Page 1

Landbrugsskole i Mozambique

Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 8990 Fårup CVR-nr. 30 09 63 04 www.assist-denmark.dk

YFC-Mozambique www.mz.yfci.org Associação WutomiAgri Bairro 6, Chicumbane, Xai-Xai

www.wutomiagri.dk Vers. november 2011

Liv gennem landbrug

Projektlederpar Lisbet & Kurt Terp +258 84 24 004 33 +45 50 72 44 83 terp@wutomiagri.dk


Indholdsfortegnelse RESUMÉ

2

PROJEKTBESKRIVELSE 2 BAGGRUND FOR PROJEKTET ................................................................................................ ................................ .......................................................... 2 LANDBRUGSSKOLEN ................................................................................................................................ ................................ .................................... 2 MÅLGRUPPEN 2 UNDERVISNINGEN 3 LANDBRUGET 4 SKOLENS DRIFT 4 MEDARBEJDERNE 4 ELEVERNES FREMTID – DEN REGIONALE PÅVIRKNING PÅVIRK ................................................................ ........................................................... 5 DEN LOKALE FORANKRING ................................................................................................ ................................ ............................................................ 5 EN ÅBEN SKOLE 5 NETVÆRK OG RELATIONER 5 PROJEKTETS ORGANISERING 5 ASSIST-DENMARK (NGO) ................................................................................................ ................................ ............................................................ 5 YOUTH FOR CHRIST – MOZAMBIQUE (NGO) ................................................................................................ .................................... 5 ASSOCIAÇÃO WUTOMIAGRI ................................................................................................ ................................ ......................................................... 6 STYREGRUPPEN I MOZAMBIQUE 6 SAMARBEJDSPARTNERE I MOZAMBIQUE ................................................................................................ ................................ .......................................... 6 SAMARBEJDE MED LOKALE ORGANISATIONER 6 LOKALE HØVDINGE 6 DEN LOKALE KIRKE 6 PROJEKTGRUNDLAG OG STRATEGISK TRATEGISK ANALYSE 7 PROJEKTGRUNDLAG ................................................................................................................................ ................................ .................................... 7 VISION 7 MISSION 7 MÅL 7 VÆRDIER 7 BEHOVSVURDERING ................................................................................................................................ ................................ .................................... 7 SWOT-ANALYSE ................................................................................................................................ ................................ ........................................ 8 PROJEKTETS SUCCESKRITERIER ................................................................................................ ................................ ....................................................... 8 PROJEKTETS HISTORIE 9 INITIATIV ................................................................ ................................................................................................ .................................................. 9 STATUS – NOVEMBER 2011 ................................................................................................ ................................ .......................................................... 9 PROJEKTETS FREMTID ................................................................................................................................ ................................ .................................. 9 FREMTIDENS UDFORDRINGER – GENNEMGANG AF SWOT-ANALYSEN 9 FORVENTNINGER TIL ORGANISATORISK ANISATORISK UDVIKLING UDVIKLIN – DE STORE DRØMME 10 STØTTEOPLYSNINGER

10

BILAG 11 BUDGET FOR ETABLERING OG DRIFT ................................................................................................ ................................ .............................................. 11 HISTORIEN I BILLEDER ................................................................................................................................ ................................ ................................ 12

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 1


Resumé Gennem en landbrugsskole i Mozambique kan vi hjælpe til at forbedre levevilkår. Denne skole vil bidrage med den nødvendige uddannelse ddannelse til at drive lukrativ landbrugsvirksomhed. Samtidig vil den udruste og udfordre med viden om sundhed, samfundssamfunds og verdensanskuelser, så unge mennesker her kan udvikle karakter, modenhed og handlekraft. I samarbejde vil Assist-Denmark Denmark og Associação1 WutomiAgri under YFC2-Mozambique Mozambique med dette projekt fundere en praktisk og bæredygtig landbrugsskole i Mozambique, der i 2014 alene drives af mozambikansk ledelse. Den ekstremt dårlige udnyttelse af landbrugsjorden i Mozambique er en barriere for bekæmpelse af landets fattigdom. Landbrugsskolen skolen vil derfor give unge fra de fattigere landsamfund en træning, hvor simple og overskuelige optimerende produktionsmetoder læres gennem både teori og praksis. Ikke mindre vigtigt, oplæres der i ledelse og forretningsførelse, forretningsførelse så de unge bliver initiativrige iværksættere, der tager tilbage til deres respektive lokalsamfund, starter landbrug op – og videregiver deres viden, så der skabes udvikling.

