Page 1

BY

Space


Diamond

Space เจิดจรัส…ความเป็ นคุณ

ダイヤモンドスペース Making Story : Illustration : Selected By


Space

Illustration by fornasetti

Cover: Katy Perry Crow & Accessories: Prada

Contents

Diamond space พื ้นที่สาหรับเพชร Make that change กล้ าที่จะเปลี่ยน Awake from here ทุกข์ตรงไหน เอาใจไปแก้ ไขที่ตรงนัน้ Come back to me เอาสติจากลมหายใจของฉันกลับคืนมา Alive ดารงอยู่ด้วยความเข้ าใจ Black boss เจ้ านายของความคิด Black key ตีความ Listen to the dark ฟั งเสียงที่ลกึ ลับของสัญชาติญาณ Shine bright like a diamond ถึงเวลา ท้ าทาย เพชรแท้ 10 The best thing of a diamond 11 You’re a Diamond 12 Heart of Diamond หัวใจดัง่ เพชรที่จรัสแสง 01 02 03 04 05 06 07 08 09


ความสาเร็จมาจากการต่อสู้ การเรี ยนรู้จากความผิดพลาด และ ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง -แอนนา วินทัวร์ (บรรณาธิการนิตยสาร VOGUE )

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SUCCESS COME THROUGH STRUGGLE LEARNING FROM YOUR MISTAKES AND THE MIND SET OF JUST BELIVING IN YOUR SELF -Anna Wintour

http://instagram.com /justjerry/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Making Story Illustration Selected By Chikara Chayaphol


pecial คาขอบคุณที่พเิ ศษที่สดุ ในโลก

หากหนังสือเล่มนี ้ พอมีความดีแอบแฝงอยู่บ้าง อ๊ อฟขอยกความ ดีงามทัง้ หมด แทนคาขอบคุณ ให้ แก่ คุณย่า ผู้ที่เป็ นลมใต้ ปีก สัง่ สอน อบรมดูแล แบ่งปั นมอบสิ่งดีๆด้ วยใจที่เมตตา เสมอมา ความรัก ความเจตนาดี ความเข้ าใจ ช่วยเหลือทังหมด ้ ขอบคุณ คุณ แม่ ส าหรั บ ชี วิ ต นี ,้ อารมณ์ ขัน , รอยยิ ม้ , เสี ย ง หัวเราะและ คาปรึ กษาที่ ดี เมื่ อลูกคนนี ไ้ ด้ ท้อใจ บุคคลที่ คอย ปลุกเร้ าให้ ลกู คนนี ้ได้ เข้ มแข็ง กล้ าเผชิญในทางที่ควรทุกสิ่งอย่าง ผู้หญิ ง 2 คนนี ค้ ื อ พลัง ใจ ส าคัญที่ ทาให้ ผมมี แรงได้ ก้ า วย่ า ง ต่อไปทุกวัน ขอบคุณ แฟชัน่ ภาพยนตร์ แนวเพลง ศิลปิ นต่างประเทศ พวก เขา คือแรงบันดาลใจต่อการคิดสร้ างสรรค์ อะไรหลายๆอย่าง


ขอบคุ ณ แรงผลัก ดัน ไอเดี ย ที่ พึ ง ได้ จาก อาจารย์ และ เพื่อนๆ ห้ องเรี ยนออกแบบ Vip.ACT’S 53 ทุกคน ^^ ขอบคุณกัลยานิมิต พี่อิ๋ว,พี่เก่ง,พี่แนน,พี่เบิร์ด,พี่หนูดี, อิงอิง เมย์,แป้ง,บี,เบส,ฟ้า,มาริสา,ต้ น,เจมส์,บาส You know? I have a powerful from you … ขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้ องๆ สถาปั ตย์ ฯ ศิลปกรรม ที่มีส่วนช่วย ในการเรี ยนรู้ ในคณะนี ้ สนุก คลื น้ เคลง ยิ่ง ขึน้ ก่ อเกิ ดไอเดี ย ดีไซน์งานใหม่ๆออกมา และเรี ยนรู้ -เติบโตไปพร้ อมๆกัน ขอบคุณทุกๆปั จจัยอื่นๆ ที่มองไม่เห็น และคอยช่วยเหลือผมมา ตลอด สุ ด ท้ า ย ที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด้ คื อ ทุ ก ๆ ก า ลั ง ใ จ จากบุคคลที่หวังดีต่อตัวผมบนโลกใบนี ้^^

ด้ วยรัก

Chikara Chayaphol


คำนำ

เจิดจรัส ในความเป็นคุณ


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

คำนำ หนังสือ เล่มนี้ ได้อัดแน่นไปด้วยวิธี แนวคิด ที่จะนาพาเราพบ คุณค่าที่แท้จริง ของตัวเราเอง เป็นหนังสือที่ได้รวมข้อคิด แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ ในหลายแง่มุม ของการมีชีวิต อย่างมีคุณค่า และเป้าหมาย หนังสือ เล่มนี้ ผม เอง ต้องการทาขึ้นหลังเรียนจบมัธยมปลาย แล้วครับ โดยใช้เวลาช่วงปิดเทอมระหว่างที่เรียนภาษาที่ AUA เชียงราย โดยตั้งใจเขียนเก็บไว้หลายเรื่อง ในไดอารี่เล่มสีดาเล็กๆ เล่มนึง ครั้งนี้ ได้เวลา นา เรื่องเหล่านัน้ มาปรับปรุงใหม่ คัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวเนือ่ งกันมาทาเป็นเล่มรวมกัน โดยมีชื่อว่า

