Page 1

Våpenskjold – Agder fylkeskommune

Innkomne forslag – designbyråer


Designkonkurranse - Nytt fylkesvåpen Bakgrunn Stortinget vedtok 8. juni 2017 en regionreform som vil redusere antallet fylkeskommuner i Norge fra 18 til 10 i tillegg til Oslo. Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune blir slått sammen fra 1. januar 2020. Valg av fylkesvåpen har vesentlig betydning for og sammenheng med det helhetlige arbeidet med grafisk profilering av den nye fylkeskommunen. Samtidig er valget av fylkesvåpen en politisk beslutning. Fylkesvåpenet er en viktig identitetsmarkør både for ansatte og innbyggere. Det gjeldende fylkesvåpenet i Aust-Agder symboliserer jernmalm og eiketømmer, mens fylkesvåpenet i Vest-Agder symboliserer eika med blader. Fremdriftsplan Fylkeskommunene inviterer til en designkonkurranse hvor flere byråer inviteres til å foreslå nytt fylkesvåpen. Det tilbys et fast honorar på 20 000 kroner til hvert byrå i konkurransen. Dersom vinneren velges blant disse, honoreres denne med ytterligere 20 000 kroner. Det oppnevnes en jury som får i oppdrag å utpeke tre vinnerkandidater som legges frem for fellesnemnda 4. juni 2018. Fristen for å foreslå nytt fylkesvåpen for byråene er 1. mars 2018. Frist for å melde seg på er 25. januar 2018. Beskjed om deltagelse sendes til Cheryl Macdonald på cmd@vaf.no. Hun kan også kontaktes ved spørsmål knyttet til oppdraget. Det sendes også en invitasjon om å foreslå fylkesvåpen til skoler og andre interessenter 1 som en del av innspillene som juryen har til disposisjon. Disse forslagene honoreres ikke. Forslagene fra skoler og innbyggerne gjøres tilgjengelige for byråene som står fritt til selv å vurdere om de ønsker å utforme egne forslag eller basere sine forslag på innbyggerforslagene. Frist for forslagene fra publikum settes til 15. februar. Frist 25.01.2018 01.03.2018 25.05.2018 04.06.2018 19.06.2018/ 20.06.2018

1

Fremdrift Frist for å melde interesse for deltagelse og dokumentasjon Frist for forslag til nytt fylkesvåpen Frist for juryens utvelgelse av vinnerkandidater Behandling i fellesnemnda Eventuell behandling i fylkestingene

I løpet av januar sendes det ut invitasjon til publikum via Facebook og til elever i de videregående skolene om å delta i en «inspirasjonskonkurranse» om nytt våpenskjold. Regler for konkurransen avklarer bruken av disse bidragene videre. Oppdragsgiver forutsetter vederlagsfri bruksrett og eiendomsrett til alle forslag, og rett til videreutvikling og offentliggjøring av forslagene. Blant de innsendte forslagene trekkes det en tilfeldig vinner. Dersom et av forslagene kan sies å ha influert det endelige resultatet i stor grad, bør juryen vurdere en honorering på inntil 5000 kroner. Juryen gjør denne vurderingen. Dette bekjentgjøres i reglene for konkurransen. Den nye fylkeskommunen sikres rett til å bruke ide og utforming i det videre arbeidet. På denne måten sikres rettighetsklarering med hensyn til åndsverksloven.


Krav til ytelsen Forslagene til fylkesvåpen bør være utformet på en måte som etterlever heraldiske prinsipper samtidig som forslaget må tilfredsstille krav til universell utforming. Dette innebærer bl.a. krav til kontraster og at forslagene må kunne gjengis på en god måte på digitale flater og kunne fungere på små og store flater (f.eks visittkort/brev og vegskilt mv.). Se særskilt omtale av forholdet til heraldikktradisjonen og universell utforming/kontraster i vedlegget.

2

Forslagsstillerne bør beskrive hvilke farger og teksttyper fylkesvåpenet vil være kompatibelt med. Videre må fylkesvåpenet kunne stå sammen med logoteksten «Agder fylkeskommune» i sort og hvit tekst. Fylkesvåpenet må også være mulig å benytte i sort-hvitt variant. Våpenskjoldet skal etter utvelgelse brukes i arbeidet med å utarbeide en logo (våpenskjold med teksten «Agder fylkeskommune») og en grafisk profil. Når våpenskjold er valgt, begynner derfor prosessen med å utarbeide en designmanual for Agder fylkeskommune. Det vil være en egen utlysning knyttet til dette oppdraget. Dette innebærer at byrået som utarbeider et vinnerforslag ikke nødvendigvis får oppdraget med å videreutvikle våpenskjoldet til en logo og grafisk profil. For å unngå forveksling med eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen eller flagg, har Arkivverket opprettet en oversikt på sine nettsider. For å unngå forveksling med eksisterende varemerker eller design tas det sikte på å be Patentstyret gjøre en forundersøkelse av våpen og flagg før vedtak. Fylkeskommunene vil også gjøre en vurdering av faren for forveksling med norsk eller utenlandsk offentlig våpen eller internasjonale kjennetegn som er vernet av straffeloven § 165 bokstav b og 166. Opphavsrett Oppdragsgiver forutsetter vederlagsfri bruksrett og eiendomsrett til alle grunnlag og beskrivelser som framkommer i forbindelse med kontrakten. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å bruke og videreutvikle våpenskjoldet etter eget ønske. Tildelingskriterier/utvelgelse Vinnerkandidatene velges av juryen etter en helhetsvurdering, det kan bli lagt vekt på bl.a.: • • • • •

Forståelse for fylkeskommunens samfunnsoppdrag og målsettinger Forståelse for regionens geografi, historie og særpreg At forslaget er utformet på en måte som i størst mulig grad etterlever heraldiske prinsipper samtidig som forslaget må tilfredsstille krav til universell utforming At våpenet er dekorativt og estetisk med en tydelig grafisk symbolikk som fungerer både i små og store formater, samt digitalt. Visuell og skriftlig beskrivelse av forslaget

Det er politikerne som tar den endelige avgjørelsen om hvilket forslag som velges. De står fritt til å vurderer de tre vinnerkandidatene og kan også, om de ønsker det, be om nye forslag. Utfyllende informasjon I vedlegget gis det utfyllende informasjon om forholdet til heraldikktradisjonen. Videre gis det utfyllende informasjon om •

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag


• • •

Målsettingene for den nye fylkeskommunen Agders geografi, historie og særtrekk Fylkeskommunens egenart som en politisk styrt organisasjon Krav om dokumentasjon Anskaffelsen er under terskelverdi for nasjonale anskaffelser og gjennomføres som en konkurranse, i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. Tilbyder skal levere dokumentasjon i henhold til minstekrav:

3 Oppdragsgivers Minstekrav:

Dokumentasjon som kreves for at de stilte krav er oppfylt:

Det kreves at tilbyder presenterer firmaets skatteattester for merverdiavgift og skatt

Skatteattest for merverdiavgift og skatt

Det kreves egenerklæring for HMS

HMS-egenerklæring

Innleveringer Ber om at "Skatteattest for merverdiavgift og skatt" og "HMS-egenerklæring" leveres samtidig med påmelding til konkurransen, senest 25. januar 2018. Forslag til nytt fylkesvåpen og skriftlig beskrivelse leveres senest 1. mars 2018. Begge delers sendes til disse adressene: 1. postmottak@austagderfk.no - for arkivering. 2. cmd@vaf.no - for videre behandling og juryering.


