Page 1


Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България и г-н Кирил Арнаутски, Председател на УС на Фондация „Созопол“ Rosen Plevneliev, President of the Republic of Bulgaria and Kiril Arnaudski, President of the Sozopol Foundation


Имаме основание да се гордеем като народ, създал съкровища, които заслужено се превърнаха в достояние за целия свят,

We have reasons to be proud of being a nation that has created treasures worth being known worldwide,

казва Росен Плевнелиев, президент на Република България, в речта си за откриване на изложбата “Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”

Says Rosen Plevneliev, President of the Republic of Bulgaria in his speech at the opening of the exhibition "Bulgaria’s Cultural Heritage – Past, Present, Future"

BG

“Благодаря за възможността да открия изложбата „Културно наследство на България: минало, настояще и бъдеще“. Тази изложба е съставена от макети на знакови обекти от материалното ни, културно и природно богатство. Бях информиран, че ученици ще сглобяват модели на тези обекти и искам да поздравя инициаторите на изложбата за тази прекрасна идея. Много е важно нашите деца точно по този начин – под формата на игра, да се запознаят с историята ни, да открият красотата на своята родина и да я заобичат. Организаторите дават ясен пример как добронамерените усилия в защита на една достойна кауза събират подкрепа, предизвикват респект. Ние, българите, имаме основание да се гордеем като народ, създал съкровища, които заслужено се превърнаха в достояние за целия свят. Уверен съм, че България има потенциал да включи повече обекти в списъците на световно културно наследство. Искам специално да подчертая, че в тази кауза имаме силната и важна подкрепа на ЮНЕСКО и лично на Генералния директор на Организацията г-жа Ирина Бокова, на която благодаря от все сърце за всичко, което тя прави за своята родина. Издигането на духовността и изкуството в ясен, видим приоритет на държавата е ясен знак, че сме пълноценна част от културното богатство на света. И този приоритет не се дължи само на министри, правителства и политици. Искам да благодаря на Фондация „Созопол“, на толкова много достойни институции и частни организации, фондации, които дказват отговорността и ясната си позиция в подкрепа на историята, в подкрепа на бъдещето на един достоен народ. Издигането на духовността като кауза, като цел, на изкуството като приоритет, е ясен знак, че ние сме и пълноценна част от културното многообразие на Европа и на света.

EN

“Thanks for giving me the possibility to open the exhibition “Bulgaria’s Cultural Heritage – Past, Present, Future”. This exhibition contains models of our symbolic sites of material, cultural and natural heritage. I was informed that pupils were involved in assembling models of the sites. I would like to congratulate the initiators of the exhibition for that brilliant idea. It is very important that our children by playing make themselves familiar with the history, realize the beauty of their home country and start loving it. The organizers have given a very vivid example how well-intentioned efforts in support of a merited cause attract support and win respect.

We, the Bulgarians, have reasons to be proud as a nation who has created treasures deservingly made popular worldwide. I am convinced that Bulgaria has the potential to include more sites in the world cultural heritage lists. I would like to particularly mention that this cause is strongly supported by UNESCO which is very important for us. We have the personal support of Mrs. Irina Bokova, the Director General of the Organization, whom I would like to thank for everything which she does for her country. The focus on culture and arts is a clear and visible priority of the state and a clear sign that we are a valuable part of the cultural wealth of the world. A priority which is not only due to ministers, governments and politicians. I would like to thank the Sozopol Foundation and to many respectful institutions and private organizations, foundations that show their responsibility and their clear position in regards of supporting the history and the future of a deserving nation. The focus of culture as a cause, an objective is a clear sign that we are a valuable part of the cultural diversity of 3


BG

Културната съкровищница на България е част от достиженията и богатството на цялата европейска и световна човешка цивилизация. Тя е и предпоставка за нашите успехи в бъдеще.

Знаем много добре, че България може да бъде силна, когато се интегрира. Ние вече сме достойни членове на европейското семейство, но чрез културата го правим по един изключително важен за нас, за нашето самочувствие и за общото бъдеще начин. Защото имаме толкова много какво да покажем и има толкова много все още непоказано. Затова благодаря на тези, които работят за популяризирането на българската култура и история по света. И затова подкрепям проектите, инвестициите и инициативите, които българските институции днес правят за опазване на тези богатства. Съхраняването на историческата памет ни задължава да продължим и да инвестираме. Това са вложени усилия, които се отплащат многократно. Не бива да имаме съмнения, че културата може да генерира икономически ръст и да развива българските райони. Вижте какво стана със Созопол в последните няколко години. Вече имаме и визията, имаме и проектите. Демократичният ни преход ни задължава да се обединим и около основите за стратегия на българската култура. Сега е времето държавата да работи по конкретни приоритети, по конкретни проекти и аз се радвам, че като президент имам възможност да работя заедно с всички и за новата стратегия за българската култура. Убеден съм, че в скоро време ще видим и конкретен документ, който ще подлежи отново на публично обсъждане. Само заедно и само познавайки и ползвайки културното наследство на нашата прекрасна родина можем да имаме обща кауза и можем да имаме поводи за гордост като българи.”

Europe and the world. The cultural treasury of Bulgaria is part of the achievements and the treasury of the entire European and human civilization as a whole. It is a pre-condition for our success in the future.

EN

We know pretty well that Bulgaria can be strong when integrated. We are well-deserved members of the European family. Through culture we also prove this in a way that is extremely important for us and for our self-confidence and our common future. Because we have so many things to show and so many things we have not yet shown. Therefore, I am thankful to those that are working for the popularization of the Bulgarian culture and history around the world. This is the reason I support the projects, the investments and the initiatives undertaken by the Bulgarian institutions today in preserving these treasures. The preservation of the history obliges us to continue making investments. These efforts have a multiple pay back effect. We should be convinced that culture can generate economic growth and develop the Bulgarian regions. Just consider what has happened with Sozopol for the last few years. Now we have the vision, and we have the projects too. Our democratic transition obliges us to unite around the foundations of the strategy of the Bulgarian culture. Now it is the time for the state to work on particular priorities and I am glad that as a President I have the opportunity to work with all on the new strategy of the Bulgarian culture. I am sure that very shortly we shall see a document subject to public discussions. Only being together and knowing the cultural heritage of our beautiful country we can have a common cause and reasons to be proud as Bulgarians.”


Културното наследство на България представено в изложба

The Cultural Heritage of Bulgaria presented in an exhibition

Постоянната експозиция, организирана от Фондация “Созопол”, е съставена от уникални макети на най-големите български забележителности

The permanent exhibition organized by the Sozopol Foundation comprises unique models of the most attractive sites in Bulgaria

BG

Фондация Созопол представи изложбата „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“ в Националния дворец на културата, която бе тържествено открита от Президента на Република България Росен Плевнелиев и Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Изложбата е част от инициативата на Фондация „Созопол“ за популяризиране на културното наследство на страната ни. Не случайно тя се открива в годината,

EN

The Sozopol Foundation presented the exhibition “Bulgaria’s Cultural Heritage – Past, Present and Future” in the National Palace of Culture which was officially opened by the President of the Republic of Bulgaria Rosen Plevneliev and Irina Bokova, the Director General of UNESCO. The exhibition is part of the initiative of Sozopol Foundation to popularize the cultural heritage of our country. By no coincidence it was opened


BG

когато се честват 40 години от подписването на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 16 ноември 1972 г. Експозицията е постоянна и приема гости безплатно всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч.

Изложбата е съставена от десетки експонати, събрани от фондация „Созопол“ с подкрепата на Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Върху някои от макетите и картините на исторически обекти са се трудили и ученици, което приобщава поколенията към творческа дейност и ги прави съпричастни към културното наследство на страната. Посетителите могат да разгледат уникални макети на най-значимите български забележителности. Сред експонатите на изложбата е и най-старият макет на сграда в България, дело на руския архитект Александър Померанцев. По него е изграден храм-паметникът „Св. Александър Невски“. Част от постоянната експозиция е и оригиналният макет на Рилския манастир, изработен от над 6 милиона кибритени клечки. Авторът му Пламен Игнатов е посветил 17 години от живота си на това произведение на изкуството. Пресъздадени са още Варненската крепост, Националния парк „Пирин“, Боянската църква, праисторическо селище в местността „Поляница“ край Търговище, църквата „Св. Богородица Петричка“ в Асеновата крепост край Асеновград, западната фасада на църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново, кръглата църква във Велики Преслав и тракийската гробница „Голяма Арсеналка“ от Долината на тракийските царе. Към изложбата ще бъдат добавени постепенно макети на всички български обекти на материалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО, както и други паметници от национално значение.

EN

in the year which celebrates the 40th anniversary of the signing of the World Cultural and Natural Heritage Convention adopted by the UNESCO General Conference on 16th of November 1972. The exhibition welcomes its visitors all work days from 9 am to 5 pm free of charge.

The exhibition has dozens of artifacts collected by the Sozopol Foundation with the support of the Bulgarian National Commission for UNESCO. Pupils have also worked on some of the models and paintings of the historical objects, which gathers generations to do a creative work and engages them to the cultural heritage of the country. The visitors have the possibility to see unique models of the most significant sites in Bulgaria. Among the exponents of the exhibition is the oldest model of a building in Bulgaria, made by the Russian architect Alexander Pomerantsev. The St. Alexander Nevsky Cathedral has been built on its model. Part of the permanent exhibition is the original model of the Rila Monastery, made of more than 6 million matches. Its author, Plamen Igntov, has devoted 17 years of his life to this work of arts. Models also have the Varna Fortress , the Pirin National Park, the Boyana Church, the prehistoric settlement in the area Polyanitsa near Targovishte, the church St. Bogoriditsa Petrichka in the Asen’s Fortress near the town of Asenovgrad, the western façade of the St. 40 Martyrs church in the city of Veliko Tarnovo, the round church in Veliki Preslav and the Thracian tomb Golyama Arsenalka located in the valley of the Thracian kings. Models of all Bulgarian sites of material cultural heritage under the aegis of UNESCO as well as other monuments of national importance shall be gradually added to the exhibition.


Опазването на наследството не е само поглед върху историята, а по-скоро поглед към бъдещето, казва г-жа Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО, по повод откриването на изложбата „Културно наследство на България – минало, настояще и бъдеще“, организирана от Фондация “Созопол” в Националния дворец на културата

BG

EN

Г-жо Бокова, как се чувствате като Генерален директор на ЮНЕСКО в юбилейната 40-годишнина от приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство?

Mrs. Bokova, how do you feel as a Director General of UNESCO celebrating the 40th anniversary of the adoption of the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage?

Както може да си представите, тази година, когато се чества 40-годишнината на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, ЮНЕСКО провежда може би десетки, ако не и стотици чествания. Но за мен това честване е може би най-вълнуващото и най-близко до сърцето ми като българка, която в момента заема този пост, тъй като зная, че България е не само сред първите страни, които са ратифицирали Конвенцията и са вписали своите 9 паметника, но че тази страна дълбоко уважава историята си, уважава историята на другите, уважава своето наследство и се стреми да го предаде на бъдещите поколения.

As you can imagine, this year when the 40th anniversary of the World Cultural and Natural Heritage Convention is celebrated, UNESCO conducts dozens even hundreds of celebrations.

Успява ли ЮНЕСКО във време на глобална икономическа, а и на духовна криза, да съхрани световното културно наследство?

Has UNESCO managed in the global economic as well as spiritual crisis to protect the world cultural heritage?

Дълбокият смисъл на това, което ЮНЕСКО прави, е не само да запази това наследство тъй като не става дума, както обикновено казваме, само за някакви постройки, руини, или материална култура. Става дума за ценности, за стремежа ни да предадем чрез историята ценностите на красотата, на добротата и на хуманизма.

The true meaning of what UNESCO is doing is not only to protect this heritage because it is not, as we use to say, only a question of some buildings, ruins or some material culture. It is a question of values, this is our aim to transfer the values of beauty, goodness and humanism via the history.

For me personally this is probably the most exciting one which is closest to my heart being a Bulgarian who holds currently that post, as I know that Bulgaria is not only among the first countries that have ratified the Convention and have registered its 9 monuments but it is also a country that deeply respects its history, the histories of other countries, its heritage and aims to pass it to the future generations.

To protect the heritage is not only a look back into the history; it is rather a look forward to the future, says Mrs. Irina Bokova, the Director General of UNESCO in connection with the opening of the exhibition “Bulgaria’s Cultural Heritage – Past, Present and Future”, which is organized in the National Palace of Culture by the Sozopol Foundation.


Mrs. Irina Bokova, the Director General of UNESCO and Kiril Arnaudski, President of the Sozopol Foundation

Г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО заедно с Г-н Кирил Арнаутски, председател на УС на фондация „Созопол“


BG

Как се справя България с тази задача?

Мисля, че от тази гледна точка, със своите съкровища България наистина има значим принос в световната култура. Той се състои не само от вече вписаните паметници и природни забележителности, но и от тези, които ще бъдат – по всяка вероятност – вписани в бъдеще. И аз бих искала отново да окуража и българското правителство, и българските институции, местни власти, неправителствените организации и гражданското общество, да продължат със своя ентусиазъм и усилия в тази насока. Искам също така да изкажа своето уважение към инициативата “Чудесата на България” на в. „Стандарт“, на Фондация „Созопол” и на всички техни партньори. Тази кампания създаде много добра обществена нагласа, за да може българския народ и, най-вече, младото поколение в България да познава по-добре своята история и своето наследство. ЮНЕСКО вярва, че наследството ще бъде, както ние казваме, в млади ръце, в ръцете на тези, които трябва да го познават, уважават и опазват. Искам да ви уверя, че и в бъдеще ще продължим да полагаме усилия в тази насока.

How does Bulgaria cope with this task?

EN

Според Вас доколко е важно запазването на индентичността във време на глобализация?