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Diamond space” เจิดจรัส ในความเป็ นคุณ และหนังสือ Diamond space เล่มนี้ เป็นหนังสือ สาหรับ คนธรรมดาที่เบื่อหน่ายในทุกๆวันธรรมดาของชีวิต มีมุมมอง ความคิดในเชิงลบ ประสพแต่เรื่องยากๆ และหาทางออก แก่ชีวิตไม่เจอ แต่เขาควรจะได้รับรู้ถึง คุณค่า จาก ความสามารถ ที่ซอ้ นเร้น อยู่ในตัวเขามานาน และให้เขา พยามทามันต่อไปให้สาเร็จตามสมควรที่เขาเหล่านัน้ พึงจะสามารถและ พัฒนามันต่อไปได้

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ตัวเอง ให้เปล่งประกาย ดุจเพชร น้างาม ในแบบฉบับ ของตนเองได้ โดยไม่สญ ู เสียความเป็นตัวเอง ครับ และ คุณผู้อ่าน ที่ถือ หนังสือทามือเล่มนี้ คุณเอง ก็สามารถ จะเปล่งประกาย ดุจดั่ง เพชร ได้เช่นกัน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เป็นหนังสือ ทามือ ที่ ผม ตั้งใจ จะสื่อสาร ให้ ผู้อ่าน ได้เชื่อมั่น ในการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ด้วยการเจียระไน

วิธีอ่าน หนังสือเล่มนี้ ให้สนุก

ได้เช่นกัน”

Enjoy กับเพชรเม็ดโต ที่ คุณถืออ่านอยู่ใน มือ นะครับ good luck

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แค่คุณ ถือกาแฟร้อนๆ สักแก้วหนึ่ง แล้วหยิบหนังสือเล็กๆในมือ เล่มนี้ ไปนั่งจิบ และเปิดอ่าน อย่างเพลิดเพลินเจริญจิต ด้วยตัว ของคุณเอง ในที่เงียบสงบไร้เสียง สัญญาณ รบกวนใดๆ ในเวลาสัน้ ๆ อยู่กับเนือ้ หาที่อ่านสบายแบบไร้กาลเวลา แล้วคุณ ผู้อ่านที่รัก จะระลึกได้ว่า “โอ้ ฉันนี่แหละ ก็ เป็นเพชรแท้

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


01

Diamond Space ダイヤモンドスペース


เพชร

“ต้นกาเนิดมาจาก ก้อนแร่ ชนิดหนึ่ง ที่ปะปนอยู่กับ ก้อนกรวดก้อนทราย กว่าจะได้เป็นเพชรเม็ดหนึ่ง ต้องผ่านการร่อน ผ่านการชะล้าง ผ่านการคัดกรอง หลายต่อหลายขั้นตอน กว่าจะได้นามาเจียระไน ให้เสร็จเป็นเพชรน้างาม เจิดจรัส แวววาว เป็น อัญมณีที่ล้าค่าที่สุด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้”


เราทุกคนเกิดมาพร้ อมศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สดุ ใน ตัวเองมีความสามารถที่จะมีความสุข และประสพ ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสามารถที่จะรัก เป็ นที่รัก มีคณ ุ ค่าเป็ นความหมาย และเป็ นเพชรที่สดุ ของ อัญมณีสาหรับคนบางคน


เราทุกคนสามารถที่จะมีความสุข มีทุกอย่างพร้อม สง่างามเหมือนเพชรที่เปล่งประกาย Shine bright like a DIAMOND

ลองหลับตานึกถึงเวลาที่เราทาบางอย่างสาเร็จ ทาให้ ยางคนมีความสุข มีรอยยิ ้ม นึกถึงเวลาเราเป็ นที่รัก และรักใครบางคน เวลาที่เราทาบางอย่างได้ ยอดเยี่ยม มีความสุขที่ได้ ทา เวลาที่เรามีความสุข เราคิดอะไรในหัว เราพูดกับตัวเองอย่างไร เคลื่อนไหวอย่างไร จาให้ ได้ ว่าเราเป็ นใคร ก้ าวออกมายืนพื ้นที่สร้ างสรรค์ โลกนี ้ กว้ างขวางเหลือเฟื อ มีพื ้นที่มากมายให้ เพชรทุกเม็ด ได้ แสดงตัวตน ถึงเวลาแล้ วครับ ที่เราต้ องตัดสินใจ ให้ สิ่งมหัศจรรย์ที่สดุ ปรากฏขึ ้น ในชีวิตเรา ขอแค่เราใช้ ชีวิตอย่างมีวตั ถุประสงค์ รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทาอะไร จะทิ ้งสิ่งดีๆอะไรไว้ ในโลกใบนี ้ เพราะคนแต่ละคนมีสิ่งทีด่ ที ี่สุดอยู่ในตัวเอง เกิดมาเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆ ให้ตัวเอง เสมือนเพชรเม็ดโต ที่ยังต้องเจียระไนให้สวยงาม แล้วดึงคุณค่านัน้ ออกมาใช้


