Page 1

Portfolio เรื่อง : เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม / น�ำโชค บุญเกิด ภำพ : เมธี ชูเชิด

“ถ้าเราจะตกปลา เราต้องเลือกเหยื่อให้เป็น และเลือก แหล่ ง น�้ า ที่ มี ป ลาชุ ก ชุ ม นั่ น ก็ คื อ งานประกวดอย่ า ง Cannes Lions” บริษัท Illusion CGI พร้อมแม่ทัพเอกอย่ำง สุรชัย พุฒิกุลำงกูร Illustrator มือ วำงอันดับ 1 ของโลก (จัดอันดับโดยนิตยสำร Archive Magazine) เดินทำงไปออก บูธในแหล่งน�้ำที่มีปลำชุกชุมอย่ำงงำนคำนส์ ไลอ้อนส์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย ปีนี้เขำเดินทำงสู่คำนส์เพื่อรอลุ้นขึ้นรับรำงวัลและเพื่อสร้ำงคอนเน็คชั่นกับลูกค้ำ จำกต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น บูธ Illusion ยังเป็นฮับส�ำหรับคนไทยในคำนส์เพื่อ ไว้พบปะพูดคุยกันอีกด้วย ในส่วนของผลงำน สุรชัย ยังคงท�ำได้ดี ปีนงี้ ำนของ Illusion ติดเข้ำรอบตัดสิน (Short List) ทั้งหมด 10 ชิ้นจำกทั้งหมด 27 ชิ้นในหมวด Illustration และสำมำรถ คว้ำโกลด์ ไลอ้อนส์เดียวในหมวดนี้มำได้ส�ำเร็จ ภำยใต้ผลงำนชุด “Separate Them” ผลิตภัณฑ์น�้ำยำล้ำงจำน ซันไลต์ จำกเอเยนซี่ Lowe Thailand และ ผลงำนนี้ยังสำมำรถคว้ำ Gold Press Lions พ่วงอีกหนึ่งรำงวัลจำก Press Lions

The Great Idea Become Masterpiece

Separate Them เริ่มต้นด้วย Great Idea ที่ดีมำจำก Lowe มุมมองในกำร เล่ำเรื่องที่ใหม่และน่ำสนใจของสินค้ำประเภทน�้ำยำล้ำงจำน “ข้อดีของงำน Separate Them คือกำรที่ใช้ก็อปปี้มำเป็นคอนเซ็ปท์ ซึ่ง แตกต่ำงจำกงำนอืน่ ๆ ทีก่ อ็ ปปีเ้ ป็นเพียงค�ำบรรยำยภำพ เมือ่ ไอเดียนีม้ คี อนเซ็ปท์ ที่แข็งแรง ผมก็มีหน้ำที่ท�ำภำพให้สำมำรถเล่ำไอเดียได้ชัดเจนขึ้น นี่แหละคือ จุดแข็งของงำนที่จะได้รำงวัล” เมื่อไอเดียแข็งแรงโคจรมำพบกับทีมงำนนักสร้ำงผลงำน Masterpiece จึง เกิดเหยื่อชิ้นงำมส�ำหรับล่ำสิงโตในคำนส์ปีนี้

Illusion

ที่หนึ่งกลางฝูงสิงห์


Portfolio

ในแคมเปญประกอบด้วยผลงาน 2 ชิ้นคือ หมูกอดจาน และ แกะ กอดกระทะ การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ประกอบด้วยทีมงานไม่ใหญ่ นักหากเปรียบเทียบกับสเกลของงาน “ผมใช้ช่างภาพรวมผู้ช่วย 3 คน คนท�า 3D 4 คน รีทัชเชอร์อีก 2 คนและโปรดิวเซอร์ 1 คน ใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์กับงาน 2 ชิ้นที่เห็นกัน” ส่วนที่ยากที่สุดของงานชิ้นนี้เป็นเรื่อง ของอารมณ์ภาพ เพราะต้องท�าให้อารมณ์ออกมาคล้ายๆ กับเด็กหวง ของเล่นนี่คือเสน่ห์ของงาน สุรชัยกล่าวเสริม