I believe that in this aspect Bulgaria, with its treasures, has a significant contribution to the world heritage. This not only includes the already registered monuments and natural landmarks, but also those that are to be registered, most probably, in future. It also includes the other natural beauties and cultural values that Bulgaria possesses. And I would like to encourage once again the Bulgarian government and the Bulgarian institutions, the local authorities, the non-profit organizations and the civil society to continue with their enthusiasm and efforts in this aspect. I would also like to express my gratitude to the Bulgaria’s Wonders initiative of Standard newspaper, the Sozopol Foundation and all their partners. This campaign created a very good public attitude so that the Bulgarian people, and especially the young generation in Bulgaria, know better its history and the heritage. UNESCO believes that the heritage should be, as we use to say, in the hands of the young people, in the hands of those who should know, respect and protect it. I would like to assure you that in future we shall continue with our efforts in this aspect. In your opinion, how important it is to know one’s identity in the time of globalization?

В този глобален свят ние всички имаме нужда от това да знаем откъде идваме, каква е нашата идентичност. Може би сега се нуждаем от това познание повече отколкото по-рано, тъй като вече няма граници, които да ни пазят, няма граници, които да определят една идентичност. Опазването на наследството не е само поглед върху историята, то е по-скоро поглед към бъдещето. Като Генерален директор на ЮНЕСКО поставям на преден план важността на опазване на материалното и нематериалното наследство. Затова искам да поздравя и г-н Плевнелиев за неговата изключително активна роля в тази толкова важна мисия за опазване на наследството ни, за опазване на българщината и да ви уверя, че ще продължа с цялото си сърце и душа да подкрепям тези усилия на България.

In this global world we all need to know where we come from, to be aware of our identity. Maybe, we need this knowledge now more than before as we have no boundaries any more to protect us, there are no boundaries to determine one identity. The protection of the heritage is not only a look back into the history; it is rather a look forward to the future. As a Director General of UNESCO I place the importance to protect the material and nonmaterial heritage in the limelight. Therefore I would like to congratulate Mr. Plevneliev for his very active role in this very important mission to protect our heritage and the Bulgarian spirit and to assure you that I would continue to support these efforts of Bulgaria with all my heart and soul.


Фондация “Созопол” навърши 10 години “Sozopol” Foundation celebrated 10 years

Фондация „Созопол” е осъществила множество мащабни проекти като водеща организация или партньор; понастоящем тя работи по нови 11 проекта, представени на следващите страници на списанието

BG 10

Фондация „Созопол” е основана от г-н Кирил Арнаутски през декември 2002 г. за осъществяване на дейност в обществена полза. Нейни основни цели са: развитие и насърчаване на международното сътрудничество; утвърждаване на добри практики и иновативни методи за опазване на природното и културното наследство; образование и възпитание на обществеността чрез системи за информация за околната среда и културното наследство; опазване и представяне на природните и културно-исторически обекти в полза на хората и природата; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора със специфични възможности; насърчаване на публично-частното партньорство; сътрудничество и обмен на информация с компетентните международни правителствени и неправителствени организации. Фондация “Созопол” има статут на неправителствена организация в консултативно партньорство с ЮНЕ-

Sozopol Foundation has made major policy projects as a leading organization or partner, it is now working on new 11 projects, which are presented on the following pages of the magazine. СКО. На 14 декември 2012 г. Фондацията беше избрана в десетчленния състав на Комитета за връзка между ЮНЕСКО и неправителствени организации от цял свят, в официално партньорство с тази световна организация. Тези престижни позиции дават възможност за практическо разгръщане на мащабните й намерения и разширяване на нейната дейност чрез осъществяване на трансгранични проекти в Югоизточна Европа, за проучване на нови взможности за партньорство, международно сътрудничество и пътища за финансиране. Към настоящия момент, тя е първата и единствена българска неправителствена организация в партньорски отношения с ЮНЕСКО. Фондацията е реализирала няколко проекта за археологически разкопки и експониране на откритите находки, за представяне на крепостните стени и древния облик на Стария Созопол, които преобразиха стария град и го превърнаха в място за културен и поклоннически


BG

EN

туризъм. Особен успех в нейната дейност е осъществения проект, спонсориран от Норвегия с близо половин милион евро по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, при който по време на разкопки на остров „Свети Иван” бяха открити мощи на Св. Йоан Кръстител. Дейностите на Фондация „Созопол” се осъществяват в тясно сътрудничество с държавните и общински институции, научни и други професионални държавни и частни организации от България и от чужбина, както и със сродни неправителствени организации. Фондацията се придържа стриктно към призива на международната общност и по-специал-

но на ЮНЕСКО, за осъществяване на инициативи за подобряване качеството на живот на хората със специфични възможности, с цел да гарантира тяхното социално приобщаване и зачитането на техните равни човешки права.

«Sozopol» Foundation was founded by Mr. Cyril Arnautski in December 2002 to operate for the public interest. Its main objectives are development and encouragement, international cooperation, promotion of best practices and innovative methods for preserving the natural and cultural heritage, educational of the population by information systems of the environment and cultural heritage, preservation and presentation of the natural and historical sites in favor of the population and the nature, promoting the social integration and personal development of disadvantaged people, promotion of public-private partnerships, cooperation and exchange of information between the competent international governmental and non-governmental organizations.

which have changed the old city and turned it to a place for cultural and pilgrim tourism.

The «Sozopol» Foundation has a statute of non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO. On December 14, 2012, the Foundation was elected into the ten-member Liaison Committee between the UNESCO and the NGOs worldwide, in official partnership with this global organization. This prestigious position offers an opportunity for the practical deployment of its large-scale endeavours.At present, it is the first and only Bulgarian NGO in partnership with UNESCO. The Foundation has realized several projects for excavations and exhibition of artifacts found, for presenting the fortified walls and ancient look of the Old Sozopol,

Фондацията има богат опит в иницииране, подготовка и изпълнение на проекти - национални и трансгранични, за опазване на културното наследство, финансирани по европейски програми, в които е бенефициент и партньор. Обектите, по които работи, са както в град Созопол и околностите му, така и в градове из цялата страна.

A significant success in its activity was the implement project, sponsored by Norway with nearly half a million euros under the Financial Mechanism of the European Economic Area in which during excavations on the island of «Saint John» were found the relics of John the Baptist. The activities of the «Sozopol» Foundation are carried out in close cooperation with the state and municipal institutions, scientific and other professional public and private organizations from Bulgaria and abroad, as well as with related non-governmental organizations. The Foundation strictly adheres to the call of the international community and in particular of UNESCO for the implementation of initiatives to improve the quality of life of people with specific opportunities in order to ensure their social inclusion and respect for the equal human rights. The Foundation has large experience in initiating, preparing and implementing projects - national and cross-border protection of cultural heritage of European funded programs in which it is a beneficiary and partner. The objects on which it works are both in Sozopol and its surroundings and in cities across the country. 11


Фондация „Созопол“ създава условия за културен туризъм Искаме да утвърдим България като предпочитано място в това отношение, казва председателят й Кирил Арнаутски Г-н Арнаутски, Вие не сте родом от Созопол, защо се заехте с проекти именно там? Роден съм през 1956 г. в с. Владимирово, област Монтана. Завършил съм строителен техникум „Г.С.Раковски” във Враца. Имам щастието от 1971 г. до днес да уча и върша работата, която искам. През 1989 г. създадох фирма ЕТ ”Кибор-Кирил Арнаутски”, която работи и до днес и е вече с 23-годишна история. Влюбен съм в морето и имах прекрасни преживявания в Созопол. Затова през 1994 г. купих там стара и полуразрушена къща. Бях решил да я възстановя. Тогава нямах представа с какво се захващам. Когато започнахме работите в имота, открихме останки от уникални културни ценности. Вместо да ги разбием, ги запазихме и вече 14 г. градим и оформяме нашия музеен комплекс ”Южна крепостна стена и кула”. Започнах да се интересувам от история и археология. Хобито ми се превърна в професия и сега са занимавам само с това. Вече 12 г. съм жител на Созопол. Как дойде идеята за Фондация „Созопол”? Идеята се роди от група ентусиасти. Създадохме я през декември 2002 г, а в тези години финансиране можеше да се осигури само по международни проекти. Ето защо, с активното съдействие на Община Созопол и Областната управа на Бургас започнахме разработване и изпълнение на такива проекти.

BG 12

Разкажете ни за реализираните проекти. По какви нови работите? По изпълнения наш проект: „Старинен Созопол – манастир Свети Иван Предтеча – културата през вековете” бяха открити част от мощите на Йоан Кръстител. Проектът се финансира от Финансовия меха-

низъм на Европейското икономическо пространство и Кралство Норвегия. Благодарни сме на Норвежкото посолство в лицето на Посланика, Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн. То спомогна извънредно много за успешното реализиране на проекта, който е от изключителна важност за региона. Екипът от специалисти на Фондация „Созопол” работи активно по изготвяне на проекти, свързани с опазване, консервация, реставрация и популяризиране на паметници на културата, както и по изготвяне на проекти от национално значение, надграждащи вече изпълнените. В момента се работи по 11 нови проекта, сред които “Консервационно-реставрационни работи на паметник Цар Освободител Александър II”, „Замък Баба Вида – дунавска врата през хилядолетията”, „Хисаря /Диоклецианополис/ - градът на императорите”, ”Лопушанският манастир „Св.Иван Предтеча” – символ на възрожденската духовност” и т.н. Фондацията ни работи в цялата страна. Чрез тези проекти, тя създава условия за устойчиво развитие чрез атрактивен културен туризъм и за изграждане на туристическия имидж на България. Какво трябва да се направи за развитието на културния туризъм? От създаването си досега, множеството изпълнени проекти в Созопол категорично показват пътя, по който трябва да се върви, за да привлечем туристи от цял свят. Целта ни е не само опазване и популяризиране на нашето природно и културно наследство, но и да дадем своя, макар и малък принос, България да се позиционира на световната сцена като предпочитано място за отдих, за културен и поклоннически туризъм. Знаем, че за да изпълним тази мисия, трябва да работим в синхрон и тясно сътрудничество с държавни, общински, религиозни, научни, обществени, предприемачески и медийни институции.


The Sozopol Foundation facilitates cultural tourism We’d like to establish Bulgaria as a preferred place in this respect,” says its President, Kiril Arnautski Mr. Arnautski, you’re not a Sozopol native; why did you engage in projects precisely there? I’m born in 1956 in the Vladimirovo village, Montana Province. I’ve graduated from the G.S.Rakovski High School of Building Construction in Vratsa. Since 1971, I’ve been lucky to study and then do the work I like. In 1989, I founded Kibor–Kiril Arnautski Reg., a firm that still operates today and has already 23 years of history. I’m in love with the sea and I’ve had wonderful experiences in Sozopol. This is why in 1994 I purchased there an old semi-destroyed house. I had decided to restore it. Then, I had little idea what am I running into. When we started work on the property, we discovered remains from unique cultural treasures. Instead of demolishing them, we preserved them and we’re already in our 14th year of building our “Southern Fortification Wall and Tower” museum complex. I acquired an interest in history and archaeology. This became my hobby and it’s the only thing I do now. I’m a Sozopol citizen since 12 years already. How came the idea of the Sozopol Foundation?

EN

The idea was born in a group of enthusiasts. We implemented it in December 2002. My property is bordering state property. To allow the inclusion of the newly created “Southern Fortification Wall and Tower” architectural and historical museum into the environment of the “Antique Sozopol” reserve, intrusion into state and municipal properties was necessary. In those years, financing was only available through international projects. With the active collaboration of the Sozopol Municipality and of the Burgas provincial administration, we began developing and implementing such projects. Tell us about the projects implemented. What new ones are you working on? In the course of our project “Antique Sozopol – St John

Precursor Monastery – Culture throughout the Centuries”, part of St John the Baptist’s relics was discovered. A unique discovery of world-scale importance. The project is funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) and by the Kingdom of Norway. We’re grateful to the Embassy of Norway in the person of the Ambassador, H.E. Tove Skarstein. It had an exceptionally extraordinarily important role in the successful implementation of the project, which is of exceptional importance for the region. The Sozopol Foundation’s team of professionals works actively on the preparation of projects linked to the preservation, conservation, restoration, and socialization of cultural monuments, as well as on the development of projects of national importance that build upon those already completed. Currently under development are the projects “Antique Sozopol – St John Precursor Monastery – Past, Present, Future“; Architectural and Historical Complex “Baba Vida Castle – a Danube portal through the Millennia”. The development of a large-scale project, “The St Ivan Island – Bakarlaka, on the Via Pontica Birds’ Route – Nature, Ecology, and Us”, is expected. Our foundation operates nationwide. By developing its projects, it creates conditions for the progress of cultural tourism and for raising Bulgaria’s touristic image. What should be done for the development of cultural tourism? Since our establishment, we have already a number of completed projects in Sozopol: they indicate categorically the way that should be followed to attract tourists from around the world. Our objective is not just preserving and popularizing our cultural and historical heritage but also making our however small contribution for the positioning of Bulgaria on the global stage as a preferred destination for cultural and pilgrimage tourism. To achieve this mission, we know already that we have to work synchronously with state, municipal, religious, scientific, social, entrepreneurial, and media institutions. 13


Консервационно-реставрационни работи на паметник „Цар Освободител Александър II Conservation and restoration works of Tsar Osvoboditel (Alexander II) monument

Паметникът е едно от големите постижения на прочутия флорентински скулптор Арнолдо Дзоки. Италианецът печели конкурса за проект, обявен в края на XIX век по инициатива на Върховния поборническо-опълченски комитет, в конкуренция с близо 90 скулптори от 15 страни.