Forslag fra byrĂĽ 1


Visible Solberg Kystveien 2 4841 Arendal

Agder Å finne inspirasjon til ny logo for et fylke blir fort en reise i tid. Når man studerer fylkesvåpnene og symbolene som er brukt finner man mye historie. Tenk deg at året er 2020 og Norge har fått et nytt fylke. Agder. Om vi går litt tilbake i tid var Agder to fylker. Aust-Agder og Vest-Agder. Kanskje det ville være en idé å dele fylkesvåpenet på langs for å minnes dette? Eller hva med utbygningen av E18? Den satte virkelig fart i trafikken mellom de to fylkene. Men en motorvei passer kanskje ikke i et fylkesvåpen. Vi må nok lenger tilbake i tid for å finne inspirasjon. Hva med seilskutetiden som kom og gikk? Hvor mange seil skal vi ha? Eller bør vi ha en dampmaskin? Det blir vel kanskje også feil siden det ble starten på en lang periode med utvandring. Før dette var det handel og naturressurser som skog, stein og malm som førte til både oppgang og nedgang. Det som avgjorde bosetningen var i stor grat tilgangen til mat. Dermed ble jordbruk og fiske også avgjørende. Kanskje hummer ikke er så dumt. Går vi tilbake til 1300-tallet hadde vi svartedauden som herjet. Men å bygge det inn i fylkesvåpenet trekker kanskje ikke nødvendigvis flere til landsdelen. Nei. Vi må nok 1000 år tilbake i tid. Mens det var vikinger og konger. Harald Granraude skal ha levd rundt år 800 og vært konge i Agder. Han kjempet for Agder til siste slutt og fortjener plass på fylkesvåpenet. Navnet Agder er ca. 1500 år gammelt, og kan stamme fra det engelske edge, «kant», altså kanten på landet mot sjøen. Hva med å dele fylkesvåpenet på tvers? Men hva med alle de tusen årene før det? Vi har kommet helt tilbake til det vi vel nesten kan kalle starten. For om lag 12 tusen år siden dannet raet seg. Etter hvert som isen begynte å trekke seg tilbake begynte bosetningen i kyststripen langs vårt flotte fylke. Sannheten er at hvis ikke isen hadde trukket seg tilbake hadde vi ikke hatt noe Agder. Men vent litt. I stedet for å se bakover foreslår jeg heller at vi ser fremover. Raet som nylig ble Agders egen nasjonalpark huser et hav av naturverdier som er av nasjonal og internasjonal verdi. Blant annet finnes 1530 sommerfuglarter innenfor nasjonalparken hvor hele 168 av disse rødlistet. En vakker sommerfugl ville absolutt gjort en flott logo. Men selv etter 10 tusen år med små og store begivenheter, så er det tross alt nå som er den viktigste tiden. I et samlet Agder handler det om innbyggerne. Det er på tide å legge ned sverdet. Det er nå vi må stå sammen og vise omsorg for medmenneskene og ta vare på miljøet.

Visible Solberg, 1. mars 2018


Agder Fylkseskommune

Her er symbolene i logoen: • Det grønne er kanten av Norge med kysten og havet utenfor, mens sirkelen representerer en rullestein fra raet. • Det er også en symbolsk mening i at jeg ikke har laget en markering mellom Aust og Vest. Det er for å illustrere et grenseløst Agder med god kommunikasjon og fruktig samarbeid. • Sirkelen i midten representerer også man nå er forenet for evig. • Grønnfargen representerer fruktbarhet. Agder er i vekst gir god grobunn for læring, innovasjon og utvikling. • Til slutt ser du personen med klart hode og armene som omslutter hele fylket. Det representerer Agder fylkeskommune som sammen med innbyggerne viser omsorg og tar vare på miljøet og hverandre. • For enkel fontbruk har jeg valgt calibri som font for bruk i logo og andre steder. Eksempler på logo i bruk: https://youtu.be/yNgv4BsFuFM https://youtu.be/oACI2qN_mq0 https://youtu.be/nVUxoSOYT20 Kilder https://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Granraude https://no.wikipedia.org/wiki/Fylkesvåpen_i_Norge https://no.wikipedia.org/wiki/Raet_nasjonalpark http://www.vaf.no/vest-agder/fylkets-historie/ Med vennlig hilsen Stig Solberg

Visible Solberg, 1. mars 2018


Forslag fra byrĂĽ 2


Presentasjon av våpenskjold for sammenslåingen av Agder-fylkene

Lemon Design – 2018

+


VÅPENSKJOLD – Agder fylkeskommune

VÅPENSKJOLDET Formene har utgangspunkt i selve fundamentet for fylkene – de blankskurte svabergene, rullesten og de myke linjene dannet som et resultat av siste istid – og morenemassene som Agder-fylkene er bygget opp av. Raaet – som man finner både på land og under vann. De hvite feltene trekker linjer rett til denne tiden, mens de gule ”stenene­­­” symboliserer morenemassen. ”Stenene” har også en annen og sterk betydning – disse representerer Agderfylkenes ti byer; Kristiansand, Mandal, Farsund, Flekkefjord og Lyngdal + Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand. Fargebruken er gjort med tanke på mangfoldet Agder har – fra fjell og skog til sjø og strender. Den grønne symboliserer innlandet, mens den blå symboliserer kysten.

Agder fylkeskommune – VÅPENSKJOLD

FORKLARING PÅ SYMBOLIKKEN Symbolbruk brukt i våpenskjoldet: Har her benyttet enkle former som vil være klare og tydelige i alle størrelser. Fargene har klare kontraster og adskillelser, og de hvite feltene er med på å forsterke formene. Har valgt tre klare sterke farger, som er både lette å oppfatte og gjengi på alle flater og produksjonsmetoder. Den gule og grønne er videreføringer fra hvert av fylkeskommunenes våpenskjold. Disse fargene fungerer godt ute i land­ skapet og naturen, noe som er viktig da skjoldet ofte vises på skilt. Linjene har øst-vest retning, som henspeiler på sammenslåingen av de to fylkene.

Grønnfargen symboliserer innlandet og skogene, men også vekst og nærhet til naturen.

De horisontale linjene viser et Agder, som går fra øst til vest.

Hvite felt som symboliserer oppbygnin­ gen av landet og prosessen under siste is­ tid, men også lyset vi har her i Sør-Norge.

Gule sirkler som symboliserer rulle­­ stenene og morenemassene fra siste istid. Men de symboliserer også Agder-­ fylket sine 10 byer.

Blåfargen symboliserer kysten og havet, men også renhet og pålitelighet.

AGDER FYLKESKOMMUNE


VÅPENSKJOLD – Agder fylkeskommune

FORSKJELLIGE UTGAVER AV VÅPENSKJOLDET 5 forskjellige utgavene av våpenskjoldet til forskjellig bruk.

Agder fylkeskommune – VÅPENSKJOLD

VÅPENSKJOLDET MED TYPOGRAFI Her vises våpenskjoldet i forskjellige utgaver med typografi. De valgte fontene er: Klavika Regular og Arial Regular. Typografi: Klavika

Våpenskjold med sort outline

AGDER FYLKESKOMMUNE Typografi: Arial

Våpenskjold uten sort outline

AGDER FYLKESKOMMUNE Typografi: Klavika, sentrert

Våpenskjold i sort/hvitt

AGDER FYLKESKOMMUNE Våpenskjold i 1farge sort Typografi: Arial, sentrert

Våpenskjold i 1farge hvit

AGDER FYLKESKOMMUNE


VÅPENSKJOLD – Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune – VÅPENSKJOLD

Våpenskjoldet vist som pin.

VÅPENSKJOLDET PÅ FORSKJELLIGE SLUTTPRODUKTER Her ser vi skjoldet brukt på pin, veiskilt, fasadeskilt, trykksak og vindusdekor. Det fungerer godt både ute i naturen og har en sterk og tydelig form.

Våpenskjoldet på veiskilt

Våpenskjoldet på veiskilt

Våpenskjoldet som fasadeskilt

Våpenskjoldet som fasadeskilt


VÅPENSKJOLD – Agder fylkeskommune

FLERE SKISSER SOM EVT. KAN JOBBES UT Tar her med to sider med forslag som hvis ønskelig kan jobbes videre med. Mye av symbolikken er den samme, men med litt forskjellig fokus og uttrykk.

Agder fylkeskommune – VÅPENSKJOLD


Lemon Design v/grafisk designer Nina Ă˜en Sandnesøyren 30, 4812 Kongshavn Mob: 95131766 www.lemondesign.no


Forslag fra byrå 3 (Gjør oppmerksom på at dette bare er et av forslagene fra dette byrået)


Forslag til nytt fylkesvåpen

Agder Fylkeskommune

Forslag nr 2

«Hav, kyst og skog»


Når Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen til ett fylke, Agder, må det nye felles fylkesvåpenet visuelt gjenspeile fylkets egenart. Vi har valgt å bruke havet, kyststripa og innlandet som de tre bærende elementene i den heraldiske oppbyggingen av nytt, visuelt sterkt og identitetsskapende fylkesvåpen for Agder.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

2


Hav, kyst og skog

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

3


Hav, kyst og skog Havet og skogen er naturgitte forutsetninger for bosetting og verdiskaping på Agder. Slik har det vært i historisk perspektiv, og slik vil det også være i framtida.

