Page 1

SPECIAL REPORT

BOI FAIR 2011 âโÅล¡กÊส´ดãใÊส

äไ ·ท∙ ÂยÂยÑั §ง è่ Âย×ื ¹น §งÒา¹น¹นÔิ·ท∙ÃรÃรÈศ¡กÒาÃรÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁมÂยÔิè่§งãใËห­Þญ‹‹áแËห‹‹§ง»ป‚‚·ท∙Õีè่·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นÃรÍอ¤คÍอÂย 10-25 ¾พÄฤÈศ¨จÔิ¡กÒาÂย¹น 2554 ³ณ ÍอÔิÁมáแ¾พç็¤ค àเÁม×ืÍอ§ง·ท∙Íอ§ง¸ธÒา¹นÕี ¤ค¹นäไ·ท∙Âย·ท∙Ñัé้§ง»ปÃรÐะàเ·ท∙ÈศàเµตÃรÕีÂยÁม¾พºบ¡กÑัºบ¡กÅลÑัºบÁมÒาÍอÕี¡ก¤คÃรÑัé้§ง¢ขÍอ§ง ÊสØุ´ด ÂยÍอ´ด¹นÔิ·ท∙ÃรÃรÈศ¡กÒาÃรÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁมÂยÔิè่§งãใËห­Þญ‹‹áแËห‹‹§ง»ป‚‚ “ºบÕีâโÍอäไÍอáแ¿ฟÃร 2011” ÀภÒาÂยãใµตŒŒáแ¹นÇว¤คÔิ´ด âโÅล¡กÊส´ดãใÊส äไ·ท∙ÂยÂยÑัè่§งÂย×ื¹น ¨จÑั´ดâโ´ดÂยÊสÓำ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¤ค³ณÐะ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃรÊส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁม¡กÒาÃรÅล§ง·ท∙Øุ¹น !

“บีโอไอแฟร 2011” เปนมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งที่ 3 จัด โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เพื่อรวม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ! โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ อันจะเปนประโยชนตอการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของภาค อุตสาหกรรมในอนาคต ! การจัดงานในครั้งนี้ ไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาประยุกตใชเพื่อสงเสริมใหภาค อุตสาหกรรมมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ! การแสดงนิทรรศการ “บีโอไอแฟร 2011” เปนการแสดง เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทย ซึ่ง 82

สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นดานการลงทุน ของนักลงทุนทั้งไทยและ ตางประเทศ ! นอกจากนี้ ยังเปนเวทีในการเผยแพรการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบตอสังคม และการดูแลรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอมของ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนเวทีใหผูประกอบการจากทั่วโลกไดมีโอกาส พบปะเจรจาธุรกิจ และสรางเครือขาย ซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ ตลอด จนสรางความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอ ประเทศ

µตÓำ¹นÒา¹นáแËห‹‹§ง¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ¡กÅลÑัºบÁมÒาÍอÕี¡ก¤คÃรÑัé้§ง !

ในป 2538 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือบีโอ ไอ ไดเริ่มจัดงานนิทรรศการ กาวไกลไทยทำ 38 หรือ บีโอไอแฟร 95 เพื่อรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง

INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 223


SPECIAL REPORT สิริราชสมบัติครบ 50 ป และเพื่อเผยแพรใหคนไทยไดเห็น และสัมผัสถึง ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทย และเทคโนโลยีแหงอนาคต ! บีโอไอแฟร 95 จึงเปนงานนิทรรศการที่ยิ่งใหญที่สุด เทาที่เคย จัดมาในประเทศ และมียอดผูเขาชมงานทั้งสิ้นเกือบ 2 ลานคน จาก ความสำเร็จดังกลาว บีโอไอ จึงไดจัดงานนิทรรศการ เชื่อมั่นเมืองไทย บี โอไอแฟร 2000 ซึ่งสามารถสรางความเชื่อมั่นแกคนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนนักลงทุนทั้งไทยและตางชาติ โดยมียอดผูเขาชมงานสูงถึง 4.5 ลานคน สงผลใหเกิดการทำธุรกิจ เปนเงินถึง 1,247 ลานบาท และมีการ รวมลงทุนทำธุรกิจตอเนื่องอีกนับหมื่นลานบาท ! จากอดีตจนถึงปจจุบัน การจัดงานบีโอไอแฟร มีวัตถุประสงค หลักเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนั้น การ จัดงานบีโอไอแฟร 2011 จึงยังคงวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อรวมเฉลิม ฉลอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา (7 รอบ)

¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมÀภÒาÂยãใ¹น§งÒา¹น·ท∙Õีè่¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ ! การกลับมาอีกครั้งของงาน บีโอไอแฟร ครั้งที่ 3 ในชื่อวา โลก สดใส ไทยยั่งยืน ไดกำหนดพื้นที่จัดแสดงกิจกรรมทั้งหมดเกือบ 240,000 ตารางเมตร ประกอบดวย การแสดงนิทรรศการศาลากลางแจง หรือ Pavilion จำนวน 84 หนวย ซึ่งมีพื้นที่ 166,000 ตารางเมตร และ นิทรรศการภายในอาคารแสดงสินคา จำนวน 3,200 คูหา (Booth) ซึ่งมี พื้นที่ 71,000 ตารางเมตร นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สวนของการจัดสัมมนา และกิจกรรมตางๆ ภายในงานอีกดวย ! การแสดงนิทรรศการกลางแจง บริเวณพื้นที่รอบทะเลสาบ ถูก กำหนดไวจำนวน 84 หนวย เพื่อใหสอดคลองกับการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีศาลา เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีพื้นที่ ประมาณ 2,000 ตารางเมตร สำหรับศาลา อื่นๆ ซึ่งมีพื้นที่ศาลาละ 500 ตารางเมตร จะใชจัดแสดงศักยภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงอนาคตของทั้งนักลงทุนจากตางประเทศและ โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

! สำหรับกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการภายในอาคาร จะแบง เปน 2 สวน ไดแก สวนของอาคารชาเลนเจอร 1-3 และอาคาร 9 ! อาคารชาเลนเจอร 1-3 เปนพื้นที่แสดงนิทรรศการภายใน อาคาร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร ใชสำหรับการ แสดงนิทรรศการและจำหนายสินคาจากหลากหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน เกษตร อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่นและเครื่องประดับ สินคาอุปโภค บริโภค เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวร เครื่องใชในครัว เรือนและอุปกรณของแตงบาน ยานยนตและเครื่องจักร ผลิตภัณฑ กระดาษและสิ่งพิมพ อุตสาหกรรมการรับชวงผลิตและชิ้นสวน ตลอดจน พลังงาน สาธารณูปโภคและบริการ ! พื้นที่ภายในอาคาร เปนที่จัดแสดงนิทรรศการจากหนวยงาน ภาครัฐ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือซิปา พื้นที่1,000 ตารางเมตร ขณะที่บริเวณทางเขาชาเลนเจอร จะ เปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือสสปน. ! นอกจากนี้ อาคารชาเลนเจอร 1-3 ยังเปนพื้นที่แสดง นิทรรศการของมหาวิทยาลัย ธนาคาร สถานทูต หอการคาตางประเทศ ซึ่งรวมกันมาออกรานมากกวา 15 ประเทศ รวมถึงมีการรวมตัวของ อุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ ทั้งจากผูผลิตรายใหญ เชน เวสเทิรน ดิจิตอล และซีเกท ซัพพลายเออรกวา 20 ราย ซึ่งพรอมยกงาน “ฮารด ดิสกไดฟร เอ็กซโป” มาจัดแสดงที่นี่ ตอกย้ำความสำคัญของประเทศไทย ในการเปนฐานสงออกฮารดดิสกอันดับ 1 ของโลก ตลอดจนยังมีความ รวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการประชุมกลุมคลัสเตอรสำหรับ อุตสาหกรรมฮารดดิสกในงานดวย ! อาคาร 9 มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร จัดสรรสำหรับ การจัดประชุมใหญตางๆ ไดแก การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ดานการ ลงทุน (HIA Meeting) การประชุมผูนำและนักธุรกิจจากนานาประเทศ (CEO Forum) หองประชุมสำหรับสัมมนาวิชาการกวา 200 หัวขอ รวม ทั้งมีการแสดงงาน “เทคโนมารท อินโนมารท 2011” ซึ่งจัดโดยกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