BG 14

Основният камък е положен на 23 април 1901 г. (Гергьовден) в присъствието на княз Фердинанд I. Работата по изграждането на паметника завършва на 15 септември 1903 г., а официалното му откриване е на 30 август 1907 г. На освещаването му присъстват участници от войната, княз Фердинанд I, великият княз Владимир Александрович, син на Александър II, военният министър ген. Каулбарс, ген. Столетов, ген. Паренсов, както и Арнолдо Дзоки. Досега статуята на Цар Освободител е ремон-

тирана само веднъж и то частично - след Втората Световна война. Тогава са запълнени дупките от шрапнели. При сегашната реставрация е обновен целият паметник. Така реално за първи път ясно се виждат барелефите. В тях са вградени образите на около 30 държавници военни и общественици. Сред тях - ген. Гурко, ген. Скобелев, граф Игнатиев и Иван Вазов. Паметникът се намира на столичния булевард „Цар Освободител“, с лице към сградата на Народното събрание. Официалното му откриване ще бъде на 3-ти март 2013 г., в чест на 135-тата годишнина от Освобождението на България. Фондация “Созопол” е консултант по този проект, който се финансира от Фонд „Поколение”, Руска Федерация.


снимкa: Валери Захов

Паметникът на Цар Освободител е един от найвнушителните паметници в София. Издигнат е в чест на Освобождението на България (1878 г.), в израз на признателността на българския народ към руския народ в лицето на руския император Александър II и като символ на българската свобода.

The monument to the Tsar Osvoboditel (Tsar Liberator) is one of the most imposing monuments in Sofia. It was erected in honour of the Liberation of Bulgaria (1878), as a token of gratitude of the Bulgarian to Russian people in the person of the Russian Emperor Alexander II and as a symbol of Bulgarian freedom.

The monument is one of the great achievements of the renowned Florentine sculptor Arnoldo Zocchi. The Italian won the project in competition with nearly 90 artists from 15 countries in the end of 19th century on the initiative of the Supreme Veteran Volunteer Committee.

EN

The foundation stone was laid on 23rd of April 1901 (St. George’e Day) in the presence of Knyaz Ferdinand of Bulgaria. The monument was completed on 15th September 1903 and its inauguration was on 30th August 1907. The monument’s inauguration attended veterans from the war, Knyaz Ferdinand I, Grand Duke Vladimir Alexandrovich of Russia, son of Alexander II, the Minister of War Gen. Kaulbars, Gen. Stoletov, Gen. Parensov, as well as Arnoldo Zocchi. The monument to the Tsar Osvoboditel has been

repaired only once so far, partially, after the Second World War. Then only the holes of shrapnel shells were filled. During the present restoration, the whole monument was renewed. This is actually the first time when the bas-reliefs could be clearly seen. The bas-reliefs depict the images of nearly 30 statesmen, military men and public figures. Among them you will find the generals Gourko and Skobelev, Count Ignatiev and Ivan Vazov. The official inauguration of the monument will be on 3rd of March 2013, when the 135th anniversary of the Liberation of Bulgaria will be celebrated. Sozopol Foundation is the consultant of this project, which is funded by Pokolenie /Generation/ Foundation, the Russian Federation. 15


Изграждане на художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в град Велико Търново Erection of an artistic lighting and tourist infrastructure for accessing the Trapezitsa historical site in the town of Veliko Tarnovo Поради факта, че крепостта е част от старата столица Търново, тук са построени много и красиво украсени църкви и сгради. На този хълм зад дебели крепостни стени се намирали главните църковни сгради на столицата, както и резиденцията на патриарха.

BG 16

В края на ХІХ - началото на XX век при археологически разкопки са намерени основите на 17 църкви, всяка от тях богато украсена и тясно свързана с българската история. Някои от тях са манастирски. Eдна от църквите за няколко века е приютявала мощите на Св. Иван Рилски, преди те да бъдат преместени в Рилския манастир. Откритите находки показват, че на Трапезица са

живеели богати и знатни хора, обитавали великолепни къщи със забележителна архитектура. Крепостта е била свързана с Цитаделата на хълма Царевец чрез мост, до който се стигало по път, изсечен в скалите. Естествената укрепеност на Трапезица била главна защита на хълма – от три страни той е заобиколен от буйните води на река Янтра. Четири входа са водели до вътрешността на крепостта, като главният е бил от юг. Част от южната порта е запазена и до днес. Проектът, по който Фондация “Созопол” е консултант, се финансира по Оперативна програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


снимки: Николай Василев

EN

Трапезица е вторият по значение укрепен хълм на старата българска столица Търново. Намира се на десния бряг на р. Янтра, северозападно от крепостта Царевец. Представлява естествена крепост, заобиколена от трите си страни от реката. Някога върху стръмните скали се издигали високи стени с бойници и кули.

Trapezitsa is the second most important fortification in the old Bulgarian capital of Tarnovo. It is located on the right bank of the Yantra river, to the north-west of Tsarevets Fortress. It is a natural fortress surrounded by the river from three sides. In the past there were high walls with loop-holes and towers on the steep rocks.

Being a part of the old capital of Tarnovo, Trapezitsa hosted many beautiful buildings and churches. The main Christian buildings of Turnovo, as well as the Patriarch’s residence were kept on this hill behind the thick fortress walls.

dences of rich and noble Bulgarians who lived in spacious buildings with remarkable architecture. A road hewn into the rock led to a bridge that connects Trapezitsa with the fortress of Tsarevets.

During excavation works at the end of the 19th the beginning of the 20th century, archaeologists discovered the remains of 17 churches, each of them beautifully decorated and closely connected with the Bulgarian history. One of the churches kept the relics of St. Ivan Rilski for a few centuries, before they were moved to the Rila Monastery. The finds indicate that Trapezitsa hosted the resi-

Trapezitsa was protected on three sides by the Yantra river, which provided natural defense mechanism. Four entrances led inside. The southern entrance was the main one. Part of the southern gate is still preserved. The project under which the Sozopol Foundation works as a consultant is funded by an Operational Program of the Ministry of Regional Development and Public Works. 17


Замък Баба Вида – Дунавската врата през хилядолетията The Baba Vida Castle – The Danube Gate through the centuries Още римляните са оценили стратегическите преимущества на мястото и са издигнали тук една от най-важните крепости по лимеса – античната Бонония, продължила да действа до края на VІ – началото на VІІ в. Функцията й – на Дунавска врата към Балканите, продължавала и през следващите епохи. Оценявайки значението й на възлов военен и търговски пункт, балканските владетели и тези на средноевропейските държави водели войни за крепостта.

BG 18

Средновековният град Видин е възникнал през периода на Първото българско царство, към края на ІХ в. с името Бъдин, по-късно Бдин. В укреплението, което знаем като “Баба Вида”, се настанил гарнизон и управителят на града. Той станал административен и религиозен център на голяма област в България. Името на града, респективно на

крепостта, се свързва с ред забележителни исторически лица, негови управители. Данните за града свидетелстват за изключително богатата история на Видин, съпоставима с историята на столиците ни Плиска, Преслав, Охрид, Велико Търново. Замъкът “Баба Вида”, ядро на крепостта БононияБдин-Видин, е символ на тази история. Днес този паметник на културата от национално значение, е оригинален музей на открито с експозиция, илюстрираща живота и бита на обитателите й и важни моменти от историята на България. Проектът, в който като партньор участва Фондация „Созопол”, предвижда консервация, реставрация и социализация на “Баба Вида” - експониране на замъка в архитектурния му облик от епохата на Средновековието.


Замъкът “Баба Вида” във Видин, разположен на брега на река Дунав, е единственото средновековно отбранително съоръжение и владетелска резиденция, запазено до наши дни в цялостен архитектурен обем. The Baba Vida Castle in Vidin is located on the Danube river bank and is the only medieval defensive installation and ruler’s residence preserved nowadays in its entire architectural scope.

The Romans have evaluated the strategic advantages of the place and erected here one of the most important fortresses along the limes – the ancient Bononia, which was used until the end of 6th – beginning of 7th century. It continued to function as the Danube gate to the Balkans, during the following ages too. The Balkan rulers and the rulers of the middle European countries fought for the fortress appreciating its importance of a crucial military and commercial point.

EN

The medieval town of Vidin emerged during the First Bulgarian Kingdom at the end of 9th century called Badin, later Bdin. The stronghold which we now know as Baba Vida was inhabited by a garrison and the governor of the town. It turned into an administrative and religious centre of a big province in Bulgaria. The name of the town, the fortress

respectively, is connected with many remarkable historical personalities, who were its governors. The data about the town reveal an extremely rich history of Vidin, comparable with the histories of our capitals Pliska, Preslav, Ohrid, Veliko Tarnovo. The Baba Vida Castle, the core of the Bononia-BdinVidin Castle, is a symbol of this history. Today Baba Vida, a cultural monument of national importance, is an original open air museum with an exposition illustrative of the life style of its dwellers and of important milestones of Bulgaria’s history. The project to which the Sozopol Foundation participates as a partner plans for conservation, restoration, and socialization of «Baba Vida» exposing the castle in its architectural appearance from the Middle Ages. 19


Лопушанският манастир „Св.Иван Предтеча” – символ на възрожденската духовност Lopushanski Monastery ” St. John the Baptist “symbol of spiritual renaissance На мястото на сегашния манастир „Св. Йоан Предтеча“ някога е имало друг, построен още през Второто българско царство, който е напълно разрушен по време на турското нашествие.

BG 20

В периода 1850-1853 г. Лопушанският манастир е възстановен от чипровски монаси. Тогава били изградени и днешната съборна църква, жилищният корпус, дворната порта, оградата и дворната чешма. Автор на всички тези сгради и съоръжения е майстор Лило, основоположник на една от найзначимите възрожденски строителни школи - Славинската. През Възраждането в Лопушанския манастир е действало килийно училище, а той е била средище на националноосвободителните и църковните борби. Манастирът се превръща в любимо място на

Иван Вазов и по време на пребиваването си там той създава част романа си „Под Игото“. Лопушанският манастир е действащ и обитаван от монашеско братство. Архитектурата на църквата му наподобява тази на Рилския манастир. В каменния градеж на църквата са издълбани релефи с фигури на мъже, животни и отделни глави. Храмът не е изографисан, но притежава един от най-красивите олтарни иконостаси в Северна България, дело на майстора от самоковската художествена школа Стойчо Фандъков. Освен образите на апостолите към главния иконостас се числят осем икони, дело на Станислав и Никола Доспевски. Проектът на Фондация „Созопол” предвижда архитектурни дейности – ремонти, консервационни и реставрационни работи.


Лопушанският манастир, паметник на културата с национално значение, е разположен в Чипровския дял на Стара планина, в долината на река Дългоделска Огоста. Намира се на 21 км от Монтана.

Lopushanski monastery, a monument of national importance, is located in Chiprovtzi part of the Balkan Mountains, in the valley of the river Dalgodelska Ogosta. It is located 21 km away from Montana.

On the site of the present monastery «St. John the Baptist» there had been another one built during the Second Bulgarian Empire, which was completely destroyed during the Turkish invasion.

Yoke”/ “Pod Igoto”/.

Between 1850 and 1853, the Lopushanski Monastery was restored by monks from Chiprovtsi. Then were built and today’s Catholic church, residential housing, yard gates, the fence and garden fountain. Author of all those buildings and facilities is a master called Lilo, the founder of one of the most important Renaissance schools – The Slavinsk.

EN

During the Renaissance in Lopushanski monastery there was a small school, but it was a center of national liberation and church struggles. The monastery became a favorite place for Ivan Vazov and during his stay there, he created a part of his novel «Under the

Lopushanski monastery is active and inhabited by preceptor. Its architecture resembles the church of the Rila Monastery. In the construction of the stone church reliefs are carved figures of men, animals and individual chapters. The temple is not painted, but has one of the most beautiful altar iconostasis in northern Bulgaria, the work of masters from the Samokov art school Stoicho Fandakov. Apart from the images of the apostles to the main iconostasis there are also eight icons which are work of Stanislav and Nikola Dospevski. The project of the Sozopol Foundation includes architectural activities - repairs, conservation and restoration works. 21


Хисаря /Диоклецианополис/ градът на императорите Hisarya / Diocletianopolis / “The City of Kings” Хисаря има богата хилядолетна история и културно наследство, заради което е обявен за национален археологически резерват. Известни са по-старите му имена – през античността Аугуста, Диоклецианополис, Севтополис.

BG 22

Благоприятният климат и минералните води в района са привлекли хората от най-дълбока древност. Съществувало е праисторическо селище още преди V-IV хил. пр. Хр. По-късното тракийско селище около минералните извори влиза в пределите на Одриската държава. Около изворите са изградени лечебнорелигиозни светилища (нимфеуми). От този период датират големия тракийски култов комплекс край Старосел. Градската архитектура е съсредоточена в днешния централен градски парк до извор “Момина сълза”. Тук се намират владетелска резиденция, бански ком-

плекс - едни от малкото запазени римски терми на Балканския полуостров, в които са били извършвани процедури и лечение с минерална вода, амфитеатър. Откритите в града 10 раннохристиянски базилики от периода IV – VI в. отразяват особеностите в развитието на раннохристиянската архитектура. Всички паметници на културата в Хисаря са експонирани в подходяща паркова среда и са достъпни за посещение. Поддържането им в изправен вид изисква постоянни грижи. Цел на проекта в който партньори са община Хисаря и Фондация „Созопол” е укрепването на източната осмоъгълна кула на крепостната стена на Диоклецианопол чрез консервация и реставрация, както и възстановяване на отделни сектори от стената около кулата, които са в тежко състояние.


снимки: www.imagesfrombulgaria.com • Ненко Лазаров

Известен с термалното находище от 22 извора с доказани лечебни качества, използвани още в древността, град Хисаря се намира на южните склонове на Средна гора. В ново време (1882 г.) тук е положено началото на организираното балнеолечение в България.

Famous for its thermal spring deposit of 22 proven medicinal properties, used in antiquity, the town of Hissarya is situated on the southern slopes of the Middle Mountain. In recent times (1882) here is where the beginning of the organized medical treatment in Bulgaria is being found.

Hissarya has a long rich history and cultural heritage, for which it was declared a national archaeological reserve. Notable are his old names - in antiquity Augusta Diocletianopolis, Seuthopolis.

treatment with mineral water and an amphitheater.

