Page 1

កំ ពូលអ្នកផឹក កំណាព្យ ពាកយ៨ និព្នធដោយ ព្ព្ះភិកខុ គី ឆាវគីន

អ្ក ដំ េញ ន ណាថាផក ឹ ព្ាមនច ិ

ផក ដំ េញដល់ឆ្ឆែ អ ឹ ដល់កួ តដចញច

់ឆ្តឆ្វ ៉ែ ផឹកដល់កព្មតព្រកាច ិ

សួតដ្ើម ដំ េញដល់ដព្ទ្យ។ ល ឈឆ្ែច ឺ

អ្ក ន ណាថាផឹកខាតរង់ដរៀនសូព្ត

ំ្ ឹករែូតដដើមបសដង ខុ ផ ត ែ ី

៉ែ ា នព្រដភទ្ ចង់ដង ឹ ព្ាមានរុ ន្ម

អ្ដងត ែ វាទ្ុកព្សេុកដោះទាល់។

អ្ក ន ណាថាផឹកមនមានកា ល ហាន ិ

ំ្ ឹកដសើមា ំ ន ខល ខុ ផ ា ៉ែ េដគន្មគ្ន វ ់

់ អ្ក ត ន ណាសុ គច ា ដ ង់គតដោរល ិ ច ិ

់។ ខុ ដំ្ ោះចមល ង ់ មនឲ្យមានទាស ិ

អ្ក ្ ន ណាថាផឹកព្ាមនថ្្ ល ូ រន ិ

ផឹកដល់ព្ា្ូរសុទ្ឆ្ធ តថ្្ខ ល ស ព ់

ំ អ្ក ន ណាថាផឹកន្មឲ្យដក ើតដ្លះ

ំ្ ឹកដួលព្ព្ូសគ្នានដ្លះមួយមា៉ែត់។ ខុ ផ

អ្ក ន ណាថាផក ល គតព្រដទ្ស ឹ ដភច ិ

ឆ្តដោរព្រឆ្ែសលួចលុយដោរបាត់

ផឹកដល់កព្មតដខ ច េ ដ្ើម ល ព្រមាត់ ិ

់ ុ បា ំ្ នដ្ើម ចូលដព្ទ្យដគកាតខ ល ្ី។ ា

អ្ក ន ណាថាផក ូ វសុភាព្ ឹ មនស ិ

ផក ឹ ដល់ដួលរារទ្ន់ដជង ើ ទ្ន់ថ្ដ

អ្ក ន ណាថាផក ូ វលាញលប ី ឹ មនស ិ

់ ផក ល ។ ឹ ដល់ដដកដដី គឆ្សងដាលសន


អ្ក វ ន ណាថាផឹកនិោយមនព្តូ ិ

ំ្ ឹកងូវៗដៅឆ្កបររងន ខុ ផ គ ់

៉ែ ូ នព្រព្នធ អ្ក ន ណាថាផក ឹ ថ្វក

ំ្ ក ខុ ផ ឹ ដ

អ្ក ន ណាថាផឹកនិោយដដើមដគ

ំ្ ឹកទ្ដំ នរដគនិោយដដើមវញ ខុ ផ ិ

ិ ើ ងអ្នព្់ រព្នថ្ធ វវ៉ែ ញ។

អ្ក ន ណាថាកាចដរើដដកព្តង់ដព្រញ ដគឆ្សងខុ ដំ្ ចញគ្នានដររន ដ ើ ិ ច។ អ្ក ន ណាថាផក ឹ ជនអ្ត់កដំ េើត

ព្រព្នខ ធ ុ ដំ្ កតក ូ នដ ើ

អ្ក ន ណាថាផឹកខាតរង់ដសដក ឋ ច ិ ច

ំ្ ឹកតចដសដ ឆ្តខុ ផ ក ឋ ច ច តដ ិ ិ ជា ិ ួ ល។

៉ែ ូ ផក ងដរ កម ូត ឹ ឹ ដល់ព្សវងព្រ ឹ ើ

ដរកធ្ល ល ក់ទ្ឹកអ្ូរដព្បាកផុតដជង ើ ព្ព្ួល ើ

ចដំ េញដល់ជាងអ្ក ន ខាងជួសជុល

អ្ក ន ណាថាផក ឹ ព្បាជា្អារ់អ្ន់

ល ើងរារ់ដភច

សល់ដព្គឿងដបាះដោលចដំ េញដអ្តោយ។

ំ្ ក ំ ខុ ផ ល ទាងស ុ ី បាយ ឹ ដល់ទ្ន់ដភច

ំ ់រង់ថ្្។ ចដំ េញព្បាក់ផះ យ ចដំ េញព្បាក់ោយមនែត េ មនស ូ វចណា ល ិ ិ ំ អ្ក ន ណាថាផឹកវាន្មឲ្យព្ក

