Page 1


‫ﺁن ﮔﺎﻩ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺁﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد‬ ‫ﺑﻪ ﯾﺎد ﺁر‪...‬‬

‫ﭘﻴﺎم ﺳﺮدﺑﻴﺮ‬

‫‪2‬‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ هﻤﺠﻮار‬

‫‪2‬‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ در ﮔﺬر ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬

‫‪5‬‬

‫ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ‬

‫‪8‬‬

‫ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﻬﺮان‬

‫‪9‬‬

‫ﺧﻮش ﭘﻮش‬

‫‪11‬‬

‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش‬

‫‪11‬‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ي ﻓﺮهﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﺮاغ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ‪PGLO‬‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ دﯾﮕﺮان هﻤﻴﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ هﻤﻴﺸﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎن هﺎﯼ ﭘﺲ‬ ‫از ﺑﺎران را ﺑﺒﻴﻨﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ هﺎﯼ وﺟﻮدت را ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯽ‪،‬‬ ‫و ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺮدا‪،‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ هﻤﻪ را ﺑﺎز از ﺳﺮ ﮔﻴﺮﯼ‪.‬‬ ‫ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺁرﯼ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ روزهﺎ‬ ‫ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮد ‪،‬‬ ‫و ﺑﺎور ﮐﻨﯽ هﺮ ﺁﻧﭽﻪ در ﭘﯽ اش هﺴﺘﯽ‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺁن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﮔﻠﻬﺎ را‬ ‫ﺑﺒﻮﯾﯽ ‪،‬‬ ‫و زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺟﻮدت را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﻣﺮوز را هﺪﯾﻪ اﯼ ﺑﺪاﻧﯽ و ﻓﺮدا را‬ ‫هﺪﯾﻪ اﯼ دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﯽ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﻴﺖ‬ ‫ﺑﻴﻔﺰاﯾﯽ‬ ‫و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﮕﺬراﻧﯽ‪...‬‬ ‫ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاهﺪ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺬرهﺎﯼ روﯾﺎ را‬ ‫ﺑﻴﺎﻓﺸﺎﻧﯽ ‪،‬‬ ‫و اﮔﺮ ﺑﺎورﺷﺎن ﮐﻨﯽ‪...‬‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪CHERAGH MAGAZINE‬‬ ‫‪Cultural – Social‬‬

‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ ‪ :‬ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮازي‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪ :‬ﻧﻴﻤﺎ‬ ‫ﻃﺮاح روﯼ ﺟﻠﺪ‪ :‬اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ‪ :‬ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ ‪84‬‬ ‫ﺁدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ‪:‬‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫‪Sponsor: PGLO‬‬ ‫‪Editor-in-chief: Payam SHIRAZI‬‬ ‫‪Editor: Nima‬‬ ‫‪Cover Designer: Amir Hosein‬‬ ‫‪Second Pre-Issue: June 2005‬‬ ‫‪www.cheragh.pglo.org‬‬ ‫‪Web Site:‬‬ ‫‪E-mail:‬‬ ‫‪payam@pglo.org‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫اﻣﻴﻦ ‪ -‬ﮐﺎﻧﺎدا‬

‫ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮازﯼ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ ﭘﻴﺶ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن هﺘﺮوﺳﮑﺸﻮاﻟﻢ از ﻣﻦ‬ ‫ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‬ ‫راﺳﺘﺶ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫هﺴﺘﻢ‪ ،‬اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ او ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻧﺪارد و‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺎدﻩ روﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮ هﻢ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ‬ ‫ذهﻨﻢ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﺁن داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﺮدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺳﻔﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﺮﮔﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﻧﺠﺎت‬ ‫ﺟﺎن ﺧﻮدش را ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﭼﺎهﯽ دﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ‬ ‫راﻩ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﻮن در ﺗﻪ ﭼﺎﻩ اژدهﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﻧﺰول روزﯼ اش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﯾﺸﻪ‬ ‫ﺧﺸﮑﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺳﻮزد و اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﺁن‬ ‫ﺑﺪاﻗﺒﺎل ﺧﻮدش را ﺑﻪ او ﺁوﯾﺰان ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﮔﺮگ‬ ‫ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮد و ﯾﺎ اﺟﻞ اژدهﺎ زودﺗﺮ از اﺟﻞ ﺁن ﻣﺮد رﺳﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ و دﻧﻴﺎ ﺑﻪ روﯼ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ هﻢ زدن اﯾﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁهﯽ‬ ‫ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻮش هﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن رﯾﺸﻪ ﺧﺸﮑﻴﺪﻩ اﻓﺘﺎدﻩ و ﺁن را ﻣﯽ ﺟﻮﻧﺪ‬ ‫ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩ وﯼ اﻓﺘﺎدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ‬ ‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﺸﺎر‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ و اﺟﺘﻤﺎع و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ؛ ﮔﺬر‬ ‫ﻋﻤﺮ هﻢ ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﺮﯾﻦ روزهﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن‬ ‫را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟‬ ‫ﺁﯾﺎ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ رهﺎ ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺧﻮدﺗﺎن‬ ‫را ﺧﻮراﮎ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﯾﺎ از ﭼﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫و ﺑﺎ ﮔﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻴﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﻋﻘﺪﻩ‬ ‫دﻟﺘﺎن را ﺳﺮ ﻣﻮش هﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻴﺪ و ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﺎﯾﺪ و ﮔﺮگ را ﻓﺮارﯼ دهﺪ؟ و ﺷﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ و دﺳﺖ‬ ‫ﺁوﯾﺰﯼ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻴﺪ؟!‬ ‫اﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ هﻴﭻ ﮐﺪام از ﮐﺎرهﺎﯼ ﺑﺎﻻ را‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دهﺪ؛ او هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﯽ و ﭘﺎ در‬ ‫هﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮش ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻋﺴﻞ از‬ ‫ﮐﻨﺪوﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﭼﺎﻩ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺷﻬﺪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد‪.‬‬ ‫هﻴﭻ ﮐﺲ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﺑﻴﺮون از ﭼﺎﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﯽ اﻓﺘﺎد‪ .‬ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﯼ ﺁﻓﺘﺎب ﺳﻮزان راﻩ ﻣﯽ رﻓﺘﻴﻢ و ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻩ اﯾﻢ اﮔﺮ رﯾﺸﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎﻩ ﺳﻘﻮط‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ!‬ ‫اﻣﺎ هﻤﻴﻦ اﻧﺪازﻩ ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﻴﻢ‬ ‫و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﺷﻬﺪ ﻋﺴﻞ ﺷﻴﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﭼﺎﻩ و دور از ﺧﻄﺮ ﮔﺮگ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎ را ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬هﻤﺎﻧﻄﻮر‬ ‫ﮐﻪ رهﺎ ﮐﺮدن رﯾﺸﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫اﻓﺘﺎدن ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دور و اﻃﺮاﻓﻤﺎن را ﺧﻮب ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻨﺎر‬ ‫دﺳﺖ ﺷﻤﺎ هﻢ ﮐﻨﻮدﯼ ﻋﺴﻠﯽ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ روزهﺎﯼ درﮔﺬر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻧﮕﺎﻩ دارد‬

‫‪2‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺟﻮﻻﯼ ‪ 1997‬رواﺑﻂ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن از‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ دوﻃﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم‬ ‫ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ‪ 121‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در رواﺑﻂ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ و ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1997‬ﺻﺎدر ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‪ ،‬اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻟﻴﺴﺖ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن را ﻣﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ‪ .‬هﻢ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻗﺰاﻗﯽ در‬ ‫داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و ﯾﺎ زﻧﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا‬ ‫ﺁزاد هﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ از ﺳﻮﯼ هﻴﭻ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ‬ ‫ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﻴﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺴﺎرت ﺑﺰرﮔﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد‪ ،‬اﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﺁزادﯼ ﻋﻤﻼ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁن ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻟﻤﺎﺁﺗﺎ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰﯼ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺳﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل‬ ‫اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎوز ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدﻩ ‪ 123‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﺎزﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد دادﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻗﺰاﻗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎدﻩ را در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ) ‪ (123-122-121‬ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ )ﮐﻼب( واﻗﻊ‬ ‫در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﺁﻟﻤﺎﺁﺗﺎ( اﺳﺖ و هﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ اﯼ ﭼﺎپ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻗﺰاﻗﯽ از اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ اﻣﺎ هﻤﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎل‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ هﻨﻮز ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ و دوﻟﺖ‬ ‫ﮐﻪ از هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دورﯼ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻴﺎﺣﺖ ﮔﺮان هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺷﺪت‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺮف اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﺑﻴﺎن‬ ‫هﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫رادﯾﻮ ‪ PGLO‬را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫رادﯾـــﻮ ﺑـــﺮاﯼ اداﻣـــﻪ ﮐـــﺎر و ﺧـــﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ﺑـــﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ‪ ،‬ﻣﻦ هﺴﺘﻢ ‪ ،‬ﺗﻮ هﻢ ﺑﺎش‪.‬‬

‫‪www.radio.pglo.org‬‬ ‫‪radio@pglo.org‬‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺮوس ﺷﻤﻴﺴﺎ‬