02


เวลา... คือสิ่งที่มันไหลไปเรื่อยๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ปัญหาก็แก้ได้ แผลก็หายได้ ผลไม้สกุ ก็เน่าได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาอย่างนี้แล้ว ทาไม คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ได้ล่ะครับ


คนที่มีความสุข ประสพความสาเร็จ ได้ รับความ พึงพอใจในชีวิต พวกเขาคิดภาพอะไรในหัว และ พูดกับตัวเองอย่างไร ? คนที่มีความรักที่ดี : คิดถึงสิง่ ดีๆ ที่คนรัก และ ตัวเองทา นับถือตัวเอง และนับถือคนรัก

คนที่ประสพความสาเร็จ: เห็นว่าความท้ าทายทุกอย่าง เกิดขึ ้นเพื่อส่งชีวิตไปในจุดที่ดีที่สดุ เสมอ เห็นภาพตัวเองมี ความสุข เติบโต ทาสิง่ ดีงาม และได้ รับผลที่ดีงาม ลงมือทาสิง่ ที่ ควรทาอย่างกล้ าหาญ มีจิตใจมัน่ คง มีชีวิตที่ยอดเยี่ยม มีพลัง

คนที่เติบโตทางจิตใจ: เห็นว่าทุกอย่าง เกิดขึ ้นแล้ วสลายไป ต่อเนื่องไม่มีหยุด ต้ องพัฒนาความเข้ าใจ ภายนอก และ ภายใน อย่างต่อเนื่อง ถอยตัวเองออกมาเป็ นคนดู ได้ ปั ญญาจากสิง่ ที่เกิดขึ ้น เก็บความรู้ ความเข้ าใจไว้ จะได้ ไม่ต้อง เจอเหตุการณ์นั ้นอีก

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Power space


Lose power space คนที่ไม่มีความสุข ไม่ประสพความสาเร็จ พวกเขาคิดอะไรในหัว และเขา พูดกับตัวเองอย่างไร คนทีม่ ีปัญหากับคนรัก: เขาคิดแต่ภาพ สิง่ ที่คนรักทา พูดไม่ ถูกใจ คิดเบือ่ เซ็งในหัว และพูดกับตัวเองซ ้าๆว่าไปไม่รอด คน อกหักไม่ยอมหายเศร้ า เพราะคิดถึงแต่ภาพตอนที่มีความสุข ด้ วยกัน ทั ้งที่ตอนยังคบกัน กลับคิดถึงแต่สงิ่ ไม่ดีที่อีกคนทา คนไม่ประสพความสาเร็จ: คิดแต่สงิ่ ที่ทาไม่ได้ มองเห็นและ พูดถึงแต่ปัญหา ไม่เห็นทางแก้ ในทุกโอกาส พูดกับตัวเองว่า เขาทาไม่ได้ ๆ และไม่กล้ าทา ไม่กล้ าที่จะเปลีย่ นแปลงความคิด คนเป็นหนี้ ล้มเหลวเรื้อรัง: คิดแต่ว่าไม่มีใครช่วย ไม่มีใคร เห็นใจ รอ ปาฏิหาริย์เกิด คิดแก้ ปัญหาแค่เฉพาะหน้ า ไม่ยอม ลงมือทาในสิง่ ที่ควรทา มองไม่เห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของ ตัวเอง เห็นตัวเองเป็ นคนเล็กๆ ที่เหี่ยวเฉา ไม่มีพลัง คนไม่มีความสุข: นึกถึงสิง่ ที่ไม่ชอบซ ้าๆ ไม่คดิ ถึงแต่สงิ่ ดีๆที่มี มองแต่แง่ลบ มองเห็นแต่ปมปั ญหา ที่มี


03


จงรู้ตัวเสมอว่า ทุกวันนี้ เราเป็นใคร ใช้ชีวติ ในฐานะ อะไร อยู่ในสังคมแบบไหน

คิดอะไรใน

หัวอยู่ สิ่งไหนที่รบกวนจิตใจเรา อะไรบ้างที่เรารู้สกึ ว่ามันเป็นปัญหา และ สิ่งที่เราโหยหาต้องการนั้นมีนคือ

สิ่งใด?

