Page 1

Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 1

Н.І.Ч

портФоліо

Наталія

Чечель


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 2

Тема 1

Мінімалізм та винаходи стилю в XXI столітті

-

Реклама BMW

М

інімалізм (англ.­ minimalism­ від­ лат.­ minimus­ найменший)­­-­стиль­в­дизайні,­що­характеризується­ лаконічністю­ виразних­ засобів,­ простотою,­точністю­і­ясністю­композиції.­ Мінімалісти­використовують­промислові­та­природні­матеріали­простих­геометричних­форм,­нейтральних­кольорів­(чорний,­сірий)­і­малих­обсягів.­ Характерні­риси­мінімалізму -­це­прості­форми,­спокійні­кольори,­геометричність­і­графічність­ліній,­мінімум­деталей­і­декору,­ але­ максимум­ світла,­ функціональності­ та­ вільного простору. Популярність­лаконічного­і,­почасти,­аскетичного­мінімалізму легко­пояснюється­прагненням­людини­до­простоти­і­ясності навколишніх речей. Байке­р.­Модний дизайнер.­Різниця­в­окулярах

2


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 3

Реклама Макдональдс

Реклама музичного ресторану

3 Кіт­Кат.­Зроби­паузу­(реклама)

Тема 1

Особливості мінімалізму


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 4

Тема 1

Мінімалізм та винаходи стилю в XXI столітті

-

Пітерський­дизайнер­Андрій­Губін­створив­проект­"Мінімалізм-постери" вітчизняних­фільмів,­що­подається­як­дизайн-гра.­ На­сайті­проекту­повідомляється:­"Ідея­дизайн-гри:­створити­постери­для вітчизняного­кіно­і­мультиків­у­стилі­мінімалізму.­ Учасники­створюють­плакати­для­розширення­дизайнерських­навичок,­тренування­творчого­мислення­і­власного­задоволення.­Учасники­створюють­плакати­для­розширення­дизайнерських­навичок,­тренування­творчого­мислення і­власного­задоволення.­Взяти­участь­може­будь-хто.­Обмежень­на­кількість робіт­немає.

Мультфільм­“Ну,­постривай!”

Фільм “­12­стільців”

Мультфільм­“Діамантова­рука!”

4


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 5

Фільм “­Службовий роман”

Фільм­“Чорна­амфібія”

Фільм­“Брат-2”

5

Фільм­“Іронія­долі­...”

Фільм­“Золоте­­теля”

Фільм­“Афоня”

Фільм­“Операція­“И”­та­інші­пригоди­Шуріка”

Тема 1

Винаходи стилю XXI століття

-


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 6

Тема 1

Видатні дизайнери: біографія, проекти Міхал Баторі

М

іхал Баторі народився­в­1959­році­в­Польщі,­в­місті Лодзь.­Переїхав­до­Франції­в­1987­році,­де­живе­і­працює.­Дизайнер­спеціалізується­на­розробці­плакатів. Завдяки­тому,­що­він­виріс­і­отримав­виховання­в Польщі,­його­мислення­твердо­ввібрало­польські­традиції­створення плакатів.­Його­роботи­дуже­часто­уособлюють­органи­чуття­людини і­функції,­виконувані­ними. Після­переїзду­до­Франції­і­через­невеликий­проміжок­часу­Міхал Баторі­став­найвідомішим­дизайнером­Франції.­Сміливо­можна­сказати,­що­на­вулиці­або­в­метро­кожен­житель­уже­бачив­його­роботи. У­його­роботах­використовуються­предмети,­малюнки­та­слова, які­є­не­тільки­носіями­інформації,­але­і­є­частиною­зображення,­що надає­емоційні­акценти­його­плакатів.­Плакати­Міхала­одночасно­і оригінальні,­і­смішні,­і­динамічні.­ Він­ дуже­ емоційний­ художник,­ який­ використовує­ емоції­ та об'єкти­вдумливим­чином.­Стиль­Міхала­Баторі­змушує­звернути­на себе­увагу­глядача­і­притягує­погляд.­ Людина,­що­вивчає­плакат­Міхала­­Баторі,­швидше­отримує­­запитання,­ніж­відповідь.

