Page 1

,t::,.

:€i.

t9


oo

n1u'l

o

u

a1un{

1

u

Fr

tu v fl

T T xt

fl

I

U

T

n 0 { u u ?{ e}r u''l u vt

I

d

Al4

u't il a n 5 u vi r t r fr

y

1 pr'u

o u rn u

O y

r u'[

ri

u

n:unl:firuurtutur{rufrunT :{'nil:vt:rt8rilfrrifrnr:rfi:rd'nunrvlerruyf,i?Tilfl1:naruufi'olur -' q I ;rJ" ,

4{U

U

.

a'

uuuruan5o'tuin/n1{Lvtv!tJlt'tun: ufiotri'Fr6uvn::}Jn1:fla{qult'zuutuyrurmanid'ru:-pr

uavfl?{tvtvlilurun:::1fi'tt6'r:arirfrfirfiurdor u^nrrrtintr:rrdr'Lr"Lunr:pirrfrurrunorytu lur u

4

a

u

v | 6t y a 44v 4 ?\9Ilu'lu11u1vlan: a']xJ'tifiu:lrt:{'luflo{lituvrrzuurUyluruans.Lpinnn'otnru:vutulriolra'rfrFt

rJ:vTstriaranrYuami U9 uZ,

rl t u "

fi a n r

qj

:dfr rifi

u t

T

dr

t). n q

ut

a { a ru v n

r u n ru u fl

:til

n

: T lt fl 1 T n o { vlI u fi'ru u I u yt u't il 1i

no{

VtYt

4 u fiou u'r u

yr

urua

Er?

a mB rivi r

r

r66

rt ri6'o d r

{r u iorln ;I r rvn ul 14 1 u n r,,

fiu frtfilfiorarrfiurn-uimqrJ:vatri nalnnr:o'rtfiurru uaynr:uiur:fiunovur,,rlzuuruuuruami 9-i !

!

s

a o v a -&_ 6ry .- -9/.. a o v qiumounr:-Ltituu3rat:atun{,tu a{ilFt?:0v}J Lunl:u:1r't:a1un{tunorvruvlzuu''luytutilaaS 6lY

v

t

tiumounrr[{qiruriuil:vLf,iv}vrul4rurluuuavil:vmurtuonuuuti:v16uarumourfrâ‚ŹJrfi'unr: o

A

v

y

d

! d 4'4y _-d el'ltuu{'luflo{?1u1Izuu'luvlulilAn: u:n1Tflotigfram5rnrfrr.Lo uuavuvrrluuaur0nrJ:ymyr dvclt,^'tu

otrtn: uisutiuaurlB{?rntuvflTTilnrrnotvruvt'puuramB6'sraior/nqtuvrrr:J14.luarluay v

y AAA

roruurfr

fr rfr

y

urrlo.rr va1l.r 1:fl drtr.ftdr-J:vTumit6'o rir.$fi il:vfi uBnrvr

ouuAra

a1ufl {1uFl[us

fl

:5]J fi'l:n0{yluv{zuu1uytu1ilam5 itvi.rtr fr 9

frurrnu 2555


d']:U6tJa 14U1 u-l

fl a { v} u1\

u'ru

9}t

9

yr

:

u lytam

1

t

irrarJ:vaqri q

a:irfinnaqvrur

2

c

vd'a<r6)d

''l:uu

fl

Lna

suno{ilul/t'ruuluvlu1ilanfluo

n

q

n

3

aud

'l5u:141:fl O{vtUv! 9}IU',tUytU1ilAfl 5

fl

3

q

Ft 6U

v fl

T

: il fl 1 5 n O { yr Uli'flr U't U yr U 1 yt A rl3 rrvi

r

t ro

a

m

9

vedovu LL zu

p,t

U

t

Ft

tu v

:

f,i

TIJ fl 1 T fl o { yt uv! $l u 99

u

1

y}

u

1

il

(

:nIu

4

a. )

rr n

a

a{

u?

Fl

|La u n

:{

5

Lyt ?\ "1

irs umonramin asuufi'zu uluyru 1ilamB tJ zss o -2559 t1 n 1 :u

:fi

ud

'r

6

:

: n a{ ilI uv\l zu u1 uyt u'r y}a a

1,2

1. nr:tauoTnr{fl'r:

T2

2 nr:frar:rurTn:rnr:

14

uaS

^ fi'r:oulJn Ln:{fl15 J.

14

q. nr:Tou riu/r,ira'ru ru'r

10

q

_da

5. fl't:Flut{u

17

6"nr::rurruzua

1B

z. nr:rJYurJ:rI

uuihTrrT.i

nr:

19

g. uuuvloiu

20

;iddlaouud

a{

il

Fl

?

T }.r

Lu n 1 :

u

5 14'r 5 A 1

Y,

Un{

1

Un

O

{ vr U?!

9}r U',r U Vt U',r

I

y}A fl

:

21,

o u

Ufl OU n1 : "lv L1'{UU ^514',] 5A lUn{1U

lJ

Z,

qiurt

il

rium

ounr: ounr:

qyt

Ltqir

a

EJ

fi

26

a

,

d

u rJ:v mu riuyrul4xJu LI uu 99

oru,

lriqi r u rtu

d:v

myi

rtuopriluu c9

ooiv-X-v 01 Lruvu'] Lfl u1 fl u fl ''] Ta o $o0 n o'1.1 A

I

d

uTnl:fl 0{Toilarl :a't:J1:fl d

27

1l

30

o{ a}J'Ifi fl

r il :y m u ii uo ft 14uu

33

v 4\v

tu16l{

38

LF)

tdud

U:u tnufl 'u.r-F|0u no{ytul\9}lu'ruyiul?lafl

54

T

yo!16laavt6rdt46

r o 3JU a n 1 fl 'r l.J vr ?\ u u 0 u Lu n't :axJ Fl : a }J 1 t il : v u6 u a u

- rr o

u a1n

r?

n0

fi n r :il :v r1ufr r il I

fr

ilu rfi uuaxir0nnaruufipuuruuu 1ilaniil yu

o

Fr6UvrJAqyll U

u

0u

La

r-Tfr

n'r :e

?u

r,J'r

il

u L?u L{ a u1n

myro{rin:

r fl

Tu

62 u

?

un1

: (rr ;

n

)

64 66

83


iou d

r a fi uTuu

1

u tu

nr

:

un

: v nlu ua

rin :a mi Tn u

v vt'zu u r fr'n u n r u a mi ua v o r

od.r*v

riryunutju?'r:vLi{Fi?ulunr:6'nm-{"fla{ilutfiruuruuu'rilan;" l3uq'rrfiunr:"lufl zssl rfia t

d,

I

a

U

v

a

Ydu

dQ

f,

L!ULrilA{ L{UyrUfi{ taTXr |LAvAUUAUUflI:?\9]rU'lUvlU',lvrAfl5114]J6nUfl']1\ tq vv

,

LtAvAl[J'r:6lV\{V,'r1

ia

odnru"Lfrnr:rirrYupruaro{ nurorlpiodxrirEu Tprunr:ciutn6ounotvtuv,tisuuruvrurl4fint 9UU pt

u

zuu'tuvlul?14 tuv fl T::J n1:fl o{vluv! 3

d r|

: t uvirtrfr riunTeruda'ir nrla.

vn

T

:{'o

{fl I ufieu

yr

fi'r

no

u 1u

na

{ilu?fe}ruluvrulvr I

u

1

il d aE

r{J

d

nB

rfiu

ura fi

vv

rfl

ru u r s"[u n T :{pr fri 1.

Ft

9raad,a ? 1 tJ 9r O {l fl 1 :?J O {r 61 9r T rrA

2.

fl

1:U5fU1 qll9

U

u

(1

)

r{Ju uu

ei

a

t rt u4 ura qu

Le

uu

er

a mBd

o n rder

r.:

ei a

u

r

a.: You r cL9

a

n

ji

v

1:n1:vr1{1U:?ilnUfl Uv nn:UvrT?{rVr

3. il :v a ru1;U afiB ua u a { rin :rVEuur

u r u rdr

nr:dr.:'ru a rJ :s n r r 6'rfr

ilq 3J 3J O { ?J O { d m T tu UU

r

o

fl

os

ttuuTu

v

9)

d

tfl U??JA{ fl U619r:

1 rfi a ua3u nrtlitrufi

oiru3a

rJ

aannon

"[u n r

rdu

s

fiu

itTa

nr

t rTu ua

:a

a

v e t o d d ay d y a 9, ry "trianBrrirfrruueiquueiruiunr:a{mu r}rovre}ru1o1tl^r airsrru airr:ratdrn3oeitniu 99 v

r a

u

n1:d{Ld:tJBav}t9}l ultil6inlrairqaia6nrvuu?oaia6nr:'L#uriasrB u (2) nqrqvgu uafl cu u r

r

r{Ju ura d r

nt

ora

riu4

naao

ou n r :d

nr::ru:rri'tfr#.:nrurqir"LoflryraT (

g)

rfJ

u rfi a nr e

:fisuur

I

ura

fi'n u n r

6 a rE s a u

l^r

a nB ua s rn3 o ti r

r a mEfi il :

va

u fl

s

nr

: rfi r :s{r ua s

ruur'luu n :il uu u

an?lu4nfifi uavnr:frun:aruavfifrntif,vrBan?

u $u ri r l3 u4u rfr o n r :d r ra3

u a riu a uu n r : 6'n fi o n ::ulu

n

I :r{ru

ur

grt

o,t t u d d l, d 9o 9, d dl n1:6{:'t{r'r1?vr.tu1 fl15v{atu1a{na?1}J! uytulyt6lgt:LtavtLfl [qju6u141da:flo{a{nfl:41{ vtqJU dAaagrd9/aad

,

5?3Jvt{lLCI:8JdT'l{fi?13Jttj3Jtt?J{vl1{AlUtfl:u6nattau6{n}J?Ja{d9r: n6ufl'tvr?,?9r qd

(4) udEi

r{Ju

uua d

r rQu4u rfi a n r:ariu

Treuula mrfl lrJm a6uunrillfl

auuTn:r nr:6u

1

fi rfl un T : ufftrr3 ryrnr ua

l:noruufi'zuurumuruantutvirqnfi fi or:cur c

rfi

uail n?T

r


a n?

clrnfi n ria{quuioutr,.ru?ru'r?r d u

avl

clia&

ilfiu'lrj finfid'rrn'r

o'rg r s an?a'su,urfi'lmu etqq, tl

Clacll

dt

6t

-rJ

ct

1{toCIl,t?tou(l.t t{to il6t o [ttytslu

drvrnmq n na

A3

.9)

61

fi z rJtvrnrl

9) d guu'll.[ t4Too'l rll t9)

ct

v Fl

I

r

uo U tl dt

luu r.tq'qur %/,u Ndutlyt6utt?l u[u u tt lru tlo u fl ?'l E I Ft o1.[

aa

fl{ q, a

d:vrnmo{Fint

ufi

t9) ci

dr ?t

5a GIr.t'l Ft cI

&

il

i Yt

rol

&

Jo

dl

ou ql [u1{ tl?l n'l u 5t t{ to I

\.9)

v

v

{l{ t{?

