Page 1

MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM zpracoval: KAMIL KRČ

1


PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Průvodce V této kapitole se dozvíte o významu podnikání a speciálně malého a středního podnikání v České republice. Zároveň budete vedeni k úvahám, zda by Vás samotné mohlo podnikání motivovat. Načrtneme si i oblasti, na které je třeba se ve svých úvahách zaměřit před tím, než se pro podnikání rozhodnete.

1.1. Charakter malých a středních podniků (MSP) Definici malých a středních podniků (MSP) platnou od data 1.1. 2005 určila Evropská komise. Podle této definice je malým a středním podnikem firma, která má: 

Méně než 250 zaměstnanců

Obrat do 50 mil. Euro/rok

Aktiva do 43 mil. Euro

1.2. Význam podnikání MSP Malé a střední podniky (MSP) představují pro každou demokratickou zemi páteř ekonomiky. Význam a přínosy malých a středních podnikatelů pro prostředí, v němž působí, pro zdravou ekonomiku regionu i životní úroveň společnosti je mnohem větší, než si někdy veřejnost a její volení zástupci uvědomují či přiznávají. Jsou důležitým faktorem ekonomického rozvoje a sociální stability i životní úrovně obyvatelstva. Přes svou funkční nezávislost na státu a regionu, v němž působí, mají významný podíl na jeho budování. Význam MSP v České republice:  zaměstnávají 62,2 % všech ekonomicky aktivních osob  99,8% podíl počtu malých a středních podniků na celkovém počtu podniků v ČR  35 % na exportu ČR  50 % na dovozu  33,5 % na HDP Kromě toho jsou to především malé a střední podniky, kdo zavádí inovační procesy a vytváří nová odvětví a pomáhá tak zvyšovat konkurenceschopnost svého regionu. MSP mají mimořádný význam pro rozvoj národního hospodářství, pro vytváření nových pracovních míst, pro rozvoj jednotlivých obcí, měst a regionů. Spoluvytvářejí zdravé podnikatelské prostředí a zvyšují dynamiku trhu. Rozvoj MSP je všeobecně považován za hlavní faktor ekonomického rozvoje, a to bez ohledu na hospodářskou vyspělost země. Malí a střední podnikatelé jsou obvykle motivováni k vysokým výkonům a proto mají tyto podniky poměrně vysokou produktivitu. Dokážou pružně reagovat na měnící se požadavky trhu a využívat tržní trendy, což pomáhá jejich růstu a tím i zvyšování významu přínosů pro celou společnost, v níž působí. Malí a střední podnikatelé ve skutečnosti nepotřebují stát – stát potřebuje je. Bez vlastních podnikatelů by se naše země stala jen manufakturou a tržištěm pro nadnárodní společnosti. Ve výsledku by se tak z vyspělé země mohla stát země rozvojová.

2


1.3. Motivace k podnikání Motivy k podnikání bývají různé. Pro mnohé je impulsem ke startu podnikání např. propuštění ze zaměstnání. První, co nás u takových lidí napadne, že v tom případě nemohou být v podnikání úspěšní, neboť si jej dobrovolně nevybrali. Často však tito lidé měli k podnikání mnoho předpokladů i podnikatelský nápad a v podstatě jediné, co jim bránilo v jeho rozběhu, byla pochybná jistota zaměstnání. Pozitivní motivy, které stimulují start podnikání:  Rozeznání tržních příležitostí  Chuť komerčně využít své potenciální a stávající podnikové zdroje  Snaha o seberealizaci  Zájem živit se tím, co mě baví  Chuť k nezávislosti a „být svým pánem“  Přání vydělávat peníze v teoreticky neomezené výši  Přání zaujmout význačné místo ve společnosti  Snaha vybudovat něco pro společnost Negativní motivy, které stimulují start podnikání:  Propuštění ze zaměstnání  Ztráta motivace v zaměstnání  Nedostatek volných pracovních míst v odpovídající profesi a za přijatelných podmínek  Tlak a očekávání okolí nebo rodiny (zejména u rodinných firem) Pravidlo změny a akce: 1. Když to nechceš změnit – miluj to! 2. Když to chceš změnit a můžeš – změň to! 3. Když to chceš změnit a nemůžeš – opusť to! Podstatu motivace člověka k tomu, aby se stal podnikatelem nebo dokonce budovatelem, je možné znázornit ve vztahu k Maslowově pyramidě potřeb, přestože zde neplatí vše absolutně.