Havet: Skipsfart og handel har bidratt sterkt til bygging av landsdelen. Agder ligger som en kant mot havet og den viktige skipsleia mellom landa rundt Nordsjøen og Østersjøen, og utviklet seg sterkt gjennom skipsfart, handel, trelast og jernutvinning. I vår tid vil havet igjen bety mye for Agder. Framtidas økonomi er blå.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

4


Hav, kyst og skog Kysten: Agder, med sin kyststripe vendt mot havet og verden utenfor, har alltid hatt et sterkt fokus på internasjonalt samarbeid. Kyststripa er utadvendt, men er hard i kanten – slik Agder også betegnes som egdesiden landet med kanten ”the edge” mot havet og verden utenfor. Den forrevne kyststripa designet som en takket stripe, et sagblad, kan symbolisere både den dynamiske kyststripa, energi fra vassdragene og trelastindustrien og skipsbyggingen som har bygget regionen.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

5


Hav, kyst og skog Skogen: Naturressursene i innlandet knyttet til jernutvinning, jordbruk, skogbruk og trelasthandel er grunnlaget for bosettingen på Agder. Den grønne skogen er viktig i et klimaperspektiv, og representerer både et symbol på historisk bærekraftig vekst, og et eksempel på et grønt skifte. Agder er et fylke hvor både grønne og blå næringer har hatt, og fortsatt vil ha, avgjørende roller i det nye Agder.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

6


Fargevalg Reglene sier at de heraldiske fargene skal være lysende og klare, og anbefalingene peker på rød, gul, grønn og blå i tillegg til hvit og svart. Fylkesvåpenet for Aust-Agder og for Vest-Agder har hatt henholdsvis rødt/ gult og gult/grønt som sine hovedfarger. I det nye fylkesvåpenet har vi valgt fargene grønt, hvitt og blått, hvor grønt representerer innlandet, blått havet og hvitt kysten. Med dette fylkesvåpenet skiller Agder seg fra de andre fylkene ved en fargekombinasjon som ingen andre har. Dessuten er det ingen av kommunene på Agder som har denne kombinasjonen av heraldiske farger – heller ikke i landet forøvrig.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

7


Formvalg Skjoldformen til Aust-Agder og Vest-Agder har rette sider og buet avslutning, og vi har valgt å beholde samme form også i det nye fylkesvåpenet. Det nye fylkesvåpenet består av tre felt, et blått og et grønt, og et hvitt felt. Det hvite feltet er utformet som en horisontal bord som gir assosiasjoner til kyststripe og sagblad så vel som turbinhjulet til vannkraftverkene.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

8


Inspirasjon I arbeidet med å formgi et fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen Agder, har vi lagt stor vekt på å tenke på regionen som helhet. Fylkesvåpenet skal være like identitetsskapende for folk som arbeider og bor i innlandsbygdene som i kystbyene. Vi har lagt vekt på at det skal være moderne og framtidsrettet i formen med tydelige referanser til historie, kultur og næring.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

9


Hav Agder har tradisjon for å se mot havet. Først med våre unike uthavner, seilskutetidas servicestasjoner, så handelen med trelast og jern, videre skipsbygging og sjøfart i verdensklasse. De naturgitte forhold med en kyst som, på tross av sitt krevende farvann, var attraktiv for sjøfarende – fiskere så vel som handelsfolk. Kystbyene vokste fram, og mange av disse småbyene var preget av små, velstelte hvite hus. I en tid hvor hvit maling var kostbar, ble fasadene malt hvite for å signalisere økonomisk framgang og vekst. Dermed falt valget på en hvit kyststripe formgitt slik at den både kan assosieres som en samling hus langs kysten, bølger som slår mot land eller de blanke tennene på et sagblad.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

10


Skog Trelast, skogbruk og handel med tømmer fra skogene på Agder har lange tradisjoner i det indre Agder. Skogen er en viktig ressurs i seg selv, men også som virke til bygningsindustri, papirindustri og som energikilde. Skogen og fjellet representerer også naturmiljø og rekreasjon, og i et klimaperspektiv har skogen en avgjørende betydning som karbonfanger og oksygenprodusent. Den grønne skogen representerer det som ved siden av vannet er grunnlag for alt liv. Samtidig signaliserer det grønne både vekst og bærekraft.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

11


Tydelig visuell Identitet Essensen i dette forslaget er en tydelig visuell identitet, et symbol for et samlet Agder. Identiteten bygger på historie, kultur og satsing på samfunnsbygging og bærekraftig utvikling til gode for alle som bor og virker i regionen.

Symbolet må fungere både i farger og sort/ hvit og i små og store formater

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

12


Våpen og typografi - liggende

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

13


Våpen og typografi - stående

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

14


Forslag til nytt fylkesvåpen

Agder Fylkeskommune

Forslag nr 1

«Hav, bølge og skog»


Når Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen til ett fylke, Agder, må det nye felles fylkesvåpenet visuelt gjenspeile fylkets egenart. Vi har valgt å bruke havet, kyststripa og innlandet som de tre bærende elementene i den heraldiske oppbyggingen av nytt, visuelt sterkt og identitetsskapende fylkesvåpen for Agder.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

2


Hav, bølge og skog

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

3


Hav, bølge og skog Havet og skogen er naturgitte forutsetninger for bosetting og verdiskaping på Agder. Slik har det vært i historisk perspektiv, og slik vil det også være i framtida. Havet: Skipsfart og handel har bidratt sterkt til bygging av landsdelen. Agder ligger som en kant mot havet og den viktige skipsleia mellom landa rundt Nordsjøen og Østersjøen, og utviklet seg sterkt gjennom skipsfart, handel, trelast og jernutvinning. I vår tid vil havet igjen bety mye for Agder. Framtidas økonomi er blå. Bølgen: Agder, med sin kyststripe vendt mot havet og verden utenfor, har alltid hatt et sterkt fokus på internasjonalt samarbeid. I dag kan vi si at bølgen kan symbolisere både den dynamiske kyststripa, energi fra vassdragene og fylkeskommunens grunnleggende verdier. Det samfunnsoppdraget fylkeskommunen har og den målsettingen fylkeskommunen har satt, fordrer at man arbeider utadvendt, inkluderende, innovativt og framtidsrettet, samtidig som man er bevisst verdien av felles historie og kulturarv. Dette kan uttrykkes i en hvit bølge. For bølgen vil alltid være, den er kraftfull, dynamisk og i konstant bevegelse – ladet med positiv energi. Skogen: Naturressursene i innlandet knyttet til jernutvinning, jordbruk, skogbruk og trelasthandel er grunnlaget for bosettingen på Agder. Den grønne skogen er viktig i et klimaperspektiv, og representerer både et symbol på historisk bærekraftig vekst, og et eksempel på et grønt skifte. Agder er et fylke hvor både grønne og blå næringer har hatt, og fortsatt vil ha, avgjørende roller i det nye Agder.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

4


Fargevalg Reglene sier at de heraldiske fargene skal være lysende og klare, og anbefalingene peker på rød, gul, grønn og blå i tillegg til hvit og svart. Fylkesvåpenet for Aust-Agder og for Vest-Agder har hatt henholdsvis rødt/ gult og gult/grønt som sine hovedfarger. I det nye fylkesvåpenet har vi valgt fargene grønt, hvitt og blått, hvor grønt representerer innlandet, blått havet og hvitt kysten. Med dette fylkesvåpenet skiller Agder seg fra de andre fylkene ved en fargekombinasjon som ingen andre har. Dessuten er det ingen av kommunene på Agder som har denne kombinasjonen av heraldiske farger – heller ikke i landet forøvrig.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

5


Formvalg Skjoldformen til Aust-Agder og Vest-Agder har rette sider og buet avslutning, og vi har valgt å beholde samme form også i det nye fylkesvåpenet. Det nye fylkesvåpenet består av tre felt, et blått og et grønt, og et hvitt felt. Det hvite feltet er utformet som en horisontal bord som gir assosiasjoner til bølge og til tradisjonelle elementer i norsk visuell folkekunst – som igjen er påvirket av utenlandske kulturtradisjoner. Vi har valgt å designe en ”bølgerose” som symbol på det dynamiske, livgivende og evigvarende – et sterkt symbol på et nytt, felles Agder. Samtidig gir vårt samlede formvalg et tydelig signal om at Agder fylkeskommunen har fokus på og arbeider for en bærekraftig utvikling i en region med sterke naturgitte forutsetninger. Den hvite borden skaper i seg selv bevegelser som assosieres til hvordan bølgene bryter, men også i det blå og i det grønne fargefeltet skaper borden bølgeformer.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