ทุกสิ่งพิเศษมักมาพร้อมกับเรื่องราวเสมอ

สุรชัย เล่าให้ฟังว่าตลอดการท�างานที่ผ่านมามีเพียง 2 งานเท่านั้น ที่นั่งท�างานถึงรุ่งเช้า หนึ่งคือ Samsonite Heaven and Hell ที่คว้า กรังด์ปรีซ์ ในปี 2011 และอีกชิ้นคือ Separate Them ชิ้นนี้ “งาน 2 ชิ้นนี้มีสตอรี่ที่คล้ายกันหลายๆ เรื่อง การท�างานของผมจะ เริ่มต้นหลังจากจบการประกวดคานส์ของทุกๆ ปี ผมจะรองานส�าหรับ ประกวด งานไอเดียดีๆ ให้เข้ามาหา ไม่น่าเชื่อว่างานนี้เข้ามาเป็น ชิ้นสุดท้ายเหมือนกับ Samsonite เวลาน้อย ลนลาน แต่อยากท�าทั้งคู่ ส่วนขั้นตอนของการท�างานของงาน 2 ชิ้นนี้มีเสน่ห์คล้ายกันอีกก็คือใน ขณะที่เราท�างานแล้วส่งกลับไปให้ครีเอทีฟดู ทั้ง 2 งานเป็นงานที่ถูก คอมเม้นท์และแก้งานน้อยมาก ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรืน่ ท�าให้ ผมแฮปปี้มากในการท�างาน”

1 8 2

พูดจาภาษาพริ้นท์

ปีนงี้ านในหมวดพริน้ ท์ (Press) สิรริ วมแล้ว 5,711 ชิน้ ล้วนรวบรวม งานภาพสุดเฉียบไอเดียคมๆ เต็มไปหมด แต่ผลสุดท้ายงานที่เข้าวิน คว้ากรังด์ปรีซ์กลับเป็นงานที่แสน Simple and Clean จาก iPad Mini “กรรมการในงานเล่าถึงเหตุผลว่าท�าไมงานนี้ถึงได้กรังด์ปรีซ์ ด้วย เหตุผลง่ายๆ ว่า งานนี้เป็นงานพริ้นท์ที่เกิดมาเป็นพริ้นท์จริงๆ จาก เดิมงานที่เน้นแต่ภาพสวยๆ สามารถที่จะไปอยู่ในหมวดเอ้าท์ดอร์หรือ เป็นโปสเตอร์ก็ได้ ส่วนอีกเหตุผลคือ งานชิ้นนี้เป็นการใช้มีเดียพริ้นท์ที่ สามารถขายดิจิตอล กรรมการมองเห็นถึงจุดเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ผลงาน ชิ้นนี้ท�าได้อย่างซัคเซส”

มองเกมให้ขาด คิดตามให้ทัน

ถ้ามองในมุมกว้างๆ ของงานคานส์ปีนี้ เราอาจไม่ได้เห็นงานที่ หวือหวาโชว์พลังแสนยานุภาพด้านเทคโนโลยีมากเท่าไรนัก แต่กลับได้ เห็นงานที่เน้นความความคิดสร้างสรรค์เสียมากกว่า “ผมรู ้ สึ ก ได้ ว ่ า คานส์ ก� า ลั ง มู ฟ ไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ให้ ห ลุ ด จากการ ประกวดเวทีอื่นๆ งานในปีนี้เน้นความ Creativity ที่สามารถไปอยู่ได้ใน หลายๆ สือ่ ตัวอย่างเช่น Dove Real Beauty Sketches ทีส่ ามารถไปอยู่ ได้ในทุกๆ สือ่ เมือ่ คนเห็นก็จะเกิดการจดจ�าและคิดกลับไปยังแคมเปญ หลักได้ ท�าให้ทกุ สือ่ ทีส่ อื่ สารออกไปมีความแข็งแกร่งและได้รางวัลแทบ ทุกหมวด ผมว่าความคิดแบบนี้คือสิ่งที่น่าทึ่งของงาน Advertising” ปัจจุบันบริษัท illusion ประเทศไทย เปรียบเสมือนศูนย์การผลิต เหยื่อชั้นดีที่เหล่าครีเอทีฟทั่วโลกต่างต้องการใช้บริการเพื่อผลิตเหยื่อไว้ ส�าหรับล่าสิงโต ณ เมืองคานส์


