Page 1

ให้การวางแผนงานแต่งงานเป็นเรื่องง่ายสาหรับคุณ


ทีมงานที่จะไม่ทาให้คุณผิดหวัง ให้การวางแผนงานแต่งงานเป็นเรื่องง่ายสาหรับคุณ


เลือกสไตล์งานแต่งงาน ได้อย่างใจคุณ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Candy lover สีสนั แห่ง ลูกกวาด และ ขนมหวาน 2. Party Style งานแต่งงาน สไตล์ ปาร์ ตี ้ 3. Aloha Style สไตล์ อะโลฮ่า ทะเล และ ชาวเกาะ 4. Luxury romace สไตล์ หรูหรา โรแมนติก 5. Mohibean Style สไตล์ โมฮีเบียน 6. Rock Lover งานแต่งงานสไตล์ร๊อค 7. Vintage Style งานแต่งงาน สไตล์ วินเทจ 8. Oriental Style กลิ่นอาย ของ โลกตะวันออก 9. Country Style สไตล์ คันทรี่ คาวบอย 10. Siam Style งานแต่งงานสไตล์ ไทย แบบ ดังเดิ ้ ม 11 .Lanna Style สไตล์ล้านนา 12.Fantacy Romace แฟนตาซี เทพนิยาย

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

you choose your choice


no.1 Candy lover สีสนั แห่ง ลูกกวาด และ ขนมหวาน


Flower ดอกไม้

Color item

Candyงานแต่Lover Style งงานสไตล์ สีสนั ของลูกกวาด


Place คุ้กกี ้ รูปคูบ่ า่ วสาวสาหรับ แจกให้ แขกในงาน

งานแต่งงานแนวนี ้จะประดับประดาไป ด้ วยขนมหวาน ลูกกวาดสีสนั สดใส เหมาะสาหรับคูบ่ า่ วสาวที่มีใจที่ร่าเริง รักความสนุกสนานแบบเด็กๆ


Candy lover LOGO wedding style Haa Haa Nee Nee #CD 01

#CD 02

Haa Nee

#CD 03

Haa Nee

#CD 04

Haa Nee

Haa Nee #CD 05

#CD 06

คุณสามารถเลือก โลโก้ งานแต่งงาน ตามรหัส คาว่า Haa-Nee ในโลโก้ จะเปลี่ยนเป็ นชื่อของคูบ่ า่ วสาว


no.2 Candy lover สีสนั แห่ง ลูกกวาด และ ขนมหวาน


สไตล์การแต่งตัว นี ้เหมาะสาหรับ การสังสรรค์ที่เน้ นหนักไปในเรื่ อง ของความสนุกสนาน และ ไม่ดเู ป็ น ทางการมากนัก งานแต่งงานสไตล์ นี ้มักเป็ นที่นิยมในกลุม่ วัยรุ่นที่หลง รักความตื่นเต้ นสดใสของงานปาร์ ตี ้

Flower ดอกไม้

Color item เฉดสีที่ใช้สาหรับ งานแต่งงาน


Place สถานที่ Inspiration: มิวสิกวีดีโอ “Last Friday night” ของ Katy Perry

ลักษณะ ภาพบรรยากาศ ของงานที่มีไอเทมของความ สนุกสนาน และสดใสด้ วยสีสนั เหมาะสาหรับ งานแต่งงาน ที่แขก ของงานส่วนใหญ่อยูใ่ น กลุม่ ของวัยรุ่น

r

Party Style


No.3 Aloha Style สไตล์ อะโลฮ่า ทะเล และ ชาวเกาะ


I cont

ผีเสื ้อปลอม และ เปลือก หอยเป็ นตัวเลือกในการ สร้ างบรรยากาศของงาน มากขึ ้น

Flower ดอกลีลาวดี สีตา่ งๆถูกเลือกใช้ สาหรับงานแต่งงานที่ดเู ป็ นกันเอง แบบชาวเกาะ

Color item เฉดสีที่ใช้ สาหรับ งานแต่งงาน

สไตล์การแต่งตัว มา ในธีมที่ดเู ข้ ากันได้ ดี กับการรับลมของ ทะเล และ ชายหาด ส่วนใหญ่เป็ นผ้ าฝ้ายสี ขาวที่โร่งสบาย และ ระบายความร้ อนได้ ดี


Place

กล้ วยไม้ เมืองร้ อนหลากสี ถูกนามา ร้ อยเป็ นเส้ น มีความจาเป็ นสาหรับ การตกแต่งสถานที่แบบAloha

ลักษณะ ภาพบรรยากาศ ของงานแบบชาวเกาะ เป็ นการ จัดงานแบบ Out door ส่วน ใหญ่จะนิยมจัดกันในช่วงฤดูร้อน เหมาะสาหรับงานที่ต้องการ ความเป็ นกันเองกับแขกที่มา ร่วมงาน


