__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ THE BULGARIAN SPIRIT THROUGH THE CENTURIES Българската държава е просъществувала над 13 столетия, през които е съхранила своята идентичност и културни ценности. Тя е единствената в света, която през всичките години на изпитания, породени от природни, икономически и социални катаклизми е устояла и e запазила непроменено своето име, език, основни ценности и етнически характеристики. Неоспорима значимост за този феномен имат несломимият български дух и писмеността, чрез която „ний сме дали нещо на светa и вси народи книги да четат“, както вдъхновено пише народният поет Иван Вазов.

The Bulgarian country has survived over 13 centuries, during which it has preserved its identity and cultural values. It is the only one in the world that has endured all its years of tribulations due to natural, economic and social cataclysms and has preserved its name, language, basic values ​​and ethnic characteristics unchanged. Undoubted significance for this phenomenon is the tenacious Bulgarian spirit and the writing system through which "we have given something to the world and all the nations to read," as the folk poet Ivan Vazov wrote inspiringly.

За смисъла и стойността на сътворението на нова и уникална българска писменост разказваме на нашите читатели в този брой. Авторските статии преминават през лабиринта на сакралността и невидимите на пръв поглед, скрити послания на глаголицата, вложени във всеки знак от нея още при създаването й, разкриват чудодейните древни изцеления, които се случват, ако азбуката бъде приложена в съвременния свят и показват как българският дух оживява отново и отново в кръшните нашенски хора и постиженията на творческия гений при изобретяването на нова, универсална писменост на бъдещето.

For the meaning and value of the creation of new and unique Bulgarian writing system, we tell our readers in this issue. The author's articles go through the labyrinth of sacredness and the invisible at first sight, hidden messages of the Glagolitic, embedded in every sign of it since its creation, reveal miraculous ancient healings that occur if the alphabet is applied in the modern world and show how the Bulgarian spirit comes to life again and again in the strong people of Bulgaria and the achievements of the creative genius in the invention of a new, universal writing system of the future.

Списание „Черга“ има честта да бъде сред медийните партньори на Международния форум „Българският дух през вековете“, който тази година се състоя в Европейската столица на културата – Пловдив, с подзаглавие: „Сакралната Глаголица и българските азбуки“. Публикациите са възможност читателят да се докосне до идейния кръг от тематиката му. Прочитът ще Ви отведе до великото и малко известно, родено от българското сърце и дух.

"Cherga" magazine has the honour to be among the media partners of the International Forum "The Bulgarian Spirit Through the Centuries", which this year took place in the European Capital of Culture - Plovdiv, with the subtitle "The Sacred Glagolitic and the Bulgarian Alphabets". The publications are an opportunity for the reader to touch the conceptual circle of its themes. The reading will take you to the great and little known, born of the Bulgarian heart and spirit.

Приятно четене!

Enjoy reading!

ISSN 1312-6547 Publisher:

CHERGA FOUNDATION

2L Samokovsko shosse str., Trade Center Boila, fl. 3, Sofia, Bulgaria e-mail: office@cherga.bg • www.cherga.bg

Chairman of the Board: Eng. Antoaneta Peeva apeeva@cherga.bg

Editor-in-chief: Eng. Antoaneta Peeva Editor: Biliana Koteva, Mag.eng. Ginka Stoeva, PhD


ТЕМИ НА БРОЯ THEMES OF THE ISSUE

12 |

54 |

ХОРОТО Ритъмът на хорото ни хармонизира с околната среда и с хората край нас

THE HOLY GRAIL OF THE HUMAN COMMUNICATIONS „The scientific discoveries posses a certain quality – they have no alternative!”

HORO The rhythm of the horo harmonizes us with the environment and the people around us

26 | ЗНАЦИТЕ, КОИТО ГОВОРЯТ

ПО ДУНАВА С ВЪЗТОРГ И ПОЧИТ

Универсалната космическа азбука

SAILING THE DANUBE WITH DELIGHT AND HONOUR

THE SIGNS THAT SPEAK The universal cosmic alphabet – ЧУДОДЕЙНА 40 | ГЛАГОЛИЦАТА ИЗЦЕЛИТЕЛКА

8|

Скритите послания, вложени в сакралните знаци, разкриват чудодейни древни изцеления THE GLAGOLITIC ALPHABET – A MIRACULOUS HEALER The hidden messages, embedded in the sacral symbols, reveal miraculous ancient healings 44 | ШЕВИЦИТЕ нишки между древността и науката THE EMBROIDERIES A Thread Between Antiquity And Science

Мarketing Director: Eng. Jeny Parova jeny@cherga.bg, 0899 986 199

Dissemination: Veselin Angelov - veseang@cherga.bg, 0898 777 329

СВЕЩЕНИЯТ ГРААЛ НА ЧОВЕШКИТЕ КОМУНИКАЦИИ „Научните открития притежават едно особено качество - нямат алтернатива!”

Международен проект с участие на ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ насочва вниманието към потенциала на региона Дунав – Черно море International project with the participation of BULGARIAN PORTS INFRASTRUCTURE COMPANY draws attention to the potential of t he Danube Black Sea region

22 |

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ПАРАХОД РАДЕЦКИ“ - свят спомен за подвига на Ботевата чета NATIONAL MUSEUM STREAMSHIP “RADETZKI” - a holy reminiscence of the feat of Botev’s cheta

Boris Lachev bivanov@cherga.bg, 0898 777 324

Design: Evgeni Peev - fvd@cherga.bg Proofreading and translation: Nikola Jeliazkov


ПАРК „ПЕРСИНА“ 24 | ПРИРОДЕН представя WILDislands – Дивите

15 |

острови по Дунав “PERSINA” NATURE PARK presents WILDislands – the wild islands on the Danube

GOTSE DELCHEV with a colourful series of festivals and holidays

16 |

ПОЧУВСТВАЙТЕ РОДИНАТА С ДУШАТА СИ

НА РОДНИТЕ АРОМАТИ 38 | ВINОМАЯТА THE CHARM OF HOME AROMAS И ПОКЛОННИЧЕСКИЯТ 48 | КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ – новата притегателна сила на Област Перник

18 | 30 |

РИМ ГАБРОВО – късче жива история RHM GABROVO – a piece of living history

32 |

Международен панаир на традиционните занаяти в МУЗЕЙ „ЕТЪР“ International Fair of Traditional Crafts in the MUSEUM "ETAR"

34 |

PRIMORSKO – the heart and the soul of the Bulgarian Black Sea ЕДНО ИСТИНСКИ ИНТРИГУВАЩО КУЛТУРНО ЛЯТО

ENSEMBLE "PAZARDZHIK" - a river of colours, sounds and rhythm

Холограмно изображение посреща посетителите в РИМ ШУМЕН Holographic image welcomes visitors in the RHM SHUMEN

36 |

A TRULY INTRIGUING CULTURAL SUMMER

„ПАЗАРДЖИК“ – 10 | АНСАМБЪЛ порой от багри, звуци и ритъм

СКУЛПТУРИТЕ НА ВЕЛИЧКО МИНЕКОВ – уловено късче живот THE SCULPTURES OF VELICHKO MINEKOV – a captured piece of life

CULTURAL AND PILGRIMAGE TOURISM – the new attracting force of Pernik region – сърцето и душата на 52 | ПРИМОРСКО българското Черноморие

АНСАМБЪЛ "РОДОПА" с нова концертна програма ENSEMBLE “RODOPA” with a new concert program

FEEL THE HOMELAND WITH YOUR SOUL РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА 20 | ПРИРОДЕН SREBARNA NATURE RESERVE

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с пъстра серия от празници и събори

Фолклорният фестивал „ЗЛАТЕН ПРАХ“ с шесто издание Folklore festival “GOLDEN DUST” with its 6th edition

50 |

Сценичните шедьоври на ДЪРЖАВНА ОПЕРА – БУРГАС The scenic masterpieces of STATE OPERA – BURGAS


МЕТЕКНО: ИНОВАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ! Историята на „Метекно“ е като приказка за пътя към успеха, започнала през 1960 г., когато трима съмишленици създават малка сервизна компания за инженеринг и извършване на строителни работи в сгради. Техният неспокоен, творчески дух, ентусиазъм и находчивост са импулс за изобретяването на сандвич-панела, а смелостта им да заложат на иновацията, ги прави първите инвеститори в света, създали автоматична система за непрекъснато производство на изолирани сандвич панели.

METECNO: INNOVATION IN ACTION! The story of "Metecno" is like a tale of the road to success that began in the 1960s when three partners created a small service company for engineering and construction work in buildings. Their restless, creative spirit, enthusiasm and ingenuity are the impetus for the invention of the sandwich panel, and their courage to rely on innovation makes them the first investors in the world to create an automatic system for the continuous production of insulated sandwich panels. През 1965 г. в завод „Трибиано” (близо до Милано, Италия), под ръководството на младия инженер Джорджо Тонели, е изградена първата производствена линия. Това е истинска революция в бранша! Сътворен е качествено нов тип „панелна система“, а не отделен продукт. Иновацията гарантира снижение на разходите и икономия на време при висока ефективност, недостижима за останалите. Сериозните конкурентни предимства на иновацията, интуицията и търговския усет на нейните създатели,

превръщат компанията в бързо разрастваща се група, безспорен световен лидер в своята област и надежден партньор на строителната индустрия, който вече уверено отстоява позициите си над 55 години! Това е постигнато с установяването на нови производствени линии преди всичко в Европа - Австрия, Германия, Белгия, Испания, а по-късно в Латинска Америка, Азия и Австралия, придружено от поглъщането на важни конкуренти в целия свят. Днес „Meтекно“ е най-известната търгов-

In 1965, the first production line was built in the factory "Tribiano" (near Milan, Italy) under the direction of the young engineer Giorgio Tonelli. This is a real revolution in the industry! A qualitatively new type of "panel system" was created, not a separate product. Innovation ensures lower cost and time savings at high efficiency, unattainable for others. Serious competitive advantages of innovation, intuition and the commercial flair of its

creators make the company a rapidly expanding group, an undisputed world leader in its field, and a reliable partner in the construction industry, who has already asserted its position for over 55 years! This has been achieved with the establishment of new production lines mainly in Europe - Austria, Germany, Belgium, Spain, and later in Latin America, Asia and Australia, with the devour of important competitors around the world. Today, "Metecno" is the most


DECATHLON - Букурещ, Румъния

Арена АРМЕЕЦ - София, България

Завод за отпадъци - гара Яна, София, България

Хипермаркет ВОЛИ - Подгорица, Черна гора

ска марка от бранша, позната по цялото земно кълбо, която непрекъснато разширява пазарните си позиции с производства в Унгария, България, Индия, Китай, Шри Ланка, Тайланд, Виетнам, Мексико, Аржентина, Колумбия, Уругвай, Перу, Чили и Южна Африка. Над 20 милиона кв.м. годишно е площта на монтирани покривни и стенни панели, произведени във фабриките на Метекно по света.

клиента. Те са две основни групи: термоизолационни панели с две профилирани метални лица и сърцевина от полиуретанова пяна или от минерална вата. Сандвич панелите на Метекно са с високи параметри за термоизолация, огнеустойчивост и звукова изолация. Предлагат се в широка цветова гама и имат отлично съотношение цена-качество.

Гъвкавостта на монтажа позволява разнообразие и естетика, достойни за креа“Нашата постоянна цел и тивността и въображениеобещание към Вас – нашите то и на най-взискателния клиенти, е да правим това, проектант. Впечатляващият което трябва, каквото и да промишлен дизайн на свени струва, за да Ви спечелим товно известни търговски като удовлетворени вериги като „Била“, „Икеа“, клиенти и партньори” “Кока Кола“, „Нестле“, „Декатлон“, „Карфур“, „Прак„Метекно“ предлага богатикер“, „Лидл“ и други, на та номенклатура от над 120 многобройни престижни вида продукти, произведе- партньори като Субару и ни с дължина по размер на БМВ, показват, че „Метек-

Спортен център ВОЖДОВАЦ - Белград, Сърбия

famous trademark of the industry, known all over the globe, which is continuously expanding its market positions with productions in Hungary, Bulgaria, India, China, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Mexico, Argentina, Colombia, Uruguay, Peru, Chile and South Africa. Over 20 million sq.m per year is the area of ​​the installed roof and wall panels produced in the Metecno factories around the world. “Our permanent goal and promise to you – our clients, is to do what is needed, whatever the cost is, to win you as satisfied clients and partners” "Metecno"offers a rich nomenclature of more than 120 types of products manufactured with the

length of customer size. They are two main groups: thermo-insulating panels with two profiled metal faces, and * a core of polyurethane foam or mineral wool. Sandwich panels of Metecno have high parameters for thermal insulation, fire resistance and sound insulation. They are available in a wide colour range and have an excellent price/quality ratio. The versatility of installation allows for variety and aesthetics, worthy of the creativity and imagination of the most demanding designer. The impressive industrial design of worldrenowned retail chains such as Billa, Ikea, CocaCola, Nestlé, Decathlon, Carrefour, Praktiker, Lidl and others, of numerous


но“ е най-подходящият избор при изпълнение на проекти за индустриални сгради, за целите на хранително-вкусовата промишленост, за селскостопански постройки, спортни зали, търговски и жилищни обекти. Успешната реализация на проектния им замисъл е най-доброто потвърждение за изключителните постижения на иновативния практико-приложен подход, изцяло ориентиран към рентабилни строителни решения с грижа за околната и социална среда. Неизброими са отличията и наградите от престижни международни форуми и изложения. „Имаме много успешно реализирани проекти, които можем

да покажем. Може би следващият проект, с който се гордеем, ще бъде Вашият!“, уверено заявява компанията. Доверието на непрестанно растящия брой клиенти и партньори е резултат от всеотдайния труд на над 2 000 служители в повече от 30 офиса на петте континента. Професионалният мениджмънт и отличната логистика на групата „Метекно“ са сигурен залог за успеха на нейната мисия. „Ние се насочваме към тези клиенти, които знаят, че инвестирането в качество е спестяване на ресурси.“, заявява Карло Роси изпълнителният директор на „Метекно България" „Метекно“ е там, където се сбъдват мечтите!

prestigious partners like Subaru and BMW show that "Metecno"is the most suitable choice for industrial buildings, for the goals of the food industry, for farm buildings, sports halls, commercial and residential buildings. The successful realization of their project design is the best confirmation for the outstanding achievements of the innovative practical and applied approach, fully oriented towards costeffective building solutions with environmental and social care. The awards and honours from prestigious international forums and exhibitions are countless. "We have many successful projects that we can show.

Perhaps the next project we are proud of will be yours! ", confidently states the company. The trust of the ever-growing number of clients and partners is the result of the dedicated work of more than 2,000 employees in more than 30 offices across the five continents. Professional management and excellent logistics of the Metecno Group are a sure bet for the success of its mission. "We are targeting those customers who know that investing in quality is saving resources," says Carlo Rossi, executive director of Metecno Bulgaria. ”Metecno” is where dreams come true!

Завод на COCA-COLA - Схиматари, Гърция

Спортна зала - село Ковачевци, България

Търговски комплекс WURTH - София, България

Комплекс с офиси и магазини - о-в Родос, Гърция


Анна Михнева-Натова:

Регионът река Дунав – Черно море има огромен потенциал за развитие Анна Михнева-Натова е ръководител на проект DBS Gateway Region и директор на дирекция „Управление на проекти“ в ДППИ

Anna Mihneva-Natova:

The Danube – Black Sea region has enormous potential for development Anna Mihneva-Natova is Project Manager of the DBS Gateway Region Project and Director of the Project Management Directorate at the BPI Co.

Г-жо Натова, през месец май т.г. представихте специализирана изложба в Русе. Каква беше целта на това речно изложение? Събитието се проведе в рамките на проект DBS Gateway Region. Нашата цел беше да насочим вниманието към постигнатите резултати по проекта и да привлечем местната и регионалната власт към неговата кауза, защото една от основните ни цели е развитие на регионите. По-конкретно изложбата беше посветена на предимствата на товарния транспорт по Дунав.

ство на Долна Австрия. Най-общо казано реализацията на проекта цели премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт. В рамките на проекта изготвихме важни стратегически документи, сред които Анализ на потенциала на региона Дунав – Черно море. Мога да обобщя с две думи: огромен потенциал!

Какви са пречките за разгръщане на този потенциал? Пристанищата по Дунав не се използват в пълния им капацитет, въпреки че инКакво се случи в рамките фраструктурата дава възна този проект? можност за обработка на Стартирахме точно на 1 настоящите товари и за поянуари 2017 г., което за мен емане на нови. Добрите усбеше добър знак. В проек- ловия за железопътен и шота участват всички крайсеен транспорт сa пречка дунавски държави и за нас за развитието на транспорбеше предизвикателство та по вода, дори когато той да бъдем част от такъв го- е по-изгодният вариант за лям екип. Водещ партньор превоз на продукти и суе Регионалното правител- ровини. Със сигурност е и

Mrs. Natova, in May this year, you have presented a specialized exhibition in Ruse. What was the purpose of this river show? The event was held under the DBS Gateway Region project. Our goal was to focus on the results achieved on the project and to attract local and regional authorities to its cause because one of our main goals is the development of the regions. In particular, the exhibition was devoted to the advantages of freight transport on the Danube. What happened within this project? We started on January 1, 2017, which was a good sign for me. The project involved all the Danube countries and it was challenging for us to be part of such a large team. Leading partner is the Regional Government of Lower Austria. In general terms, the implementation of the project aims at removing barriers to the development

of water transport. Within the project, we have developed important strategic documents, including the Potential Analysis of the DBS Gateway Region. I can summarize in two words: a huge potential! What are the obstacles to unleashing this potential? The Danube ports aren't used in their full capacity, although the infrastructure allows for the proceeding of current cargoes and for taking new ones. Good conditions for rail and road transport hamper the development of water transport, even when it is the more advantageous option for transporting products and raw materials. It is certainly the most environmentally friendly as well. What measures should be a priority? Maintenance and guarantee of minimum levels of the Danube river fairway of 2.50 m, development of infrastructure and intermodal services, less ad-

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е част от международен консорциум по проект “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/. Проектът е съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.


най-екологичният. Какви мерки трябва да се предприемат с приоритет? Поддръжка и гарантиране на минимални нива на фарватера на р. Дунав от 2.50 м., развитие на инфраструктурата и интермодалните услуги, по-малко административни пречки – към това се стремим най-вече. Лесно ли се работи в такъв голям международен екип? Ние имаме обща кауза, за която работим с голям ентусиазъм, следвайки максимата „Заедно можем повече“. Стремим се да подпомогнем сътрудничеството между всички заинтересовани страни – пристанищни власти, терминални оператори, публични органи, университети, спедитори и др.

Зам.-кметът на Русе д-р Страхил Карапчански и зам. обл. управител Валентин Колев откриха специализираното речно изложение в Русе

Deputy Mayor of Ruse Dr. Strahil Karapchanski and Deputy Governor Valentin Kolev opened the specialized river exhibition in Ruse

нищата и на услугите.