Ft

Ct

vtua,liumeluuu [tJl.[o Ufl?'l 6 lnat,t

%6wG*

clttrcf **ffi%ffi&tft %$$*$t$**rc?effi wnwlwww1^?lctffi tr arinr"[ri'n

fl o

afin t ri'a u m u ro it "lrhr*ffi

Fr

r?

6r'r'lrif;i

rf n o u

fru

nrfl niu aein:

r5 u"[qJ

r,i wo me nfu

n d.

th a i gov. go.

nr.tnrn 7E O\tl{?A

drvmmqnna

.tu

i. 6 ?lt4'l fl 'l TBt tt{ dol I'l Ftl.[.

A'lU

A

/

A1$1A /O\tffi ? A

- dila. ,/ 6l1to. fl5{[Yt1l',l c

- nFlu.[6UEt 50 -

dV

flUlql,t?J ovacluu

Gil''t

I

Ft

l,t fl (t'l I ci

drsmmo{ rint

Jo

fl u't%/Ytfl 1 nlT5lfi.t{It{

n'U

l6UDt u

a

6)

il Ft TO{ 6il? 6I n trl $l6l'N6tIUlU n [U t,[fl o fi'l

?l 2 5 5

5

Gil

a

a T u 6l s GI [I'l u l.[ R

d

d

a

fl

l.l.

9,

U [Ug \t U'l

[Yt t'u Fl:t'u [1{? 8lltl5'l1t?8 u'Ut{il'tItlil'l tc,

10400 fl?(tt?llt"t I

?l

I o u a 5?

U t, [? [U 6[Sl'1 1t6il{ [ A 51 sU t A

aclrllel

fl

aca

U5'l

61,

?

fi

th


*a:,

*

**'

finr#uBft ffi c*te*]c*']rct*#ffi [w*wmwl?*ctffiBTt,e,effi utufifi

'

m6Ru

m

riln.rleg"ir

dru-nuretnr rlesoru

.

ralunrrrfnrfi$#au

?ilor.n?sil??l 1I}J./ txEt.dret xyr.l

nt eaglecoru . aGu6 fl{. 1a'1 n??Nn1? ' u.d. [?6r,1 m-cnitr.rna tn{rBnraurfl

earram6nrruran dlrauErarr nf,?rJn1f,uaBla1l1un't€

.

oitumunar

?r{.

n?a}Jn1?uas

cl{?gIn"I1un1?

nrusoun?f,rJn16

nruEoun€e3.,1fl'l5s9l

ncuvoun?f,Nn'r? sFl

a-y

d j

,

il5sfl3JIvtAfiuS{

nltuun'1f,[Tlos0lFl{

uu1il1{n1f

nrusnS?:Jfl1?

Fl,.ltUU{l',tUflA{lvlu

no{lytu'1

}llFUUlU?l111vr8lFl?

asn-uq-su{n/r,irua

raqrBnreurernr frrdentrru

oYru

Fr11rJ

ilasoru

u6urrdru-nursnr

[a{1un1?

noilylu"{

da Fr

ntdFI€

nu.

rur.3 iltsoru a6ufi r,rt. oun??eJn1?

:ln-orntvrnax

uu.nair.rnrrrisrd3ru nraurru'r

rlfornec?rmr il?l.oun?f,

9JO.dd{.

n15ilmuil{l{1Ei taq1un15

suyl.fl{.

- 18 n?t.-31 iln.55

-ts orl.ss fre,{rrorulsursdrirrfi uuq

J^,

.r'lutilatilaq')

FlFrtl4USln

tFl?o1l'1go{

erun.tira

nr:rlesdru nr:

niluaufl5?,Jfl15SO

,4--

ilrvfiiltY{arurl{

- 30 yln.s5

-

l7

[Afl1un1? a{rvluflil

-19-26

suolflr5f)alaofrfi€urfl5ltlfl l5 dl

z fro. ss

?Nm.nrs?rf,l{l

?ru.

rlesoru eJn15

r.l9f?glafl1un1?

ooil:vmrfiuol

4 nto llay nnu.

il9.55 frfllaonn:5iln15:vounlUa

- 24 llg-55

nil. uar

ilasnru

- arnvrfi

uuorrin:aninralu : t

xer.ss

,d

aotaonn5:ilnl::voLloil?l-Jo

- l4 ilu.55 notdoRr.lllll.,t0lfl o.rfrfl:dgr5

a-,

G.

ct

?l U',t ?l Gil Sl ? fi1ffTU 31ff"t ?fl O iI t/l Xll^l DtI X["] rEd "*'Y:*;w:4..i3 r..s'r. "Uts" S::u;.:Aii.li g ru.:!+:;ii:S..#*-5?:fll tr1,:,';i??:.,,

',,,.1,

n

atsn ??il n1 ?n o{

Yt

u

ul4u'tild naur,irtr6

n

6uBn??iln19il51r1?nA{4U

d1U n.:1U

na.)

uvm'lmdn6rrrirtrn (arqt.rflu

r.ra.)

nntsn??iln1?no{14u'1

v

f3ailqilvll9r

n3{tyt}lu1,t1uFl5 q

ldrmoav t nu + (rn:.rqursfi s nu)

(laoflsr{ 12 flu + q|Yrs{qar?ar 5 elu)

,.t3s./u1eln ails.vrLl?R

nA{il q UY'l F}l U1

dlrirfiu ro oru)

nil3nt?iln1?na{uu'1 v

(n

ur

nilsn??iln1eil?vrilurJa

Clilrfiu to nur

v

nTou

1*1

a!'ya

A

ncuunS?iln13FlFl&l'tu

ttnvduilduu q

n1f,

OA

Fl''l

tuu{1uno.$Ylu"1

q{u?Ft nilUnf,5lJn13nO.:?1U"1

5sn-uoitla 1rl:vmnurEqj#ru/Eiluuav r nu + fr'n:rqarpfi s nul

ruoq.

ufluilesnru

riumuar{nra / tantu

15 Fru

flils. lflu[nt1un1? sufl.no{vtu 2 nu 9,txlgta1l1'1


ft ft r ffi sr tr%ffi $}ft ff $Dr*\* rc w#-mrrmru

ur

an

ig xu n6

?a{nufl

50{Fluyt

1

netxnrttasriruuris

mE

*d* m ffi ( r* * m. )

{du1 er n }Jou ilevorune?:Jn1? ra6a

toou

?eJn.y{3J.

d

wwffiwn

?rJ

Fl.1l?uq1d1U nUlet n.1

aarnufi

2

YA

20

avd

1 fi

n1?u1

?1u

et

n ?5 3Ju 0l? d,9

-i 5O.:FlUyl 4

3

nf?iln15r.tyrfilnru?fiN qqq

10 nu

[afl

tafl1un'l? 1. rua.dnyrd. (out.) 2. HA.flA.

-rla nd'ru-n ur

er

n

r

-il

d'or

nd''r

-ilan v{}J.-ilno ilvr. q<

-t4fl1fin1? nn.nqufln1 -rnsn6nra

dfl{ -afl{.

- aro.drrinru"'r -

vdd

- r,t{ ttYtuo{Frn?6tFtf (rnrx.r;iT

1

5

rfiunrs)

- rirfisrtrrupi'ruan6 {s

- ,{a.fimu.

ilevnruanran6r

i. ri'ruunuTuu'ru 2. dnutrtu4u 3. tauo ur.leu%??trrrrJiun

g

ffi 3.r'l

4. :tusturua 5. oon:sriiuu 5. rrri{ e{{ n[uefl imlnliuBffi'lr

u

ri:srfi

uer

n

finnraruayflfiufluu o.

y s) - -r]'7. pi..ttimrsnrua Dfi +fi rJ6nur (nnao. uav "

,n-*.nn*r.;

8.

fi orrsu'r u6reousr-fi cir u rtu

9. Tfiodut{rlrflqrl 10. uri{ rfu *rrr*fl Tml fl1iu3a n nryril{.rr.l

lL.

