Page 1

accent /’æks(ə)nt æk's(ə)nt/ (noun) the way sb speaks akcent: with an English accent z angielskim akcentem; podkreślenie nacisk: with the accent on quality kładąc nacisk na jakość; (verb) podkreślić położyć nacisk: He accented his origin Podkreślił swoje pochodzenie [Linguistics]

accept /ək’sept/ (verb) take, receive przyjąć: accept a gift przyjąć prezent; approve, tolerate zaakceptować: to accept an idea zaakceptować pomysł; resign oneself to pogodzić się z: to accept a situation pogodzić się z sytuacją; take on wziąć: accept responsibility brać odpowiedzialność accepted /ək’septɪd/ (adjective) fact, behaviour uznany, przyjęty: accepted sense of the word ogólne przyjęte znaczenie słowa charm /tʃɑ:m / (noun) attractiveness czar, urok, wdzięk: personal charm urok osobisty; talisman amulet: a lucky charm amulet przynoszący szczęście; jewellery wisiorek: a charm bracelet bransoletka z wisiorkami dog /dɒɡ/ (noun) a domestic animal pies: I want to have a dog Chcę mieć psa; poor quality object szmelc dogs (pl noun) greyhound racing wyścigi psów sport, (verb transitive) follow iść, chodzić krok w krok: to dog sb's footsteps deptać komuś po piętach double /’dʌb(ə)l/ (noun) stand-in dubler, -ka: He was my double Był moim dublerem; of person sobowtór; of whiskey podwójna: Make it a double Proszę o podwójną doubles /’dʌb(ə)ls/ (pl noun) in tennis debel: to play a game of doubles rozegrać debla, (adjective) twice as much podwójny: double helping podwójna porcja, (adverb) twice podwójnie, dwukrotnie: I need double that amount Potrzebuję dwa razy tyle; fold na dwa, na pół: fold the blanket double złóż koc na pół, (verb transitive) increase twofold podwoić: double the number pomnóż liczbę, (verb intransitive) share; effect podwajać się: to double in size podwoić swoją wielkość, on the double (idiom) szybkim marszem ecology /ɪ’kɒlədʒi/ (noun) ekologia (adjective) movement; issue ekologiczny: an ecology issue kwestia ekologiczna lock /lɒk/ (noun) with key zamek: to undo the lock otworzyć zamek; in firearms zamek: the lock of a rifle zamek karabinu; on canal śluza; in wrestling klucz: leg lock klucz na nogę mountain /’maʊntɪn/ (noun) góra: in the mountains w górach; of paperwork sterta, masa: I've got mountains of work to do Mam masę roboty (adjective) road; air górski: mountain road droga górska, to make a mountain out of a molehill (idiom) robić z igły widły pattern /’pætə(r)n/ (noun) decoration wzór: a striped pattern pasiasty wzór; order; arrangement wzór, wzorzec: pattern of behaviour wzorzec zachowania; model; example wzór, model: on the pattern of sth na wzór czegoś; sample próbka; in dressmaking wykrój (verb transitive) model wzorować się na czymś; decorate ozdabiać wzorem station /’steɪʃ(ə)n/ (noun) rail dworzec: at the station na dworcu; buildings and equipment of the radio radiostacja: commercial station stacja komercyjna; channel stacja telewizyjna: national station stacja ogólnokrajowa; millitary base baza wojskowa: air station baza lotnicza

słownik ang-pol  

Słownik ang-pol z przypadkowo wybranymi hasłami. Mam nadzieję, że jest dla Was wystarczająco przejrzysty i czytelny.