INDUSTRIAL DIRECTORY 2012

83


SPECIAL REPORT ÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁมªชÑัé้¹น¹นÓำ¢ขÍอ§งäไ·ท∙ÂยáแËห‹‹¨จÍอ§ง¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่áแ¹น‹‹¹น ! บีโอไอเริ่มเปดจองพื้นที่ตั้งแตปลายป 2553 ซึ่งหลังวันแถลง ขาวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2553 เพียงเดือนเดียว บีโอไอไดรายงานยอดจอง พื้นที่งานบีโอไอแฟร 2011 “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” 10 บริษัทชั้นนำของ ไทยและตางประเทศจองพื้นที่แลว 36 พาวิลเลียน สวนพื้นที่แสดงสินคา ในอาคารชาเลนเจอรและอาคาร 9 ก็มียอดจองแลว 288 บูธ ! มาถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 บีโอไอไดรายงานวา ภาคเอกชน ไทย-เทศ แหจองพื้นที่จัดแสดงพาวิลเลียนในงานบีโอไอแฟร 2011 โดย บริษัทชั้นนำจากทุกกลุมอุตสาหกรรมพรอมรวมแสดงสุดยอดเทคโนโลยี สวนพื้นที่ในอาคารชาเลนเจอรสำหรับจำหนายสินคาถูกจองแลวกวาครึ่ง ! โดยจุดขายสำคัญของศาลานิทรรศการ “ไทยแลนด พาวิล เลียน” และ “บีโอไอ พาวิลเลียน” ในงานบีโอไอแฟร 2011 คือการ กอสรางดวยวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และชวยประหยัดพลังงาน ตลอดชวงจัดแสดง 16 วัน ! เดือนมีนาคม 2554 ที่ผานมา บีโอไอไดรายงานวา บีโอไอแฟร 2011 มียอดจองพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจง ริมทะเลสาบ เมืองทอง ครบ 84 พาวิลเลียนแลว โดย 30 บริษัทชั้นนำทั้งไทยและตาง ประเทศเขารวมพิธีลงนามเซ็นสัญญาจองพื้นที่อยางเปนทางการ ! เดือนพฤษภาคม 2554 ยักษใหญผูผลิตฮารด ดิสก ไดรฟ ชั้น นำของโลก เวสเทิรนดิจิตอล และซีเกท เทคโนโลยี ผนึกกำลังกับกลุมผู ผลิตชิ้นสวนฮารด ดิสก ไดรฟ รวมกันจัดแสดงเทคโนโลยี และ เฉลิมพระเกียรติ ในงาน บีโอไอแฟร 2011 ! และลาสุด หากไดติดตามขาวสารจากบีโอไอจะพบวา การจอง พื้นที่ทั้งหมดนาจะใกลเต็มแลว ทำใหงานบีโอไอแฟร 2011 กลายเปน งานยิ่งใหญแหงปสำหรับคนไทยทุกคน ซึ่งนอกจากจะนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับสรางแบรนดสีเขียว (Green Branding) ของภาคเอกชนแล ว ยั ง เป น เวที ป ระกาศพั น ธสั ญ ญา (Green Commitment) ของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมไทย เพื่อรวมผลักดันใหประเทศไทยกาวสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปใน อนาคต ! ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน BOI FAIR 2011 ติดตอ ศูนย ประสานงานบีโอไอแฟร 2011 โทร. 0-2553-8300 ตอ 8235, 8254, 8270 อีเมล boifair2011@boi.go.th เว็บไซต www.boifair2011.com Social media www.facebook.com/BOIFAIR2011

84

¨จÓำ¹นÇว¹น¤คÙูËหÒาáแÂย¡กµตÒาÁม¡กÅลØุ‹‹ÁมÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁม·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÒาÃร‹‹ÇวÁม§งÒา¹น ºบÕีâโÍอäไÍอáแ¿ฟÃร 2011 »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁม ¨จÓำ¹นÇว¹น¤คÙูËหÒา àเ¡กÉษµตÃรáแ»ปÃรÃรÙู»ป

429

ÊสÔิ¹น¤คŒŒÒาÍอØุ»ปâโÀภ¤ค/ºบÃรÔิâโÀภ¤ค

396

àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งãใªชŒŒãใ¹น¤คÃรÑัÇวàเÃร×ืÍอ¹น/ÍอØุ»ป¡กÃร³ณ¢ขÍอ§งáแµต‹‹§งºบŒŒÒา¹น

276

áแ¿ฟªชÑัè่¹นáแÅลÐะàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง»ปÃรÐะ´ดÑัºบ

332

Ëห¹น‹‹ÇวÂย§งÒา¹นÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ

144

àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งãใªชŒŒäไ¿ฟ¿ฟ‡‡ÒาáแÅลÐะÍอÔิàเÅลç็¡ก·ท∙ÃรÍอ¹นÔิ¡กÊส

354

ÂยÒา¹นÂย¹นµต àเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¨จÑั¡กÃรáแÅลÐะÍอØุ»ป¡กÃร³ณ

396

ÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃรÃรÑัºบªช‹‹Çว§ง¡กÒาÃร¼ผÅลÔิµตáแÅลÐะªชÔิé้¹นÊส‹‹Çว¹น 264 ¼ผÅลÔิµตÀภÑั³ณ±ฑ¡กÃรÐะ´ดÒาÉษáแÅลÐะÊสÔิè่§ง¾พÔิÁม¾พ

198

¾พÅลÑั§ง§งÒา¹น ÊสÒา¸ธÒาÃร³ณÙู»ปâโÀภ¤คáแÅลÐะºบÃรÔิ¡กÒาÃร

165

ÃรÇวÁม·ท∙Ñัé้§งËหÁม´ด

2954

INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 223

BOI FAIR 2011  
BOI FAIR 2011  

all about boi fair 2011

Advertisement