Projektbeskrivelse Baggrund for projektet Synet af store uopdyrkede arealer, god jord og på samme tid dårlige afgrøder, gav i udgangspunktet ambition om at tage del i Mozambiques landbrugsudvikling. Omkring halvdelen af Mozambiques landeareal er potentiel landbrugsjord. Tilil trods for, at tre fjerdedele af befolkningen driver og er afhængigee af småskalalandbrug, landbrug, er kun omkring 5 % af landet opdyrket landbrugsjord. Resten af den muligt udbytterige jord ligger hen i uudnyttede arealer.3 Jordbrugene drives efter fter ineffektive principper, primært til egen husholdning. Men med den gode agerjord, der er til rådighed, ghed, behøver det ikke være realiteten, at cirka halvdelen4 af den mozambikanske befolkning lever under fattigdomsgrænsen, som det beklageligt er tilfældet i dag. Republikkens regering ser landbruget som fundamentet for udvikling i Mozambique, Mozambique og har sat denne udvikling på dagsordenen disse år, hvor sulten skal bekæmpes. Dette er en opgave af enorme dimensioner, hvor vi kan bidrage med oprettelsen af en landbrugsskole, hvor der læres dyrkningsmetoder, som ikke kræver dyre maskiner og store investeringer, men m hvor den enkelte elev i stedet lærer at øge effektiviteten af agerbrug markant med de ressourcer, der allerede findes. En landbrugsskole, der motiverer unge til at gå ind i erhvervet.

Landbrugsskolen Målgruppen Skolen henvender sig til de mest uddannede unge fra landsamfundene, samfundene, da de nemmere bliver pionerer, når de tager tilbage til deres hjemegn efter endt uddannelse. Vores elever skal derfor have gennemført mindst 8 års skolegang og være mellem 20 og 30 år, da det er ungdommen, der implementerer implementer ny viden og skal videreføre landet. Vi ønsker, at rekrutteringen skal afspejle en lige fordeling mellem kønnene. Samtidig er skolen åben for unge med enhver trosretning. Hvert år udvælges landsbyer, hvorfra eleverne rekrutteres i samarbejde med de lokale lokal høvdinge og præster. Vi fokuserer på landområder, hvor folk lever af landbruget, hvor der er potentiale i form af god jord, men brug for viden. Vi foretager interviews og adgangstests, der skal afdække niveauet af logisk og 1

Associação: Forening YFC: Youth For Christ 3 Plano Nacional de desenvolvimento do Agro negócio, Relatório diagnóstico e mapa estratégico, CEPAGRI, 2011 4 Det danske udenrigsministeriums mozambikanske landefakta, www.ambmaputo.um.dk 2

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 2


initiativrig tankegang, lederpotentiale otentiale samt iværksætterånd.. Eleverne og landsbylederne skal endvidere indgå en aftale for fremtiden, så det sikres, at de unge bruger uddannelsen ifølge formålet. Eleverne betaler et symbolsk beløb for at gå på skolen, da vores målgruppe ikke ellers vil have råd. Samtidig er beløbet dog så højt, at kun de fuldt ud interesserede og motiverede søger ind.

Undervisningen Skolen udbyder primært kurser af 5 og/eller o 10 måneders varighed for hold på 10 elever. Landbrugsskolen er en praktisk skole efter princippet princip Learning by doing.. Der er omkring fire timers daglig undervisning i klasselokalet. Ellers llers lærer eleverne i marken, ved handel med skolens produkter, i det daglige liv på skolen, ved planlægning af egne kommende landbrugsprojekter samt ved besøg hos landbrugsforeninger, organisationer for landbrug, iværksætteri iværksæt og finansiering,, større bedrifter, virksomheder, låneinstitutter og så videre. Undervisningsplanen indeholder følgende elementer: o

o

o

o

o

o

o

o

Produktion af grøntsager: Valg af afgrøde og sort Forberedelse og såning Vanding og dræning Vedligeholdelse og forbedring af jordens frugtbarhed Udarbejdelse og anvendelse af kompost Bekæmpelse af skadedyr, sygdomme og ukrudt Husdyrhold Optimal fodring og pasning Avl Ledelse Organisation og ledelse Samarbejde og synergieffekt Andelstankegang Markedsføring Landbrugets markedsmekanismer Handel og marketing Behandling af grøntsager sager Beregninger af fortjeneste og tab Iværksætteri Planlægning og ledelse af en produktion Udarbejdelse af forretningsplan forretni Budgettering Finansiering Formidling Hvordan få adgang dgang til landbrugsinformation? landbrugsinformation Landbrugskonsulenttjenester Hvordan og hvorfor dele sin landbrugsviden? Sundhed og ernæring Kost, ernæring og forberedelse orberedelse af maden Hygiejne Sygdomme, heriblandt HIV Generel uddannelse Religions- og verdensanskuelser Samfundskendskab Matematik

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 3


Der afholdes løbende tests og skoleåret afsluttes med eksamen. I periodernee mellem de primære forløb afholdes kortere kurser, hvor 20 - 30 landmænd og -kvinder fra området kan modtage praktisk landbrugsundervisning i dagtimerne. På denne måde er der også mandskab mand til pasning af produktionen i de perioder, hvor der ikke er elever på skolen.

