Page 1

บริษัท เช็คทัวร์ จ�ำกัด 5/69 (ห้อง 69) ซอยลาดพร้าว 138 (มีสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 02-378-1411

Letter

FREE COPY

ติดตาม

ฉบับที่ 59 เดือนธันวาคม 2559

Switzerland

CHECKTOUR MAGAZINE ได้เเล้ววันนี้ที่แผงหนังสือทั่วประเทศ สั่งซื้อได้ที่ 02 378 1411

ชำ�ระค่�บริก�รฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ ใบอนุญ�ตเลขที่ 52/2555 ไปรษณีย์ล�ดพร้�ว


EDITOR CHECKTOUR

เวลาถ้าเราคิดว่าเร็วก็เร็วเหลือเกิน ช้าก็เหมือนใจจะขาด ฉบับนี้ครบรอบ 6 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว ถึงแม้สถานการณ์ของ นิตยสารทั่วโลกนั้นเปลี่ยนไป หลายเล่มปิดตัวลง หลายเล่ม ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิตัล ผมก็ได้แต่เป็นก�าลังใจให้กับนิตยสาร ค่ายต่างๆ ให้ยังอยู่และสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป ส�าหรับแฟนคลับ CheckTour นั้นอ่านและติดตามกันได้ยาวๆ เลยครับ ทีมงานเราสัญญาว่าจะสร้างสรรค์งานเขียนที่ยังคง คุณภาพและอ่านเข้าใจง่าย ฉบับนี้หลายคนรอคอยเพราะเป็น ฉบับพิเศษที่จะตอบแทนผู้อ่านโดยทีมงานได้เตรียมของขวัญ ปีใหม่ไว้ เช่นตั๋วเครื่องบิน รถเช่า ที่พักต่างๆ อ่านกติกาและส่ง คูปองมาที่ออฟฟิศเช็คทัวร์ตามที่อยู่นะครับ ครบรอบ 6 ปีทั้งที Cover Story พาตะลุยประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เด็ดมาแบบไฮไลท์เลย จุงฟราว กราเซียร์ 3000 และเซอร์แมท แมทเทอร์ฮอร์น แค่ 3 ยอดเขานี้ก็ชวนฝันสวยๆ ได้เลย เรียกว่าเหมาะสมกับเล่มครบรอบเป็นอย่างดี เมืองฮิตๆ เบิร์น ซูริค มองเทรอซ์ ก็อยู่ในเส้นทางเที่ยวฉบับนี้อีกด้วย คอลัมน์ Check Vote ขอหยิบวัดประจ�ารัชกาลที่ 1-9 มาฝาก ผู้อ่าน ที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่น้อย เนื้อหาฉบับนี้ถือเป็น โอกาสดีทที่ มี งานได้มโี อกาสแบ่งปันข้อมูลพระราชประวัตโิ ดยย่อ ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วย ตั้งแต่เรียน ท�างาน และเวลาสุดท้ายของ พระองค์ Say Hi Japan ส�ารวจจังหวัดคุมาโมโต้ โดยเฉพาะทีเ่ มือง “ยามากะ” เมืองที่อ่านแล้วอาจจะงงว่าอยู่แถวไหนบนเกาะคิวชู แต่ถา้ อ่านจบแล้วจะรูเ้ ลยว่าของดีในยุคโบราญญีป่ นุ่ นัน้ มีเสน่ห์ มากมาย ท้ายนีต้ อ้ งขอขอบคุณผูอ้ า่ นทีต่ ดิ ตามนิตยสาร CheckTour ทั้งเก่าและใหม่ อย่าลืมกรอกรายละเอียดในคูปองแล้วส่งกลับ มาตามที่อยู่ในคูปองนะครับ ของขวัญชิ้นใหญ่อาจเป็นของคุณ ปล. รายการของขวัญปีใหม่ดูได้ที่ Checktour Magazine ฉบับเต็ม หน้า 136-137

“เที่ยวไม่ใช่เรื่องยาก ที่ยากคือการตัดสินใจ”

สวัสดีครับ

MR.CHECKTOUR

Check

VOTE STORY BY : ดวงพร เพชรสังกฤต PHOTO BY : กองบรรณาธิการ

วัดแห่งรัชกาล ในราชจักรีวงศ์

ประเทศไทยเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติมาช้านาน แม้พระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์จะไม่ทรงปิดกัน ้ การนับถือศาสนาของประชาชนทีส ่ ามารถเลือกนับถือศาสนา อืน ่ ใดได้ตามต้องการ แต่กท ็ รงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้ คงอยูเ่ ป็นทีย ่ ด ึ เหนีย ่ วจิตใจประชาชนเสมอมา ดังจะเห็นได้ถง ึ จ�านวนวัดวาอารามมากมาย ทั่วประเทศทั้งวัดราษฎร์และวัดหลวง

ในบรรดาวัดวาอารามเหล่านี้สิ่งที่คนไทยส่วนหนึ่งอาจไม่เคยทราบมาก่อนก็คือตลอดแผ่นดินรัตนโกสินทร์มีวัดที่ ถูกยกย่องให้เป็นวัดประจ�ารัชกาลจากการที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงสร้างและพระราชทานการบูรณปฏิสังขรณ์ ให้งดงามดังครั้งแรกสร้างในรัชสมัยรัชกาลก่อน จึงมีการยกย่องให้วัดเหล่านี้เป็นวัดประจ�ารัชกาลสืบมา คุณผู้อ่านบาง ท่านคงเคยเข้าไปกราบสักการะมาแล้วหลายวัดแต่ไม่ทราบว่าวัดใดเป็นวัดประจ�ารัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 จึงเป็นอีกครั้งของความพิเศษสุดส�าหรับ Check Vote ฉบับนี้ที่จะรวบรวมวัดหลวงประจ�าแผ่นดินแห่งเก้ารัชกาล มาฝากคุณผู้อ่าน เพื่อให้ครั้งต่อไปเมื่อมีโอกาสจะได้เข้ากราบสักการะโดยทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดประจ�า เก้ารัชกาลแห่งนี้ 5 สถานที่ จะมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านใน Check Vote ฉบับเต็มที่ CheckTour Magazine สั่งซื้อ โทร. 02 378 1411 เว็บไซต์ www.checktour.com ดาวน์โหลดนิตยสารได้ทางแอพพลิเคชั่น Ookbee, Se-ed, The 1 Book, True Book ได้ทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต


d n a l r e z t i w S ป์

์แห่งเทือกเขาแอล

แดนในฝันสวรรค

Lucerne

มองเทรอซ์ Glacier 3000


PHOTO STORY STORY BY : ดวงพร เพชรสังกฤต

๔ ๒

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพเมือ่ วันที ่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2470 ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิรน์ (Mount Auburn) รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2. สามพระองค์พี่น้องแห่งราชสกุลมหิดล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดชทรงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะกับพระบรมเชษฐาธิราชจะทรงมีความสนิทสนมเสมือน เป็นทั้งพ่อ พี่และเพื่อน 3. เมื่อพระชนมายุ 5 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจะเสด็จฯ ศึกษาต่อยังสวิตเซอร์แลนด์พร้อมพระบรมเชษฐาธิราชและพระเชษฐภคินที โี่ รงเรียนเมียร์มองต์ (Merriment) เมืองโลซานน์ จนปีพทุ ธศักราช 2478 ทรงศึกษา ต่อที่ Cede Noubelle de la Sues Romance Chilly และมหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ ตามล�าดับ 4. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล แต่เพียง 12 ปีหลังจากนั้นเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 5. ในพระชนมพรรษา 18 พรรษา พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช แต่ตอ้ งเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์เพือ่ ทรงศึกษา โดยทรงเปลีย่ นจากวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาวิชาการปกครองเพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศ 6. พุทธศักราช 2491 ระหว่างทรงศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์และเสด็จพระราชด�าเนินเยือนฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพบและถูก พระราชหฤทัยในธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงปารีส ซึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ กิติยากรนั่นเอง 7. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนบาดเจ็บพระเนตรขวา ระหว่างทรงรับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์เฝ้าฯถวายการดูแล จากนั้นในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2492 ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ ด้วยพระธ�ามรงค์ที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงหมั้นสมเด็จพระบรมราชชนนี 8. วันที ่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 มีพธิ รี าชาภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชกับหม่อมราชวงศ์หญิงสิรกิ ติ ์ิ กิตยิ ากร ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้าพระมหาสังข์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนา หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และเสด็จประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9. วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง และเฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

82 I PHOTO STORY


๑๔

๑๐ ๑๑

๑๒

๑๖ ๑๕

๑๗

๑๘

๑๓

10. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็น “สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี” 11. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์ พระยศ ในขณะนั้นคือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12. วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงจ�าพรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจเป็นเวลา 15 วัน โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ในช่วงเวลานี้ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 13. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญ สัมพันธไมตรีกบั นานาชาติเป็นครัง้ แรกเมือ่ พุทธศักราช 2502 ทัง้ ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และทรงได้รบั การต้อนรับอย่างยิง่ ใหญ่สมพระเกียรติ 14. ตลอดพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกรณียกิจมากมายด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่ทรงต้องการให้พสกนิกร หลุดพ้นจากความยากจนด้วยการที่ทรงพัฒนาถิ่นที่อยู่และพระราชทานแนวทางประกอบอาชีพ ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์ของพสกนิกร โดยมิเคยหยุดพักแม้ในยามที่ทรงพระประชวร 15. นอกเหนือจากพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาเป็นเลิศเพื่อการทรงงานแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีพระอัจฉริยภาพ รอบด้าน ทั้งดนตรี กีฬา จิตรกรรม วรรณกรรม วิศวกรรม ฯลฯ โดยเฉพาะด้านดนตรีที่พระราชนิพนธ์บทเพลงไพเราะไว้ถึง 48 เพลง และเป็นที่นิยมบรรเลง ทั้งในกลุ่มนักดนตรีชาวไทยและชาวต่างชาติ 16. แนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้วนแต่ทรงมีเพื่อพสกนิกรทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ทรงเน้นการช่วยเหลือและแก้ไขให้พ้น ความทุกข์ร้อน พระราชทานแนวทางการด�ารงชีวิตแบบพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน พัฒนาแหล่งท�ากินให้พสกนิกรทั้งการพลิกฟื้นดินและน�้า รวมถึง แนวทฤษฎีใหม่เพื่อการจัดสรรพื้นที่ท�ากินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรงได้รับรางวัลและการยอมรับจากทั่วโลกทั้งด้านการถ่ายภาพ สันติภาพ พัฒนาชนบท สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขมวลชน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ดินและน�้า แก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาการเกษตร ฯลฯ 17. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานมากที่สุดในโลก แต่การที่ทรงตรากตร�าพระวรกายมายาวนานตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ทา� ให้ทรงมีพระอาการประชวรอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เจริญพระชนมพรรษามากขึน้ แต่นนั่ ก็มเิ คยท�าให้พระองค์หยุดทรงงานเพือ่ คลีค่ ลาย ทุกความเดือดร้อนให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแม้แต่วันเดียว 18. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมือ่ วันที ่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 สิรพิ ระชนมพรรษา 89 พรรษาด้วยพระอาการประชวรที่ ทรงมีอย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ พระชนมพรรษาทีม่ ากขึน้ วันมหาวิปโยคนีเ้ ป็นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของปวงชนชาวไทยจนยากจะท�าใจยอมรับได้โดยง่าย ต่างน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ และถวายความอาลัยแด่มหาบุรษุ ผูท้ รงเป็นยิง่ กว่าพระมหากษัตริยแ์ ห่งดินแดนใดทัง้ ปวง

PHOTO STORY I 83


CHECKTOUR

ACTIVITY

ค�ำถำมชิ งรำงวัล

ประจ�ำเดือนธันวำคม 2559

สะพำนไม้ชำเปลตัง้ อยู ่ท่ีเมืองใด ของสวิตเซอร์แลนด์?