^

uthtdair*d * *rioruunBruoun

r.r'r

g


nareJn1akirfiu 10 nu

n??sJn1e'lriufiu

,Y

,&

nnd.Ltn{n{ (rld''or nil.Nm.

rlasoru

,Jo.dnilfi. [n1l1qn15)

10 nu

nnd.uFl{Fl{ (rJflfl Gir#nu rufl .4 il:vrru ?o{rarlrG n-l:

Ft€rtuR55?Jnr:figilur:vilu:ru

fl

r: [au"l dr

yA

uu'l1l

1. rauanmxrfiudo natun?riln'lr 2. ariu a r1u ua rlri'sio rd ua uuu u ruGoir s Ru 3. uGrareno.:uu/a qq nA 4.tql

4

dt )

1. rauo nerxrfiusian6uBneatJn1a 2. 6nsnx n?xsdou/ilastfi urua 3. ar ersru run/rl av ufi u rJ a il n rv n-u 4. gantand,..f, 5. rirrYu pua du-uduu q

vvA{vovv

q{U?Fl L[nYn?{t14Y'I"1

ttr,lUrJ..lFlcUUn€.f,eJn.l?n0{mUy{zuU1uyl1l'lvldFlS6sFlUFl''lilA qq

t,tu;;;n;;-I - .. - l t...'-.."..-.....:"..!..-

,t*

;",;

ll:

I

IISTfH:31LI

l:A1i*sBf,

,rIni}lnd.'l?rrl+


rde#**

et\r erffi ffi ffirâ&#x201A;Źu sleft e*ffi t*ffi EE

ffit

nrti

rJr

vr

vr 6* ffi

I

fl 2ss6-2sss "

d #r

s

d

e

r r{n a-r a

ni'[

cg I lJ 5 U r sr u g m fi fl v

L.

vr

4|

zuuror{fl

d

ri'u

fl u vu 6's d r 6'ru1 u n r e fi'zu u r il e v

Lyt Ft"

c* *1. ${.: d 1 trgr 5 fl o tT u ur slr u r 9I flu R 1 ?I tr sr

:

1r,

a

n? d?1.lir1u

9'

d

U v

v

tv

fl {?'t fl [n nr ru raa nila{ ru1to.l

a4a

til8lit tFl?E6ner{o dp vv4a

2.

1^lanulF{naR1v{d913

3.

v{

4.

v{

v

4{

ln

aa Ftfla{d Ft?t[nu il na g [o n1d zuu1FrGun1fl{? .lq

uuva F}t

u1

FI

n fl R1

?'{

n

a{

v'tq

ufl

fiIl

|r)

<r

u1 u vl u1 yl d Fl ?

rfi s u rJ : v td u uqqyr E n r asr {n

o { vr u

uuruut[ouu1dnar I

-

ffu t m u fin u r asr3 q

ErytfiF{1d q

n'rasa?r.ra#rstqnn6oi'run?1il[dtJon.tFl

t

.

r,iTsuur

dal

n?fi Fl?

fi'nanrvra n6

?U14?1.11rtU{{1el

2.

3. 4.

z. r(nru'rarfi

.ioa

d{Fl n']erv{N[an1dv'r1{rFIa1*6ns d3 4 UAsnlt[]J4.1

srr

nrevlTruurnrunrvrffintrasraBua#r.r n rr x riu n.:luffi n rrn vd1{ n'r el

g.

,q

4.

nlttlJa{uasnlfu?1r1? nrrraBera#rruasytTruura-nflnrfl natn ua ra.: rinaa n64 n tr rr-u ( nreu?rare

nra ri'n r*v"Lu nr aao n uu u fi s n r?u nrar(zuur rtasnrarirtru ufl u r n6arir s )

{'or

ua-n il frt

vrTsilu'r

Fr

q

a#1sqru a#rrarertri'

rgrr or r aeugfi n na rfi s,r

runrilffi

nfl ord n6r[a s

riri'aerTanT a q

nrarffanurrt-nernrilanGtfiorfi r.rtonra o9rovao [unrarsraaru [unram ndu [svl''I.: 4A

5.

ru

vra nB

vvv

Tr

Elru'r Fln erRl v{ no{mu?r d

dn5

/

&}r

u1u r4u1vr


tder4t

?'t{ u rJ u Etqqv] fi fr1dn en a{ i

tt'u

rfi'srf

.

?'t

fl

u

nl u1 u vt 1l'l vt f,

Fl

3 Tt . FI. 2556-2559

a#r s o: : n{vu fls osrE hi'r{l u v'r fls rir flafl u n r :

u r il : v tvt s

vYsN

ala.'= ti' :a::::a,:aa,l::a.=

.: 9

qu-l

1.?IqNUrflnURrV{?tAT

1

d:

1

2

yt 9I U

.

q

a

1.

da

1{ [rt5 il m nu v ry? fl [ [a v fl

tlEY,l5 r a

d

9o

d

I

I

9o

fl fl UR 1 Tl r..l{qU 1 dsr 5 [ tA v d :'r { R 1 ? v ft U

1

dul

tu uil d5 t'l d: : ftlj

o.1

tul? da 5 lvt u

r

t^vv

i.3 d.]tfl :tJ fl r:v{9Iurfi:oufi5 t

.

+ ri s ra?

:J

u

vr

u

r vr

?

su

d er3 1 u n r : fier u r qlJ

Ira

e

fr o o o^ u

r

rn,

4

n1:llJo{4n:vfru t . s cir ra?ru u

m

il rm d fl 5 r r n v o {r ri'n : d fl 3 i u : v 6'u il : v rvr s

il:vryrnrruortGuurravil:vryrnru1an

.:1U d:1.1:tu t9l gtltJilan

2.

2.

.,,:.:::.-.:=-,....i :, ::

unfisllcrn: q l'l:)

d

fl 1Tl S?9l u 1nflJ q ilil

flo:rravp't9lou q

a

3 d{ td: il

dq I dt

dsr

:

tr.{

T v 9r

u

r'l :J

o

tt

:':.1't u d r

il t

9r

:

a

tlj u r'tlj {s : v n o u n 1 5 [ t a v d.l td:

,..,.,.

9,,

xJ

I

r.llj : v fl o u n r

IO.l

s

toflld

:

,,::-,' :,,'.',.'J:,,,,

vqqa

3.

i duuduufl

cl

I

3.2 td5}Jd5 1{:vUU [U nr: a

3 d{ td:

3.4 d': td:

O9,1 ^ }J [14 rfl 9r

:

tJ d'lj quq tl'l ?

|

A

v lJ

v

tt

4

Y?Ur14 AO gr !{

ilil

S

r^l9rO U /a

Y

U IU n r r q:J n :

nv

d

rAdfl 5 rrav

o { [ ta v

aa@auld fl m O U 1 tJ UtO

r

:

4. 1

il^@T n u dvl t I

tU V{ U 5 lJ 0

@d

4.

2

4.3

d{ td5 il fl 1: U : 14 1: 0 fl nr : R8 { 11q U ilru uuud T{ 9}t U

1

:

ilAt@du

d:

1

vU

{ tn : o

1J

I

d U U d UqqU fl

1u

fl o {l vlqqu

O.1 yt U 1 { SJI

Tl m

uIu

Yl

uI

U'r U

{ dA

vr

Yr

U

]m dA d

9t

:

dsr : Yl fl : v

9l

u

UIU

?1

tOnld

a

rAAuud

@o

1{f}tulu1rulvrflgr:

1:09rrlJ5ud?dqn15

qq

A

3.

flflUrflnuR]ilno{4u

1,...,,:4

nat,a5

r

4.

u v p'l :J o t t a v u fl

:::::::!:.::a::::=:

.

uda 3.Y{ p}l

2

n'r:st'r.16"1

dgt:

TlotTlu{

'

uudlAadlAd v{ 9}l u I ?1 n

r

rJiriyrzuorto:ug'60

4r

duuduu nr: r1jrCI{o{nn'11il? ilfi a{4u uavu:

2. 1

u

t'til

9

I

v!4J9,

a3x

z. fi'srurorfrvrasrE

U

1 ?',t

:

:

d

0.1 dgr

:

:


a,

oEq 'd

.d F (CC F'a [Go -tr 6dE E7;E

u$

Jc!

# ap rl F

cil p 6

w

,E# ,E b

hd= 'fE d6i

I

eF dtlt

E utr=ir= .PG F 7 ((s T (b \G=7 F F ea 7 F c. e

E 3E

(-

(fo

- rsi

ag

Es E'E Pqs

G J "-4qo q 6--E =

rc

0o

F

sr

(fo

)a cc

C

F

(d

Z ue Cr d6 F tr re

C!

e)

- tsi

e' Jg

dBe

@ J

(ro

((Io

F a '(G

G J

ae

tr q .G F

(r

rG r

.cd

G dl

d(!

C-

cE*

ra

En5= )E-EE

5dq *

-d ag

ur

.E

_gs

[E

;=F

.IF F"E \

'cJJ

d

dct ^>

b('o rF tsEhn

E (F

.:' !08

EL, E

GE Stq h" 5" =\G E utr raa ))S

GoF afr

tdJ

J

qo

G

S"

o7

q

E,F E -EG

C =

G

a

.E dE

(-

=

F

= -E

EEHF,EE,EE;=,EoE H"$;E'E

€ € s .E;E',F q E E s'*,* .RA'e

E

,E ,F

F"

E,EE ,E,E.g

"Efr,jEH aaB ,E ,e EeHa fiE ,E

:s EEilE EHE:E

.a6'e

a)

rC (!

-(s Jg E qoo{ds rI.97 5 -

q

rIE

t -E,5 EoE

aa

G

,E

J

uto

d 6 a=. .E

'H,"8,

;H

rd:(Fd

E

F -\G cFE rEG dd

,Ea

'E'T E EE EIE EqHiE;E' ,E:E EEEEE, ="fi q s.. IEoFiqEE rnrs P g""E ,3 g

cfiS C

="-U

=fr6'=€E,a.g€

-Co

E-d(F

d;3e

="E

:E'H

to

E gG -b-

ae

EE

q

a'F

F .E -dE (qo \F s l5(F

3

,E -E fi E E z -&e5:E

,t- (6(6 c <- ri-

6

a7

6 E F (e F F

= F p

7ee

E4

a7

P.(d(p

a F t'uco

rEE*

E

,KB

F

-

t5.

(!

