Page 1

การทาภาพสไลด์โชว์ จากเว็บไซต์ www.Slide.com หากต้องการโชว์ภาพสวย ๆ ใน Social Network ต่าง ๆ ท่านสามารถทาได้โดยง่ายผ่าน Web Application ผ่านทาง www.slide.com โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. – 2. เข้าเว็บไซต์ www.slide.com แล้วทาการสมัครสมาชิกก่อน

1. เข้าเว็บไซต์ www.slide.com

2. คลิกที่ “สมัครสมาชิก”

3. การสมัครสมาชิกนั้น ต้องใช้ E-Mail ของ Gmail จึงจะสามารถสมัครได้

3. กรอกข้อมูล เพื่อสมัคร สมาชิก แล้วคลิกที่ “Sing Up” 1 เรียบเรียงโดย อ.พิเชษฐ รุง้ ลาวัลย์


4. ใส่ URL ที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปัน Slide Show (ควรจด URL ไว้ด้วย)

4.

URL

อง URL ที่เราเลือก

นั้นใช้งานได้ (Available) หรือไม่

5. เมื่อจะสร้าง Slide Show

“สร้างสไลด์โชว์”

6. เลือกแม่แบบ (Template) ตามต้องการ

6. คลิกเลือกแม่แบบ ตามต้องการ หรืออาจคลิก “ดูเพิ่ม” หากต้องการเลือกแบบอื่น ๆ

2 เรียบเรียงโดย อ.พิเชษฐ รุง้ ลาวัลย์


7. ทาการค้นหาไฟล์ภาพจากเครื่อง โดยคลิกที่ปุ่ม “Browse”

8. รอให้ Upload

ปรับสีพื้น หลัง 9. ใส่คาบรรยายใต้ภาพ เลือกปรับสีตัวอักษร และสีพื้นหลัง คาบรรยายได้ตามชอบใจ

ปรับขนาดของตัวอักษร ปรับสีของตัวอักษร 3 เรียบเรียงโดย อ.พิเชษฐ รุง้ ลาวัลย์

9. คลิก “บันทึก”


10. เลือกรูปแบบการนาเสนอ Classic, Pink และ Hollywood ซึ่งแต่ละแบบจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกัน แล้วคลิก ที่ปุ่ม “บันทึกสไลด์โชว์”

นอ ใส่รายละเอียดของสไลด์โชว์ 10.

11. ทาการ Copy Code

Highlight Code

โชว์” Ctrl+C

“บันทึกสไลด์ อ

อสั่ง Copy

11. ทาการ copy code 12. จากนั้นกลับมาที่ Blog ของ 4 เรียบเรียงโดย อ.พิเชษฐ รุง้ ลาวัลย์

Code ไปวาง โดยการเพิ่ม Gadget

HTML


เพียงเท่านีก้ ็จะได้ Slide Show เอาไว้อวดเพื่อนๆ ได้แล้วครับ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

หากขนาดของ Slide Show ใหญ่หรือเล็กไปไม่เหมาะกับการนาเสนอ สามารถปรับแต่งขนาดได้ โดย ปรับแต่งที่หัวข้อ “ขนาด”

กาหนดขนาดของ Slide ง ข ความกว้าง = 250 Pixel ความสูง = 262 Pixel

5 เรียบเรียงโดย อ.พิเชษฐ รุง้ ลาวัลย์

Slide Show  
Slide Show  

การทำภาพสไลด์โชว์ผ่านทางเว็บไซต์ slide.com