[A] Antoni Gaudi [B] Leonardo da Vinci [C] Michael Angelo

ผู ้ท่ตอบถู ี กลุ้นรับ พวงกุญแจที่ระลึกจำก “ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” จ�ำนวน 10 ท่ำน ส่งค�ำตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อมำที่

ี่ระลึก

info@checktour.com www.checktour.com

ท ของรางวัล


//// ISSUE 59 DECEMBER 2016

www.checktour.com

5


COVER STORY เรื่องและภาพโดย : ไกรศร วิจารย์ประสิทธิ์ เรียบเรียงโดย : ดวงพร เพรชสังกฤต

ยอดเขาจุงเฟรา

Switzerland แดนในฝันสวรรค์แห่งเทือกเขาแอลป์

สัญญาณการเตรียมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่จะมาให้เราสัมผัสได้เสมอในรูปแบบของ ลมหนาวและเทศกาลรืน ่ เริงปลายปี ซึง ่ แม้ปี 2016 คนไทยทัง ้ ประเทศอาจไม่ได้มแี ก่ใจรืน ่ เริง ดังเช่นปีก่อนๆ เพราะยังคงโศกเศร้ากับข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช แต่เมือ ่ เวลาเคลือ ่ นผ่านเราก็ตอ ้ งตัง ้ สติเพือ ่ ด�าเนินชีวต ิ กันต่อไป รับผิดชอบหน้าที่ในภารกิจของตัวเองให้ดีที่สุดและผลักดันให้หัวใจเคลื่อนไป พร้อมกัน

ทีมงาน CheckTour Magazine เองก็ยอมรับว่าความรู้สึกสะดุดไปบ้าง แต่อย่างที่บอก ทุกอย่างต้องเดินหน้า และด้วยภารกิจของเราทีต่ อ้ งน�าคุณผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับเส้นทางท่องเทีย่ วทัว่ โลก ฉบับนี้เราจึงตั้งใจเลือก “สวิตเซอร์แลนด์” (Switzerland) ประดับไว้บนปกในฉบับเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นทั้งเดือนแห่งการระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย และยังถือเป็นเกียรติ ส�าหรับการเป็นฉบับพิเศษครบรอบ 6 ปีเพื่อก้าวสู่ปีที่ 7 ของ CheckTour Magazine ด้วย เพราะสวิตเซอร์แลนด์คือดินแดนที่ประทับช่วงหนึ่งแห่งพระชนม์ชีพของราชสกุลมหิดล จึงไม่มี สิ่งใดจะควรคู่และควรค่าเท่านี้อีกแล้ว ขอให้คุณผู้อ่านซึมซับความรู้สึกที่เปี่ยมล้นด้วยความ ตื้นตันไปกับเราในฉบับนี้ด้วยกัน เส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้น�าทีมโดย “คุณชิบ จิตนิยม” จากรายการ “มากกว่าเที่ยว” ที่ออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ 8.00-8.30 น. ทางช่อง 3SD และ “คุณไกรศร วิจารย์ประสิทธิ์” บรรณาธิการนิตยสาร CheckTour ภายใต้การสนับสนุนโดย “คุณคมสัน ประสมศรี” จาก “ดรีม เดสติเนชั่นส์ ทัวร์” “คุณจอมพล สิริสารตานนท์” จาก “Emirates Airline” ที่พาเราเหินฟ้าข้ามทวีปไปแบบสบายๆ และ “คุณสมศักดิ์ แซ่ตั้น” หนึ่งในผู้รอบรู้ ทุกเส้นทางทั่วสวิตเซอร์แลนด์จาก “G2 Travel” ทั้งสี่หนุ่มจะชวนคุณผู้อ่านล่องทะเลสาบ แล้วปีนขึ้นภูเขาไปชมความสวยงามสุดอลังการในทุกเมืองยอดฮิตของดินแดนในฝันแห่งยุโรป โดยไม่ลมื ชวนชมย่านเมืองเก่าสุดคลาสสิกทีเ่ ป็นอีกมุมประทับใจของชาวโลกในตลอดหลายสิบปี ที่ผ่านมา

Zermatt เซอร์แมท

การท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้เราเลือกใช้รถไฟส�าหรับการเดินทาง ข้ามเมืองและไปยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เพือ่ เรียนรูท้ งั้ เส้นทางและขัน้ ตอนการ เลือกใช้ตวั๋ รถไฟ เพราะการเดินรถไฟในสวิตเซอร์แลนด์ถอื เป็นระบบการคมนาคม ยอดเยี่ยมเบอร์ต้นๆ ของโลกและก็ตรงเวลาที่สุด กลายเป็นโอกาสดีๆ ที่ได้ เปิดประสบการณ์ใหม่ในการชมทิวทัศน์สองข้างทางไปพร้อมกันเพราะวิวสวยมาก และทันทีที่รถไฟแล่นเข้าสู่เขตเมือง “เซอร์แมท” (Zermatt) เป้าหมายถัดมาของ เราก็ย่ิงชัดเจนว่าเมืองเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ ไม่ธรรมดา และจะไม่ธรรมดาเสียยิง่ กว่าทีค่ ดิ เพราะนีค่ อื เมืองทีต่ งั้ ของ “ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn) ที่ได้ฉายาว่าเป็น “มงกุฎแห่งเทือกเขาแอลป์”

www.checktour.com


//// ISSUE 59 DECEMBER 2016

Matterhorn แมทเทอร์ฮอร์น

ทีเ่ ซอร์แมทมียอดเขาชือ่ ดังอยู่ 2 แห่ง นัน่ คือ “แมทเทอร์ฮอร์น” (Matterhorn)และ “กอร์เนอร์แกรท” (Gornergrat) หากจะชมวิว แมทเทอร์ฮอร์นให้สวยงาม ชัดเจน ถ่ายภาพแมทเทอร์ฮอร์น ให้ได้มมุ สวยๆ ก็ตอ้ งขึน้ มาบนกอร์เนอร์แกรทนีแ่ หละ และแม้จะ เดินทางมาเทีย่ วแถบนีใ้ นช่วงฤดูรอ้ นเราก็จะยังได้เห็นหิมะทัว่ พืน้ ที่ โดยเฉพาะบนยอดเขา สภาพอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจัด เพราะ ฉะนั้นเสื้อยืดหรือแจ็กเก็ตบางๆ ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้ว