(-

u$ oS a JC , 2'G (d

6(6

(C!

q

G

q

co

Pdr

I ,H 'E ,fi ,E'E 'E ;E

rE

E€ c'E f;'E

E

:E,E

ca6.

e:E

,E


f=ue }6 {'(-t' Cd 6I t=r t(EoH \G

J' F

3tB i* t

xp dil

#

6 ffi 'le5)= itf- 'tE d6i dElt

F} e

E'1 C ct G

(=i

J

cd

F cd,

(G

lFg

?

go

E q cd

6{

C

t"

a7

-f# dr Eae

s

g G E',ff ta -F 4 ;t ," dac" F

w&E dgi l, 6r

P@f,

a'E*

[qi'-G Ec(It= &ftr 6

;4

6,*

'SdE$ @ €E,.*

"ldl Ai oi#

d (16

p5- )6 qtt

E -C 4 d(rD ry E@

(sF ,Ffi

1,5 ti.o =a G

FrE trF

.GF dFk e\l

-dF t,.er

&

E f w;

(fr

ffii <t .Jt

}}

6r tI

t'dl (-

(to ea

G J

16r =

:sales

q$H*

r€ @

e F

))E{-

*s"c

{Cdxc;ip

uF F ErqE@

d.g

=)k #,8;E,E ES *-

t

c:

f ? F'H

d@

f-E*;gg'H G6S6;S6A

F.

cOO)r

ra

oru& g

H e

.ffi

cl*

utrJ 6

Srr.a

S -eS rfia IE uE

tr (s ft q9

@# $# $& ,r

ffiTH H *6*&f r# g b fr*c,

(ET -rG

UL

HEHrI{E fr F F F'H € (rtL;*L*8

=

e (-

@ E0$

'&"

':t

.d.l *;tr,

,Eq

e.

-$ F

6

(oF .6F

f,

e

E

d34

.F

ts

d7 _q_

gr

Egffi(efi Fs fr "ir V 'H" F q 'ifi F de,

& dld Yue,

{& ?q (F(q g(d Fc! dqt

(tt

*,EoE "F S,B & ,H uH '8 ,fi

{F

E@

.F

ffi€* 6 os

f

ru

E,E utE

W.

+c

q d

dd

UL

dE, "B;

)

w....!

fg

F_6s

-d +d t')o(l!-a

GI FAtr" 5

p-ss !-@t

q E fi

G

g

@$.Gcfie uf; ^E E e s oE,EoH g q =-846 -€ -H B. E,,F '1 G +

f

Or

'E

\

"** F VR 'S,* $BF fr,F ui' 3s'ffiEnE"EE'EEPE'E e #,x.$ € :s E :E E #.&:c #Gfr6is6'

C

cd

4e

C = I

g

c2

Co

edffi g,$

J

.d dc! F J [<r" L5

Y 6 E (-

\t!

g. (tr

F \G

a7d +

i"T Fgh 5 )r'"' E

^_#rW"W r#,EH s EE'ghF;r

)5

Eg€ rla xt* c fig€:g rE$,s,"+E5'Et'E"5E

:F -g "q _i

i" 4 qhE ,"c fOJ

S

GCd

q

ae

to

?(-

E,EE _E :E,E

\

H"Fxed&

ou"

E

t?

r 4a

suirsu

I

sLulcld!,/rxLmmn

# '#*

ry

e d


\ ffi €**

{{6&

\ GE-

aa

,r

G'/

\

,,

fr;s

5rE

hr= 'tE dGl

lo* I6

ls Itr-dE EtE?6

ECaas (E

Ee A$JG

t-@ ldG

E

g

I )aa ui taa;e IC6 G I--oo

lod '*

I€ lq

S

le,F 16{ IF *E

F.d Ed, 8",,u eq+

dqo '&

Fr

(d

(tF

NCDS

Z'

!-e(

lGc!

lF"rS l=))

la l'= lE" (tF E

!cD

l'rs rE tr"* Y t.," l6 lE

Ir-

6

E tE k !(tr F ls I fu' "p" cr

=rE

F -l o=9.cF og '8" :E J(ro)<

-Z' E

q?

(-

tr

[co

=6 t'_EE dG, A3L

ii7

d,E

cd.94 li. UG

E niE'

'gE

q

g'c

F a -6 JGT

rC

Co

+(F

EcE

sttBuu

tc&

g * E =;E $

* =:E,'r €Etg€'tGe€ *f r,t,rs ,8,8 .E :p,t

,x

.f; q",g E",E q" r

:F ,E #

L:_:_

lG"c l-r EI

*ga*Iq;txt+gtt* =4-'e6

'H,E ?F -5 il ilEN 6 F €a=€ ="E

Co

r$ rE

co

€'E @\

(trqt r#(a(tp q

l-d tr laa= | .-,

B:EE"='$ EG

aa)aE gGq (S'-Cd

=

lF+g f G Z

5;g

E,E-fi,I E:E €€,E"€":E ,E E:E:'E

= neE

ac" d, n(F 6 il

*,g

e

gfi€;il p"*'E :E',g' se ,;,,g"* ,fi E'"8 $ ' fr,e

,g

E cF utt" \dF

;-'-

:E ,z,E'E

;F

H

=GAG6

F *-8"

'r'ElE

,8 ,E =,8

E

,E

\ =oH

E"E,E

E"E E'E'E s .a6t

E

,E ,E 5"

cLulcldl/nLlnlrn 10


ko?

({

-

--d -_

(E E" h

F E)E

h(DTILa -G

G

G' r4e

G-: (D,

-= d=

rxE.

;D -=

-d

b {rr" _;r d6

d* s"H e7 h-

@F" ce6 6il6

..f,v

.t

E

(Go

Lo

6(\ E F C F

F? CG =F aq f

q7

*s$ vh d#

[._a)

L

=g GA (-F

s" ry

@

ffi

dt

E F ;r

dd

*, Gx d

TZ

.E_

to

UE

d#

$)5 .(F

e-g,r-L, At! '6a S lC" -A+

E(d-&cd=eE-

9uq 's eg 9ug

{3,'..-.,Jl6}

H"

\('o

Z

l5c

c tp (t' (-6 trE .GF dGI C

_Co= b

(t!

ec, E (tr€ Scr d" =tG =" u6 ra)

))s

GoF

d6{

(6 I E{+

coe c.Gl EJz 6{

(qo

E 3

I -E

ts

F

.aa

un -p

XP

:97

c-

cr' .o'

Gt

Go

dF

..,

-,

=@ JE

F H $H

E

= & q c dBI -@

se: (iii =

'F '$

d1

d(b "F ryt

:F

-@ dEil

**

,*

66#

r&,

6*

ft tr* 6 &e {. r6 fl G 8

Sr

6t,

,4

e#

d#

E E"# H,E qw E f, E "H.E iF,-s.E F X Fd -rry $ # HE EF & E'E H S xF Fr5 c P? cdr"# P;e"F -Ea6 S l;H },d ts E*(* C ara r_ G. (s" eI

&E

dgo

e,

(.

F 6y

(ffi*

{H ry.

@

d@

a{9

r,tE

}F dIdil

S

=EFqgae;: (G "1 'lr! ta

l]..q

I 9c

P

erj

cLulctdl,/nL[\ttlx!l

-r ib dr, f,*@ pdfr

6S

EE.

:.*

e7

<iF

ilap=;E tr _d7

i;-l=

Jr

=oEt"q=qF +d.C--r{=C \e_=_

dta

d rn -r^d!F=

-ye

+E@":-aE(? --a5 ",4 F "F

"E

"ciEUGFiGoE *?' ;;,e7+= ai=-(dl;1 5 t c!-F F ttia6=iaG G,G^=c"(G-= ;lDd6=DdG

vC r

(-

cDCDe)-@)a a1r arr" U! oaF a1'o ro ,^ : aa :+ \a}: \o

,^

-,e{

GL. Cp =d! (} -(ts ,^ Alr? :ti*=VEts= Fa5 F tr G -

*6ss CP

gb

w C * tEt

Fe&

96,

F^du-!fAU-f,- u* &

c;

.

r

F i&a

6

)a

6r'66 €:3 B, -t;-

d6

F

--f(uaH E-rae e F q! P-c!

**

s6rg

E

@

rq 'tsae e ,E€i' r6 ff fl& f, 6. tg GA tk s @ ffi ?p c p F # (rst 6. F r vr c&

T 6

,A

rG

il tp F r d;s

s f*

JH

CrE G-s'

(p

C (.-

"E "?s

p

f6t

dqq

re6

"EE E"S'F *)5 ,FrS(Sfr,FG,F 0"tr0tgoera C. 6

&

F& rs,

F

-J aEDFE= r-dd=d

@

G

-crdirl=.G: )JGcFtij=J.=EnF C* C G e

F" q

6e

tF'-

tsdd )3 Irrl n "q==ca auq -is

#

*,

? :sH*fie)*H P -=i**, 4 #-$#

dr

6r 6c1

r#

ll

F "Ers 6'.GTE r @ ;?'qdGr )d € #,SoE $Eg 9.il9, H"5"EYnF

F" q cd

LL,o.1;i-1

+ -F

# E's EtE pfi6" E

,A e(\(f)!f,tI)(d

Fr

<.;

iF,

J:<ti

(. G

G

}F dF )gF

I

r*<-Yrdc ,T,E

5q;s 64F,

-(-

.ltu

FJ

s'" -"?

EG.E bE E E,T;E,E 9 € i-9.4 r azatrlrqerr= =

g:

=, (u))C:5 H-;e (C (= (G trc =au-(?= aP tro =q = =?f,ctG=-F rPs==(G

tu

S' oE bF Gr.

t.E

$* Go

?a

{r F<

)E

(.$ 5

$@

i5 .E dF 'rF

cAJ

CT} HF tq;

Jd

-{

'E J

5,d

E ;$

#

JPstr {Htg

J€T

@

(.