Obr. 2-1: Motivace k podnikání a Maslowova pyramida potřeb

3


Obr. 2-2: Motivační a demotivační vlivy na start podnikání Motivační a demotivační faktory Osobní motivace

Vládní politika a legislativní prostředí

Podnikatelská kultura Financování

Fyzická infrastruktura

Vzdělávání

+ motivující k podnikání

Vliv

+ vnímání tržních příležitostí + snaha o seberealizaci a stát se „vlastním pánem“ - strach z neúspěchu v podnikání - nízká míra sebejistoty - vnímání velké míry rizik spojených s podnikáním + realizace programů podpory pro podnikání + veřejné organizace pomáhající podnikatelům - velká míra byrokracie - složité a měnící se zákony a předpisy - malá nápomocnost a efektivita některých úřadů - korupční prostředí - pomalá a nedůvěryhodná justice - zákony snižující podnikatelský potenciál (Zák. práce aj.) - složité daňové předpisy - množství různých daní + zlepšení statusu podnikatele oproti nedávné minulosti - rozšířená závistivost ve společnosti - nízká image podnikatelů + možnost získání financování z veřejných zdrojů a programů podpory - problematická dostupnost veřejného financování a s tím spojené vysoké transakční náklady a byrokracie - obavy z procesu získávání financování + začínající dostupnost soukromého a rizikového kapitálu + zlepšování přístupu bankovního sektoru + vyspělá IT a komunikační infrastruktura + dostatek vhodných nemovitostí + rozsáhlá silniční a dálniční síť - špatný stav silnic - malá mobilita obyvatelstva + kvalitní vzdělávání v technických oborech + dobrá úroveň všeobecného vzdělávání - vzdělávání zaměřeno na teorii, málo na praxi - zahrnování množstvím nepotřebných znalostí na úkor znalostí a dovedností využitelných v praxi - nízká schopnost v zacházení s informacemi - nedostatek absolventů s technickým zaměřením - příprava ve školách je nedostatečně zaměřena na podnikání - odrazující od podnikání

4


1.4.

Předpoklady k podnikání

K tomu, aby bylo možné (a moudré) pustit se do jakéhokoliv podnikání, měly by být splněny alespoň základní předpoklady. Zmiňme tři: osobnost podnikatele, okno příležitosti a disponibilní (podnikové) zdroje. Ne každý má vlastnosti, náturu a motivaci nutnou pro roli podnikatele. Každé podnikání představuje určitou míru rizika a s tím souvisí nutnost toto riziko akceptovat. Důležitými vlastnostmi podnikatele jsou také např. sebedůvěra, víra v projekt a systematičnost. A hlavně silná motivace, která podnikatele bude stimulovat k překonávání překážek. Příležitost je omezena jak časově, tak i předmětně, proto je „okno“ vhodným přirovnáním. Oken příležitostí však může být i víc současně. A tam, kde se překrývají a vytváří možnost společného průniku, tam se nachází o to zajímavější a nadějnější příležitost k podnikání.

Obr. 2-3: Předpoklady k podnikání

5


Obr. 2-4: Průnik příležitostmi

Příklad: 1. okno – Univerzita nabídne licenci k unikátnímu výsledku VaV (technologie - výsledky VaV)

2. okno – Víte o konkrétních zákaznících, kteří mají aktuální potřebu uspokojitelnou touto technologií (tržní příležitost)

3. okno – Je aktuálně vyhlášená výzva k programu podpory, jehož kritéria splňujete (disponibilní zdroje)

1.5.

Rozhodnutí o podnikání

Před rozhodnutím o rozběhu podnikání by si měl tvůrce podnikatelského záměru zjistit, zda jeho hypotéza o tom, s čím by mohl na trhu uspět, odpovídá realitě. Pokud s daným trhem již nemá zkušenosti, je nezbytné provést si alespoň nějakou formu tržního průzkumu: 

Internet

Oborové svazy, hospodářské komory, inovační centra

Konkurenti i nekonkurující firmy se stejným zákazníkem

Interview se znalci trhu a zákazníků

Interview se zákazníky

Profesionální průzkum

Zájemce o podnikání dále zhodnotí, zda má všechny potřebné informace, a může si položit otázku, na niž příslušná odpověď pomůže učinit konečné rozhodnutí, zda se pustit do podnikání.

6


Jsou splněny všechny předpoklady k mému podnikání? Při odpovědi je třeba podrobně sledovat všechny předpoklady: 

Osobnost podnikatele

Okno příležitosti

Disponibilní podnikové zdroje

Nakonec je třeba si odpovědět na tyto otázky: 

Půjdu do toho?

S kým do toho půjdu?

Kdy to spustím?

Co teď musím udělat?

SHRNUTÍ KAPITOLY Malí a střední podnikatelé a firmy mají pro každou zemi naprosto stěžejní význam. Ne každý je však motivován pro přijetí role podnikatele; stimuly mohou mít jak pozitivní, tak i negativní charakter. Pokud už někdo uvažuje o svém podnikání, měl by především prověřit, zda k tomu má potřebné předpoklady a podmínky. Jsou to zejména: 

Osobnost podnikatele

Okno příležitosti

Disponibilní podnikové zdroje

7

Kapitola 1 - Podnikání v České republice  

PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Kapitola 1 - Podnikání v České republice  

PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Advertisement