Jungfraujoch ยอดเขาจุงเฟรา

ส่วนอีกไฮไลท์ที่มักชวนให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นอย่างมากมาย ก็คอื การทีจ่ ะได้ขนึ้ ไปชม “ยอดเขาจุงเฟรา” (Jungfraujoch) ซึง่ เป็น พื้นที่ที่เรียกว่า “Top of Europe” นั่นคือเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรป เราส�ารวจเส้นทางโดยการแวะพักค้างคืนที่เมือง “อินเตอร์ลาเคน” (Interlaken) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง “ทะเลสาบทูน” (Tune Lake) และ “ทะเลสาบเบรียนซ์” (Brienz Lake) แล้ววันรุ่งขึ้นจึงค่อยเดินทางสู่ ยอดเขาจุงเฟราโดยนัง่ รถไฟไปยัง “สถานีกรินเดลวาลด์” (Grindelwald) ต่อไปที่ “ไคลเนไชเด็ก” (Kleine Scheidegg) จนสุดท้ายรถไฟก็พา เราเดินทางมาถึงยอดเขาจุงเฟราในเวลารวมกว่า 1 ชั่วโมง www.checktour.com

7


Glacier 3000 กลาเซียร์ 3000

คุม้ ค่าทีส่ ดุ กับการได้ใช้บริการรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ทไี่ ด้รบั การยอมรับว่ามีระบบรางยอดเยีย่ มทีส่ ดุ อีกแห่งหนึง่ ของโลก และเส้นทางต่อไปยัง “กลาเซียร์ 3000” (Glacier 3000) เราก็จะเดินทางด้วยรถไฟเข้าสูเ่ ขตเมือง “โกล เดอ ปิยง” (Col De Pillon) ซึ่งนอกจากจะมีทิวทัศน์อลังการของ กลาเซียร์ 3000 ให้เราชมแล้ว เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานีที่มีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ สามารถจุผโู้ ดยสารได้มากถึง 125 คน แต่ครัง้ นีด้ ว้ ยความโชคดีแบบไม่ทนั ได้ตง้ั ตัวก็คอื บริเวณเชิงเขาก่อนขึน้ สูก่ ารชมกลาเซียร์ 3000 มีการจัดแสดงรถยนต์โบราณอายุเกิน 90 ปีในชื่องาน “Lionel Meylan, Montreux” เจ้าของรถจ�านวนมากนัดหมายกันน�าของรัก ของหวงมาอวดโฉมกันเกือบร้อยคัน และทีถ่ อื ว่าโชคดีกเ็ พราะในปีถดั ไปก็จะย้ายไปจัดกันทีอ่ นื่ ๆ สลับกันไปไม่ซา�้

สวิตเซอร์แลนด์ ยังมีท่ีเที่ยวอีกหลายแห่งที่น่าสนใจอีกเพียบ ติดตามอ่าน “สวิตเซอร์แลนด์” แบบเต็มๆ ได้ที่ CheckTour Magazine บนแผงหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศ สั่งซื้อ 02 378 1411 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพพลิเคชัน Ookbee, Se-ed, The 1 Book, MEB, AIS Bookstore, TrueBook และที่ www.openserve.co.th

Special Thanks

ดรีม เดสติเนชั ่นส์ ทัวร์ www.dd-tours.com 02-245-4526-8 / 02-245-4540

Emirates Airline www.emirates.com

New Year 2017

ดูไบ อาบูดาบี

G2 Travel www.g2-travel.com

4วัน 3คืน

EK

ติดตามรับชมวิดีโอ สวิตเซอร์แลนด์ ได้ที่ www.checktour.com www.youtube.com (มากกว่าเที่ยว)

• ดูไบ • อาบูดาบี • ทัวร์ทะเลทราย • ขึ้นตึกเบิร์จ คาลิฟา

เดินทาง : 31-3 ม.ค. 60

49,900.รวมทุกอย่างยกเว้นทิป

ดรีม เดสติเนชั่นส์ ทัวร์

Dream Destinations Tour

02-245-4526-8 | 02-245-4540 www.dd-tours.com

ท่องเที่ยวจุดหมาย ปลายฝัน กับเรา


//// ISSUE 59 DECEMBER 2016

www.checktour.com

9


Say Hi Japan : iSSUE 41 dEcEmbEr 2016

STORY / PHOTO BY : ไกรศร วิจารย์ประสิทธิ์

ญีป ่ น ุ่ เป็นอีกประเทศหนึง ่ ทีม ่ ก ั ท�าให้เราแปลกใจได้เสมอเมือ ่ มีการ บุกเบิกสถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ วใหม่ๆ ให้ชาวโลกได้รจ ู้ ก ั และล่าสุดกับ “ยามากะ” (Yamaga) เมืองที่น่าสนใจอีกแห่งซึ่ง Checktour Magazine และ คณะสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่ได้เที่ยวไปด้วยกันกับ “คุณจิรายุ ก่อกอง” ประธานกรรมการบริษัท เน็กซ์ เวิลด์ จ�ากัด (Nex World) และเพิ่งรู้ เดี๋ยวนี้เองว่ายามากะเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดคุมาโมโต้บ้านเกิดของ หมียักษ์สีด�าชื่อดังอย่างคุมะมงนั่นเอง

คุณจิรายุ ก่อกอง

keep Smilling kumamoto project โปรแกรมครัง้ นีม้ คี วามหมายมากขึน้ เมือ่ ได้ทราบว่านอกจากยามากะแล้วคณะจะได้แวะเทีย่ วเมืองคุมาโมโต้ และฟุกุโอกะด้วย พวกเราถึงปลายทางที่สนามบินฟุกุโอกะ จากนั้นนั่งรถบัสไปยังเมืองยามากะ ระหว่างทางฟัง ข้อมูลจาก คุณจิรายุ ก่อกอง ทราบว่ายามากะเป็นเมืองโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมในอดีตไว้ไม่ เปลี่ยนแปลงและเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้าด้านการเกษตรมาแล้วโดยเฉพาะการเป็นแหล่งปลูก ข้าวที่ส�าคัญของญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งน�้าแร่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย เที่ยวยามากะจึงไม่ต่างอะไรกับ การย้อนอดีตกลับไปพบกับความเก่าแก่ซึ่งเชื่อว่ามีคนไทยจ�านวนมากที่ชื่นชอบเที่ยวญี่ปุ่นสไตล์นี้

