelxaFikar Gas‘an. 3> ]bsm<n½ T§ I 2 GacRtUveFVbI c©bú ,nñPaB edayGKÁelxaFikarGas‘anenAeBlmanGnusasn_ BIKN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_ edayBuMcaM)ac;eFVIviesaFnkmμénFmμnuBaØenH. CMBUkTI 6 buBVsiT§i nigGP½yÉksiT§i maRta 17 GMBIbuBVsiT§i nigGP½yÉksiT§irbs;Gas‘an 1> Gas‘anmansiT§iTTYl)anbuBVsiT§i nigGP½yÉksiT§i enAkñúgTwkdIénrdæsmaCik tamPaBcaM)ac; sRmab;karbMeBjeKalbMNgrbs;xøÜn. 2> buBVsiT§i nigGP½yÉksiT§ienH RtUvkMNt;enAkñúgkic©RBmeRBogedayELkrvagGas‘an nig rdæsmaCikCam©as;pÞH.

- 14 -


maRta 18 GMBIbuBVsiT§i nigGP½yÉksiT§irbs;GKÁelxaFikarGas‘an nigm®nþIelxaFikardæanGas‘an 1/ GKÁelxaFikarGas‘an nigbuKÁlikénelxaFikardæanGas‘anEdlcUlrYmkñúgskmμPaBCa pøÚvkarrbs;Gas‘an b¤CatMNagGas‘an RbcaMrdæsmaCik caM)ac;RtUv)anTTYlbuBVsiT§i nig GP½yÉksiT§i edIm,IbMeBjmuxnaTIrbs;xøÜnedayÉkraCü. 2/ buBVsiT§i nigGP½yÉksiT§i EdlmanEcgkñúgmaRtaenH RtUvkMNt;enAkñúgkic©RBmeRBog edayELkmYyeTotrbs;Gas‘an. maRta 19 GMBIbuBVsiT§i nigGP½yÉksiT§irbs;tMNagGcié®nþy_ nigm®nþIEdlkMBugbMeBjParkic©enAGas‘an 1/ tMNagGcié®nþy_rbs;rdæsmaCik RbcaMenAGas‘an nigm®nþIrbs;rdæsmaCik EdlcUlrYm kñúgskmμPaBCapøÚvkarrbs;Gas‘an b¤EdlCatMNagGas‘anRbcaMrdæsmaCik caM)ac;RtUv )anTTYlbuBVsiT§i nigGP½yÉksiT§i edIm,IbMeBjkargarrbs;xøÜnedayÉkraCü. 2/ buBVsiT§i nigGP½yÉksiT§irbs;tMNagGcié®nþy_ nigm®nþI EdlkMBugbMeBjParkic©enA Gas‘an RtUvsßitenAeRkamGnusBaØaTIRkugvIEyn (Vienna) qñaM1961 sþIBITMnak;TMng karTUt b¤GnuelameTAtamc,ab;Catirbs;rdæsmaCikGas‘annImYy². CMBUkTI 7 kareFVIesckþIseRmc maRta 20 GMBIkarRbwkSaeyabl; nigkugsg;sIus 1> CaeKalkarN_RKwH ral;esckþsI eRmcrbs;Gas‘anRtUvQrelImlU dæanénkarRbwkSaeyabl; nigkugsg;sIus . 2> kñúgkrNIEdlminmankugsg;sIus kic©RbCMukMBUlGas‘anGacnwgeFVIkarseRmcGMBIrebob énkareFIVesckþIseRmcCak;lak;mYy. - 15 -


3> esckþIEdlmanEcgkñúgkfaxN½Ð 1 nig 2 énmaRtaenH mineFVI[b:HBal;dl;viFIsaRsþeFVI esckþIseRmcnanarbs;Gas‘an dUcEdlmankMNt;kñúglixitUbkrN_KtiyutþBak;B½n§rbs; Gas‘andéTeTot. 4> kñúgkrNImankarrMelaPF¶n;F¶r b¤karRbRBwtþipÞúyeTAnwgFmμnuBaØenH esckþIseRmcenHRtUv dak;CUnkic©RbCMukMBUlGas‘an. maRta 21 GMBIkarGnuvtþn_ nignItivIFI 1> RkumRbwkSashKmn_Gas‘annImYy² RtUvbBaØtþinUvviFanénnItiviFIrbs;xøÜn. 2> enAkñgú kareFVeI sckþsI eRmccitþEpñkesdækic© rUbmnþsRmab;karcUlrYm EdlmanPaBTn;Pøn; dUcCa kareRbIrUbmnþGas‘andkGuic [ASEAN Minus X formula] GacGnuvtþ)anRbsin ebImankugsg;sIuskñúgkarGnuvtþn_. CMBUkTI 8 karedaHRsayCemøaH maRta 22 GMBIeKalkarN_TUeTA 1> rdæsmaCikGas‘anRtUvxitxMRbwgERbgedaHRsayCemøaHTaMgLay edaysnþvi iF[I Tan;eBl evla tamry³kic©snÞna karRbwkSaeyabl; nigkarcrca. 2> Gas‘anRtUvrkSa nigbegáItynþkaredaHRsayCemøaHelIRKb;vis½yénkic©shRbtibtiþkar rbs;xøÜn.