По какви други проекти работите? През последните години ДППИ реализира мащабни проекти в сферата на дигитализацията на пристанищните услуги. Внедрихме Оптимистично ли гледате едни от най-съвременникъм бъдещето? те системи за управление на Напълно! Реализацията на корабния трафик. Не спипроекта доведе и до предраме да се стремим към моложения за конкретни ин- дернизиране на пристанифраструктурни проекти. щата у нас и повишаване на Вярвам, че съвсем скоро тяхната конкурентоспособще можем да говорим не ност. Това е нашата мисия само за подобрение, но и за и ще я следваме докрай, без модернизация на пристада пестим сили.

ministrative obstacles tion of the project led to prothis is what we strive for most. posals for specific infrastructure projects. I believe that we Is it easy to work in such a will soon be able to talk not large international team? only about improvement but We have a common cause for also about the modernization which we work with great en- of ports and services. thusiasm, following the maxim "Together We Can Do What other projects are you More". We strive to foster co- working on? operation between all stakeDuring recent years, BPI Co. holders - port authorities, has realized large-scale proterminal operators, public au- jects in the field of digitalizathorities, universities, freight tion of the port services. We forwarders and others. have implemented some of the most advanced ship traffic Are you optimistic for the fu- management systems. We do ture? not stop trying to modernize Completely! The implementa- the ports in the country and to increase their competitiveness. This is our mission and we will follow it all the way without saving our energy. България е първата страна в Европа с административен и оперативен център за контрол на трафика по река Дунав Bulgaria is the first country in Europe with an administrative and operational centre for traffic control on the Danube River

The Bulgarian Ports Infrastructure Company (BPI Co.) is part of international consortium of Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region (DBS Gateway Region) project. The project is co-funded under the Transnational Cooperation Program “Danube”2014-2020.


АНСАМБЪЛ „ПАЗАРДЖИК“ – ПОРОЙ ОТ БАГРИ, ЗВУЦИ И РИТЪМ Звънне наниз пендари, проблесне кърпа везана – все е нашенско и тръпно, все е българско и хубаво. И можеш ли да траеш спокоен? Кръвта кипва, събудена от родния ритъм, душата тръгва свободна, а нозете сами повеждат към хорото. Дълбоки, трайни и здрави са корените на песните и танците в Пазарджишкия край. От легендата за Орфей, с неговата сладкогласна свирка, та чак до наши дни. От Родопа до Средна гора, от Еледжик на изток, до Слънцето на запад. Една педя земя българска, а колко песни и танци! Изключително разнообразен фолклор. С характерния мелодичен велинградски двуглас, богатата пазарджишка орнаментика, бързите и виртуозни инструментални мелодии, неповторимото криво хоро и лиричните средногорски танци.

Ансамбълът за народни песни и танци “Пазарджик” е малък пристан на родното, верен страж на традицията и изкуството в талантливия пазарджишки район. Огромният репертоар на Ансамбъла представя уникалното фолклорно богатство на своя регион. Музикантите, певиците и танцьорите изпълняват с успех обработки на автентични образци от Пазарджик и региона, написани специално за тях. В репертоара им присъстват и творби от всички области на България.

Магията на Ансамбъла е позната в различни точки Традиция и приемствена Европа. С огромен усност, автентичност и съпех Ансамбълът е гастровременност, така умело съ- лирал многократно в Ручетани и преплетени. И сия, Германия, Франция, порой от багри, звуци и Полша и страните от Балритъм. канския регион. На родна

Deep, durable and healthy are the roots of the songs and dances in the Pazardzhik region. From the legend of Orpheus, with his sweet-hearted whistle, to the present day. From Rhodope to Sredna Gora, from Eledzhik to the East, to the Sun to the West. One foot of Bulgarian land, but how many songs and dances! Extremely diverse folklore. With the characteristic melodic Velingrad doublevoice, the rich Pazardzhik ornamentation, the fast and virtuoso instrumental melodies, the unique curved horo and lyrical Sredna Gora dances.

sounds and rhythm. The ensemble for folk songs and dances „Pazardzhik” is small pristane of the native, loyal guardian of the tradition and the art in the talented Pazardzhik region. The enormous repertoire of the Ensemble presents the unique folklore richness of its region. The musicians, the singers and the dancers perform successfully the works of authentic models from Pazardzhik and the region, written especially for them. In their repertoire, there are also compositions from all regions of Bulgaria.

The magic of the Ensemble is known in different parts Tradition and hospitality, of Europe. With great authenticity and success, the ensemble have modernity, so skillfully repeatedly performed combined and intertwined. in Russia, Germany, And a flow of colours, France, Poland and the


ENSEMBLE "PAZARDZHIK" A RIVER OF COLOURS, SOUNDS AND RHYTHM Ringing gold coins, hanging embroidered cloth - it's always native and thrilling, always Bulgarian and nice. And can you stay calm? The blood boils, awakened by the native rhythm, the soul runs free, and the feet themselves lead to the dance. територия ансамбъл “Пазарджик” организира и провежда регионален фолклорен събор край язовир “Батак”. Повече от 15 години връчва годишната награда за творчество “Сладкопойна чучулига” на изтъкнати творци и колективи от пазарджишкия регион. От 1993 г. до сега провежда Национални празници на професионалното фолклорно изкуство, в които участват всички професионални ансамбли на България, както и Оркестърът за народна музика към БНР, Мистерията на българските гласове и Ака-

демичните ансамбли от Пловдив, Варна и Благоевград. Така ансамбълът се утвърждава не само като средище за съхраняване и популяризиране на огромното песенно и танцово богатство на своя край, но и като идеен двигател за развитието на творческия потенциал и на други състави. Десетки награди и отличия свидетелстват за огромния принос на ансамбъл „Пазарджик“ за съхраняването, развиването и разпространяването на традицията. Но най-голямата награда си остава любовта на публиката.

Главен художествен ръководител: Атанас ЧОЛАКОВ Хореограф: Костадин НИЗАМОВ Диригент на оркестъра: Цанко НЕНКОВ Диригент на хора: Иванка ПАУНОВА www.ensemble-pz.com

countries of the Balkan region. In Bulgaria, the Pazardzhik Ensemble organizes and holds a regional folk fair near the Batak Dam. For more than 15 years it gives the annual award „Sweetheart Lark” for outstanding artists and collectives from the Pazardzhik region. Since 1993 till now, National Holidays of Professional Folklore Art have been held, involving all professional ensembles of Bulgaria, as well as the Folk Music Orchestra of the Bulgarian National Radio, the Mystery of the Bulgarian Voices and

the Academic Ensembles from Plovdiv, Varna and Blagoevgrad. Thus the Ensemble is established not only as a centre for preserving and promoting the enormous song and dance riches of its region but also as a driving force for the development of the creative potential of other ensembles. Dozens of awards and prizes testify to the enormous contribution of the Pazardzhik ensemble for the preservation, development and promotion of the tradition. But the biggest prize remains the love of the audience.

Chief artistic leader: Atanas CHOLAKOV Choreographer: Kostadin NIZAMOV Conductor of the orchestra: Tsanko NENKOV Conductor of the choir: Ivanka PAUNOVA www.ensemble-pz.com


ВСИЧКОТО ДОБРО СЕ Е СБРАЛО НА ХОРО! Ритъмът на хорото ни хармонизира с околната среда и с хората край нас

EVERYTHING GOOD GATHERS IN THE HORO! The rhythm of the horo harmonizes us with the environment and the people around us България е прочута по света с невероятното богатство и разнообразие на националния фолклор. Върху малката територия на страната са обособени няколко етнографски области. Всяка от тях се отличава от останалите със своите носии, обичаи, стил и характерни движения, обусловени от релефа, поминъка на населението и историческото минало.

Колективният танц, наречен хоро, навсякъде е бил част от бита на хората. Мегданът в центъра на се-

лището е мястото, където са се сбирали млади и стари, за да играят, хванати за ръце, в кръг или полукръг. След дните на усилен труд сред полето, хората се веселят, при което редуването на физическото натоварване със забавление и споделяне, допринася за психическия баланс на личността. Ритмите интерпретират звуците от заобикалящата природа и чувствата, които предизвикват. Безкрайната широта на нивите в Добруджа прелива в плавни, елегантни движения, докато при шопите, сгу-

Bulgaria is famous around the world with the amazing richness and diversity of national folklore. On the small territory of the country are several ethnographic districts. Each of them is distinguished from the rest with their costumes, customs, style and characteristic movements, determined by the relief, the livelihood of the population and the historical past.

The collective dance, called horo, was part of the people's way of life everywhere.

The square in the centre of the village is the place where the young and the old gathered together to play, holding hands, in a circle or semicircle. After days of hard work in the field, people are having fun, and the alternation of physical exercise with fun and sharing contributes to the psychic balance of the personality. The rhythms interpret the sounds of the surrounding nature and the feelings they provoke. The endless breadth of the fields in Dobrudzha flows in smooth, elegant


шени сред планината, сред по-тесни пространства и природни стихии, стъпките са ситни, впечатляващи с пъргавина и техничност.

дава енергия, толкова по-силна тя се възвръща. Изпровикванията повишават не само настроението, но повдигат и общия дух, в резултат на което нивото на т.нар. „хормони Ритмите на народните хора на щастието“ се повишаслужат за хармонизирава, активизира се обмянане на човека с природата. та и се стимулира мозъкът, От друга страна, изследва- а ендорфините имат и болнията, направени от един- коуспокояващо действие. ствения по рода си у нас Танцът започва да ни леинститут по ритмология - кува. Освен това, общото Либера България - доказ- енергийно поле на хороват, че ритъмът ни хармо- то взаимодейства и с това низира не само с околната на планетата. Неслучайсреда, но и с хората край но във всички наши хора нас. се тръгва с десния крак и се движат в посока обратна Народните танци на часовниковата стрелрегулират магнетизма ка, идентична с посоката и електричеството в на въртене на Земята. Съзчовешкия организъм, навано или не, по време на породени от танците се отправят поделектромагнитните сили, виквания от типа „Пази идващи от Слънцето и се Земьо, хоро те тресе!“, Земята. „Дръж се, Земльо, шоп те гази!“, „ Хопа, опа, земьо!“ Хващането за ръце на хои др. подобни. рото има естетика, но се наблюдава и чисто физич- Съществуват множество но явление - между ръцете факти, подкрепящи тезата, на танцуващите протича че сегашната територия на ток с индивидуални стой- България представлява гености, който навлиза в тя- оценезна точка за развитие лото на съседния човек. – място, където ресурсиЛявата ръка приема, тя е те обуславят по-интензиносител на положителна вен растеж и висока сененергия. Поставя се върху зитивност на населението, дланта на съседа. Дясната поради различното геомагръка е под дланта на след- нитно поле именно в тази ващия и има отрицателен географска точка. заряд, отдава енергия. Когато кръгът на хорото се Народните танци се явязатвори, токът циркулира ват своеобразен „индикаи се завръща отново в тятор“ за чувствителността лото, но променен по коли- и възприемчивостта за почество и сила, защото пре- знанието, идващо отвъд минавайки през телата на сетивата. Това би могло другите, е бил използван да даде отговор на въпроза уравновесяване на нерв- са защо в нашия фолклор ната система на останали- присъстват над 50 неравте играчи. ноделни такта, които са характерни само за България Колкото по-щедро се оти са рядко срещани в на-

movements, while the Shops, who are nestled in the mountains, in the narrower spaces and natural elements, the footsteps are thin, impressing with agility and technique.

The more generous the energy is given, the stronger it returns. The shouts increase not only the mood, but also raise the general spirit, as a result of which the level of so-called "hormones of The rhythms of the folk happiness" are increased, people help to harmonize metabolism is enhanced man with nature. On the and the brain is stimulated, other hand, the research and endorphins have a done by the only of its kind pain relieving effect. The institute of rhythmology dance begins to heal us. in our country - Libera Moreover, the collective Bulgaria - proves that the energy field of the horo rhythm harmonizes us not interacts with that of only with the environment, the planet. It is not a but also with the people coincidence that in all of around us. our horo dances we go with our right foot and move in Folk dances regulate an anti-clockwise direction magnetism and identical to the direction electricity in the human of rotation of the Earth. body caused by the Conscious or not, during electromagnetic forces the dance, there are shouts coming from the Sun and "Beware, Earth, horo is the Earth. shaking you!", "Hang On, Earth, Shop is stepping on The hand holding has you!", "Hop, Oops, Earth!" aesthetics, but there is and similar others. also a purely physical phenomenon - between the There are many facts hands of the dancers flows supporting the thesis that a current with individual the present territory of values that enters the Bulgaria is a geostrategic body of the neighbouring point of development - a person. The left hand place where the resources accepts that it is the carrier lead to more intense of positive energy. It is growth and high sensitivity placed on the neighbour's of the population due to palm. the different geomagnetic field at that geographic The right hand is under point. the palm of the next one and has a negative charge, Folk dances are a sort of gives off energy. When the "indicator" of sensitivity circle of the horo closes, and receptivity to the current circulates and knowledge coming beyond returns back to the body the senses.This could but altered in quantity and give an answer to the strength, because while question why more than 50 passing through the bodies uneven beats are present of others it has been used in our folklore, which are to balance the nervous characteristic of Bulgaria system of the other players. only and are rarely found


родната музика на съседните нам държави, а на запад изобщо ги няма. Те са забелязани от музиковедите на Европа едва през 1886 година, когато видният фолклорист Васил Стоин пише за тях, а българският композитор Добри Христов по-късно прави пълното им описание.

стимулира сърдечната дейност и лимфата, Ганкиното хоро лекува дебелото черво и пр.

През последните десетилетия, в условията на висока икономическа и социална турбуленция, интересът към българските ритми и народни танци силно нараства. Множат се самоПри неравноделните ритдейните клубове и фесми се извършват повече тивали, неизброими са подскоци, натрисане, наизявите им зад граница. биване на пета и др. двиСпоред психолозите, ние жения, при които акценреагираме спрямо различтът върху отделни части ните житейски обстояна тялото е по-силен, оттелства, на базата на асоколкото при равноделнициативни, несъзнателни те. С развитието на науката връзки с различни аспеи биорезонансната медикти от нашата душевност. цина беше разкрита още Може би пробудената бъледна специфична особегарска Душа си е спомниност - честотите на нерав- ла, че „Всичкото добро се е ноделните ритми резонисбрало на хоро“ и е открират с честотите, на които ла нишките, които я свързфункционират отделните ват с дъха на родната земя, органи в човешкото тяло. за да пребъдва във векоПоради това българските вете. народни хора притежават целебна сила. Д-р инж. Гинка Стоева Ръченицата, чийто ритъм е в синхрон с Консултант: пулсациите на Слънцето, Евгения Трайкова

in the folk music of the neighbouring countries, and in the west they are not present at all. They were noticed by the musicians of Europe in 1886, when the prominent folklorist Vassil Stoin wrote about them, and the Bulgarian composer Dobri Hristov later made their full description.

Gankino Horo treats the colon and so on.

The ruchenitsa, which is in sync with the Sun's pulsations, stimulates heart and lymph, the

Dr.Eng. Ginka Stoeva

Over the last decades, in the context of high economic and social turbulence, the interest in Bulgarian rhythms and folk dances has grown strongly. An increasing number of amateur clubs and festivals, with countless performances In the uneven rhythms, abroad. According more jumps, crushing, to psychologists, we heeling, etc. are performed. respond to different life Movements in which the circumstances, based on emphasis on individual associative, unconscious parts of the body is relationships with different stronger than in the even. aspects of our soul. Perhaps With the development of the awakened Bulgarian science and bioresonance Soul remembered that medicine, another specific "Everything good is feature has been revealed: gathered in the horo" and the frequencies of uneven has discovered the threads rhythms resonate with that connect it with the the frequencies of the breath of the native land, to individual organs in the live long in the centuries. human body. That is why Bulgarian horo dances have healing power.

Consultant: Eugenia Traykova


ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С ПЪСТРА СЕРИЯ ОТ ПРАЗНИЦИ И СЪБОРИ Там нейде, в подножието на Пирин, скътан в уюта на величествената планина, Гоце Делчев е известен със своята неповторима природа, мек климат и силно съхранена традиция. Която личи от десетките фестивали и събори, които общината организира в цялата околия.

GOTSE DELCHEV WITH A COLOURFUL SERIES OF FESTIVALS AND HOLIDAY There, at the foot of Pirin, hidden in the cosy majestic mountain, Gotse Delchev is famous for its unique nature, mild climate and highly preserved tradition. Which is evident from the dozens of festivals and festivals that the municipality organizes in the whole country. Сред най-любопитните СЪБОР ПО ПОВОД празници това лято са: ИЛИНДЕНСКОПРЕОБРАЖЕНСКОТО ФЕСТИВАЛ НА ЛЕТНИТЕ ВЪСТАНИЕ ТАЙНСТВА «ЕНЬОВДЕН» Месец юли/август, Месец юни, село Делчево село Попови ливади В магическите дни около Сред красивата природа на Еньовден, уикендът около Пирин планина, жителите и 24 юни започва със „Змегостите на регион Гоце Делйова сватба”, която се съсчев се прекланят пред геротои на площада в Делчево, а ите и празнуват свободата надвечер от площада в село- си. Всяка година в най-близто се тръгва към местността ката до 2 август събота, хи„Вълчова тумба” за „мълча- ляди хора се събират пред на вода”. паметника на Гоце Делчев в През вторият ден, още при село Попови ливади. изгрев слънце се берат лековитите билки. След това ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН на площада в селото се про- ПАНАИР вежда конкурс за най-краМесец септември, сив плетен венец, правят се гр. Гоце Делчев изложения на билки, тради- Панаирът продължава цяла ционни гозби, еко облекла седмица. Събитието събира и аксесоари, а в концерта на общността от региона. Осселския мегдан участват из- вен с търговските си цели, пълнители и състави от ре- събитието се слави и с негиона и гости от страната и повторимото забавление, чужбина. което поднася всяка вечер.

Among the most curious MEETING ON THE OCholidays this summer are: CASION OF THE ILINDEN-PREOBRAZHENIE FESTIVAL OF SUMMER UPRISING MYSTERIES "ENYOVDEN" In July / August, In June, the village of Popovi Livadi village Delchevo Amidst the beautiful nature of In the magical days around the Pirin mountain, the resiEnyovden, the weekend dents and guests of the Gotse around 24 June begins with Delchev region are worshipthe "Snake Wedding", which ping the heroes and celebrattakes place in Delchevo ing their freedom. Every year, Square, and in the evening on the closest Saturday to the from the square of the village 2nd of August, thousands of people head to Valchova Tum- people gather in front of the ba for "silent water". During monument of Gotse Delchev the second day, the healing in the village of Popovi Livadi. herbs are picked up at sunrise. After that, at the square of the TRADITIONAL AUTUMN village, a contest for the most FAIR beautiful wreath is being held, In September, Gotse Delchev exhibitions of herbs are being The fair continues for a week. made, traditional dishes, eco The event gathers the comclothing and accessories, and munity of the region. Besides performers and groups from its commercial purpose, the the region and guests from the event is also famous for its country and abroad particiunique entertainment, which pate in a concert. it offers every night.