The region‘s favourable climate and mineral springs have attracted people since the most distant antiquity. There was a prehistoric settlement before V-IV century BC. The later Thracian settlement near the mineral springs became part of Odryn state. Around some springs are built Medical religious shrines (nympheums). It‘s from this period that the large Thracian religious complex near Starosel is dated.

EN

The urban architecture is focused on today‘s central city park next to the spring „Lily of the Valley.“ Here are situated the royal residence, swimming complex one of the few preserved Roman baths in the Balkans, where they were performing the procedure and

The found 10 early Christian basilicas in the city of in the period IV - VI century reflect the peculiarities of the development of early Christian architecture. All monuments of culture are exhibited in Hisarya park in appropriate park surroundings and accessible to visitors. Their maintenance in good condition requires permanent care. The objective of the project, in which the Hisarya Municipality and the Sozopol Foundation are partners, is the reinforcement of the Eastern octagonal tower of the fortification wall of Diocletianopolis through conservation and restoration, as well as the restoration of specific sections of the wall near the tower that are in grave condition. 23


Боянската църква – символ на средновековното българско монументално и изобразително изкуство Боянската църква „Св. Св. Никола и Пантелеймон”, разположена в столичния кв. Бояна, е един от културните символи на България и е включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.. Тук в 1854 г. руският изследовател Виктор Григорович открива Боянския поменик на българските царе и Боянския палимпсест - забележителни паметници на българското средновековие.

BG 24

Църквата е един от шедьоврите на българското и световното културно наследство. Тя е обект на най-многобройни научни изследвания в българската медиевистика. Сред тях се откроява монографията на най-големия византолог на ХХ век Андре Грабар. Архитектурният образ на църквата (без притвора) и особеностите му я причисляват към творбите

на Търновската архитектурно-художествена школа, с най-висша изява – запазените стенописи от 1259 г. Боянската църква е сред най-посещаемите културни обекти в България, което налага сериозни постоянни грижи за нейното опазване и достойно представяне като национален и световен паметник. Съпричастна към тази задача, Фондация „Созопол” е разработила проект в партньорство с Националния исторически музей, който предвижда рехабилитация и оформяне на околната среда на църквата – парка, оградата му и реконструкция на сградата, в съответствие със съвременните изисквания за културен туризъм. При изпълнение на проекта са предвидени археологически проучвания в отделни сектори на парка, каквито досега не са правени.


The Boyana Church a symbol of Bulgarian medieval monumental and pictorial art Boyana Church „St. Nicholas and St. Panteleimon”, located in Boyana, Sofia, is one of the cultural symbols of Bulgaria and is listed as a cultural monument of World Cultural and Natural Heritage of UNESCO. It is a subsidiary of the National History Museum in Sofia from 2003. Here in 1854 the Russian researcher Viktor Grigorovich discovers Boyana screed of Bulgarian kings and Boyana Palimpsest remarkable monuments of the Bulgarian medieval.

EN

The church is one of the masterpieces of Bulgarian and world heritage. It is an object of the research in numerous Bulgarian medieval studies. Among them is the monograph of the biggest Byzantologist of the twentieth century Andre Grabar. The architecture of the church (without the porch) and its characteristics attributes it to the works of the

Tarnovo’s architectural art school with the highest performance - preserved frescoes from 1259. The Boyana Church is among the most visited cultural sites in Bulgaria, which requires serious permanent care for its preservation and its appropriate presentation as a national and global monument. Committed to this task, the Sozopol Foundation has developed a project in partnership with the National Museum of History that includes rehabilitation and landscaping of the surrounding area of the church - the park and its fence - and reconstruction of the building meeting contemporary cultural tourism standards. While implementing the project, archaeological studies in specific sectors of the park that haven‘t been conducted yet will be carried out. 25


Видинската Синагога – културен център Жул Паскин Vidin Synagogue – Jules Pascin Cultural Center Постройката е издигната през 1894 г. на мястото на разрушена по-стара, вероятно средновековна Синагога, Дървеният материал е доставен от Трансилвания и Унгария, а лампите, полилеите и чиновете са от Виена и Австрия. По план е едноабсидна базилика, с притвор, галерии и четири кули. Изящната й архитектура носи белезите на европейската архитектура по поречието на р. Дунав (сходна със Синагогата в Будапеща). Интериорът е колоритен, в детайлите с вплетени елементи от източните модели и символи.

BG 26

Главната фасада е внушителна. Решена е с издаден напред челен обем и странични кули. Четирите кули са с арковидни прозорци, събрани по двойки, с цветни стъкла и фина декоративна решетка.

От 1950 г. сградата не се използва по предназначение, а като склад, което води до твърде лошото ѝ състояние в момента — десетилетия без покрив, вследствие на което стените се рушат. Налагат се спешни мерки за опазването й. Цялостната й архитектурна реставрация и превръщането й в културен център „Жул Паскин” – художникът със световна известност, родом от гр. Видин, ще допринесе за оживяването на паметника и за приобщаването му към културната среда на града, като ще го направи привлекателно място за ценителите на архитектурата и изкуството. Близостта на Синагогата до Замъка „Баба Вида” и до други културни ценности ще я превърне в един от жалоните на културния маршрут в града. В тази посока са целите на проекта, разработван в партньорство между Областна управа Видин,, Сдружение „Синият Дунав” и Фондация „Созопол”.


Видинската Синагога е вторият по големина еврейски молитвен дом в България след Софийската централна Синагога. Разположена е на високо място, недалеч от Замъка „Баба Вида”. Тя е културна ценност от национално значение.

The Vidin synagogue is the second largest Jewish house of prayer in Bulgaria after the Sofia Central Synagogue. It is located at an elevated place not far away from the Baba Vida Castle It is a cultural monument of national importance.

The building was erected in 1894 at the place of a destroyed older synagogue, most probably a medieval one. The wood material was delivered from Transylvania and Hungary; the lamps, chandeliers and the desks - from Vienna and Austria. It is, according to its plan, one-nave basilica, with a narthex, galleries and four towers.

Since 1950 the building has not been used as per its purpose but as a warehouse which explains its quite bad present state – being roofless for decades resulted in wall crumbling. Urgent measures are required to preserve it.

Its subtle architecture has the characteristics of the European architecture along the Danube River (similar to the synagogue in Budapest). Its interior is colorful, elements of the eastern forms and symbols are entwined in the details.

EN

The main façade is imposing. It has a protruding front volume and lateral towers. The four towers have arc stained-glass windows, combined two by two, and fine decorative grid.

Its entire architectural restoration and turning it into Jules Pascin Cultural Center – a worldwide popular artist born in Vidin - shall revive the monument and integrate it to the culture of the town making it an attraction for the connoisseurs of architecture and arts. The proximity of the synagogue to the Baba Vida Castle and other cultural landmarks shall make it one of the landmarks of the cultural sites in the town. The objectives of the project developed jointly by the Vidin Provincial Administration, the Blue Danube Association, and the Sozopol Foundation are focused in this direction. 27


Сградата на Конака – Исторически музей на Мелник The Building Konaka Historical Museum of Melnik Това е най-монументалната възрожденска обществена постройка в града. През османската епоха в нея се е помещавала градската и областна управа (Конак), а след 1913 г., когато Мелник влиза трайно в пределите на България, тя е превърната в правителствено здание – Околийска управа, до 1925 г. По-късно се е ползвала за училище, а след построяването до нея на новото училище през 1972 г., е превърната в ученически пансион. През 90-те години на ХХ в. и до днес е изоставена.

BG 28

По план постройката принадлежи към типа на конаците с издължено рамо на кръста. Двуетажността и старателното оформяне на фасадата й, със стълба отпред, й придава внушителност и представителност, вдъхвали на гражданите на Мелник и на посетителите му респект към властта.

По неофициални данни Конакът е изграден през 1821 г. В ансамбъл с него са били сградите на турската казарма (на мястото на новото училище) и турския затвор (днес Узунова къща-хотел). Това се вижда на архивни снимки на града от началото на ХХ в. Той е издигнат върху терен с останки от разрушени градски структури от епохата на Средновековието (между ІХ-Х и ХVІХVІІ век). Планово-простраствената структура и представителният архитектурно-художествен образ на сградата на Конака е предпоставка да се адаптира за Исторически музей на Мелник. Партньори по проекта са община Сандански, Фондация „Созопол” и Фондация „ Белица”.


EN

Сградата на бившия турски Конак е културна ценност с цялостно запазен архитектурен обем. Намира се в Националния археологическия резерват „Античен, средновековен и възрожденски град Мелник”. Обявена е за архитектурностроителен паметник на културата.

The building of the former Turkish Konak is a cultural heritage with entirely preserved architectural space. It is located in the National Archaeological Reserve "Ancient, Medieval and Renaissance Melnik", Municipality of Sandanski. It was declared an architectural- construction monument of culture.

This is the most monumental Renaissance public building in the city. During the Ottoman period it was housed the urban and regional government (Konak), then in 1913 when Melnik was included in the territory of Bulgaria, it was turned into a government building - Okoliiska government until 1925. Later on it was used as school and then after the build of the new school in 1972, was turned into a boarding school. In the 90 years of the twentieth century and in nowadays it is abandoned.

Due to unofficial data the Konak was built in 1821 in a group with him were the Turkish barracks buildings (the site of the new school) and Turkish prison (now Uzunova house hotel). This is seen in archival images of the city from the early twentieth century. It was erected on a site with remains of destroyed public structures of the Middle Ages (between IX- X and XVI-XVII centuries).

In plan the building belongs to the type of resting places of elongated arm on the cross. The doublefloored and careful shaping of its facade with pillars in front, gives impressiveness and representativeness which has inspired to citizens and visitors of Melnik respect for his power.

The planned area structure and representative architectural imagery of the building Konaka are a prerequisite for its adaptation for a Museum of History of Melnik. The project partners are the Sandanski Municipality, the Sozopol Foundation, and the Belitsa Foundation. 29


Крепостни зидове, стражеви кули и входната порта на Аполония (Созопол) – път през вековете Fortification walls, guard towers and front gate of Apollo (Sozopol) - time in ages

BG 30

Крепостта, изградена от огромни варовикови квадри през 611 г. пр. Хр., пази града в продължение на седем века. През вековете е била напълно разрушена само два пъти. По времето на император Анастасий (491–518) Созопол отново е ограден с 2-километрова крепостна стена, подсилена с 10 кули.

центъра на града, на територията на националния археологически резерват „Античен град Аполония”, неотдавна бяха разкрити монументални архитектурни останки от фасадната отбранителна стена на Аполония (Созопол), с главния вход на крепостта.

Градът преминава в българско владение при управлението на хан Тервел. Така започва историята на най-мощната българска крепост в югоизточната част на страната. Особено важна е ролята й през Второто българско царство. Поради разрасналата се морска търговия, крепостта става примамлива цел със своето голямо и естествено защитено пристанище. Затова през 1304 г. цар Светослав Тертер прави Созопол център на свой личен феод.

На 10 м пред крепостта бе разкрита църквата „Св. Николай Чудотворец”. Откритите находки от византийски и български владетели предполагат, че тук най-вероятно се е помещавал митнически пункт.

При спасителни археологически разкопки, организирани от Националния исторически музей в

С направените открития, финансирани от правителството на Република България по проект на Фондация „Созопол”, на жителите и гостите на града се предоставя още един интересен културен обект. Продължават археологическите проучвания, консервационните работи и благоустройствената дейност по проекта.


EN

В средновековните морски карти с черно мастило са изписани имената на около 50 черноморски крепости. И само за четири от тях - за големите и добре укрепени пристанища - е използвано червено мастило. Найюжното от тях е Созопол.

On medieval marine navigation maps, the names of about 50 Black Sea coastal fortresses are written in black ink. And only for four of them a red ink is used – for the large and well-fortified ports. This is how the history of the most powerful Bulgarian fortress in the South-East of the country begins.

The fort, built of massive limestone quadrae in 611 BC., keeps the city for seven centuries. Over the centuries, has been completely destroyed twice. At the time of Emperor Anastasius (491-518) Sozopol is again surrounded by a two-kilometer wall, reinforced by 10 towers.

National Museum in the city center, within the national archaeological reserve «Ancient city of Apollonia» recently were discovered remains of a monumental architectural remains from the facade defensive wall of Apollonia - Sozopol, the main entrance of the fortress.

The city goes under Bulgarian occupacy during the rule of Khan Tervel. From that moment on starts the story of the most powerful Bulgarian fortress in the southeast of the country. Especially important is its role during the Second Bulgarian Kingdom.

At 10 meters in front of the castle is revealed the church «St. Nikolay». The findings from the Byzantine and Bulgarian rulers suggests that there probably is housed a customs office.

Due to the sprawling maritime trade the fortress became tempting targets for its large and naturally protected harbor. That is why in 1304 the king Svetoslav Terter make Sozopol the center of his personal fiefdom. When rescue excavations were organized by the

With the discoveries, which were funded by the Government of the Republic of Bulgaria under a project of the Sozopol Foundation, the inhabitants and the guests of the town received yet another interesting cultural site. Archaeological studies, conservation works, and landscaping are continuing as per the project. 31


Тракийска куполна гробница – символ на Поморие Pomorie Beehive Tomb – the Symbol of Pomorie Много архитекти от цял свят изучават гробницата, за да разгадаят тайната на гъбообразния й купол. Обявена е за архитектурно-строителен паметник с национално значение. Датирана от ІІ - ІІІ в. сл. Хр., гробницата се намира западно от едноименния град, близо до пътя Поморие – Бургас. Смята се, че е служила за хероон (мавзолей) на богата анхиалска фамилия, в който са се извършвани религиозни езически ритуали.