- 16 -


maRta 23 GMBIGnþrkarI karpSHpSa nigkarnaMsRmuHsRmYl 1 rdæsmaCikEdlCaPaKIénCemøaH GacRBmeRBogKñaenAeBlNamYykñúgkarEsVgrkmeFüa)ay edaHRsayvivaT tamry³GnþrkarI karpSHpSa b¤karsRmuHsRmYl kñúgeBlevlaCak;lak; Edl)anRBmeRBogKña. 2> PaKIkñúgCemøaHGacesñIsMuRbFanGas‘an b¤GKÁelxaFikarGas‘an kñúgtYnaTICam®nþIpøÚvkar edIm,Ipþl;nUvGnþrkarI karpSHpSa b¤karnaMsRmuHsRmYl. maRta 24 GMBIynþkaredaHRsayCemøaHkñúglixitUbkrN_Biess 1> ral;CemøaHEdlTak;TgnwglixitUbkrN_Biessrbs;Gas‘an RtUvedaHRsay tamry³ ynþkar nignItiviFIEdlmanEcgkñúglixitUbkrN_TaMgenaH. 2/ cMeBaHCemøaH EdlminBak;B½n§nwgkarbkRsay b¤karGnuvtþn_tamlixittUbkrN_Gas‘an NamYy RtUvedaHRsayedaysnþiviFI edayGnuelamtamsn§isBaØasþIBImitþPaB nig kic©shRbtibtþikar enAGasIuiGaeKñy_ (TAC) nigviFanénnItiviFIrbs;sn§isBaØaenH. 3> RbsinebIminmanbBaØtiþepSgBIenHeT CemøaHEdlBak;B½n§nwgkarbkRsay b¤karGnuvtþn_ kic©RBmeRBogesdækic©Gas‘an RtUvedaHRsayeTAtamBiFIsarGas‘ansþIBIynþkarBRgwg karedaHRsayCemøaH. maRta 25 GMBIkarbegáItynþkaredaHRsayCemøaH RbsinebIBMumankarbBaØtþipÞúyBIenH ynþkaredaHRsayCemøaHsmRsb EdlrYmTaMgmCÄtþvinicä½y nwgRtUvbegáIteLIg sRmab;CemøaHEdlBak;B½n§dl;karbkRsay b¤karGnuvtþn_FmμnuBaØenH nig lixitUbkrN_Gas‘andéTeTot.

- 17 -


maRta 26 GMBICemøaHEdlminGacedaHRsay)an kñúgkrNIEdlCemøaHenAEtBMuGacedaHRsay)an bnÞab;BI)anGnuvtþtambTb,BaØtþi EdlmanEcg kñúgbBaØtþixagelIénCMBUkenH CemøaHenaHRtUvdak;CnU kic©RbCMku BM lU Gas‘an edIm,IeFIeV sckþsI eRmc. maRta 27 GMBIkarRbtibtþi 1> GKÁelxaFikarGas‘an EdlCYyeRCamERCgBIelxaFikardæanGas‘an b¤GgÁPaBGas‘an EdlmankarEtgtaMgNamYy RtUvRtYtBinti ükarRbtibtþti amPsþtú agCak;Esþg Gnusasn_ b¤esckþIseRmc EdlecjBIynþkaredaHRsayCemøaHGas‘an ehIyRtUvpþl;r)aykarN_ enH CUnkic©RbCMukMBUlGas‘anRCab. 2> rdæsmaCikNamYy Edlrgplb:HBal;edaysarkarmineKarBeTAtamPsþútagCak;Esþg b¤Gnusasn_ b¤esckþIseRmcecjBIynþkaredaHRsayCemøaHGas‘an Gacdak;bBaðaenH CUneTAkic©RbCMukMBUlGas‘an edIm,IeFIVesckþIseRmc. maRta 28 GMBIbTb,BaØtþiFmμnuBaØGgÁkarshRbCaCati nignItiviFIGnþrCatiBak;B½n§déTeTot RbsinebIBmMu anEcgkñgú FmμnBu aØenHeT rdæsmaCikmansiTei§ RbIR)as;viFeI daHRsayCemøaHedaysnþvi iFI dUcmanEcgkñúgmaRta 33 (1) énFmμnuBaØGgÁkarshRbCaCati b¤lixitUbkrN_KtiyutþGnþrCati déTeTot EdlrdæsmaCikKWCaPaKI.

- 18 -


CMBUkTI 9 fvika nighirBaØvtßú maRta 29 GMBIeKalkarN_TUeTA 1> Gas‘anRtUvbegáItviFanhirBaØvtßú nignItiviFIedayGnuelameTAtamsþg;darGnþrCati. 2> Gas‘anRtUvBinitüemIleKalneya)ayRKb;RKghirBaØvtßú karGnuvtþn_ nigbTbBa¢afvika. 3> KNnIhirBaØvtßúRtUvsßitenAeRkamsvnkmμépÞkñúg nigmkBIxageRkA . maRta 30 GMBIfvika nighirBaØvtßúsRmab;RbtibtþikarelxaFikardæanGas‘an 1> elxaFikardæanGas‘annwgRtUv)anpþl;[nUvFnFanhirBaØvtßcú aM)ac; edIm,IbMeBjkargarrbs; xøÜn[manRbsiT§PaB. 2> fvikasRmab;Rbtibtþikarrbs;elxaFikardæanGas‘an RtUvpÁt;pÁg;edayrdæsmaCikGas‘an tamry³viPaKTanRbcaMqñaMesμI²Kña nigRtUvbg;[Tan;eBlevla. 3> GKÁelxaFikarRtUverobcMsMeNIfvika sRmab;RbtibtþikarRbcaMqñaMrbs;elxaFikardæanGas‘an edIm,IsMukarGnum½tiBIRkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an eRkayBITTYl)anGnusasn_rbs; KN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_. 4> elxaFikardæanGas‘anRtUvRbtibtþitamviFan nignItiviFIhirBaØvtßú EdlkMNt;edayRkum RbwkSasRmbsRmYlGas‘an tamGnusasn_rbs;KN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_.

