Page 1

DRAW


No.1 จุดเริ่มต้น

graduation ceremony


สามารถเรียนจบการศึกษา ตามหลักสูตร4ปี

HOW? หมัน่ ขวานขวาย หาความรู้ และ แรงบันดาลใจที่สดใหม่ สาหรับตัวเองอยู่เสมอ เพื่อนามาใช้ สาหรับการ สร้ างสรรค์ออกแบบผลงาน

ไม่ยอมจานน ต่อ ปั ญหา และ อุปสรรค ในการทางาน หาหนทางแก้ ไข เข้ าปรึกษาอาจารย์ มุ่งมัน่ และ อดทน

นาสิ่งที่อาจารย์ comment ผลงานของเราครัง้ ก่อนๆ มาปรับปรุงพัฒนาแก้ ไขตัวเอง แก้ ไขผลงาน ให้ ดีกว่าเดิม

สิ่ งทีอ่ ยู่รอดโดยไร้ ซึ่งความขยัน ไม่มี


No.2 เรียนภาษา

Up+ Skill

LISTENING SPEAKING READING WRITING


FULL - TIME STUDY หมกมุ่นให้ ถึงขีดสุด ของ ภาษาอังกฤษ!

ฉวยเวลา 6 เดือนแรกหลังการจบ การศึกษา และ ระหว่างรอ บริษัท เรียก สัมภาษณ์งาน ฝึกภาษา อังกฤษ ด้วยตัวเอง หาโอกาส ใช้กับ เจ้าของภาษา

FOR?

#เพิ่มโอกาสในการสมัครงาน #ความจาเป็นในโลกอาเซียน #ความกว้างไกลของโลกทัศน์


No.3 GET TO WORK


สมัครเป็นผู้ช่วยกองบรรณาธิการ 1ปี แล้ว เลื่อนขั้น เป็นนักเขียน ในกองบรรณาธิการ นิตยสารแฟชั่น 1ปี

HOW? คุณสมบัติ ต้ องเขียนได้ แปลดี เก่งภาษาอังกฤษ มีเทสเป็ นเลิศ รู้จกั ค้ นคว้ า ส่งงานตรงเวลา รักงานแม็กกาซีนด้ วยใจจริง น่ารักอดทน พูดจาดี พร้ อมเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆตลอดเวลา


DRAW


SCHOLARSHIP

สอบชิงทุนไปเรี ยนต่อ ปริญญาโท ด้ าน Fashion Design ที่ต่างประเทศ


ในระหว่างที่เรี ยนอยู่ ก็หางานพิเศษทา ควบคู่กบั การ ท่องเที่ยว ซึมซับ ศิลปะ และ วัฒนธรรมในเมืองนั ้นๆ ไปด้ วย -

หาแหล่งทุน สมัคร ยื่นเกรดสะสม สอบ / สอบสัมภาษณ์


เรี ยนจบปริญญาโท กลับมา ประเทศไทยทางานนิตยสาร ใน ส่วนของ Fashion Editor มีหน้ าที่คิด ธีม คอนเซปต์ และ สรรหาชุดที่จะนามาลงใน นิตยสาร


บรรณาธิการ แฟชั่น Fashion Editor

คอลัมน์นิสต์ Columnist บล๊อคเกอร์

Blogger

เขียนพ๊อคเกตบุ๊ค

Pocketbook


No.6 FAMILY

ตอบแทนบุญคุณ แด่ ผู้มีพระคุณสาหรับเรา


สิ่งสาคัญที่สุดในชีวิต เป็นเป้าหมาย เป็นโอกาสที่ไม่ รอ ต่อกาลเวลา คือการตอบแทนบุญคุณ แด่ ผู้มีพระคุณสาหรับเรา สร้ างบ้ านจากน ้าพักน ้าแรงที่หามาได้ ของตัวเอง ให้ คณ ุ ย่า กับ คุณแม่ และ ดูแลท่านให้ ดีที่สดุ ให้ เวลา เอาใจใส่ท่าน พาไป ท่องเที่ยวในสถานที่พิเศษ ทุกครัง้ ที่มีโอกาส


No.7 BLACK GLORY

เมื่อมีความรู้ในเรื่ องของการ ออกแบบระดับหนึง่ ก็นา ความรู้และประสบการณ์ ตรงนัน้ มาสร้ างแบรนด์ งานออกแบบของตัวเอง ชื่อว่า

BLACK GLORY

การผสมผสาน ระหว่างสีดา และ ความรุ่งเรืองแบบกอธิคเข้าไว้ ด้วยกัน โดยจะทาเกี่ยวกับเสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกายสีดา ที่ใส่ได้ ทงั ้ ผู้ชาย+ผู้หญิง แยกออกเป็ น2ส่วน คือ 1. คอเลคชัน่ เสื ้อผ้ า ที่ ออกแบบ ตัดเย็บเอง 2. เสื ้อผ้ ามือสอง คุณภาพดีที่นามา รี โมเวท ออกแบบใหม่ ในราคาที่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ รวมถึง accessory เครื่ องประดับ กระเป๋ าที่ออกแบบด้ วยตัวเอง


BLACK GLORY เป็ นกิจการที่ทาขึ ้นนอกเหนือจากงานประจาในนิตยสาร เป็ น การใช้ เวลาว่างที่น้อยนิดลงมือทาในสิ่งที่ตวั เองรัก และ หลงใหล ให้ เกิดเป็ นรายได้ เสริม และเนื่องจากเป็ นงาน handmadeเป็ นหลัก ต้ องใส่ใจ คุณภาพ และรายละเอียดทุกชิ ้น แม้ แต่ละชิ ้นจะทาออกมาไม่ มากก็ตาม


No.8 MONEY เป้าหมาย สู่อิสรภาพ ทางการเงิน


+ มีเป้าหมายในการออมเงินที่ชัดเจน + อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย + หลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงิน + ลงทุนปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกินตัว + แบ่งสัดส่วนการใช้งาน


CHAYA  
CHAYA  
Advertisement