Page 1

เงินของหมูบาน ชื่อ – สุกล นางสาวสุภัทรา ศรีอําไพ ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ เบอรโทรศัพท 0-2593-1969 ชื่อเรื่อง เงินของหมูบาน เปนการแกไขปญหาเกี่ยวกับ การดําเนินงานกองทุนหมูบาน เหตุการณเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2554 สถานที่เกิดเหตุการณ ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ขาพเจาไดรับหนังสือรองเรียนจากประชาชน ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วา กองทุนหมูบาน ไมมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําให สมาชิกที่ประสงคจะกูเงินและชําระหนี้เงินกูไมสามารถกระทําได ทางอําเภอจึงไดเชิญคณะกรรมการ กองทุนฯ มาประชุมเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวา คณะกรรมการกองทุนฯ ไมไดดําเนินงานตาม บทบาทหนาที่ของตนเองหลังจากที่กองทุนฯ จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว และสมาชิกบางสวนทีกูเงินไป ไมยอมชําระหนี้ใหกับกองทุนฯ ตามที่ไดทําสัญญากันไว กรรมการมิไดมีการทวงถามเปนลายลักษณอักษร อําเภอจึงใหคณะกรรมการจัดประชุมสามัญประจําปและเชิญสมาชิกทุกคนมารวมประชุม ในวันประชุม (วันที่ 6 มีนาคม 2554) สมาชิกที่ กูเงินไปอางวาที่ไมชําระหนี้เงินกูใหกับกองทุนฯ เพราะวา กองทุ น ฯ คิ ด ดอกเบี้ ย และค า ปรั บ ย อ นหลั ง หลายป ซึ่ ง รวมกั น แล ว เป น จํ า นวนเงิ น ที่ สู ง เกิ น ไปลู ก หนี้ ไ ม มี กํ า ลั ง ความสามารถที่ จ ะชํ า ระหนี้ เ งิ น กู ไ ด บางรายอ า งว า ที่ ไ ม ชําระหนี้ใหกับกองทุนฯ เพราะวาไมรูวาจะไปชําระเงินกับ กรรมการทานใด ไปชําระแลวกรรมการไมยอมรับชําระหนี้ และบางรายเขาใจวาเปนเงินที่รัฐบาลใหฟรีใหแลวไมเอาคืน ในการประชุมไดใชระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงก็ยังไม สามารถหาขอยุติได อําเภอจึงไดชี้แจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของกองทุนฯ ใหกับ สมาชิ ก กองทุ น ได ทราบ และได เสนอแนะแนวทางแก ไ ขป ญ หาของกองทุ น ฯ ในที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ใ ห ดําเนินการ ดังนี้ 1. ใหคณะกรรมการที่กูเงินของกองทุนฯ ไป ชําระหนี้เงินกูกอนเพื่อเปนแบบอยางใหกับ ลูกหนี้รายอื่น ๆ


2. ลูกหนี้รายไดที่ชําระหนี้เงินกูทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันประชุม ทางกองทุนฯ จะไมคิดดอกเบี้ย 3. ใหยกเลิกคาปรับและคิดดอกเบี้ยในระยะเวลาแค 1 ป บันทึกขุมความรู (Knowledge Assets) • กรรมการไมปฏิบัติตามบทบาท หนาที่ • สมาชิกที่กูเงินกองทุนหมูบานไปไมยอมชําระหนี้ • สรางความพอใจใหกับสมาชิก แกนความรู (Core Competency) • การสรางความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ • หาแนวทางและขอยุติ • การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความยืดหยุน กลยุทธในการทํางาน • ศึกษาขอมูล และกฎหมายที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ • กระบวนการมีสวนรวม • ระเบียบ และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง • การจัดเวทีประชาคม ***********************************

KM.เงินของหมู่บ้าน-ภัทร  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you