- 19 -


CMBUkTI 10 rdæ)al nignItiviFI maRta 31 GMBIRbFanrbs;Gas‘an 1> RbFanrbs;Gas‘anRtUvbþrÚ evnCaerogral;qañ M tamlMdab;GkçrRkméneQμaHCaPasaGg;eKøs rbs;rdæsmaCik. 2> sRmab;ry³eBleBjmYyqñaM Gas‘anRtUvmanRbFanEtmYy. rdæsmaCikEdlTTYlzan³ CaRbFanGas‘ankñúgqñaMenaHRtUveFVICaRbFanén ³ k> kic©RbCMukMBUlGas‘an nigkic©RbCMukMBUlBak;B½n§ x> RkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an K> RkumRbwkSashKmn_Gas‘anTaMgbI X> GgÁPaBfñak;rdæm®nþICMnajtamEpñkBak;B½n§rbs;Gas‘an nig]tþmm®nþItam kalsmRsb nig g> KN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_rbs;Gas‘an. maRta 32 GMBItYnaTIrbs;RbFanGas‘an rdæsmaCik EdlTTYleFVICaRbFanrbs;Gas‘anRtUv ³ k> elIksÞÜyy:agskmμ nigeFVI[RbesIreLIgnUvplRbeyaCn_ nigsuxumalPaB rbs;Gas‘an rYmTaMgkarxitxMRbwgERbgksagshKmn_Gas‘an tamry³karpþÜcepþIm eKalneya)ay karsRmbsRmYl kugsg;sIus nigshRbtibtþikar x> FanaPaBCasñÚl (Centrality) rbs;Gas‘an K> FanakareqøIytbRbkbedayRbsiT§PaB nigTan;eBl cMeBaHbBaðabnÞan; b¤ sPaBkarN_Edlmanvibtþib:HBal;dl;Gas‘an rYmTaMgkarpþl;karCYysRmuHsRmYl nigkarerobcMepSg²eTot edIm,IedaHRsayCabnÞan;nUvbBaðaTaMgenH X> tMNag[Gas‘ankñgú karBRgwg nigCMrju TMnak;TMngCitsñTi C§ amYyédKUeRkAtMbn; nig g> GnuvtþnUvkic©kar nigParkic©déTeTot tamGaNtþiEdlTTYl)an. - 20 -


maRta 33 GMBIBiFIkarkarTUt nigkarGnuvtþn_ Gas‘an nigrdæsmaCikRtUvRbkan;xa¢ b;nvU BiFIkarkarTUtEdlmanRsab; nigkarRbtibtþki gúñ karerobcM skmμPaBEdlBak;Bn½§nwgGas‘an. ral;karpøas;bþÚrTaMgLayRtUvmankaryl;RBmBIRkumRbwkSa sRmbsRmYlGas‘an tamGnusasn_rbs;KN³kmμaFikartMNagGcié®nþy_. maRta 34 GMBIPasaeRbIR)as;CapøÚvkarkñúgGas‘an PasaeRbIR)as;CapøÚvkarkñúgGas‘anKW ³ PasaGg;eKøs. CMBUkTI 11 GtþsBaØaN nignimitþsBaØa maRta 35 GMBIGtþsBaØaNGas‘an Gas‘anRtUvelIkkm<s;GtþsBaØaNrYmrbs;xøÜn nigkñúgn½yCarbs;RbCaCn edIm,IeFVI[seRmcnUv témø eKaledA nigeCaKvasnarYmKñarbs;Gas‘an. maRta 36 GMBI)avcnaGas‘an )avcnaGas‘anKW ³ ckçúvis½ymYy GtþsBaØaNmYy shKmn_mYy.

- 21 -


maRta 37 GMBITg;Gas‘an Tg;rbs;Gas‘anRtUvmanRTg;RTaydUc)anbgðajkñúg]bsm<½n§TI 3. maRta 38 GMBInimitþsBaØarbs;Gas‘an nimitþsBaØaGas‘anRtUvmanRTg;RTaydUc)anbgðajkñúg]bsm<½n§TI 4. maRta 39 GMBITivaGas‘an éf¶TI 8 ExsIha RtUvkMNt;CaTivaGas‘an. maRta 40 GMBIePøgGas‘an Gas‘anRtUvmanePøgrbs;xøÜn.

CMBUkTI 12 TMnak;TMngeRkAtMbn; maRta 41 GMBIkarGnuvtþn_TMnak;TMngeRkAtMbn;

1> Gas‘anRtUvGPivDÆTMnak;TMngCamitþPaB nigkic©snÞnaEdlpþlp; lRbeyaCn_eTAvijeTAmk kñúgkic©shRbtibtþikar nigPaBCaédKUCamYybNþaRbeTs nigGnutMbn; tMbn; nigGgÁkar GnþrCati nigsßab½ndéTeTot. 2> TMnak;TnM geRkAtMbn;rbs;G; as‘anRtUvRbkan;xa¢ b;nvU eKalbMNg nigeKalkarN_TaMgLay EdlmanEcgkñúgFmμnuBaØenH. 3> Gas‘anRtUvEtCakmøaMgnaMmuxCacm,gmYy enAkñúgkarerobcMtMbn; EdlxøÜnpþÜcepþIm nig rkSaPaBCasñÚlrbs;xøÜnkñúgkic©shRbtibtþikartMbn; nigkarksagshKmn_. - 22 -


4> kñúgkarGnuvtþn_TMnak;TMngeRkAtMbn;Gas‘an rdæsmaCikRtUvsRmbsRmYl nigxitxMRbwgERbg GPivDÆCMhrrYm nigeFVIskmμPaBrYmKñaelImUldæanénPaBÉkPaB nigsamKÁPI aB. 5> TisedAeKalneya)ayCayuT§sa®sþénTMnak;TMngeRkAtMbn;rbs;Gas‘an RtUvdak;ecj edaykic©RbCMukMBUlGas‘an tamGnusasn_rbs;kic©RbCMurdæm®nþIkarbreTsGas‘an. 6> kic©RbCMru dæm®nþkI arbreTsGas‘an RtUvFana[manPaBRsbKña nigPaBrlUnkñgú karGnuvtþn_ TMnak;TMngeRkAtMbn;rbs;Gas‘an. 7> Gas‘anGacseRmckic©RBmeRBogCamYybNþaRbeTs b¤GnutMbn; tMbn; nigGgÁkar GnþrCati nigsßab½nTaMgLay)an. nItiviFIénkarseRmckic©RBmeRBogenHRtUvbBaØtþi edayRkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘an edaymankarBieRKaHeyabl;CamYYyRkumRbwkSa shKmn_Gas‘an. maRta 42 GMBIGñksRmbsRmYlRbeTsédKUsnÞnaGasa‘n 1> rdæsmaCik EdledIrtYnaTICaRbeTssRmbsRmYl RtUvbþÚrevnKñaTTYlxusRtUvTaMgRsug kñúgkarsRmbsRmYl nigCMrujplRbeyaCn_Gas‘an kñúgTMnak;TMngrbs;xøÜnCamYYyédKU snÞnaBak;B½n§ nigCamYyGgÁkartMbn; nigGnþrCati nigsßab½ndéTeTot. 2> kñúgTMnak;TMngCamYyédKUeRkAtMbn; RbeTssRmbsRmYlRtUv ³ k> tMNagGas‘an nigelIkkm<s;TMnak;TMng edayQrelImUldæaneKarBKñaeTAvij eTAmk nigsmPaB RsbeTAtameKalkarN_rbs;Gas‘an x> eFVICashRbFankic©RbCMuBak;B½n§rvagGas‘an nigédKUeRkAtMbn; nig K> KaMRTedayKN³kmμaFikarGas‘anBak;Bn§n½ anaenAkñgú RbeTsTIbI nigenAGgÁkar GnþCatinana. maRta 43 GMBIKN³kmμaFikarGas‘ankñúgRbeTsTIbI nigGgÁkarGnþrCati 1> KN³kmμaFikarGas‘ankñúgRbeTsTIbI GacRtUvbegátI eLIgenAkñgú RbeTsBuEM mnCasmaCik Gas‘an EdlkñúgenaH manRbFanebskkmμkarTUténrdæsmaCikGas‘an. KN³kmμaFikar RsedogKñaenHk¾GacnwgRtUvbegáIteLIgedayTak;TgeTAnwgGgÁkarGnþrCati. KN³- 23 -