'F(-

E

haF

G

E cF E + P t c =oi; !-"S -5 ='JF

E"E,E"EcF,S

9 c 6 F

d(F^i-#

P E t E =.8 = = EXF G SO= F ;: (9

ot-ti: +

d

H = 2,E (JoG-^-A(D C (= ..] rra

;

dHerd ;s'Di=S" aii

l4

:d

= C

LIl,tt4

11


avEl

n 1l5U

r!1:n

a

{4 u?r ru u'J]Jvt u 1 vt 6l g!5

1. n1:rduoTnrrnr:

z. nr:fior:rurTn:rnr: g. nr:ourTfiTnr:rnr: 4. nr:Tourtu/nr:li'r#ryry.

s. nr:6uriu 6. nr::ru{l1urua

z. nr:rjYurj:r ufftrlrr:{n1t a. uuuynlaiu

t. nr:rauala:rnr:

i

M

t. r{Juaur0nrj :v rnvu 2.

fi

4 fi

d

nna

(:rtr frr #r rusi s nuduttt) r,rtorj:y

dr uutata fi ufi o qj rnto d

11 ty

o

t

-

a n rufi

dr.:'ru rata dtin

unu a.: rin

r r utra r$

r,rs.r

o

:

qjtufr a

d

d

ilovuun1flolrJuou fl?1 6 roau _d4

3.

fr r.; n a r n c;il.u

:u3a

orara

a

r

-g-,g'

fin :"[u n r :rJ fr rifi 9,

[nu?nun1:u?8ruaa qilnro{

4.

sir rf, u fru

nr

nr

:or

:ua

s

fi

ru

a

tru

^v uauytyt

rv

da a

fl

qir

raEo fi dr.tâ&#x201A;Ź

mB

rn?o fi

nr

nurfi

fi n a r u fr

d

r96ildda5

rfi s a fru n r:dr mura3o?l n a r fi v,r

ua vfi ri'nti8vr6a

jred

rurj

nr:fi'suur

amufi r{Jurj:yTu rdd a #t

nr

n ura3a

:tir

s

ru6 o

"urqlufi

lflu?ta{flu6lFt: tl

ro a a | y 4 a r r{-^^^r-61-?-a 4 5. [3J01tuuflofl15ila1oflo [14tfloFr?1tJ?u?lctl4Satrqrionerua..:utBtluSoeJflo.l

rJ:st1q,u

t2


o/o

(f,ei.r6uttufru+oronrdu)

1.

rJ:vunmfiu4urnquliau 80

2.

20 o/o (siraflrq) rj:vmmrtuaquuu 9q

- <ir^Atr4 [n:{n1:vr6l{ rd:tJfl lltJd?u:?tJ?Jod9r: - Tn:rnrrfi wi?ueniuduunr:d'afi on::ulunrt[nnntnrunnuavuffttrfl 9U

rumdefi

ei

fiaulzt d.

1

s

Av

rjvdly.td

ttua{iluau 9

2.

u fl

v

v t\vu

. rtj uIn : r n r :fr 6o rtri165u t?unl6u

[lJ

nr

t

a

{u

a

uu.t u c

tJ

: v u r ru o r n d e u : r

t

d

n 1 :uT

o

tl^lu{}lo

Tn:rnr:as trirfiu 2 uduuru (4nrJ:vr,nvr)

fiand1u --.--------.a'd:vrnuo.:rin:anB

rJ:smmunaafi::tIor1 c

t" rruutduoTnttnt:

1. rruurduoTn:rnr:

2" uruunr:t{qi1u utuTn:{fl 'r:

2. uzuunr:t{qir

g" fufi il

nnr:d:vtutroraurfi 9

v

ia 3J

uaoo900

4. 14U{dASJOUOIU1A Ll4u',rnI:UV|U tU

n1:ilOU AUU v [14 tuUgl ? ttvluuO { nqSJ dodvvada

4. vrsru uudtJ1ot,fil45?lJa2nu vlSovlvLu

s"

eir

odt,t

6. 6llrulvruruuuulu?Ja{ nqil4nnu dd-o

dl 9r13Jvl

nr:6urauaTn:rnr:

uud3n?,nnqil

uutim:rJ:vqir fiarJ:vqlrtutot

7. rruuou

rtuTnr{ n1:

3. uuiln n1:UTUutJtJo{o{Ftn: c

n

u

olvdt

u

u.3,d

n

eu duun tq

ad,aa

5. uanf,1un1:ruuuFlunaa d99 -Ov,Out9)

6.

d1

/.

611

nnd.o.fl1l4uo

ru'tua:u:uo19t?u:uu1?,ufl a{ryuflu

gdYlY

ru'ryr v ru

uuuluuo

{

rJ

ltyru

g. uuuu6u 1 er1rJfi and.a.ri'r14uer

fi $J',I&n 1. rJ:sunmqnna

2. rj:vmmorrin:

ru. drrin.:ru nnd.a. lnu ,Zu1.nna.n. urrirfr'rriYu fr rrtouYuTnr{fl 2. rt :x

frrrJ:vunvr

t. riuqorrar4u 2.4ufiquLeuu

aaourangl,

3.ary v rfi eJuiuTnr:r

er:u

r:

eirur,rtotri

nr:

(Gsrrir6'r rrr:Jiu urar

fi

iuTn:{n'r:)

+.{'rn{rafl rurarirTn:q

nT

:

il:vtrfi

ufi o

rrrtu:J L{')

or:curTrr:.:nr:fl o{ nfl fi .m.

us n nruti:u rnu rQu(qfl ?1uu/14l.ru rl

uu)


.:

' 2. nr:rfior:ru'rJni{fl'li "***\\s

i ]

..:-,*"--.-

.*e

ada

2dfl']1WA11N't

i'otJ:vqil n n d. sr. nru#r.:

t.

:s

er

v

lr a rfr ri'rlnuo

rJ

o { rrsi a y 6'rra

ipr

2. fiorrrurTn:.:nr:

- erllrnaJdrrifi{i ona. riryusr c

-

a

1rJ

n n a. o.

riruuprtu:y

g.

?irfufinnr:ri:stu

+.

{or

lir

a qrt

u

u

r ri. uuu

rfi su

ta uoTrr

:l

uda s{.:raisr

r

as

n

r :To

s

us

n n r urJ

:ymur

o rTn

:t

n

r

:fi r o Yu

nr:ariuaqu(4urnqurieruutattuaonaqu) + ltrir6iarjrdr (aonuarturarirfiacit) d

o

r s

oe

lrfiorirrirTn:tnr:"hfl and.o. (qiarvn.:ds lil:t*rfiriznuror u3a:rueil

ru alnra.)

nalqnllwqlfal 1. m:?adaurj:vunuaurfi n

2. u6'n d9u oru6u riun

air

u^

rur

g. fi u nnara3aatarafin:fi dr.:rurj:sqir I +. fi rir 5.

{.'dr t8J

ufi

u

n

r : ua

a

y

fi

ru

a

mu

rfi s

I qtila

d

tUUn Ofl 1Til O1A fl O [U rn

r fru n r :lir.: rurat afi I

O

n?1il ?U?1

4

u

n o r fi vu r

UUTA?J n mO

d

v

nar u aru [5rjuf

ou

r ar

ri:vtrtu

?:lxY:lf"::J uafld1u d9

?o',fl1:

t. aruvrfr suYuTnxfl 1:o1n 9r1tJ

vd<d

nfl

d.a. rBareird'u

?U r?A1 il [n5{n1:A{l dU{. nnd.a.

udu

- 14U{6IOA{:U

- aqrJrurarir uuu rauoTn:{ n1: -

ana.o. z. 6'orj:s"uil I A

v\lQ1:6U10U3J I

UAS

9r

[n:{ n1:

Te:tnr:

- rarisf,ar0alil:yuu q9

- ?1ivn1:il:yq,u I -

v4

uuilfln1:u:ytlt c

L4


?5fl1: 3. u{r

rua

uanfi1u â&#x201A;Ź

nr:aufifiTrr :r nr :"t#eirfin t ruu ruur c

vu

vaol

- 14U{6lOU1a{

- a :rjruraril uuu rrtuoTrr:r nr : c

t,iluua{fi?9r q

tyad

- l4U1UfUUfiU1n1: v nnd.m. 4. udrr'ranr:oufifiTn:rn'r:tvi .9 o9,

[14

6r?t

9,

nnd.a. vr:oSJIJou [14

d,vov

ruurJa{u1il uqs

9,

Frfl

TauuQu a

6l.9r.ua{6llJ1tn ttau

[udilil1

-

u4a

o

I

14uil6lOU16l{t

- a:ilruuriruuu rauoTn:{ fl 1: I -

o<iuay

ru',t [n:{n1TUA{U13J0UtJn [rA? I

611

@todaa

- uuudryru1m1{

6l

- uuu 11 u{ru

nr :ttiqir

ru

a

/[urd:a:ur.lu eJ

rtu

roraur0nuav?lo{ nnfl .Fr. dXv.vdr - yruruuunilenuuslua?/ury?,a1{ u4v

- uu{laoa{:u

5" nfld.er. ru{.: aur0n o rJ 1 m 1

u

d

A

uaa

uy-

d

il@@flJ 1 r8J O [O :U fl ',t : 0 U9]J 9r t{luvlCU14 tJ U L? U U C

4asiarruda

v:a r{uaoiluu qlu

Lrau

dl

[our{uttjluiludlJltn

- a:rj.:uufiT uuurduoTn:{fl 't: 9

osiuar.,

-

611[U1

-

u a 14U{ 6lO

[n:{fl 1:ila{U1tJ0U3J A rtA? q

9t

4

u

rtQ{ d tJ',tUfl tta vuo14u1

619)

rJ [143J1

vtl6lfufi"r'r uu

uas 6. ond.er. rirrfiunr:d, fr'rururfruail10n qv

- d'ryryr fl rtu /#ry ryma iu rtuq orar4u v

vora

aoil1rand1Ter1{ 1 a?uqiln'l:u1141:{1u

- #eueurritj:vfru

tilufloilvtu I

- vrlvruluuunilafl CU uu:1u9r?

lir naru urirto rYu auT 8n"LutEnr:Toutiu n1r

- drflryfi rir.: 1 (rtuan rturJrnoulnl:)

odXv

0a4aa

:1Un1UzuAn1:A1rUU{1U ddqv

fl1:Autilu

ILAU

-

ItvAlA

14U1U 6rJt v 0U1n1:?O(r613J1?Jn

t1 uaurou9t rn ux nu 61ryry1

- lu a aulurir

uavToufiut#dil10n

6til10n

f, o ud.:

ou1 n1

:Iou rluhfr

- "luairfiarqiru v

15


nretaufiusuderurf,u r# * e ri

:Tfr1nrt

r'

t ;-*fi

&il'"Ifrn

r

an#"q.

nn&.n.