ลองหยุดการกระทา ทุกสิ่งอย่าง แล้วนั่งลงเงียบๆ นาทีที่ใจเราว้ าวุ่นขุ่นเคืองแบบนี ้

ฟั งเสียงหัวใจของเรา ที่เขา พยามจะสื่อสารกับเราบ้ างดีไหมครับ


หากนาทีที่เรา หลงไปใน เขา วงกตแห่งความทุกข์ แล้ วยัง ปล่อยให้ มนั หลงทาง หมักหมม อยู่อย่างนัน้ แยก เมื่อเรามองเห็นว่าสิ่งไหนที่กวนใจเรา ไม่ออกว่าสิ่งไหนรบกวนเรา และรับรู้ในสิ่งที่เราต้ องการลึกๆแล้ ว ใจ สิ่งไหนที่เราต้ องการ เห็นแต่ เราก็จะหาหนทางแก้ ปัญหา และ ว่าทุกอย่างคือปั ญหา เป็ นสิ่ง หาทางออกให้ เราอย่างอัตโนมัติ ที่ทาให้ ใจเราระคายเคือง

ทุกๆปัญหา ทุกๆทางตันที่เราเผชิญ อยู่ หาทางออกจากเขาวงกตที่มดื มิด และบีบตัว เข้ามาทุกทีนี้ได้ ด้วยการนา ใจของเราลงไปแก้ไข และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาทางออกของ ณ.จุดนัน้ ตรงนั้น ปั ญหาไม่เจอ ไม่รีบเข้ าไปแก้ ไข เราก็จะ เครี ยด จิตใต้ สานึกของเรา จะถูกครอบงา ไปด้ วย ปม ต่างๆ และ จมปั กอยูก่ บั สิ่ง ที่หมักหมม อย่างนี ้ซ ้าแล้ ว...ซ ้าเล่า


THERE ARE NO REGRETS

IN LIFE JUST LESSON. ไม่มีความเศร้าเสียใจอะไรในชีวิตหรอก

จะมีก็เพียง…บทเรียน

Jennifer Aniston


04 Come BACK

TO ME เอาสติจากลมหายใจของฉันกลับคืนมา


คุณผู้อา่ นที่รัก เคยลองสังเกตดูใจของเราเอง ไหมครับ ว่าในแต่ละวัน เรามี สมาธิจดจ่ออยูก่ บั แต่ละกิจกรรมมากน้ อยแค่ไหน หรื อว่าเราเองได้ ปล่อยใจ เตลิดเปิ ดเปิ ง ล่องลอยไปตามกระแสเคลื่อนไหวเร็วๆของโลก ครับ

ออกกาลังกายเรียกพลังงาน ในทุกวันนี ้เราอาศัยอยู่ท่ามกลางสังคมกับคนหมู่มาก เราคุ้นชินเหลือเกินกับการได้ ยินเสียงต่างๆจาก ภายนอก คนนันคิ ้ ดแบบนี ้ คนนี ้คิดแบบนัน้ ทุกคน ล้ วนมีความคิดเป็ นของตัวเองทังสิ ้ ้น ดังนันสั ้ งคม แบบนี ้ใครจิตแกร่งกว่าก็รอด ส่วนใครจิตอ่อน ใจดี ขี ้เกรงใจก็มกั กลายเป็ นคนที่ต้องยอม เพื่อกลุ่ม ยอมเพื่อส่วนรวม จนใช้ ชีวิตไปๆ ก็เริ่มตังค ้ าถามกับตัวเองว่า สรุปแล้ วตัวตน ของฉัน อยู่ที่ไหนกันแน่ หรื อแม้ แต่วนั นี ้เริ่ม รู้สกึ แล้ วว่า ฉันเริ่มขาดสติ นับวันสมาธิยิ่งสัน้ ลองเริ่มต้ นดึงสมาธิกลับร่างด้ วยการ หายใจ เข้ าออกอย่างช้ าๆ สารวจดูว่าแต่ละลมหายเรา นัน้ สันหรื ้ อยาวแค่ไหน(ซึง่ โดยปกติ ลมหายใจเข้ า ออกแต่ละครัง้ ต้ องไม่ต่ากว่า3วินาทีนะครับ) และถ้ าเบื่อกับการอยู่ฟังหัวใจตัวเองเงียบๆจนทนไม่ไหว ผม แนะนาว่าเรา อาจจะไปเข้ าร่วมกิจกรรมออกกาลังกาย ที่ได้ บริหาร สมาธิไปด้ วย ยกตัวอย่างเช่น การเล่นโยคะ หรื อ ไทชิ ถ้ าช่วงเย็นมีเวลาว่าง ผม ก็จะเล่น หว้ ายตันกง (ศาสตร์ การออกกาลังกายแบบแพทย์แผนจีน )


กับคุณย่าที่ลานหลังบ้ าน ฝึ กสมาธิเข้ า-ออก แถมยังดีต่อสุขภาพ แล้ วยังจะ ทาให้ เรามีสติอยู่กบั ลมหายใจในทุกกิริยาด้ วยครับ นอกจากปกติ ที่คณ ุ ชอบ ออกกาลังกาย ในฟิ ตเนท การวิ่ง ปั่ นจักรยาน ว่ายน ้า แล้ ว ลองออกกาลัง กาย เพื่อเรี ยกพลังงานชีวิต ที่เริ่มที่ลมหายใจของเราดูนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อเราฝึ กสมาธิขนนี ั ้ ้จนแกร่งกล้ า ก็อาจจะขยับระดับมาอยู่ ที่การนัง่ สมาธิ แล้ วขยายผลไปสู่การมีสติในทุกกิจกรรม และรู้เท่าทันตัวเองในที่สดุ ครับ