kmμaFikarenHRtUvelIksÞÜyplRbeyaCn_ nigGtþsBaØaNGas‘anenAkñúgRbeTsm©as;pÞH nigGgÁkarGnþrCati. 2> kic©RbCuMrdæm®nþIkarbreTsGas‘anRtUvkMNt;GMBIviFannItiviFIrbs;KN³kmμaFikarenH.

1> 2>

1> 2>

maRta 44 GMBIlkçnþik³rbs;PaKIeRkAtMbn; kñúgkarGnuvtþn_TMnak;TMngeRkAtMbn; kic©RbCMurdæm®nþIkarbreTsGas‘anGacpþl;dl;PaKI eRkAtMbn;nUvzan³pøÚvkarCaédKUsnÞna CaédKUsnÞnatamEpñk CaédKUGPivDÆn_ CaGñk segátkarBiess CaePJóv b¤Gacpþl;nUvzan³epSgeTotEdlGacbegáIteLIgBIenHteTA. edayGnuelameTAtamviFanénnItivFi I PaKIeRkAtMbn;GacnwgRtUvGeBa¢jI [cUlrYmkic©RbCMu Gas‘annana b¤kñúgskmμPaBshRbtibtþikarepSg² edayBuMcaM)ac;pþl;nUvzan³pøÚvkar NamYyeLIy. maRta 45 GMBITMnak;TMngCamYyRbB½n§énGgÁkarshRbCaCati nigGgÁkarGnþrCati nigsßab½ndéTeTot Gas‘anGacEsVgrkzan³smRsbNamYyCamYynwgRbB½n§GgÁkarshRbCaCati k¾dUc CamYynwgGgÁkarGnþrCati GgÁkartMbn; GnutMbn; nigsßab½ndéTeTot. RkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘anRtUvseRmcGMBIkarcUlrYmrbs;Gas‘ankñgú GgÁkarGnþrCati kñúgGgÁkartMbn; kñúgGgÁkarGnutMbn; nigsßab½ndéTeTot. maRta 46 GMBIkarTTYlsÁal;rdæEdlBuMEmnCasmaCikGas‘an[RbcaMenAGas‘an

rdæEdlBuMEmnCasmaCikGas‘an nigGgÁkarGnþrrdæaPi)alBak;B½n§ GacEtgtaMgGKÁrdæTUt¼raCTUt [RbcaMenAGas‘an)an. karTTYlsÁal;nUvkarEtgtaMgenH RtUvseRmcedaykic©RbCMuénrdæm®nþI karbreTsGas‘an.

- 24 -


CMBUkTI 13 bTb,BaØtiþTUeTA nigGvsanb,BaØtiþ maRta 47 GMBIkarcuHhtßelxa karpþl;sc©ab½n kartmál;Éksar nigkarcUlCaFrman 1> FmμnuBaØGas‘anenHRtUvcuHhtßelxaedayrdæsmaCikGas‘anTaMgGs;. 2> FmμnuBaØenHRtUvpþl;sc©ab½nedayrdæsmaCikTaMgGs; edayGnuelamtamnItiviFIépÞkgúñ rbs; rdæsmaCiknImYy². 3> ral;lixitUbkrN_;sc©ab½nRtUvtmál;TukenAGKÁelxaFikarGas‘an ehIyRtUvCUndMNwgenH CabnÞan;eTArdæCasmaCikTaMgGs;sþIBIkartmál;TukenH. 4> FmμnuBaØenHRtUvcUlCaFrmanenAkMLúgeBl 30éf¶ bnÞab;BIéf¶tmál;TuklixitUbkrN_ sc©ab½nTIdb; CamYyGKÁelxaFikarGas‘an. maRta 48 GMBIkareFVIviesaFnkmμ 1> rdæsmaCikGas‘annImYy² mansiT§iesñIsuMeFVIviesaFnkmμFmμnuBaØenH)an. 2> karesñIsMueFVIviesaFnkmμFmμnuBaØenH RtUvdak;CUnRkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘anseRmc edaykugsg;suIs edIm,Idak;CUnkic©RbCMukMBUlGas‘aneFVIesckþIseRmc. 3> kareFVIviesaFnkmμFmμnuBaØ Edl)anÉkPaBedaykg;sg;sIusedaykic©RbCMukMBUlGas‘an caM)ac;RtUvpþl;sc©ab½nBIrdæsmaCikTaMgGs; edayGnuelamtammaRta 47. 4> viesaFnkmμRtUvcUlCaFrmanry³eBl 30éf¶ bnÞab;BIéf¶tmál;TuklixitUbkrN_sc©ab½n cugeRkayCamYyGKÁelxaFikarGas‘an.