АНСАМБЪЛ „РОДОПА” С НОВА КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА „ЧАН ДО ЧАНА, ПЕСЕН ДО ПЕСЕН” е тематичното заглавие на новата сценична програма на ансамбъл „Родопа”. Представена в няколко града на България, концертната изява на трите формации – хор, оркестър и танцов състав, е убедителна и въздействаща. След „Невястата” – тематичен спектакъл, породил, както възхита, така и противоречиви мнения, новото заглавие в репертоара на ансамбъл „Родопа” – „Чан до чана, песен до песен” е с по-мащабна и обобщаваща насоченост. Върху фона на най-прочутите песни, свирни и хороводни стъпки, почерпени от автентичното богатство на родопския етнос, е прокарана стара, колкото древното време „сюжетна линия”: съпротивата на бащиния авторитет към „севдата” на женското чедо, дръзнало да залюби „неподходяща” изгора, несъответстваща на бащините критерии за богатство и материален просперитет.

Индивидуалните изпълнения на Златина Узунова, Юлия Кичукова, Пламена Седянкова, Фидан Меров – изразители на автентичното звучене в песенните традиции; соловите изяви на Петър Янев, Тодор Глухов и други изявени дарования; хореографските решения на водещите сценични превъплащения (образи) подсилват цялостното внушение на спектакловата форма, а именно: да се акцентира върху тематични фокуси, за да се изведат идеята и смисълът на посланията. Тези акценти се улавят естествено така, както диктува своето достолепие, чрез родовата памет, завещана от дедите ни. Концепцията на авторите Адриан Петров - сценарист и режисьор, Сийка Василева - главен хореограф, Тодор Глухов и Николай Балабанов - композитори и автори на музикалните обработки обединява автентичното звучене на родопската народна песен,

“BELL TO BELL, SONG TO SONG” is the thematic title of the new stage program of “Rodopa” ensemble. Presented in several of Bulgarian cities, the concert performance of the three formations – choir, orchestra and dance group, is convincing and influential. After „The Bride” - a thematic performance, both admirable and controversial, the new title in the repertoire of the ensemble „Rodopa” - „Bell to bells, song to song” has a larger and more general direction. On the background of the most famous songs, songwriting and horo steps, drawn from the authentic riches of the Rhodopean ethnicity, an old-fashioned, ancient as the time itself „storyline” was passed: the resistance of the father‘s authority to the „sevda” of the female child dared to love „inappropriate” lover, incompatible with the parental criteria of wealth and material prosperity.

The individual performances of Zlatina Uzunova, Julia Kichukova, Plamena Sediankova, Fidan Merov - expressive of the authentic sound in the song traditions; the solo appearances of Peter Yanev, Todor Gluhov and other prominent talents; the choreographic decisions of the leading stage images reinforce the overall impulse of the spectacular form, namely: to focus on thematic focuses in order to bring out the idea and meaning of the messages. These accents are captured naturally, as dictates its significance, through the generic memory left by our ancestors. The concept of the authors - Adrian Petrov, screenwriter and director, Siyka Vassileva, chief choreographer, Toma Karapaunov and Todor Gluhov, composers and authors of musical treatments combines the authentic sound of the


ENSEMBLE “RODOPA” WITH A NEW CONCERT PROGRAM хороводния ритъм, специфичен за родопската музикална област и музикалния оркестров стил с естетическия фон от различни фотоси, отразяващи разнообразната и неповторима хубост на родопската планина. Снимковата палитра, предоставена от известния фотограф – художник Сашо Сарандалиев е по своему допълваща, умиляваща и запомняща.

на творческия замисъл се придържат към унаследените автентични традиции и в тази тенденция се крие успехът: да се изгражда съвременното сценично пресътворяване върху корените, вплетени в народнопесенното, танцувалното и оркестровото наследство на предците. С малки изключения (някои самоцелни танцувални решения) спектакълът достойно може да бъде представен сред Намереният баланс межбългарските емигранти по ду специфика на песенното света, чувстващи се повече културно наследство, хоре- българи там, отколкото тук, ографските стъпки, теав страната ни. Защото, котралните ситуации, Родогато „брукне” каба гайдата, па планина, прокарва онова когато се ширне „Бела съм чувство на съпричастие, бела, юначе”, когато се изкоето се ражда само в съвие „кабадайлитско” овчаркровено общуване между ско хоро – в душите, родени сродни души. Поблясваха в скутите на Родопа планисълзи в очите на публикана, се разлива онази тръпка, та, буцата в гърлото едрекоято само родопчани поеше в носталгичен спазъм, знават като усещане. Като умилението превземаше и темел, съграден със сърце и най-скептичните предстаобич за поколения. вители на младата публика. Доц. Д-р Соня Райчева Създателите на спектакъПловдивски университет ла като идея и реализация „Паисий Хилендарски”

Rhodope folk song, the rhythm of the horo, specific for the Rhodope musical field and the musical orchestral style with the aesthetic background of various photos reflecting the diverse and unique beauty of the Rhodope Mountains. The photo gallery provided by the famous photographer Sasho Sarandaliev is in his own complementary, dear and memorable. The balance between the specificity of the song cultural heritage, the choreographic steps, the theatrical situations, the Rhodope Mountain, creates the sense of empathy, which is born only in intimate communication between soulmates. There were tears in the eyes of the audience, the lump in the throat grew in a nostalgic spasm, the fondness took over even the most sceptical representatives of the young audience. The creators of the show as an idea and the realization of the creative concept

adhere to the inherited authentic traditions and in this tendency lies the success: to create the contemporary stage creation on the roots entwined in the ancestral, dance and orchestral heritage of the ancestors. With some small exceptions (some selfdirected dancing solutions), the show can be dignified among the Bulgarian emigrants around the world, feeling more like Bulgarians there than here in our country.Because when the kaba gaida /Rhodope mountains bagpipe/ starts playing, the sound of „Bela sum bela, yunache” is on, and the people form a horo in the souls of the ones born in the laps of the Rhodope mountains, is spring that thrill that only Rhodope people know as a feeling. Like a basis, built with heart and love for generations. Assoc. Prof. Dr. Sonya Raycheva University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”


СКУЛПТУРИТЕ НА ВЕЛИЧКО МИНЕКОВ – уловено късче живот Изложбата на Величко Минеков в Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик се организира със съдействието на Община Пазарджик, по повод 90 години от рождението на автора. В две от залите на галерията са експонирани 45 нови скулптури на Величко Минеков и 59 рисунки и литографии на скулптора. Рисунките са част от дарение, което авторът прави на галерията през 2015 г.

THE SCULPTURES OF VELICHKO MINEKOV – a captured piece of life The exhibition of Velichko Minekov at the "Stanislav Dospevski" Art Gallery Pazardjik is organized with the cooperation of the Municipality of Pazardzhik, on the 90th anniversary since the author's birth. In two of the halls of the gallery, are exhibited 45 new sculptures by Velichko Minekov and 59 drawings and lithographs of the sculptor. The drawings are part of a donation that the author made to the gallery in 2015. Величко Минеков е майстор с голям диапазон – от малката пластика и портрета до внушителните монументални паметници, между които са релефните композиции от Паметника на Априлското въстание в Панагюрище (1976), Гранитните композиции от Арката на свободата, Беклемето (1977), Сердика (1977), Паметникът на Ивайло (1978), скулптурният ансамбъл Спартак (1979), Паметникът на хан Аспарух (1981), Паметникът на Съединението в Пловдив (1981) и др.

ва лично и да пребивава в ателиетата на Марсел Жинон – последният от големите класици в европейската скулптура, Хенри Мур, Задкин, Асен Пейков, Мацини. Сред емблематичните негови пластики са „Селянка“ (1956), „Почивка“ (1957), „Майчинство“ (1957), „Жажда“ (1958), „Орфей“ (1969), „Родина“ (1982), „Майсторът“ (1982), „Прегръдка“ (2006).

Роден на 13 октомври 1928 г. в пазарджишкото село Мало Конаре, житейският му път и творчески интеТой е от малцината наши реси го изкачват до най-витворци, имали шанса да соките стъпала на пласучат едновременно при тичната експозиция не тримата големи класици само в родината, но и по на съвременната българска света. Многобройни отлискулптура – Андрей Нико- чия и грамоти потвърждалов, Марко Марков и Люват простата гениалност бомир Далчев и да познана творбите му, а междуна-

Velichko Minekov is a master of a wide range from the small sculpture and portrait to the impressive majestic monuments, among which are the relief compositions of the April Uprising Monument in Panagyurishte (1976), Granite compositions from the Arch of Freedom, Beklemeto (1977), Serdica (1977) , The Monument of Ivailo (1978), the Spartak Ensemble Sculpture (1979), the Monument of Khan Asparuh (1981), the Monument of Unification in Plovdiv (1981) and others.

to know personally and to stay in the ateliers of Marcel Gimond, the last of the great classics in European sculpture, Henry Moore, Zadkine, Asen Peikov, Martini. Among his emblematic works are "Village woman" (1956), "Rest" (1957), "Motherhood" (1957), "Thirst" (1958), "Orpheus" (1969), "Rodina" (1982), "The Master" (1982), "Hug"(2006).

Born on October 13, 1928, in a small village near Pazardzhik, called Malo Konare, his life and creative He is one of the few interests climbed him to Bulgarian artists who had the the highest stairs of the chance to study at the same plastic exposure not only in time from the three great his home country but also classics of the contemporary around the world. Numerous Bulgarian sculpture - Andrey awards and diplomas confirm Nikolov, Marko Markov the simple genius of his and Lyubomir Dalchev, and works, and international


родното признание е очаквана награда за таланта и натурела на автора. Негови творби се намират в Националната художествена галерия в София, в Софийска градска художествена галерия, в редица областни галерии в страната, както и в Русия, Швейцария, САЩ, Унгария, Германия, Австрия, Италия, Иран, Египет и др. Със своето творчество той е свързващата фигура между традиционната и модерната риторика в съвременната пластична култура у нас. Работи в областта на скулптурния портрет, фигуралната композиция, монументалната и монументално-деко-

ративна скулптура, а също и малка пластика. Създава типизирани образи на българки, свързани със земята, селския бит, борбите в историята на народа. Скултурите му излъчват сила и вътрешно спокойствие. Композициите са лаконични и ясно изградени, с опростена и обобщена масивна монументална форма, с точна характеристика на художествения образ и чувство за архитектоничност на скулптурните обеми. Изложбата е открита на 21 май, в деня на Равноапостолите Константин и Елена - празника на град Пазарджик. Датата е избрана от автора, който е и почетен гражданин на града. recognition is an anticipated prize for the talent of the author.

images of Bulgarians, connected to the earth, the countryside, the struggles in the history of His works are in the National the people. His sculptures Art Gallery in Sofia, the Sofia emanate strength and inner City Art Gallery, in a number peace. The compositions of regional galleries in the are laconic and clearly country, as well as in Russia, constructed, with a Switzerland, USA, Hungary, simplified and generalized Germany, Austria, Italy, Iran, massive monumental Egypt and others. form, with a precise characterization of the With his work, he is the artistic image and a sense connecting figure between of architectonics of the the traditional and the sculptural volumes. modern rhetoric in the modern plastic culture The exhibition was opened in our country. He goes on May 21, on the day of in the field of sculpture Saints Constantine and portraiture, figural Helen, the feast of the town composition, monumental of Pazardzhik. The date was and monumental-decorative chosen by the author, who is sculpture, as well as a small also an honorary citizen of sculpture. He creates typical the town. www.artgallerydospevski.com ХГ ”Станислав Доспевски” – Пазарджик притежава найбогатата колекция от негови творби – над 150 рисунки, 100 малки пластики и 19 монументални творби, експонирани на открито в централна градска част.

Art Gallery "Stanislav Dospevski" - Pazardzhik has the richest collection of his works - more than 150 drawings, 100 small sculptures and 19 monumental works, exposed outside, in the central part of town.


Srebarna Nature Reserve kingdom of birds

It is the breeding ground of almost 100 species of birds, many of which are rare or endangered. Some 80 other bird species migrate and seek refuge there every winter. Among the most interesting bird species are the Dalmatian pelican, great egret, night heron, purple heron, glossy ibis and white spoonbill

Srebarna Nature Reserve protects a lake and wetland ecosystem of 638 ha located near to the village of Srebarna on the west bank of the Danube River. The reserve includes the lake and the former agricultural lands north of the lake, a belt of forest plantations along the Danube, the island of Komluka and the aquatic area locked between the island and the riverbank. Srebarna Nature Reserve is an important wetland on the Western Palaearctic bird migratory flyway. It provides nesting grounds for 99 species of birds and seasonal habitat to around 80 species of migratory birds. The property is surrounded by hills which provide a natural boundary and offer an ideal means for observing the waterfowl. Srebarna Nature Reserve protects an important example of a type of wetland that was widespread in Bulgaria in the past. It shelters a diversity of plant and animal species, which are increasingly threatened. The wetland is an important breeding, staging and wintering site for a large number

of birds. Floating reedbed islands and flooded willow woodlands provide important bird breeding areas. In the lake's northern end the reedbeds gradually give way to wet meadows. In the north-western end of the lake and along the Danube there are belts of riverine forest with single old trees of White Willow. The rich bird life supported by Srebarna Nature Reserve is the basis for its international significance. The property holds populations of birds that are considered critical to species survival. It hosts the only colony of Dalmatian Pelican in Bulgaria, as well as the largest breeding populations of four more globally threatened species: Pygmy Cormorant, Ferruginous Duck, White-tailed Eagle and Corncrake. Srebarna is also of European value importance in supporting Little Bittern Night Heron, Squacco Heron, Little Egret, Great White Egret, Purple Heron, Glossy lbis, Spoonbill and Ruddy Shelduck. Three species of terns also occur here. Globally threatened Pygmy Cormorant and Red-breasted Goose winter in the Reserve, and the wintering populations


The Reserve is a strictly protected area, and only carefullycontrolled scientific research, and conservation management activities are allowed to take place within it. The site is relatively small, and only if other areas are also protected, in the region and on bird migration routes, can the key species of Srebarna Nature Reserve be expected to survive. The property is protected by a 673 ha buffer zone which was created in 2008. This consists of a portion of the Srebarna Nature Reserve that is not part of the World Heritage property and 419 ha of land surrounding the Srebarna Nature Reserve, which is located within an adjacent protected area known as Pelikanite. The aim of this buffer zone is to prevent and reduce negative human impacts on the reserve. Srebarna Lake was the first wetland in Bulgaria to receive legal protection status and also the first to achieve international recognition. The lake was designated as reserve in 1948 to protect the diversity of birds it hosts. According to the 1998 law dealing with protected areas in Bulgaria, the property is classified as a “Managed Reserve", being exclusively State property. of White-fronted Goose, Greylag Goose and Fieldfare are also notable. In total the property provides critical habitat that supports 173 bird species, 78 species of which are of European conservation concern, and nine being listed as globally threatened. The property includes the largest lake left after drainage of the marshy zone along the Danube and was connected to the river until a dyke was built in 1949. Its current situation is therefore not completely natural and is maintained by water management measures. In 1994 a channel was constructed between the lake and the Danube river in order to ensure the annual flow of Danube waters into the lake during the spring months.

Management and control are carried out by the Ministry of Environment and Water and its regional departments. The reserve falls under the jurisdiction of the Regional Inspectorate of environment and water for the town of Russe. Besides its inclusion on the World Heritage List, Srebarna Lake is also protected as a Wetland of International Importance under the Ramsar Convention and as a UNESCO Biosphere Reserve. In 1989 the lake was designated as an lmportant Bird Area by Bird Life International. Its values are also recognised and protected at the European level. The property is also included in two Natura 2000 sites: the Srebarna Special Protection Area and Ludogorie-Srebarna Special Area of Conservation. www.srebarnalake.com


Национален музей „Параход Радецки“ свят спомен за подвига на Ботевата чета

National museum „Radetzki Ship“ –

a sacred memory for the feat of Botev detachment

Националният музей „Параход Радецки”, създаден през 1982 г., е един от най-интригуващите исторически паметници в България. Той е единственият в България кораб музей и пази паметта на великия подвиг и саможертва на гениалния български поет и революционер Христо Ботев (1848–1876 г.) и четата му.

The national museum „Radetzki Ship”, created in 1982, is one of the intriguing historical monuments in Bulgaria. It is the only ship museum in Bulgaria and keeps the memory of the great feat and sacrifice of the genius Bulgarian poet and revolutionary Hristo Botev (1848–1876) and his detachment.

Музеят, който включва кораба „Радецки” и картинната галерия, създадена в периода 1989-1990 г., е изцяло свързан с живота, делото и трагичната гибел на Ботев и четата му, участвали в национално­ освободителното движение срещу османската власт (1876-1878 г.).

The museum including the steam-ship „Radetzki” and the picture gallery created within the period 1989-1990, was entirely related to life, deed and tragic doom of Botev and his detachment, taken part in the national liberation movement against the Ottoman rule (1876-1878).

Ботевата чета е сформирана по идея на Гюргевския революционен комитет инициатор и организатор на Априлското въстание от 1876 г. Великата идея за освобождението на България обединява в едно 205 четници от всички краища на страната. Преоблечени като градинари, те се качват на австрийския параход „Радецки“ от различни дунавски пристанища в Румъния. На 17 май 1876 г. /29 май по нов стил/ между Бекет и Козлодуй се осъществява дръзкият им план - те завладяват парахода и той принудително акостира на Козлодуйския бряг. Ботевата чета се отправя към Враца. За няколко дни, сражавайки се с турските потери, достига Врачанския Балкан, но не получава подкрепа от местните комитети, които

по същото време трябвало да вдигнат бунт в града. Ботевата чета е принудена да води дълги битки без никакво подкрепление. На 20 май Ботев пада убит. С разгрома на Ботевата чета Априлското въстание фактически завършва. С героичните си действия участниците във въстанието и Ботевата чета предизвикват обявяването на освободителната за България Руско-турска война от 1877-1878 г. През 1918 г. „Радецки” е бракуван, а през 1924 г. разрушен от австрийското параходно дружество. Година по-късно капитанът на кораба, Дагоберт Енглендер, изпраща в България съхранените от него реликви от парахода: флага, печата, оригиналното позволително, копие

Botev‘s detachment was set up upon the idea of the Gyurgevsky Revolutionary Committee – initiator and organizer of the April uprising 1876. The great idea of liberation of Bulgaria joins in one 205 rebels of all ends of the country. Disguised as landscape gardeners, they boarded the Austrian steamship Radetski at different points in Rumania, along the Danube. On the 17 May 1876. /29 May in new style/ between Beket and Kozlodui, they decided on a daring plan – to commandeer the ship and force it to land at Kozloduyi. Botev‘s detachment headed to Vratsa. For few days, fighting with the Turkish posse, they reached the Vratsa Balkan, however failed to obtain support by the local committees which,

at the same time had to rise the revolt in the town. Botev‘s detachment was forced to fight long without any support whatsoever. On the 20th of May, Botev was killed. With the crashing of the Botev‘s detachment, the April Uprising in fact ended. The heroic efforts of the participants in the revolt and Botev‘s detachment presaged the declaring of the Russian – Turkish Liberation war for Bulgaria since 1877-1878. In 1918, the ship was decommissioned, and in 1924 the Austrian Steamship Company decided to scrap it. A year later, the ship’s former captain, Dagobert Englender, conveyed to Bulgaria elements of the ship that had been spared: the ship’s pennant, the


от доклад, подробно изложение за всичко видяно, копие от писмото на Ботев на френски език до капитана и пътниците, две дъски от борда на „Радецки” (едната - от мястото, където е стоял Ботев, принуждавайки капитана да му повери парахода, за да слезе на българския бряг с четата си). С помощта на тези реликви и с подкрепата на 1 200 000 български деца, които събират средствата за построяването му, корабът

„Радецки” е възстановен в чест на 90-годишнината от гибелта на Христо Ботев. Възстановеният параход е пуснат на вода на 28 май 1966 г. и на 30 май акостира на Козлодуйския бряг. Новият кораб е дълъг 57.40 м и широк 17.50 м. Кабините на капитана и на екипажа са възстановени по подобие на тези в оригиналния „Радецки”. През 1966 г. е обновена и музейната експозиция.