BG 32

Гробницата се състои от коридор (дромос) с дължина 22 м и кръгла камера с диаметър 11,60 м и височина 5,50 м. Изградена е от камък и тухли. Засводена е с полуцилиндричен свод, в центъра на който има куха колона с диаметър 3,30 м, която се разширява нагоре и слива с външната стена. От въ-

трешната стена на кухата колона е имало вита каменна стълба, която е отвеждала на повърхността на могилата. По околовръстната стена на гробницата има пет ниши, в които са били поставяни урните на покойниците. Предполага се, че стените са били изрисувани, но днес посетителите могат да видят само следи от зелена мазилка. По проекта са извършени геодезични и архитектурни заснемания. Има изготвен технически проект за консервация и реставрация от колектив с ръководител арх. Боян Кузупов. Партньори по проекта са Община Поморие, Фондация «Созопол» и Сдружение «Черно море- Странджа.


Тракийската куполна гробница на Поморие е единствена по рода си на Балканския полуостров. Архитектурата и градежът й и до днес впечатляват с перфектното изпълнение.

The Thracian beehive tomb of Pomorie is the only one of its kind on the Balkan Peninsula. Its architecture and construction impress with its perfect workmanship.

Many architects from all over the world study the tomb to unravel the secret of its beehive. It has been declared for an architectural monument of national importance.

to be a stone caracol at the external side leading to the surface of the tomb.

Dating back to the 2nd / 3rd century AD, the tomb is located to the west of the town having the same name, close to the road Pomorie – Burgas. It is thought that it was a mausoleum tomb of a rich family where religious rituals took place.

EN

The tomb has a hallway which is 22 m and a circular chamber of 11,60 m in diameter and 5,50 m in height. Stone and bricks were used in the construction. It has a semi-cylindrical vault, in the center of which there is a hollow column 3,30 m in diameter which expands at its top and connects with an external wall. There used

There are five niches at the circular wall of the tomb where the urns of the deceased were placed. It is presumed that the walls were covered in paintings but today the visitors may see only traces of green plaster. Under the project geodesic and architectural survey has been done so far. A technical conservation and restoration project has been developed by a team led by architect Boyan Kuzupov. The project partners are the Pomorie Municipality, the Sozopol Foundation, and the Black Sea - Strandzha Association. 33


Болярската къща – дворец на владетелите на Мелник Boyar House Palace of the possessors of Melnik В науката тя е известна още като Византийската къща и Господарският дом на Мелник. Болярската къща е един от трите емблематични паметници на старинната мелнишка архитектура, редом с Малкото укрепление/Владетелска резиденция и със старата митрополитска църква “Св. Никола” в Деспот-Славовата крепост. Претърпяла като тях преустройства през вековете, запазена в цялостен обем до началото на ХХ столетие, къщата е достигнала до наши дни с високи външни стени с оригинален първоначален градеж, на места почти до покрив.

BG 34

До ниво първи етаж е запазена и свързаната с нея жилищно-отбранителна кула, както и почти половината от изградената сред руините й възрожденска Часовникова кула. Паметникът се вижда и на архивни снимки, най-хубавите от които са праве-

ни в 1913 г. от Алберт Кан (цветни). Датировката на къщата се поставя в широк хронологически диапазон, между Х-ХІ и ХVІІ в. Това се дължи на факта, че основа за анализите и интерпретациите са само архитектурните данни. Въпреки предприетите укрепвания на паметника през последните 4 десетилетия, състоянието му е тежко и с реална опасност от пълна разруха, особено като се има предвид, че Мелник е в сеизмична зона. Неговото опазване при уникалния му характер (единствен градски дом-дворец в България) изисква мащабна консервационно-реставрационна дейност и мерки за социализирането му като музей на лапидарното изкуство с представителна приемна част.Партньори по проекта са Областна управа Благоевград, Фондация „Созопол” и Фондация „Белица”.


Болярската къща в Мелник е уникален паметник на средновековната жилищна архитектура не само в българските земи, но и на Балканите.

The Boyar House in Melnik is a unique monument of medieval residential architecture not only in Bulgarian lands, but also in the Balkans.

In science it is known as Byzantine house and the mansion of Melnik.

The dating of the house is placed in a wide chronological range, between the X-XI and XVII centuries. This is due to the fact that the basis for the analyses and interpretations are just architectural data.

The Boyar House is one of three iconic monuments of ancient architecture of Melnik, along with a small fort / the royal residence and the old bishop‘s church „St. Nicholas“ in Despot Slavist fortress. Suffered by these reconstructions over the centuries, preserved in full up to the early twentieth century, the house was reached today because of its high exterior walls with original initial construction, at some places almost to the roof.

EN

To the first floor level is preserved and the related residential defense tower, as well as nearly half of the built among the ruins Renaissance Clock Tower. The monument can be seen on archival photos, the best of which were made in 1913 by Albert Kahn (color).

Despite the consolidation of the monument over the past four decades, his condition is serious and of real danger from complete destruction, especially considering that Melnik is in a seismic zone. Its protection in its unique character (the only city house-palace in Bulgaria) requires extensive conservation and restoration activities and measures for its socialization as a museum of lapidary art with a representative reception area. The project partners are the Blagoevgrad Provincial Administration, the Sozopol Foundation, and the Belitsa Foundation. 35


Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей: Фондации като „Созопол“ помагат на българския народ да изучи, консервира, реставрира и опази за бъдещите поколения хилядите паметници в България

Bojidar Dimitrov, director of the National Museum of History: Foundations such as "Sozopol" help the Bulgarian people to study, conserve, restore and preserve for future generations thousands of monuments in Bulgaria. Можем ли да наречем България “съкровищница на древния свят”? Абсолютно може да бъде наречена съкровищница на света или поне съкровищница на Европа, защото тук за разлика от други европейски държави са изявени всички съществуващи цивилизации в миналото на Европейския континент, които определят днешния му облик. Поради кръстопътното си разположение между Европа и Азия България е място, в което са се проявявали и то за периоди от 500 до 1500 години 7 велики световни цивилизации – праисторическата, древнотракийската, великата гръцка, на античния Рим, на средновековна Византия, на средновековна България, а най-накрая и на ислямската. В други държави като в Италия и Гърция липсват примери за цивилизацията на исляма и на славяните. Докато при нас ги има всичките, и то не просто с маркирани някакви слаби находки, а с блестящи паметници. Често се говори, че у нас има не малко материални и нематериални ценности, които заслужават да бъдат под егидата на ЮНЕСКО. Споделяте ли това мнение и кои лично Вие бихте предложили?

BG 36

Имаме вече 9 паметника в ЮНЕСКО от всичко 1000 намиращи се по света обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, т.е. 1 % Това е малко, защото България има наистина забележителни паметници. На първо място бих обърнал внимание именно на средновековните български паметници, крепости, столични градове, църкви и манастири

от тази епоха, които наистина представляват принос в световното културно наследство. Ще взема за пример само 2-те средновековни български столици – Плиска и Преслав – изградени от камък с всички блага на цивилизацията, с водопроводи, с парно отопление и т.н. Ще кажете: какво от това, и в средновековна Европа сигурно има такива градове? Не, няма. Средновековните градове от камък в Европа са чак в XI век, дотогава европейските цивилизации във всички страни нямат каменни градове и селища. Тези каменни български градове, към които бих прибавил Силистра и Калиакра, са носители на висока цивилизация, тъй като техните образци идват от Персия, много добре развита висша цивилизация в Азия. Според мен тези градове трябва да влязат в този списък. Понякога ние не знаем какво имаме. Прави ли достатъчно държавата за опазване на културното ни наследство? Кои институции, фондации и т.н. помагат за това и биха могли да бъдaт пример? Държавата помага, но тя не би могла да обхване всички паметници. В цял свят с културно-историческото наследство се занимава не само държавата, но и мощни и силни фондации, които понякога влагат повече пари, отколкото държавата. При нас също има такива приятни наченки. Бих споменал Фондация „Созопол“ и нека името й не заблуждава хората, че тя работи само в Созопол и по Черноморието, а в цялата страна. Радостно е, че тази частна фондация върши много работа особено през последните години. Фондации като „Созопол“ помагат на дър-


Can we call Bulgaria „the treasure of the ancient world“? It can be called absolutely a treasure of the world, or at least treasures of Europe, because here, unlike other European countries are renowned all existing civilizations in the past on the European continent, which determine its present appearance. Because of its crossroads location between Europe and Asia, Bulgaria is a place in which it is manifested, and for periods of 500 to 1500 years seven great world civilizations - prehistoric, ancient Thracian, the great Greek of the ancient Rome, medieval Byzantium, the Medieval Bulgaria, and finally and Islamic. In other countries such as Italy and Greece there no examples of civilization of the Islamic and Slavs. While we have them all, not just marked some weak findings, but with magnificent monuments. It is often said that the country has no less tangible and intangible values that deserve to be under the auspices of UNESCO. Do you share this opinion and what you personally would suggest?

EN

We already have 9 UNESCO landmarks of a total of 1,000 sites worldwide on the UNESCO‘s World Heritage List, that is, 1%. This is less because Bulgaria has truly remarkable monuments. Firstly I would pay attention to medieval Bulgarian monuments, forts, capital cities, churches, monasteries of that era that really contribute to world cultural heritage. I‘ll take for example only the two medieval Bulgarian capitals - Pliska and Preslav - built of stone with

all the advantages of civilization, with plumbing, central heating etc. You will say why is that, in medieval Europe there may be such cities? No, there is not. The Medieval stone cities in Europe are only in the XI century and until then the European civilization in all countries have no stone cities and towns. These Bulgarian stone towns, to which I can add Kaliakra and Silistra, are the bearers of high civilization, as coming from Persia, very well developed high civilization in Asia. According to me these cities should enter. Sometimes we do not know what we have. Is the country doing enough to protect the cultural heritage? Which institutions, foundations, etc. help, and could be an example? The state helps, but it could not cover all the monuments. Around the world with the world cultural heritage is dealing not only the state but also powerful and strong foundations, which sometimes spend more money than the state. We also have such pleasant beginnings. I would like to mention „Sozopol“ Foundation and let its name not to fool people that it only works in Sozopol on the Black Sea but across the country. The good thing is that this private foundation does a lot of work especially in recent years. Foundations such as „Sozopol“ help the state and the Bulgarian people to study, conserve, restore and preserve for future generations thousands of monuments in Bulgaria that deserves world, not only Bulgarian attention. 37


BG

жавата и на българския народ да изучи, консервира, реставрира и опази за бъдещите поколения хилядите паметници в България, които наистина заслужават световно, а не само българско внимание.

ски градове Златоград, Копривщица и т.н.

Кои културни обекти у нас непременно трябва да се видят и опознаят?

В момента работим по един голям правителствен проект „Виа Понтика“. Целта е да се разкопаят крепости, селища и манастири по Южното Черноморие. Работим и в момента, през зимата, тъй като г-н Симеон Дянков ни е осигурил средства. Копае се в Созопол, излязоха нови неподозирани досега градове, може би защото бяха в чертите на военните поделения. Що се отнася до бъдещето, много ми се иска да направим разкопки в Боянската църква, където са погребвани видни представители на аристокрацията и вероятно севастократор Калоян и хубавата му жена Десислава. Да бъда жив и здрав, за да мога да продължа интересните проекти, на които съм ръководител. А при мен професионалното и личното се смесват.

Ако говорим за траките, разбира се, тракийските гробници в Казанлъшката долина, край Мезек, край с. Александрово, с. Свещари. Ако говорим за Рим - градовете Никопол и Буноние, Видин, Нове край Свищов, Дебел край Бургас; от средновековна България - столиците Плиска, Преслав, Велико Търново с импозантните останки на Царевец и Трапезица, но също така средновековните големи области като Созопол, Несебър, Калиакра, Силистра, Видин, Мелник, крепостта „Перник“, от епохата на Възраждането – българските възрожден-

EN

Which cultural sites in the country should be seen and known? If we talk about the Thracians- of course the Thracian tombs in the Kazanlak valley near Mezek, near the village Alexandrovo and Sveshtari. If we talk about Rome - the cities Bunonie and Nikopol, Vidin, Nove near Svishtov, Debel near Bourgas, from medieval Bulgaria - capitals Pliska, Preslav and Veliko Tarnovo and the impressive ruins of Tsarevets and Trapezitsa but also large areas of the medieval town of Sozopol, Nessebar, Kaliakra, Silistra, Vidin, Melnik, the castle „Pernik“, from the Renaissance – the Bulgarian Renaissance cities Zlatograd, Koprivshtitsa, etc. What projects are you currently working on? What

38

По какви проекти работите в момента? За какво мечтаете?

are you dreaming of? Currently we are working on a large government project „Via Pontica“. The purpose is to excavate castles, villages and monasteries on the southern coast of Black Sea. We work and now, during the winter, as Mr. Simeon Djankov has provided us funds. There are digs in Sozopol, went so far unsuspected new cities, perhaps because they were within the bounds of military units. As for the future, I‘d like to make excavations in the Boyana Church, where are buried prominent members of the aristocracy and probably Kaloyan and his pretty wife Desislava. To be alive and to be able to go on interesting projects which I head. And in me the personal and professional mix.


Иконите на Жельо Желев озаряват храма „Св. св. Кирил и Методий“

BG

EN

Жельо Желев е роден на 22 юни 1950 г. в град Бургас. Завършва училище по изкуства и занаяти. През 1975 г. е приет за член на Творческия фонд на Съюза на българските художници. Работи в сферата на стъклописа и иконописа от 1971 г. Участвал е в множество изложби, част от творбите му са в частните колекции по цял свят. Рисувани от него икони са дарявани от името на правителството на Република България на дипломати, на Негово Светейшество папа Йоан Павел II, Негово Светейшество Алексий II, патриарх на Русия, на Вселенския патриарх Вартоломей и др. Жельо Желев се занимава с иконопис повече от 20 години. Като всеки творец живее далеч от суетата. Работи по множество поръчки, предимно икони на Богородица, Исус Христос, св. Георги, св. Мина, в

скромното си ателие. Наскоро иконописецът изрисува 24-те изображения на светци за иконостаса в църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в Созопол, където се съхраняват мощите на Йоан Кръстител. В иконостаса са положени и иконите на осем български светци, сред които Софроний Врачански, Паисий Хилендарски, патриарх Евтимий, света Петка, цар Петър и др. Те са редом до иконите на 12-те апостоли и на два ангела. Църквата е строена след Освобождението, но през 1944 г. комунистическият режим я превръща в музей – първо на Созопол, после на подводната археология. Изградена точно пред някогашните стени на Стария град, сега църквата е сред най-посещаваните от поклонници и туристи не само в Созопол.