6


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 7

7

Тема 1

Міхал Баторі-видатний французький дизайнер


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 8

Тема 1

Видатні дизайнери: біографія, проекти Джонатан Барнбрук

Д

жонатан Барнбрук (Jonathan­Barnbrook)­-­англійський друкар,­ графічний­ і­ шрифтової­ дизайнер.­ У­ 1988 закінчив­­Лондонський­коледж­"Central­Saint­Martins­College­of­Art­Design".­А­в­1988-1990­році­закінчив­«College of­Art».­Його­картерів­сходи­почалася­все­в­тому­ж­1990­році,­в­лондонській­студії­why­not­associates. Покинувши­стіни­коледжу­Джонатан­працював­фрілансером,­його вибору­сприяло­непереборне­прагнення­до­незалежності.­­ Джонатану­Барнбрук­підвладні­багато­областей­дизайну,­аж­до шрифтів,­графічного­дизайну­та­реклами.­­Шрифти­Mason,­Exocet придумані­саме­Барнбрук.­Одним­з­останніх­він­розробив­шрифт Virus. На­його­думку,­будь-яка­візуальна­форма,­виражена­в­дизайні, здатна­змінювати­як­точку­зору­людини,­так­і­невід'ємно­стає­необхідним­потужним­інструментом­у­руках­маркетолога. Його­робота­над­дизайном­книги­“Typography”­принесла­йому­величезну­популярність­і­визнання.­ Так­само­відомі­його­роботи­графічної­анімації.

8


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 9

9

Тема 1

Джонатан Барнбрук-англійський дизайнер


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 10

Тема 1

Видатні дизайнери: біографія, проекти Мілтон Глейзер

М

ілтон Глейзер - відомий­ американський графічний­ дизайнер. Зараз­йому­81­рік­і­він відомий­тим,­що­є­автором­знаменитої­емблеми­I­love­New­York­з­червоним­сердечком. У­своїй­роботі­­він­здебільшого­покладається­­на­несвідоме.­­Він­витратив­ стільки­ років­ свідомої­ роботи, щоб­тепер­мати­можливість­працю Роблячи­ логотип,­ ми­ завжди хочемо,­щоб­він­вийшов­незабутнім, свіжим,­щоб­він­не­був­складним,­і,­в той­же­час,­щоб­він­мав­прихований сенс,­щоб­у­ньому­була­ідея,­яку­людина­могла­розгледіти.­Це­рецепт гарного­логотипу. Саме­таким­і­вийшов­його­логотип.­Ви­повинні­перевести­його­для себе,­тому,­що­серце­є­синонімом­слова­«любов»­і­символом­почуттів,­а­NY­-­це­ініціали­міста.­У­кожному­разі,­логотип­-­це­завжди­трохи більше,­ніж­просто­красиво­написані­слова.

10


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 11

11

Тема 1

Мілтон Глейзер-американський дизайнер


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 12

Тема 2

Аналіз певного журнального видання

М

ною було­обрано­журнал­«Світ­Рибалки»,­що­вже­9 років­як­існує­на­українському­видавничогму­ринку. Цільовою­ аудиторією­ журналу­ є­ чоловіки/жінки віком­від­35-40­років,­що­захоплюються­риболовлею. Журнал­також­може­бути­популярним­серед­кола­людей­пенсійного віку.­Матеріали­журналу­друкуються­мовою­оригіналу­(російською або­українською),­протее­одномовність­не­зустрічається.­Гаслом журналу­є­«Журнал­від­рибалок­–­для­рибалок». Номер­журналу­складається­з­94­сторінок­та­має­11­рубрик.­Рубрики­виділено­яскраво­вираженими­різними­кольорами,­що­роботь журнал­немовби­веселкою.­Можна­сказати,­що­журнал­створю.ться непрофесіоналами,­а­аматорами­риболовної­справи,­оскільки­є­багато­зайважень­щодо­технічних­та­дизайнерських­вимог: -­Відсутня­уніфікація­журнальоного­тексту­(зустрічається­різний розмір­ шрифту,­ особливо­ наявна­ ріна­ кольористик­ журнального тексту). -­Вирівнювання­тексту­то­по­ширині­тексту,­то­по­лівому­краю,­а то­й­взагалі­по­центру.­ -­У­статтях­зустрічаються­неякісні­фотоматеріали.­Розміщення­фотографій­можуть­бути­хаотичними,­навіть­з­різними­наклонами,­про що­свідчить,­що­майстер­намовби­вперше­взявся­до­верстальної справи­та­тяжіє­напчкати­номер­журналу­всіма­різними­до­його­вподоби­ефектами. -­Зустрічається­велика­кількість­таких­декоративних­елементв,­як лнійки­та­особливо­плашки,­які­подають­крізь­увесь­номер­матеріалу щей­­з­різними­кольорами. -­Щодо­оформлення­шрифтового,­то­немає­чіткої­визначеності­із шрифтами,­тобто­начвні­і­шрифти­і­з­засічками,­і­без­засічок,­особливо­цікаво,­що­в­одному­матеріалі­заголовки­можуть­подаватися із­засічками,­а­в­іншому­вони­вже­не­прослідковуються.­ -­Наявна­кількість­переносів­свідчить­також­і­про­непрофесійність редакторів,­що­працюють­у­журналі,­оскіль­прослідковуються­абзаци­тексту­з­переносами­у­більш­ніж­9-ти­рядків­під­ряд.