През 1973 г. корабът е основно ремонтиран и сега се намира в специално изградено място на Козлодуйския бряг. Последната голяма реновация е през 2006 г. Реновирането и поддръжката на “Радецки” редовно се подпомагат от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, а служителите на атомната централа традиционно се включват в дарителските кампании, за да бъде съхранен за поколенията уникалният кораб музей.

ship’s seal, the original ship’s license, a copy of the ship’s manifest for its entire complement, a copy of Botev’s letter in French to the captain and passengers, and two planks taken from the deck (one from the place where Botev had stood to order the captain to bring the ship around so that the detachment could disembark). Inspired by these relics and supported by the 1,200,000 Bulgarian children who collected funds for building

In 1973, the ship was thoroughly reconstructed and is now moored at a special place on the Kozlodui docks. The last big renovation was in 2006. The renovation and maintanence of „Radetski” are oftenly assured by NPP „Kozlodui” Plc and the staff of the nuclear power plant traditionally participate in donation campaigns, in order to preserve the unique ship museum for generations ahead.

materials, the Steamship Radetski was reconstructed to honor Botev on the 90th anniversary of his death. The rebuilt ship was launched on May 28, 1966, and on May 30 it docked at Kozloduyi. The new ship is 57 meters long and 17.50 meters wide. The captain’s cabin and crew’s quarters are exact replicas of the original Radetski. In 1966, the museum exposition was renovated.


Природен парк „Персина“ представя WILDislands – Дивите острови по Дунав

“Persina” Nature Park presents WILDislands – the wild islands on the Danube Безмерното природно богатство на Природен парк „Персина“, крайдунавските влажни зони и естествено запазилите се острови, които влизат в състава на територията му, са само част от причините паркът да се включи в инициативата за съхранение и опазване на тези хабитати, недокоснатите от човешка дейност. В границите на парка се намира Никополска островна група и Комплекс „Беленски острови“. The incredible natural wealth of "Persina" Nature Park, the Danubian wetlands and the naturally preserved islands that are part of its territory are only a few of the reasons why the park should be included in the initiative to preserve and protect those habitats untouched by human activity. Within the boundaries of the park is Nicopolis Island Group and Complex "Belene Islands". Поглеждайки назад във времето попадаме на легендата която разказва: „Имало е някога девойка на име Персин, дъщеря на местния паша, която се славила с невероятната си красота. Тя била влюбена в пастир, който пасял стадата си на острова край Белене, но любовта на младите нямала благословията на бащата на Персин. Той заповядал те да бъдат изгонени на острова и там да намерят смъртта си. След време на името на девойката нарекли острова – Персин.“

на“, единствен по поречието на реката и уникален за България. Персина е с площ от 21 672 ха и обхваща райони от три общини – Белене, Свищов и Никопол. Природен парк „Персина“ е част от Мрежа от защитени територии по река Дунав „Дунавски паркове“ вече повече от 10 години. Организацията цели опазване на биоразнообразието по река Дунав. Мрежата има една основна цел - да защитава найценните природни обекти по реката.

В наши дни това е най-големият български дунавски остров, който дава името Съществуващото все още на Природен парк „Персиразделение на хабитати-

Looking back in time, we come to the legend that tells us: „There was once a maiden named Persin, the daughter of the local pasha, who was famous for her incredible beauty. She was in love with a shepherd who was feeding his herds on the island near Belene, but the love of the young did not have the blessing of Persine's father. He ordered them to be expelled to the island and find their death there. After some time the people named the island after the maiden Persine." Nowadays this is the largest Bulgarian Danube island, which gives the name of

"Persina" Nature Park, the only one along the river and unique for Bulgaria. Persina has an area of ​​21 672 ha and covers areas of three municipalities - Belene, Svishtov and Nikopol. "Persina" Nature Park is part of Danube River Network of Protected Areas for more than 10 years. The organization aims to preserve the biodiversity along the Danube. The network has one main goal – to protect the most valuable natural sites on the river The still existing division of the habitats located along

ДПП „Персина“ е част от проект „Обвързване на защитените територии по Дунав в зелен коридор от хабитати Дунав“ – „Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor“, с акроним DANUBEparksCONNECTED и референтен номер DTP-005-2.3 по Програма за териториално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020.


те, разположени по поречието, пречи за опазване на природното богатство на река Дунав, като единна екосистема. ПП „Персина“ се включи с идеята да проучи и да опази дивите острови по Дунав, като ценни хабитати, доказващи връзката между отделните защитени територии. На площ от 3000 речни километри бяха установени: 138 000 ха динамични островни хабитати, 147 недокоснати от човешка дейност острови, напълно естествени, и всичко това е доказателство за 14 000 ха дива природа в сърцето на Европа. В процеса на изпълнение на проект DANUBE parks CONNECTED всяка защитена територия по Дунав направи инвентаризация на прилежащия към съответната държава участък от реката, която визуализира чрез онлайн платформа WILDislands. Така се сфор-

мира първата интерактивна база данни на островите, базирана на карти, снимки и данни по целия Дунав, което е уникално и доказва свързаността по реката. Платформата категоризира островите според естествения им характер, вариращи от острови с напълно естествена дива природа, ценни острови с потенциал да бъдат възстановени, както и острови, които са силно подложени на човешка употреба. Дивите дунавски острови не са само красиви: те са изключително важни за запазването на природното богатство. Островите по Дунав са важни за биологичното разнообразие, те осигуряват местообитания, от които зависи оцеляването на безброй видове. Също така са отличен показател за динамичната речна морфология и могат да станат екологична основа за развитието на зелена инфраструктура.

Фотограф: Александър Иванов, архив на ДПП "Персина"

the coasts prevents the preservation of the natural wealth of the Danube as a unified ecosystem. "Persina" Nature Park joined with the idea to explore and protect the wild islands on the Danube as valuable habitats, proving the connection between the protected areas. On an area of 3,000 ​​ river miles have been identified: 138,000 ha of dynamic island habitats, 147 untouched by human activity, totally natural islands, all of which are proof of 14,000 ha of wilderness in the heart of Europe. In the process of implementing the DANUBE parks CONNECTED project each protected Danube site has made an inventory of the certain part of the river, which it visualises through the WILDislands online platform. This creates the first interactive

database of islands based on maps, photos and data across the Danube, which is unique and proves the connection along the river. The platform categorizes the islands according to their natural character, ranging from islands with completely natural wildlife, valuable islands with the potential to be restored, as well as islands which are severely subject to human use. The wild Danube islands are not only beautiful: they are extremely important for preserving natural wealth. Danube islands are important for biodiversity, they provide habitats on which the survival of countless species depends. They are also an excellent indicator of dynamic river morphology and can become an environmental basis for the development of green infrastructure.

Photographer: Alexander Ivanov, archive of "Persina"

NP “Persina” is part of the project – „Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor“, with acronym DANUBEparksCONNECTED and reference number DTP-005-2.3 on the “Danube” 2014-2020 Transnational Cooperation Programme


Универсалната космическа азбука Знаците, които говорят

The universal cosmic alphabet The signs that speak Първите писмени системи се появяват през периода 3400 – 3200 г. пр. н.е., а първият разбираем текст датира от 2600 г. пр. н.е. Оттогава изминават над 3000 години на еволюция, докато през 862 (според други учени през 855 година) бъде създадена уникална азбука, наречена „глаголица“. Тя е дело на гениалния Константин-Кирил Философ и неговия брат Методий.

Названието й произлиза от думата „глаголати“, което означава „говоря“, поради което за нея са казвали: „знаците, които говорят“. Действително, от края на IХ и началото на X век, когато е била сътворена, до ден днешен азбуката ни е обект на изучаване и интердисциплинарно изследване, чрез различни сфери на познанието. Тя неуморно „разказва“ за мъдростта на нашите праотци, защото е единствената азбука в света, съставена чрез основния ключ на по-

знанието за Всемира. Въпреки, че българският език е сред най-древните, трудни и изключително изразно богати езици на земното кълбо, в графичната система на глаголицата всяка буква отговаря на един звук, а близките звукове имат сходни очертания. Изследвайки знаковата мотивираност на глаголицата, видният езиковед Петър Илчев нарича глаголицата „най-съвършената графична система от древни времена до днес.“ Първата българска азбука съдържа 28 вибрации, обхващащи пълния спектър на човешката реч и специфичното за нас многогласно пеене. Характеристика, която я отличава от всички други писмени системи по света. Притежава перфектна вътрешна организация, построена върху строго спазвани лингвистични принципи.

Сакралното значение

The first written systems appeared in the period between 3400 and 3200 BC, and the first comprehensible text dates back to 2600 BC. Since then, over 3,000 years have passed, while in 862 (according to other scientists in 855) a unique alphabet called "Glagolitic" has been created. It is the work of the genius Constantine-Cyril the Philosopher and his brother Methodius.

Although the Bulgarian language is among the most ancient, difficult and extremely rich languages ​​of the globe, in the graphical system of the Glagolitic each letter corresponds to one sound and the familiar sounds have similar outlines. Studying the symbolic motivation of the Glagolitic, the illustrious linguist Peter Ilchev called the Glagolitza "the most perfected graphics system from ancient times to the present day."

Its name originates from the word "glagoliti", which means "I speak," and this is why it was said for it: "the The first Bulgarian alphabet signs that speak." contains 28 vibrations, covering the full spectrum Indeed, since the late of human speech and our nineteenth century and specific multi-vocal singing. the beginning of the 10th A feature that distinguishes century, when it was created, it from all other written till the present day, our systems in the world. It has a alphabet is a subject of perfect internal organization studies and interdisciplinary built on strictly observed research through different linguistic principles. spheres of knowledge. It tirelessly "tells" about the The sacral meaning of wisdom of our forefathers, each character letter because it is the only corresponds exactly alphabet in the world to certain words and compiled by the main key of concepts of the Bulgarian the knowledge of the world. language.


Хилядолетия след появата на човечеството върху планетата Земя, писмеността не е съществувала. Всичко, което хората са научавали през годините от своя живот, са го пазели в паметта си и са го предавали устно, в разкази за следващите поколения. Натрупването на познания за света поражда потребността от писменост.

Thousands of years after the appearance of mankind on planet Earth, writing and literacy did not exist. Everything people have learned over the years of their lives has been kept in their memory and spread it orally in stories for the next generations. Accumulating knowledge of the world raises the need for writing.

на всяка буквазнак отговаря точно на определени думи и понятия от българския език.

знаели, че Земята има сферична форма, доста преди откритията на Галилей и Коперник.

Познавали са движението на планетите и разположението им в Слънчевата система. С впечатляваща точност всеки знак от глаголицата съответства на философското тълкуване на фрагменти от Библията. Например, първата буква от глаголицата “А“, със сакрално значение “Аз”, Във всеки знак от азбуката обозначава първичния гее заложено свещеното пос- нетичен код, даден от Бога, лание: „Да бъде във вреВечният Аз, сътворяващ мето, до края на времена„по свой образ и подота!”. В книгата си „Аз-ът на бие“ /Битие 1:26/ всеки чобългарите” , видният хевек, роден под Слънцето. ралдик и художник Христо Изговарянето му е акт на Танев разкрива, че в Свепроявление на личността, щената българска глаголи- отправна точка в осъзнаца, всички букви от Аз до ването на собственото й Йота представят Универпредназначение. салната космическа азбука на богопознанието, тъй „Има много азбуки, като се образуват, следвай- започващи с буквите ки разположението на пла- “А, Б, В”, но нито една нетите от Слънчевата сис- друга не носи сакралното тема, тяхното символично значение на „Аз: Боуки: и философско тълкуване. Веде” - “Аз, Бог Мъдър, Това означава, че Светите Знам /Виждам, Помня/“ братя Кирил и Методий са посочва Христо Танев. При изпиcването на българската азбука са отразени коcмологични пpоцеcи, cвъpзани cъc cътворението на света и c еволюцията на човеĸa на Земята. До този извод са достигнали редица изследователи на българската писменост.

In the writing of the Bulgarian alphabet are reflected cosmological phenomena, related to the creation of the world and the evolution of the human on Earth. To this conclusion have reached a number of researchers of the Bulgarian writing system. Every character of the alphabet has a sacred message inside: "Let it remain in the time until the end of times!" In his book "The Self of the Bulgarians," the prominent heraldry specialist and artist Hristo Tanev reveals that in the Sacred Bulgarian Glagolitic, all the characters from I to Iota represent the universal cosmic alphabet of the knowledge of God as they are formed following the position of the planets of the Solar system and their symbolic and philosophical interpretation. This means that the holy brothers Cyril and Methodius knew that the Earth had a spherical shape long before the discoveries of Galileo and Copernicus.

They understood the movement of the planets and their location in the solar system. With impressive accuracy, every character of the Glagolitic alphabet corresponds to the philosophical interpretation of fragments from the Bible. For example, the first letter of the Glagolitic "A", with the sacred meaning "I," denotes the primary genetic code, given by God, the Eternal Self, creating "in its image and likeness" (Genesis 1: 26) every human born under the Sun. Its speaking is an act of manifestation of the personality, a starting point in the realization of its selfpurpose.

"There are many alphabets starting with the letters" A, B, C ", but none of them bears the sacred meaning of "Az: Bouki: Vede" - "I, God Wise, I know / I see, I remember " says Hristo Tanev. In the alphabet are revealed many truths, different by nature, grouped in several more significant directions:


Всяка една буква от глаголицата е производна на ключа-модул, известен от православните канони като българска християнска инсигния. Образното им представяне, в обобщен вид, изглежда така Each letter of the Glagolitic alphabet is a derivative of the key-module known by the Orthodox canons as the Bulgarian Christian insignia. Their image representation, summarized, looks like this

В азбуката се разкриват множество истини, различни по своето естество, които се групират в няколко по-важни направления: генетично начало и развитие на човешката личност, род, общество и човечеството като цяло; планетарен модел на Слънчевата система с митичните и все още неизвестни на сегашната наука планети; седмична характеристика на материалния свят, свързана с елементите от Менделеевата таблица, стотици години преди да бъде открита.

Прочитът на всички послания, от първата до последната буква, образува смислен, завършен текст, който разкрива сакралния замисъл за сътворението на глаголицата. Нейното явно и скрито, видимо и невидимо съдържание и значение удивително кратко, ясно и точно дава представа за съвършенството и хармонията на света, в който живеем.

Глаголицата не е само началото на нова българска писменост, а знаково-обТази писменост е свързана разна символика, вплетес българския родов корен на в прочутите български и носи отглас от свещена- шевици, азбука на унита библия, поради което версума и богопознаниее наречена „свещена бъл- то, чието преоткриване и гарска глаголица“. Нещо преосмисляне внася нови повече, съхранен е азбуч- прозрения и познания в ният акростих, завещан от съвременния светоглед, в Константин Кирил Фило- духовната и материална соф, където зад произнакултура на народите. сянето на всяка буква стои завършена фраза. Д-р инж. Гинка Стоева

the genetic beginning and growth of the human personality, genus, society and humanity as a whole; planetary model of the solar system with the mythical and still unknown to modern science planets; weekly characteristic of the material world, connected with the elements of the Periodic Table, hundreds of years before it was discovered.

that reveals the sacred concept of the creation of the Glagolitic alphabet. The apparent and hidden, visible and invisible content and meaning of it amazingly shortly, purely and accurately gives an idea of ​​the perfection and harmony of the world in which we live.

The Glagolitza is not only the beginning of a new This writing system is Bulgarian script but a signrelated to the Bulgarian image symbolism, embedded origin and roots and carries in the famous Bulgarian the echo of the sacred embroidery, the alphabet of bible, which is why it is the universe and the Godcalled "sacred Bulgarian science, whose rediscovery Glagolitic". Something more, and rethinking brings new the alphabetical acrostic, insights and knowledge bequeathed by Constantine into the contemporary Cyril Philosopher, has been world view, in the spiritual preserved, where behind the and material culture of the pronunciation of each letter peoples. stands a complete phrase.

The reading of all the messages, from the first to the last letter, forms a meaningful, complete text

Dr. Eng. Ginka Stoeva


Винарска изба НИСОВО

Wine cellar

NISOVO

www.wineunion.eu

Избата е специално проектирана за производство на качествени бели, розови и червени вина. Оборудвана е с лаборатория, ферментационен и бутилиращ цех, както и две дегустационни зали. Избеното помещение се намира под земята и е с площ от 500 кв. м. Температурата в избата се поддържа винаги между 12 и 16 градуса за оптимално съхранение на бъчвите и виното. Избата разполага с най-модерната техника за винарската индустрия. За да поддържа възможно най-високо качество на вината, избата осигурява напълно затворен цикъл на производство – от отглеждането на грозде до бутилирането на вината. Така крайният резултат е гарантиран и е на необходимото ниво. За отлежаването на вината се използват френски дъбови бъчви, които деликатно омекотяват и трайно допълват вкуса на виното. Някои от вината отлежават от 6 месеца до 1 година. При бутилирането сe използва натурален португалски корк. Всяка година изба „Нисово“ произвежда 4000 хектолитра бяло и 6000 хектолитра червено вино. Вината можете да намерите в по-добрите ресторанти и магазини от търговската мрежа, както и във фирмените магазини в Русе, Варна, София, Велико Търново и Силистра.

The cellar is specially designed to produce high quality white, pink and red wines. It is equipped with a laboratory, a fermentation and bottling workshop, as well as two tasting halls. The cellar room is located underground and has a space of 500 square meters. The temperature in the cellar is always maintained between 12 and 16 degrees for optimal storage of the wine barrels. The wine cellar possesses the most modern equipment in the wine industry. In order to maintain the highest possible quality of the wines, the cellar provides for a completely closed production cycle - from grape growing to bottling. Thus, the end result is guaranteed and is at the required level. French oak barrels are used for the ageing of wines, which delicately softens and permanently complements the taste of the wine. Some of the wines mature from 6 months to 1 year. Natural Portuguese cork is used in the bottling. Each year, the Nisovo winery produces 4000 hectolitres of white wine and 6000 hectolitres of red wine. The wines can be found in the best restaurants and shops in the commercial network, as well as in shops in Rousse, Varna, Sofia, Veliko Tarnovo and Silistra.