- 25 -


maRta 49 GMBIÉksareKal nigviFanénnItiviFI RbsinebIBuMmanEcgc,as;las;enAkñúgFmμnuBaØenHeT RkumRbwkSasRmbsRmYlGas‘anRtUvkMNt; nigFana[ÉksareKal nigviFanénnItiviFImanPaBRsbKña. maRta 50 karBinitüeLIgvij FmμnuBaØenHGacnwgRtUvBinitüeLIgvijkñúgry³eBl 5qñaM bnÞab;BIkarcUlCaFrman b¤k¾GacBinitü eLIgvij kñúgry³eBlNamYyeTot tamkarkMNt;rbs;kic©RbCMukMBUlGas‘an. maRta 51 karbkRsayFmμnuBaØGas‘an 1> bnÞab;BITTYl)ansMeNIrbs;rdæsmaCikNamYy karbkRsayFmμnuBaØRtUveFVIeLIg eday elxaFikardæanGas‘an edayGnuelamtamviFanénnItiviFIEdlkMNt;edayRkumRbwkSa sRmbsRmYlGas‘an. 2> ral;TMnas; EdlekIteLIgBIkarbkRsayFmμnuBaØenHRtUvedaHRsay tamry³bTb,BaØtiþ EdlBak;B½n§enAkñúgCMBUkTI 8 énFmμnuBaØenH. 3> cMNgeCIg EdleRbIR)as;kñúgFmμnuBaØenHmaneKalbMNgEtmYyKt; KWsRmab;CaÉksar eyag. maRta 52 GMBIPaBbnþénc,ab; 1> ral;sn§isBaØa GnusBaØa kic©RBmeRBog kic©RsuHRsYlKña (Concord) esckþIEføgkarN_ BiFIsar niglixitUbkrN_epSg²rbs;Gas‘an EdlmantaMgBImunkarcUlCaFrmanén FmμnuBaØenHenAEtbnþmansuBlPaB. 2> RtUvykFmμnBu aØGas‘anCaeKal kñgú krNImanPaBminRsbKñarvagsiTi§ nigkatBVkic©énrdæ smaCikGas‘an EdlmanEcgkñúglixitUbkrN_xagelICamYynwgFmμnuBaØenH. - 26 -


maRta 53 GtßbTedIm GtßbTedImCaPasaGg;eKøsénFmμnuBaØenHEdlRtUv)ancuHhtßelxarYcehIy RtUvtmál;Tukeday GKÁelxaFikarGas‘an ehIyGKÁelxaFikarGas‘anRtUvpþl;GtßbTftcmøgmYyc,ab; Edlman karbBa¢ak;RtwmRtUveTArdænImYy² EdlCasmaCikGas‘an. maRta 54 GMBIkarcuHbBa¢IénFmμnuBaØGas‘an FmμnBu aØGas‘anRtUvcuHbBa¢I edayGKÁelxaFikarGas‘anCamYyelxaFikardæanGgÁkarshRbCaCati edayGnuvtþtammaRta 102 kfax½NÐ 1 énFmμnuBaØGgÁkarshRbCaCati. maRta 55 GMBIRTBürbs;Gas‘an RTBüsm,tþi nigmUlniFirbs;GgÁkarenHRtUvtmál;TukkñúgnamGas‘an. eFVIenARbeTsswgðbUrI éf¶TIémÖ Exvicäika qñaMBIrBan;R)aMBIr eFVIeLIgCaPasaGg;eKøsEtmYyKt;.

- 27 -


tMNagRb‘uyeNdarUsSaLam hayI hassaNal; b‘ulk,as; s‘ultg; énRb‘uyeNdarUsSaLam tMNagRBHraCaNacRkkm<úCa semþc h‘un Esn

naykrdæm®nþI

tMNagsaFarNrdæ\NÐÚensuI bNÐit sU‘suILÚ)aM)aMg y:UdUyU:NU

RbFanaFibtI

tMNagsaFarNrdæRbCaFibetyüRbCamanitLav bU‘sn bu)aöva:n; naykrdæm®nþI tMNagshB½n§ma:eLsuI datu es‘rI Gab;dulLaGam:ad )adavI

naykrdæm®nþI

- 28 -


tMNagshPaBmIya:n;ma: ]tþmesnIy_ efn esn

naykrdæm®nþI

tMNagsaFarNrdæhVIlIBIn køÚrIya: m:akab;)a:kal;-GarU:y:U RbFanaFibtI tMNagsaFarNrdæswgðburI lI esonlug naykrdæm®nþI tMNagRBHraCaNacRkéfLgd_ ]tþmesnIy_ ¬cUlnivtþn_¦ s‘Ura:yuT§ CULaNun

naykrdæm®nþI

tMNagsaFarNrdæsgÁmniymevotNam egVóg tan;yug naykrdæm®nþI - 29 -


]bsm<½n§TI 1 GgÁPaBfñak;rdæm®nþICMnajrbs;Gas‘an 1- shKmn_snþisux-neya)ayGas‘an 1> kic©RbCuMrdæm®nþIkarbreTsGas‘an (AMM) • kic©RbCuM]tþmm®nþIGas‘an (ASEAN SOM) • KN³kmμkarGcié®nþy_Gas‘an (ASC) • kic©RbCuM]tþmm®nþIGas‘ansþIBIkareFVIEpnkarGPivDÆn_ (SOMDP) 2> KN³kmμkarsþIBItMbn;GasuIGaeKñy_KμanGavuFnuyekøEGr (SEANWFZ Commission) • KN³kmμaFikarRbtibtþiénKN³kmμkarsþIBItMbn;GasuIGaeKøy_KμanGavuFnuyekøEGr 3> kic©RbCuMrdæm®nþIkarBarRbeTsGas‘an (ADMM) • kic©RbCuM]tþmm®nþIkarBarRbeTsGas‘an (ADSOM) 4> kic©RbCuMrdæm®nþIc,ab;Gas‘an (ALAWMM) • kic©RbCuM]tþmm®nþIc,ab;;Gas‘an (ASLOM) 5> kic©RbCuMfñak;rdæm®nþIGas‘ansþIBI]RkidækmμqøgEdn (AMMTC) • kic©RbCuM]tþmm®nþIsþIBI]RkidækmμqøgEdn (SOMTC) • ]tþmm®nþIGas‘ansþIBIbBaðaeRKOgejón (ASOD) • kic©RbCuMGKÁnaykénnaykdæanGenþaRbevsn_ nigRbFanEpñkkic©karkugs‘ulén RksYgkarrbreTs (DGICM) 6> evTikatMbn;Gas‘an (ARF) • kic©RbCuM]tþmm®nþIevTikatMbn;Gas‘an (ARF SOM) 2- shKmn_esdækic©Gas‘an 1> kic©RbCuMrdæm®nþIesdækic©Gas‘an (AEM) • RkumkargarCan;x<s;sþIBIsmahrNkmμesdækic©Gas‘an (HLTF-EI) • kic©RbCuM]tþmm®nþIesdækic© (SEOM) 2> RkumRbwkSatMbn;BaNiC¢kmμesrIGas‘an (AFTA Council) 3> RkumRbwkSatMbn;vinieyaKGas‘an (AIA Council) 4> kic©RbCuMrdæm®nþIhirBaØvtßúGas‘an (AFMM) -1-