“โค้ช” ในความหมายของสุรชัยคือ ครูผู้สอนวิชาให้กับเขา คงต้องขยายความต่อว่า “ครู” ไม่ใช่เพียงคุณครูในโรงเรียน แต่ อาจหมายถึง หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรืออาจเป็นใครก็ได้ สุรชัยเล่าถึงแหล่งโค้ชชั้นดีคือที่ญี่ปุ่น เขาได้มีโอกาสเรียนต่อใน ระดับอาชีวะทีญ ่ ปี่ นุ่ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในประเทศไทย อ่านไม่ผิดครับ เป็นการเรียนต่อใน ระดับอาชีวะจริง เพราะเหตุผลง่ายๆ ที่ว่า “ศิลปะในญี่ปุ่นคือ ของจริงที่เทียบกับยุโรปได้สบายๆ เขาจึงอยากเรียนรู้ใหม่กับ ของจริงและอาชีวะท�าให้เขาได้ท�างานจริงๆ มากกว่าการต่อโท ในมหาวิทยาลัย” ในตอนนัน้ สุรชัยอายุ 24 ปี และมีความคิดว่าอีก 20 ปีขา้ งหน้า คงจะแข็งแรงกว่านี้ แต่ในวันนีเ้ ขาก�าลังออกเดินทางจากจุดเริม่ ต้น อีกครั้ง

“โอกาสในชีวิตส่วนใหญ่เมื่อมันเข้ามา มันมักจะพลิกชีวิตเรา แบบทวีคูณ” ความเชื่อนี้มิได้มีไว้แค่ใช้ในการด�ารงชีวิต แต่ใช้มันกับงานที่ เขาท�าด้วย งานเอก 2 ชิ้นอย่าง Heaven and Hell และ Separate Them ที่ต้องตัดสินใจรับท�าในเวลาน้อยและสภาวะกดดัน ถือว่า เป็นโอกาส 2 ครั้งที่เขาสามารถคว้าไว้ได้ทัน “ที่ผมรับท�า Separate Them จาก Lowe และมีเวลาเพียง 1 อาทิตย์ในการท�า เพราะผมเสียดายไอเดียดีๆ แบบนี้ และคิดว่า มันต้องสามารถไปคว้ารางวัลกลับมาได้ ผมเริ่มท�างานตั้งแต่เห็น โจทย์ ค�านวณเวลาขั้นตอนการท�าเสร็จอยู่ในหัวและก็คว้าโอกาส นั้นมาท�าจนส�าเร็จ”

โอกาสดี โค้ชดี ที่พาชีวิตมาถึงจุดนี้ “ผมเชือ่ ว่าการเรียนให้ถกู ต้องคือสิง่ ท�าให้ประสบความส�าเร็จ ไม่ใช่แค่เรียนให้สูง”

โค้ชดี จากความโชคดี

หลังจากที่เรียนจบจาก Tokyo Designer Gankuin อาชีวะ วิทยาลัยของญี่ปุ่น โอกาสได้เจอ “โค้ชดี” ในชีวิตของผู้ชายคนนี้ ก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง สืบเนื่องมาจากว่าเขาเหลือวีซ่าที่อยู่ในญี่ปุ่นได้ อีก 6 เดือนหลังจากที่เรียนจบจึงอยู่ท�างานในร้านอาหารไทย ต่อ อยู่มาวันหนึ่งมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาในร้าน พร้อมถามขึ้นว่า “มี คนไทยอยู่ที่นี่ไหม” ต้องการคนไปช่วยท�าซับไตเติ้ลเพลงไทยใน คาราโอเกะ เหลืออยูเ่ พลงสุดท้ายคนไทยทีท่ า� ก่อนหน้านีข้ อลาไป คลอดลูก ความโชคดีกบั 1 เพลงทีเ่ หลือไว้ให้เขาท�า แววในการใช้ คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดจากงานนี้ เขาสามารถท�างานและเรียนรู้ ได้เร็ว โดยทีไ่ ม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน จึงได้รบั การแนะน�าว่า ลองให้ไปคุยกับหัวหน้าที่บริษัทของชาวญี่ปุ่นคนนั้นดู “หลังจากงานซับไตเติ้ลคาราโอเกะ ผมได้มีโอกาสเอางาน ที่ท�าระหว่างเรียนไปให้หัวหน้าในบริษัทนั้นดู อาจโชคไม่ดีนักที่ เขาไม่รับผมเข้าท�างานในครั้งแรก เพราะไม่มีงบประมาณในการ รับคนต่างชาติเพิ่ม เพียงแค่ให้โอกาสเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ ฟรีถ้าผมสนใจ นั่นคือโมเม้นท์ที่เขาต้องเลือกระหว่างการท�างาน ในร้านอาหารต่อแล้วได้เงิน กับลาออกไปเรียนคอมพิวเตอร์แบบ ไม่มีเงิน” สรุปว่าสุรชัยเลือกเรียนคอมพิวเตอร์ครับ พีๆ ่ ทีบ่ ริษทั คือโค้ช ชัน้ ดีของเขา อีก 7 วันต่อมาหลังจากทีเ่ ริม่ จับคอมพิวเตอร์ครัง้ แรก บริษัทรับเขาเข้าท�างานด้วยสัญญาจ้าง 6 เดือน สุรชัยคว้าโอกาส ที่งดงามได้อีกครั้ง