Nisovo, Ivanovo municipality, Rousse region, strt. St. Cyril and Methodius 1, office@wineunion.eu, +359 (887) 85 80 55 Rousse blvd. Tsar Osvoboditel №40 • Varna Address strt. Dragoman 26 • Silistra blvd. Simeon Veliki №34 Veliko Tarnovo square P.R. Slaveykov №8 (Behind the D. Blagoev monument) • Sofia district Mladost 2, building 261B


www.h-museum-gabrovo.bg

РИМ ГАБРОВО – КЪСЧЕ ЖИВА ИСТОРИЯ RHM GABROVO – A PIECE OF LIVING HISTORY Адрес: Габрово, ул. “Николаевска” № 10 Тел: 066/809767 Регионален исторически музей – Габрово се помещава в красива барокова сграда – недвижима културна ценност от национално значение, дело на големия български архитект Никола Лазаров, построена през 1904 година.

цивилизация по тези земи (IV – VI в. пр. н. е.), Първото и Второто българско царство, османското владичество, Възраждането, индустриалния подем до наши дни.

Сред ценните му експонати са: хладно и защитно въНачалото на музея се поста- оръжение на габровските вя с първата историческа дервентджии от османския сбирка в Априловската гим- период; сокайно забражданазия от 1883 година, ини- не; уникален печат на Гациатива на директора на бровската община от 1860 гимназията Райчо Каролев. година; първата българска банкнота от 20 лева; знаДнес богатата му колекция мето на първата фабрика в включва 120 000 фондови Княжество България след единици от епохата на па- Освобождението и много леолита, късноантичната други.

Address: Gabrovo, “Nikolaevska” Street № 10 Tel: 066/809767 The Regional History Museum - Gabrovo is housed in a beautiful Baroque building - a real cultural value of national importance, made by the great Bulgarian architect Nikola Lazarov, built in 1904. The beginning of the museum is set with the first historical gathering at the Aprilov High School in 1883, initiated by the principal of the high school Raycho Karolev. Today, its rich collection includes 120,000 units from the palaeolithic era, the late

antique civilization on these lands (IV-VI century BC), the First and the Second Bulgarian Kingdom, the Ottoman domination, the Renaissance, the industrial upswing to the present day. Among its valuable exhibits are the cold and protective armour of the Gabrovo dervendjis from the Ottoman-era; sokay adornment; a unique seal of the Gabrovo municipality from 1860; the first Bulgarian banknote of 20 leva; the flag of the first factory in the Principality of Bulgaria after the Liberation and many others.

ДЕЧКОВА КЪЩА - РАБОТНО ВРЕМЕ Летен сезон (1 април – 30 септември): от понеделник до неделя: 09.00 до 17.30 ч. /без обедна почивка през седмицата/ обедна почивка в събота и неделя: 12.30 – 13.00 ч. Зимен сезон (1 октомври – 31 март): от понеделник до петък: 09.00 до 17.30 ч. /без обедна почивка/ събота и неделя – по предварителна заявка Профилактика: всеки петък от 15.00 до 17.30 ч.


Дечковата къща е единственият запазен паметник на представителната възрожденска жилищна архитектура в Габрово. Експозицията показва промените, които настъпват в градския бит в резултат на европейското влияние. В нея са обособени кухня, трапезария, кьошк, спалня, салон на габровската мода, където е показана представителна част от съхранения в Регионален исторически музей - Габрово масив от културни ценности, между които забележителни уникати. Тази 200-годишна сграда е известна още и като “Къщата на спомените”. The Dechkova House is the only preserved monument of the representative Renaissance residential architecture in Gabrovo. The exposition shows the changes that take place in urban life as a result of European influence. It has a kitchen, a dining room, a kiosk, a bedroom, a salon of Gabrovo fashion, where is shown a representative part of the preserved in the Regional Museum of History - Gabrovo an assemblage of cultural assets, among which remarkable uniquenesses. This 200-year-old building is also known as the „House of Memories”.

МУЗЕЕН ОБЕКТ ДЕЧКОВА КЪЩА MUSEUM SITE DECHKOVA HOUSE Адрес: Габрово 5300, ул. "Опълченска" № 8 Тел: 066/ 806 905 На чардака на Дечковата къща (от април до октомври) или в сградата на Регионален исторически музей - Габрово, по предварителна заявка, музейните служители организират детски, ученически и семейни работилници: „Габровски сокайни шевици“, „Варакосани китки“, „Възрожденска къща“ и други приложни занимания, свързани с местните традиции и празничния календар; образователни игри за любознателни търсачи на съкровища; музейни уроци. Вълнуващо преживяване

за посетителите е възможността да влязат в ролята на елегантни дами и господа от края на XIX век и да си направят фотография в ретрокостюм. С възрожденския си колорит, съхранила духа и очарованието на отминалите времена, къщата е подходящо място за провеждането на сватбени ритуали. Удобство за младоженците и техните гости е отличната локация на музейния обект - в паркова зона в центъра на града, в близост до църкви, ресторанти, хотели и паркинг.

Address: Gabrovo 5300, "Opalchenska" Street № 8 Tel: 066/ 806 905 On the chardak of the Dechkova house (from April to October) or in the building of the Regional Museum of History Gabrovo, upon prior request, the museum staff organizes children's, school and family workshops: "Gabrovo sokay embroidery", "Varakosani bunches", "Rennaisance house" and other applied activities related to the local traditions and the holiday calendar; educational games for inquisitive treasure hunters; museum lessons. An exciting experience

for the visitors is the opportunity to get in the role of elegant ladies and gentlemen from the end of the 19th century and to take photos in retro costumes. With its Renaissance character, preserving the spirit and charm of past times, the house is a suitable place for wedding rituals. Convenience for the newlyweds and their guests is the excellent location of the museum site - in a park area in the city centre, close to churches, restaurants, hotels and parking.

DECHKOVA HOUSE - WORKING TIME Summer season ( April 1 – September 30 ) from Monday to Sunday: 09.00 till 17.30 h. /no lunch breaks during the week/ lunch break in the weekends: 12.30 – 13.00 h. Winter season ( October 1 – March 31 ) from Monday to Friday: 09.00 till 17.30 h. /no lunch breaks / Saturday and Sunday – upon prior request Prophylaxis: each Friday from 15:00 - 17.30 h.


ХVІІ Международен панаир на традиционните занаяти е посветен на 55-годишнината от откриването на музей „Етър". Покани за участие в Изложението са отправени към утвърдени майстори със значима роля в мисията да се съхрани нематериалното културно наследство в световен мащаб.

International Fair of Traditional Crafts in the Museum "Etar" The 17th International Fair of Traditional Crafts is dedicated to the 55th anniversary of the opening of the Etar Museum. Invitations to participate in the Exhibition are extended to established craftsmen with a significant role in the mission of preserving the intangible cultural heritage in the world. Международният панаир на традиционните занаяти е единственият панаир в България, организиран по музейна концепция. Посетителите на събитието имат възможност както да се запознаят с процеса на производство на предлаганите традиционни изделия, така и да си ги закупят. Панаирът на занаятите от 1990 година до днес През 1990 година, по идея на специалистите, в музей „Етър“ за първи път се организира Панаир на народните занаяти. Задачата му е да възстанови в музейна

среда, при строго придържане към традициите, панаир от миналото, с акцент върху занаятчийското производство. Първоначално по Петковден, а по-късно в началото на месец септември, музеят става притегателен център за майстори от цялата страна. Те представят своята продукция и показват съхранени занаятчийски техники, обменят идеи и опит. Музейният панаир е събитие за съпреживяване на традициите по един неповторим начин. За първи път през есента на 2003 година панаирът става международен. Организато-

The International Fair of Traditional Crafts is the only fair in Bulgaria is organized within a museum concept. Visitors of the event have the opportunity both to get acquainted with the production process of the traditional products offered and to buy them. The Crafts Fair - from 1990 until today In 1990, by the idea of the museum specialists, a Fair of Folk Crafts was organized for the first time in the museum. Its task - to restore, within a museum environment, through strict

adherence to traditions, a fair of the past, with an emphasis on craftsmanship. Originally on Petkovden, and later at the beginning of September, the museum would become an attraction centre for craftsmen from all over the country. They presented their work, showed preserved craft techniques, and exchange ideas and experience. The Museum Fair is an opportunity to relive traditions in a unique way. For the first time in autumn 2003, the fair became international. The organizers are now the Ministry of Culture, the Municipality of


ри вече са Министерството на културата, Община Габрово и музей „Етър“, а водещ акцент в програмата му става Майсторската надпревара. Тя пресъздава облозите, правени през Възраждането между майстори от различни занаяти.

Gabrovo and the Etar Museum, and the leading accent in its program has become the Masters’ Race. It recreates the bets of one-upmanship between craftsmen from different crafts from the Bulgarian Revival.

Програма на ХVІІ Международен панаир на традиционните занаяти

Program of the 17th International Fair of Traditional Crafts

В Международното изложение базар тази година се очаква да се включат повече от 50 майстори от Унгария, Естония, Косово, Индия, Литва, Латвия, Алжир, Русия, Украйна и разбира се, България,

More than 50 masters from Hungary, Estonia, Kosovo, India, Lithuania, Latvia, Algeria, Russia, Ukraine and, of course, Bulgaria representing traditional crafts and vocations are expected to take part in

представящи традиционни занаяти и поминъчни дейности. За първи път ще бъдат представени и занаяти в риск, при които е застрашено предаването на традицията. За трета поредна година посетителите на събитието могат да се насладят и на уменията на съвременни творци, представящи своя авторски „прочит" на традиционните занаяти. През 2019 - та Международната Майсторска надпревара е в занаята „Грънчарство", а сили в нея ще премерят представители на Судан, Франция, Иран, Румъния, Косово, Унгария и

България. Победителят получава Голямата награда „Сребърна хлопка" и право на самостоятелна изложба в музей „Етър" през следващата година.

В програмата на тазгодишното издание на Панаира са включени: Изложба базар „Каменоделство", представяща изделия на участници в двете секции на Майсторската надпревара през 2018 година; веществено-документалните изложби „55 години музей „Етър“ и „Мъжки времена“, етнографска фотоизложба от Унгария „Холокьо, живото село“. Специално участие в ХVІІ издание на Международния панаир на традиционните занаяти ще вземат Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ и Фолклорна танцова формация „Дилмани“.

this year's international bazaar exhibition. For the first time, crafts at risk will be presented, in which the preservation of tradition is threatened. For

the third consecutive year, the visitors of the event will also be able to enjoy the skills of contemporary artists presenting their own "reading" of traditional crafts. In 2019, the International Masters' Race will be contested in the craft of pottery, as representatives from Sudan, France, Iran, Romania, Kosovo, Hungary and Bulgaria face off to earn the Silver Bell Grand Prix and the right to a solo exhibition in the "Etar" museum within the following year. The program of this year's edition of the Fair includes: The Exhibition “ A Stonemason's Bazaar”,

featuring the manufacture of participants from the two sections of the Master's Race in 2018; the materialdocumentary exhibits “55-years Etar Museum” and “Men's Times”; and an ethnographic photo exhibition from Hungary titled "Hollókő, the living village". The 17th edition of the International Fair of Traditional Crafts will feature the special participation of the “Ivan Velev” Northern Folk Song and Dance Ensemble and the “Dilmani” Folklore Dance Formation.

www.etar.org


ХОЛОГРАМНО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОСРЕЩА ПОСЕТИТЕЛИ В ЕКСПОЗИЦИОННИ ЗАЛИ „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ XV – XIX В.“ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

HOLOGRAPHIC IMAGE WELCOMES VISITORS TO EXHIBITION HALL "HISTORY OF BULGARIAN LANDS XV - XIX C." IN THE REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – SHUMEN

Във връзка със 115-годишнината от създаването си, Регионален исторически музей – Шумен обнови изцяло зали „История на българските земи XV – XIX в.“. Новата експозиция е създадена по дизайнерски проект, запазва предходната експозиционна идея, но съчетава съвременните технологични методи за представяне на културното наследство, информацията за него и самите културни ценности, изложени в двете зали. В отделни кътове се дава възможност на посетителите сами да достигнат до интересуващата ги информация.

In connection with the 115th anniversary of its establishment, the Regional History Museum Shumen has completely renovated the "History of the Bulgarian Lands XV - XIX Centuries" exhibition. The new exhibition was created by a design project, which preserves the previous idea but combines contemporary technological methods for presenting the cultural heritage, information about it and the inherited values ​​ displayed in the two halls. In certain areas, visitors are given the opportunity to acquire the information they are interested in themselves.

В първата от двете зали, проследяваща стопанското развитие на града през периода, за представянето е наблегнато най-вече на новите технологии – холограмната беседа, която посреща гостите е едно нововъведение, непознато все още в българските музеи. Виртуалният гид запознава гостите със стария Шумен, след което те могат да продължат разходката си в оформените експозиционни пространства, разкриващи поминъка на населението, занаятите, търговията. В

зона „Архитектура“ е инсталирана тъч скрийн маса, на която всеки посетител може да избере сградата, която му е направила впечатление и да се запознае с нейната история. В експлоатация е въведен и интерактивен под, който със средствата на анимацията разкрива емблематична за Шумен улица, по която туристите могат да преминат. Освен с оригинални материали от фондовете на музея икономическият живот на града е представен и с озвучена презентация, разказваща за конкретни занаяти, практи-

In the first of the two halls, which traces the economic development of Shumen during the period, the presentation leans on novel technologies - the holographic image that welcomes guests is innovative yet unknown in Bulgarian museums. The virtual guide acquaints guests with the old Shumen, after which they can continue their walk in the exposed exhibition spaces that expose them to the livelihood of the population, the crafts and the trade. In

www.museum-shumen.eu

the Architecture Zone, a touchscreen table is installed, where each visitor can choose a building that has left an impression on him and familiarize himself with its history. An interactive floor has also been put into operation, which, with the means of animation, reveals an emblematic street for Shumen, where tourists can walk about. Besides the original materials from the Museum's funds, the economic life of the city is also represented with an oral presentation on specific crafts that were practised


кувани тук, еснафските организации и връзките на шуменските търговци със страните от Европа. Във втората от обновените зали е поставен акцент върху индивидуалното взаимодействие на гостите с културните ценности и поднесената информация. Времева линия показва ключови за духовното възраждане на града години, а посетителят може да развие щора, която разкрива допълнителни факти, свързани с тях. Друго интерактивно занимание са скрити витрини, на които има поставени отличителни знаци. Туристът сам трябва да ги отвори, за да се запознае с изложените в тях културни ценности. Отделно от това са оформени възстановки на уредба на шуменски къщи – съответно традиционни и градски. Пресъздадени са в нарочно изградени стаи, които до голяма степен придават автентичен вид на цялата експозиция. Значителна част от залата е

отделена за най-малките посетители на музея. В кът „Забавачница“ децата могат да се запознаят с тъкачеството и грънчарството и сами да изработят предмет на вертикален стан или грънчарско колело, да опознаят някои от предметите от ежедневието на тогавашните жители на града, да се забавляват и с други образователни игри, подготвени от специалистите на Музея. В изцяло реновираните зали се съчетават стандартните и иновативните похвати при представянето на културното наследство на Шумен. Съвременните носители на информация осигуряват индивидуален подход към всеки гост, също както и обособените кътове за почивка и учене чрез игра за най-малките. Именно този стремеж за внимание към посетителите и отвореност донесе на Регионален исторически музей – Шумен специално признание при последното връчване на наградите „Жива“ за най-добър славянски музей.

here, the craftsmen organizations and the relations of the Shumen traders with the countries of Europe. In the second of the renovated halls, there is an emphasis on the individual interaction of the guests with the cultural values and ​​ the information provided. A timeline maps key years for the spiritual revival of the city, and the visitor can unravel a blind that reveals additional facts related to these years. Another interactive activity is several hidden showcases, which feature distinct symbols. The tourists themselves have to open them to get acquainted with their cultural values. Apart from that, there are models of the furnishing of traditional Shumen houses - both traditional and urban. They are recreated in purposefully designed rooms, which to a great extent give an authentic look to the entire exposition. A significant part of the

hall is dedicated to the youngest visitors to the museum. In the "Funerary" area, children can learn about weaving and pottery and craft one themselves in a vertical loom or potter wheel, get to know some of the everyday objects of the town's inhabitants and have fun with educational games prepared by the Museum specialists. The fully renovated halls combine standard and innovative techniques in the presentation of the cultural heritage of Shumen. Modern information bearers offer a personable experience to each guest, just as well as the areas for rest and the learning and play activities for the youngest. It was namely this desire for attentiveness and openness towards guest that brought the Regional Museum of History - Shumen special recognition at the last award ceremony of the “Alive" prizes for the best Slavonic museum.


Община Челопеч

Chelopech Municipality

Разположена на 70 км., източно от столицата, в полите на Стара планина можем да Ви предложим богата културна програма по време на Вашата лятна отпуска:

Located 70km eastern of the capital, In the outskirts of Stara Planina, we can offer you a rich cultural program during your summer vacation:

18-21 юли 26-27 юли 09-10 август 16-18 август

18-21 July 26-27 July 09-10 August 16-18 August

VI Международен фолклорен фестивал „Златен прах“ III Национален турнир „Дивата сцена“ Рокфест „Вълча пътека“ Офроуд състезание

VI International Folklore Festival „Golden dust“ III National tournament “The Wild Stage” “Wolf Fest” Rock fest Off-road competition

www.chelopech.org 2087 с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1, Тел.: 07185/25-50, 20-15, Email: ob_chelopech@chelopech.org


Фолклорният фестивал „Златен прах“ с шесто издание

Folklore festival “Golden dust” with its 6th edition Музика, танц, традиция, преплетени във впечатляващи етно спектакли. Истинско зрелище за малки и големи, ето какво очаква жителите и гостите на Челопеч в разгара на лятото.

Music, dance, tradition, entwined in impressive ethno performances. A true spectacle for both young and adults is what awaits the residents and guests of Chelopech in the summer.

Всяка година, през третата седмица на юли, Международният фолклорен фестивал „Златен прах“ се провежда в китния парк за отдих и развлечения – „Корминеш“, намиращ се южно от селото, зорко бдейки над язовир „Качулка“.

Every year, in the third week of July, the International Folklore Festival Golden Dust takes place in the beautiful park for recreation and entertainment - Korminesh, located south of the village, over the Kachulka dam.

Тазгодишното, 6-о издание на фестивала ще представи пъстра смесица от култури и фолклор, с международното участие на групи от Япония, Босна и Херцеговина, Перу, Башкиристан, Северна Осетия, Южна Корея, Мексико, Казахстан, Испания, Турция, Парагвай.