kic©RbCuMeTsaPi)alrgFnaKarkNþal nighirBaØvtßúGas‘an (AFDM) • kic©RbCuMGKÁnaykKyGas‘an (Customs DG) 5> kic©RbCuMrdæm®nþIGas‘ansþIBIksikmμ nigrukçaRbmaj; (AMAF) • kic©RbCuM]tþmm®nþIénrdæm®nþIGas‘ansþIBIksikmμ nigrukçaRbmaj; (SOM-AMAF) • ]tþmm®nþIGas‘ansþIBIrukçaRbmaj; (ASOF) 6> kic©RbCuMrdæm®nþIGas‘ansþIBIfamBl (AMEM) • kic©RbCuM]tþmm®nþIsþIBIfamBl (SOME) 7> kic©RbCuMfñak;rdæm®nþIGas‘ansþIBIFnFanEr: (AMMin) • kic©RbCuM]tþmm®nþIGas‘ansþIBIFnFanEr: (ASOMM) 8> kic©RbCuMfñak;rdæm®nþIGas‘ansþIBIviTüasa®sþ nigbec©kviTüa (AMMST) • KN³kmμaFikarviTüasa®sþ nigbec©kviTüa (COST) 9> kic©RbCuMrdæm®nþIGas‘ansþIBIbec©kviTüaB½t’man nigTUrKmnaKmn_ (TELMIN) • kic©RbCuM]tþmm®nþIbec©kviTüaB½t’man nigTUrKmnaKmn_ (TELSOM) • RkumRbwkSanIy½tkmμTUrKmnaKmn_Gas‘an (ATRC) 10> kic©RbCuMrdæm®nþIdwkCBa¢ÚnGas‘an (ATM) • kic©RbCuM]tþmm®nþIdwkCBa¢Ún (STOM) 11> kic©RbCuMrdæm®nþIeTscrN_Gas‘an (M-ATM) • kic©RbCuMGgÁkareTscrN_CatiGas‘an (ASEAN NTOs) 12> kic©shRbtibtþikarGas‘an edIm,IGPivDÆn_GagTenøemKgÁ (AMBDC) • KN³kmμaFikarGcié®nþy_sþIBIkic©shRbtibtþikarGas‘an edIm,IGPivDÆn_GagTenø emKgÁ (AMBDC SC) • KN³kmμaFikarhirBaØvtßúCan;x<s; (HLFC) 13> mCÄmNÐlfamBlGas‘an 14> mCÄmNÐlGas‘an-Cbu:n enATIRkugtUküÚ 3- shKmn_sgÁm-vb,Fm’Gas‘an 1> rdæm®nþIGas‘anTTYlbnÞúkB½t’man (AMRI) • kic©RbCuM]tþmm®nþITTYlbnÞúkB½t’man (SOMRI) 2> rdæm®nþIGas‘anTTYlbnÞúkvb,Fm’ nigsil,³ (AMCA) • kic©RbCuM]tþmm®nþIvb,Fm’ nigsil,³ (SOMCA) •

-2-


3> kic©RbCuMrdæm®nþIGb;rMGas‘an (ASED) • kic©RbCuM]tþmm®nþIGb;rM (SOM-ED) 4> kic©RbCuMfñak;rdæm®nþIsþIBIkarRKb;RKgeRKaHmhnþray (AMMDM) • KN³kmμaFikarGas‘anRKb;RKgeRKaHmhnþray (ACDM) 5> kic©RbCuMfñak;rdæm®nþIbrisßanGas‘an (AMME) • ]tþmm®nþIbrisßanGas‘an (ASOEN) 6> snñisITénPaKIkic©RBmeRBogGas‘ansþIBIkarbMBuledayEpSgG½BÞqøgEdn (COP) • KN³kmμaFikareRkamsnñisITénPaKIkic©RBmeRBogGas‘ansþIBIkarbMBuledayEpSg G½BÞqøgEdn 7> kic©RbCuMrdæm®nþIsuxaPi)alGas‘an (AHMM) • kic©RbCuM]tþmm®nþIsþIBIkarGPivDÆn_suxPaB (SOMHD) 8> kic©RbCuMrdæm®nþIkargarGas‘an (ALMM) • kic©RbCuM]tþmm®nþIkargar (SLOM) • KN³kmμaFikarGas‘ansRmab;karGnuvtþn_esckþIEføgkarN_Gas‘ansþIBIkic©karBar nigelIkkm<s;siT§ikmμkreTsnþRbevsn_ 9> rdæm®nþIGas‘ansþIBIkarkat;bnßyPaBRkIRk nigGPivDÆn_CnbT (AMRDPE) • kic©RbCuM]tþmm®nþIsþIBIkarkat;bnßyPaBRkIRk nigGPivDÆn_CnbT (SOMRDPE) 10> kic©RbCuMfñak;rdæm®nþIGas‘ansþIBIsuxumalPaBsgÁm nigGPivDÆn_ (AMMSWD) • kic©RbCuM]tþmm®nþIsþIBIsuxumalPaBsgÁm nigkarGPivDÆn_ (SOMSWD) 11> kic©RbCuMfñak;rdæm®nþIyuvCnGas‘an (AMMY) • kic©RbCuM]tþmm®nþIsþIBIyuvCn (SOMY) 12> snñisITGas‘ansþIBIbBaðaesvakmμsuIvil (ACCSM) 13> mCÄmNÐlGas‘ansRmab;CIvcRmuH (ACB) 14> mCÄmNÐlsRmbsRmYlGas‘ansRmab;CMnYymnusSFm’sþIBIkarRKb;RKgeRKaH mhnþray (AHA Center) 15> mCÄmNÐlB½t’manGas‘ansþIBIkarrBa¢ÜydI 16> mCÄmNÐl]tuniymÉkeTsGas‘an (ASMC) 17> bNþajsaklviTüal½yGas‘an (AUN) -3-