6


Inspirasjon I arbeidet med å formgi et fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen Agder, har vi lagt stor vekt på å tenke på regionen som helhet. Fylkesvåpenet skal være like identitetsskapende for folk som arbeider og bor i innlandsbygdene som i kystbyene. Vi har lagt vekt på at det skal være moderne og framtidsrettet i formen med tydelige referanser til historie, kultur og næring.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

7


Hav Agder har tradisjon for å se mot havet. Først med våre unike uthavner, seilskutetidas servicestasjoner, så handelen med trelast og jern, videre skipsbygging og sjøfart i verdensklasse. De naturgitte forhold med en kyst som, på tross av sitt krevende farvann, var attraktiv for sjøfarende – fiskere så vel som handelsfolk. Kystbyene vokste fram, og mange av disse småbyene var preget av små, velstelte hvite hus. I en tid hvor hvit maling var kostbar, ble fasadene malt hvite for å signalisere økonomisk framgang og vekst. Dermed falt valget på en hvit kyststripe formgitt som en bølge.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

8


Skog Trelast, skogbruk og handel med tømmer fra skogene på Agder har lange tradisjoner i det indre Agder. Skogen er en viktig ressurs i seg selv, men også som virke til byggeindustri, papirindustri og som energikilde. Skogen og fjellet representerer også naturmiljø og rekreasjon, og i et klimaperspektiv har skogen en avgjørende betydning som karbonfanger og oksygenprodusent. Den grønne skogen representerer det som ved siden av vannet er grunnlag for alt liv. Samtidig signaliserer det grønne både vekst og bærekraft.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

9


Bølge Havet er alltid i bevegelse, bølger dannes, sprer seg og slår mot land. Når bølgen løfter seg og bøyes før den brytes, representerer krefter som beveger både vannmassene og det bølgen møter. Vannet har sammen med isens bevegelse formet landet – både skjærgården og landskapet innenfor. En tydelig bølgeform kommer også til uttrykk i det blå og det grønne feltet. Formen er slik havet selv former bølgene og slik strømvirvlene også dannes i vann og vassdrag i innlandet. Bølger og strømvirvler skaper energi som igjen kan omdannes til elektrisk fornybar energi som alt samfunnsliv, fra industri til privathusholdninger, er avhengige av.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

10


Kultur Vår bølgeform er også inspirert av antikkens akantusmotiv som er utgangspunktet for vår tradisjonsrike folkekunst rosemaling, treskjæring og knivkunst, slik den kommer til uttrykk i bondekulturen på Agder. I tillegg finner vi dekning for bølgeformen i historisk språklig sammenheng hvor navnet Agder sannsynlig kan ha sammenheng med det norrøne ordet for sjøgang – i betydningen ”Landet ved det urolige havet”. Vi har designet denne bølgeformen slik at den bidrar til å forsterke at vår region har utnyttet bølgens positive potensiale.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

11


Næring Den bølgeformen som dannes av den hvite borden i det blå og det grønne feltet er inspirert av hvordan bølger beveger seg – fra ringer i vannet til de store energifylte bølgeslagene. Samtidig er det også uttrykk for bevegelsene som vannet skaper i våre elver og fossefall og ved innovative løsninger omdannes til energi – fornybar energi. ”Å ta bølgen” er et begrep som brukes for å feire framganger og begrepet ”Ri på bølgen” brukes når man utnytter framdriften positivt til nyskaping.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

12


Samfunn Bevegelsen i akantusmotivet som ligger til grunn for ”bølgerosen” gir assosiasjoner til det å favne om noe. Fylkeskommunen har et bredt tjenesteansvar som handler om å favne alle – enten det dreier seg om kommunikasjon, helse, utdanning og kultur eller inkludering og forvaltning av naturressursene.

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

13


Tydelig visuell Identitet Essensen i dette forslaget er en tydelig visuell identitet, et symbol for et samlet Agder. Et symbol som står godt fundamentert på Agder fylkeskommunes målsettinger for forvaltning av fylkeskommunens samfunnsoppdrag. Identiteten bygger på historie, kultur og satsing på bærekraftig utvikling til gode for alle som bor og virker i regionen.

Symbolet må fungere både i farger og sort/ hvit og i små og store formater

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

14


Våpen og typografi - liggende

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

15


Våpen og typografi - stående

Sør Stangebye Reklamebyrå AS |

16


Postadresse: pb. 1502 Stoa, 4856 Arendal E-post: arnfinn@ssr.no Mobil: 907 825 26 www.ssr.no


Forslag fra byrå 4 (Gjør oppmerksom på at dette bare er et av forslagene fra dette byrået)


NYTT VÃ…PENSKJOLD AGDER FYLKESKOMMUNE PRESENTASJON

SIDE 1


To fylkeskommuner skal bli én

SIDE 2


Forslag 1

SIDE 3


Vest-Agder fylkeskommunes våpenskjold har vært offisielt godkjent siden 12. desember 1958. Det er tegnet av Hallvard Trætteberg. Våpenet viser ei gull-eik på grønn bunn.

Aust-Agders fylkesvåpen består av to gullbjelker mot rød bakgrunn. Dette symboliserer trelasthandelen og utvinningen av jernmalm som var viktige for Aust-Agders vekst.

Samlet Vi tar vare på symbolikken med eika, fargene som representerer trelasthandel og utvinning av jernmalm.

Formen er nettere og markerer en endring. Samtidig er tidligere verdier ivaretatt. Dette er et våpenskjold som bygger på tradisjonen, men som peker fremover.

Eika er valgt i våpenskjoldet fordi denne tresorten har lagt mye av grunnlaget for utviklingen av næringslivet i Vest-Agder.

+

Fornying Eiketreet er rentegnet. Blader og rot er tegnet på nytt og er tydeliggjort. Treet er tilpasset en ny form i våpenskjoldet.

Det vil således være tidløst.

=

Fornying:

Eik Næring opprinnelig Skaper ny næring Kraft Styrke Rotfestet Vekst Tilbakeblikk og historikk Fremtid og horisont

SIDE 4


Forslag til nytt vĂĽpenskjold

SIDE 5


VĂĽpenskjold med tekst

SIDE 6


Logo i farger og i ĂŠn farge

SIDE 7


Sort/hvit versjon av logoen

SIDE 8


Foto, Birkelandsvann, lünt av Miljødirektoratet sin nettside.

SIDE 9


Fargene i det første forslaget er basert på de opprinnelige fargene til Aust-Agder fylkeskommune og de verdier de symboliserer. Rødfargen er også en farge som går mye igjen i Vest-Agder sin bunad.

Farger

Font Fylkeskommunen sin visjon: Fylkeskommunen er en drivkraft for utvikling. Gjennom daglig virke, kontakt med publikum, samarbeidspartnere og andre skal ansatte og politikere praktisere og kommunisere tre kjerneverdier som skal være representative for fylkeskommunen: folkestyre, kompetanse og samarbeid.

AGDER AGDER AGDER

Proof Light Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Ææ Øø Åå Proof Book Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Ææ Øø Åå Proof Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Ææ Øø Åå

SIDE 10


Slik kan man se for seg våpenskjoldet i bruk

Per Sille Bostedsveien 11 4629 Kristiansand

Postadresse Postboks 7 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3201.29.26439 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no

Dokument nr. 12

Søknad om kulturmidler facculles enti te comnimagnam est aut aliciis dolupta turibusae pori cuptas ut que nuscipsus molecum quatibe roribus. Nam andanihite lam qui dusa quiatur aut que nimilit pro beatia nos ipsam ulliqui ant hiliae nust, sequate a illabo. Am santur? Is si offic tem hicaborpor re porepel et eatecestiate velique lici reri tem et maiorehentem cor arunt, consed ut aut odipsunt eossi ut aut lamus, nis dit, ut unt rerita porem andust ex exeria nonet ut laut volendit denimincto explabo. Nequis andam vidernat quodi dus vit exerum que eum fugiatiati di qui dernatia quae nos et illores eostorecus aliaspe llecto estorpos utem re, sandam repere voluptatur?

