Page 1

การใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการสอน พิเชษฐ รุง้ ลาวัลย์ : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม


rd 3

Wave อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์

คลื่นลูกที่ 1 (First Wave) : อารยธรรมเกษตรกรรม - สมัยพระเยซู 2000 ปีก่อน - การดารงชีวิต - มหาอานาจหมายถึง

คลื่นลูกที่ 2 (Second Wave) : อารยธรรมอุตสาหกรรม -100 – 200 ปี ก่อน มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม - มีการใช้เหล็ก - ประเทศใดมีอุตสาหกรรม เป็นมหาอานาจ


rd 3

Wave อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์

คลื่นลูกที่ 3 (Third Wave) เป็นคลื่นของ Technology, ICT, Cyber Space - ประมาณ 50 ก่อน ช่วงที่มี Internet (ค.ศ. 1969)

ระบบนิเวศวิทยาแบบดิจิตอล(Digital Ecosystem) GenX 40 up, GenY 17 up, GenZ ต่่ากว่า 17 Clip Day made fo Glass


rd 4

Wave

คลื่นลูกที่ 4 (Fourth Wave) เป็นคลื่นของจิตใจ (Mind) - ธุรกิจที่เกี่ยวกับความกลัว และความหวัง ขายดี - อาจารย์ที่มาในวันนี้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมาก Clip เส้นใยที่ถูกมองข้าม


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (2552-2556) เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT” ประกาศยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มี ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ ผลิ ต และใช้ ส ารสนเทศอย่ า งมี วิจารณญาณและรู้เท่าทัน „ ต้องให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ ICT ในหลักสูตร ภาคบังคับ ในทุกระดับชั้นการศึกษา


การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นับเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ีศักยภาพมากในปัจจุบัน ในปี 2551 มีมูลค่าถึง 62,900 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1) Mobile Application 2) CAI, e-Learning 3) Web Design 4) Animation 5) Games


Mobile Phone Platforms อันดับ 1

- Nokia : 46.9% - Maemo (เมโม) -ร้าน Ovi - ปรับกลยุทธ์ไม่คิด ค่าลิขสิทธิ์การติดตั้ง


Mobile Phone Platforms อันดับ 2

Research in Motion (RIM) - 19.9% - ทาทุกอย่าง ทั้งเครื่อง ทั้ง OS ทั้ง Application


Mobile Phone Platforms อันดับ 3 Apple : 14.4% ( Application 100,000 apps)


Mobile Phone Platforms อันดับ 4 - 8.7% - One OS Multiple vendors (HTC, Sony) - Microsoft Brand (ปัจจุบันเป็น Windows Mobile 7)

ที่มา : http://www.pcdistrict.com/modules/p roductcatalog/product_images/1266 12-windows-7-mobile-5762.jpg


Mobile Phone Platforms อันดับ 5

- Google - 3.9% - Open Source - One OS Multiple vendors (HTC, Motorola, Sony Ericsson, Samsung, i-Mobile)


Mobile Phone Platforms อื่น ๆ Other (Palm/Linux) 3.3% PalmOS เป็นตัวใหม่เทียบเท่า iPhone ที่มา : Gartner.com ปี ค.ศ. 2009


เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต Internet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14

เวิร์ลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (E-mail) บริการโอนแฟ้มข้อมูล หรือระบบเอฟทีพี (FTP) Instant Messaging ห้องสนทนา (Chat Room) วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Videoconference) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)


เทคนิคการสืบค้นข้อมูล Search Engine by Google


ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ไม่ได้วางแผนการค้นหา ได้ข้อมูลเยอะเกินไป ไม่รู้เทคนิคการค้นหา ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง


www.google.co.th


อักษรตัวเล็ก/ตัวใหญ่ ไม่มีผลต่อการค้นหา saengtham college = Saengtham College = SaEnGtHaM CoLlEgE


การค้นหาเป็นวลี “.....”


การค้นหาเป็นวลี “.....”


หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ นามสกุลของไฟล์เช่น • Adobe Portable Document Format = pdf • Microsoft Excel = xls • Microsoft PowerPoint = ppt • Microsoft Word = doc

เช่น Business filetype:ppt


หาข้อมูล ในรูปแบบ .pdf


หาข้อมูล ในรูปแบบ .doc


หาข้อมูล ในรูปแบบ .ppt

new media  

การใช้สือกับการสอน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you