Landbruget På skolens areal har hver af eleverne ansvaret for ca. 0,1 hektar, hvor de dyrker almindelige og kendte grøntsager. Denne produktion er beregnet til i praksis at lære, hvordan man producerer og sælger de forskellige afgrøder med den størst mulige fortjeneste. Overskuddet herfra skal komme til at dække kost og skolematerialer. Skolen har et mindre dyrehold, hvor eleverne i praksis lærer, hvordan en god produktion hænger sammen med optimal pasning. Derudover har skolen et større areal, som er beregnet på at være indtægtskilde. Her vil produktionen være specialiseret eret i få afgrøder, der giver et stort sto overskud. Dette areal vil kun i et begrænset omfang blive b inddraget i den praktiske undervisning, men vil fungere som et demonstrationsbrug, hvor også naboer og besøgende kan indhente viden. I alle skolens produktionsområder lægges der vægt på at producere til de lokale markeder samt at holde produktionsomkostningerne lave, så metoderne realistisk kan kopieres af lokalbefolkningen.

Skolens drift Da eleverne kun betaler et symbolsk beløb for for skoleopholdet, må driftsomkostningerne dækkes gennem egen produktion og støtte udefra. Efter 5 år forventes landbrugsproduktionen at være så høj, at indtægterne kan dække alle omkostningerne til skolens drift. Eleverne får kost og logi på skolen, hvor de, d under vejledning i ernæring, kostsammensætning og gode procedurer i køkkenet, selv står for madlavning og indkøb hertil. Det er også eleverne selv, der varetager rengøring og andre praktiske opgaver. Hver måned vælges nye ansvarshavende for de forskellige lige opgaver vedrørende det daglige liv på skolen. For sikkerhed og vedligehold af skolens omgivelser er der ansat fire personer.

Medarbejderne Ved det andet skoleår (2011) tæller staben – ud over projektlederparret – 8 medarbejdere, der udfylder følgende poster: o o o o o o

Skoleleder og underviser i ledelse, iværksætteri, iværksæt small business og generel uddannelse Landbrugsansvarlig og -underviser underviser ”Husmor”, elevansvarlig og underviser i ernæring, sundhed og hygiejne Sekretær og regnskabsansvarlig kabsansvarlig Markarbejder 3 vagter/pedeller

Til specifikke opgaver eller undervisningsmoduler lejes anden arbejdskraft. arbejdskraf Eller gæstelærere hentes ind for kortere perioder. Skolelederen har ansvaret for skoleåret og landbrugsskolens daglige drift, drift herunder medarbejdernes trivsel. Der afholdes ugentlige medarbejdermøder, og der stræbes efter at skabe ejerskabsfølelse blandt alle medarbejdere. Fra 2009 til og med 2011 bor det danske projektlederpar i Mozambique og arbejder dagligt på projektet. Fra 2012 vil dee være i jævnlig kontakt med ledelsen, ledelsen fra sidelinjen i Danmark, og stadig besøge projektet tre gange årligt. Projektlederparret har et solidt pædagogisk fundament og landbrugsfaglig baggrund.

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 4


Elevernes fremtid – den regionale påvirkning Eleverne bliver i løbet af opholdet rustet til at drive rentabel landbrugsvirksomhed. Samtidig bliver de forventeligt brændende fortalere for de nye produktionsmetoder, produktionsmetoder og vil med deres nye værktøjer i formidling og ledelse være årsag til følgelig begyndende landbrugsudvikling i deres hjemegne. Desuden tror vi på, at udøvelsen af projektets værdigrundlag vil kunne tilføre de unge tro på livet, gode færdigheder og normer, som de også tager med sig til tilbage. Da skoleåret byder på besøg hos os organisationer, der arbejder med mikrolån, hjælpes alle elever til anskaffelse af startkapital til small business, business og får på denne måde mulighed for straks at kunne opstarte egen produktion. Både under og efter uddannelsen er der indlagt hjemmebesøg til supervision. På denne måde forsøger vi allerede her at starte udbredelsen af de optimerede produktionsmetoder. Samtidig vil skolens samarbejde med hjemsamfundets præst og høvding samt et godt forhold til familien hjælpe eleverne til at iværksætte nye idéerr og styrke deres gennemslagskraft, når de vender hjem efter endt træning..

