Page 1

boDi es elCommon 100TTur Mont agehandl ei di ngModul eME Rai lModul e L okal i s eerdedi es el s ens ormetdr i edr aden, wel kegeĂŻ ns t al l eer di sophetcommonr ai l s ys t eem,( z i eaf b.A) ,om deME100Tmodul e t ei ns t al l er en.

L ETOP:Des ens orheef tal t i j ddr i eaans l ui t i ngen,nooi tt weeaans l ui t i ngen. Def ot o’ shi er onderweer gevendepos i t i evandes ens orbi j ver s chi l l endedi es el mot or en.


Heti smogel i j kdathetnodi gi som deaans l ui t i ngaant epas s en,wanneerj edeaf z onder l i j ke dr adeni ns t al l eer d.Wanneerj edez eaanpas t ,vol gdandei ns t r uct i eshi er onder .

Wanneerhetni etl uktom eenaans l ui t i ngl ost ekoppel en,gebr ui kdaneen kl ei nmes j eom degel es t r i ps( z i eaf b.1)t ever wi j der en.

T i j denshetaans l ui t envandegr oepdr aden vandeME102BCR,kanhetnodi gz i j nom hetwi t t epl as t i cdeel vandeor i gi nel e s t ekkert ever wi j der en(z i eaf b.2& 3) .I ndi t geval di entuhetr odedeel vandeMagnet i Mar el l i modul et ever wi j der en,( z i eaf b.4) .

T i j denshetaans l ui t envandedr adenvandeME103BCRofdeME103S CR,di entuder ode pl as t i cdel envandeor i gi nel es t ekker st ever wi j der en,( z i eaf b.5& 6) .Af beel di ng7weer geef t des t ekkernadeaanpas s i ng. BEL ANGRI J K:Hetkannoodz akel i j kz i j nom des t r i psopdeMagnet i Mar el l i s t ekkert ever wi j der en ( z i ehi er voordegel epi j l enbi j af b.8)Di tkomto. a.voorbi j s ommi gemodel l envanF or d,S S ang YongenJ aguar .


Pr ogr ammeerdemodul evi adePC of l apt op( z i ehi er voordehandl ei di ngdi e wor dtmeegel ever dmetdemodul e)en s l ui tdeME100Tmodul eaanophet z war t paar s ebl okj evandegel ever de gr oepkabel s .

Bel angr i j k:Magnet i Mar el l i Af t er maketPar t s& S er vi cesS . p. A.wi l benadr ukkendatdet uni ngmodul esUI T S L UI T ENDvoorHI GHPERF ORMANCEdoel ei ndenz i j n.Magnet i Mar el l i Af t er maket Par t s& S er vi cesS . p. A.i sni etaans pr akel i j kvoormi s br ui kvandet uni ngmodul es .Degebr ui kervan dez et uni ngpr oduct eni st enal l ent i j dever pl i chtz i chaandever keer s r egel st ehouden.Magnet i Mar el l i Af t er maketPar t s& S er vi cesS . p. A.i sni etaans pr akel i j kvoors chadedi ever oor z aaktwor dt dooraut o’ sdi evoor z i enz i j nvaneent uni ngmodul e,danwel vanf out envanhetpr oductofeen f out i evei ns t al l at i evanhetpr oduct .

Me100t handleiding  

Installatiehandleiding ME100T Magneti Marelli.

Me100t handleiding  

Installatiehandleiding ME100T Magneti Marelli.

Advertisement