12


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 13

13

-­Кольористика­журналу­вражає,­оскільки­здається,­що­його­створював­не­людина­серйозна,­вже­доросла,­а­дитина,­що­прагне­розмалювати­світ­у­різні­барви­кольорів. Отже,­попри­те,­що­журнал­друкується­вже­аж­9-тий­рік­поспіль, не­зустрічається­прогрессивного­його­розвитку­та­змін­у­офрмленні текстового­та­зображального­матеріалів­журналу.­Журнал,­як­верстався­на­низькому­рівні,­так­і­залишається­без­змін.­ Для­цього­ж­журналу­виділити­архітектонічні­елементи­та­розписати­їх­графічні­параметри,­встановити­функціональні­залежності­– сталі,­разові­та­періодичні Архітектонічні­елементи: - Зображальні: У­журналі­наявна­велика­кількість­фотоматеріалів,­але,­на­жаль,­не всі­з­них­мають­якість.­Всі­фотоматеріали­є­сталими,­оскільки­мають на­меті­ознайомити­читача­з­рибальською­справою.­ - Шрифтові елементи: Шрифтові­елементи­є­сталими,­оскільки­без­них­не­було­б­розміщено­статей­у­журналі.­Шрифти­є­неконтрасними,­зустрічаються­всі види­шрифтових­виділень-­завичайні,­напівжирні,­курсив­та­напівжирний­курсив.­Також­наявні­шрифти­із­засічками­та­без­засічок. Шрифтові­елементи­є­сталими­у­журнальному­виданні. - Декоративні елементи:

У­номері­журналу­зустрічається­велика­кільксть­плашок­з­різним колірним­оформленням,­також­наявні­лінійки,­що­використовуються з­метою­відокремлення­ліду­від­заголовкового­комплексу­та­основної­ частини­ статей.­ Використовується­ також­ й­ ініціал.­ Варто­ зазначити,­що­декоративні­елементи­використовуються­періодично. - Пробільні елементи Пробільні­елементи­також­наявні,­оскільки­тескт­без­«повітря­не існує»,­а­отже­можна­віднести­ці­елементи­до­тих,­що­вживаються постійно. Щодо­власного­варіанту­оформлення­цього­журнального­видання, то­я­перщ­за­все­розробила­концепцію­видання­з­сталим­колірним наповненням­(не­більше­трьох­кольорів),­а­не­як­у­журналі,­що­є­11 рубрик,­що­позачаються­11-ма­різними,­дуже­насиченими­та­яскравими­кольорами.­Добре,­аби­по­всій­структурі­зустрічались­тільки­11 кольорів,­але­їх­наявно­набагато­більше.­Окрім­колірного­наповнення,­я­б­відпрацювала­уніфікацію­шрифтових,­декоративних­елементів.­Не­використовувала­б­різне­вирівнювання­текстів,­уникала б­вживання­різного­виділення­шрифту.­Варто­зазначити,­що­матеріал­самого­журналу­є­досить­таки­цікавим­та­розважальним.­Можна просто­все­оформити­без­усілятих­перебільшень­та­було­б,­як­на мене,­набагато­краще.

Тема 2

Комплекси елементів, архітектонічні елементи


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 14

Тема 2

Аналіз певного журнального видання Приклади Рубрикація­журналу­та­кольористика

Невдале­розміщення­зображальних­елементів

Різне­вирівнювання­текстового­матеріалу

14 По­правому­краю

По­лівому­краю

Відсутність­уніфікації­заголовкових­комплексів


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 15

Декоративні,­пробільні елементи,­заголовковий­комплекс

Декоративні,­пробільні елементи,­заголовковий­комплекс

Декоративний­елемент­(плашки)

15

Тема 2

Комплекси елементів, архітектонічні елементи


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 16

Тема 3

Дитяча казка в інтерпретації видань Казка “Червона шапочка” Суспільно-політичне­видання