Den Lokale forankring En åben skole Hver dag kommer rigtig mange besøgende på skolen for at købe vand eller grøntsager. grøntsager Endvidere sættes en ære i åbenhed og gæstfrihed, når skolen afholder arrangementer som blandt andet dimissionsfest. Her inviteres lokalsamfundet og projektets tets netværk. netværk Vi oplever opbygning af gode relationer, nysgerrighed og modtagelighed, der får lokale til at kopiere de nye produktionsmetoder og til at støtte op om skolen.

Netværk og relationer Alene er det lokale relationer, der har gjort projektopstarten mulig i Chicumbane. Lokale håndværkere, naboer, høvdinge, de lokale myndigheder, kirken, den lokale organisation, YFC og samarbejdsorganisationer og ikke mindst medlemmerne af den nyoprettede forening, Associação WutomiAgri, har været og er stadig en del af processen. Lokalsamfundet og foreningsmedlemmerne oreningsmedlemmerne udviser tro på og engagement i projektets videreførelse.

Projektets organisering Assist-Denmark (NGO) Assist-Denmark Denmark er en nonprofit hjælpeorganisation, der har erfaring med at yde såvel akut hjælp som langsigtet udviklingsbistand. Assist-Denmark Denmark bygger på et kristent værdigrundlag og tager udgangspunkt i, at alle mennesker er lige. Assist-Denmark Denmark yder hjælp og og bistand til mennesker uanset race, køn, religion og social status. Den langsigtede udviklingsbistand er blandt andet udmøntet i opstarten af indkomstskabende indkomst aktiviteter. Her har vi eksempelvis startet et rent-vandsprojekt, rent et bageriprojekt og flere landbrugsprojekter brugsprojekter i Afrika. Der er i Assist-Denmark Denmark nedsat et projektudvalg, som udelukkende fokuserer på arbejdet i WutomiAgri, WutomiAgri i særdeleshed med fundraising. www.assist-denmark.dk

Youth For Christ – Mozambique (NGO) YFC-Mozambique arbejder for at udvikle unge intellektuelt, socialt, åndeligt og fysisk. Arbejdsområderne omfatter blandt andet bibelstudier, lejre og stævner for unge, sport, koncerter og drama på skoler, ledertræning, uddannelsesprogrammer i de fattigere samfund og skoler skoler for forældreløse. www.mz.yfci.org

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 5


Associação WutomiAgri Visionen om landbrugsudvikling i Mozambique er fælles for Assist-Denmark Assist og YFC-Mozambique. Mozambique. Vi er derfor gået sammen om dannelsen af den mozambikanske forening, Associação Associa ão WutomiAgri, der har til formål at træne unge mennesker til at være en brik i udviklingen på landbrugsområdet. Stifterne af foreningen er lokale mozambikanere med forskellige relevante kompetencer fra adskillige erhverv, især inden for uddannelsesområdet. Vi har samlet aktive og udviklingsorienterede mozambikanere, der ser behovet for bedre praktisk landbrugsuddannelse hos de unge, som er landets fremtid.

Styregruppen i Mozambique Styregruppen, der også er Associação ão WutomiAgris bestyrelse, bestyrelse er øverste myndighed for landbrugsskolen. Styregruppen skal sikre projektets beståen og tæller udover det danske projektlederpar fire medlemmer. Styregruppen har erfaring fra organisationsarbejde, undervisningsundervisnings og landbrugssektoren. En repræsentant fra YFC besidder den ene post.

Samarbejdspartnere i Mozambique Samarbejde med lokale organisationer Flere fra projektets trofaste lokale netværk deltager aktivt i diverse hjælpeorganisationers arbejde og har erfaring fra forskellige udviklingsprojekter inden for for sundhed, uddannelse og landbrug. Skolen bruger ofte at besøge, lære fra og sparre med lokale organisationer, der arbejder med udvikling, uddannelse, sundhed, landbrug og mikrolån.

Lokale høvdinge Landbrugsskolen opføres i Chicumbane, hvor de lokale høvdinge har vist og viser projektet begejstring og velvilje. Projektet er budt hjerteligt velkommen til området af de lokale myndigheder.

Den lokale kirke Den lokale kirke i Chicumbane udviser stor støtte stø til projektet. Præsten har i høj grad taget del i opstartsfasen og skabt mange og gode kontakter. Menigheden hjælper jævnligt med praktiske gøremål, og præsten er en god vejleder, når der skal tages valg, som kræver indsigt i skik og tradition.

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 6


Projektgrundlag og strategisk analyse Projektgrundlag Vision Projektets vision er at skabe bedre levevilkår hos landbefolkningen i Mozambique.

Mission Missionen er at etablere en institution til praktisk landbrugsuddannelse for herigennem at hjælpe til landets andets udvikling af landbruget og selvforsyning af fødevarer.