-ffi* nsi,t ?rs.

frflq-

-@ * u1l?a

sn?{d.

g1'1tu u

?5fl1:

fiU?U{l1U 1"n:sJ.1^r{.

va

o

q

:u r{u6l'lun {1u taul 'Lrfl

2. a?ra.

n1â&#x201A;Ź

a BTsrudnv{d.Tourtunirun#r{trnirr afl 'l :u1 u n5g3Ju9l 5

"natuutferuruilurudnB"uflthfr ano. vt:'tu n:u l^rt. dar.irufi vl

- n:il vrs. Taurtulrfl ano. r'irun#r6'trnio rfiotfrYunr:i'na::orn 6n?ld.

- *dr

nn

d.a.v

:1u

ua

v"trhir

uzuu

nr :"Lqiqil u fi u n a {rvru I

ei

t'lfr n ruv n ::tJ n1:

uruu airu dnv.td. uBur:naqvruaufifi cl aoda

-o ovllvl

3.nnd.a.

u

tu uunSJ 9q

A n ct-HJ O tA

:U

9

a

[{luna{ilu

ua 99 U9.r U fl vas

n 1 T0 U8J n

inrr

r{ -rr{r ar rtufr trilouffiTn c

-u{r

nna.rr./Tou

rtu

rfi

q rt .

1

a

: Lt 01 u t{UO

1nn

a 0lU fl :T8J fl 1 :U Tt41 : fl

9,

O

{vlu ttA ?

6ry

fl 1

t "Lrfl an o. rfi aTou riu til:ru/ql n n at.o.

a Tn:t nr:tdYuor4fifi rrde

uautri

nn

a.n.lir#ryryrz

aruru"tu#cualt @u

Runotvtu/ -6'erdrilv rfr uunu t9 4. nn6.sr.

9/

a

o

-q

v

-u0{6lrJ'rtn /uo143J1un1:il1dryry1 -Taufi

ut#aur0n

o.au

ufi

odr6'ryryr ra6o#u

il r{u n a ir vr -yt 1vt y ru u u ac9glu

5.aur0n

u/ttturhnsulali

aAollioafroouua

ril

n

rruilr

u/ tJ / 1J n u a n ufil u/g rt u

trJvrr rl o n ::tJ slltJ [Fn.l

f't1i

d

pJ

r n 5u1 n 1

{ tud 1n[U:u t{u LLfl

n

:

nd.et.

16


i

v

o

a

6|9

I

I Qnil1:1gil1ur{Afl1:tun01U 114 d}tQ.il:1u

nnfi.q.

! I

L --,-

{rrdrrurnrircirGurtu

fln#.fr.

v

.i ugu

o

stu

na.o.nr

n

s

a

3 ?uil1n1: LtJoto:uLauo']fl dil1tn

.Ja

a

o

4

4

a

rlJoFt:ufl'l14uqa6ury1 nTfur.ruLuao r{uqouqu >

#xr&r:

ri q 6

un r u"Lu 3 0 iurai o u ritt rfr r

'L# nna.o. ourTfr 9q9 dq

I

:fl

-fl 5ru Lil A1l.r'r 6l

o Fl

r

ruzu

u n r :"Ldqi r s ui u

lutuuuuuuiluu>eirfi uta:ln t4Y

a

1

rfr

ruufl

_ v

a

6)9-S'

Y

a

u

Lo > 114 Lou t{u tfl lu

1T

MYv

<

d

d

tu

u tu

nna.Fl.fl'tu Lu 7 ?u uutLFl LFt:u LouL{u14:010U:uLLfl T

n:tnr:or

fl

n fl a. a. rl

il:v

unuu

9

n

na fi ::tJ o1lo t

nna.n. louuturrirrirufr vuv ru#arir"tuTou rtutrj

2. and.$t.

u dr

u'l u ti ufi t 6'iu

o

ufifr udr

?5fl15

14U1U{1U

t. aurfin

1

Y

u{t

rin: ffi

on:uritauo#euru't

nna.n.

- oon'tuuaEoiuutu t#aur8n nrusaoluTauftu

-

affd&vq

a

rfarq9q,V ffluvr

v

rfr rluarJ a fl uum u mr dru fl

riu

nrt

r,h n our

dA

yrvtuuuFrtJt{un0{vlu cq

- Taurtur{r rirufi nnd.o. nrcr"lu a

iulirnr: rfiatdiurtuornaur0n

4 e' ua? *ava{iluLuUlrnu rr{ttuTourtulrfl g

nn6t.o.

,

3. and"a.

- oonturaEoiurtu riiatdiu'LuTaufiuorn nnd.a. v

o

Al

A

- ooyrlyrslurlunurQuflo{vru slv rirufiuunr.J:sbnvr qt9

u/t .

A

I

v

dA

riurJrnou1n1: riruflfruao

wrirl:tromu {uqa

L7


6. 4. .:,,, 3Cr.l,,?'t.flA-

,a

*,t

Tors

f'r$11*s'.$e{up1s 4:,

aur.n:rofi uuuiufiun:eoaau

runr:rtu/:ratruruario

Frrld. nT u'Lu

v

1

so

iu riuusiiu8uflr.iarfr ftt*{ fl*.

fr

{us il ssad

nt{'d ffi

r fr

u r,l a

fi{tt#fis"}fi'l}ltq"

d,a

:-un 20

flur9r

0u

rtJ.rr./sl.ft.

*J.â&#x201A;Ź,./el.n, r&

fufi 25

ans. fr.

#*{rs{'1

I

rlr.s;n.n,

?6fl','l:

14U?U{',tU

t.aur0n

qfirn 8u

-

:rurruilnfi nrutuiufr 20 Lu.u./nnr.vrnfl I

d'a,X

- :rsmufioraioduTn:{fl1:

ntstu

3o

{u

dad

tsJOnOn5:ilyt

oaUrau

et1ruufl1: lilrnu 180 ?u Z.anfl.n.

-

:rerlruilnfi nrs"luiufi 25 tu.u./nn.vrnfl

.io - grllJvt fln6f.A.n1uu9t

3.nnd.a.

- :'rsmuilnfi nrstut'urfiau m.u./Er.n.vrnfl t {^y

- 9tltjyl

nnd.o.Ft6ug9toFt't3J "1 a.:o{tt o v

4.dy'to.

-:'xJ{1uiln6 nrs"Luf,urdau m.u./n.n.unfl I ie,

-n18Jvt n:il.?\l1,.:a{?Ja

18


?fifl1t

14U2U{1U raoo

-:1u.:1udn6 nru Luturfiau m.u./n.n.mflfl

5.nruv6flmruuavafiuauu I

c

v,t4a

oav

n1:o1tuu{1uno{1u'1 tu9tu

-:lrJirluFt?13J n1?Uu14

Qitl4?91

LrriaaJvn::sJn1:il:uffiutJa

6.a6uun::il n1:il:v mut{a

-:1u{1udn6 nraluf'urfiou tu.rl./n.n.mntj I

n

rAAU

9r9r4lr

-:1U{1Un?1}Jn',l?l4u1vrfl [9rOU Un nnd. ruAiovara

7.and.

[uO6'rUn{1Un1:Fl:?AL{tUrr9'{u9tU :1U{1UmOnflJv:fitJU9r5 d9 A

:?

O 6{

OU {lU fl

'l:

at

L{U LtA v :'l

U.1

lU

rJ A

n 1 :91

:? A dOU

"l A

A

An

d.

v

n1u'Lu r 50 {uriu usiiutufl r.iru6 u Gsuio

7. n r :r.l Yu

rJ

:r uffltJn :{

n'l

';,;:'J

dd

sJ

ft:6rJ 1

.

dA

fl

:6Ut(lu

o

4

t14a 0 Q1 n

u6e

l

:

=:=;';;=;.== 2

s

a

n'l:o'l tuu.l

5i

1u911

3J

[n5{ n1:

2. n:tfitriarur:ariT tfiunr:nruTn:lnr:td

9

99 d

da

6r9la

tr,

a

w

4

arv

^' lo [unur{u nnd.Fr. tud'tln1aun MMSlMel n:ilr{uvrul48Jur?uu 99

n:fi fi z. n:ailriatn:n

rir rfi unT :srruTn:r

trfiTou rtu fiuriry s o uffltrjiurj:r9

fi

n n a. n. n

r u"Lu

nr:lfr

z iulir

uruutruTnr:t nr:tfi

o

nr

:riu

usi

{ufi ldYuTo u rQ u (rat a a r o

rir rfi unr:nruTn:.: nr:tdu nrudruau fi ufr

tdiuaurT6hJriouurde I

uffluzrJYurJlturuut'tutfirfft

RurJ:vmu - rtuqonnr4u Ad

- t{uuuutJut?uu 99

19


i1

i

e.urUtl${ai*s#

^.-..*-**,.lts!;R

;eJ("

^" - -*'=lN]k-$f

(,

fluaau 1. fr1*6ruoTnr:rnr:

rruuvrloiu

-uuurauoTa:{rn1: (na. r) -rrplunr:tqiqira uQuTn:{ fl 1:'r

2. nr:fior:ru'r

qrJruraril uuu LduoTn:r nr

-a

dut

Tn:rnr:

-vrvruuu:u

(n

a.z)

:

[Fr5{1fl1:

druA

-vrvruuu6l{14u{610

-rr:s/riufi n nr:d:strJ q^<

3. fl1:OUtJn [n:{n1: I

uuu

-a :rJ.r tousurarir

ra u oTn

nnd.el.

:{

n1

:

-vruruuu:u [n:{n1: dru4

-vruruuu6l{ilu{6lo

-ttsv/tiufin 4. nr:TourQu

/

fl1dAJflJ1 vv

U

nr

:il :vq,rJ

A

- dajfl,'rr{uo9r14uu vv 9 I I

-

#arrurriril:sfr'u vva

n n fi

.a.