ปิ ดเสียงภายนอก แล้ ว กลับเข้ ามานัง่ ฟั ง หัวใจตัวเอง

ทุกสังคมที่เราอาศัยอยู่ ย่อมมีคาสรรเสริญ แล้วก็มีคานินทาเราลับหลัง จะกระทบ กระเทือน ตัวเรามากน้อยแค่ไหน อยู่ที่ใจเรา ได้ยอมรับฟังโน้มไปสนใจมันหรือไม่ ถ้าฟังๆดู แล้ว กลับมาดูที่ตัวเรา ถ้าเป็นอย่างคาที่เขานินทา ก็ปรับปรุง ตัว ถ้าฟังแล้ว ดูใจแล้ว มันไม่ใช่อย่างที่เค้าพูด ก็วางมันทิ้งไป ไม่เก็บมาเป็นทุกข์ เพราะคานินทาของผู้คน เป็นดั่ง

น้าเน่าเสียที่ธรรมดาก็มีอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเรา จะตักน้าเน่าๆ เหม็นๆนั้นมาราดตัวของเราที่สะอาด หรือเปล่าถ้าเรารักตัวเอง เราต้องไม่เอาใจใส่กับเสียงเหล่านั้น


และเมื่อเรา “ยกเลิก”ฟังเสียงภายนอกไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว คราวนี้ เราก็จะได้มีพื้นที่วา่ งมากขึ้น ฉวยเวลานี้เพื่อค่อยๆจัดการปรับแต่ง ระบบคุณภาพภายในจิตใจของเราเอง ผมขอเสนอทางเลือกในการ ทาสมาธิง่ายๆด้วยตัวเองก่อนลองดูแล้วหากติดใจ สามารถไปเข้างาน ภาวนา หรือไปวัดเพื่อฝึกสมาธิได้ตามพอใจ แต่สาหรับใครที่ยังไม่ เคยลองนั่งสมาธิมาก่อน เพราะคิดว่า”ฉันทาไม่ได้หรอก” ตอนนี้ โอกาสเป็นของคุณแล้ว ไม่ลองไม่รู้ครับ


05

ดารงอยูด่ ้ วยความเข้ าใจ


xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

ใ น ห นึ่ ง วิ ถี ชี วิ ตเ ร า ต้ อ ง ยอมรับว่า เราต้องพบเจอสิ่ง xxxxxxxxxxxxx เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเรา xxxxxxxxxxxxx ทั้งที่ชอบ และ ไม่ชอบ ทั้ ง ที่ ใ ช่ แ ล ะ ไ ม่ ใ ช่ ทั้ ง ต้องการ และไม่ต้องการ รวมถึง คนดี และ คนไม่ดี ด้ ว ยเหตุ นี้ ในพื้ น ที่ ที่ เ ราใช้ ชีวิตอยู่ บางทีสิ่งเหล่านี้ ก็ อ ดที่ จ ะท าให้ เ รา ชอกช้ า และ เป็นทุกข์ ทุกข์ทั้งๆที่เราก็ ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


แน่นอนครับ ในเมื่อเราไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวได้ แต่เรา สามารถเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ของเราเองได้ ทุกสิง่ ในจักรวาลนี ้ยังคงดาเนินไปด้ วย สัจธรรม แบบนี ้เสมอ เมื่อมีลาภ ก็เสื่อมลาภได้ เมื่อมียศ ก็ เสื่อมยศได้ เมื่อมี สรรเสริญ ก็มี นินทาได้ เมื่อมีความสุข ก็มีความทุกข์ได้ ทุกสิ่งอย่างล้ วนเป็ นสัจธรรม เป็ นเรื่ องของสิ่งธรรมดา ที่มีมาตังแต่ ้ สมัยพุทธกาล จวบจนถึงปั จจุบนั และทุกสิ่ง ก็ยงั คงเป็ นไปเทาๆแบบนี ้ต่อไป อย่างไม่จบสิ ้น


จักรวาล ส่งสิ่งรอบตัว มาให้เราได้เรียนรู้ และค้ นพบว่า...ทุกวันนี ้มีสงิ่ มหัศจรรย์ให้ เราได้ เรี ยนรู้อยูเ่ สมอ เราไม่ สามารถเปลี่ยนวิถีของมันได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนใจของเราให้ ยอมรับ กับทุกสภาพที่จะเกิดขึ ้นได้ ! ด้ วยสติ ด้ วยความคิด ด้ วยมุมมองที่เป็ น บวก ชีวิตที่มีสขุ สร้ างได้ ทกุ วินาทีที่เราย่างก้ าว บนโลกใบนี ้