16


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 17

Жіноче­видання

17

Тема 3

Суспільно-політичне, жіноче видання


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 18

Тема 4

Закони композиції, композиційні прийоми Закон цілісності

18


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 19

Контрасне виділення

19

Тема 4

Приклади з журналів, власні приклади


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 20

Тема 4

Закони композиції, композиційні прийоми Закон типізації

20


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 21

Закон підпорядкованості

21

Тема 4

Приклади з журналів, власні приклади


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 22

Тема 4

Закони композиції, композиційні прийоми Симетричне розташування елементів

22


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 23

23

Тема 2

Приклади з журналів, власні приклади


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 24

Тема 4

Закони композиції, композиційні прийоми Асиметричне розташування

24


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 25

Формальна рівновага Неформальна рівновага

Статична композиція

25

Тема 4

Приклади з журналів, власні приклади

Динамічна композиція


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 26

Тема 4

Композиційний центр Чітко позначений

Нечітко позначений

26


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 27

Ритм у журналі “Український тиждень

27

Тема 5

Ритм у виданні


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 28

Тема 5

Розворот журналу за розмірами чисел Фібоначчі

28


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 29

Діагональ

29

Трикутник

Тема 6

Схеми розміщень елементів


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 30

Тема 6

Зверстані газетні шпальти за поданими схемами Діагональ

Трикутник

Ромб

30


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 31

31

Тема 6

Зверстані шпальти за власною схемою


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 32

Тема 7

Акцентування кольором Авторська обкладинка

32


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 33

Авторський розворот

33

Тема 7

Авторські обкладинка та розворот журналу


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 34

Тема 8-9

Способи розміщення ілюстрацій в журналі (створений розворот)

34


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:29 Page 35

Розроблений стиль для благодійної акції “Щасливі смайлики”

35

Тема 10

Фірмовий стиль і його носії


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 36

Тема 10

Фірмовий стиль і його носії Ось так проходила акція “Щасливі смайлики”...

36


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 37

37

Тема 11-12

Макет першої сторінки та розвороту власної газети


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 38

Тема 13

Макет обкладинки власного журналу

38


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 39

Найкращі обкладинки журналів

39

Тема 13

Найгірші та найкращі приклади журнального видання


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 40

Тема 13

Найгірші та найкращі приклади журнального видання Найгірші обкладинки журналів

40


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 41

41

Тема 14

Власний макет електронного видання


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 42

Тема 15

Ребрендинг видання

42


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 43

43

Тема 16

Авторські інформаційні листівки, оголошення, плакати


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 44

Тема 17-18

Інтерактивний та динамічний дизайн Сайт, присвячений експозиції Клода Моне

О

б'єднання музеїв­ Франції­ (Réunion­ des­ musées­ Nationaux)­ запустило­ дивовижний­ інтерактивний­ сайт, присвячений­експозиції­робіт­Клода­Моне.

Сайт­www.monet2010.com,­здатний­захопити­роботами­художника­навіть­людей­досить­далеких­від­мистецтва,­є­унікальним­експериментом,­ що­ поєднує­ класичний­ живопис­ і­ можливості цифрових­технологій. Відомі­картини­Клода­Моне­оживають,­стають­об'ємними­і­дають можливість­глядачеві­втрутитися­в­хід­зображених­подій,­провівши курсором­мишки,­грюкнувши­в­долоні­або­дунув­в­мікрофон. Так,­натискаючи­на­клавіші,­можна­подзвонити­в­дзвін­намальованого­собору,­помахавши­руками­-­розігнати­намальований­туман,­а за­допомогою­курсору­-­пустити­ряб­по­воді. Для­того,­щоб­дочекатися­завантаження­сайту­потрібено­певне терпіння,­про­що­розробники­чесно­попереджають.­Але­воно­з­лишком­винагороджується­можливістю­в­прямому­сенсі­слова­доторк-

нутися­до­прекрасного. Щоб­сорока­злетіла­потрібно­на­сайті­хлопнути­в­долоні­перед­мікрофоном­або­просто­провести­над­нею­курсором. Привести­млин­в­рух­на­сайті­можна­за­допомогою­курсору­або подувши­протягом­декількох­секунд­в­мікрофон.

44


Project1_Layout 1 23.12.2011 12:30 Page 45

Тема 17-18

The End

Портфоліо з дизайну  

Авторські роботи, виконані завдання з дизайну.

Портфоліо з дизайну  

Авторські роботи, виконані завдання з дизайну.

Advertisement