Mål I 2014 er landbrugsskolen fuldt ud lokalt loka forankret gennem absolut overdragelse af ansvaret til mozambikansk lederskab gennem den lokale forening Associação WutomiAgri.. Ved overdragelsen skal landbrugsskolen have opnået følgende strategiske målsætninger: o o o

at være økonomisk, ressourcemæssigt og ledelsesmæssigt bæredygtig at have gennemprøvede og virkningsfulde planer for skoleforløbet at hjemmebesøg viser produktion og business hos tidligere elever – og landbrugsudvikling i deres lokalsamfund

Værdier Arbejdet mod at indfri målene vil blive udført ud fra følgende værdigrundlag: o

o

Faste værdier: Landbrugsfaglighed Langsigtet planlægning Demokratisk ledelse og klare organisatoriske linjer med frihed til at handle Bløde værdier: Kristne, bibelske værdier, værdier med høj prioritet af næstekærligheden, der byder at hjælpe andre Pædagogisk tilgang til undervisningen, undervisningen herunder anerkendelse af samt troen på det enkelte individ Social forståelse, herunder herunder forståelse for synergieffekt, teamsamarbejde og andelsprincippet

Behovsvurdering I baggrunden for projektet blev anført, nført, at halvdelen af Mozambiques befolkning lever under fattigdomsgrænsen på trods af store ressourcer i form af rig jord. Modsætningsforhold holdet mellem disse jordressourcer og at landsamfundene ikke er mere selvforsynende i fødevarer, fødevarer er følgende ølgende faktorer med til at svare på: o o o o o o o

Manglende ledelse i landsamfundene på landbrugsområdet Manglende tradition for planlægning og dermed manglende hensyn hensyn til langsigtede konsekvenser Manglende forståelse for udbyttet ved samarbejde og synergi Umiddelbart dårligt udbud af landbrugsmaterialer, god såsæd og foder Manglende praktisk uddannelse af landmænd Manglende viden om indtægtsmuligheder ved fødevareproduktion Ressourcestærke mozambikaneres manglende tradition for bæredygtigt bæredygtigt landbrug som erhverv

En praktisk landbrugsskole møder derfor et centralt behov, da unge mennesker her trænes til både at drive indtægtsgivende landbrug og til at gå foran i landbrugsudviklingen i landsamfundene. Generelt opfattes landbrug som en nødløsning for overlevelse. Det faktum, at landbrug kan være et indtægtsgivende og bæredygtigt erhverv, kan gøre erhvervet mere interessant og attraktivt for unge mennesker, der ellers kan have tendens til at lokkes mod storbyens tomme løfter om rigdom.

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 7


SWOT-analyse Strengths ( styrker): o Engagerede personer o Stort ort netværk i Mozambique. Herunder med gode ambassadører og lokale relationer o Fælles værdigrundlag i projektledelsen og netværket o Gode undervisningsplaner med simple, overskuelige og optimerede produktionsmetoder o Solid faglighed gennem udsendte medarbejdere medarbejder o Realistisk mål om skolens bæredygtighed o Projektet har mozambikansk ledelse fra starten o Lokalbefolkningen og skolens stab har taget godt imod projektet og føler ejerskab o Et marked for salg af gode grønttsager og vand er meget velkomment i Chicumbane Opportunities (muligheder): o Engagerede personer med forskellige kompetencer inden for lederskab, undervisning og landbrug o Veletableret dansk NGO i ryggen o Økonomisk vækst og politisk stabilitet i Mozambique o God agerjord i Mozambique o Positiv respons fra myndigheder og lokalbefolkning o Stor politisk fokus på uddannelse, herunder særligt fokus på landbrugsuddannelse o Stort netværk i Mozambique med mange potentielle samarbejdspartnere o Lokalt fundament giver ver mulighed for samarbejde med lokale agerbrugere

Weaknesses (svagheder): o Sprogbarrierer for udsendte medarbejdere o Kulturbarrierer for udsendte medarbejdere o Missionens opfyldelse er afhængig af, at eleverne udnytter de tillærte kompetencer efter endt skoleforløb o Afstanden mellem det danske projektlederpar og projektet rojektet fra januar 2012 o Ineffektiv grundskole giver den enkelte elev dårlige forudsætninger for indlæring o Manglende kulturtradition for planlægning og punktlighed o Fundraisingen giver kun få midler til projektets drift o Det er svært at finde kvalificerede lærere, l der kan undervise både teoretisk og praktisk Threats (trusler): o Risiko for vigende lokal opbakning o Risiko for politisk modstand o Risiko for store oversvømmelser o Korruption o Den destruktive del af kulturens værdier og traditioner o Manglende socialt sikkerhedsnet, sikkerhedsnet og derfor det økonomiske ansvar for den store familie o Aldershierarkiet, der vanskeliggør de unges gennemslagskraft o Foreningsmedlemmerne, der skal køre projektet videre, kan have skjulte dagsordener og deltage af egoistiske grunde o Manglende fundraising i opstartsperioden