“อยากให้คนรอบข้าง,สิ่งรอบข้าง ปฏิบัติต่อตัวเรา แบบไหน จงทา ตัวแบบนั้น เพราะ ทุกการกระทาของเรา คือสิ่งที่กาหนดชะตาชีวิตของเราเอง”


06 BLACK BOSS เจ้านายของความคิด


ทั้งๆที่คนเรามักจะอยากเป็นเจ้าคนนายคน

เรา มักตกเป็นทาสของ ความคิด

แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ

เจออะไรนิดหน่อย ก็ถูก ลากเข้าไปสู่ขบวนรถไฟแห่งความคิดทันที

และถูก เจ้าความคิดของเรา สนตะพายโขกสับ ให้ชอกช้า ระกาทรวง อยู่ทุกวี่ทุกวัน

BLACK BOSS


ถ้ ามีคนมาบอกเราว่า

“คุณคนนันว่ ้ าเธอแบบนี ้ อย่างนี ้..ฯลฯ” นาทีนนั ้ แม้ ปากจะตอบกลับไปว่า

“อ๋อ ไม่เป็ นไร ช่างเขาเหอะ ฉันไม่สนหรอก” แต่เชื่อเหอะ ว่าวันนันทั ้ งวั ้ น เราจะทางานไม่ร้ ูเรื่ อง จิตใจไม่อยู่กบั เนื ้อกับตัว เพราะมัวแต่ย้อนกลับไป คิดถึงคาพูดนันตลอดเวลา ้

สิ่งเดียว ที่แก้ไขได้คือรู้ระลึก มีสติ อยู่กับสิ่งที่ทาอยู่ตลอดเวลา เอาใจเรา ออกมา ให้ห่างไกลจากคาพูดเหล่านั้น ได้เท่าไหร่ เราก็สามารถเป็นเจ้านายของ ความคิดที่ดารงอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการไม่หลง ไม่ยึดติด ได้เท่านั้น


07

ตีควำม


ศักยภาพ ของคนเราไม่มีขดี จากัด แม้แรง

กดดัน

มีมากแค่ไหน

หากเรากล้าเผชิญหน้าแก้ไข ก็ทาให้

แรงกดดัน กลายเป็น

แรงผลักดัน

ได้


Over to you

ไม่มีใครที่เขาตั้งใจจะดูถูกตัวเรา ที่เขาประเมินเราต่าต้อยด้อยค่า เพียงเพราะเขาไม่รู้จกั ตัวตนของเราดีพอ มีแต่ตวั เรา ที่เก็บคาที่เขาพูดเหล่านั้น มาใช้ดูถูกตัวเอง ตัดกาลังใจตัวเอง


“เรา เป็ น เรา” เรารู้จักตัวเองดีพอ และรู้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราดีที่สุด จงจาไว้ เสมอว่า

สิ่งวิเศษเหล่านั้นมีอยู่ในตัวเราเสมอ เช่นนี้แล้ว หยุดฟังเสียงภายนอก รอให้เราจัดการกับเวลา เพื่อทา สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ให้สิ่งที่ดีที่สุดในตัวเรา แสดง เปิดเผยถึงพลัง ที่ซ่อนเร้น ออกมาให้โลกได้ตระหนักรับรู้ เพราะเรา คือ

เพชร

และกาลังจะผ่านขั้นตอนการเจียระไน ให้เจิดจรัสในความ เป็นเรา ส่องประกาย ดังเพชรเม็ดงาม


Now or Never


08 Listen to The

Dark ฟังเสียงที่ลึกลับของสัญชาติญาณ


มนุษย์ ไม่ว่า หญิง หรือ ชาย มีสัญชาติญาณหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่กาเนิด สัญชาติญาณนั้น คือ สัญชาติญาณ

แห่งการสร้างสรรค์ หรือ สัญชาติญาณการทางาน และมนุษย์ จะดีอก ดีใจที่ตนเอง สามารถทาอะไรขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้ (ไชยวัฒน์ นักเขียนแนว จิตวิทยาประยุกต์)


มนุษย์ ได้รับ สิ่งมหัศจรรย์ จากจักรวาล นัน่ คือ สิ่งพิเศษที่ติดตัวทุกคนมาตังแต่ ้ เกิด และในระหว่างที่พวกเขา กาลังเติบโต พวกเขา ก็จะค้ นพบ อัจฉริ ยะภาพ ด้ านที่พวกเขาถนัด ที่สดุ และเต็มเปี่ ยม ด้ วยพลัง อันเหลือล้ น เพื่อ แบ่งปั น ทา ประโยชน์ให้ กบั โลก ทาประโยชน์ให้ ตวั เอง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


มีชีวิตอย่างมีคณ ุ ค่า

มีความหมาย แล้วโลก ก็จะตอบแทน เป็นความสุข ความรัก ความสาเร็จ

ความรู้สึกพึงพอใจ

ในชีวิต

ที่เรารู้สกึ อยากตื่นขึ ้นมา แต่เช้ าทุกวัน มีพลัง จดจ่อกับสิ่งที่ทา

ให้เวลากับสิ่งพิเศษในตัวเอง ให้หัวใจเรามี รอยยิ้ม มีความสุขกับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ไว้ในโลกใบนี้ เพราะเราเองที่ได้รับประโยชน์ รับความสุขตรงนั้นทันที