LOGO Aloha Wedding Style #AL 01

Haa Nee #AL 03

Haa-Nee

#AL 02

Haa-Nee #AL 06

Haa Nee

Haa-Nee

#AL 04

#AL 09

#AL 05

Haa-Nee

Haa-Nee

Haa Nee #AL 08 #AL 07

Haa Nee


04 Luxury romace สไตล์ หรูหรา โรแมนติก


Dressing ชุดแต่งงานของคูบ่ า่ วสาวเป็ นชุดที่พิถีพิถนั ใน การออกแบบ และการตัดเย็บ ด้ วยความ พิเศษและ หรูหรา

Flower

ดอกไม้ โทนสีพีช ช่วยบรรจงงานแต่งงาน ของคุณดูนมุ่ นวล โรแมนติกมากขึ ้น

โทนสีที่เลือกใช้

Color item

ฉากเวทีงานแต่งงาน สุดหรูหราได้ ด้วยเสา หลุยส์ ที่ตกแต่งด้ วยดอกไม้


Place

ความหรูหราของงานที่สดุ พิเศษของชีวิตคุณ กับความละเอียดอ่อนของ ความรักที่ค่คู วรกับสถานที่

เค้ กปลอม ที่ตงวางซ้ ั้ อน กันอย่างหรู หรา


Luxury LOGO wedding style

Haa-Nee

Haa Nee

Haa-Nee

#LUX 01

#LUX 02

Haa Nee

Haa-Nee #LUX 04

#LUX 05

Haa Nee #LUX 06

#LUX 03

Haa Nee #LUX 07


no.5 Mohibean Style สไตล์ โมฮีเบียน


Flower ดอกเดซี่ และ ทานตะวัน สีสด ช่วยให้ งานแต่งงาน ของคุมีชีวิตชีวามากขึ้น

Color item

โทนสีที่ เลือกใช้


Place สถานที่นิยมแบบ out door เน้ นธรรมชาติ

Dressing เครื่ องแต่งกาย ของคูบ่ า่ วสาว เป็ นชุดเรี ยบๆแต่ เน้ นการตกแต่ง ด้ วยเครื่ องประดับ

ภาพบรรยากาศในงานจะมีดนตรี ที่ครื น้ เคลง มีดอกไม้ และกองไฟ

Flower

รูปแบบช่อดอกไม้ ของเจ้ าสาว


LOGO Mohibean Wedding Style Haa Nee

#MB 02

Haa Nee

#MB 03

#MB 01

Haa Nee

#MB 04

#MB 05

#MB 07

Haa-Nee

Haa-Nee

Haa-Nee

Haa Nee

Haa Nee #MB 08

Haa-Nee

#MB 10

#MB 06

Haa Nee

#MB 09

Haa Nee #MB 11

#MB 12


no.6 Rock Lover งานแต่งงานสไตล์ร๊อค


การแต่งกายของบ่าวสาว สาวชุดสีขาว แต่สวมทับ ด้ วยแจ็กเก๊ ตสีดา แต่งหน้ าแบบสโม้ คกี ้อาย

Dressing ไอเทม ที่เพิ่มความโรแมน ติกให้ กบั งานแต่งงาน ได้ แก่ เทียนหอม และ เชิง เทียนสีดา

Place งานแต่งงานในสไตล์ ร๊ อค จะใช้ โทนสีดา มาเป็ นตัวชูโรง ที่ได้ แสดงออกถึงความ เท่ ที่นอกกรอบและ ความจริงใจในแบบ ฉบับของ Rocker


LOGO Rock Lover Wedding Style

Haa Nee

#RC 01

#RC 02

#RC 03 #RC 05

Haa Nee

Haa-Nee

#RC 04

#RC 06

Haa Nee

#RC 07

Haa Nee #RC 08


no.7 Vintage Style งานแต่งงาน สไตล์ วินเทจ ย้ อนยุค


Color item

งานแต่งงานสไตล์ วินเทจ

Vintage wedding style

Flower ดอกไม้

ความหอมหวานของ ความรักที่ได้ อารมณ์ ของการย้ อนยุค ที่เข้ า กันได้ ดีกบั งาน แต่งงาน ที่ต้องการ ความนุม่ นวล เปี่ ยม ด้ วยคุณค่า


Place

งานแต่งงานสไตล์นี ้เหมาะ ที่จะจัดเอ้ าดอร์ ในสวน ที่ร่มรื่ น หรื อไม่ก็บนลาน สนามหญ้ า ที่เขียวขจี เสริมด้ วยของตกแต่ง วินเทจ ที่มีผลให้ บรรยากาศของงาน แต่งงาน อบอวนไปด้ วย ความรักมากยิ่งขึ ้น ภาพเว้ ดดิ ้งของคู่ บ่าวสาวสามารถ นามาติประกอบ บนบานไม้ สขี าว ได้ อย่างสวยงาม