This year‘s 6th edition of the festival will present a variegated mix of cultures and folklore with the international participation of groups from Japan, Bosnia and Herzegovina, Peru, Bashkortostan, North Ossetia, South Korea, Mexico, Kazakhstan, Spain, Turkey, Paraguay.

Вечерните концертни програми на международните фолклорни групи винаги започват с официално откриване в четвъртък и продължават до закриването на фестивала в неделя, а в дните – събота и неделя се провеждат конкурси за български народни песни и български народни танци, като в тях взимат участие състави от цяла България.

The evening concert programs of the international folk groups always begin with an official opening on Thursday and continue until the closing of the festival on Sunday, and in the days - Saturday and Sunday competitions are held for Bulgarian folk songs and Bulgarian folk dances, with the participation of ensembles from all over the country.

През 2019 г. фестивалът „Златен прах“ ще се проведе от 18.07.2019 г. до 21.07.2019 г. в парк „Корминеш“, община Челопеч.

In 2019, the Golden Dust Festival will be held from 18.07.2019 to 21.07.2019 in the Korminesh Park in Chelopech municipality.

2087 Chelopech village, Chelopech Municipality, "Osvobozhdenie" square №1, www.chelopech.org, e-mail ob_chelopech@chelopech.org www.facebook.com/ob.chelopech


В омаята на родните аромати В сърцето на България, в прелестната Розова долина, там, където въздухът омайва с аромата на маслодайната българска роза, превърнала се в символ и емблема на страната ни, се намира откритият през 2018 г. Музей на етеричните масла. Уникалната експозиция на етерично-маслени продукти разгръща сетивата на посетителите и ги пленява с богатството от аромати.

In the charm of home aromas In the heart of Bulgaria, in the lovely Rose Valley, where the air is enchanted by the aroma of the oil-bearing Bulgarian rose, which turned into a symbol and emblem of our country, is the Museum of Essential Oils, founded in 2018. Unique exposition of essential oil products unfolds the senses of the visitors and captivates them with the richness of aromas. Във вълшебния свят на ароматите, извлечени по изцяло екологична технологии, наследена и грижливо пазена от традицията, можете да се насладите на напълно натурални етерични масла, с най-разнообразни полезни свойства. Експозицията на комплекса „Музей на етеричните масла“ е разположена в помещение на подземния етаж на Института по розата, в една семпла и уютна обстановка. Ако сте посетител на комплекса в разгара на розобера, фонтанът на входа ще бъде покрит с розов цвят, който ще разнася аромата на рози из цялата околност. В самото начало имате възможност да разгледате

всяка култура и да прочетете за нейните характеристики и приложения – отделни табла описват растението, продуктите, които се произвеждат от него, както и приложението му в различните индустрии. Важно място е отредено и на библиотеката със специализирана литература по въпросите на етерично-маслените култури и производството на розово масло, както и на билкарството и растениевъдството като цяло. Сред експонатите има и традиционен казан за розоварене - гюлпана, както и характерните съдове за съхранение и пренасяне на розови продукти от миналото и днес.

In the magical world of fragrances, extracted by completely ecological technologies, inherited and carefully preserved by tradition, you can enjoy completely natural essential oils with a variety of beneficial properties. The exhibition of the complex “Museum of the essential oils” is situated in the underground premises of the Institute of roses in cozy and non-demanding environment. If you are a visiting the complex during the peak of the rose picking, the fountain at the entrance will be covered in rose flowers that will spread the scent of roses all around.

At the very beginning, you have the opportunity to explore each culture and to read about its features and applications - separate boards describe the plant, the products it produces, and its application in various industries. An important role is given to the library with specialized literature about the essential oil plants, their production, rose oil production, and about agriculture and herbs in general. Among the exponents there is also a traditional rose-boiling caldron called “gulpana”, as well as the distinctive containers for carrying and containing the rose products in the past and in the present day.


www.eomuseum.com Накрая на Вашата обиколка можете да направите избор на продукти от богато заредения магазин на комплекса. Разнообразието от етерични масла, което се предлага в комплекса, е повече от голямо. Сред най-търсените са българското розово масло, както и маслата от лавандула, маточина, мента и салвия, които можете да използвате както за лечение, така и за разкрасителни процедури. Характерни лечебни и ароматерапевтични свойства имат и маслата от лайка, босилек, боровото и гераниевото масло, а също и тези от хвойна, роза „Алба“ и хисоповото етерично масло. За колекционерите е събран специален комплект от шест натурални етерични масла от мента, базиликум, салвия, лавандула, хвойна и бор. Те могат да заку-

пят и конкум от 4 гр. розово масло в специална луксозна дървена опаковка, с обвита в кадифе вътрешност. Не по-малко е изобилието от натурални води, дестилирани от най-свежите цветове на билките и културите. Всички те са с доказани лечебни, тонизиращи, антисептични и успокояващи свойства и приложения. При нас можете да закупите и розов конкрет и розово абсолю, които се добиват чрез метода на екстракция и представляват най-чистият продукт от билки и етерично­-маслени култури. За любителите на чай или домашно приготвени отвари, музеят предлага продажба на сух цвят и сухи пъпки от лавандула, лайка, липа, маточина, роза „Алба“ и роза „Дамсцена“, сух плод от годжи бери и шипка.

България, Казанлък, 6100, Бул. Освобождение 49 Работно време: всеки ден от 9:00 до 19:00 ч. Телефон: 087 624 1515, e-mail: info@eomuseum.com

At the end of your tour, you will be able to choose a selection from a wide range of products from the richly stocked shop of the complex. The variety of essential oils that is offered in the complex is more than huge. The variety of essential oils offered in the complex is more than great. The Bulgarian rose oil is amongst the most wanted oils, as well as the lavender oil, the oils made of Melissa, mint and sage, which can be used both for medical treatment and beautifying procedures. Specific medical and aromatic attributes are characteristic also for the chamomile oil, basil oil, pine oil, geranium oil, juniper oil and the oils made of Rosa Alba and Hyssopus. For the appreciators there is a special set of six natural essential oils made of mint, basil, sage, juniper, lavender and pine. The connoisseurs can

also buy a 4-gramm-Concum of rose oil in a special luxurious wooden box furnished with velvet on the inside. Visitors will enjoy the same variety of natural waters, distilled from the freshest leaves and blossoms of the herbs and plants. Their therapeutic, refreshing, antiseptic and calming effects and implementations are proven. You can also buy Rose concrete and Rose absolute, which are derived by the method of extraction and are indeed the purest products made of herbs and essential oil plants. For those who like tea or home-made potions, the “Museum of essential oils” offers a variety of dried leaves and blossoms from lavender, chamomile, linden, Melissa, Rosa Alba, Rosa Damascene, dried goji berries and rosehip.

Bulgaria, Kazanluk, 6100, Osvobozhdenie boulevard 49 Working hours: everyday from 9:00 to 19:00 Telephone: 087 624 1515, e-mail: info@eomuseum.com


ГЛАГОЛИЦАТА – ЧУДОДЕЙНА ИЗЦЕЛИТЕЛКА „А тези букви, който възприеме, на Христос премъдростта изказва и вашите души укрепват.“ Проглас към Евангелието

THE GLAGOLITIC ALPHABET – A MIRACULOUS HEALER „And these letters, who perceives them, speaks the wisdom of Christ and strengthen the souls.“ Foreword to the Gospel От незапомнени времена човечеството използва заклинания, амулети, муски, медалиони и много други средства, които според народните вървания носят благословение, изцеление или предпазват от злите сили. Тази вяра е толкова древна, колкото и самата ни цивилизация. Има ли рационално зърно в това? Възможно ли е в съвременият свят, привързан кам технологиите и материята, да е забравил за мистичната лечебна сила на древното познание, а тя да се окаже жива и творяща добрини?

Отговорът на тези въпроси е там, където езотериката, науката и ентусиазмът на изследователите се срещат. „Колко ненужни неща човек е измислил и колко нужни е забравил!“ Възкликва един от тях Емил Елмазов – българин, посветил живота си на лечението с билки и изучаването на древните тайни за изцеление, достигнали да наши дни от оскъдните писмени източници на алхимиците и богомилите. Той е председател на Съюза на билкарите y нас, специализирал ирисодиагностика в Полша, Член кореспондент на МАИ в

Since time immemorial mankind uses spells, amulets, mascots, medallions, and many other means that, according to the people‘s beliefs, bring blessing, healing, or protection from evil forces.

esotericism, science and researchers‘ enthusiasm meet.

This faith is as ancient as our very civilization. Is there a rational bit in this? Is it possible in the modern world, attached to technology and matter, to have forgotten about the mystical healing power of ancient knowledge, and to find out it is alive and creating good deeds?

Exclaims one of them - Emil Elmazov, a Bulgarian who devoted his life to herbal healing and the study of the ancient medicinal secrets that have survived to the present day from the scanty written sources of alchemists and Bogomils. He is the President of the Union of Herbalists in our country, who specialized in iris diagnostics in Poland, a correspondent member of

The answer to these questions is where

„How many useless things the man has created and how many useful has he forgot!“


Москва, автор на множество книги и публикации, човекът, отглеждащ чисти билки въpxy 80 дĸa земя в Хаpачеpи.

съвременния свят, запленен от постиженията на фармацията.

Лечителят достига до идеята за силата на глаголиНад 40 години Емил Елцата с вплетени кодове и мазов се занимава с лечеб- послания, като методи за ни практики, изследвайизцление по естествен път ки мъдростта и опита на и за пробуждане на съзнабългарските лечители. При нието. В българската азбупосещението си в Киевско ка „глаголица“ той разпозПечорската лавра намира нава „високи космически книгата „Зелейник“, кояпринципи”, „интелигентто според него е „богомил- ни сили“, „дишащи същският лечебен кодекс“. По- ности“ и „мистични постепенно разчита кодовете знания“. Прозрението му е на древното познание за подтик за повеждането на изцеление с думи и билки, мащабен социален ескпеотдавна отстъпило място- римент с изненадващи рето си на рационализма на зултати.

the IAEA in Moscow, author of numerous books and publications, the man who cultivates pure herbs on 20 acres of land in Haracherite. For over 40 years Emil Elmazov has been engaged in healing practices, exploring the wisdom and experience of Bulgarian healers. During his visit to Kyiv Pechersk Lavra, he found the book „Zelenik”, which he considers to be the „Bogomil Healing Code”. He continuously decodes the codes of the ancient knowledge of healing with words and herbs, that long

ago lost his place to the rationalism of the modern world, fascinated by the achievements of pharmacy. The healer reaches the idea of the ​​ power of the Glagolitic with intricate codes and messages, as methods of natural healing and awakening of consciousness. In the Bulgarian alphabet „Glagolitza” he recognizes „high cosmic principles”, „intelligent powers”, „breathing essences” and „mystical knowledge.” His insight is an urge to conduct a large-scale social experiment with surprising results.

Ескпериментът „Глаголическо изцеление“

“The Glagolitic healing” experiment

Емил Елмазов призовава 5 000 души, негови пациенти, да се включат в установяването на истината за силата на изцелението чрез думи и словесни формули, изписани на глаголица. Препоръчва на доброволците в продължение на 7 дни да поставят под възглавницата си листче с думата „изцеление“, написана на глаголица, което според свидетелствата на богомилите, е лек за главоболие и безсъние: (изцеление)

Emil Elmazov asks 5,000 people, his patients, to engage in establishing the truth about the healing power through words and verbal formulas written in Glagolitic. He recommended the volunteers to put a sheet under the pillow for 7 days, with the word „healing” written in Glagolitic script, which, according to the testimonies of the Bogomils, is a cure for headaches and insomnia: (healing)

При наличие на други психосоматични симптоми: думата „здраве“, изписана на глаголица:

In the presence of other psychosomatic symptoms: the word "health", written in Glagolitic:

Отзвукът е впечатляващ и далеч надминава очакванията – „заваляват“ прочувствени писма, в които стотици хора благодарят и споделят преживяванията си. Потвърждение пристига и от Георги Врабчев от Пловдив – изследовател на фините енергии, който стига да извода, че „общото звучене на думата има ефект, а не отделните букви, които я съставят.“ Например, често срещан проблем е задържането на течности в организма, при което лекарите предписват диуретици. Пациентите експериментират с лесен метод за отблокиране функционалността на органи, притиснати от ликвори. Те изписват с химикал върху двете ходила древната формула: „хишен, игис, мантис“, чиято семантика е непонятна, но се оказва въздействаща. Словесната формула изглежда така:

The feedback is impressive and far surpasses expectations - emotional letters, in which hundreds of people thank and share their experiences. The confirmation comes from Georgi Vrabchev from Plovdiv, a researcher of subtle energies, who concludes that "the general sounding of the word has an effect, not the individual letters that make it up". For example, a common problem is a fluid retention in the body, where doctors prescribe diuretics. Patients are experimenting with an easy method of unblocking the functionality of organs pressed by CSF(Cerebrospinal fluid). They write with a pen on their feet the ancient formula: "hishen, igis, mantis", whose semantics is incomprehensible but proves to be influential. The verbal formula looks like this:


При изписването на думите няма разстояние между тях, което е една от особеностите на глаголическото писане. След като е визулализирала магическите думи върху стъпалата си, човекът всеки ден ходи бос по земята, минимум по десет минути. На третия ден започват промените в състоянието, а до седмия ден се достига нормализиране. Следват нови опити със средновековните рецепти за глаголическо изцеление – например, с посланието „елам, селам, фарновиваре“, чието значение е все още неясно, но материализирано на глаголица, лекува сърдечно-съдови заболявания:

There is no spacing between the words, which is one of the characteristics of Glagolitic writing. Once he has visualized the magical words on his feet, the person walks barefoot on the ground for at least ten minutes every day. On the third day, the change in the condition begins, and to the seventh day normalization is reached. New experiments follow with medieval recipes for Glagolitic healing - for example, with the message "elam, selam, farnovivare", whose meaning is still obscure, but materialized in Glagolitic, heals cardiovascular diseases:

Хармонизирането на противоречията между желанията на сърцето и гласът на разума, може да се постигне като се отправи посланието „устоявай сърце!“:

Harmonizing the contradictions between the heart's wishes and the voice of reason can be achieved by sending the message "Stay strong heart!":

Направени са различни и многобройни успешни експерименти за самолечение на псориазис, за възстановяване на лежащо болни, лесно раждане и др., при които са приложени не само словесните формули, но и лечебни древни ритуали. При всички случаи е регистрирано чувствително подобрение на състоянието или пълно освобождаване от страданието на болестта. Преди всяко ново начинание, за което искаме да променим нагласите си, лечителят препоръчва с благоговение да съзерцаваме фразата „просветление благодаря“ , изписана глаголически:

Various and numerous successful experiments have been done for the self-treatment of psoriasis, restoration of lying patients, easy births, etc., in which not only verbal formulas but also healing ancient rituals have been applied. In all cases, a significant improvement in the condition or total release from the suffering from the disease is recorded. Before each new undertaking for which we want to change our attitudes, the healer recommends with awe of contemplating the phrase "thank you, enlightenment" written in Glagolitza:

Рецептите и резултатите от глаголическите изцеления ще бъдат публикувани в книга с едноименното заглавие дo края на 2019 година.

The recipes and results of Glagolitic healings will be published in a book with the same title by the end of 2019.

Mодерният човек търси обяснения сред материалистичните достижения на съвременната наука, където всичко е изброимо, изчислимо и подлежи на поверка, интуицията като сакрална връзка на биологичния организъм с Божествената му същност, е предала знания, считани за окултни, защото са останали отвъд способността ни да приемем невидимата реалност.

The modern man seeks explanations among the materialistic achievements of modern science, where everything is enumerable, computerized, and subject to verification; intuition as the sacral connection of the biological organism with its divine essence has transmitted knowledge considered as occult because it has remained beyond our ability to accept the invisible reality.

Чрез глаголическото изцеление Вселената още веднъж щедро протяга ръка към своето творение в очакване на неговото пробуждане. „А тези букви, който възприеме, на Христос премъдростта изказва и вашите души укрепват.“ Проглас към Евангелието Д-р инж. Гинка Стоева

Through the Glagolitic Healing, the Universe once more generously extended its hand to its creation in anticipation of its awakening. „And these letters, who perceives them, speaks the wisdom of Christ and strengthen the souls.“ Foreword to the Gospel Dr. Eng. Ginka Stoeva


ШЕВИЦИТЕ - НИШКИ МЕЖДУ ДРЕВНОСТТА И НАУКАТА THE EMBROIDERIES A THREAD BETWEEN ANTIQUITY AND SCIENCE

Знаците и символите управляват света. Конфуций

Signs and symbols rule the world. Confucius

Възможно ли е шевиците да влияят на нашето здраве? Отговор на този въпрос дават най-новите постижения на съвременната наука, които доказват, че всеки символ – извезан, изтъкан, изрисуван или щампован върху нашите дрехи, оказва влияние върху човека, който го носи и околното пространство. Символите, с които украсяваме себе си, имат словесен еквивалент в човешкото съзнание (логос). Наблюдението или съзерцанието върху тях имат пряко въздействие върху психиката, физическо-

то здраве и душевния ни баланс. „Шевиците сами по себе си представляват сложни комбинации от геометрични форми, всяка от които генерира поле. При съсредоточаване на съзнанието върху тях ги превръщаме в част от собственото си енергийно поле. По този начин, на чисто енергийно ниво, „оживяваме“ шевицата и активираме кода, вложен в нея“ пише В. Владимирова. Тя казва: „Чрез изтъкаването на плата, ушиването и най-вече бродирането жената е влагала своята енергия във всеки елемент на одежди-

Is it possible that embroideries affect our health? The answer to this questions is given to us by the latest achievements of modern science, which prove, that every symbol - embroidered, woven, drawn or stamped on our clothes, affects the one who wears it and his surroundings. The images, with which we decorate ourselves, have a verbal equivalent in the human consciousness (logos). Observing and contemplating them has a direct effect on the psyche, the physical health and the mental balance.

„The embroideries in themselves represent complex combinations of geometrical forms, each of which generates a field. Upon focusing the mind on them, we amass them as parts of our energy field. This way, purely on a energy level „we give” life to the embroidery and we activate the code hidden in it.” writes V. Vladimirova. She says: „By the weaving of the cloth, the sewing and mostly the embroidering, a woman has placed her energy in each element of the garments. Creating a field and using it to charge the garment, the Bulgarian woman bestowed upon it her artistic energy.


те. Създавайки поле и зареждайки с него дрехата, българката е отдавала от своята творческа енергия“.

„родова“ памет. По такъв механизъм знаците и символите се превръщат в мощно средство за управление на света.

Чрез волевото наблюдение на един образ или носенето му, започваме да го съхраняваме в паметта си и така го пресътворяваме, реализирайки го в живота си. Свързващият елемент при везането, тъкането, бродерията или рисуването е човешкото въображение – осъзнаващо и пресъздаващо света в образи. При тяхното наслагване във времето и поколенията се създават „архетипи“ описани още от Карл Густав Юнг – основоположникът на аналитичната психология.