สร้างแต่ละวัน ให้เป็นวันที่ยอดเยี่ยม มีความสุข มีพลัง สงบเย็นทุกวัน เปล่งประกายเสมือนเพชร ที่ยิ่งขัด ยิ่งเจียระไน ยิ่งงดงาม และล ้าค่า


09 You can shine bright like a diamond ถึงเวลา ท้าทาย เพชรแท้


ความท้าทายทั้งหลายนัน้ เล็กนิดเดียว ตัวเราก็เล็กนิดเดียวในจักรวาล แต่มีคุณสมบัติทมี่ หัศจรรย์ เช่นเดียว กับจักวาลทั้งหมดที่เคลื่อนไป ถ้าเมื่อไร เราลืมตัว ว่าเราถูกสร้างมาพิเศษ ขนาดไหนลองนึกถึงระบบ ที่ทาให้จักรวาลนี้ หมุนไป ดูนะครับ คุณสมบัติเดียวกับทีท่ าให้ต้นไม้งอกงาม ข้าวออกรวงดวงดาวนับล้าน หมุนไป ง่ายๆ สบายๆ เพราะเรา มีทุกอย่างพร้อมที่จะทา สิ่งที่เราต้องการทาในเวลาที่เราพร้อมจะทา


ชีวิตคนเรามีท้างสองด้าน ทั้งด้านที่ให้พลัง และลดพลัง ทั้งสองด้าน มีประโยชน์ให้ เราเกิดการ เรียนรู้ เก็บความเข้าใจ จากเหตุการณ์ ที่ผ่านมา ไว้ในใจ เพื่อที่เรา จะไม่ตอ้ ง กลับไปเรียน ในบางเรือ่ งอีก แล้วใช้ สิ่งที่ดี เป็นความสุข ให้

เกิดพลัง เพื่อขับเคลื่อนชีวิตเรา ไปในทางที่ดี ยิ่งๆขึน้ ไป ใน อนาคต

ความท้าทาย ตรงหน้า มาเพื่อให้เราม้วนตัว ดึงสิ่งที่ดีทสี่ ุด ในตัวเองออกมาทาประโยชน์ ให้กว้างไกลกว่าเดิม


เอาล่ะ ตาคุณ


10 THE BEST THING

Of A Diamond เพชร 10 กะรัต แด่คุณ


กะรัตที่1 ค้ นพบศักยภาพที่แท้ จริงของตนเอง -เปิ ดใจ ลอง รับรู้ สิ่งแปลกใหม่ เสมอๆ -ซื่อสัตย์ต่อตนเอง -วิเคราะห์สิ่งที่เราถนัดที่สดุ คืออะไร แล้ วพัฒนาด้ านนันให้ ้ ถึงที่สดุ

xxxxxxxxxxxxx กะรัตที่2 กุญแจ ไขประตูทางออกแห่งเขาวงกต -ยอมรับ และปล่อยวาง อดีตที่เกิดขึ ้นแล้ ว -ทาปั จจุบนั ขณะให้ มีคณ ุ ค่า และ เกิด ประโยชน์มากที่สดุ -รู้จกั คิด และ วางแผนอนาคตด้ วยสติ ปั ญญา

xxxxxxxxxxxxx กะรัตที่3 ทาลายกาแพง ทิฐิ ที่ขวางกัน้ ลงซะ -อย่าตกเป็ นทาสของอารมณ์ชวั่ วูบ -ใช้ ปัญญามองสิ่งต่างๆให้ รอบด้ าน -ทุกๆเส้ นทางที่เลือก ทัง้ มีหลุมดา ถนนลูกรัง ขวากหนาม ให้ เราหัดแก้ ไขด้ วยตนเองเสมอ -เผื่อใจสาหรับความผิดพลาด และเตรี ยมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงเสมอ


กะรัตที่4 พรวิเศษ -ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง -การลงมือพัฒนาสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง

xxxxxxxxxxxxx กะรัตที่5 สร้ างตัวตนจากผลงาน -มองเห็นคุณค่า และ ประโยชน์ของงานที่เราทา เพื่อให้ เรารู้สกึ รัก และ ภาคภูมิใจในงาน -ทางานด้ วยความตังใจ ้ มีสมาธิจดจ่อกับงาน -งานคือส่วนหนึง่ ของชีวิต ไม่ใช่ภาระ

xxxxxxxxxxxxx กะรัตที่ 6 Make it better -งานทุกชิ ้นสาคัญเท่าเทียมกันหมด -ทางานอย่างสุดความสามารถ และเต็มที่กบั การทางานทุกชิ ้น -อย่าตัดอนาคตตัวเอง ด้ วยการทางานแบบขอ ไปที -อย่าเอาชนะใครๆ เพราะ มันไม่ภมู ิใจ กว่า การ ชนะ ตัวเอง