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Arumquo et, consequunte eum est, estium nimperum res dolupiderum dessi dolorestios eossimus resciatent aces magnatu rionsequate sum nemquid eseraerovit incimincto blanitibus ma qui temquate si inctota simaiore intem vendiciae quiae et omnim verior sed quatque ditenda voloreh enimus. Epelescia ant aniat. Magnisti debisqui nulpa dentius alit, sedis abo. Gias dolum am, te volorep reperspis accuptur sequia niaspidempos Kari Normann fylkesordfører T 00 00 00 00 | M 000 00 000 | karinormann@agderfk.no Besøk: Ragnvald Blakstadsvei 1 Post: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.agderfk.no

re officabo. Nonsedit quid quati ut eliae. Itae velicaectus estius recae ditemodis et earum nobitam ut essimus, eum et, nosam qui sinvendit expe conem fuga. Suntis doluptatur, conse elenieniti susdam, voluptatur, soluptae mos sum ipsunt, qui omnihicatem fuga. Ellist dioreperferi beribusam, unt di sinus e landiori consequam ditatio reptaquam, ut re, istium ut aliatem et perionse volupti istion ni alis reptas pro berspedit di dolo quam, Vennlig hilsen Anna Nas

SIDE 11


Forslag 2

SIDE 12


Stikkord for symbolbruken i forslag 2 Hav og hei Kyst og innland Bølgende heier Bølgende hav Elva som forener hei og hav Variabelt terreng Kartkoter Agder

SIDE 13


Forslag til nytt vĂĽpenskjold

SIDE 14


VĂĽpenskjold med tekst

SIDE 15


Logo i farger og i ĂŠn farge

SIDE 16


Sort/hvit versjon av logoen

SIDE 17


Foto tressdesign

SIDE 18


Fargene i det andre forslaget er hentet fra elva som knytter Agder sammen.

Farger

Font Fylkeskommunen sin visjon: Fylkeskommunen er en drivkraft for utvikling. Gjennom daglig virke, kontakt med publikum, samarbeidspartnere og andre skal ansatte og politikere praktisere og kommunisere tre kjerneverdier som skal være representative for fylkeskommunen: folkestyre, kompetanse og samarbeid.

AGDER AGDER AGDER

Proof Light Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Ææ Øø Åå Proof Book Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Ææ Øø Åå Proof Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Ææ Øø Åå

SIDE 19


Slik kan man se for seg våpenskjoldet i bruk

Per Sille Bostedsveien 11 4629 Kristiansand

Postadresse Postboks 7 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3201.29.26439 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no

Dokument nr. 12

Søknad om kulturmidler facculles enti te comnimagnam est aut aliciis dolupta turibusae pori cuptas ut que nuscipsus molecum quatibe roribus. Nam andanihite lam qui dusa quiatur aut que nimilit pro beatia nos ipsam ulliqui ant hiliae nust, sequate a illabo. Am santur? Is si offic tem hicaborpor re porepel et eatecestiate velique lici reri tem et maiorehentem cor arunt, consed ut aut odipsunt eossi ut aut lamus, nis dit, ut unt rerita porem andust ex exeria nonet ut laut volendit denimincto explabo. Nequis andam vidernat quodi dus vit exerum que eum fugiatiati di qui dernatia quae nos et illores eostorecus aliaspe llecto estorpos utem re, sandam repere voluptatur?

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Arumquo et, consequunte eum est, estium nimperum res dolupiderum dessi dolorestios eossimus resciatent aces magnatu rionsequate sum nemquid eseraerovit incimincto blanitibus ma qui temquate si inctota simaiore intem vendiciae quiae et omnim verior sed quatque ditenda voloreh enimus. Epelescia ant aniat. Magnisti debisqui nulpa dentius alit, sedis abo. Gias dolum am, te volorep reperspis accuptur sequia niaspidempos Kari Normann fylkesordfører T 00 00 00 00 | M 000 00 000 | karinormann@agderfk.no Besøk: Ragnvald Blakstadsvei 1 Post: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.agderfk.no

re officabo. Nonsedit quid quati ut eliae. Itae velicaectus estius recae ditemodis et earum nobitam ut essimus, eum et, nosam qui sinvendit expe conem fuga. Suntis doluptatur, conse elenieniti susdam, voluptatur, soluptae mos sum ipsunt, qui omnihicatem fuga. Ellist dioreperferi beribusam, unt di sinus e landiori consequam ditatio reptaquam, ut re, istium ut aliatem et perionse volupti istion ni alis reptas pro berspedit di dolo quam, Vennlig hilsen Anna Nas

SIDE 20


Forslag 1 og 2 samlet.

SIDE 21


Om forslagene Vi har testet ulike fargekombinasjoner til forslagene og kommet frem til noe vi synes fungerer godt. Dersom dere ønsker å se andre fargeforslag, går vi gjerne i dialog om det. Det samme gjelder formen på våpenskjoldet. Godt valg!

SIDE 22


www.tressdesign.no

SIDE 23


Forslag fra byrĂĽ 5


FYLKESVÅPEN AGDER FYLKESKOMMUNE


INNLEDENDE BETRAKTNINGER Aptums forslag til fylkesvåpen for Agder fylkeskommune kombinerer symbolikk og fargebruk fra de eksisterende fylkesvåpnene fra Austog Vest-Agder. Begge gjenspeiler den betydningen som trevirke fra skogene har i begge fylkene, knyttet til trelasthandel og trelastindustri. Treet/skogen er et naturlig symbol som binder sammen hele Agder; fra de indre, skogrike bygdene til kystområdene der tømmereksport og båtbygging, og i nyere tid trelasthandel og treforedlingsindustri, har vært en kilde til vekst og velstand for landsdelen.


SYMBOLIKK OG HERALDISKE PRINSIPPER I Aptums utkast til våpen videreføres motivene og symbolikken i de to fylkesvåpnene (eika i Vest-Agder og tømmerbjelkene i Aust-Agder) ved å beholde treet fra Vest-Agder og den røde bakgrunnen i Aust-Agders fylkesvåpen. Vi mener dette er et godt valg fordi det er med på å bygge identitet og samhold, basert på symbolikk og fargebruk som innbyggerne i begge fylkene har et forhold til.

Forenklingen bidrar til rask gjenkjennelse og synlighet – også i fart og på lang avstand.

Mer konkret er vårt forslag til fylkesvåpen basert på de klassiske tinkturene gull og rødt, nærmere bestemt gull tre på rød bakgrunn. Utformingen etterlever heraldiske regler om rene fargeflater og få, enkle figurer. Treet i vårt forslag er derfor mer stilisert enn eika i Vest-Agders fylkesvåpen.

Samtidig som symbolikken knyttet til fellesskap og framtid er sterk og tydelig, er også det historiske ivaretatt ved at spissene nederst på våpenet på en forsiktig måte antyder at det som en gang var to fylker, nå utgjør en samlet enhet.

Treet har fem blader, som representerer de fem distriktene Lister, Lindesnesregionen, Kristiansandsregionen, Setesdal og Østre Agder. Treet med de tilhørende bladene symboliserer samhørighet og fellesskap – og en målsetning om et samlet Agder som vokser inn i framtiden.


Våpenskjold – hovedversjon Hovedversjon for bruk på hvit/lys bakgrunn.


X

X

X

X

45º

Våpenskjold – oppbygging av symbolet Her vises avstander og geometriske forhold mellom de enkelte elementene.


Våpenskjold – støtteversjoner med ramme Støtteversjoner for bruk på gull, rødt og mørke bakgrunner.


Vüpenskjold – sort/hvitt-versjon


25 mm

20 mm

15 mm

10 mm

7,5 mm

Egen versjon

Vüpenskjold – forenklet versjon Forenklet versjon benyttes nür symbolet brukes i mindre enn 10 mm bredde.