The icons of Zhelyu Zhelev illuminate the temple “St. Cyril and Methodius “ Zhelyu Zhelev was born on June 22, 1950 in Bourgas. He graduated School of Arts and Crafts. In 1975 he was admitted as a member of the Creative Fund of the Union of Bulgarian Artists. He has worked in the area of stained glass and iconography from 1971. He has participated in numerous exhibitions, some of his works are in private collections worldwide. His painted icons are donated by the Government of the Republic of Bulgaria to diplomats, His Holiness Pope John Paul II, His Holiness Alexy II, Patriarch of Russia, to the Ecumenical Patriarch Bartholomew and others. Zhelyu Zhelev iconography deals with more than 20 years. Like every other artist he lives away from the vanity. He works on multiple orders, mostly

icons of Mary, Jesus Christ, St. George, St. Mina in his modest studio. Recently the icon painter painted 24 pictures of saints on the iconostasis in the church «St. St. Cyril and Methodius» in Sozopol, which kept the relics of John the Baptist. In the iconostasis are laid the icons of eight Bulgarian saints, including Sophronii Vratchanski, Patriarch Euthymius, St Petka, Peter King, etc. They are next to the icons of the 12 apostles and the two angels. The church was built after the liberation, but in 1944 the communist regime turns it into a museum - firstly of Sozopol, then of the underwater archeology. Built just before the old walls of the Old City, now the church is among the most visited by pilgrims and tourists not only in Sozopol. 39


Ансамбъл „Филип Кутев” покорява света Легендарният фолклорен ансамбъл, спечелил сърцата на хиляди хора по света, носи името на създателя си Филип Кутев (1902-1982) - емблематична за българската музикална култура личност, един от символите на патриотизма и самочувствието на днешна България. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл той се превръща в българския музикант и композитор, най-силно повлиял на световната музикална култура. Националният фолклорен ансамбъл “Филип Кутев” е създаден през 1951 г. като въплъщение на идеята на Кутев за въвеждане на българската традиция в семейството на сценичните жанрове. Естетическата му цел е запазването на формата и стилистиката на селския фолклор в сценичните композиции и песни чрез национални инструменти, традиционно вокално звукоизвличане, старинни костюми и танци. Затова “Филип Кутев” бързо се превръща в еталон за подражание в цялата страна, а по-късно и по други земи и държави.

BG

Филип Кутев започва работата си с един талантлив и отдаден на делото екип, съставен от хореографката Маргарита Дикова, чиито стилни и красиви танци са класика днес, първите й помощници – проф. Кирил Дженев и Мира Кънчева, филоложката Мария Кутева – най-близкият и верен приятел, сътрудник и следовник на Кутев, Иван Кавалджиев – диригент на оркестъра и автор на знаменитата песен “Дилмано, дилберо”, помощник-диригентите на хора Павлина и Паша Бедрови, художничката Нева Тузсузова – създател на голяма част от пре-

красните костюми на ансамбъла. За каузата на Кутев работят такива видни имена на културата ни, като художниците Илия Бешков и Дечко Узунов, Мана Парпулова, Христо и Атанас Нейкови, поетите Ламар и Найден Вълчев, актьора Владимир Трендафилов и др. Пътят на ансамбъла е белязан от десетки хиляди концерти в България и чужбина, стотици хиляди почитатели по цял свят, грамофонни плочи, компакт дискове, филми и т.н. В последните няколко години стилистичните линии на развитие са разширени. Новите търсения са свързани с разширяване на почти всички обхвати жанровия, звуковия, сценичния, формалния, пластичния, диалектния и пр. Ансамбълът е носител на множество награди, сред които: Годишна награда „Св. Св. Кирил и Методий” на НДК, „Кристална лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, Златна диплома за принос в развитието на европейската култура на Европейски форум на експертите и много други. Ръководният екип на Ансамбъла днес е: Проф. д-р Елена Кутева – директор Георги Андреев – главен диригент и диригент на оркестъра Ивайло Иванов – главен хореограф Георги Генов – диригент на хора Димитър Тодоров – концертмайстор


The ensemble “Filip Cutev” conquers the world Legendary folk ensemble that won the hearts of thousands of people around the world named after its founder Philip Kutev (1902-1982) - emblematic personality of the Bulgarian musical culture, one of the symbols of patriotism and confidence of today’s Bulgaria. With his work as a composer and founder of the first professional ensemble, he became a Bulgarian musician and composer, mostly influenced by the world music. The National Folklore Ensemble «Philip Kutev» was established in 1951 as the embodiment of the idea of Philip Kutev for introducing the Bulgarian tradition in the family of performing genres. The aesthetic aim is preserving the shape and style of rural folklore of the performing songs and compositions by national instruments, vocal traditional sound, ancient costumes and dances. So «Philip Kutev» quickly became the benchmark for excellence in the country, and later in other lands and countries.

EN

Philip Kutev began working with a talented and dedicated team of the choreographer Margarita Dikova whose stylish and beautiful dances are classical today, her first assistants – Prof. Kiril Djenev and Mira Kuncheva, the philologists Maria Kuteva – closest and confidant friend , associate and follower of Kutev Ivan Kavaldzhiev - orchestra conductor and creator of the famous «Dilmano, Dilbero», assistant conductor of the choir Pavlina and Pasha Bedrovi, the artist Neva Tuzsuzova - creator of many of the beautiful costumes of the group. For the cause of Kutev work such prominent names of our culture such as the artists Ilya Beshkov and Dechko Uzunov,

Mana Parpulova, Hristo and Atanas Neikovi, poets Lamar and Nayden Valtchev, the actor Vladimir Trendafilov and others. The way of the ensemble is marked by thousands of concerts in Bulgaria, hundreds of thousands of fans worldwide, gramophone records, CDs, movies, etc. In recent years the stylistic lines of development are enhanced. New searches are related to the expansion of almost all ranges - genre, sound, stage, formal, plastic, dialect, etc. The ensemble has won numerous awards, including Annual Award «St. St. Cyril and Methodius of the «National Palace of Culture», Crystal Lyre from the «Union of Musicians and Dancers in Bulgaria”, Golden Diploma for contribution to the development of the European culture of the European Forum of Experts and many others.

The management team of the ensemble today is: Prof. Elena Kuteva - Director Georgi Andreev - chief conductor of the orchestra and conductor Ivaylo Ivanov - Chief Choreographer Georgi Genov - conductor of the choir Dimitar Todorov - concertmaster


Природен парк “Странджа” “живият музей” на терциера В най-голямата защитена територия в България, може да видите най-големия съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Единствено тук на континента са запазени типичните за края на Терциера гори (отпреди 1 млн. г.).

BG 42

Горите покриват повече от 80% от площта на парка. Средната им възраст е с 30 години по-висока от средната за страната, а старите гори тук с възраст над 100 години са 30% - три пъти повече от средното за страната. В естествените масиви от стари гори, най-ценните значими местообитания, често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри до 2 м и възраст над 500 години. По брой на установените 130 типа природни местообитания, паркът e на първо място сред защитените територии в Европа. На територията му са установени

40 природни местообитания. В Природния парк можете да се запознаете с най-голямото разнообразие на земноводни влечуги в Европа, да се натъкнете на останки от тракийски гробници, да се порадвате на цъфнала зеленика, да нагазите в кристално чисти реки, да се насладите на фолклорни обичаи и традиции, оцелели от езическата древност. «Странджа» кандидатства за статут на първия български биосферен парк по изискванията на Севилската стратегия за биосферните резервати от листата на ЮНЕСКО. Очаква се ЮНЕСКО да се произнесе по предложението в началото на 2013 г. Съветът на министрите на околната среда на ЕС определи Странджа за единствената българска от общо петте приоритетни за опазване територии в Централна и Югоизточна Европа.


Природен парк «Странджа» е „живият музей” на терциерна Европа. Зелениката – символът на Странжа, е била разпространена по времето на топлия и влажен терциерен климат на север дори до Скандинавския полуостров, но сега в границите на ЕС се среща единствено в «Странджа». Както повечето реликти, зелениката е силно уязвима от измененията на средата и пренесена дори на километър извън сенчестите убежища на доловете залинява и загива. Зелениката е растението с най-големите цветове в България. По време на цъфтежа й в средата на май, Дирекцията на парка провежда традиционния Фестивал на зелениката. The natural park «Strandzha» is the «living museum» of Tertiary Europe. Periwinkle – the symbol of Strandzha was popular during the warm and humid climate of the Tertiary in the north even to Scandinavia, but now within the EU can be found only in «Strandzha». Like most relics, the Periwinkle is highly vulnerable to changes of the environment and even carried one kilometer outside the shelter of the shady ravines decays and it dies. Periwinkle is the plant with the largest flowers in Bulgaria. During flowering in mid-May, the Directorate of the park held the traditional Festival of the Periwinkle.

Natural park “Strandzha” – the “living museum” of Tertiary In the largest protected area in Bulgaria, you can see the largest intact deciduous forest complex in Europe. The only thing here in Europe are the typically reserved for late Tertiary forests (1 million years ago).

EN

The forests cover more than 80% of the area of the park. Their average age is 30 years higher than the national average, and the old-growth forests here are over 100 years old and are 30% - three times more than the national average. In the natural areas of old forests, the most valuable conservation valued habitats are commonly found trees of eastern oak, Quercus, Fagus and Strandzhan oak with diameters up to 2 meters and over 500 year old. By number of identified 130 habitat types, the park is on the first place among the protected areas in Europe. On its territory are established 40 natural habitats.

In the Natural Park you can familiarize yourself with the largest variety of amphibians and reptiles in Europe to encounter the remains of Thracian tombs, to enjoy yourself with the blooming Periwinkle, to wade in the crystal clear rivers, to enjoy the folk customs and traditions that survived of pagan antiquity. «Strandzha» applied to become the first Bulgarian biosphere park according to the requirements of the Seville Strategy for Biosphere Reserves by UNESCO. UNESCO is expected to pronounce on the proposal at the beginning of 2013. The Council of Ministers of the Environment in the EU specifies Strandzha as the only Bulgarian of the five priority conservation areas in Central and Eastern Europe. 43


Свети Влас или Българската Ривиера място за избрани Свети Влас – това са 3000 м чисти плажове, спускаща се в морето девствена планина, средновековни манастири и амфитеатър, богат духовен живот, многобройни развлечения, луксозни яхти и модерно пристанище. Свети Влас блести сред останките на 29 средновековни манастира между Несебър и нос Емине. В Средновековието мястото е известно като Черноморската Света гора заради обитаващите го монаси. Тук се намират най-престижните туристически комплекси в България. Те са построени от “Диневи груп” – българската компания с най-голям опит в изграждането на туристически селища и ваканционни комплекси. В 23-годишната си история “Диневи груп” е покорила много върхове, но най-важният е отношението към клиентите: 25 000 продадени апартамента без нито един подведен клиент, без съдебен или извънсъдебен спор. Собствениците на компанията Динко и Йордан Диневи са родени и живеят в Свети Влас. Може би заради това са приятели с клиентите си: живеят и отдъхват заедно.

300 слънчеви дни в годината, комбинация от мек морски бриз и свеж планински въздух. Това е характерната климатична особеност на Свети Влас, заради която тук са възстановявали здравето си императори и вселенски патриарси. Свети Влас е единственият в страната морски климатичен курорт, обявен от Българска академия на науките, защото климатът тук лекува астма и алергии. От крайбрежието на Свети Влас се разкрива изумителна гледка към църквите на 3000-годишния Несебър - град под закрилата на ЮНЕСКО. Наричат Свети Влас Българската Ривиера, защото прилича на луксозните средиземноморски курорти, но тук е пет пъти по-евтино. Ваканционните комплекси на “Диневи груп” се намират на първа линия – там, където Стара планина се спуска в морето.

“Диневи груп” единствена в България продава апартаментите си без да включва в цената общите части. Собствениците могат да разчитат на превъзходен сървис. Всеки ваканционен комплекс има управител и поддържащ персонал, който се грижи за жилищата целогодишно.

BG 44

Ваканционните комплекси са разположени в изградена от компанията инфраструктура. Освен плажовете и яхтеното пристанище, тя включва медицински центрове, 600-местен амфитеатър с 120 представления на сезон, старинна църква с мощи на светци и др.

The holiday complex "Dinevi Group" are based on the first line - where the mountain is lowered into the sea.


St. Vlas or Bulgarian Riviera a place for selected St. Vlas - 3000 m are clean beaches descending to the sea, medieval monasteries and amphitheater, rich spiritual life, numerous entertainment, luxury yachts and super-modern port.

and Ecumenical Patriarchs were restoring their health. St Vlas is the only sea health resort announced by the Bulgarian Academy of Sciences because the climate here treats asthma and allergies.

St. Vlas shines among the remains of 29 medieval monasteries between the town and Cape Emine. In the Middle Ages, the place is known as the Black Sea Mount Athos due to the fact thatit was a home for hundreds of monks.

The coast of St. Vlas reveals stunning view to the churches of the 3000 annual Nessebar - a town under UNESCO protection.

Here are the most prestigious tourist resorts in Bulgaria. They are built by «Dinevi Group» - the Bulgarian company with the most experience in building tourist resorts and holiday resorts. In its 23-year history «Dinevi Group» has conquered many peaks, but the most important is its treatment of customers: 25,000 apartments sold without a client held without judicial or extrajudicial dispute. The owners of the company Jordan and Dinko Dinevi were born and live in St. Vlas. Perhaps because they are friends with their clients they live and rest together.