Vintage LOGO wedding style

Haa Nee #VI 01

Haa Nee #VI 02

Haa-Nee #VI 03

Haa-Nee #VI 04

Haa Nee

Haa Nee #VI 05

#VI 06


no.8 Oriental Style กลิ่นอาย ของ โลกตะวันออก


Oriental wedding style งานแต่งงานสไตล์ โลกตะวันออก

ดอกไม้

Flower Color item


งานแต่งงานที่ได้ กลิ่นอายของ โลกตะวันออกแบบอินเดีย

Place สถานที่

เพื่อให้ เข้ าถึงอารมณ์ของกลิ่นอายที่ นุม่ นวลของโลกตะวันออก แสงเทียน จึงมีความจาเป็ นสาหรับการประดับ ประดา สถานที่ ที่ฟ้ งไปด้ ุ วยกลิ่นของ ความโรแมนติก


Oriental LOGO wedding style #FC 03

Haa Nee

Haa-Nee Haa-Nee

#FC 01

#FC 02

Haa Nee #FC 05

#FC 04

Haa-Nee Haa

Haa-Nee

Nee

#FC 06

#FC 07 #FC 09

Haa Nee

Haa-Nee #FC 08

#FC 10

Haa-Nee


no.9 Country Style สไตล์ คันทรี่ คาวบอย


Dressing คูบ่ า่ วสาว สวมหมวกคาวบอย และสวม รองเท้ าบูทหนังสีน ้าตาล

โทนสีที่เลือกใช้


Place

สถานที่นากองฟางเข้ ามาใช้ สาหรับตกแต่ง ส่วนใหญ่สไตล์นี ้จะนิยมจัดกลางแจ้ ง ในเวลาตอนเย็นใกล้ พระอาทิตย์ตกดิน

Flower ดอกไม้ โทนสรเหลือง ส้ ม และ โอรส


Cowboy LOGO wedding style

Haa-Nee #CB 01

Haa-Nee

Haa-Nee

#CB 02

#CB 03

Haa Nee

#CB 04

Haa-Nee

#CB 05

Haa Nee

#CB 06

Haa Nee

#CB 07

คุณสามารถเลือก โลโก้ งานแต่งงาน ตามรหัส คาว่า Haa-Nee ในโลโก้ จะเปลี่ยนเป็ นชื่อของคูบ่ า่ วสาว


no.10 Siam Style งานแต่งงานสไตล์ ไทย แบบ ดังเดิ ้ ม


Siam wedding style ดอกไม้

Flower

กล้ วยไม้ เมือง ร้ อนเหมาะมาก กับงานแต่งงาน แบบไทยๆ

สารับ น ้าสังข์

พวงมาลัย

Color item


Place สถานที่

งานแต่งงานที่ ละเอียดอ่อนแบบไทย มักจะมีขบวนขันหมาก ของฝ่ ายเจ้ าบ่าวสิ่งที่ ขาดไม่ได้ คือ พานพุม่ พวงมาลัย และ เครื่ อง รดน ้าสังข์

พวงมาลัยที่ทาจากดอกรัก มักมีความหมายแฝงไว้ อยูใ่ นตัว


Siam logo wedding style Haa Nee #SIAM 01

Haa-Nee #SIAM 02

Haa Nee

#SIAM 03

Haa-Nee #SIAM 04

Haa-Nee #SIAM 05

Haa Nee #SIAM 06


no.11 Lanna Style งานแต่งงานสไตล์ ไทย ล้ านนา


Lanna wedding style


Color item

Flower ดอกไม้

Place

สถานที่

ตกแต่งด้ วยพวงมาลัย ดอกไม้ และ ความงามที่ออ่ นช้ อย แบบฉบับของล้ านนา


Lanna LOGO wedding style Haa Nee

Haa Nee #LN 01

#LN 02 #LN 04

Haa Nee

Haa-Nee

#LN 03 #LN 05

Haa-Nee

#LN 06

Haa-Nee


no.12 Fantacy Romace แฟนตาซี เทพนิยาย


Color item

Fantasy Lover wedding style งานแต่งงานสไตล์ แฟนตาซี

ดอกไม้

Flower


Place งานแต่งงานสไตล์นี ้ สถานที่ แอบแฝงด้ วยความ

ตื่นเต้ น และความโร แมนติกที่สดุ ล ้าลึกของ จินตนาการ สนุกอยูใ่ น โลกของแฟนตาซี

food อาหาร น ้าชา คัพเค้ ก คุ้กกี ้ คือ สิ่งที่ขาดไม่ได้ บนโต๊ ะ อาหาร สาหรับเลี ้ยง แขกในงาน

Inspiration แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจของธีมงานแต่งงาน แบบแฟนตาซี สามารถหยิบยกมา จาก ภาพยนตร์ เรื่ อง อลิซ อิน เดอะ วันเดอร์ แลนด์ ฯลฯ


Fantasy LOGO wedding style

Haa Nee

Haa-Nee #FC 01

#FC 02

Haa Nee #FC 03

Haa-Nee #FC 04

Haa Nee

Haa-Nee #FC 05

#FC 06


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Organizer and wedding

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Haa-Nee collection book  
Haa-Nee collection book  

ให้การวางแผนงานแต่งงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

Advertisement