กะรัตที่7 อย่าปล่อยให้ ความขี ้เกียจ และ ความอ่อนเพลียทาลาย คุณให้ เสียอนาคต

xxxxxxxxxxxxx กะรัตที่8 ขจัดความคัง่ ค้ างของวันนี ้ในวันนี ้ คือ ต้ นทุน ของความสาเร็จ

xxxxxxxxxxxxx กะรัตที่9 ทาทุกอย่างออกมาโดยนึกถึงคุณภาพเสมอ

xxxxxxxxxxxxx กะรัตที่10 เจียระไนชีวิต ให้ เจิดจรัส ในความเป็ น คุณ เสมอๆ


11

You're

{

{

You know

for someone to love


คุณ คือ เพชร ที่มคี ่า ของ ใครบางคน และ รักที่แสนพิเศษ คงอยู่ในวันธรรมดาของเราเสมอ อาจมีบางคนทาให้ เราท้ อ ทุกข์ใจ แต่มีคนที่ มากมายกว่า ที่ทาให้ เรามีความสุข เราเกิดมา และมีชีวิตจนถึงทุกวันนี ้เพราะความรักที่ไม่มี เงื่อนไขของคนบางคน คนคน นัน้ ตังใจท ้ าให้ เรา มีความสุข คิดถึงความสุขของเราก่อนอื่นใด และ รักเราเท่าทีเขาจะรักได้ รักเป็ นสาหรับเขา และเรา เป็ นที่รัก เป็ นความหมาย เป็ นแสงสว่างทังหมด ้ ของชีวิตเขา ท่ามกลางภาระหน้ าที่ที่ต้องดูแล คน คนนัน้ ทาทุกอย่าง ที่ทาได้ เพื่อบอกรักเรา

“กินข้าวหรือยัง… ทาไมยังไม่กลับบ้าน… ไม่สบายก็กนิ ยา,ขับรถดีๆนะ …งานเป็นอย่างไรบ้าง… อย่าทางานหนักนะ” คอยถามเราว่า


หรือทาบางอย่าง ที่บางครั้ง เรารู้สึก ราคาญ แต่นั่น คือ วิธีบอกรัก

เท่าที่คนคนหนึ่ง รู้จักทา ได้ และทาเป็น มากที่สุดแล้วในชีวิต ที่เขารู้จักมาเลือกมองให้เห็นว่า เรา เป็นที่รัก ถูกรักมองให้เห็นความรักที่ แท้จริง ที่เราได้รบั มาเสมอ แม้ว่า บางครั้ง การแสดงออก อาจดูตรง ข้ามก็ตามทุกคนที่เกิดมา ต่างก็ได้พบ เจอ “รักที่วิเศษ” อย่างนี้ทั้งนั้น ในตอนนี้ ลองนึกดีๆสิครับว่า คนที่ เราถูกรัก ด้วยใจวิเศษอย่างนี้

คือใคร?


12

Heart of diamond หัวใจดั่งเพชรที่จรัสแสง


DIAMOND DIAMOND DIA

Diamond S xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again?...................... Do you ever feel, feel so paper thin Like a house of cards One blow from caving in?.............. Do you ever feel already buried deep Six feet under Scream, but no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you You just gotta ignite the light And let it shine Just own the night

Like a diamond in the sky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SpaceDiamon You don't have to feel like a waste of space You're original You cannot be replaced If you only knew what the future holds After a hurricane comes a rainbow Maybe you're reason why all the doors are closed So you could open one That leads u to perfect road Like a lightning bolt Your heart will blow And when it's time, you'll know You just gotta ignite the light And let it shine Just own the night Like a diamond in the sky 'Cause, baby, you're a diamond Come on; show 'em what you're worth Make 'em go As you shoot across the sky Even brighter than the star It's always been inside of you And now it's time to through

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


เคยรู้สกึ เหมือนตัวเองเป็ นถุงพลาสติกไหม ที่ลอ่ งลอยไปวันๆ แต่ อยากจะเริ่มต้ นชีวติ ใหม่อีกซักครัง้ เคยรู้สกึ ไหมว่าตัวเองนั ้นบางเบา เหมือนกระดาษแผ่นหนึ่ง เหมือนกับบ้ านไพ่หลังหนึ่ง ที่ถกู เป่ าเพียงเบาๆก็พงั ลงมา เคยรู้สกึ ไหม ที่เหมือนถูกฝั ง ลึกลงไปในดินแล้ วร้ องตะโกนให้ คนช่วย แต่ก็ไม่มีใครได้ ยิน

รู้รึเปล่า ว่าเธอยังมีความหวังอยู่นะ เพราะเธอน่ะ มีแสงสว่างอยู่ในตัว


“นิทานหลังตื่นนอน”

Blooming in The Dark BY


Diamond Space (DELUXE EDITION)  

Diamond Space (DELUXE EDITION) by Chikara Chayaphol หนังสือที่จะพา เดินตามความฝัน และ จุดประ...