]bsm<½næTI 2

GgÁPaBBak;B½n§Gas‘an 1- sPa - GgÁkarGnþrsPaGas‘an (AIPA) 2- GgÁkarFurkic© - kic©RbCMuRkumh‘unGakascrN_Gas‘an - sm½<næGgÁkarGas‘anénsmaKm]btßmÖsuxPaB (AAHSA) - shB½næyanynþGas‘an (AAF) - smaKmFnaKarikGas‘an (ABA) - RkumRbwkSaBieRKaHeyabl;EpñkFurkic©Gas‘an (ASEAN-BAC) - evTikaFurkic©Gas‘an (ABF) - sPaBaNiC¢kmμ nig]sSahkmμGas‘an (ASEAN-CCI) - RkumRbwkSa]sSahkmμKImIGas‘an - shB½næ]sSahkmμvaynPNÐGas‘an (AFTEX) - RkumRbwkSa]sSahkmμeRKOgsgðarwmGas‘an (AFIC) - RkumRbwkSaFanar:ab;rgGas‘an (AIC) - smaKmkmμsiTæibBaØaGas‘an (ASEAN IPA) - smaKmGakasyandæanGnþrCatiGas‘an (AAA) - shB½næ]sSahkmμEdkEfb nigEdkGas‘an - Rkum]sfkarIGas‘an - smaKmeTscrN_Gas‘an (ASEANTA) - shB½næsmaKmesdækic©Gas‘an (FAEA) - shB½næRkumRbwkSaGñkbBa¢ÚnTMnijGas‘an - RkumRbwkSaFurkic©Gas‘an-Gaemrik 3- RkumCMnajTIRbwkSa nigsßab½nbNÐitsPa - bNþajviTüasßansikSayuTæsaRsþGnþrCatiGas‘an (ASEAN-ISIS Network) -1-


4- GgÁkarsgÁmsIuvil - GgÁkarbNÐitsPaviTüasa®sþ visVkmμ nigbec©kviC¢aGas‘an (ASEAN CASE) - bNÐitsPavisVkmμ nigbec©kviC¢aGas‘an (AAET) - smaKmGas‘ansRmab;viTüasa®sþmnÞIBiesaFn_ (AACLS) - smaKmGas‘ansRmab;Epnkar niglMenAdæan (AAPH) - smaKmGas‘ansRmab;viTüúsa®sþ (AAR) - shB½næEl,gGukGas‘an (ACC) - shB½nænieyaCikGas‘an (ACE) - shB½næGgÁkar®sþIGas‘an (ACWO) - shB½næGñksagsg;Gas‘an (ACF) - smaKmeRKÓgsMGagkayGas‘an (ACA) - RkumRbwkSaGas‘ansRmab;GtItnisSitbBa©b;karsikSaBICb:un (ASCOJA) - RkumRbwkSaRKUbeRgónGas‘an (ACT) - shB½næGas‘anEpñksuxPaBpøÚvcitþ nigcitþsa®sþ (AFPMH) - shB½næKNenyükrGas‘an (AFA) - shB½næGas‘ansRmab;Gñkem:AkarvisVkmμGKÁIsnI (AFEEC) - shB½næGgÁkarvisVkmμGas‘an (AFEO) - shB½næGas‘anénRkumGñkehaHehIr (AFFC) - shB½næGas‘anénsmaKmGñkbBa¢ÚnTMnij (AFFA) - shB½næGas‘ansRmab;mUlniFiebHdUg (AFHF) - shB½næGas‘anEpñksÞg;dI nigPUmisa®sþ (ASEAN FLAG) - shB½næGas‘anEpñksmaKmEr: (AFMA) - shB½næensaTGas‘an (AFF) - shB½nækILa)al;Tat;Gas‘an (AFF) - Rkum]sSahkmμplitpléRBeQIGas‘an (AFPIC) - smaKmnisSitrukçaGas‘an (AFSA) - smaKmGPivDÆ nigpSBVpSaysib,kmμGas‘an (AHPADA) - RkumRbwkSaExøgGas‘an (AKC) - smaKmc,ab;Gas‘an (ALA) - smaKmnisSitc,ab;Gas‘an (ALSA) -2-


- smaKm]sSahkmμt®nþIGas‘an (AMIA) - sgÁmRbsaTsa®sþGas‘an (ANS) - GgÁkareRkArdæaPi)alcMruHsRmab;mnusScas;Gas‘an - GgÁkareRkArdæaPi)alGas‘anedIm,ITb;sáat;fñaMejón nigsarFatubMBan - RkumGñkpliteRbgKImIGas‘an (AOMG) - smaKmGas‘anEkERbsarBagÁkaymnusS (AOA) - shB½næGas‘ansRmab;CMgWkumar (APF) - shB½nækILaCnBikarGas‘an (APSF) - smaKmkMBg;EpGas‘an (APA) - smaKmCMgWmharIkQamGas‘an (ATS) - smaKmGñkvaytémøGas‘an (AVA) - RkumeRbgbEnøGas‘an (AVOC) - édKUGasIusRmab;karGPivDÆn_FnFanmnusSenACnbTGasuI (AsiaDHRRA) - KN³kmμaFikarsRmab;kic©shRbtibtþikaryuvCnGas‘an (CAYC) - shB½n§visVkrBieRKaHeyabl;Gas‘an (FACE) - shB½n§énGgÁPaBTMnak;TMngsaFarN³Gas‘an (FAPRO) - shB½n§smaKmm©as;navaGas‘an (FASA) - smaKmfñaMeBTüénKN³kmμaFikarRbCaCatiGasuIGaeKñy_ (MASEAN) - smaKmGas‘ansRmab;eraKsnøak;q¥wg (RAA) - viTüasßantMbn;GasIuGaeKñy_sRmab;shKmn_ nigGb;rM (SEARICE) - RKwHsßankmμviFIpøas;bþÚrkarsikSatMbn;GasIuGaeKñy_ (SEASREP) - sm<½n§GtItyuT§CnénRbeTsGas‘an (VECONAC) 5- EpñkBak;B½nækñúgGas‘an