Прадедите и по-старите поколения вярвали във взаимната връзка между душевността, която носим в себе си, и външността.

Това са образи, знаци и символи в колективното несъзнавано, често наричано „колективна“ или

Съответно, както същността ни намира адекватни форми в облеклото, по същия начин чрез знаците и символите върху дрехите призоваваме и привличаме определени сили в живота си. Връзката с тях предизвиква промени в нас и околния свят. Науката столетия наред търси нови и нови методи, с които да изследва проявленията им. Уникална възможност за количествено измерване на

By willingly observing an image or wearing it, we begin to ingrain it in our memory and with that we recreate it, realizing it in our lives. The mutual element in weaving, decorating, embroidering or imprinting is the human imagination - realizing and recreating the world in images. In their overlapping in time and through generations, „archetypes”, also depicted by Carl Jung - the founder of analytic psychology, were developed. These are images, signs and symbols in the collective unconscious, often called „collective” or „birth” memory. It is under this mechanism, that signs and symbols turn into a mighty tool for governing the world. Our ancestors and past generations believed in the mutual bond between the

spirit, which we carry inside ourselves and the outer world. Therefore, just like our identity finds adequate form in our clothing, the symbols and signs placed on our clothes attract different powers to our life. The connection with them provokes changes within us and in the surrounding world. For centuries science has searched for new and new methods to examine their behaviour. A great opportunity for quantitative measuring of the effect of an object from the outside world - a painting, music, a flower, media, an embroidery or anything else on humans, is provided to us by a device, functioning on the basis of analysis of the links in the molecules of water. It was invented and patented


въздействието върху човека, което има даден обект от външния свят – картина, музика, цвете, медия, шевица или друго – ни предоставя апарат, работещ на базата на анализа на връзките в молекулите на водата. Той е изобретен и патентован от български екип, ръководен от проф. Антон Антонов – Директор на Центъра за изследване на биофизичните явления у човека към Югозападния университет в Благоевград и проф. Живко Желев, който от десетилетия непрекъснато носи ризи с народни мотиви, защото е убеден, че чрез тях се е излекувал и поддържа баланса на физическото си тяло. Ето как той обяснява фактите: „Нашите тела са структурирани от вода, която не само притежава свойството да запаметява

и пренася енергоинформация, да съхранява ДНК чрез хидратните защитни слоеве около нея, но и да свързва човека с околния свят посредством паралелната нервна система, която изгражда. Тази нервна система възприема и провежда цялата информация от средата, която ни заобикаля, независимо дали имаме съзнание за възприятието или не. Примерно скритите образи, менталното и електромагнитно замърсяване, невербалната комуникация и други влияят върху психическото и физическото ни здраве, независимо дали го осъзнаваме или не. Те променят начина на подреждане на водните структури в състава на телата ни. Ако това подреждане се води по свещени символи като тези, които има на нашенските шевици, то се

by a Bulgarian team led by prof. Anton Antonov – Director of the Centre for research of biophysical occurrences in man in the South west university of Blagoevgrad and prof. ZhivkoZhelev, who for decades has been constantly wearing shirts with folk motifs, because he is convinced that they healed and preserved the balance in his physical body.

conscious of the perception or not.

Here is how he explains the facts: „Our bodies are structured by water, which not only has the quality to memorise and carry energy information, to contain DNA through the protecting hydrate layers around it, but also to connect one with the surrounding world by using the parallel nervous system that it forms. This nervous system perceives and conducts all the information from the environment that surrounds us, no matter if we are

If this arrangement is led by sacred symbols like the ones presented on traditional embroideries, it turns into a catalyst of the divine physical and chemical process.” The water content just in our brain is over 85%!

For example, hidden images, mental and electromagnetic pollution, non-verbal communication etc. have an effect on our mental and physical health, no matter if we are conscious of it or not. They change the arrangement of the water structures in the contents of our bodies.

This way the embroideries on shirts, vests, tunics, sleeveless dresses, aprons and other elements of apparel and daily life take to their protective and symbolic role. For example, the embroidery of the shirts


превръща в катализатор на божествения физико-химичен процес. Водното съдържание само на мозъка ни е над 85%.

боти като проекция както върху външния свят, така и върху човека, който го носи. Следователно цветовете на дрехите и шевиците по тях са свързаПо този начин шевиците ни и със стимулиране на по ризите, елеците, сукма- различни енергийни ценните, литаците, престил- трове и емоции. Така те ките и другите елементи влияят на нашето здравоот облеклото и бита засловно състояние и псиемат своята символна и хика. защитна роля. Примерно извезването на ризиОказва се, че предците ни те около врата и пазвите са постигали познанието е свързано с енергетикаи мъдростта чрез връзката на щитовидната жлеза, та с Бога. Предавали са го минавайки през тимуса и чрез знаците и символипанкреаса те предпазват те, кодирали са информачовека.” ция в шевиците. Днес ние ги преоткриваме чрез съИзборът на цветове също временната наука, за да ни е важен. Основни за бъл- свържат с Истината и да гарската шевица са три се завърнат в живота ни. цвята: бял, червен и черен, които са били и основни цветове на първото българско знаме. Ризите Автор: от националните ни ноД-р инж. Гинка Стоева сии са винаги бели. Белият цвят е с най-широки Консултант: дължини на вълните, ра- Проф. инж. Живко Желев

around the neck and the bosoms isconnected with energetics of the thyroid, passing through the thymus and the pancreas, protecting the person. The choice of colour is also very important. There are 3 main colours for the Bulgarian embroidery: white, red and black, which were the main colours of the Bulgarian flag. The shirts of our national costumes are always in white. The white colour has the highest length of waves, it serves as a projection on the outer world as well as on the person who is wearing it. Therefore, the colour of the clothes and the embroideries placed on them, are connected by stimulating different energy centres and emotions. This is how they influence the state of our health and psyche. It turns out, that our ancestors achieved knowledge and wisdom through their connection with God. They passed it on through the

signs and the symbols, they encoded the information in the embroideries. Today we are rediscovering them through modern science, in order for them to reconnect us to the truth and return to our lives. Author: Meng.GinkaStoeva, PhD Consultant: Prof. MEng. J. Jelev


КУЛТУРНИЯТ И ПОКЛОННИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ – НОВАТА ПРИТЕГАТЕЛНА СИЛА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Интервю с г-жа Ирена Соколова, областен управител на област Перник Ирена Соколова e била народен представител от ПП ГЕРБ в 42, 43 и 43-то Народно събрание. Зам.-председател на Комисия по културата и медиите, член на Комисия по образованието и науката и член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека в НС. В периода 2014-2015 г. и от 2017 г. до момента е областен управител на област с административен център град Перник. Наградена с отличието „Областен управител на годината”. Перник и областта са сред местата в България, където са забележими темповете на развитие във всяко отношение – инфраструктурно, социално, културно, туристически. Бихте ли очертали основните причини за този подем? Област Перник е разположена в западната част на България и включва 6 общини – Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци. Действително е една привлекателна дестинация за заселване, за бизнес, за туризъм. Природните и географските характеристики на региона са значим наш ресурс. Заедно с това, общите усилия на държавата, местните власти и бизнеса дават възможности да се развиват нови инициативи, да се укрепват съществуващи производства, да се валоризират ценните ни културни пластове. Близостта със столицата, както и добрата комуникация и отлично уредената среда за живеене дават възможност на хората да се чувстват добре тук. Област Перник започва успешно да развива културен и поклоннически туризъм. Какви са предпоставките за

това? На територията на Област Перник са запазени всички обичаи и традиции, които има нашият християнски род. Заедно с тях успешно съчетаваме съвременния начин на живот с усещането, че връзката с корените ни дава най-добрата сила да вървим напред. Всички ние имаме нужда да усещаме основанието на миналото в себе си. Областта притежава едно несметно богатство – множеството църкви, манастири и места за духовно поклонение, дали основание на изследователите да ни наричат „малката Света гора“. Изключително удовлетворена съм от плодотворното ни партньорство с местните общности и с Българската православна църква, което получава финансовата подкрепа на правителството, за да имаме като резултат многото на брой реновирани църкви и манастири в област Перник. Това, което възстановихме през изминалите години, като архитектура и инфраструктура, дава своите покълнали семена. Все повече хора се възползват от новите възможности за културен и по-

Pernik and the area are among the places in Bulgaria, where the pace of development in every aspect - infrastructure, social, cultural, tourist - is noticeable. Would you outline the main reasons for this upsurge? Pernik Region is located in the western part of Bulgaria and includes 6 municipalities - Pernik, Radomir, Breznik, Zemen, Tran and Kovachevtsi. It is truly an attractive destination for settling, for business, for tourism. The natural and geographic features of the region are a significant resource for us. At the same time, the joint efforts of the state, local authorities and businesses provide

opportunities to develop new initiatives, strengthen existing productions, valorize our valuable cultural strata. Proximity to the capital, as well as good communication and excellent living conditions, make people feel good here. Pernik region has successfully started cultural and pilgrimage tourism. What are the prerequisites for this? All the customs and traditions of our Christian family are preserved in the territory of Pernik District. Together with them, we successfully combine modern lifestyles with the feeling that the connection with the roots gives us the best strength to move forward. We all need to feel the foundation


CULTURAL AND PILGRIMAGE TOURISM – THE NEW ATTRACTING FORCE OF THE PERNIK REGION Interview with Ms Irena Sokolova, Regional Governor of Pernik Region Irena Sokolova was an MP from GERB at the 42, 43 and 43rd National Assembly. Deputy Chair of the Culture and Media Commission, member of the Education and Science Commission and member of the Commission on Religious Denominations and Human Rights in the National Assembly. In the period 2014-2015 and since 2017 until now she is a regional governor of the administrative centre of the town of Pernik. Awarded with the "Regional Governor of the Year" award. клоннически туризъм и едновременно с това опознават красотите на областта, в която живеят и която сякаш е била непозната за тях. Тази година, в разгара на лятото, ще се проведе Църногорският събор, за който сте обявили изключително богата програма. Бихте ли очертали акцентите! След огромния успех и рекордния брой посетители на първото си провеждане, тази година се задава второ издание на събора (12, 13, 14 юли). Патрон на събитието е негово светейшество Патриарх Неофит. Очакваме и много официални гости. Смятам събора за единствен и неповторим, защото организацията и провеждането му са плод на усилията на много различни общности и институции, съ-

брани около станалия емблематичен за нашия край Църногорски манастир. Мисля, че намерихме успешната формула за просперитета на всяко начинание – обединението на държавата, местната власт, бизнеса, културните общности и църквата. Отваряме събитието с научен форум, който поставя акцент върху важна тема – Храната на бъдещето. Ще зададем темите за биологичното и екологично земеделие, но заедно с това ще поговорим за духовната храна, която приемаме, която търсим и от която имаме нужда все повече. Защото духовната обител не е нещо откъснато от нашето ежедневие. Тя е както вътре в нас, така и място, на което всички заедно можем да се съберем.

of the past in ourselves. The area has an immense wealth - the multitude of churches, monasteries and places of spiritual worship, maybe a reason for the researchers to call us „Small Mount Athos”. I am extremely pleased with our productive partnership with the local communities and with the Bulgarian Orthodox Church, which receives the financial support of the government to result in the many renovated churches and monasteries in the Pernik region.

and the record number of visitors to its first run, this year‘s second edition of the meeting is scheduled (12, 13, 14 July). A patron of the event is His Holiness Patriarch Neofit.

We also expect many official guests. I consider the fair to be individual and unique because its organization and realization are the result of the efforts of many different communities and institutions gathered around the emblematic for our region Tsarnogorski monastery. I think we have What we have restored over found the successful formula the past years, as architecture for the prosperity of any and infrastructure, gives project - the unification of the its germinated seeds. More state, the local government, and more people are taking the business, the cultural advantage of the new communities and the church. opportunities for cultural and pilgrimage tourism, and We open the event with a at the same time get to know scientific forum that focuses the beauties of the area in on an important topic - Food which they live and which of the Future. We will set seems to have been unknown the themes for organic and to them. ecological farming, but we will also talk about the spiritual This year, at the peak of food we accept, which we are summer, the Tsarnogorsko looking for and needing it Fairs will be held, for which more and more. Because the you have announced an spiritual is not something that extremely strong program. is cut off from our everyday Would you outline the life. It is both inside us and in highlights? a place where we can all gather After the tremendous success together.


СЦЕНИЧНИТЕ ШЕДЬОВРИ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА – БУРГАС Едно оперно лято с впечатляващи спектакли е предвидено в сценичния график на Държавна опера – Бургас. Няколко постановки с атрактивна режисура и сет, както и каст от най-добрите български гласове, някои носещи славата на страната ни далеч зад пределите на родината, вече очакват своите зрители. Програмата на бургаската опера за лятото започна в началото на юли и ще продължи до септември, като някои от спектаклите може да бъдат видяни и в други кътчета на България.

THE SCENIC MASTERPIECES OF STATE OPERA - BURGAS An opera summer with impressive performances is planned in the scene schedule of the State Opera - Burgas. Several performances with an attractive direction and set, as well as a cast of the best Bulgarian voices, some bearing the glory of our country far behind the borders of the homeland, are already waiting for their spectators. The summer program of the Burgas opera started at the beginning of July and will continue until September, and some of the spectacles can be seen in other places in Bulgaria.

Ежегодната оперна традиция в Бургас повелява най-доброто от сезона да бъде включено в летния преглед на оперното изкуство, наречен „Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“. Фестивалът, който се слави като възможността да се чуят и видят най-добрите оперни певци, включва няколко доста сериозни класически заглавия – „Травиата“, „Самсон и Далила“, „Бохеми“, „Бал с маски“, както и балетни шедьоври като „Ромео и Жулиета“ и „Спящата красавица“.

ще чуем сопраното Мария Цветкова – Маджарова и тенорът Михаил Михайлов в главните роли. Спектакълът ще се играе на 23 юли на сцената на Летния театър – „домът“ на Бургаските музикални празници“.

Мария Цветкова, която ще видим като Виолета, е една от най-изявените звезди на Държавна опера – Бургас. Нейният партньор на сцената като Алфред Жермон – тенорът Михаил Михайлов, е гостуващ за оперния театър. Той е най-известен с успеха си Безспорно фаворитът сред на конкурса на Пласидо тези заглавия е „Травиата“ Доминго „Опералия“, къна Джузепе Верди, в която дето достига почти до фи-

The annual opera tradition in Burgas calls for the best of the season to be included in the summer review of the opera art called Burgas Musical Holidays „Emil Chakarov.” The festival, featuring the opportunity to hear and see the best opera singers, includes several quite serious classic titles - „La traviata”, „Samson and Delilah”, „La bohème”, „A Masked Ball”, and ballet masterpieces „Romeo and Juliet” and „The Sleeping Beauty”. Undoubtedly, the favourite among these titles is „La traviata” by Giuseppe Verdi, in which we will hear the

soprano Maria Tsvetkova - Madjarova and the tenor Mihail Mihaylov in the main roles. The spectacle will be performed on July 23 on the scene of the Summer Theater - the „home” of Burgas Musical Holidays. Maria Tsvetkova, which we will see as Violeta, is one of the most notable stars of the State Opera - Burgas. Her partner on stage such as Alfred Germont- the tenor Mihail Mihaylov, is a guest of the opera theatre. He is best known for his success at Placido Domingo‘s World Opera Competition „Operalia”, where he almost reached to the final. Apart from the stars


нала. Освен звездите в този спектакъл, особено атрактивна е режисурата на Александър Текелиев, съчетана с ефектния декор на румънския сценограф Каталин Арборе. Сетовете на Арборе са разпознаваеми във всяка постановка – стилни решения с впечатляващ акцент, оставящи спомен със своя почерк. Същият тандем, Текелиев – Арборе, са авторите на облика на „Самсон и Далила“

на Сен-Санс. Изключително ефектно решение е трансформиращата пространството „игра“ на осветените чиги на сцената, превръщащи се в дворец, храм, любовно гнездо, дори затвор. Освободеното пространство дава „въздух“ на сцената, за да може зрителят да се съсредоточи в действието и във впечатляващите ярки костюми. Очаквайте „Самсон и Далила“ на 16 юли.

лико Търново. На 20 юли бургаската опера ще представи „Турандот“ на Джакомо Пучини. Изключително силният каст включва Валерий Георгиев като Калаф и Габриела Георгиева като самата принцеса Турандот. Всичко ще се случи под диригентската палка на маестро Найден Тодоров, директор на Софийска филхармония. Режисурата е на Нина Найденова, която успява да пресъздаде на сцената в пълнота китайското ка-

in this performance, impressive and attractive is the directing of Alexander Tekeliev, combined with the spectacular decor of the Romanian scenographer Catalin Arbore.

стово общество.

Saint-Saens. An extremely effective solution is the transforming space „game” of the illuminated bits on the stage, turning into a palace, a temple, a love nest, even a prison. The free space gives „air” to the stage so the viewer can focus on the action and the impressive shiny costumes. Expect „Samson and Delilah” on July 16th.

И последен акцент, но не и в програмата на бургаската опера, е уникалната „Норма“ на Белини на 10 август, която ще се разиграе сред естествения декор на древното тракийско селище „Бегликташ“ край Приморско.

Впечатляващото решение за сцена е неслучайно – известният като българския „Стоунхендж“ моноТрадиционно силно е и литен каменен комплекс участието на Държавна носи именно внушението опера – Бургас на друг ле- на друидския свят от опетен оперен фестивал – и рата. Това ще бъде шанс това е „Сцена на вековеза среща на мистиката и те“, провеждаща се на кре- най-изящния оперен шепостта Царевец във Ведьовър!

„Turandot” by Giacomo Puccini. The exceptionally strong cast includes Valeriy Georgiev as Calaf and Gabriela Georgieva as Princess Turandot. Everything will happen under the conducting Arbore‘s sets are baton of Maestro Nayden recognizable in every play Todorov, director of - stylish decisions with a the Sofia Philharmonic powerful accent, leaving Orchestra. Directed by Nina a memory with their Naidenova, who manages to signature. The same tandem, recreate in full the Chinese Tekeliev - Arbore, are the caste society. authors of the appearance of „Samson and Delilah” of And the last accent, but

not in the schedule of the Burgas Opera, is the unique „Norma” by Bellini, on August 10, which will be performed among the natural scenery of the ancient Thracian settlement „Begliktash” near Primorsko.