ំ ររាល់ថ្្ង ផឹកបានមិតល ដ ក អ ដ

ផក ម ល ឆ្តដព្គឿងថ្ព្រ ឹ ដល់កព្មតឆ្ក ិ

ដៅថាសថ្ំ ចព្បាក់ទ្ិញាចឆ្់ កម ល ។

អ្ក ន ណាថាផឹកមនស ូ វមានមត ិ ិ ដ

ផឹកដល់កព្មតម ត នឆ្្ម ិ ិ រដ តដព្ច ឹ ើ

់ាច់ឆ្កម ំ ផក ដ្ ព្ពាកមនបាច ម ដ ល ដែើយដចះទាងឆ្ក ល ពាកយសុភាសិត។ ឹ សី ព្បាជ ិ


ផឹកព្គ្នទ្ីមួយដគចូលចត ដ ុយ ល ិ ស

់គត ដព្ពាះសមបូរលុយោយមនបាច ិ ិ

ំ ិត ផក ឹ ព្គ្នទ្ីព្ីរដល់ថានក់ជទ្

អ្ក ង ន ព្សុកឆាងយជត ល ។ ិ គតរកកឆ្ន ិ

ផឹកព្គ្នទ្ីរដី

ើ ងបាត់មាត់ក

ំ ន ដៅឆ្សង អ្ក ន ព្សុកអ្ូ រអ្រន្មគ្ន ំ ួ រ។ ន ដភង ល ខង ល ឆ្ខកសុជ ើ ងអ្ក

ផឹកព្គ្នទ្ីរួនកូនដៅសឆ្ងង វ

ផឹកដ

ផក ហ ចព្ងឹត ឹ ព្គ្នរញ្ចរ់ដដងើម

ំ ន រួមរួរ កូនដៅឆាងយជត ិ ន្មគ្ន

ដរៀរចដំ មព្កូដ្ដរាងរ ុ េយខួរ ើវ

និមនដដ ោកជួរសូព្ត្ម៌ព្គកដព្គង។ ឹ

ផក ែ ិតមាត់ ឹ មានអ្ីខាតបានឆ្ឆល

ផក ឹ មានអ្ីខសត់ដរមានដគឆ្សង ើ

ំ ផក មានដគឆ្ព្កង ល ងដរ ឹ ្ម ី នខា ិ ើ

ផក ដដករ ងស ដ ឹ ្ម ី នឆ្សងដរ ិ ើ ឹ ូ ក។

ំ្ ឹកឆ្មនព្ិតគន ំ ិ តខុ ល ំ្ អ ខុ ផ

ំ រកុឲ្ ំ យាងត់ភូមិ ផឹកដព្ចៀងកដ

ដង ុសមនឆ្មនោ ា ក់លម ា ឹ អ្ីគតខ ិ ិ

ផក ។ គ ដចញឆងោនឆ្ត ល ឹ ដល់ថានក់សម ឹអ

ំ ូ ងមានលុយផឹកសមបរមត ដរ ូ ិ ដ

ផឹកដល់កព្មតមានម ត ដ ឹ ងឆ្ឆែ ិ ិ ន

៉ែ ំ ងជឆ្ជកឆ្តឆ្វ អ្ងុ យខា ឆ គ ឹអ

ំ ុ ី ឆង។ ព្ីរន្មក់និងឆ្ឆវា ែ ោស ឹអ

ខុសដែើយខុ ដំ្ អ្ើយខុសមួយជវី ត ិ

ផក ល ឹ ដល់កព្មតខ ិ ួ នដ

់ ឆ្តឆង មនដ ល ឹងថាខួ នដៅសល ិ ឹអ

ផឹកដល់ថានក់ែឹ នងខុ ដំ្ អ្ើយព្ ហ ឹ ងអ្ី។

ើ ងកព្ំ រង ឹ


ំ្ ឹកាានថាខួ ន្ ំ ព្ីមុនខុ ផ ល

ំ្ ា នថាខួ ន្ ដឃើញឆ្ឆោ មខុ ា ែ ល ី

ំ ុ ី ចេ ំ ី ដង ឹ អ្ីវាោមោស

ឆ្ដលដៅកុ ងថ្ដខ ន ុ ព្ំ្ កឲ្យវា។

ឥ ូ វដៅដព្ទ្យៗថាអ្ស់ឆ្ក

ដល់ឆ្ររដៅឆ្ម៉ែៗខឹងមមា ីន ន

់ រូជា ដល់ដៅអាោរយគ្នតថា

ដោកដអ្ើយដវន្មអ្ីដល់ថានក់ែឹ ង។ ន

ំ ុក ដល់ខូចចត ក គ ិ ដដ ព្កអ្ងុ យស

់ ់ដូចខឹង ព្រព្នឆ្ធ ររមុខព្ទ្ងហាក

ដមច ដ ដគដមលម ុ ខដរស ើ ើ ុ ទ្ឆ្ធ តឆង ឹអ

ដរដគម នខ ែ ើ ិ ឹងមានឆ្តដគឆួ ត។

ឥ ូ វមានឆ្តទ្ីព្ឹងកាដមឈូស

ំ ួ ត ខុ ដំ្ អ្ើយខ ហ ុសអ្ស់ដព្ពាះឆ្តអ្េ

ំ្ នអ្ីអ្ួត អ្ស់ដែើយសួតដ្ម ើល ខុ បា

ំ ួ តបានអ្ីអ្ួតដទ្ៀត។ ផក ឹ អ្ស់អ្េ

ឥ ូ វអាោរយដគមកដដញថ្្ល

ព្ួកអ្ក ន ការ់ដីក៏មកជួរញាតិ

ំ្ ូ ចព្តីដងៀត ចរោដដញថ្្ខ ល ុដ

ំ ង។ ឯឆ្ឆដែ ាតដទ្ៀតព្កឆ្វលោឆ ឹអ

ំ ឹ ង សប្ដែើយខុ ដំ្ អ្ើយជាតដព្កាយឆ្លងដរៀត ជួនជួរតដទ្ៀត ព្គរ់ជាតដ ិ ិ េ ំ ឹង ឥ ូ វខុ ដ ំ្ ង ំ ុ សដែើយដហាង។ ជាតដនះខ ុសដែើយញាតដអ្ ហ ុខ ឹ កែ ិ ិ ើយក ថ្្ង អ្ង្គគរ ទ្ី២៩ ឆ្ខ ដមា ឆាន ំ ២០១៤


កំពូលអ្នកផឹក  
កំពូលអ្នកផឹក