EN

St. Vlas us called the Bulgarian Riviera, because it looks like a luxury Mediterranean resorts, but here is five times cheaper.

The three kilometers beaches in St Vlas hold the prestigious international "Blue Flag" - a distinction for high purity and ecology.

«Dinevi Group» is the only company in Bulgaria that solds their apartments without including in the price the common parts. Owners can rely on superb service. Every holiday complex has a manager and support staff that takes care of homes throughout the year. The holiday resorts are located in the company’s infrastructure. Besides the beaches and the marina, it includes medical centers, 600-seat amphitheater with 120 performances per season, old church with relics of saints. 300 sunny days a year, a unique combination of soft sea breeze and fresh mountain air. This is a characteristic climatic feature of St Vlas, due to which the Emperors

Трикилометровите плажове в Свети Влас притежават престижния международен “Син флаг” - отличие за чистота и висока екология . 45


Фондация “Българска памет - Братя Диневи” изгражда Черноморската Света гора За 23 години Братя Диневи изградиха десетки църкви, манастири и войнишки паметници. Малцина знаят, че Свети Влас е единственото място в България, където се съхранява най-високо отличие на Вселенската патриаршия – орденът “Свети Андрей Първозвани”. През 2010 г. той бе връчен на спомоществователите Динко и Йордан Диневи лично от Вселенския патриарх Вартоломей Първи. Пак Свети Влас е единственото българско селище, в което през 1157-годишната църковна история на България, гостува Вселенски патриарх, за да освети български православен храм, който преди това бе дарил с мощи на Свети Власий и Свети Андрей Първозвани. Причината за тази висока чест е спомоществователската дейност на фондация “Българска памет - Братя Диневи”.

Те са финансирали строителството на църкви и манастири, подпомагат развитието на изкуството и културата. Пожелавам на България да има повече предприемачи и меценати като Братя Диневи.„ Последната инициатива на фондация “Българска памет - Братя Диневи” е свързана със 100-годишнината от Балканските войни: по този повод те поеха ангажимент да възстановят и построят 100 войнишки паметника. Спомоществователите Динко /вляво/ и Йордан Диневи единствени в България притежават най-високото отличие на Вселенската патриаршия – ордена “Свети Андрей Първозвани”. Той им бе връчен лично от Вселенския патриарх Вартоломей Първи.

Според официално изразено становище на Светия Синод, Динко и Йордан Диневи са най-големите спомоществователи на Българската православна църква през последните 25 години.

BG 46

През 2006 г. евродепутатът Джефри ван Орден, докладчик на Европейския парламент за напредъка на България към членство в ЕС, пише в поздравително писмо от Брюксел: „Респект предизвиква спомоществователска дейност на Братя Диневи. Фактът, че още през 2006 г. в град Карлово те са построили първия в Европа паметник на загиналите военослужещи в борбата срещу световния тероризъм показва, че техния патриотизъм има глобален характер. Малцина са меценатите, направили толкова много за хората, отдали живота си на армията – със средства на Братя Диневи са построени и ремонтирани десетки военни паметници.

The promoters Dinko / left / and Jordan Dinevi are the only ones in Bulgaria that have the highest prize of the Ecumenical Patriarchate - Order "St. Andrew Protocletos." He was handed personally by the Ecumenical Patriarch Bartholomew.


The “Bulgarian Memory - Dinev Brothers” Foundation is building the Mount Athos of the Black Sea For 23 years brothers Dinevi built dozens of churches, monasteries and military monuments. Few people know that St Vlas is the only place in Bulgaria where it is stored with the highest award of the Ecumenical Patriarchate - the Order «St. Andrew Protocletos.» In 2010 it was awarded to the sponsorships Jordan and Dinko Dinevi personally by the Ecumenical Patriarch Bartholomey First. Again Sveti Vlas is the only place in which during the 1,157 years of church history in Bulgaria there was a visit the Ecumenical Patriarch to consecrate the Bulgarian Orthodox Church, which had previously been donated to the relics of St. Andrew and St. Vlasii Protocletos. The reason for this high honor is the sponsorship activities of the Foundation «Bulgarian Memory - Dinevi».

and monasteries, support the development of arts and culture. I wish Bulgaria to have more entrepreneurs and patrons as Dinevi. The latest initiative of the Foundation «Bulgarian Memory – brothers Dinevi» is related to the 100th anniversary of the Balkan Wars. On this occasion they undertook to restore and build 100 military monuments.

The medieval monastery "St. Vlasiy" was retrieved from Dinevi. In 2012 Ecumenical Patriarch Bartholomew I arrived in St. Vlas, to consecrate the temple.

According to official expressed opinion of the Holy Synod, Dinko and Jordan Dinevi are the biggest sponsors of the Bulgarian Orthodox Church during the last 25 years.

EN

In 2006, Geoffrey Van Orden MEP, European Parliament Rapporteur for the progress of Bulgaria towards EU membership, said in a congratulatory letter from Brussels: «The sponsorship activity of brothers Dinevi causes respect. The fact that in 2006 in the town of Karlovo they built Europe’s first monument to the fallen servicemen in the fight against global terrorism shows that their patriotism has a global character. Few are the patrons that have made so much for the people who gave their lives in the army - with funds of Dinevi are built and repaired dozens of war memorials. They have financed the construction of churches

Средновековният манастир “Свети Власий” бе възстановен от Братя Диневи. През 2012 г . Вселенският патриарх Вартоломей Първи пристигна в Свети Влас, за да освети храма. 47


АРХИТЕКТУРНО-ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС • ГАБРОВО ДА СЕ ПОТОПИМ В ДУХА НА МИНАЛОТО... Архитектурно-етнографският комплекс „Етър”- Габрово е открит на 7.09.1964 г. по идея и под ръководството на габровеца Лазар Донков. Музеят е разположен в квaртал „Етъра“ на Габрово в живописна местност по течението на река Сивек, приток на река Янтра. АЕК “Етър” е единственият музей на открито в България с действаща експозиция. Тук гостите могат да се запознаят със старите занаяти, с архитектурата, бита и традициите на балканджиите, да се потопят в атмосферата на една отминала епоха.

В АЕК “Етър” се намира единствената в България сбирка на народна техника за използване на вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е и причината водното колело да се превърне в емблема на Етъра.

The Etar Architectural and Ethnographic Complex in Gabrovo opened on September 7, 1964, after the idea and under the leadership of Lazar Donkov, a Gabrovo native. The museum is located in Gabrovo’s neighbourhood Etara in a picturesque area along the channel of the Sivek River, a Yantra tributary. The Etar AEC is the only open-air museum in Bulgaria featuring a live exhibition. Visitors can acquaint themselves with the old-time crafts, the architecture, the lifestyle, and the traditions of Balkan mountain-dwellers; they can immerse themselves in the atmosphere of a bygone epoch.

The Etar AEC is housing Bulgaria’s only collection of national waterwell technology. It includes 10 machines and is thus one of the richest and best organized collections of technology among European open-air museums. This is, in fact, the reason for adopting the water wheel as the Etar’s emblem.

ЖИВАТА БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИЯ Занаятчийска чаршия е представена от шестнадесет архитектурни образци, като къщите тук са копия на съществували сгради в Габрово и региона. Етърската чаршия в габровския сканзен е дала живот на редица занаяти като кожухарство, хлопкарство, ножарство, бакърджийство, куюмджийство, дърворезбарство, грънчарство, шекерджийство, гайтанджийство и други.

A re-enactment of a craftsmen’s main street includes 16 architectural specimens, the houses being replicas of buildings once existent in and around Gabrovo. The main street in Gabrovo’s open-air museum revived several crafts, such as furriery, bell making, knife making, coppersmithing, goldsmithing, woodcarving, pottery, confectionery making, braiding, etc.

5309 Габрово, кв. Етъра, Архитектурно-етнографски комплекс “ЕТЪР” Номератор: (066) 810580 | Връзки с обществеността: (066) 810560 | Факс: (066) 801830 e-mail: etar_fair@yahoo.com; etar_gabrovo@abv.bg; stranopriemnica@etar.org; http://www.etar.org; http://www.etar-fair.org


ARCHITECTURAL – ETHNOGRAPHIC COMPLEX • GABROVO IMMERSE YOURSELF INTO THE SPIRIT OF THE PAST... Освен материалната култура, до която гостите на музея могат да се докоснат, тук се дава нов живот на богатото духовно наследство: вярванията, обичаите, песните, танците, фолклора. На по-големите празници се правят възстановки на различни обичаи от обредния календар. Предоставя се и възможност за изява на фолклорни състави и индивидуални изпълнители, които да покажат на живо спецификата и многообразието на българската народна култура.

In addition of letting the museum’s guests get in touch with the material culture of the past, the rich spiritual legacy – beliefs, customs, songs, dances, and folklore in general – is brought to a new life here. On the most significant holidays, re-enactment of various rituals of the observance calendar is organized. Folklore ensembles and individual performers alike are getting opportunities to make live presentations of the specificity and the diversity of Bulgarian national culture.

Всяка година в първите петък, събота и неделя на септември, АЕК “Етър” организира Международен панаир на народните занаяти. Тогава майстори от страната и чужбина се срещат, за да обменят идеи и да представят изделията си от различни занаяти. По традиция в дните на панаира се провеждат и международна научна конференция, състезание между майстори, демонстрации на традиционни домашни занятия, възстановки и богата фолклорна програма.

Every year, on the first Friday, Saturday, and Sunday of September, the Etar AEC is organizing an International Fair of Folk Crafts. During the fair’s days, craftsmen from the country and abroad converge to the Etar to exchange ideas and to showcase different items. An international research conference, a craftsmen’s contest, demonstrations of traditional home activities, re-enactments, and an extensive folklore programme are also traditionally carried out on the fair’s days.

ALIVE BULGARIAN TRADITION Построен и обзаведен в унисон с цялостния облик на етнографския музей, хотелът тук предлага възможност за активен отдих, бизнес пътувания, делови срещи, конферентни и фестивални прояви сред неповторимото очарование на народния бит в комбинация с модерните достижения на нашето време.

Built and furnished in tune with the overall style of the ethnographic museum, the local hotel offers opportunities for active vacationing, business trips, business meetings, or conference and festival events amid the unparalleled charm of the traditional lifestyle combined with contemporary amenities.

5309 Gabrovo, Etara Architectural and Ethnographic Complex ph.: (066) 810580, PR: (066) 810560, Fax: (066) 801830 e-mail: etar_fair@yahoo.com; etar_gabrovo@abv.bg; stranopriemnica@etar.org; http://www.etar.org, http://www.etar-fair.org


BG

Българският културен институт в Лондон – платформа за българско съвременно изкуство Българското културно седалище във Великобритания наскоро отпразнува една година от откриването си. Под патронажа на Министерство на културата на Република България, институтът утвърждава българската култура, изкуство и език зад граница. Стремежът на института в момента е да запознае посетителите с разнообразието на българската култура чрез различни форми на творчество: театър, филми, музика, изобразително изкуство, литература, етнографско наследство. Организират се

интерактивни семинари и курсове, които показват различни традиционни български занаяти. В навечерието на Коледа институтът ще зарадва гостите си с българския филм „Love.net”, с изложба живопис на Иван Стратиев, а музикалното настроение ще поддържа група „Awake”. В културната програма на Български културен институт за тази година е включено представление на „A Spell In Time“ – британско-българската театрална трупа, която за първи път представя прекрасните митове и народни приказки на България пред английска публика.

www.bcilondon.co.uk

EN

Bulgarian Cultural Institute in London platform for Bulgarian contemporary art Bulgarian culture domicile based in the UK recently celebrated one year of its opening. Under the patronage of the Ministry of Culture of Bulgaria, the institute affirms the Bulgarian culture, art and language abroad. The aim of the institute now is to acquaint the visitors with the diversity of the Bulgarian culture through various art forms: theater, movies, music, art, literature, ethnographic heritage. Seminars and interactive courses that show different traditional

50

Bulgarian crafts are organized. On Christmas Eve the institute will delight the guests with the Bulgarian film „Love.net“, with an exhibition of paintings by Ivan Stratiev and the music mood will be supported by the group „Awake“. The cultural program of the Bulgarian Cultural Institute for this year will end with a performance of „A Spell In Time“ - British-Bulgarian theater group which presents for the first time the wonderful myths and folk tales of Bulgaria in front of the English public.


BG

EN

52

Българският културен институт в Москва навършва 25 години През ноември с голям успех преминаха Дните на духовната култура на България в Руската Федерация – съвместна инициатива на Министерствата на културата на България и Русия. В програмата на форума бяха включени концерти, изложби, презентации, кинопрожекции и т.н. не само в Москва, но и в Санкт-Петербург, Велики Новгород и Челябинск. За участие в ключови събития в Москва пристигна официална делегация, водена от министъра на културата, г-н Вежди Рашидов. Повече от двайсет години БКИ работеше в старинна сграда в центъра на Москва. Сега новият му дом се намира в зданието на Всеруската държавна библиотека за чуждестранна литература и е в съседство с културните центрове на Франция, САЩ,

Британския съвет и т.н. В Атриума на Библиотеката е разположена колекция от паметници на писатели, поети и мислители, общественици. По повод преместването на БКИ бе тържествено поставен бюст-паметник на великия български писател Иван Вазов. БКИ се занимава с организация на изложби, концерти, кинопрожекции, фестивали, майсторски класове и т.н. „Желаем жителите на нашите страни свободно да общуват. Точно затова в БКИ са организирани курсове по български език, работят школа за български народни танци, библиотека и киноклуб. За последните две години нашата аудиторията ни се увеличи три пъти”, казва директорката на института Буряна Ангелакиева.