‫اﻓﻼﻃﻮن و رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ‬ ‫از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎي اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺮد‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮد در ﻳﻮﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و اﻣﺜﺎل ﺳﻘﺮاط‬ ‫)ﻻﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺧﻮد ( ﺑﻪ ﺁن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮي و‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﻲ و ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ دادﻩ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﺳﺎﻟﻪ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ )ﻋﺸﻖ( اﻓﻼﻃﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺸﻖ دارد و در ﺁن ﻋﺸﻖ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و‬ ‫ﭘﻨﺪار ﺳﻘﺮاط ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺁﻣﻮزﻩ ﻣﻬﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ "ﻋﺸﻖ زﻣﻴﻨﻲ در‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ راﻩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ" در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻞ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺳﻘﺮاط ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ورزي ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﺮوﻳﺎن داﻧﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ او‬ ‫ﺑﻪ اﻟﮑﻴﺒﺎدس در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ اﻓﻼﻃﻮن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن زﻳﺒﺎﻳﻲ اﻓﺮاد‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻢ ﻓﺮق ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ از ﻳﮏ زﻳﺒﺎﻳﻲ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ هﻤﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ هﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺟﻮهﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻌﺸﻮق هﻢ از ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و‬ ‫ﮐﻤﺎﻻت ﻣﻲ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫در ﺁﺛﺎر اﻓﻼﻃﻮن ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ‬ ‫اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻨﻮي‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻓﺤﻮاي‬ ‫ﻋﺒﺎرت او ﺑﺮﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ هﻢ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد‬ ‫ﺳﺨﻦ از ﺁﻓﺮودﻳﺖ )اﻟﻬﻪ‬ ‫زﻳﺒﺎﻳﻲ ( و اروس‬ ‫) ﺧﺪاي ﻋﺸﻖ (‬ ‫زﻣﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻨﮏ ﺧﻼﺻﻪ رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ )‪(symposium‬‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﻓﻼﻃﻮن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎرش ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﺎوﻳﻨﻲ و‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻔﻲ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻳﮏ ﺟﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدي ﺷﺮﻳﻒ و ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻳﮏ ﻣﺮد ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺁﺧﻴﻠﻮس ﻣﺮداﻧﮕﻲ‬ ‫ﺑﺨﺮج داد و اﻧﺘﻘﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﭘﺎﺗﺮوﮐﻠﺲ را از هﮑﺘﻮر‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﺷﻴﻞ‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺁﺧﻴﻠﻮس ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺗﺮوﮐﻠﻮس ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﻪ اي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺁﺧﻴﻠﻮس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻮﻣﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮ از ﭘﺎﺗﺮوﮐﻠﻮس‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ از او ﺟﻮاﻧﺘﺮ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﭼﻮن دو ﺁﻓﺮودﻳﺖ)ﺧﺪاي زﻳﺒﺎﻳﻲ( وﺟﻮد‬ ‫دارد ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ وﺟﻮد دو اروس)ﺧﺪاي ﻋﺸﻖ(را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﮑﻲ ﺧﺪاي ﻣﺴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش اوراﻧﻮس اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺎدري هﻢ ﻧﺪارد و ﻣﺎ او را ﺁﻓﺮودﻳﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺁﻓﺮودﻳﺖ دوم ﺧﺪاي ﺟﻮان ﺗﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ زﺋﻮس و‬ ‫دﻳﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻣﺎ ﺁﻓﺮودﻳﺖ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اروﺳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮودﻳﺖ زﻣﻴﻨﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ دارد ﺧﻮدش‬ ‫هﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺴﺖ و زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﮐﺎرش اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺳﻔﻠﻪ را ﺑﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰد‬

‫‪3‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫و اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن را ﻧﻴﺰ‬ ‫دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ‪ .‬وﻟﻴﮑﻦ اروس ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺁن ﺁﻓﺮودﻳﺖ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﺮدي ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪﻩ و در‬ ‫اﻳﺠﺎدش زﻧﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اروس ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﭘﺴﺮان اﺳﺖ و ﭼﻮن اروس دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮔﺮد هﻮا‬ ‫و هﻮس ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ از او اﻟﻬﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ هﻢ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ و هﻢ‬ ‫ﻗﻮي ﺗﺮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫در ﺑﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻓﺮادي را ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺁروس اﻟﻬﺎم‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺁﺛﺎر ﺧﺮدﻣﻨﺪي در ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮي ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ روﺋﻴﺪن ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﺴﻲ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﻦ ﻋﺸﻖ ورزي ﺁﻏﺎزد ﮔﻤﺎن‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ هﻤﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺑﺴﺮ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺻﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺿﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻟﺒﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺴﺮان ﻧﻮرس را ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزد‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺁن‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺑﺎزان ﺳﻔﻠﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از‬ ‫ﻋﺸﻖ ورزي ﺑﺎ زﻧﺎن هﺮﺟﺎﻳﻲ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ زﻳﺮا هﻤﻴﻦ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزان‪ ،‬ﻋﺸﻖ ورزي ﺑﺎ ﭘﺴﺮان را ﺑﺪﻧﺎم‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬در ﺟﺎهﺎي دﻳﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن‬ ‫ﻗﺮار دارد ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎري‬ ‫ﻧﻨﮓ ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‬ ‫زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎ‬ ‫ﻋﺸﻖ ورزي ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن از‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪادي‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺪ و زﺷﺖ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺮدﻩ‬ ‫ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺧﻮدراي ﺁﻧﺠﺎ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺻﻼح‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﻠﺘﺸﺎن اﻓﮑﺎر ﺑﻨﺪ و‬ ‫دوﺳﺘﻲ هﺎي ﻣﺤﮑﻢ و‬ ‫ﭘﺎﻳﺪار ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ‬ ‫ﺻﻔﺎت ﻧﻴﮏ ﮐﻪ زاﻳﺪﻩ‬ ‫ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺁﺷﮑﺎرا‬ ‫ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﻬﺘﺮ و‬ ‫زﻳﺒﺎﺗﺮ از ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﺁوردن دل ﻣﻌﺸﻮق زﻳﺒﺎ ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻨﮓ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪ .‬اﻣﺎ از ﻃﺮف‬ ‫ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد‬ ‫دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻲ‬ ‫دهﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﻲ‬ ‫اﺟﺎزﻩ‬ ‫و‬ ‫ﮔﻤﺎرﻧﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮاﻇﺐ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺎﮐﻴﺪ‬ ‫اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ...‬ﺷﺨﺺ ﺑﺪ هﻤﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺪن را ﺑﻴﺸﺘﺮ از روح و درون دوﺳﺖ دارد وﺑﺪﻳﻬﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺴﻲ هﻢ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻳﺪاري‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ روح زﻳﺒﺎﻳﻲ دل ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻖ دارد هﺮ ﺧﺪﻣﺘﻲ را ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺑﻲ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻲ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ‬ ‫رﺳﻮم و ﻋﺎدات ﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ از ﻳﮏ راﻩ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﻲ ﺁﻧﮑﻪ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﻲ داﻣﻨﺶ‬ ‫را ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﺪ و ﺁن ﺧﺪﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﺁوردﻩ ﺷﻮد و هﻤﻪ‬ ‫ﻣﺮداﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدان ﻣﻲ روﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎدام ﮐﻪ‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺟﻮان هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدان را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﺁﻏﻮش ﮔﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺮدي را‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﺮدان دارﻧﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﻲ ﺷﺮﻣﻲ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﻴﮑﻦ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم ﺧﻼف ﻋﻘﻞ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺁﻧﺎن‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻲ ﺷﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دهﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﭼﻮن ﺷﺠﺎع و رﺷﻴﺪ و ﺟﺴﻮر هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزﻧﺪ و روي‬ ‫هﻤﻴﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻮن ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﮔﺮوﻩ وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺮدي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزﻧﺪ و ازدواج و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻠﺸﺎن از روي‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻬﺎ را‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد‬ ‫ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ازدواج ﺗﻦ در ﻧﻤﻲ دهﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ در دﻧﻴﺎي ﻋﺸﻖ از راﻩ راﺳﺖ وارد‬ ‫ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻮاﻧﻲ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺑﺪن هﺎي زﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ‬ ‫رهﺒﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻩ ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دهﺪ‬ ‫اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺪن زﻳﺒﺎ دل ﻣﻲ ﺑﻨﺪد و از اﻳﻦ‬ ‫دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ در او ﺑﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻳﮏ ﺑﺪن ﺑﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺪن هﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﮑﻲ اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﺮود‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﺮ ﺑﺪن دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ دهﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻴﺪا‬ ‫ﺷﺪن اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ او ﻋﺎﺷﻖ هﻤﻪ ﺑﺪن هﺎي زﻳﺒﺎ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و از اﺷﺘﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺪن ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮداﺷﺖ‪ .‬ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ روح‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺁن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺧﻮاهﺪ‬ ‫ﺷﻤﺮد‪ .‬در اﻳﻦ هﻨﮕﺎم اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﻲ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﻲ‬ ‫زﻳﺒﺎ دارد وﻟﻮ از زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻬﺮﻩ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ دل در او ﺧﻮاهﺪ ﺑﺴﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ او‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و اﻓﮑﺎري را ﺧﻮاهﺪ ﺟﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁن ﺟﻮان را ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزد ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﻌﻨﻮي و‬ ‫ﮐﻮﺷﺶ هﺎي اﺧﻼﻗﻲ را روﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﻳﺸﻲ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ‬ ‫را ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻬﺎ هﺴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و زﻳﺒﺎﻳﻲ هﺎي ﺟﺴﻤﻲ‬ ‫را ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻘﻴﺮ ﺷﻤﺎرد ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ هﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ‬ ‫ﺗﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ روﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻈﺎهﺮ ﻣﺘﻌﺪد زﻳﺒﺎﻳﻲ ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﻮد دﻳﮕﺮ‬ ‫ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﻈﻬﺮ واﺣﺪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد و اﺳﻴﺮ ﻳﮏ ﭘﺴﺮ و ﻳﺎ‬ ‫ﻳﮏ ﻣﺮد ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﻮﺷﺶ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺎن درﯾﺎي ﭘﻬﻨﺎور زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻮاهﺪ راﻧﺪ و در اﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف‬ ‫ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاهﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و از ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ‬ ‫و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺨﻨﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎي زﻳﺒﺎي‬ ‫ﻓﺮاوان ﺧﻮاهﺪ ﺁﻓﺮﻳﺪ‪ .‬ﮐﺴﻲ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﺮدﻩ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدم‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ روﻳﺖ‬ ‫ﺁن زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﮐﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ هﺪف‬ ‫ﻋﺸﻖ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ‪...‬‬ ‫ﺳﻘﺮاط ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺁﮔﺎﺗﻮن ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس‪ .‬ﻋﺸﻖ اﻳﻦ ﭘﺴﺮ‬ ‫)اﻟﮑﻴﺒﺎدس(ﮐﻢ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﺎوردﻩ اﺳﺖ‪ .‬از روزي ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻦ دل ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻮان‬ ‫زﻳﺒﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻳﺎ ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﻨﻢ و اﻻ او ﻓﻮري ﺣﺴﺎدﺗﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻮش ﺁﻳﺪ و ﮐﺎرهﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﮑﻴﺒﺎدس ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط هﻤﻴﺸﻪ‬ ‫دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮب روﻳﺎن اﺳﺖ و ﻟﺤﻈﻪ اي از ﺁﻧﻬﺎ دور‬