V

9'A

6l6L,flJ1nr{u qv u

- mvrfiaunr:TaurSurqirfalfi

-'Lueirfiruqiru qv v

- tueird'ruYu

ddv

- ilu tu eJuFrtq, afl uullu 3J

9r')

ttunatmu /rirufi nu riur,h nournr: - il s rfr erunu 99U9 s. nr:Gufiu

oov

-'Lura6oiufiu

-[u611Ft6U01U u

dsatyvd

-vt

vtu uunlT [our{u r?J1ury?, v

ddv

-vluruuunilanvuSlua? 9U -vr v ru'

uu q u rQun

ar4u /riryfr riu rJr n sur n r :

riruqvfi utu a srlriar fi us nrj :s

6. n1:T1u{'rut{a

-

uu u :1

u

{r

ru

ru

a n r :rJ

fr

un

/

vt

r.i6 r r u ua v n r :"t{qi r u rt

u r o.:

aurfin (qoraqu nd.3/1 uxurtuu na3/2) nnd.er. (qorraqu na.4/l u4uliuu na.4/2) nn6.o. (qorargu nd.s/t raquriuu na.5/2) u

o

oU

-oovtr.:unr 7. nr:rfflqr

[:trnilu /ruoa

uu u ra uoTn r { fl 1 :

uta v u

ru

u

mu"tu n r :

*fftt

ufi u tfi uTn

:r

nr

:

rujf,sururjatTn:.:nr:

20


4i-icl6raeuq4l

6l{?in?:ouil [un1:u:14'l:61'lun{1un 611Ufl{lUnAJsn:5}rfl1: vd

rJ:vrdu

fl

O

{VlI UV'l 9}lU'lU

U 1 Vl d

Yl

0l

vd

I

no{ytu}l zuu']uy1

FI?:TJ

-lJ 0

:9lfi

tu v fl

:::J

n1

: n 0{vlu

-u 0:

"1

iuv

FtFt

nrilsr"rtLfiil.i

-roirnj:vtr#lr,t'uri

-r.l o

fr ':

rsr o

du

-:u tlj uu

fl 0

-nrn!

iAfi's

rixru

{vtu

a

q

"1

-fl a 0 { LLan { n?'ril

"1

9

0{14?

z.vrvrfruuufiifioeir

nril

5.n:1ur{ nr:rirurarilfi

o

5.

n! n 1:u

:141

:{ 1 ufi"Ld

Av^i

tfl U?

lJ 0

uil't':'ru

-n a 0{tLa n { n't't

d }.r Ft F}

L14u

tuuul4u{40:u d

u4

4.rr:raxriruurriarir U

nr:airuurirfi o ra6ofi'fi

{ n U fl 'l :1J :1,11

:{'lUYl

5.el:'r

u'r{ nr:riruyrirfi o

6.rr:r

urrl :voru yio

Avuai

tfl

u ? lJ 0

{ fl u

f}

r'i'fi

1:lJ :141:{1Uvt

1{rl:vdr

ldrl:vsir

ri:vsir

o

LF]

3.sr:rux arYu

6.m:rurrl:voru

:r arril:voru raiori'fr

d

:/

-:v tu uu fl 0'lvtu'1 nul]. I

^

aril

rr:1 u'r.i

Ln 0

2.ylu tuuul4u{fi0ff.1

U

U

d.f

a

-Fl0}t1\?

1.vtg

4.n:rur'uirtutrial-l

4.m:ruxdrrurriariu

tfl u'l ?o{

u

dU4U

LUUUl4U{40:U

3.n:rurr

z.sl:rurrTaTri noruur

z.n:rurrlaTii noruur

z.n:rurr1alri nosuur

(o

(oql:vra'jxr.J:vn?n)

(oqj:vu'jtr.J:un?n)

q

1

qj

:vr,r'j r.:rJ : v n?

n)

8.vi v rfl uua r r? a'r?i'r {

1ut

rrarlixrurLor

8.uv rri uuar

o.r

NfUUflT:}JflI:

n{uun::un1:

g.uvrflauru qqq laa/azfru,fr

9. u v

1

o.vr v

ri uundr raSoiu q

rl'

u

"1

tn! r0nal:/ttv{}.J

dUdU

z.vrvrfluurarltfiorir

Av

Fl

-na 0{ tLan{n'l'}ilnfl t14u

t14u

tunr:lirtru

6.n

ru d

d

1.11U

3.n:rurr

s

duv

t.vrvufluuilfiif,oi!

ia

vd

-a

i/Tfr vlirr

-:s tlj uu n 0{ylu

{v? fi

Fr Fr

rm o

tuu fl ::}J n1 : fl 0 { vtu

Fl

-roinrJ:str#lrniurj

rnTu 15

- u

fi r

-rr o:"r

0 :Fl

n1iln1tL14U.l

na1:/rrY{r.r

ro

-1-J

or

iaqzqrln:ni

iln't:3J

no{flur(eruruilurilanE I -flrurirrinuu

: v t r #l

r.J

vd

. u

-0ttn! L0na1:/ttv'ltJ or

irr

n::iln17

fl:{tYlV'llJl41Uni

::il fl 't:fl o{yt u "1

n

nllJnlLLvU{

vd

6l''rufl {'run fuu

u 1vt cl9r:

-flruritinmu

ol

-nr

n'r:

nlua

0.114?9t

-flrarir#nmu

{uuiltgltu'luvtulyt61 9t: I

611Un{'lun 6usn5:3J

ou 611Ufl.:1U

a

u

rr u 191

9

^4

u.vrv

L1J

uua{ L?4lil1{'tulj 0'i

F'ltuvn:::Jfl'r:

laq/ as fr u,fr

laat az 9.u v rri aurm cqi

flu,fi

j

10.ailofl:ro

rQu

10.ailqn:?aruu:J

tu^u:.t

j

rrfll"tuairrin.:ru

11.ailasr:?oru

ul.r

-urfl :r vr v

ia

vlFt?:tJ

no{

u

Fr

flJU n

::il

u1

1J

vrlJ

ila

tr.r' u

ilufi'm I

1

q4 - LLTItJvt

n1T

tJ

uail'tt

ud

n

-LtrlilvtuLUUuailltn

-LtTllrytvtlJ uufl a u0'11J11 Lu c

-

ul1

r u v ur' u ur,r rir r4i-4

O]TJA

rurirficpfi our

-ufl lvr

tu

udrdo

rli

pirua -rufl

v

v

tr.r'

aua

n

nr:

nfl a.n.

rufi n r*r ri'x

udd

-LLV{}]vr v t6t

1

fl

tu uuff fl 1u6 nu1

nl.i6lLuFrlua

1:1'1

U

tUA 0 ln

U',t

ur r

ufil#

nUasr :[La v

now4urirr 1(uraeirairrio -rrfl :rvr s ifi

u

ua

nrufi

n

)

rsr ri r r 1

2t


cl1ufl{1ua6uun::3Jn1:

dlUn{1UnfUUfl:?3Jfl1: vd

rJ:srdu

Ud

n0 {YlU?'l 9llU1UYl UlYl 619l: I

n o {vr

I

u}r 9Iu1 u vt u 1vr

vq

-ufl :r;irvrirfi -rrfr :rlour3u

o

i

v-

Au

ulruri x

o 3 i*

fi o qlurfi ufi zT:{{ ru ri r { 1"Lu

u{r aun.

g io 1\Uyt0l'tua

Lta v

I

U

rix

fi o

a

nu

-trllil51J L0uL{u/0uiln I

Ln:{nl:

q < -LLvh.r

i

Q'rn nnff.a.

iluud -LtV,l1.l :U 14U.l A 0 A 1

-^-

Ln:{ nt:vtou:Jn t{uvru iq

vrrjrumurix

fi:.rut?uu il <

i

u

-^-

u

-

ttl\ ila

- tLy,ll.t LFI

,d

u0 1tFl 14uu

iao

vtFl?:3J

[un1:

ul14''r:{1u

un'l

- tLri

4{Oq4

:!3u'l : LLa u fl 1:Q-Pr fl 1:

IA

nA{UUY'l9XlU1 t 4

uYru''ruda:

a'r u L.iu{1i1J :14't:1J

0{

n

0.ivlu

-rarir fi o u6'r avr o.Iou tiu.r 1J

^Yud

rlj'rU

T14',r:

iut

n

-r

l

na.A.

v -

Lonar:m:i',f fi

-

ra

d

aqta$ arfr

na1: n1:a-q lirTn

:l

nr

:r or

wUBill:

-ult riuaq riurlrnournr:/ iu -siru /uunil:vrnvr -yr v

tr.r^

u

u

rr :.r l19

ia a / ns fr u'fi

-yrvrriaurHln:{fl'r: I

--vl v

< L1J

-riryflttu nrJ:vrnvr

ci

j

uuFll.l I

i-x

talv nl:a{4fl t0

tta v ttriun']:ld

uiul:?

r u riuru

o{

n

v4Vuv

- {!nlL:-lJ'rFlvru I

-uu.i

- .1LJOA

tla

rr n

LFI:Li

a.

n1:a

na:: t{ua 1 fl

o."L#u3r,rr: FlQl n

ratold'il

UilA.ifl

',t.i 6l

a 0 LtQ.i n :1.rv,{ 91ru1

aia

u

6 n'l

o{yru -l a{ ntJ

:1ou uiu.:r uBu

4A

q

1J

:141

:

:

v

-

nfl a:|:m:d',frt o;aa11t as fl af fi

-Lo

f,i

fl r

:

fl

1

:r or

:{'n lirTn :r nr

{1J1Ji14'r: s

4

a

I

dY

o

u6u?,nil [{u9t1{ 6lvl9to{yl1

-ult rtuan riurlrnournr:/ i!-siru /ruunil:vmvr dUâ&#x201A;Ź LU uuFrl.l?a il9 df

-yt u t1l

-

a

q/n:fl

uuPlil tFt:{ I

.i

fl

fu%

't: i'-&

-vtutlJ uuFt :.16?Jyt m:a {a Pff

tu u uPr:J t.lu.tu

r

t?'ru6u?J nnd.nvr:J.