Buzen Kaido บุเซน ไคโด

เที่ยวเมืองโบราณก็ต้องมาชมย่านโบราณก่อนเป็นอันดับ แรก “บุเซน ไคโด” (Buzen Kaido) จริงๆ แล้วเรียกที่นี่ว่าเป็น ถนนสายเก่าแก่ของเมืองน่าจะเหมาะกว่า ถนนริมแม่นา้� คิคจุ กิ าวะ (Kikuchigawa River) สายนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็น เอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองยามากะจนแยกกันไม่ออก เป็นเหมือน ศูนย์รวมมรดกทางวัฒนธรรมและทางการของเมืองให้การอนุรกั ษ์ อย่างดีมาตลอดช่วง 200-300 ปีที่ผ่านมา พูดได้ว่าเวลาเปลี่ยน แต่สภาพไม่เปลีย่ น นับแต่มขี นึ้ ในยุคเอโดะถึงปัจจุบนั ก็ยงั คงเดิม SpeCial THankS

ติ ด ต า ม อ ่ า น Sa y H i J a pa n

แบบเต็มอิ่มได้ใน Checktour Magazine ที่ ร ้ า นหนั ง สื อ ชั้ น น� า ทั่ ว ประเทศ และทาง แอพพลิ เ คชั่ น บนสมาร์ ท โฟนและแท็ บ เล็ ต Ookbee, Se-ed, The 1 Book, True Book, Meb, www.openserve.com

www.nexworldclub.com Tel : 02 592 4475 -7

SparkLingual Co.,Ltd.

www.checktour.com

Yamaga City

Chiyomatsu


//// ISSUE 59 DECEMBER 2016

www.checktour.com

11


www.checktour.com


แค่ SEARCH

ง่ายนิดเดียว

คลิกดูได้เลยจร้าาาา รวมทัวร์คุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

ค้นหาทัวร์ ตามงบ

ค้นหาทัวร์ ตามวันที่สะดวกเดินทาง

WWW.CHECKTOUR.COM หาทัวร์เที่ยว คลิกเดียวรู้เรื่อง !! ประเทศ งบประมาณ

ใส่ประเทศหรือเมือง งบประมาณ


ก่อนอืน ่ ต้องขอแสดงความยินดีกบ ั นิตยสารเช็คทัวร์ สุดยอดนิตยสารท่องเทีย ่ ว ที่ได้ตีพิมพ์สิ่งดีๆ ที่น่าสนใจ ให้คนไทยได้อ่านกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว ส� า หรั บ เดื อ นธั น วาคมนี้ ชู ใ จอยากเขี ย นและน� า เสนอให้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นนิ ต ยสาร Checktour ในเล่มครบรอบ 6 ปี ในหัวข้อ "ท�ำอย่ำงไรถึงอยำกให้คนมำใช้บริกำรทัวร์" ที่ชูใจอยากแสดงออกทางด้านนี้เนื่องจาก ชูใจก็เป็นคนจัดทัวร์และเคยซื้อทัวร์ไปด้วย เลยอยากแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์กับท่านผู้อ่านและเพื่อนเอเจนท์ด้วยกัน

• ทีมหน้าบ้าน (หัวหน้าทัวร์) และหลังบ้าน (โอเปอร์เรชั่น) ต้องแข็งแรง ท�างานเป็นทีม มีการพูดคุยตกลงและท�าตามแนวทางที่บริษัทฯ ต้องการ •ทีมไกด์ทรี่ บั งาน ต้องตัดสินใจได้ ในเมือ่ เป็นตัวแทนบริษทั ฯไปท�างาน หาก เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรืออะไรที่ต้องตัดสินใจได้ ต้องท�าในท่วงที (ชูใจ ว่าข้อนี้ส�าคัญที่สุด) **ลูกค้าเคยพูดกับชูใจว่าจะดูบริษัทฯว่ามืออาชีพหรือ ไม่ ให้ดูข้อนี้

• ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ที่ไป ต้องเข้าใจแนวทางของบริษัทฯ ที่รับงาน จะเป็นไกด์ประจ�าหรือฟรีแลนซ์ ต้องรักบริการที่ท�ามาจากใจ ชูใจ เคยคุยกับลูกค้าท่านหนึ่ง เค้าบอกผมว่า "ท�าไมเค้ายังใช้บริการ First Planet ตลอดรู้ไหม?... เพราะทีมงานทุกคนท�าออกมาจากใจ ไม่ใช่ ท�าเพราะหน้าที่ เค้าดูออกนะ" ยิ้มแก้มปริสิครับรออะไร • ชูใจเน้นย�า้ กับทีมงานในบริษทั ฯ พีๆ่ น้องๆ เสมอ ออนไมค์ตอ้ งเป็น ไม่เก่งฝึกได้ บริการและยิ้มแย้มไว้ รับของต้องไหว้ • หัวหน้าทัวร์ต้องเป็นคนละเอียดอ่อน ชูใจถูกฝึกมาตั้งแต่ เราเริ่มท�าแรกๆ ในกระเป๋าควรพกอะไร คิดแทนลูกค้า แล้ววางระบบหัวหน้าทัวร์ในทางเดียวกัน อาทิเช่น ลูกค้า ขอยาพาราฯ ชูใจเคยเห็น..อ๋ออยูก่ ระเป๋าใหญ่ครับ เดีย๋ วเอา ให้นะครับ (ค�าว่าเดี๋ยวคือไม่รู้เมื่อไร บางทีลูกค้าหายแล้ว 55) ฉะนัน้ ควรพกยาทีจ่ า� เป็นติดตัวตลอดในกระเป๋าเป้ ท�า เป็นกล่องเล็กๆ ไว้ /หนังยาง/พลาสเตอร์/กุญแจล็อก กระเป๋าส�ารอง/ที่ตัดเล็บ (โดยเฉพาะหน้าหนาว หนังหลุด เล็บฉีก เจอตลอด) ลูกค้าจะประทับใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆนี้มาก คือคิดล่วงหน้าว่าเราจะเจออะไรบ่อยๆ • ข้อนี้ส�าคัญกับกรุ๊ปเหมามาก มีเงินส�ารองให้ไว้หัวหน้า ทัวร์ใช้ค่าเบ็ดเตล็ด ตัดเงินส่วนหนึงออกมาไว้บริการลูกค้า ขนมท้องถิ่น/น�้า ต้องมี ตัดก�าไรออกหน่อย ยกระดับ มาตรฐานทัวร์ให้สูงขึ้น • ปัจจุบัน ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะ ทั้งทัวร์ราคาถูก/ รอทัวร์ โปรไฟไหม้ แต่ถ้าบริษัทฯนั้นสร้างมาตรฐานที่ดี วางระบบ หัวหน้าทัวร์/ไกด์ ไปในแนวทางเดียวกัน ชูใจยังเชื่อว่าคน ยังต้องใช้ทัวร์เที่ยวอีกนาน • หลายๆ ครั้ง ที่ทีมงาน First Planet และชูใจไปประมูล งานทัวร์ เราแพงกว่าหลายๆ เจ้าแต่เราจะบอกเหตุผลว่า ท�าไม สุดท้ายหลายๆ ลูกค้าก็เลือกของแพงมากกว่าถูก