‫‪4‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ او در واﻗﻊ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ‬ ‫اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺛﺮوت ﻳﺎ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ هﻴﭻ ﮐﺲ‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻐﺮور ﺑﻮدم و ﺗﺼﻮر‬ ‫ﻣﻲ ﮐﺮدم ﮐﻪ او واﻗﻌﺎ ﻣﻔﺘﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ‬ ‫ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺸﻖ او ﺗﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﺷﻮم و از اﻳﻦ راﻩ او را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد در ﺁورم‪ .‬ﻳﮏ روز‬ ‫ﺧﺎدﻣﻲ را ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻦ ﺑﻮد از ﺧﻮد دور ﮐﺮدم و‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻘﺮاط ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻘﺮاط در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺨﻨﻬﺎﻳﻲ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎﺷﻘﺎن‬ ‫در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ وﻟﻲ او‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ اي در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورد‪ .‬روز دﻳﮕﺮ از او‬ ‫ﺧﻮاهﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ورزش ﺑﺎ ﻣﻦ هﻤﺮاهﻲ ﮐﻨﺪ و‬ ‫اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻠﮑﻪ از اﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ هﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ هﻢ ورزش ﮐﺮدﻳﻢ و ﺑﺎرﻩ ﮐﺸﺘﻲ ﮔﺮﻓﻴﻢ ﺑﻲ ﺁﻧﮑﻪ‬ ‫ﮐﺴﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ راﻩ هﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ هﺪف‬ ‫ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ زرﻧﮕﻲ ﺑﺨﺮج دادم و ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم او را‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ از ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻮن ﻗﺼﺪ‬ ‫رﻓﺘﻦ ﮐﺮد دﻳﺮي وﻗﺖ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺮدم و ﻣﺠﺒﻮرش ﺳﺎﺧﺘﻢ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬او روي هﻤﺎن ﻧﻴﻤﮑﺘﻲ ﮐﻪ ﻟﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﭘﻬﻠﻮي‬ ‫ﻧﻤﮑﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد دراز ﮐﺸﻴﺪ‪ .‬ﻏﻴﺮ از ﻣﻦ و او ﮐﺴﻲ در اﺗﺎق‬ ‫ﻧﺒﻮد‪ .‬وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران رﻓﺘﻨﺪ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ دهﻢ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺁﺷﮑﺎر ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﮑﺎﻧﺶ دادم‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ در ﺑﻴﻦ‬ ‫هﻮاﺧﻮاهﺎن ﻣﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﻲ هﺴﺘﻲ ﮐﻪ ارزش دوﺳﺘﻲ‬ ‫ﻣﺮا دارد و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺮدﻳﺪ داري ﮐﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاري‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﻦ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ‬ ‫ﭘﺮ ارزش ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ روز ﺑﺮوز ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮ‬ ‫ﺷﻮم و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ هﻴﭻ ﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در‬ ‫اﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﻲ اﻧﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ اي‬ ‫ﺑﺰﺑﺎن ﺑﻴﺎورم ﻟﺤﺎﻓﻢ را ﺑﺮ روﻳﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و زﻳﺮ ﻟﺤﺎﻓﺶ ﻓﺮو‬ ‫رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ هﺮ دو ﺑﺎزو ﺁن ﻣﺮد ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺁﺳﺎ را در ﺁﻏﻮش‬ ‫ﮐﺸﻴﺪم و هﻤﻪ ﺷﺐ را در ﮐﻨﺎرش ﺑﻪ روز اوردم‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﮐﺮدم او ﺑﺎز دﺳﺖ از ﻏﺮور و ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁن هﻤﻪ ﺑﻪ ﺁن‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﺪم ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ هﻤﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺻﺒﺢ از ﮐﻨﺎرش ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺷﺐ را در‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺪر ﻳﺎ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮم ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫او ﺑﺎ ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي هﻢ هﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐﺮدﻩ و‬ ‫ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ وﻟﻲ ﭼﻨﺎن‬ ‫ﺑﺎزي اﺳﺘﺎداﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در ﺁﺧﺮﮐﺎر ﻣﻌﺸﻮق‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻮزﯾﻮن ‪PGLO‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺗﻠﻮزﻳﻮﻧﻲ وﻳﮋﻩ اي را راﻩ اﻧﺪازي ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام هﺰﻳﻨﻪ هـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري را‬ ‫در ﺑــﺮ دارد و ﻧﺎﭼــﺎرﻳﻢ ﮐــﻪ از ﮐﻤــﮏ هــﺎي ﻣﺮدﻣــﻲ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ در اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺳﻬﻴﻢ و هﻢ‬ ‫ﻗﺪم ﺷﻮﻳﻢ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﮏ هـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرﻩ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬

‫ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ هـﺎ و راهﻨﻤـﺎﯾﯽ هـﺎﯼ‬ ‫ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻴﻢ‬ ‫‪tv@pglo.org‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫"‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‪ :‬ﺁرﺷﺎم‬

‫"‬

‫"‬

‫ﻟﻄﻔﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﻓﺮوغ هﺴﺘﻢ‪ 21 ،‬ﺳﺎل دارم‪،‬‬ ‫ﯾﮏ ﺗﺮﻧﺲ ﺳﮑﺸﻮال اﯾﺮاﻧﯽ و‬ ‫ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﮐﺎﻧﺎدا هﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻧﺲ ﺳﮑﺸﻮال اﯾﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻴﺪ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟‬

‫ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﺮدﯼ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ هﺎﯼ زﻧﺎﻧﻪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ و‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺮداﻧﻪ هﺴﺘﻢ و در اﯾﺮان زادﻩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ام و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻓﺮهﻨﮓ‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ام و ﺁﮔﺎهﯽ دارم و ﺑﺎ ﺳﻨﺖ‬ ‫هﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ ام‪ .‬اﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽ از ﺳﻨﺖ هﺎﯾﺶ را ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻧﺪارم‪.‬‬ ‫"‬

‫اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻨﺘﻬﺎ و ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ‬ ‫را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ هﺴﺖ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ؟‬

‫از ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﻧﺲ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻬﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ هﺴﺖ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﺮد‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮم و ﮐﻼ هﻴﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ درﺟﻪ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻨﺖ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻦ را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ و ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺷﺎن در اﯾﻦ وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﺴﮑﺸﻮال ﺑﻮدن ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪ هﻴﭻ ﻋﻨﻮان هﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻨﺎر‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاﯼ رد ﮐﺮدن وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﮐﺸﻴﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪﯼ ﮐﻪ‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﻧﺲ ﺳﮑﺸﻮال ﺷﺪﯾﺪ؟‬