Projektets succeskriterier Vi har valgt følgende succeskriterier for projektet: o o o o o o o o

Skoleledelsen skal have en strategisk plan for skolens videreførelse inden udgangen af 2011 Efter de to første elevhold skal der være udarbejdet udarbejde undervisningsplan og -materiale materiale Efter de to første elevhold skal der være udarbejdet en effektiv strategi for rekruttering af elever Mindst 80 % af de uddannede elever skal starte egne landbrugsvirksomheder, der giver afkast Mindst 60 % af de uddannede elever elever skal være i gang med landbrugsudviklingsprojekter i deres landsbyer et år efter uddannelsen I 2012 skal minimum 25 % af skolens udgifter dækkes af egne indtægter, 2013: 50 %, 2014: 75 % i 2013 rekrutterer Associação WutomiAgri egenhændigt stab, forenings- og bestyrelsesmedlemmer Skolen er i 2015 uafhængig af støtte udefra

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 8


Projektets historie Initiativ WutomiAgri er, som de øvrige projekter i Assist-Denmark, Assist Denmark, drevet af et synligt behov for hjælp og bistand med fokus på hjælp til selvhjælp, der giver varige resultater. Initiativet udspringer fra Lisbet og Kurt Terp, der ser det som et kald at være frivilligt projektlederpar på landbrugsskolen. Lisbet og Kurt brænder for uddannelse – for at viderebringe nyttig viden til at drive udbytterigt landbrug ug og herigennem hjælpe til udvikling i Mozambique. Kurts landbrugsuddannelse og Lisbets kompetencer inden for undervisning og ernæring samt en fælles passion for mennesker i nød gør det naturligt, at de er projektets lederpar. Projektet har fået undertitlen en "Liv gennem landbrug", fordi vi ønsker at sætte fokus på, at projektet rækker længere end til blot landbrug og legemlig føde. På skolen har vi mulighed for at præge eleverne med værdier, som kan udvikle og øge livskvaliteten på flere fronter. Vi kan danne danne unge mennesker, der selvstændigt træffer fundamentale valg og forstår at skabe et lødigt liv for sig selv og familien.

Status – november 2011 Helt fra projektets start i 2009 har den mozambikanske styregruppe og lokale fra skolens område i samarbejde med ed det udsendte danske projektlederpar stået bag arbejdet med etableringen af skolen. I april 2011 overtog den mozambikanske mozambikansk skoleleder det fulde ansvar for personale og selve skolens gang. Med hjælp fra høvdinge og den lokale kirke blev jorden til skolen efter lang tids søgen købt i Chicumbane sidst i 2009. De nødvendige tilladelser blev indhentet, og byggeriet gik i gang med lokale håndværkere i februar 2010. Det første elevhold dimitterede i december 2010, og andet elevhold startede februar 2011. Flere elever fra første skoleår har fået startet rigtig godt op med deres landbrug og handel. Driften af det større areal, der skal sikre den økonomiske bæredygtighed går nu så småt i gang med 1 hektar, da der endnu ikke er kapital til den store iværksættelse. I skolens nærområde kan vi se, at de metoder, der undervises i, kopieres. kopieres Det viser sig blandt andet ved, at det ikke længere er muligt at indsamle gratis husdyrgødning. husdyrgødning Dannelsen af Associação WutomiAgri har været i gang siden juli 2010,, og den første stiftende sti generalforsamling blev afholdt i starten af oktober 2011.. Med denne forening og kompetente styregruppe forventer vi, at projektet kører fornuftigt videre, når projektlederparret flytter til Danmark til det nye år 2012.

Projektets fremtid SWOT Fremtidens udfordringer – gennemgang af SWOT-analysen Som det fremgår af SWOT-analysen, analysen, er der risiko for vigende lokal opbakning og politisk modstand over for skolen. Vi mener dog,, at skolens åbne miljø vil være med til at afværge denne fare.. Skolen skaber arbejdspladser, et marked for gode afgrøder og vand, der rekrutteres elever fra lokalområdet, og folk ser idéer i de optimerede produktionsmetoder og kopierer dem. Igennem dette lokale engagement får lokalbefolkningen del i fordelene ved at have en skole. Den politiske modstand forventes at være beskeden, da regeringen r har stor fokus på vigtigheden af uddannelse og landbrug. Desuden varetages det det politiske miljø i lokalområdet primært af lokale høvdinge, der, på samme måde som den øvrige lokalbefolkning, l får positivtt udbytte af skolens eksistens. Med en synlig mozambikansk ledelse ønsker vi at tydeliggøre det lokale tilhørsforhold. tilhørsforhold SWOT-analysen analysen indikerer en risiko for oversvømmelser. Skolens store produktionsareal vil i perioder kunne være delvist oversvømmet, men små oversvømmelser er en almindelig udfordring for agerbrug i Mozambique, og vi ønsker at lære eleverne at håndtere denne ved blandt andet i de våde perioder at lade