5 mm


Forslag fra byrå 6 (Gjør oppmerksom på at dette bare er et av forslagene fra dette byrået)


Designforslag fylkesvåpen for Agder Designkonkurranse – Nytt fylkesvåpen Op design as


Op design as Dronningens gate 3 4610 Kristiansand NO 817 242 022 MVA Vest-Agder Fylkekommune v/ kommunikasjonrådgiver Cheryl Macdonald Dette bidraget er sendt til følgende e-postadresser: postmottak@austagderfk.no cmd@vaf.no Kristiansand, 1. mars 2018

Om Op design Vi takker for invitasjon til deltagelse i designkonkurransen om nytt fylkesvåpen for Agder Fylkeskommune. Våre forslag er presentert i dette dokumentet. Op designstudio leverer grafisk design av høy kvalitet til oppdragsgivere i privat og offentlig sektor. Vi har ved flere anledninger jobbet med heraldiske symboler og nærmer oss alltid slike oppgaver med stor respekt for historien. Vi har levert logodesign og visuell kommunikasjon på vegne av kunder som Kristiansand Kommune (rentegning av byvåpen), Fædrelandsvennen (redesign av logo), Kilden teater og konserthus (logo og visuell identitet), Kristiansand Kunsthall (logo og visuell identitet) og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (nytt etatsmerke) og Vest-Agder Fylkeskommune (årlige kataloger for Den kulturelle skolesekken). Vi er to designere, Bjørn Høydal og Anne-Britt Thompson, begge over 20 års erfaring hver i bransjen. Designløsningene våre har vunnet flere priser både internasjonalt, nasjonalt og lokalt gjennom årene. Blant dem er Mandal Veveri sin visuelle identitet som ble tildelt Merket for god design i 2014 og Kilden Teater og Konserthus som i 2011 mottok Kultur og Samfunnsprisen, basert på det visuelle identitetsprogrammet. I dette prosjektet har vi også rådført oss med historiker Jan Henrik Munksgård. Han har i mange år arbeidet som førsteamanuensis i kulturhistorie ved Universitetet i Bergen og senere som museumsdirektør ved Vest-Agder Fylkesmuseum. Han har publisert mange bøker og artikler om historie og kulturhistorie blant annet «Segl, våpen og flagg» i 2006 sammen med Thorunn Lunde og Kirsten Bertheau Nøklebye.

Med vennlig hilsen Anne-Britt E. Thompson Op design as annebritt@opdesign.no Telefon 959 34 843

1


Oppgaveforståelse

Bakgrunn for oppdraget Stortinget vedtok 8. juni 2017 en regionreform som vil redusere antallet fylkeskommuner i Norge fra 18 til 10 i tillegg til Oslo. Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkes-kommune blir slått sammen fra 1. januar 2020. Som følge av dette skal det designes et nytt fylkevåpen for Agder fylkeskommune. Gjeldende fylkesvåpen Det gjeldende fylkesvåpenet i Aust-Agder symboliserer jernmalm og eiketømmer, mens fylkesvåpenet i Vest-Agder symboliserer eik med blader. Det nye våpenet skal bidra til å samle de to fylkene til en helhetlig region i tråd med den nye fylkeskommunens samfunnsoppdrag, målsettinger, historie og egenart.

Agder fylkekommune: Samfunnsoppdraget: Fylkeskommunen skal gi et fremtidsrettet tjenestetilbud til innbyggerne og sikre en helhetlig regional utvikling i samhandling med ulike aktører. Målsettinger for den nye fylkekommunen: Det legges vekt på den nye fylkekommunes mulighet til å skape noe sammen. Hovedmålet er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsone og i de indre distriktene. Geografi og historie: Agder omfatter sørlandskysten og dal-og fjelltrøkende innenfor. I 1685 ble det opprettet to fylker. Navnet Agder har en usikker tolkning. Kan være avledning av «ogd» – være «skarp«, eller «landet som stikker ut i havet». Kan også være betegnelse for kanten mot Europa. «Sørlandet» oppsto på 1900-tallet og refererer opprinnelig til kyststrekningen. Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutvikling. Regionen består av verdifulle utmarksområder, mange bygdesamfunn og tradisjonsrike kystbyer. Fylket livnærer seg av jord- og skogbruk, fiskeri, energi, turisme, bergverk og industri. Fylkeskommunens egenart som en politisk styrt organisasjon: Fylkeskommunen er politisk styrt og ledes av et fylkesting som velges i allmenne valg for fire år og har rollen som samfunnsutvikler i regionen. Organet skal bidra til å skape en helhetlig og ønsket utvikling for regionen og har ansvar for offentlige tjenester, vg. undervisning, veier, kollektivtrafikk, klima, kultur og folkehelse.

5


Krav til utformingen I utvelgelsen, som gjøres av politikerne vil det bli lagt vekt på bl.a.: • Forståelse for fylkeskommunens samfunnsoppdrag og målsettinger • Forståelse for regionens geografi, historie og særpreg • At forslaget er utformet på en måte som i størst mulig grad etterlever heraldiske prinsipper samtidig som forslaget må tilfredsstille krav til universell utforming • At våpenet er dekorativt og estetisk med en tydelig grafisk symbolikk som fungerer både i små og store formater, samt digitalt •

Beskrivelse av hvilke farger og teksttyper fylkesvåpenet vil være kompatibelt med

Fylkesvåpenet må også være mulig å benytte i sort-hvitt variant

Fylkesvåpenet må kunne stå sammen med logoteksten «Agder fylkeskommune» i sort og hvit tekst

• Visuell og skriftlig beskrivelse av forslagene

Heraldiske prinsipper Motivene er enkle og klare figurer og fremstilles i flatestil (2-dimesjonalt) • Våpenet har en dekorativ effekt. Motivet fyller skjoldflaten • Motivet fremstilles generelt (ikke spesielle personer, bygg eller naturformasjoner) • Motivet er et nærliggende valg for nettopp denne kommunen • Et symbol Inneholder 2 (3) tinkturer. Symbolikk legges også i fargevalg • Våpenet beskrives via en kort blasonering (som er det egentlige våpenet) • Våpenet kan gjengis i svart-hvitt • Formen på våpenet tilpasses motivet (nye skjold tegnes vanligvis med trekantskjold, våpen som er eldre enn 1950 har ofte rette sider og buet avslutning) (Kilde: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/kommunereform/kommunevapen)


Forslag 1 a Idé: Sammenslåing av eksisterende fylkesvåpen Blasonering: På grønn bunn to gull bjelker

Beskrivelse av forslaget: • De gylne bjelkene til Aust-Agder plasseres på den grønne bunnfargen til Vest-Agder • Symbolikken – som er felles for Vest- og Aust-Agders eksisterende våpen – henspeiler på eikeskogen og den avgjørende betydningen den har hatt for lansdelens handelshistorie og utvikling siden 1600-tallet. Kombinasjonen av kjente former og farger fra de to fylkene sikrer kontinuitet og gjenkjennelse blant alle egder. Dersom en velger spiss skjoldform, kan det i tillegg symbolisere formen på Agder [egde] og sydspissen av Norge • Fargekombinasjonen er unik i norsk fylkessammenheng, noe som gjør den ekstra verdifull

8


9


Forslag 1 b Idé: Sammenslåing av eksisterende fylkesvåpen Blasonering: På rød bunn ei gull eik

Beskrivelse av forslaget: • Vest-Agders eik plasseres på Aust-Agders røde bunnfarge • Eika er forenklet for å tilfredsstille heraldiske krav og sikre god gjengivelse i små størrelser* • Symbolikken – som er felles for Vest- og Aust-Agders eksisterende våpen – henspeiler på eikeskogen og den avgjørende betydningen den har hatt for lansdelens handelshistorie og utvikling siden 1600-tallet • Kombinasjonen av motivet og fargene sikrer kontinuitet ved å være gjenkjennelige for alle egder * Treets utforming er ikke endelig, men må justeres og rentegnes for optimal tilpasning og utforming

10


Skisse – videre designutvikling pükrevd i neste fase

11


Forslag 2 Idé: Knutepunkt Blasonering: På grønn bunn to gull bjelker i kryss

Beskrivelse av forslaget: • De gylne bjelkene til Aust-Agder plasseres i kryss på den grønne bunnfargen til Vest-Agder • Symbolikken – som er felles for Vest- og Aust-Agders eksisterende våpen – henspeiler på eikeskogen og den avgjørende betydningen den har hatt for lansdelens handelshistorie og utvikling siden 1600-tallet. Ved å legge bjelkene i kryss symboliserer motivet i tillegg et knutepunkt. Dette passer for Agder, som er det fylket som er nærmest kontinentet, og et bindeledd mellom øst og vest-Norge. Krysset kan også leses som et kors, som henspeiler på Norges kristne arv. Dersom en velger spiss skjoldform, kan det symbolisere formen på Agder [egde] og sydspissen av Norge • Fargekombinasjonen er unik i norsk fylkessammenheng, noe som gjør den ekstra verdiful • Det diagonale korset er en heraldisk form, og så enkelt at det kan tegnes av et barn • Det diagonale korset er ledig i norsk sammenheng • Det enkle, men sterke symbolet signaliserer styrke og stolthet