‫ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮد‪ .‬از ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﺧﺘﺮ‬ ‫هﺴﺘﻢ و رواﺑﻄﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدرم و ﺧﻮاهﺮاﻧﻢ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﺑﺘﺪا ﺗﺮس از ﭘﺪرم ﺑﻮد ﭼﻮن ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫از او ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪم و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺗﺎق و ﯾﺎ ﺁﻏﻮش‬ ‫ﻣﺎدرم ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮدم و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ را‬ ‫ﺑﺎ او در ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ‬ ‫ﺻﺪاﯼ ﻧﺎزﮐﻢ در اواﯾﻞ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﭘﺴﺮهﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ و‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدم و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و اﻓﺮاد ﻣﺮد‬ ‫واهﻤﻪ داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻤﺎم وﯾﮋﻩ ﮔﯽ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻨﻔﺮ داﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺗﺮس از ﭘﺪر ﻧﺒﻮد ‪،‬‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﺴﮑﺸﻮال ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ؟‬

‫ﺻﺪا و ﺣﺎﻟﺖ هﺎﯾﻢ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد و ﻓﺸﺎرهﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪﯼ از‬ ‫ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺮس از ﭘﺪر‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺁن وﯾﮋﮔﯽ هﺎ را در ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﺪ و‬ ‫او هﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎدرم ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮدم ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎد‪ .‬ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪم ﮐﻪ ﭘﺪرم‬ ‫اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯼ هﺎﯼ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻦ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺎورد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫دوران ﮐﻮدﮎ ﻣﻦ هﺴﺖ ‪.‬‬ ‫"‬

‫از ﮐﺠﺎ و ﮐﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪات ﻧﺎزﮎ هﺴﺖ؟‬

‫ﻣﻦ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮎ ﺑﻮدم ﺗﻮﯼ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم‬ ‫ﮐﻪ ﺻﺪاﯼ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺖ هﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ هﺎ دارد و‬ ‫روﯼ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدم‪ .‬ﻣﺜﻞ وا‪ ،‬ﺳﺮ ﺗﺨﺘﻪ‬ ‫ﺑﺸﻮرﻧﺶ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻖ ﭼﻴﺰهﺎﯼ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ و ‪ ...‬دﯾﮕﺮان هﻢ‬ ‫ﻣﺪام ﻧﺎزﮐﯽ ﺻﺪاﯼ ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﺧﻮب اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ‬ ‫ﭘﺴﺮاﻧﻪ هﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟‬

‫ﭼﻮن ﻣﻦ ﺻﺪاﯾﻢ ﻧﺎزﮎ ﺗﺮ ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﻮن هﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ‬ ‫ﭼﺮا ﺻﺪاﯼ ﺗﻮ اﯾﻨﻄﻮرﯼ هﺴﺖ‪ .‬در دوران ﺑﻠﻮغ ﮐﻪ ﺻﺪاﯼ‬ ‫هﻤﻪ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺪاﯼ ﻣﻦ هﻨﻮز ﺗﻦ دﺧﺘﺮاﻧﻪ‬ ‫داﺷﺖ و هﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪم ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ‬ ‫ﺻﺪاﯾﻢ دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و هﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ‬ ‫ﺑﻮدم و ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راهﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻦ هﺴﺖ و اون ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدم را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺴﺨﺮ هﺎ‬ ‫ﭼﯽ ﺑﻮد ؟‬

‫در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ هﻴﭻ‪ ،‬ﭼﻮن ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ هﻢ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدم و ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻟﻢ ﻧﮕﻪ‬ ‫ﻣﯽ داﺷﺘﻢ‪ ،‬وﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺎدرم درد‬ ‫و دل ﻣﯽ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ هﻴﭻ ﺑﺮﺧﻮردﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدم ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﻮد‪ .‬وﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ هﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻴﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪﯼ‬ ‫ﻧﺸﺎن دادم و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮدم ﻣﻐﻠﻮب واﻗﻊ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫"‬

‫ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻩ راﺟﻊ‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ هﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟‬

‫ﺑﻪ‬

‫اﯾﻦ‬

‫ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﭼﻮن ﭘﺪرم اﮐﺜﺮا در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر و دور از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﻣﺎدرم و ﺧﻮاهﺮاﻧﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدم‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ در اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺧﻮدت ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﯽ و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ از ﺧﻮدت ﻧﺸﺎن ﻧﺪهﯽ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮدم ﻧﺸﺎن دادم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺮ را ﺑﺎزﯼ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ در دروﻧﻢ هﻤﻴﺸﻪ ﭼﻴﺰﯼ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻦ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﻴﺎﯾﻢ و ﺣﺘﯽ‬ ‫ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ دروﻧﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫"‬

‫ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﻪ ﺑﻮد‬ ‫و ﭼﺮا ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﯼ؟‬

‫ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ او هﻢ ﯾﮏ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال ﺑﻮد ﺑﺎ هﻢ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺁن روز ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺪﯾﻢ هﻤﻪ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ هﻮ‬ ‫ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻧﺪ دو ﺗﺎ زن و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ‬ ‫هﻢ ﺑﺮاﯼ دﻓﺎع از ﺧﻮدم و ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺁدم ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را‬ ‫ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻣﯽ ﺁورم ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮐﻴﻒ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ و ﺁن ﺷﺨﺺ دﺳﺖ‬ ‫ﻣﻦ را از ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ زدﻧﺪ و‬ ‫هﻴﭽﮑﺲ از ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ دﻓﺎع ﻧﮑﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ‬ ‫ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﻀﻄﺮب از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﯾﺪ و ﭼﺮا‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺘﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻴﺪ؟‬

‫ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را‬ ‫ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از روزهﺎﯼ ﺑﻌﺪ هﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫"‬

‫از ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدت را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و از ﺧﻮدت ﭼﻪ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻴﺪ؟‬

‫از زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ‬ ‫او هﻢ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال ﺑﻮد و ﺁن زﻣﺎن هﻢ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻦ هﻴﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ﻧﺪارم و ﺧﻮدم ﺷﺨﺼﺎ‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎورﻩ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮددارﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ ﺣﺲ دﺧﺘﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻢ و هﻤﻪ ﺁن ژﺳﺖ هﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﺒﺎس هﺎ و ﻋﮑﺲ هﺎﯾﻢ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺁﯾﺎ اﻻن هﻢ هﻤﺎن ﻧﻈﺮ را دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را‬ ‫ﻃﻮرﯼ دﯾﮕﺮ ﺑﺎور ﮐﺮدﯾﺪ؟‬

‫ﺑﻠﻪ و ﺣﺘﯽ اﻻن ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻮدم اﻃﻼع دارم و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺮس از ﻋﻤﻞ هﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و هﺪﻓﻢ از ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﻢ در وهﻠﻪ‬ ‫اول اﯾﻦ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدم ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن ﻋﺎدﯼ ﻟﺬت ﺑﺒﺮم و از اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﺮس و ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدﻩ ﺧﻼص ﺷﻮم‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺷﻤﺎ از ﺗﺮس و اﺳﺘﺮس ﮔﻔﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ رهﺎﯾﯽ‬ ‫از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﺪ زن ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ هﺴﺖ دﻟﻴﻞ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮس و اﺳﺘﺮس را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ؟‬

‫دﻟﻴﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺮس و اﺳﺘﺮس را هﺮ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮاﻟﯽ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮاﯼ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ هﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﮔﺎﻧﮕﯽ هﺎﯼ ﻓﺎﺣﺸﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ هﺮ‬ ‫ﺷﺨﺺ رهﮕﺬرﯼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫دوﮔﺎﻧﮕﯽ هﺎ ﭼﻪ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ روم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺪن و ﺻﻮرﺗﻢ را‬ ‫ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪهﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال‬ ‫هﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ هﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮم و ﯾﺎ اذﯾﺘﻢ‬ ‫ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮس و اﺳﺘﺮس در ﺟﺎهﺎﯼ ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺘﻢ را در‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺁن ﺁراﻣﺸﯽ را ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ‪ ،‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮاﯾﻢ وﺟﻮد دارد و ﻣﻤﮑﻦ هﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﺗﺮ ﻣﻦ ﺷﻮد راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫رواﺑﻂ ﺳﮑﺴﯽ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺸﺮﯼ‬ ‫از ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎد ﺗﺮ هﺴﺖ و ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ‬ ‫دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺸﺮﯼ رواﺑﻂ ﺳﮑﺴﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ هﺴﺖ و‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﻮرد ﮐﻞ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪهﻢ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دهﻢ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﮑﺮش‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺳﮑﺲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزهﺎﯾﯽ‬

‫‪6‬‬

‫"‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﺁﯾﺎ هﻮﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ هﻢ دارد؟‬

‫ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻴﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﮔﺎهﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدم ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻗﺮص ﻣﯽ ﺧﻮرم وﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ‬ ‫ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮدردهﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ و ﺷﻮﮎ ادرار و ‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫"‬

‫از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال‬ ‫هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫هﺎ‬

‫ﺑﺎ‬

‫اوﻟﻴﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ هﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺎ‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ وﻟﯽ‬ ‫ﺗﺮﻧﺲ ﺳﮑﺸﻮال هﺎ هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ ﺁن ﭘﻴﺪاﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺁن ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺘﺶ ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻮﯾﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺪا ﺑﮑﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﺴﮑﺸﻮال هﺎ رواﺑﻂ ﺳﮑﺴﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟‬

‫ﺑﻠﻪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ دوﺳﺘﺎن هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﯾﺪ ‪ .‬ﺁﯾﺎ‬ ‫اﯾﻦ راﻩ را راهﮑﺎر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ؟‬

‫اﻟﺒﺘﻪ هﻤﻪ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮاﯼ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ‪ .‬دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﻢ و هﻢ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدم و هﻢ ﺑﺮاﯼ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺁزادﯼ ﺧﻮاهﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﯾﮏ زن ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ هﻢ‬ ‫در ﭘﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟‬

‫ﺑﯽ ﺷﮏ هﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻮارض هﺎﯼ‬ ‫ﺧﺎص ﺧﻮدش را در ﭘﯽ دارد وﻟﯽ‬ ‫ﻧﻮع ﭘﺰﺷﮏ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫و ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ در ﺁن اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ هﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻩ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺸﻴﻤﺎن هﻢ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﻧﺪ ‪.‬‬

‫ﺁﯾﺎ ﻓﻴﺰﯾﮏ ﺑﺪﻧﯽ‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ‬ ‫هﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺴﺮهﺎ هﺴﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺧﻴﺮ؟‬

‫ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻗﺒﻞ از‬ ‫هﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ هﻴﭻ ﻓﺮﻗﯽ‬ ‫ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮهﺎ‬ ‫ﻣﻮهﺎﯼ ﺻﻮرت دارﯾﻢ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻪ‬ ‫هﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺖ و ﺻﺎف‬ ‫هﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از هﻮرﻣﻮن‬ ‫ﺗﺮاﭘﯽ از ﺁن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج‬ ‫ﺷﺪﻩ و هﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﮕﺬرد ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ هﺎﯼ زﻧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺪﻧﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺑﺪن ﻧﺮم ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫و ﺳﻴﻨﻪ هﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫رﺷﺪ ﻣﻮهﺎﯼ ﺳﺮ زﯾﺎد ﺗﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪...‬‬ ‫"‬

‫ﻻزم دارد در ﺁن ﻣﻮارد هﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎ هﻢ ﮐﻨﺎر‬ ‫ﺑﻴﺎﯾﻢ‪ .‬ﻣﺜﻼ دﯾﺪ ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺮاد هﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال رواﺑﻂ دارم‪.‬‬

‫"‬

‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫هﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ‬ ‫از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟‬

‫اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ هﻨﮕﺎم ﺳﮑﺲ ﺁن ﻟﺬت‬ ‫اﺻﻠﯽ ﯾﮏ زن را ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ و‬ ‫وﻗﺖ هﺎ هﻢ راﻩ واژن‬ ‫ﮔﺎهﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺻﻼ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮑﺲ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮارد‬ ‫دﯾﮕﺮ هﻢ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ واژن و هﺰار‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫و ﺧﻮدش را ﯾﮏ زن ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ و از‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟‬

‫اﯾﻦ ﺑﺎز ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺪهﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﻧﻪ ‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ‪،‬‬ ‫ﻧﻮع ﻓﺮهﻨﮓ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ هﻢ دارد‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﯽ از‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﺧﺎرج از‬ ‫اﯾﺮان زدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و هﻴﭽﻮﻗﺖ هﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﻔﺘﺎدﻩ اﻧﺪ و ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫"‬

‫ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﯾﮏ زن واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻩ ﺑﻪ زن ؟‬

‫هﻨﻮز ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ درﮎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در رواﺑﻂ ﺳﮑﺲ و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ‬ ‫واﻗﻌﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن واﻗﻌﯽ ﺑﺮاﯼ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ دوﻧﻴﺪ ﺑﺴﺎرﯼ از ﺣﻘﻮق زﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺴﻴﺎرﯼ درﮔﻴﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺎت زﻧﺎن‪ ،‬هﻨﻮز ﻣﺎﯾﻠﻴﺪ‬ ‫زن ﺑﺎﺷﻴﺪ؟‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدهﺎ و ﻓﺸﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زن هﺎ در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻓﺮادﯼ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫و ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ و‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎﯼ روﺣﯽ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻦ هﻴﭻ ﻧﮕﺮان ﻧﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﯾﮏ زن‬ ‫ﺑﺎﺷﻢ ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ از زن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ زن ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف زﻧﺎن ﺿﺪ‬ ‫زن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال از ﺣﻘﻮق زن هﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻻن در ﺁن ﺟﺎﯾﯽ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺁزاداﻧﻪ از‬ ‫ﺣﻖ هﺮ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال و زن دﻓﺎع ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮد هﺎ ﭼﻴﺴﺖ و ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫راﺣﺖ هﺴﺘﻴﺪ ؟‬

‫"‬

‫ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ روزﯼ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﺗﺮﻧﺲ ﺳﮑﺸﻮال هﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و در رﻓﺎﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ؟‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ هﺴﺖ‪ .‬و ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ داﻧﻢ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ و ﺳﻨﺖ هﺎ و‬ ‫ﺑﺎورهﺎﯼ ﻏﻠﻂ و ﺗﻌﺼﺐ هﺎﯼ ﺧﺸﮏ و ﻣﺬهﺒﯽ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ و هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺎ را ﺑﺎور‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫"‬

‫رواﺑﻂ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ ﺑﺎ هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺎ‬ ‫ﭼﻄﻮر هﺴﺖ؟‬

‫ﺧﻴﻠﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﻴﻤﯽ ﻣﻦ هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﺧﻴﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ هﻢ دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺁﯾﺎ در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزهﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟‬

‫ﻧﻪ ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ را‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬دﻩ درﺻﺪ‬ ‫هﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺁن هﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل از ﻋﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ هﻴﭻ‬ ‫ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاهﺪ داد و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ‬ ‫اﻓﺰودﻩ ﺧﻮهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﻣﻤﻨﻮن از اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﺘﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ‬ ‫ﭼﺮاغ ﻗﺮار دادﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺮدﯼ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ‬ ‫ادﻋﺎﯼ ﻣﺮدﯼ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ هﻴﭻ راﺑﻄﻪ اﯼ ﻧﺪارم ‪ .‬ﻣﻬﻢ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن ﻣﺮد واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق هﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺮد ازدواج ﮐﻨﻴﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﻴﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اداﻣﻪ دهﻴﺪ‪.‬‬

‫ازدواج اﺻﻼ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻧﺪارد و هﺮ ﻓﺮدﯼ ﭼﻪ‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال ﭼﻪ هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال و ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن‪ ،‬ﺁن‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮدش را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺪون هﻴﭻ‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺁن را ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻧﺪارم‪.‬‬ ‫"‬

‫ﭼﺮا اﯾﻦ ازدواج هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺛﺒﺘﯽ را ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻧﺪارﯾﺪ؟‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﻟﻴﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ هﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ‬ ‫دارﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺁن دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺎن را در ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ هﻢ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ هﻴﭻ ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺟﺎزﻩ را ﺑﻪ هﺮ‬ ‫ﻓﺮد ﺑﺪهﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁزاداﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫"‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدان هﺘﺮوﺳﮑﺸﻮاﻟﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ واﻗﻌﯽ هﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ؟‬