-

b:UlIsCatiGas‘an (ASEANPOL) shB½n§viTüasßanbec©kviTüa nigviTüasa®sþGaharGas‘an (FIFSTA) mCÄmNÐlGPiDÆn_ensaTGasuIGaeKñy_ (SEAFDEC) RkumkargarsRmab;ynþkarsiT§imnusSGas‘an

-3-


GMBITg;Gas‘an

]bsm<½n§TI 3

Tg;Gas‘antMNag[Gas‘anmYymansßirPaB sniþPaB karrYbrYm nigfamBl. BN’rbs; Tg;Gas‘anman ³ BN’exov Rkhm s nigBN’elOg EdltMNag[BN’sMxan;² énRKb;Tg;Cati rbs;RbeTssmaCikGas‘anTaMgGs;. BN’exovtMNag[snþiPaB nigsßirPaB . BN’Rkhmbgáb;Gtßn½yénPaBkøahan nig famBl. BN’sbgðajnUvPaBbrisuT§s¥ats¥M nigBN’elOgCanimitþrUbénvibulPaB. rUbkYrRsUvtMNag[subinþrbs;bitasßabnikGas‘an Edlcg;)anGas‘anmYymanRKb;RbeTs TaMgGs; enAkñúgtMbn;GasIuGaeKñy_rYbrYmKña kñúgmitþPaB nigsamKÁIPaB. PaBCak;lak;énKMnsU BN’ (Pantone Color) Edl)anGnum½tsRmab;BN’Tg;Gas‘anman ³ - exov (Blue)³ Pantone 19-4053 TC - Rkhm (Red)³ Pantone 18-1655 TC - s (White)³ Pantone 11-4202 TC - elOg (Yellow)³ Pantone 13-0758 TC sRmab;kare)aHBum< PaBCak;lak;énBN’ ¬elIkElgBN’s¦ nwgRtUveKarBtameKal BN’rbs;nimitþsBaØaGas‘an ]TahrN_ ³ - exov (Blue)³ Pantone 286 b¤ Process Color 100C 60M 0Y 6K - Rkhm (Red)³ Pantone 032 b¤ Process Color 0C 91M 87Y 0K - elOg (Yellow)³ Pantone Process Yellow b¤ Process Color 0C 0M 100Y 0K Gnu)atBITTwgeTAbeNþayénTg;Gas‘an KWBI 2-3 ehIyTMhMCak;lak;énTg;enHmandUc xageRkam ³ - Tg;Gas‘ansRmab;dak;elItu³ 10s>m X 15s>m - Tg;Gas‘ansRmab;enAkñúgbnÞb;³ 100s>m X 150s>m - Tg;Gas‘ansRmab;rfynþ³ 10s>m X 30s>m - Tg;Gas‘aneRbIR)as;enATIval³ 200s>m X 300s>m


GMBInimitþsBaØaGas‘an

]bsm<½n§TI 4

nimitþsBaØaGas‘antMNag[Gas‘anmYymansßirPaB sniþPaB karrYbrYm nigfamBl. BN’rbs;nimitþsBaØaGas‘anman ³ BN’exov Rkhm s nigBN’elOg EdltMNag[BN’ sMxan;² énRKb;Tg;Catirbs;RbeTssmaCikGas‘anTaMgGs;. BN’exovtMNag[snþiPaB nigsßirPaB . BN’Rkhmbgáb;Gtßn½yénPaBkøahan nig famBl. BN’sbgðajnUvPaBbrisuT§s¥ats¥M nigBN’elOgCanimitþrUbénvibulPaB. rUbkYrRsUvtMNag[subinþrbs;bitasßabnikGas‘an Edlcg;)anGas‘anmYymanRKb; RbeTsTaMgGs; enAkñúgtMbn;GasIuGaeKñy_rYbrYmKña kñúgmitþPaB nigsamKÁIPaB. sBaØargVg; tMNag[karÉkPaBrbs;Gas‘an. PaBCak;lak;énKMnUsBN’ (Pantone Color) Edl)anGnum½t sRmab;eRbICaBN’ rbs;nimitþsBaØaGas‘anman ³ - exov (Blue)³ Pantone 286 - Rkhm (Red)³ Pantone Red 032 - elOg (Yellow)³ Pantone Process Yellow sRmab;kare)aHBum< PaBCak;lak;énBN’TaMgbYnKW ³ - exov (Blue)³ Pantone 100C 60M 0Y 6K (100C 60K 0Y 10K) - Rkhm (Red)³ Pantone 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) - elOg (Yellow)³ Pantone 0C 0M 100Y 0K PaBCak;lak; EdlmanenAkñúgsBaØargVgR; kcknwgRtUvykmkeRbI enAeBlNaEdl rgVas;BN’tameKalxagelIminman. PaBsnμt;énKMnUsBN’ (Pantone Process Colour Simulator) esμInwg ³ - exov (Blue)³ Pantone 204-1 - Rkhm (Red)³ Pantone 60-1 - elOg (Yellow)³ Pantone 1-3 Bum<GkSreRbIsRmab;Bakü “ASEAN” enAkñúgnimitþsBaØa KW eRbIBum<tYGkSrtUc nig dit (lower-case Helvetica in bold).

ធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្មេយ៍  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you