3

ท�ำอย่ำงไร

อยากให้คนมาใช้ทัวร์

4

• ก้าวไปด้วยกัน First Planet Travel เริ่มต้นจับมือกับนิตยสาร Checktour มาตั้งแต่ฉบับแรกจนมาถึงเล่มนี้ครบรอบ 6 ปี เริ่มตั้งแต่ มีกรุ๊ปเหมาปีละ 40-50 กรุ๊ป จวบจนปี 2559 เรามีบริการกรุ๊ปเหมาทุก ประเภท ทัง้ กรุป๊ เล็ก 4-5 คน ไปจนถึงหลายร้อยคน และยังขายจอยทัวร์ ขายตัว๋ เครือ่ งบิน บริการจองทีพ่ กั และบริการด้านวีซา่ (อาจจะดูเล็กๆ ในสายตาบริษทั ใหญ่ๆ แต่เราก็ภมู ใิ จทีไ่ ด้ทา� ทัวร์ระดับมาตรฐาน) และ จะบอกว่ามากกว่า 10 กรุ๊ปก็มาจากการสนับสนุนของท่านผู้อ่าน นิตยสารเช็คทัวร์นี้เอง ขอบคุณมากครับ

72 i FiRst planet

1

2

5

6

• เศรษฐกิจไม่ดี เป็นเรือ่ งจริง แต่เราท�าทัวร์ให้ดไี ด้ ทุกวันนีท้ ี่ First Planet ยังอยู่ได้เพราะทีมงานหน้าบ้าน(ไกด์ของบริษัทและไกด์ฟรีแลนซ์ประจ�า และทีมงานหลังบ้าน(โอเปอเรชั่น/ตั๋ว/บัญชี/วีซ่า/แมสเซนเจอร์) เรา ประชุมกันเป็นประจ�าและทีมงานเป็นทีม และชูใจอยากกระซิบเบาๆว่า ปีหน้า 2560 ที่จะมาถึง บริษัทฯจะเปิดตัวบริษัททัวร์น้องใหม่ ในนาม “TRAVEL WONDERS Co.,Ltd" หรือ “บริษัท ทราเวิล วันเดอส์ จ�ากัด” ...มหัศจรรย์แห่งการท่องเที่ยว...แล้วเจอกับสิ่งดีๆ ที่เราจะมอบให้กับ ลูกค้านะครับ


สัมผัสความหนาว พวกเราชาว First Planet Travel และ Travel Wonders ฝากท่านผูอ ้ า่ นไว้ในดวงใจด้วยนะครับ นี่ที่ก�าลังปั่นผลงานอยู่ อีกไม่กวี่ น ั ก็จะได้ถา่ ยรายการกับ ท่านบก.เช็คทัวร์ กับรายการมากกว่าเที่ยว ที่ "ซาปา เวียดนามเหนือ" แล้วจะมาบอกว่าหนาวๆ อย่างนีม ้ อ ี ะไร น่ า เที่ ย วกั น

สุ ด ท้ า ยนี้ ข ออาราธนาสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

คุณพระศรีรต ั นตรัย ดลบันดาลให้ท่านผู้อ่าน ทีมงาน Checktour ทุกท่านรวมถึงเพื่อนๆ Agency สุขภาพ แข็งๆแรงๆ ดี มีเงินทอง และร�า่ รวยความสุขตลอดไป ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า รอรั บ และเจอสิ่ ง ใหม่ ๆ ตลอดไปในปี 2560 นี้ พร้อมกัน... สวัสดีครับ

แดนอาทิตย์อุทัย

โตเกียว ลานสกี ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน (JL)

โตเกียว / วัดอาซากุซะ / ช้อปปิ้งชินจูกุ / แช่น�้าแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี / ฟาร์มสตอเบอรี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ / ทาคายาม่า / หมูบ ่ า้ นชิราคาวาโกะ นาโกย่า / NABANA NO SATO [ชมเทศกาลไฟ] เกียวโต / วัดคิโยมิสึ / โอซาก้า / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เดินทำง 10-15, 17-22 24-29 ม.ค. 31 ม.ค.-5 ก.พ. 60

ราคา

44,900.-

ฮอกไกโด “โซอุนเคียว ซัปโปโร โอตารุ” เทศกาลน�้าแข็งที่ ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด

ชมโชว์เพนกวิน - ขับสโนว์โมบิล - หมู่บ้ำนไอนุ เมนูปู 3 ชนิด - ออนเซน

สอบถำมได้ตลอดเวลำ

@firstplanet firstplanettravel first.planet

อาซาฮิกาว่า / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / น�้าตกกิงกะ-น�้าตกริวเซ / บิเอ ลานสกี SNOW MOBILE / คลองโอตารุ / พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกา ไอน�้าโบราณ / เทศกาล OTARU / พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวไอนุ เมืองโนโบริเบ็ทสึ / จิโกกุดานิ / ชมพูเขาไฟโชวะชินซัง / ทะเลสาบโทยะ ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตอิชย ิ ะ ช้อปปิง้ ย่านทานุกโิ คจิ / ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2017

เดินทำง 2-7,3-8,4-9,5-10 6-11,7-12 8-13 ก.พ. 60

เริ่มต้น

68,900.-

สเปเชี่ยล

ซากุ ร ะ & กิ โ มโน 6 วัน 3 คืน (XJ) ไฮไลท์การเดินทาง!!! -ชมซากุระ สวนสาธารณะอุเอโนะ -สัมผัสประสบการณ์การใส่ชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิสึ -เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ขาปู+ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น -พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีฟรีอิสระ

เดินทำง 28 มี.ค.-2 เม.ย. 29 มี.ค.-3 เม.ย. 31 มี.ค.-5 เม.ย.

แผนกกรุ๊ปเหมาต่างประเทศ : น้องอ้อ/น้องแหม่ม แผนกกรุ๊ปเหมาในประเทศ : น้องรถเมลล์ (เจ้ำของนำมปำกกำรถเมลล์เตชัน ่ )

แผนกทัวร์หน้าร้าน : น้องปำม/ น้องดำว แผนกวีซ่ายุโรป/อเมริกา : น้องติ๊ต่ำง แผนกตั๋วเครื่องบิน : พี่เจี๊ยบ สุดแซ่บ เรำยินดีบริกำร 0-2525-2235 สำยด่วน 08-6318-0608 (ตลอด 24 ชม.)

ราคา

41,500.-

บริษัท เฟิร์สท์ แพลนเนท ทราเวิล เซอร์วิส จำากัด 335/11 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2525-2235, 081-708-8355 แฟ็กซ์ : 0-2525-2237 อีเมล์ : info@firstplanet.co.th, chukiat@firstplanet.co.th

เว็บไซต์ : www.firstplanet.co.th ยินดีจัดกรุ๊ปเหมาองค์กร / ราชการ / ศึกษาดูงาน / มหาวิทยาลัย


สวัสดีครับ

ท่านผู้อ่าน CheckTour ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ผม ปาร์ค... พี แอนด์ ซี ฮอลิเดย์ ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลก ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันครับ

สร้างสรรค์

ยิ่งกว่าฝัน ให้เป็นจริง

ส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ มีให้เห็นกันอยู่หลายรูปแบบ อาทิ ท่านสามารถ เดินทางโดยเครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ หรือ รถส่วน ตัวตลอดจนการขับรถท่องเที่ยวเองในภูมิภาค ต่างๆในรูปแบบของการท่องเทีย่ วทัว่ ไปในโลกใบนี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เราจะใช้ พาหนะเครื่องบิน บินออกจากประเทศไทยและใช้ รถโค้ชส�าหรับเดินทางกันในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ ๆ โดยสะดวก แต่ในปัจจุบันการเดินทางอีกรูปแบบ คือการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือส�าราญ ที่มีอยู่ทั่ว ทุกมุมโลก ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการท่อง เที่ยวเรือส�าราญตามที่ต่างๆของโลกใบนี้ครับ

74 I P&C HOLIDAYS

รู้จักกับผมกันก่อน ผม รังสรรค์ ชื่นอารมย์ หรือ เรียกกันในชื่อเล่นว่า ปาร์ค ผมอยู่ในวงการการท�าทัวร์ มากว่า 15 ปีเริ่มต้นด้วยการเป็นหัวหน้าทัวร์และต่อมาได้เปิดท�าบริษัททัวร์เป็นของตัวเอง ในนาม พี แอนด์ ซี ฮอลิเดย์ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 9 ปีพอดิบพอดี ทาง พี แอนด์ ซี ฮอลิเดย์ เราท�าแต่กรุ๊ปเหมาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า incentive group ซึ่งจะเป็นงานถนัด ทาง พี แอนด์ ซี ฮอลิเดย์ เราท�ากรุ๊ปเหมาทุกรูปแบบการท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่ 2 ท่านไปจนถึง ที่เราเคยจัดมากสุดกว่า 1,000 ท่านในการเดินทางพร้อมกันหมด ไม่ว่าจะไปที่ใหนในโลก หรือท�ากิจกรรม ท่องเที่ยว ดูงาน จัดคอนเสิร์ต ถ่ายท�ารายการต่างๆหรือ ภาพยนต์ ทาง เราเคยให้การบริการมาแล้ว และทีส่ า� คัญเรารูใ้ จในการท�าทัวร์ให้บริษทั ของท่านหรือองค์กร ของท่านประสบความส�าเร็จในการเดินทางทุกวัตถุประสงค์ เอาล่ะครับ โฆษณาบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาคุยถึงเรื่องที่ผมเกริ่นน�าเรื่องเรือ ส�าราญกันครับ การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบเรือส�าราญเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวที่ สะดวกสบาย ให้ทา่ นพักผ่อนกันได้เต็มทีไ่ ม่ตอ้ งเก็บกระเป๋าย้ายโรงแรมกันบ่อยๆซึง่ หลายๆ ท่านสงสัยว่าการท่องเที่ยวแบบนี้จะสะดวกสบายได้อย่างไร จะมีอาการเมาเรือมั้ย เป็น ค�าถามทุกครั้งที่มีการคุยกันในเรื่องนี้. เรือส�าราญต่างๆที่ให้บริการอยู่ทั่วไป ทั่วโลกนั้น ขนาดของเรือล�าใหญ่มากจุนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารตั้งแต่หลักร้อย ถึงหลักพันคน มีให้ บริการกันอยู่หลายๆบริษัท แต่ละบริษัทก็มีเรือหลายๆล�าคอยให้บริการตามความเหมาะ สมของภูมิภาคนั้นๆและฤดูของการท่องเที่ยวครับ ผมยกตัวอย่างบริษัทเรือส�าราญ ให้บริการกันอยู่หลายๆ ล�า อาทิ Norwegian Cruise Line / Costa / Royal Caribbean/ Carnival / P&O Princess Cruises Ltd. / Cunard Line Ltd. / Princess Cruises / MSC CRUISE เป็นต้น