‫ﻣﻦ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدهﺎ ﻧﺪارم وﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮدﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم و ﺑﺮاﯾﻢ هﻢ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﯼ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻦ اول‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮدم را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﺑﺮاﯼ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزش ﻗﺎﺋﻞ هﺴﺘﻢ ﺗﺎ رواﺑﻂ‬ ‫ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﯾﺎزدهﻢ ﺟﻮﻻﯼ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ‬ ‫روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر‬ ‫ﺑﻴﺎﯾﻴﺪ هﻤﺴﻮ و هﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﻬﺮﺷﺎد ‪ -‬ﺗﻬﺮان‬ ‫داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ام ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮم‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ و زﻧﺪﮔﯽ ام ﭼﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪﯼ هﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دارم و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻪ ﭼﻴﺰهﺎﯾﯽ‬ ‫را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻩ ام‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام ﮐﻪ ﻣﺮا ﻃﺮد ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬دوﺳﺘﺎﻧﻢ‬ ‫ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ و ﻣﺘﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫هﻤﺴﺎﯾﻪ هﺎ ﮐﻪ هﺮ روز ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺮﻏﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫و ﺧﻴﻠﯽ ﭼﻴﺰهﺎﯼ دﯾﮕﺮ‪ .‬هﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯽ اهﻤﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرهﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدﻩ ام اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﯼ را‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ هﺮ وﻗﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﮐﻪ از ذهﻨﻢ دور ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺬاب ﻣﯽ ﮐﺸﻢ و ﺣﺲ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ذهﻨﻢ ﺣﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺴﯽ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﮐﺎﻣﺮان‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻣﺮان ﺁن ﻧﺎﻣﺮدﯼ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را ﺑﻪ هﻢ رﯾﺨﺖ‪ ،‬ﺁن‬ ‫ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﺑﺮوﯼ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎد داد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف‬ ‫ﻣﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺖ‪ .‬او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎدرم را ﭼﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ!!!‬ ‫هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻪ هﻢ رﯾﺨﺖ هﺮ وﻗﺖ ﯾﺎدم ﻣﯽ ﺁﯾﺪ‬ ‫ﻋﺼﺒﯽ و ﮐﻼﻓﻪ ام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﯼ ﺑﻮد‪ .‬وﻗﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪم ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻬﺮﺷﺎد ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯼ؟‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮم هﺴﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮدم‪ ،‬ﻣﺎدرم‬ ‫ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪﯼ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﮐﺸﻴﮏ ﺑﻮدم ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم!‬ ‫ﻣﺎدرم ﯾﮏ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻤﺴﺨﺮﺁﻣﻴﺰﯼ زد و ﮔﻔﺖ ﺧﻮدﺗﯽ ﺑﭽﻪ! و‬ ‫ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زارﯼ و ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدن‪ ،‬اﯼ ﺑﺎﺑﺎ‬ ‫ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد؟ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورم‬ ‫ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮق زدﻩ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮادرم ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﺷﺪم ﮐﻪ داﺷﺖ از ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬از هﻤﺎن‬ ‫ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪم ﺑﺮ ﺳﺮم ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام‬ ‫ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﯽ هﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫هﻤﺎن ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﮐﺎﻣﺮان دﻋﻮا داﺷﺘﻴﻢ و ﻣﻦ از‬ ‫ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺟﻮاب ﺗﻠﻔﻨﺶ را ﻧﺪادﻩ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮدﻩ و از ﺳﻴﺮ ﺗﺎ ﭘﻴﺎز را ﺑﺮاﯼ ﻣﺎدر و ﺑﺮادرم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻩ‬ ‫ﺑﻮد و ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺻﺤﺖ ﺣﺮف هﺎﯾﺶ هﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻦ را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ هﻤﻴﻦ‬ ‫ﮐﺎر را ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﮑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ و‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ام ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬ﺁن ﭼﻴﺰهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺳﺎل در دﻟﻢ ﺑﻮد ﻓﺎش ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮادرم ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ دارم ﮐﻪ از ﺁن ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮوم‪ ،‬ﻣﺎدرم هﻢ ﻣﺪام ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و از ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻧﺸﺪﻩ ام ﺑﺮﻧﮕﺮدم‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر وﺳﺎﯾﻠﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﯾﮏ ﺳﺎﮎ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺁوارﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺪم‪ .‬هﻴﭻ ﺟﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮوم و دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ وﻗﺖ ﮐﺎﻣﺮان را‬ ‫ﻧﺒﻴﻨﻢ‪ .‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ هﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻴﻢ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﮔﺎهﯽ دﻋﻮاهﺎﯾﯽ ﺳﺎدﻩ داﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ هﺮ دو زوﺟﯽ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ وﻟﯽ ﺁن اﺣﻤﻖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﻦ را ﺧﺮاب ﮐﺮد‪ .‬هﻴﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻏﻴﺮ از‬ ‫اﺗﺎق ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم‪ ،‬ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم‪ .‬روزهﺎ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ هﺮ روز ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﯽ رﻣﻖ ﺗﺮ از دﯾﺮوز‬ ‫ﻣﯽ ﺷﺪم‪ .‬ﺧﻮدم را وﻗﻒ ﮐﺎرم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﭼﻴﺰﯼ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ و او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ و‬

‫‪8‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺿﻌﻴﻔﺶ ﻣﻦ را دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ ،‬اﻧﮕﺎر هﻴﭻ ﻏﻢ و‬ ‫ﻏﺼﻪ اﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺮزﻧﯽ ﻣﯽ دادم‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ درد ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاب رود‪ ،‬اﻧﮕﺎر‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدم‪ .‬وﻗﺘﯽ هﺮ ﺷﺐ اﺗﺎق ﻣﺮﯾﺾ هﺎ را ﭼﮏ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻧﺒﻀﺸﺎن را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﯽ دادم‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﯽ ﮐﺮدم و‬ ‫ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﻴﺎت ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد و ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺪم ﺑﺮﻧﻤﯽ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫از ﻣﺎدر و ﺑﺮادرم زﯾﺎد ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ .‬هﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮادرم ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاﯼ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﺁن‬ ‫هﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎدرم‬ ‫از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ او ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺮف هﺎﯼ ﻣﺎ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺁن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ هﻴﭽﻮﻗﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ او را ﺑﺒﺨﺸﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﮔﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدم‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ زﯾﺎدﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮدم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم‪ .‬ﯾﮏ هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫و ﺧﺎﻧﻮادﻩ و اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ هﻨﺮ ﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدم و هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ‬ ‫ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ هﺮ وﻗﺖ ﺑﻴﺮون‬ ‫ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻧﻬﺎ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮ و ﺁن دﺧﺘﺮ‬ ‫ﺣﺮف ﻣﯽ زدم‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﺮان هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را‬ ‫ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؛ وﻟﯽ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺁن هﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﺮان ﮔﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮادرم‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﻴﮏ ﺑﻮدم ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺾ هﺎ ﮔﭗ ﻣﯽ زدم‪ .‬ﺳﻮز‬ ‫ﺳﺮدﯼ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ و ﺑﺮف ﺗﻤﺎم ﺧﻴﺎﺑﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺻﺪاﯼ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺳﮑﻮت ﺷﺐ را ﺷﮑﺴﺖ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدﺗﻢ ﺳﺮﯾﻊ دوﯾﺪم ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ‪ .‬در ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺑﯽ اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﻴﺪم‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا؛ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ هﺎﯼ ﺑﺪ ﺣﺎل و‬ ‫وﺧﻴﻢ زﯾﺎدﯼ را دﯾﺪﻩ ﺑﻮدم اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻓﺮق داﺷﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺒﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﯾﮏ روﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﯾﮏ ﻋﺸﻖ‪ ،‬ﯾﮏ ﺧﻴﺎﻧﺖ‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﻴﻨﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻔﺮت‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬و ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﺮان ﻣﺮﯾﺾ و ﺧﻮن ﺁﻟﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺁن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ روز ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮑﺶ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬اﻻن وﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎم هﺴﺖ‪ .‬هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎدرم را‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ‪ ،‬ﻣﻦ هﻢ ﻣﺎدر او را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازم‪.‬‬ ‫او ﻣﻦ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮد و ﻣﻦ هﻢ او را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ‪ .‬ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺁﻣﺪم ﮐﻪ‬ ‫دﯾﺪم ﮐﺎﻣﺮان را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮﯼ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻩ ام و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ هﻢ ﻣﻦ را ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ رﻓﺘﻢ و ﮐﺎرم را ﺷﺮوع ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮدم و وﻇﺎﯾﻔﯽ داﺷﺘﻢ؛ ﮐﻴﻨﻪ ورزﯼ و‬ ‫اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺮون از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎﻣﺮان‪.‬‬ ‫واﯼ ﺧﺪاﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ زﺧﻢ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﻋﻤﻴﻖ روﯼ ﺳﻴﻨﻪ ﯼ‬ ‫ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻮد‪ .‬ﭼﺎﻗﻮ ﺣﺪود دﻩ ﺳﺎﻧﺖ از ﺳﻴﻨﻪ او را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﭼﻮن ﮐﺎﻣﺮان‬ ‫اهﻞ دﻋﻮا و اﯾﻦ ﭼﻴﺰهﺎ ﻧﺒﻮد‪ ،‬او ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﮐﺶ هﺎ ﮐﺎرﯼ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﯽ رﻓﺖ‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﺮان را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‬ ‫ﻣﯽ دﯾﺪم ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻢ‪ .‬اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺑﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺎﯾﻴﻦ‬ ‫ﻣﯽ ﺁﻣﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﻮﻧﻴﻦ او را ﻣﯽ دﯾﺪم اﻧﮕﺎر ﻣﻦ را‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺷﻼق ﻣﯽ زدﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﯼ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ‬ ‫دوﺳﺎل ﺑﺎ هﻢ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺣﺎﻻ‬ ‫ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﮐﻪ هﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد دهﻨﺪﻩ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻮد‬ ‫در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺣﺎﻟﻢ‬ ‫اﺟﺎزﻩ ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ .‬ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮدﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ‬ ‫ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم‪ ،‬هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﻟﺪارﯼ ﻣﯽ‬ ‫دادم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدم دﻗﻴﻘﺎ هﻤﺎن ﮐﺎر را‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻟﺪارﯼ دهﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﮑﻪ هﺎﯼ ﺧﻮن ﺑﺮ روﯼ زﻣﻴﻦ‬ ‫ﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﮐﻔﺶ هﺎﯾﯽ را دﯾﺪم‪ ،‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺮدم ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪم‪ ،‬داﺷﺘﻢ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪم‪،‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاب ﻣﯽ دﯾﺪم ﺷﺎﯾﺪ هﻢ روﯾﺎ ﺑﻮد‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺧﻴﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و او ﺳﻼم ﮐﺮد و از ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد‪ .‬اﯼ ﺧﺪاﯼ‬ ‫ﻣﻦ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﮐﺎﻣﺮان اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬داﺷﺘﻢ‬ ‫دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪم و ﺑﯽ اﺧﺘﻴﺎر زدم ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺤﮑﻢ‬ ‫ﺑﻐﻠﺶ ﮐﺮدم و در ﺑﻬﺸﺖ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﻏﺮق ﺷﺪم‪ .‬ﯾﮏ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎدم اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان ﺗﻮﯼ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ هﺴﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ او را در ﺑﻐﻞ ﺧﻮدم ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺮدﻩ و ﻣﻦ‬ ‫روح او را در ﺁﻏﻮش دارم‪ .‬او ﺑﺎز هﻢ از ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دادم ‪ .‬واﯼ ﺧﺪاﯼ ﻣﻦ اﻻن‬ ‫ﯾﺎدم ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎهﯽ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ هﺴﺖ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯼ ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻮد او ﺧﻴﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻮد وﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت هﺎﯼ ﮐﻤﯽ در ﻇﺎهﺮ و ﺗﻔﺎوت هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ در‬ ‫اﺧﻼق‪.‬‬ ‫ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﺧﻮب و‬ ‫ﺧﻮش و ﺳﺮﺣﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﻣﺮان وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮد‬ ‫رﺿﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺁوردﻩ اﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رﺿﺎ و‬ ‫ﺑﺮاﯼ دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاهﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ دﯾﮕﻪ دﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﻦ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ام را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم؛ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺁن‬ ‫ﻓﺤﺶ هﺎﯾﯽ را ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻣﯽ دادم را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎورم‪.‬‬ ‫اﻻن هﻢ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﮐﺎﻣﺮان در ﯾﮏ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻦ هﻤﻪ ﭼﻴﺰهﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ام را‬ ‫از دﺳﺖ دادﻩ ام و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ هﻔﺘﻪ اﯼ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ‬ ‫دﯾﺪن ﻣﺎدرم ﺑﺮوم ‪ .‬ﺁن هﻢ ﺟﻤﻌﻪ هﺎ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‪.‬‬