The crucial decision about the scene is no coincidence - the famous as the „Bulgarian Stonehenge” The State Opera - Burgas is monolithic stone complex also traditionally strongly brings the impression of the involved in another summer Druid world from the opera. opera festival - and this is This will be a chance for a the „The Stage of Centuries”, meeting of the mystical and which takes place at the the most exquisite opera Tsarevets fortress in Veliko masterpiece! Tarnovo. On July 20, the Burgas Opera will present www.operabourgas.com

51


www.museumprimorsko.bg

Приморско - сърцето и душата на българското Черноморие Енигматично място на широки пясъчни плажове, които плавно преливат в лазурно синя и топла вода, прекрасни зелени хълмове, даряващи прохлада и свежест, както и богат културен и социален живот. Какво повече можем да искаме от един курортен град? Но прелестното Приморско предлага и още. Всеки пътешественик по душа може да намери в града истинско предизвикателство, включващо впечатляващи природни резервати, мистични древни светилища, богата история и културни събития. Разходката из града е редно да започне от самия център, където е разположен обновения Исторически музей, очароващ с богатата си експозиция. Музеят е от нов тип и има претенцията да бъде един от първите, представящ експонатите си с индивидуален подход. Изложбената част включва експонати от археологическите обекти в района, богата етнографска композиция, пресъздаваща начина на живот на местното население и кратка история на града и първите му заселници. Там ще получите актуална информация за историческите места в района и последните археологически открития. Всеки истински приключенец ще бъде запленен от мистиката на „Бегликташ“

– мястото, където траките са отдавали почит на природата. Сред най-важните доказателства за развитието на културата на траките по Южното Черноморие е мегалитното светилище „Бегликташ“. То се намира в близост до гр. Приморско, на около 4.5км. по пътя за устието на р. Ропотамо. Скалният комплекс представлява ансамбъл от мегалитни структури от времето, когато човекът се е прекланял пред природата, когато ритуалите, митовете и легендите са били част от всекидневието. Археолозите датират Бегликташ като ритуално място от II хил. пр. Хр. до началото на IV век. По това време северните предпланини на

The walk around the town is right to start from the very centre, where is situated the renovated Historical Museum, charming its visitors with its rich exposition. The museum is of a new type and claims to be one of the first to present its exhibits with an individual approach. The exhibition includes exhibits from the archaeological sites in the area, rich ethnographic composition, recreating the way of life of the local population and a short history of the town and its first settlers. There you will get up-to-date information about the historic sites in the area and the latest archaeological discoveries.

of Begliktash, the place where the Thracians have paid tribute to nature. Among the most important evidence for the development of the Thracian culture on the southern Black Sea coast is the megalithic sanctuary „Begliktash”. It is located near the town of Primorsko, about 4.5km on the road to the river mouth of the Ropotamo River.

The rock complex is an ensemble of megalithic structures from the time when man bowed before nature, when rituals, myths and legends were part of the everyday life. Archaeologists date Begliktash as a ritual place since II millennium Every true adventurer will BC. until the beginning of be captivated by the mystery the 4th century.

За допълнителна информация: Туристически информационен център Приморско Тел. 0550/32466, e-mail: tic_primorsko@abv.bg


Странджа са били населени от тракийското племе скирмиани. Светилището е образец за дълбоко преклонение на създателите му към природата, към нейните естествени творения, които са само дооформени от човешка ръка, подчертавайки тяхната внушителност и красо-

Жадните за висока култура туристи, могат да се насладят на истински впечатляващ оперен спектакъл на открито, който едновременно трогва, вълнува и пренася в едно друго време. В свят на митове и мистика, в който легендата за друидската принцеса Норма, претворена в най-из-

At that time, the northern foothills of Strandja were populated by the Thracian tribe of Scyrmiadae. The sanctuary is a model for deeply worshipping of its creators to nature, to its essential creations, which are only fully shaped by a human hand, emphasizing their

culture tourists can enjoy a truly impressive openair opera spectacle, which both touches, excites and takes you to another time. In a world of myths and mysticism, where the legend of the Druid Princess Norma, recreated into the most famous opera of Vincenzo Bellini,

Primorsko – the heart and the soul of the Bulgarian Black Sea Enigmatic place on wide sandy beaches that stream smoothly into azure blue and warm water, beautiful green hills, giving coolness and freshness, as well as rich cultural and social life. What more can we ask of a resort town? But the lovely Primorsko offers more. Every traveller by soul can find a real challenge in the town, including impressive natural reserves, mystical ancient sanctuaries, rich history and cultural events. та. То е било обслужвано от върховен жрец. Неговата резиденция вероятно е била разположена в крепостта Вълчаново кале, където се намира скалният феномен Лъвската глава, отстояща на около 2.5 км. западно от Бегликташ. Само на 27 юли 2019 г. можете да наблюдавате «Бегликташ в звук и светлина» - уникален аудио-визуален спектакъл, пресъздаващ тайнствен ритуал.

вестната опера на Винченцо Белини, ще оживее в древното тракийско светилище „Бегликташ“, на 10 август 2019 г. Спектакълът на Държавна опера – Бургас ще гостува на община Приморско със солистите, оркестъра, хора и балета си в една от най-атрактивните си постановки. Подарете си едно незабравимо лято в сърцето и душата на българското Черноморие – Приморско!

impressiveness and beauty. It was served by a great shaman. His residence was probably located in the fortress of Valchanovo Kale, where is located the rock phenomenon Lion‘s Head, about 2.5 km west of Begliktash. Only on July 27, 2019, you can watch „Begliktash in sound and light” - a unique audio-visual spectacle that recreates a mysterious ritual. The seeking for high-

For additional information: Tourist information centre Primorsko Tel. 0550/32466 e-mail : tic_primorsko@abv.bg

will come to live in the ancient Thracian sanctuary „Begliktash” on August 10, 2019. The performance of State opera - Burgas will be visiting Primorsko municipality with its soloists, orchestra, choir and ballet in one of its most attractive performances. Give yourself an unforgettable summer in the heart and the soul of the Bulgarian Black Sea – Primorsko!

53


СВЕЩЕНИЯТ ГРААЛ НА ЧОВЕШКИТЕ КОМУНИКАЦИИ Научните открития притежават едно особено качество - нямат алтернатива! инж. Койчо Митев

THE HOLY GRAIL OF HUMAN COMMUNICATIONS Scientific discoveries possess a certain quality - they have no alternative! Engineer Koicho Mitev

Ако всички езици се обединят чрез обща писменост, това би означавало качествен скок в общуването между хората! Такава писменост вече съществува. Тя е дело на българина Койчо Митев - строителен инженер и сертифициран оценител на интелектуална собственост, патентно право, лобист, автор е на няколко патентовани изобретения. Най-ценното от тях е обща за всички езици по света цифрова писменост, при която „цифрите от десетичната бройна система служат за запис и трансфер на комуникативна писана и звукова реч от произволен език или диалект – към всеки друг”.

критието „…the holy grail of human communication” – „Свещеният граал на човешките комуникации“. Признание за значимостта на постигнатото са престижните награди от 21-то световно изложение за иновации Inpex САЩ и на името на Джон Атанасов - „Евроинтелект-2003”, за неговия метод за комуникация на майчин език.

Уникалното откритие на инж. Митев доказва, че само с помощта на цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0 може да се запише речта на всички езици и диалекти по света, при което причинно-следствената връзка се състои в изумителния факт, че във всички езици броТя е заведена като Патент ят на частите на речта 63704 – „Метод за компю- е точно десет – същесттърен междуезиков превително, прилагателвод”. Експерти по глоно, числително, местоибални комуникации от мение, глагол, наречие, Масачузетс наричат отпредлог, съюз, частица и

If all languages were to be united in a common script, it would imply a qualitative leap in communication between people! Such a script already exists. It is the work of the Bulgarian Koycho Mitev - a construction engineer and certified assessor of intellectual property and patent law, a lobbyist, and an author of several patented inventions. The most precious of these properties is a digital alphabet common to all the languages of the world, in which „numerals of the decimal numeral system serve to record and transfer communicative writing and speech from any given language or dialect to another.” It is filed as Patent 63704 - „Method for Computer Interlingual Translation”. Global communications experts from Massachusetts have

called the discovery „... the holy grail of human communication.” In recognition of the significance of what has been achieved act also the prestigious awards from the 21st World Invex Exposition for Innovation - the USA and the John Atanasov devoted „Eurointelect-2003”. The unique discovery of Eng. Mitev proves that only with the help of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0 speech can be recorded in all languages and dialects around the world, whereas the causal link consists of the astonishing fact that in all languages ​​the different components of speech are exactly ten - nouns, adjectives, numerical, pronouns, adverbs, prepositions, liaisons, particles and interjections. A particular trait of such a Digital Alphabet lies


Някога човечеството било единен народ, говорещ на общ език. Според Библията, при градежа на Вавилонската кула, Бог „объркал“ езика на хората и те престанали да се разбират, спрели строежа и се разпръснали по цялата земя. Така историята за Вавилонската кула обяснява появата на различните езици след потопа.

Once humanity was a common people speaking a common language. According to the Bible, as the tower of the Babylon Tower was being built, God "confused" the language of men, thus they ceased to understand one another, stopped building and scattered all over the earth. So the story of the Tower of Babel explains the appearance of different languages after ​​ the flood. междуметие.

ни, където живее 90% от населението със зрителни Особеното при Цифроувреждания, този провата писменост е това, че цент е по-малко от едиписаната и звуковата реч ница. Фактите очертават на всички езици по свесериозен проблем за нас, та трябва да се цифрозрящите, гдето сякаш не визира по един и същи забелязваме онези, които начин, което налага необ- не могат да ни видят… ходимост от международен стандарт за цифрова Все пак, инж. Койчо Микомуникация на майчин тев е помислил за тях, език. създавайки уникален уред, наречен „Български Докато подобен стандарт Брайл“. Когато го попивсе още е благопожелание тахме: “Защо нарекохте за бъдещето, измежду изобретението си „Бълвсички народи на човегарски Брайл“?“, той спочеството има индивиди, дели, че го е направил, за които живеят в мрака да отдаде почит към именезрящи и често усамоте- то, превърнало се в сини в своя различен свят. ноним на „писменост за слепи“, разпознаваемо за Около 350 милиона всички народи по света.“ души по земното кълбо са слепи или Същевременно, любовта глухонеми – численост, към родината ни и желанадвишаваща нието му постижениянаселението на САЩ и та на нейните чада де се Канада, взети заедно. знаят и помнят от другите народи, е подтик да Според статистиката, 285 се изпише „Български млн. души на планетата Брайл”, като изрично усса с нарушено зрение, от ловие за ползване на пракоито 39 млн. са напълвата по патента и изделино слепи, а сред 246 млн. ята за приложенията му. зрението е силно влоше- А те далеч не свършват с но. При тази ситуация, незрящите. едва 5 % от публикуваните книги в Европа са дос- Изобретението може да тъпни в Брайлов формат, се използва в значитела в развиващите се стра- но по-широк спектър: за

in that the written and spoken speech of all languages ​​in the world would have been digitized in the same exact manner, necessitating an international standard for digital communication in the mother tongue. While such a standard remains a dream for the future, amongst all the individuals of the world, many will remain in the darkness - blind and often secluded in their different worlds among all peoples of mankind. About 350 million people on the globe are blind or deaf - a number exceeding the population of the United States and Canada combined. According to statistics, 285 million people on the planet are blindfolded, of whom 39 million are completely blind, and the vision of 246 million is severely impaired. In this situation, only 5% of published books in Europe are available in Braille format, and in developing countries where 90% of the visually impaired population lives, this percentage is less than

one. The facts point out a serious problem for us, the seers, whereas we do not seem to notice those who can not see us ... However, engineer Koicho Mitev has thought about them, creating a unique device called „Bulgarian Braille”. When we asked him: „Why did you call your invention” Bulgarian Braille „?”, he said he did so to pay tribute to the name that became synonymous with a „scripture for the blind,” recognizable to all the peoples of the world. At the same time, his love for our country and the desire for the achievements of its kind to be known and remembered by other peoples provokes an urge to write „Bulgarian Braille” as an explicit condition for the use of the patent rights and the devices for its applications. And they do not end with the blind. The invention can be used in a considerably broader spectrum: for training musicians; for young children in preschool, as a simulator for people with motor disabilities due


обучение на музиканти; за малки деца в предучилищна възраст, като тренажор за хора с двигателни увреждания, вследствие на инсулт и други заболявания, и още… Той е убеден, че зад марката „Bulgarian Braill“ за писмеността, предавана чрез движението на десетте човешки пръста, има нещо сакрално, вложено в откритието му, защото 10 са Божиите заповеди, 10 са частите на речта във всички езици, 10 са арабските цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Те могат да се пишат в различна последователност и така се получават числата, точно както използваме буквите, за да изписваме думи.

ва. На пръв поглед, идеята, както всички гениални хрумвания, изглежда проста. Образно представена, тя изглежда така:

При писане клавишите се натискат. Микропроцесор и контролер осигуряват повдигане на клавишите при четене. Бъдещото приложение на писмеността и изобретението крият огромен потенциaл Цифрите могат да бъдат за развитие! Осъзнавайки оприличени на буквите, грандиозната значимост с които се пишат думите. на постижението на българина, словашките медии Така числото 136 е едно, излязоха с мнение, че изоно е съставено от трите бретателят трябва да бъде цифри 1, 3 и 6. Думата „аз- предложен за Нобелова бука” е една, но е съставе- награда. на от 5 букви, където при употребата на буквите се За пореден път революползва тяхната номероло- ционният метод и изобрегична последователност тението на инж. Койчо в азбуката. За кирилицаМитев бяха представета, съответствията биха ни тази година, на форубили: а-01; б-02; в-03; г-04; ма „Българският дух през д-05; е-06; ж-07 и т.н. Все- вековете“ – едно напълно ки писмен знак се предподходящо мото за неуставя с две цифри. гасващия апостолски труд и ентусиазъм, завещани По този способ успешот дедите ни, съхранили но може да се извършва за вечността вярата и бълтрансфер на информация гарщината, отвъд предепо начин, който е значилите на времето и простелно по-лесен и достъпен транството. от популярното Брайлово писмо, залагащо на много по-голям и труден набор от символи, както и на сетивността на пръстите, която с годините намаля- Д-р инж. Гинка Стоева

to stroke and other illnesses and more ... He is convinced that there is something sacral behind the Bulgarian

is considerably easier and more accessible than the popular Braille letter, which conversely bets on a much larger and harder set of symbols, as well as on the sensitivity of one’s fingertips which decreases over the years. At first sight, the idea, like all the ingenious ideas, seems simple. Figuratively presented, it looks like this:

When writing, the keys are pressed. A microprocessor and controller provide a lift of the keys while reading. Braille and invested in his The future application of discovery, as the script the alphabet and invention is transmitted through has tremendous potential the movement of the ten for development! human fingers, because Realizing the grandiose God‘s commandments are significance of this 10, because the components Bulgarians‘ achievement, of speech in all languages Slovak media have come are 10, Because the Arabic to the conclusion that numerals: 0, 1, 2, 3, 4, 5, the inventor should be 6, 7, 8, 9 are 10. They can nominated for the Nobel be written in different Prize. sequences, just as numbers are obtained, just as we use The revolutionary method the letters to write words. and the invention of engineer Mitev were once The numbers can be again presented at the likened to the letters Forum „The Bulgarian with which the words are Spirit Through the written. Centuries”. A perfectly appropriate motto for Thus the number 136 is his apostolic work and one but consists of the enthusiasm, inherited from three digits 1, 3 and 6. The our ancestors, preserved word „alphabet” is one but for the eternity of faith and consists of 5 letters, where Bulgarianness beyond the the letters are used in their boundaries of time and alphabetical sequence. For space. the Cyrillic alphabet, the correspondences would imply: a-01; b-02; in-03; d-04; e-05; e-06; g-07 and so on. Each letter shall be represented by two digits. This method can successfully transfer information in a way that

Dr. Eng. Ginka Stoeva


Churchill was ordering wine from Melnik It's amid the landscape of Melnik's sandstone rocks – Pliocene lake sedimentary formations on the slopes of the Southern Pirin Mountain-, that's located Melnik, a captivating fabulous town. It's famous for its surrounding pyramidal hills formed by erosion of clay soil, supposedly called mel in ancient Slavic. Melnik is the smallest town in the world, yet it's so charming that often the number of visitors surpasses its 230 inhabitants. It's declared museum town and natural cultural and historical reserve of international importance due to its stunning attractions. It has largely preserved its ancient architecture from the Middle Ages and the Bulgarian Revival period. In its very centre, the Roman bridge habitual for all antique settlements is standing up since centuries. Melnik was the capital of Despot Alexius Slav, a ruler who served as governor of the domain under the rule of his uncle Tsar Kaloyan (1197-1207), then declared his independence. It was under his control that the town achieved its highest progress. The Melnik artistic hub, known for its original painting school and unique sgraffito ceramics emerged at this time. In the 17th -18th centuries, tobacco cultivation and the thick and strong Melnik wine made from the town a prosperous commercial centre with more than 25,000 inhabitants, about

1,300 houses, and more than 70 churches. During the Revival period, Melnik reached a new zenith in its development, leaving architectural achievements that still shape the town's look today. Dating from this period are the clock tower built in 1701, the Turkish bath, the konak building (Turkish official mansion). The original antique white houses from the epoch of the Second Bulgarian Empire, snuggled against each other and situated amid the unique sandstone formations known as Melnik's Pyramids, are attracting tourists from all over the world. They represent a curious mix of housing styles. Many old wine cellars hewn out into the fanciful rock pyramids are preserved. The cellars are functional and you can taste there homemade wine processed in compliance with the ancient traditions and kept in huge casks. Winston Churchill himself was ordering each year 500 litres of the famous Melnik wine and the local legend affirms that the supplies weren't discontinued even during WW II. Located just 7 km from Melnik by a picturesque mountain road surrounded by the Melnik Sandstone Pyramids is the Rozhen Monastery, founded in the 13th century. It's the largest religious sanctuary in the Pirin Mountain region and is one of the oldest spiritual centres in Bulgaria.


Oasis Beach, 8277 Lozenec, Bulgaria For reservations and inquiries: +359 888 145540 Reservation@oasisbeachclub-bg.com oasisbeachclub-bg.com

Oasis Beach Club is a unique and exquisite resort combining luxury marine home ownership with superb hospitality. The resort consists of a lifestyle hotel with spa, outdoor pools, restaurants, bars and an amazing beach. Located between the eastern slopes of the Strandja Mountains and the Black Sea, with a beach more than 30 m. wide and a half a kilometer long, the luxurious resort on the very coast, welcomes you to a green sanctuary. Designed in Mediterranean-style the resort retains the natural beauty of the surrounding flora and the adjacent terrain. The resort thrives on contrasts, each element setting off the next. In order to preserve the ecological balance of nature, for

the construction of the resort only natural and environmentally friendly materials have been used. This is why most of the resort premises consist of green areas, playgrounds, footpaths and exotic plants. Our lifestyle apartments are all attuned to the latest lodging trends and all premises of the resort provide high speed wi -fi. We offer you two beachside pools, a variety of spa and massage treatments, and a chick Mediterranean style restaurant. Our products, services and trained staff allow us to cater to our guests in an unforgettable style in a serene and unique environment. A True Oasis!

Profile for BIK BIK

Cherga 96  

Cherga Magazine. The best of Bulgaria - history, culture, traditions, Bulgaria today

Cherga 96  

Cherga Magazine. The best of Bulgaria - history, culture, traditions, Bulgaria today

Profile for cherga.bg
Advertisement