“สร้างสรรค์ยิ่งกว่าฝันให้เป็นจริง” มอบประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อคุณและคนที่คุณรัก ด้วยการเดินทางในทุกแห่งและทุกรูปแบบที่ต้องการ กับบริการเหนือชั้นที่คุณจะไม่มีวันลืม ซึ่งมีให้บริการกันหลายเส้นทาง ทั้งในเอเชีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลียหรือ ในยุโรปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ก็มีให้ บริการกันเยอะเลยทีเดียว ยังไม่รวมถึงแถบ อเมริกาทางตอนใต้หรือทางตอนเหนือ แคนาดา อลาสก้า และในแถบสแกน ดิเนเวียน เป็นต้น จะเห็นได้วา่ มีครอบครุมทุกมุมโลกเลยทีเดียว ซึง่ รายละเอียดแต่ละบริษทั ก็จะมีการให้บริการแตกต่าง กันออกไปซึ่งจะคุยกันในโอกาศต่อไป การท่องเที่ยวเรือนั้นบนเรือส�าราญมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครันหรือเรียกว่าท่านสามารถอยู่บนเรือโดยมี กิจกรรมให้ท่านท�าได้ไม่เบื่อหรือจะเป็นอาหารมื้อต่างๆบนเรือส�าราญนั้นมีให้เลือกรับประทานได้หลากหลาย ตามมื้อ อาหารหรือของว่างระหว่างวันทีม่ บี ริการทัง้ แบบมีคา่ ใช้จา่ ยและทานได้ฟรี ตามมุมต่างๆของเรือส�าราญ หรือท่านจะพัก ผ่อนกับคาสิโน เครื่องเล่นต่างๆเช่น มินิกอล์ฟ สระว่ายน�้า ปีนหน้าผาจ�าลอง บาสเก็ตบอล โบว์ลิ่ง ตีปิงปอง เป็นต้น ซึ่งเรือแต่ละล�าก็มีการให้บริการแตกต่างกันไป บางกิจกรรมก็มีค่าใช้จ่าย หรือบางกิจกรรมก็ลงชื่อยืมอุปกรณ์ไปเล่นได้ กิจกรรมทีน่ า่ สนใจทีเ่ รือทุกล�ามีให้ไว้บริการคือ การแสดงโชว์ เรือทุกล�าจะมีหอ้ งทีใ่ ช้ในการแสดงโชว์ หรือ เธียเตอร์ ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายล�าเรือ มีการแสดงโชว์ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละวัน ท่านสามารถชมการแสดง โชว์ได้โดยบางโชว์อาจจะต้องไปส�ารองที่นั่งไว้ก่อนเนื่องจากที่นั่งในการชมมีจ�านวนจ�ากัด โดยทั่วไปแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากท่านเป็นนักเสี่ยงโชคเรือส�าราญส่วนใหญ่ จะมีคาสิโนไว้บริการให้ท่านได้เสี่ยงโชคกันตามอัธยาศัย จะมีบางล�า เท่านั้นเองที่ไม่มีบ่อนคาสิโน ส�าหรับห้องพักบนเรือก็มีหลายขนาด เช่น ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง หรือห้องแบบมีหน้าต่าง และห้องมีระเบียง แม้ กระทั่งห้องสูทที่มีหลายรูปแบบ ให้ท่านเลือกได้ตามความต้องการ รูปแบบห้องก็จะแตกต่างกันไปตามแบบของบริษัท เรือนั้นๆ ผมแนะน�าว่าการท่องเที่ยวบนเรือส�าราญนั้นควรจะเลือกห้องพักแบบมีระเบียง ในวันที่ตื่นเช้ามาเปิดประตู ระเบียงออกมาสูดอากาศบริสทุ ธิใ์ จกลางทะเลหรือมหาสมุทร ขอบอกว่ามันสดชืน่ ยิง่ นัก และท่านทีช่ อบมุมสงบสามารถ นั่งเล่นหรืออ่านหนังสือเล่มโปรดที่ระเบียงพร้อมชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่เรือวิ่งผ่าน ได้อรรถรสยิ่งนัก และในห้องพัก ทุกห้องจะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เริ่มจากห้องน�้า ทุกห้องพักจะมีห้องน�้าทุกห้องซึ่งได้มาตรฐานมีไดเป่าผม มี ฝักบัวอาบน�้า มีอ่างล้างหน้า ซึ่งโดยรวมไม่ต่างอะไรกับห้องพักโรงแรมที่คุ้นเคย ทั้งยังมีตู้เย็น กาน�้าร้อน ชา กาแฟ ให้บริการในห้องพักอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทเรือว่าจะมีการตกแต่งรูปแบบของห้องพักและของใช้ต่างๆภายในห้อง ซึ่งแตกต่างกันไปครับ ความสะดวกสบายที่เหมาะกับการพักผ่อน การเที่ยวเรือส�าราญเป็นอีกช่องทางในการท่องเที่ยวส�าหรับทุกท่าน แล้วฉบับหน้าผมจะมารีวิว เรือส�าราญใหม่ล่าสุดของเอเชียให้ทุกท่านได้สัมผัสกันครับ

บริษัท พี แอนด์ ซี ฮอลิเดย์ จ�ากัด

603/30 หมู่บ้านเดอะทรัสต์ ซฺตี้ ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-9444877 แฟกซ์ 02-0014877 Hotline 091 471 8888 อีเมล์ : pandc_holidays@hotmail.com

P&C HOLIDAYS I 75

Checktour Letter 59 Switzerland  

Create by Checktour Magazine Travelling depends on your decision www.checktour.com

Checktour Letter 59 Switzerland  

Create by Checktour Magazine Travelling depends on your decision www.checktour.com

Advertisement