-vtv

Qna1.1 -yt v

no{vru"l

A uv-

:

u n 1 :u3v1'r : ua v fl 1 :6',o n 1

-1J6U1':1U:U-:1UA'r8

t3.10

u

rur riuo 9lFl 14uu

urfl :r #tu

-Ltr.r

n1:u:Q1

a d Av o uil{fr}Jr{u911{ dtvt9to{vl1

-^-

U

uAvt

6lv LlJ

!

n't Tvt 0 u}.t Ft t.t 9

nr:t{ruuBrnr:

{uilfl1:o9tvl1u6lJ{

no{yru-1 $auttzuunl:

:{

-uflr#rururririu UU -

nr:t{ruu3rar:

-o-

rl1

-uflrruriur:

-ufl:t.luuBur: uuuY'I0:3J9t''l{l6l

i

0fr14uu

1

9a

tu 6u'r t{

oornmjrumuri

: { n 1 :yt 0u}J n t{uylu 99

-tLv,i }.t Ln

q r

n

ilu

0Fl14UU

q s

14:JUt',lUU

-ttv{}.Ja6uil1nt{u U9 U

-ttrl:J Ln:{n1:vt0uila L{u I

#un76

ufl

qui

I

1

alrurirl 1 fi

?\uvt911!a -

t r nurir

rfi uurarjr

ufi zl:.i {1 u Fi 1 { 1"[u

U

q Ya

4

j

l iuvrir

v

o q1"lufi v

lunr:oufifiIn:rnr: -ruil

-urillyr

Yt

-tt1,lila{uu{d0 Lua{vl?a

${{n na.n.

d -i - LUt?JnilUvt:1JzuO1'0U

c 1

tdiu ou:i6

:fi

nr

norilufieruruuurmani t n:{[VlV'l3J141Un:

-ufr ryr v rl^ u urarjr

:r

rrTn

:

nlua

lu6'rraio u s

9t

o

a{u?o

-ufl

61

dlun{1un6uun::3Jn1:

o

QAON da

-yt v

tu tJuFtl.l L{u{uu :14'r: I

22


dlun{'ruailvn5:rJfl1:

dlun{1un6uvfl:T:Jn'l: U1

rJ:v16u

n 0 { vt u1^r

I

9lru1 u

vr

u''rvr

61

9r

:

gd

no

{vtI u}t 9}ru

{U Q{14?91 o

o

o {142

9r

4 tgr5U u tO n

u

61

9r

I

nasilufizuuruilurilasrE c

nlua

d1:

6t90 LU

A1U A

nr:rauaTn:rnr:

1)

-uu rauolrr:rnr:(na.

-uur rauolnr:rnr: (na. -uzuunr:'L{sir

luvt u'r Yr

dlun{''run6uufl::iln1:

rtu (na.2)

-uualJwufir*rutauo Tnr:rnr:r

nr:rauo1n:rnr: 1)

ovt

Trr:.rnr:r(na.2) f,.

(aa.z)

nf,'It

Jti:snâ&#x201A;Źruil nnff n.n Trruo

-YlULUUU1,1U{40:!

vo4

AYt

ttzuun1: Lta

-u4a

-yrvruuu14u{40:u/A{

-rrur rauoTrr:rnr:(na. 1 )urav

LLavLL'.rUfl ',r: L%A1U L{U

-ra

4u4v

n:{lvlllrtJ141un5

-n:'ru1na{:u14u{40

n1:Tr01:fu1r14utau

-aqnriufinnr:l:vtrror

-rruua:ilruafiruumuo

a

1u

<

L'iu Ln:{ fl '1: -r

-rruualjruufirrrutauo Tn:rnr:r

I

rirua

m:'in'r:'1

-liufinnr:rJ:vtl 1

-urirfiou6'r nna.e.

-mininfi riualm fi.?ro{ nfla.n. UAf

n150u8Jq

[n:{n''r:

nr:auri6Tn:.:n1:

-uwa:lwufir*wiauo

-uuua:il{uufiruuurauo

rsj Ln:.in1:"1

ss.j Ln:':fl 1:"1

Ltav

Ln:{n1:v LAu0

,

oaQ

r

-u:vD'rua{u'u.t0uiln I

vd

ano Jou

uQu

-urirfi o u6'r nr na.n.loutiu duou

u

4

U0

u

ua

!

r?'rlJ culj nnd.n.ilfl

vAu v6ts

ua.iu'11.t Lu Lfr:{ v

n1: v

v

-uu{a0 ua{ n:}.tv!9uu1a{n}.1 ua

v a r1a 6 n

r :To u R u

r{r

ulru

fi

nna.nv:.1.

tlavrn:uilanvlaru6u'r

v

d

il0uvlxtr

-oo n"lurir frcysir

Lff

-u:ufi'1u14:ozuvtLn:u U

Lu

In:rnr: fi o 116'r

Ln:{ nlTvt

-riufinnr:rJ:vtr I

-riufinnr:rJ:vt:r I

-vri.:

LtAU

vlou tiu

U4

V

a

o

U

-vu{40 LLo{atJl%nfl 1aruil't

rlyq

a

il'rtn Ln:!

nr:oufifiTrr:rnr: q

d

Au

u il?,nrJ t{ugl1{ 6lila 0{vl1 4a

-vrv

L1J

u4 -11 fu lJ

uuFlil L{un 0{vlu 1i

"1

Flil t{ u r,l'l fl Du'l Fl'l

:

dodv

-vrv tu uun:J Lu LA:a:u q

t.lu

-

23


rJ:s16u

dlun{r1un6uunttilfl1:

drfinrrunruun::iln'r:

dlun{1unilun:Tiln1:

no{ilufieruruuurmanE I

narqufiruuruilurilani

nar4ufinruruflurilanB

sirua

n:{ tvt}ril141uFt:

av

o{14?91

dr raisr rnEu u m n a'r

:t#eiru a

w

-ttuua6ufijl L{ung "1

n'l:?l1dn,n

fl1:il14il61','t

1

U49a

-urirf, o u6'l al rfi n:r rr,ir

-fi u.i a 0

a6U6U1

afuful

LLQ.: a].J 1

t

n

:J'tyt't

qA

|Luu a flJ tu 1 L.lu

-

0

9l14uu

"'l

9q

v

-uru#rgcgrritJ:vrYu

UAV

-uru#rururriurir

-u!uaflJ[u1tnun"1 U

U

qdu

UA

-Luta:a:!1.1u

-ttu u a fu il't L{u 0 91 14uu -l 9i

- tLlJ

-turfrrYryirriu

-uur#ryryrrYrrl:yriu

-LLUUAiUfli1Fl11l:vnU

-lueirrYryEiru

-trr{rdrydru

:tua',aiui',0

-hnoullelrnriuournr:

-lu

dA

-ytu

LlJ

uuFlx.l lq

!{ufl 0.iytu"1

-riru fi rnr rtue.l r nour

:

nr

aj

Y

t{Un!A:J'}t

t

u

6o r r.i ru:vn

-vru tu^osav uuFll.J q

n)

da

I fryfr riurl

Ud

rn

tv v

LlJAlil1:n

qvd, LU

1t n1

a 4

fi'u'tFl'r:tvt'tuu q I

! tutail uaJUqsJ

t!U t{UA n nU

n1:

-!

a:rrfrnt6'

6U%Ail t.iUr,Jl dj

-yl u tu u unlJa IU

4s4, u LLi uuFllJ

-yl

t{uttj1

0.1ytu

Av 1U9l

"1

0{yt'l

q

d

q

v

n0u'l Pl't: u Ft?

: L0u t.lu t?'l

u 6utnlJ

t{ua1{

da

-vrv

LU

uuFl:J qt

6l

n fl a. rr.

Av

dtvt9t0{vt 1 -r

-lhfinnrriurirnournr:

-

udvt

-urylJ:1u:u-:'ruQ'ru -rirgfittunrJ:vinvr

-

(er o n rusazni

rrJ

uuFlil

-vi u rfi

q

uq

d

v

o

Vv

a

4

LO:U L'iUFIUQl

et

cyl L?1t}.t0

Yr /ui u 6'u)

11,1

nnA. a.

:ril

n

a.o.oio I

il{t{uau nonruu

ril

ttau

u

iltn

3J

[{ ugt 1 {

da

-vr u

r

tu uuFt:J 9q

Ay

6lvt 9l

0.lvt1

t{un0{ytu'l

a

o u A u yL14tlJ0

Ln:U

biiuRuant 4

iltnlI

a

I

[.:Ugl1{

4y

6lvl91 0

{Vl1

dA

-yr v

tu uuPtl.t L{un0{ytu 1i

Ud -1J aUtJFll.J

udvt

-u

6u1J:',r

"1

t{UriI nDU'tFl',t:

aj -v] u tLi uuFlil IU q

d

v

tA:A:! t.lu00fl

-

ritJYu u

n?0'i n 0{ytu't

6uairu*uutiafrsitiu U

riu"[#n

d

- LU

v

tU

r

nr:louriur{r

t{uFluo1fl ail'tlJfi

^ l\fiu[nudo)

n

uu:1ua'l

a4

fl A:J',ttn

v4V4aoU

ll

:

4^

ta:Q:1J t.:u 00n

- Lu 14

t{un 0{yru

-ylutlJ uunilafl t9J

"1

n''l:nu[{u

rdunirussuuffaldwiniu

r

riur.,l r n our n r

a&

Ud

liliut?uaot a

uuFlil L.iufl 0{ vlu 9c

- iutaillt

-1,1U'id 0 LtA'iFlu L{u

d

4 a r Ay 6utnil t.:ugl1{ dlil a 0{yt1

u

6unhutsuutafsitiu u

q

u

fl1:FlUt.lU

ovJ

L0ut{utlj't

! il%au1tnt0{fl 0{vtu'l u9

-riryfi qu

dA

-LutaTa:!r{u 00nLyuJ0 t6':-r riuduol fl

q

da

u tuta:.111 n? 0 { n 0 { 7lu'1

fl1:nuL.:u

oof6y

-vru tu uunlJ n1:

-vr u tLi

Ud

da

:