12


13


Forslag 3 Idé: Sol Blasonering: På grønn bunn en gull sol

Beskrivelse av forslaget: • To gylne kors ligger ligger oppå hverandre, det ene loddrett og det andre rotert 45 grader. Sammen danner korsene en sol. I midten av sola er der en sirkel. Bunnfargen kommer fra Vest-Agders våpen. • Strekene som samles i et punkt symboliserer i tillegg et knutepunkt. Dette passer for Agder, som er det fylket som er nærmest kontinentet, og et bindeledd mellom øst og vest-Norge. Formen kan også leses som to kors, som henspeiler på Norges kristne arv. Dersom en velger spiss skjoldform, kan det symbolisere formen på Agder [egde] og sydspissen av Norge • Det enkle, men sterke symbolet danner et vakkert «smykke» og signaliserer stolthet og styrke. • Fargekombinasjonen er unik i norsk fylkessammenheng, noe som gjør den ekstra verdifull

14


15


Forslag 4a Idé: Sol Blasonering: På grønn bunn en gull sol

Beskrivelse av forslaget: Åtte gylne streker stråler ut fra et senter, dannet av en ring, og danner en sol. Sola symbolserer lys, liv, vekst og optimisme og er et fint symbol for landsdelen med meste soltimer i året. Strekene som samles i et punkt symboliserer i tillegg et knutepunkt. Dette passer for Agder, som er det fylket som er nærmest kontinentet, og et bindeledd mellom øst og vest-Norge. Formen kan videre assosieres med et nav i et hjul, og et skipsratt, og på den måten henspeile på Agders industrihistorie og nærhet til sjøen. Formen kan også leses som to kors, som henspeiler på Norges kristne arv. Dersom en velger spiss skjoldform, kan det symbolisere formen på Agder [egde] og sydspissen av Norge Det enkle, men sterke symbolet danner et vakkert «smykke» og signaliserer «frukbarhet,» verdighet, stolthet og styrke.

16


17


Forslag 4 b Idé: Sol Blasonering: På rød bunn en gull sol

Beskrivelse av forslaget: Åtte gylne streker stråler ut fra et senter, dannet av en ring, og danner en sol. Sola symbolserer lys, liv, vekst og optimisme og er et fint symbol for landsdelen med meste soltimer i året. Strekene som samles i et punkt symboliserer i tillegg et knutepunkt. Dette passer for Agder, som er det fylket som er nærmest kontinentet, og et bindeledd mellom øst og vest-Norge. Formen kan videre assosieres med et nav i et hjul, og et skipsratt, og på den måten henspeile på Agders industrihistorie og nærhet til sjøen. Formen kan også leses som to kors, som henspeiler på Norges kristne arv. Dersom en velger spiss skjoldform, kan det symbolisere formen på Agder [egde] og sydspissen av Norge

18


19


Forslag fra byrå 7 (Gjør oppmerksom på at dette bare er et av forslagene fra dette byrået)


Forslag nytt fylkesvĂĽpen, Agder fylkeskommune 07 Media 2018


Om skissene til nytt fylkesvåpen Fylkesvåpenet skal virke som et samlende visuelt element for alle innbyggere, instanser og virksomheter i det nye fylket vårt. Det må derfor inneha noen kvaliteter som gjør det til et kjennemerke som er felles for oss alle, samtidig som det ikke må være så spesifikt at symbolikk i motiv, form og farger virker fremmedgjørende for deler av målgruppen. Våpenet skal fungere på samme måte som en logo gjør. Det er et visuelt bumerke som skal representere det offisielle Agder fylke. Vi har laget våre vedlagte forslag basert på disse innledende aspektene. Forslagene ivaretar fylkeskommunens ønsker om å befinne seg innenfor gjengs rammer for både heraldisk tradisjon og for universell utforming. Allikevel må forslagene sees som skisser der motiv og symbolikk er det viktigste aspektet i den innledende fasen, og mindre justeringer av den skissen som måtte bli valgt vil være en del av den ferdige leveransen. Sten Moe Designer 07 Sør Februar 2018


Ordsky Resultat av idedugnad “Hva er Agder?”

TRADISJON

BUNAD SOL

TURISME

DAG-OTTO LAURITZEN

AGDERPOSTEN

SAM EYDE

KAPTEIN SABELTANN VANNKRAFT GABRIEL SCOTT

ARENDAL LILLESAND BERGVERK

JENS BJØRNEBOE

FÆDRELANDSVENNEN

FRITIDSBÅTER SKOLESKIPET SØRLANDET

HENRIK WERGELAND

KRISTIANSAND SVABERGJULIUS

RISØR SØRLANDET KRISTENDOM ARNE MYRDAL

LILLESAND SOMMER TEKNOLOGI GRIMSTAD

SKOG

EVJE

VILHELM KRAG

LINDESNES FOLKEMUSIKK

MYGGEN

EVJE

TVEDESTRAND START

LISTER

HENNIG OLSEN IS

FISKE KNUT HAMSUN

SOMMER

SJØ

BÅT

MANDAL

DYREPARKEN

BJØRO HÅLAND

HENRIK IBSEN METTE-MARIT

SJØFART

TREKKSPILL

REKER

BIBELBELTET

VENNESLA

SKIPPERLUE

KARL OVE KNAUSGÅRD

SETESDALEN INDUSTRI

BEDEHUS

KILDEN

KYST

TEKNOLOGI

SØRLANDSCHIPS


Forslag: LANGEIDSVERDET Motiv: Langeidsverdet fra ca år 1025 er et unikt vikingsverd som ble funnet på Langeid i Bygland sommeren 2011. Sverdet blir sett på som et av de flotteste vikingsverdene som er funnet i Norge. Forslaget er basert på et stilisert sverd plassert på skrå på skjoldet (dexter-inndeling). Vikingtiden skal ha vært en gylden tid, for Agder. Størsteparten av de som deltok i plyndrings- og erobringstoktene over hele Europa skal ha vært fra Agder og Vestlandet. Sverdet er utsmykket med kristne symboler, men ble funnet i en hedensk grav. Sverdet kommer mest sannsynlig fra utlandet og har tilhørt en mektig person. Agder er preget av en sterk tradisjonsbundethet i folklore og kultur, samtidig som at vi har noen av Norges teknologisk mest interessant miljøer. Sverdet er også interessant i religionshistorisk perspektiv, samt at det er et symbol på en rik historie og et vitnesbyrd om vår regions betydning i landets historie. Sverdet kan ses på som en representasjon av den dualiteten som preger vår region. Sverdets plassering på skjoldet skaper en deling som kan symbolisere både deling og sammensmelting. Farge: Den klare, lyse blåfargen symboliserer vår regions tilknytning til vann. Både langs kysten og i innlandet har vann vært hovedfartsåren historisk sett. Vann har også vært det som knytter våre to største kulturer sammen: innlands- og kystkulturen har vært forent i samhandling og handel på vann enten det er elver eller sjø og hav. Form: Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har i dag et enkelt skjold med rundet skjoldfot. Denne formen er samlende og bør videreføres.


Forslag: LANGEIDSVERDET Varianter

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, liggende

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, stående

AGDER FYLKESKOMMUNE Logo, liggende på én linje

Merk: Forslaget vil kunne fungere med flere moderne typografiske løsninger - i disse skissene vist med “Agder fylkeskommune” satt i Avenir.


Forslag: LANGEIDSVERDET Fargevarianter

Forslaget på farget bakgrunn

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hvit tekst

Profilfarge

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Sort versjon med hvit tekst

Sort tekst

AGDER FYLKESKOMMUNE

Kun sort versjon

Merk: Å utarbeide retningslinjer for logoens gjengivelse på forskjellige flater er en naturlig del av en designmanual for fylkeskommunen. Skissene på denne siden må derfor sees på som preliminære skisser til inspirasjon og som forslag til hvordan det kan uttegnes i en eventuell ferdig løsning - ikke i seg selv som skisser til ferdig løsning.