งานที่ดีต้องมาจากทีมที่ดี

“ตอนทีผ่ มยังเด็ก ผมมัน่ ใจมากว่าผมเล่นบาสเก่งกว่าทุกคนใน รุ่น (อันนี้ผมไม่ได้โม้) เวลาแข่งผมคิดแค่ว่าจะหาอีก 4 คนมาเพื่อ ลงแข่ง แล้วผมจะท�าทุกอย่างเอง และผมก็แพ้” จากกีฬาที่ท�าให้ เรียนรู้ว่าจริงๆ แล้วทีมคือ “การพึ่งพาซึ่งกันและกัน” ในทุกๆ ครัง้ ทีส่ รุ ชัยต้องการทีจ่ ะสร้างทีมมักมองจากลักษณะ พิเศษที่มีอยู่ในตัวของคนๆ นั้น ลักษณะพิเศษที่หมายถึงไม่ใช่ การเรียน หรือหน้าตาของคน แต่เขาพยายามจะบอกกับเราว่าเขา เลือกคนจากความถนัดของคนๆ นั้น “อีกครั้งที่ผมโยงเอาการใช้ชีวิตเข้ากับเรื่องราวตอนเด็ก ผม เคยเห็นทีมฟุตบอลของห้องผมทีไ่ ม่รจู้ กั หน้าทีแ่ ละความถนัดของ ตนเอง เวลาลงสนามทุกคนแย่งหน้าทีก่ นั ท�าจนผลสุดท้ายก็แพ้ให้ กับทีมที่เล่นกันเป็นระบบ เมื่อมองในมุมของทีมงานในบริษัท สิ่ง ไหนทีท่ า� ไม่ถนัดผมจะตัดให้คนทีถ่ นัดท�าและเราต้องเลีย้ งดูเขา รู้ วิธบี า� รุงใส่ปยุ๋ เสริมความถนัดของเขา สักวันหนึง่ พวกเขาจะโตขึน้ เรื่อยๆ ให้มองง่ายๆ เหมือนการปลูกต้นไม้” การสร้างทีมของ Illusion เหมือนกับการออกแบบดีไซน์คนใน แต่ละต�าแหน่งตามที่ถนัดบริษัทกับคนจะเติมโตไปพร้อมๆ กัน เมื่อก่อนสุรชัยวัดการเติบโตของบริษัทจากจากยอดเงิน เมื่อท�า ไปสักพักเขาเกิดค�าถามในตัวเองว่าท�าแบบนี้เพื่อไปโชว์ใคร หลัง จากปี 2009 เป็นต้นมา Illusion ปรับ Positioning ไปโฟกัสที่ผลงาน คุณภาพ แม้จ�านวนเงินอาจไม่สูงตามแบบหลักการท�าธุรกิจ แต่ก็ พอเพียงส�าหรับเลี้ยงดูทีมงานให้มีชีวิตที่ดี “ปัจจุบัน Illusion มีทีมงาน 35 คน 1 ใน 3 อยู่กับผมมา 10 ปี 2 ใน 3 อยู่กับผมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป” ในบางทีสุรชัยก�าลังเป็นโค้ชให้ใครอีกหลายๆ คน แต่ผมว่า นอกจากการเป็นโค้ช เขายังเป็นนักปลูกต้นไม้ตวั ยง

1 8 3

Cannes' 179 183  
Cannes' 179 183  
Advertisement