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 9


de mest eksponerede dele af jorden ligge brak. Større oversvømmelser, elser, som Mozambique tidligere har lidt under, vil derimod være en katastrofe. De forekommer dog yderst sjældent. Mozambikanerne har et kulturelt funderet underet værdigrundlag, der blandt andet værner om traditioner og byder respekt for de ældre. Disse værdier kan komplicere indførelsen af nye metoder, da det er svært for ældre at modtage læring fra de yngre i samfundet. Dette problem m imødegår vi som beskrevet med hjemmebesøgene, og har allerede erfaret overvægt af positiv respons. respons På samme måde kan de uddannede kvinder få svært ved at gøre investeringer i landbruget, hvis deres mænd sætter sig imod. imod De synlige resultater skulle gerne lade de ældre og de ærekære ægtemænd se fordelene ved at ændre på arbejdsgangen. Traditionernes trussel bliver alvorlig i det øjeblik, de unge begynder at have en indtægt. Forpligtelserne over for den store familie er stærke, og da kun meget få tjener penge, har det økonomiske ansvar betydelige dimensioner. Fx er sygdom, begravelser og bryllupper bryl meget dyre poster for familien, familien og nære og fjerne familiemedlemmer vil melde sig for at få del i de unges indkomst.. Skolen forsøger at ruste eleverne godt på dette punkt. Der lægges vægt på, at de til bunds forstår vigtigheden i at lægge penge til side til investeringer. Det et mozambikanske samfund døjer med en massiv korruption. Vi har fra starten sendt det klare signal, at metoder, der forbindes med korruption, ikke vil blive praktiseret i WutomiAgri. Dette kan langsommeliggøre arbejdet, men ikke umuliggøre det. En af svaghederne er at finde og fastholde kvalificerede lærere og ledelse.. Skolens budget giver ikke mulighed for at aflønne i samme grad som øvrige udenlandske organisationer. Vores håb er derfor at skabe ska en atmosfære af fællesskab, livsstil og større mening, der kan opveje det økonomiske aspekt. Udfordringerne til trods har de seneste to år vist vi os, at projektet har sin berettigelse. Stolte unge har gennemgået en uddannelse og er nu i gang med landbrugsvirksomhed. landbrugsvirksomhed Derfor arbejder vi hårdt på at sikre den relativt høje økonomiske støtte, som projektet er afhængig af i opstartsperioden. Denne fundraising er nødvendig for at garantere fundamentet til en uddannelse af høj kvalitet.

Forventningerr til organisatorisk udvikling udvi – de store drømme Projektets helt klare mål er total overdragelse af en velfungerende landbrugsskole i Chicumbane i 2014. Det betyder som sagt, at landbrugsskolen og projektet overordnet set må hvile i sig selv selv økonomisk og ressourcemæssigt, og derforr ikke har behov for direkte involvering fra Danmark. Når konceptet efter flere elevhold er tilstrækkeligt tilpasset, er drømmen, at projektet skal bruges som model for åbning af flere nye landbrugsskoler i andre distrikter. Vi ser, at projektet ved de rette forhold har gode vækstmuligheder. Disse forhold satser vi meget på, at den nye forening kan skabe. Det må være realistisk med den aktuelle brede opbakning. Vi forventer, at landbrugsskolen på sigt kan sætte et præg på levestandarden for landbefolkningen landbefolknin gennem denne træning, og samtidig præge samfundsdebatten og sætte højere standarder for landbrug. WutomiAgri vil skabe liv og udvikling gennem landbrug.

Støtteoplysninger Assist-Denmark Denmark er godkendt iht. Ligningsloven § 8A og § 12, hvorfor gaver og gavebreve til projektet er fradragsberettigede. Gaver kan indbetales til følgende bankkonto Reg.nr. 2700 kontonr. 0754234679 Husk angivelse af CPR-nr. nr. såfremt der ønskes fradrag for gaven.