Forslag: VILLTULIPAN Motiv: En hvit stilisert blomstrende villtulipan (Tulipa sylvestris) sentrert på et blått skjold. Villtulipanen er en ballastplante - det vil si at den ikke har en naturlig utspring i norsk flora, men kom hit med handelsfart fra kontinentet. Den representerer dermed både tilpasningsdyktighet, hardførhet ogv , og den symboliserer samhandling med verden utenfor. De seks kronbladene kan representere de seks historiske distriktene i Agder: Lister og Mandal, Lindesnesregionen, Kristiansandsregionen, Setesdal, Råbyggelaget og Nedenes. De seks kronbladene symboliserer også de seks viktigste næringsveiene i Agder: Jord- og skogbruk, fiskeri, energi, turisme, bergverk og industri. Farge: Den klare, lyse blåfargen symboliserer vår regions tilknytning til vann. Både langs kysten og i innlandet har vann vært hovedfartsåren historisk sett. Vann har også vært det som knytter våre to største kulturer sammen: innlands- og kystkulturen har vært forent i samhandling og handel på vann enten det er elver eller sjø og hav. Form: Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har i dag et enkelt skjold med rundet skjoldfot. Denne formen er samlende og bør videreføres.


Forslag: VILLTULIPAN Varianter

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, liggende

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, stående

AGDER FYLKESKOMMUNE Logo, liggende på én linje

Merk: Forslaget vil kunne fungere med flere moderne typografiske løsninger - i disse skissene vist med “Agder fylkeskommune” satt i Avenir.


Forslag: LANGEIDSVERDET Fargevarianter

Forslaget på farget bakgrunn

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hvit tekst

Profilfarge

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Sort versjon med hvit tekst

Sort tekst

AGDER FYLKESKOMMUNE

Kun sort versjon

Merk: Å utarbeide retningslinjer for logoens gjengivelse på forskjellige flater er en naturlig del av en designmanual for fylkeskommunen. Skissene på denne siden må derfor sees på som preliminære skisser til inspirasjon og som forslag til hvordan det kan uttegnes i en eventuell ferdig løsning - ikke i seg selv som skisser til ferdig løsning.


Forslag: TO BLIR TIL EN Motiv: Motivet er en sammenstilling av dagens to fylkesvåpen: Vest-Agder fylkeskommunes eik, og Aust-Agder fylkeskommunes gylne stolper på rød bakgrunn.

Eika er valgt i VAFs våpenskjold fordi denne tresorten har lagt mye av grunnlaget for utviklingen av næringslivet i Vest-Agder. Stikkord for symbolikken er også natur, næringsliv og historie.

AAFs våpen er konstruert av to gull bjelker mot rød bakgrunn. Motivet henspiller på trelasthandelen og den betydning denne har hatt og har i fylket. Ved å sette disse to motivene sammen som vist kan vi symbolisere både trelastens betydning, og bruke VAFs eik som symbol på både vekst og utvikling , og på tradisjoner og kultur. Farge: Fargene er hentet fra AAFs eksisterende fylkesvåpen. Siden Eika fra VAF er det mest dominerende visuelle objektet i forslaget, kan bruken av fargepaletten fra AAF veie opp, slik at våpenet oppleves som rettferdig for begge de to fylkeskommunenes innbyggere. Form: Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har i dag et enkelt skjold med rundet skjoldfot. Denne formen er samlende og bør videreføres.

Note: En mulig utvikling er å videreutvikle bjelkene i bunnen, slik at disse representerer grunnlaget for all vekst; vann.

AGDER FYLKESKOMMUNE AGDER FYLKESKOMMUNE


Forslag: VILLTULIPAN Varianter

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, liggende

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, stående

AGDER FYLKESKOMMUNE Logo, liggende på én linje

Merk: Forslaget vil kunne fungere med flere moderne typografiske løsninger - i disse skissene vist med “Agder fylkeskommune” satt i Avenir.


Forslag: LANGEIDSVERDET Fargevarianter

Forslaget på farget bakgrunn

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hvit tekst

Profilfarger

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Sort versjon med hvit tekst

Sort tekst

AGDER FYLKESKOMMUNE

Kun sort versjon

Merk: Å utarbeide retningslinjer for logoens gjengivelse på forskjellige flater er en naturlig del av en designmanual for fylkeskommunen. Skissene på denne siden må derfor sees på som preliminære skisser til inspirasjon og som forslag til hvordan det kan uttegnes i en eventuell ferdig løsning - ikke i seg selv som skisser til ferdig løsning.


Forslag: VANNETS VEI Motiv: To vannveier strekker seg fra toppen til bunnen av skjoldet. Både langs kysten og i innlandet har vann vært hovedfartsåren historisk sett. Vann har også vært det som knytter våre to største kulturer sammen: innlands- og kystkulturen har vært forent i samhandling og handel på vann - enten det er elver eller sjø og hav. De to vannveiene symboliserer også de to fylkeskommunene som nå blir slått sammen.

Farge: Den klare, lyse blåfargen symboliserer vår regions tilknytning til vann. Form: Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har i dag et enkelt skjold med rundet skjoldfot. Denne formen er samlende og bør videreføres.


Forslag: VILLTULIPAN Varianter

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, liggende

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, stående

AGDER FYLKESKOMMUNE Logo, liggende på én linje

Merk: Forslaget vil kunne fungere med flere moderne typografiske løsninger - i disse skissene vist med “Agder fylkeskommune” satt i Avenir.


Forslag: LANGEIDSVERDET Fargevarianter

Forslaget på farget bakgrunn

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hvit versjon

Profilfarger

AGDER FYLKESKOMMUNE

Sort tekst

AGDER FYLKESKOMMUNE

Kun sort versjon

Merk: Å utarbeide retningslinjer for logoens gjengivelse på forskjellige flater er en naturlig del av en designmanual for fylkeskommunen. Skissene på denne siden må derfor sees på som preliminære skisser til inspirasjon og som forslag til hvordan det kan uttegnes i en eventuell ferdig løsning - ikke i seg selv som skisser til ferdig løsning.


Forslag: BÅTMANNSKNOP Motiv: Motivet er en hvit båtmannsknop på blå bakgrunn. Motivet symboliserer sammenknytning av våre to fylker, samtidig som det henspeiler på vår sterke, felles maritime kultur. Båtmannsknopen er allerede brukt som symbol i Fauske kommunes våpen, men det bør ikke hindre oss i å bruke det, siden vårt forslag skiller seg i utførelse, plassering og vinkel på skjoldet, samt i fargepaletten. Det er mange motiver som forefinnes i flere våpen - slik som f.eks elv/vann:

Farge: Den klare, lyse blåfargen symboliserer vår regions tilknytning til vann. Både langs kysten og i innlandet har vann vært hovedfartsåren historisk sett. Vann har også vært det som knytter våre to største kulturer sammen: innlands- og kystkulturen har vært forent i samhandling og handel på vann enten det er elver eller sjø og hav. Form: Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har i dag et enkelt skjold med rundet skjoldfot. Denne formen er samlende og bør videreføres. AGDER FYLKESKOMMUNE AGDER FYLKESKOMMUNE


Forslag: VILLTULIPAN Varianter

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, liggende

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hovedlogo, stående

AGDER FYLKESKOMMUNE Logo, liggende på én linje

Merk: Forslaget vil kunne fungere med flere moderne typografiske løsninger - i disse skissene vist med “Agder fylkeskommune” satt i Avenir.


Forslag: LANGEIDSVERDET Fargevarianter

Forslaget på farget bakgrunn

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Hvit tekst

Profilfarge

AGDER FYLKESKOMMUNE

AGDER FYLKESKOMMUNE

Sort versjon med hvit tekst

Sort tekst

AGDER FYLKESKOMMUNE

Kun sort versjon

Merk: Å utarbeide retningslinjer for logoens gjengivelse på forskjellige flater er en naturlig del av en designmanual for fylkeskommunen. Skissene på denne siden må derfor sees på som preliminære skisser til inspirasjon og som forslag til hvordan det kan uttegnes i en eventuell ferdig løsning - ikke i seg selv som skisser til ferdig løsning.

Profile for Cheryl Macdonald

Forslag til våpenskjold fra byråene  

Forslag til våpenskjold fra byråene