‫‪RADIO PGLO‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ هــﺎﯼ اﯾــﻦ رادﯾــﻮ ﺑــﻪ ﺁدرس هــﺎﯼ ﭘﺴــﺖ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑــﯽ ﺷــﻤﺎ ارﺳــﺎل ﺧﻮاهــﺪ ﺷــﺪ و ﺑــﺮاﯼ‬ ‫ﺷﻨﻴﺪن ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺎم هﺎ و ﺣـﺮف هـﺎﯼ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‬ ‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ هﺎ از ﺳـﺎﻋﺖ ‪ 13:30‬ﺗـﺎ ‪ 14:30‬ﺑـﻪ وﻗـﺖ‬ ‫ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﻮﻗﺖ رادﯾـﻮ در ﺗﺮﮐﻴـﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ‪.‬‬

‫‪0090 555 42 30 360‬‬

‫‪9‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﻋﻤﺎد ‪ -‬ﺗﻬﺮان‬

‫ﭘﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ هﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺁن‬ ‫را ﻣﻮرد ﺗﻔﺤﺺ ﻗﺮار داد‪ .‬ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ هﻤﺠﻨﺲ ﻳﮑﻲ از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در‬ ‫ﺁﺛﺎر و ادﺑﻴﺎت ﻣﺎ ﻣﻮج ﻣﻴﺰﻧﺪ‪ .‬در ﮐﺘﺎب هﺮودت ﻳﮑﻲ از‬ ‫وﻳﮋﮔﻲ هﺎي اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺪوﻣﻲ ﻳﺎ‬ ‫هﻤﺎن ﻟﻮاط هﺴﺖ ﮐﻪ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﺮان داراي ﻓﺮهﻨﮕﻲ‬ ‫ﭘﺎﺗﺮﻣﻮﻧﻴﺎل )ﭘﺪرﺳﺎﻻر( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻦ دور از ﭘﺬﻳﺮش‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﭘﺲ از ﻳﻮرش اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﻣﺮاﮐﺰي‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺎ هﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺒﺎزﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫ﺁﻣﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاهﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار‬ ‫ﻧﻤﻴﮕﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻩ‪.‬‬ ‫ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ هﻤﺠﻨﺲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﻲ در‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮدﻩ وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻗﺪرت ﮔﻴﺮي ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺮاي دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬﻣﻮم‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ورود اﻋﺮاب ﺑﻪ اﻳﺮان از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻟّﻠﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﺪﻩ ي ﺣﻮرﻳﺎن و ﻗﻠﻤﺎن هﺎي زﻳﺒﺎ روي دادﻩ‬ ‫ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ هﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن‬ ‫هﻤﺨﻮاﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﮐﺮ و ﻏﻼم وﻟﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺁﺷﮑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ .‬اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻐﻮﻻن‬ ‫ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ هﻨﺠﺎر ﺑﻮدن ﺁن در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ در‬ ‫ﮐﺸﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺁﺷﮑﺎرا ﻇﻬﻮر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﺎن و رﺳﻤﻲ ﻧﺸﺪن دﻳﻦ ﺷﻴﻌﻪ در اﻳﺮان‬ ‫ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ هﻤﺠﻨﺲ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﻓﮑﺎر‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﺁزار ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد زﻳﺮا از ﻃﺮف‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺳﻨّﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺷﺎﻓﻌﻲ و ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﭘﺲ از ﺷﻴﻌﻪ ﺷﺪن اﻳﺮان و‬ ‫ورود ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان از ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﺎن و اﻳﺠﺎد‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺪّت ﻟﻌﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي‬ ‫ﮐﻪ ﺁن را ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزش ﻋﺮش ﺧﺪا ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ؟!‬ ‫وﻟﻲ ﺑﺎز وﺟﻮد اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺻﻔﻮي ﻣﺮاﮐﺰ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي ﻋﺸﻖ‬ ‫ﺑﺎزي ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺎردن‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از اﻳﺮان ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪ :‬ﭘﺴﺮان‬ ‫زﻳﺒﺎ روي ارﻣﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺮﮎ و ﭼﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺁﻣﻴﺰ‬ ‫ﻣﺮدم و ﻣﺮدان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮ در ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اﻳﻦ رﺳﻮخ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ در دورﻩ‬ ‫ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺬهﺒﻲ ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺷﻌﺮا‬ ‫از اﺑﺮاز اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻲ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺗﺖ‬ ‫ﻧﺒﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ هﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫در اﻳﺮان و ﮐﺸﻮرهﺎي ﺷﺮﻗﻲ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ داﺷﺘﻪ و‬ ‫ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮ از ﮔﺮاﻳﺶ دو ﻣﺮد ﺑﻪ هﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﻲ اﺻﻼ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪوﻓﻴﻠﻴﺎ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮدﻩ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ در دورﻩ ي ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺨﻨﺜﺎن و‬ ‫اﻣﺮدان ﻣﮑﺎن هﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻨﺪق‬ ‫ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﻴﺪان ﺟﻼﻟﻴﻪ)ﭘﺎرﮎ ﻓﺮح ﻳﺎ ﻻﻟﻪ( و اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫دروازﻩ ﻗﺰوﻳﻦ ﻳﺎ هﻤﺎن ﻣﻴﺪان ﮔﻤﺮﮎ ﻓﻌﻠﻲ ﮐﻪ از دﻳﺮ اﻳﺎم‬ ‫ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﺮج ﻣﻴﺮزا ﺷﺎﻋﺮ و روﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﻬﻠﻮي از‬ ‫ﭘﺴﺮان ﻓﮑﻮﻟﻲ ﻻﻟﻪ زار ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻋﺸﻖ‬ ‫ﻣﻲ ورزد‪ .‬ﻻﻟﻪ زار از دﻳﺮ اﻳﺎم ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺪﻳﻤﻴﺎن ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻩ و‬ ‫هﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؛ ﮐﺎﻓﻪ هﺎي ﻻﻟﻪ زار و ﺳﻴﻨﻤﺎهﺎﯼ‬ ‫ﺁن را از ﺁن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ورود ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان‪ ،‬ﺳﻴﻨﻤﺎ هﺎي ﻻﻟﻪ زار از‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻤﺎ اﻳﻨﮑﻪ هﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺮوزﻩ در‬ ‫ﺳﻴﻨﻤﺎ هﺎي دﺳﺖ دوم و ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮان ﭘﻴﺮهﺎي‬ ‫ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺖ را در ﺁن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ‬ ‫ﺳﻴﻨﻤﺎهﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎ رودﮐﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ وارد ﺁن‬ ‫ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ ﺗﻴﺘﺮ ﺑﺮ او ﻣﻴﺨﻮرد و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﮏ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎهﺎ ﻓﻴﻠﻢ هﺎي درﺟﻪ ﭼﻨﺪم‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ .‬از دﻳﮕﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎهﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻗﺰوﻳﻦ در‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻴﺸﻮد اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻲ ﺗﺮس ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫و دﻟﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن از ﭘﺎ ﮔﺰاردن در ﺁن اﺑﺎ دارﻧﺪ و‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻗﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي اﺗﻔﺎي ﻧﻴﺎز‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻴﻨﻤﺎهﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از‬ ‫روزهﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن ﺁن هﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪﻩ اي‬ ‫ﺑﺮاي هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن‪ ،‬هﺮﻣﻮﻓﺮوﻳﺪﻳﺖ هﺎ و ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮاﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﻮدﻩ و ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺁن ﻣﮑﺎن هﺎ را ﻣﻴﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎم هﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﭘﺎرﮎ هﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪ هﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮ هﺎ و‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﮐﺎﻓﻪ هﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ هﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﮐﺎﻓﻪ هﺎ ﻳﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ هﺎ ﻳﺎ ﺣﻤﺎم هﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻣﮑﺎن هﺎ را ﻧﻤﻲ ﮔﺸﻮدﻧﺪ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺁن ﻣﮑﺎن هﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮐﺎﻓﻪ هﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺎ هﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺖ ﮐﺎﻓﻪ ﻧﺎدري در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺎدري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻧﻈﺎرﻩ ﮔﺮ ﺁن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﻴﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان زﻳﺒﺎ روي درون ﺁﻟﺒﻮﻣﺶ ﺑﻮد‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪّﺗﻬﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺁن ﭘﻴﺮﻣﺮد ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫از دﻳﮕﺮ ﮐﺎﻓﻪ هﺎ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻮض‬ ‫ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﮔﭗ‪،‬‬ ‫دﻟﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﺁﻻﭼﻴﻖ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻻن هﻨﻮز‬ ‫ﮐﺎﻓﻲ ﺷﺎپ هﺎﻳﻲ در ﺗﻬﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن و‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮل هﺎ در ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮد هﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ از ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺬورم‪.