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 10


Bilag Budget for etablering og drift Regnskab 2010

2011

2012

2013

2014

2015

-246,6

-100,4

-30,0

-25,0

0,0

-24,0 -9,7

-8,0 -5,0 -5,0 -10,0

-110,4 -10,0 -11,0 -10,0 -5,0 -34,4 -12,0

-5,0

-10,0 10,0

-3,0 -25,0

-25,0

-15,0 15,0

-210,0 6,0 4,0 2,0 -54,0 -100,0 -38,0 -22,0 -9,0 1,0

-185,4 15,0 6,3 4,2 -54,0 -122,0 -20,9 -22,0

-207,0 18,0 6,7 4,2 -54,0 -140,0 -20,9 -22,0

-217,0 217,0 18,0 6,7 4,2 -54,0 54,0 -150,0 150,0 -20,9 20,9 -22,0 22,0

-227,0 18,0 6,7 4,2 -54,0 -160,0 -20,9 -22,0

8,0

1,0

1,0

1,0

0,0

3,0 13,0 -10,0

20,0 65,0 -45,0

95,0 260,0 -165,0

200,0 520,0 -320,0 320,0

240,0 650,0 -410,0

Indtægter Udgifter

0,6 2,7 -2,1

2,5 23,6 -21,1

19,8 65,6 -45,8

26,0 80,2 -54,2

26,0 80,2 -54,2 54,2

26,0 80,2 -54,2

Associação WutomiAgri

-3,1

Kontingent Bestyrelseshonorarer Transport Administration Arrangementer

-10,4 1,0 -6,0

-3,1

-0,8 -4,6

-19,0 2,0 -8,4 -4,8 -0,8 -7,0

-20,3 2,2 -8,4 -4,8 -0,8 -8,5

--20,5 2,5 -8,4 -4,8 -0,8 -9,0

-20,2 2,8 -8,4 -4,8 -0,8 -9,0

Fundraising og rejser

384,0

320,0

384,0

320,0

275,0 -45,0 20,0 300,0

140,0 -30,0 20,0 150,0

40,0 -30,0 30,0 20,0 50,0

20,0

Rejser Fundraising Mozambique Fundraising Danmark

-9,6

4,7

0,0

3,7

3,5

(X 1000 DKK) Etablering Registreringer ifm. jord og byggeri Skoleinventar Værktøj og redskaber Husdyr Bygninger Vandingsanlæg Brøndboring og installation Indhegning, beplantning m.v. Maskiner

Drift af skole Elevers grøntsagsproduktion Salg af vand Elevbetaling Skoleomkostninger Lønninger Transport og bilomkostninger Kontorhold Mikrolån udlån Mikrolån afdrag

Grøntsagsproduktion

-125,8 -84,3 -2,8

-50,0 -144,5 -7,6 2,0 1,4 -37,2 -54,9 -29,5 -5,8 -12,9

Indtægter Udgifter

Husdyrproduktion

I alt

www.wutomiagri.dk

-22,4

Liv gennem landbrug

20,0

38,8

Side 11


Historien i billeder

Samarbejdet med præsten og den lokale høvding indledes I Chicumbane

Styregruppen. Cuamba, Filimone, Fulane og YFC’s landsleder Alberto Guambe

Der søges efter jord til skolen

Elever rekrutteres fra 5 landsbyer

Det første orienteringsmøde afholdes for lokalbefolkningen i Chicumbane

Kvinder lejes til at rydde jorden

Lokale håndværkere hyres til byggeriet af skolen

Mursten laves selv, og der bygges både i sten og ”siv”

Lokal tømrer laver møbler

Der afholdes forældremøde

Eleverne forlader deres hjem for 10 måneder

Husdyrgødning indsamles

Muldjord transporteres op til sandet

Der eksperimenteres med forskellige jordblandinger

Eleverne har hvert sit område og dyrker forskellige afgrøder

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 12


Learning by doing

Der vejledes, diskuteres og erfares

Der startes en lille ægproduktion. Første hønsehus bygges primitivt og billigt

Hjemmebesøg, hvor elever og deres familier vejledes

Skadedyr studeres

Skolen får sin egen brønd og sælger vand til lokale

Skolen indvies officielt. Båndet klippes af repræsentant fra det lokale ministerium

De stolte elever dimitterer i samme forbindelse

Det nye elevhold går i gang med produktionen

Der afholdes skolemøder

Ægproduktionen bliver udvidet

Det første elevhold er i gang med produktion og small business

Skolens produktion eskalerer

Der sælges på engrosmarkedet og til restauranter og hoteller i Xai-Xai

Personale ersonale 2011

www.wutomiagri.dk

Liv gennem landbrug

Side 13

Wutomiagri projektbeskrivelse dec 2011  

Wutomiagri projektbeskrivelse dec 2011

Wutomiagri projektbeskrivelse dec 2011  

Wutomiagri projektbeskrivelse dec 2011

Advertisement