The Bulgarian Institute in Moscow Turns 25 years In November 2012 the Days of Bulgarian Spiritual Culture in the Russian Federation, a joint initiative of the Ministries of Culture of Bulgaria and Russia, had great success. The forum’s program covered dozens of events – concerts, exhibitions, performances, meetings not only in the Russian capital but also in Saint Petersburg, Veliky Novgorod and Chelyabinsk. Especially to participate in key events an official delegation led by the Minister of culture, Mr. Vezhdi Rashidov, came in Moscow from the festival in Sofia. The Bulgarian Cultural Institute (BCI) has been operating more than 20 years in an ancient house in the center of Moscow. A year and a half ago the Bulgarian Cultural Institute moved out of this beautiful building. The building of the All-Russia State Library for Foreign Literature now houses the Bulgarian Cultural Institute, which now is located next to the French and the

American Cultural Centers, the British Council, etc. In the atrium of the library one of the Moscow’s sights is located – a collection of monuments of authors, poets and philosophers, public figures. When the BCI moved to the Library, a bust monument of the great Bulgarian writer Ivan Vazov was put here officially. The BCI organizes exhibitions, concerts, film shows, festivals, round tables, master classes. The aim of the institute employees is to popularize Bulgarian traditions, the modern Bulgarian culture and its most prominent representatives. „We wish the people of our countries to be able to communicate freely. For this reason there are courses in Bulgarian language organized in the BCI, a club for Bulgarian national dances, a library and a cinema club. Over the last two years our audience has tripled”, says Buryana Angelakieva, the director of the Institute.


„Тера Тангра“ – земя на божествени вина

www.terratangra.com

„Тера Тангра“се появява на международната сцена преди няколко години и бързо печели признание за елегантния стил на вината си. Винарната, спечелила многобройни награди, поставя началото на модерното българско винарство. Лозята й, разположени по склоновете на Сакар планина, са сертифицирани за производството на биологично грозде.

BG

„Сингъл Барел“ е вино с колекционерска стойност, с искрящ рубинен цвят, експлозия от аромати на черен шоколад, ванилия, кожа. Ексклузивното вино „Рото“, произведено от 5 вида грозде, ферментира

и отлежава 16 месеца във френски дъбови бъчви.

„Органик“ е първото вино направено от органично гледан Мавруд - традиционен български сорт. Има неповторим аромат на червени плодове и билки. „Тера Тангра Розе“ също е направено от Мавруд. То е с жив и лек розов цвят, изключително чисто и плодово.

“Terra Tangra” land of divine wines „Terra Tangra“ appeared on the international scene a few years ago and quickly gained recognition for its elegant style of wines. The winery, which won numerous awards, makes the start of the modern Bulgarian wine. Its vineyards along the slopes of the Sakar Mountain are certified to produce organic grapes.

EN

„Single Barrel“ is a wine collectibles, with sparkling ruby color, an explosion of flavors of dark chocolate, vanilla, leather. The exclusive wine „Roto“ made from five types of grapes, fermented and aged 16 months in French oak barrels. „Organic“ is the first wine made from organically grown Mavrud – a traditional Bulgarian variety. There is a unique flavor of red berries and herbs. „Terra Tangra Rose“ is also made from Mavrud. It is with live and light pink color, very clean and fruity. 53


2012 г. през очите на списание

2012 seen through the eyes of BBC ZNANIE Magazine

СПИСАНИЕ BBC ЗНАНИЕ съчетава най-доброто от света на науката, историята и природата. С подкрепата на нашите партньори от ВВС списание ЗНАНИЕ предлага на своите читатели най-стойностните, интересни и авторитетни статии. Материалите са достъпни не само за изследователите, но и за широката публика. Нашата най-силна черта са статиите, написани от експерти и илюстрирани с невероятни снимки от световно признати фотографи. Списанието публикува най-новите и провокативни изследвания и има за цел да популяризира достиженията на българските специалисти. Всичко това може да намерите поднесено по забавен и интригуващ начин. В България ВВС ЗНАНИЕ се издава от S Media Team – партньор на BBC за България, Сърбия, Македония, Черна гора, Косово и Албания. Портфолиото на издателя включва престижни издания като BBC TopGear, BBC Good Food, F1 Racing, HELLO!, Yachting&Lifestyle, Prime Time, Motor Show и Speed-Press. "BBC ZNANIE" Magazine combines the best of the world of science, nature and history. With our partners from BBC, "ZNANIE" Magazine offers to its readers the most interesting, appealing, well-written and easily comprehensible articles. Our trademark are articles written by proven experts, illustrated with incredible photos by world-known photographs. "BBC ZNANIE" publishes the hot and provocative news in science and technology and actively popularizes the work of the Bulgarian researchers as well. In Bulgaria, BBC ZNANIE is published by S Media Team – partner of BBC for Bulgaria, Serbia, Macedonia, Montenegro, The Republic of Kosobo and Albania. Its portfolio includes well known magazines, such as BBC TopGear, BBC Good Food, F1 Racing, HELLO!, Yachting&Lifestyle, Prime Time, Motor Show and Speed-Press.


Януари

Февруари

Март

Април

Забавления и почивка през 2050 г. Дали в бъдеще ще работим в офиси без хартия, ще ходим ли на почивки в Kосмоса и ще се забвляваме ли с... холограмни изображения?

Българските морски орли Разберете повече за най-едрите хищни птици, които се срещат отново в небето над България.

Състезание до морското дъно Да хвърлим поглед към найдълбоката точка на Световния океан! Защо сме се насочили натам и какво можем да открием?

S.O.S.! 100 години от потъването на "Титаник" Гигантските бронзови витла на "Титаник" не подсказват каква зла участ ще достигне кораба при едва първото му плаване.

January

February

March

Work, entertainment and relax in year 2050! Will we work at offices without paper print, go to holidays in space and have fun with...holograms?

The Bulgarian White tailed eagles Learn more about the biggest Bulgarian and European birds of pray. They spread their wings above us...

Race to the bottom of the ocean Let's dive and see the deepest trench of the World ocean! Why do we want to get there and what could we find on site?

April S.O.S.! 100 years after the sinking of Titanic The giant bronze propellers of RMS "Titanic" - nothing hints of the tragic destiny that awaits the ship at her maiden voyage.

Май

Юни

Юли

Август

250 години след "История славянобългарска" списание ВВС ЗНАНИЕ разбулва непознатото за и зад книгата и нейния автор

Българският рис В миналото тези горски фантоми са бродели из нашите гори. Днес те отново посещават земите ни...

Апостола на свободата Познаваме ли Васил Левски? ВВС ЗНАНИЕ разказва за мисията и посланието на националния герой.

Добре дошли на Марс! На 5 август 2012 г. сондата Curiosity (Любопитко) се приземи на Марс. Какви ли тайни за Червената планета предстои да разкрием?

May

June

July

The revival of the Bulgarian nation 250 years after the writing of "Istorya Slavyanobylgarska", BBC ZNANIE Magazine reveals the unknown behind the book and its author

The lynx in Bulgaria In the past, these phantoms of the forests roamed the Bulgarian mountains. Today, they return in our land...

The Apostle of Freedom Do we really know Vasil Levski? BBC ZNANIE tells about the life, the mission and the legacy of the famous Bulgarian revolutionary.

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Стая с гледка: космически хотели Кога ще започнем да прекарваме почивките си в орбита? Списание ВВС ЗНАНИЕ ви запознава с някои от най-амбициозните проекти

100 години от Балканската война В началото на октомври 1912 г. отекват първите изстрели на Балканската война. Какво печели и какво губи от нея България?

Космическите очи на България Националната астрономическа обсерватория Рожен се подготвя за поредна работна нощ. Накъде са вперени космическите очи на България?

21.12.2012: Армагедон!? Експертите на ВВС ЗНАНИЕ гледат на нещата сериозно и отлагат края на света. С около 4 милиарда години...

September

October

Room with a view: space hotels When can we go on holiday in space? BBC ZNANIE discovers the most ambitious projects

100 years of the First Balkan War The first shots of Balkan War I echoed in the begining of October 1912. What have Bulgaria won and lost?

August Welcome on Mars! On 5th August 2012, NASA's rover "Curiosity" landed on Mars. Can we reveal the secrets of the Red Planet?

November

December

The Cosmic Eyes of Bulgaria The Naional Astronomical Observatory – Rozhen is preparing for another working night. What are the cosmic eyes of Bulgaria staring at?

21.12.2012: Armageddon !? The experts of BBC ZNANIE take the story seriously and postpone the end of the world. For approximately 4 billion years to come...


BG

EN 56

Българският културен институт в Париж е съосновател на EUNIC Българският културен институт в Париж е част от мрежата на българските културни институти в чужбина. Той е открит на 7 октомври 2004 г. Сградата се помещава в партерното пространство на жилищна кооперация на улица Ла Боеси, № 28 в 8-ми район на Париж. Формите на дейност и на административно управление на БКИ-Париж се осъществяват на базата на договорите за двустранното сътрудничество в областта на културата между Република България и Френската република. Основават се на зачитане на двете националните законодателства и са израз на стратегическите приоритети на българската страна за развитие и популяризиране на българската култура в чужбина.

От 2005 година Българският културен институт - Париж е член на FICEP –Forum des instituts culturels étrangers à Paris (Форум на чуждестранните културни институти в Париж), като взема активно участие във всички форми на сътрудничество между чуждестранните културни институти, представени в Париж. През 2011 година Българският културен институт - Париж става инициатор и съосновател на френския национален клъстер на Европейския съюз на националните културни институти - EUNIC. Българският културен институт - Париж разполага с една мултифункционална зала и втора помалка зала в приземен етаж, използвана за библиотека и за хранилище.

The Bulgarian Cultural Institute in Paris is a co-founder of EUNIC The Bulgarian Cultural Institute in Paris is part of the network of the Bulgarian cultural institutes abroad. It was opened on 7th of October 2004. The building is located on the ground floor of a housing estate at 28 La Boessi, 8th district of Paris. The activities and the administrative management of the Bulgarian Cultural Institute in Paris are performed based on cooperation agreements in the field of culture signed between the Republic of Bulgaria and the Republic of France. They are in compliance with the national applicable laws and regulations in the two countries and express the strategic priorities of the Bulgarian state to develop

and popularize Bulgarian culture abroad. The Bulgarian Cultural Institute in Paris is a member of FICEP, Forum desinstituts culturels étrangers à Paris, since 2005 participating actively in all forms of cooperation between the foreign cultural institutes in Paris. In 2011 the Bulgarian Cultural Institute in Paris became a co-initiator and co-founder of the French national cluster of the European Union National Institutes for Culture EUNIC. The Bulgarian Cultural Institute in Paris has one multi-functional hall and a second smaller hall on the ground floor, used for a library and depository.


Винарска къща Русе е специализирана в производството на бутикови серии вина от 2000 до 10 000 бутилки. Създадена през 2005 г., тя се помещава в уникално военно съоръжение с 200-годишна история. Методите за производство обединяват традиционните начини за натурално правене на вино със съвременно оборудване и модерни технологии. Гроздето се селектира ръчно и се прилагат щадящи технологии. Зад дебелите до 2,30 м каменни зидове, вината отлежават във френски и американски дъбови бъчви. “Винарска къща Русе” е част от комплекс „Левента”, който включва и модерен ресторант.

Rousse Wine House is specialized in producing series of boutique wines from 2,000 to 10,000 bottles. Established in 2005, it is housed in the unique fortification structure with 200-year history. The production methods combine traditional methods of natural winemaking with modern equipment and advanced technology. Grapes are hand-select and apply friendly technologies. Behind the 2.30 m thick stone walls, the wines are aged in French and American oak barrels. «Rousse Wine House» is part of the «Levent» complex, which includes a modern restaurant.

www.leventa-bg.net


“TODOROFF” е първата бутикова изба в България, наследник на богата култура, традиции и вдъхновение, идващо от вековете. Тя произвежда висококачествени червени вина в бутикови серии и ограничени количества. Намира се в сърцето на Тракия, в емблематичното за българското винопроизводство село Брестовица.

“TODOROFF” is the first boutique cellar in Bulgaria, an inheritor of rich culture, traditions and inspiration stemming from the centuries. It produces high quality red wines in boutique series in limited quantity. It is located in the heart of Thrace, in one of the symbolic for the wine production villages - the village of Brestovitsa.

Построена през 1945 г., днес избата е разположена в красив комплекс с възрожденска архитектура и е оборудвана с най-съвременните производствени технологии.

Built in 1945, today the cellar is located in a trim complex of the Bulgarian national revival architecture and is equipped with state-of-the-art production technologies.

Философията при производството на вино в избата се базира на финеса и хармонията при вкусовите и ароматни усещания, съчетани с убедеността, че правенето на вино е изкуство, което хората от различните епохи са почитали през вековете.

The cellar’s wine production philosophy is based on the niceness and harmony of aroma and taste sensations, combined with the belief that wine making is a kind of “art”, which people worshipped during the ages.

“Следвайки традицията, нашата цел е да произвеждаме бутиков продукт с гарантирано качество и едновременно с това да запазим уникалността на нашите вина. Ние сме горди, че с нашите технолози създадохме за Вас бутиково вино, носещо духа на древните траки. В знак на доверие и честност аз вдигам чаша заедно с Вас, вярвайки, че всяка глътка от това вино Ви дарява със здраве, красота и Ви прави горди наследници на древна история. Наздраве!”

„Following the tradition, it is our goal to produce a boutique product with a guaranteed quality, at the same time preserving the unique character of our wines. We are proud that we have managed to create together with our technologists a boutique wine for you, which has the spirit of the ancient Thracians. As a sign of trust and honesty I make a toast believing that every sip of this wine endows you with health, beauty and makes you proud heirs of the ancient history. Cheers!“

Иван Тодоров, собственик на избата

Ivan Todoroff, owner of the cellar

www.todoroff-wines.com


Cherga.BG Sozopol  

Cherga Magazine. The best of Bulgaria - history, culture, traditions, Bulgaria today

Advertisement