‬‬ ‫وﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﻓﻪ وﻳﮋﻩ ي هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن در اﻳﺮان‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1345‬در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل‬ ‫اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻘﻴﻪ ي ﮐﺎﻓﻪ هﺎ ﻳﺎ ﮐﺎﺑﺎرﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ‬ ‫ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﮎ‬ ‫ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎن رازي‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎن‬ ‫ﻣﻴﺮداﻣﺎد‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮان ﻧﻮﻳﻦ)ﻓﺎﻃﻤﻲ(‪ ،‬ﻣﻴﺪان وﻧﮏ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺪان ﮔﻤﺮﮎ و ‪...‬ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد در ﺁن ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ‬ ‫ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻳﮏ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻳﺎ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال را ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫از ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ هﺎ ﻳﺎ ﺣﻤّﺎم هﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻤّﺎم‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮان در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان‬ ‫ﺳﻴﻨﻪ دار ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﺰدﻧﺪ و ﻣﻲ رﻗﺼﻴﺪﻧﺪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﺮﻟﻴﺎن در ﻣﻴﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ‬ ‫دو ﻗﻠﻮ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﮑﺎن هﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮑﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎ روي ﻣﻲ ﺁوردﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﮑﺎن هﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﺮوﮎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫از اﺳﺘﺨﺮ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ هﺘﻞ ﺷﺮاﻳﺘﻮن‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮ‬ ‫هﺘﻞ هﻴﻠﺘﻮن ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮي در ﺷﻬﺮﮎ‬ ‫ﻏﺮب ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ هﻨﻮز ﺑﺎز هﺴﺖ و اﺳﺘﺨﺮ هﺘﻞ اوﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺁﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﮐﻪ‬ ‫ﮔﻲ هﺎ ﻧﻴﺰ در ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرﮎ هﺎ ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ‪ .‬ﭘﺎرﮎ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻩ ﺑﻮدن‪ ،‬راﺣﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن‬ ‫اوﻗﺎت ﻓﺮاﻗﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺁن روي‬ ‫ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دﻳﺪن اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻣﺪل هﺎ و ﻗﻴﺎﻓﻪ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ زﯾﺎدﯼ از هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ‬ ‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﮑﺎن هﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ در هﺮ ﭘﺎرﮎ ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻓﻤﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬ ‫اﻓﺮاد ﺁن ﻣﺤﻞ ﺑﺎ وي ﺳﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﻣﻮارد داراي اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﺮدد وﻟﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﮎ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎرﮎ ﻣﺪرن ﺗﻬﺮان ﮐﻪ‬ ‫هﻨﻮز هﻢ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺎ و هﺮﻣﻮﻓﺮوﻳﺪﻳﺖ هﺎ و اﻧﺪﮐﻲ‬ ‫هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال در ان ﭘﺎﺗﻮﻗﻲ ﺗﺸﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎ اﻣﻦ هﺴﺖ و اﻓﺮاد در ﺁن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ و‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﺁراﻳﺶ هﺎ و ﻟﺒﺎس هﺎ را در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ‬ ‫ﭘﺎرﮎ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﮎ هﺎي ﻓﺮح ) ﻻﻟﻪ( و ﺷﺶ ﺑﻬﻤﻦ )ﻓﺪﮎ(‪ ،‬ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫)ﺑﻌﺜﺖ( دﻳﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ هﻤﻴﻦ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﮑﺎن هﺎي ﻣﻌﺮوﻓﯽ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ دو ﭘﺎرﮐﻲ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺮاد هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا و‬ ‫ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال و هﺮﻣﻮﻓﺮودﻳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﺎرﮎ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮ و ﭘﺎرﮎ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ)ﻣﻠّﺖ( هﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﻢ ﭘﺎرﮎ داﻧﺸﺠﻮ در هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺎي ﺗﻬﺮان ﺗﺮس‬ ‫ﻣﻲ اﻧﺪازد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺎرﮎ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﺑﺎ ورود اﻓﺮادي از ﭘﺎرﮎ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮ هﺎﯼ‬ ‫دﻳﮕﺮ اﻳﺮان و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن و ارازل از اﻳﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﻲ دﻓﺎع‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺟﻮر و رﻋﺐ ﺁورﯼ در ﺁﻣﺪ در ﺣﺎﻟﻲ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﮑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎرﺗﻨﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎرﮎ ﺑﺮاي‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﮑﺲ ﭘﺎرﺗﻨﺮ ﻣﻲ ﺁﻣﺪﻧﺪ و هﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر زوج‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺰدﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻩ‬ ‫ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺎ اﻻن ﺑﺎ هﻢ زﻳﺮ ﻳﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺁﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﺎرﮎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ اواﺧﺮ‬ ‫اﻓﺮاد ﻣﺸﺤﺼﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎرﮎ رﻓﺖ ﺁﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫دو ﭘﺴﺮ دﺳﺖ هﻢ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ در اﻳﻦ ﭘﺎرﮎ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي‬ ‫ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از ﺳﻮي وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد وﻟﻲ هﺮ‬ ‫ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﺮود ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮاﻳﺶ واﻗﻌﻲ دارد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اﻣﻦ ﺗﺮ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎرﮎ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ)ﻣﻠّﺖ( ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ هﻤﻪ‬ ‫ﻗﺸﺮ از هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺁن را در‬ ‫ﺷﻤﺎرﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻴﻢ‪( .‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺁدرس هﺎﯼ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.pglo.org‬‬ ‫‪pglo@pglo.org‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺁدرس زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ‪.‬‬

‫‪hrc@pglo.org‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ‪ PGLO‬را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫اﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ‪ ،‬ﻣﺎ ﮐﻪ هﺴﺘﻴﻢ ‪ ،‬ﺗﻮ هﻢ ﺑﺎش‪.‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻓﺮﯾﺒﺎ ‪ -‬اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫ﺧﻮش ﭘﻮش ﺑﻮدن ﯾﮏ هﻨﺮ اﺳﺖ؛ ﻓﺮد ﺧﻮش ﭘﻮش از ذوق‬ ‫و ﺳﻠﻴﻘﻪ اﯼ وﯾﮋﻩ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و هﻤﻮارﻩ زﯾﺒﺎﯾﯽ و‬ ‫ﻣﺘﺎﻧﺖ او زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮش ﭘﻮﺷﯽ هﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺪارد‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮش ﭘﻮش ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ذوق و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺪهﺎ و ﻣﺘﺪهﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺒﮏ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ هﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪.‬‬

‫ﻋﻠﯽ‪ -‬ﺗﺮﮐﻴﻪ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎش‬ ‫ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﻔﺘﺎر هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎش‬ ‫ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎرهﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ هﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎش‬ ‫ﭼﻮن ﻧﻴﺖ هﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ اﻋﻤﺎل هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎش‬ ‫ﭼﻮن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﺎدت هﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺎدت هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎش‬ ‫ﭼﻮن ﻋﺎدت هﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ رﻓﺘﺎر هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎش‬ ‫ﭼﻮن رﻓﺘﺎر هﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎش‬ ‫ﭼﻮن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻴﻢ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﺑﺘﺪاﯼ هﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد‬

‫ﺷﻤﺎرﻩ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺮاغ در اﺑﺘﺪاﯼ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺮاغ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاﯼ‬ ‫درج در ﻧﺸﺮﯾﻪ هﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫در ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻼش‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﺁن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ‬ ‫‪www.cheragh.pglo.org‬‬ ‫‪payam@pglo.org‬‬

‫‪11‬‬

‫– ﺧﺮداد ‪84‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬

Cheraq 3  

Cheraq's last issue published on November 2008 and since then Neda Magazine is pyublishing.

Advertisement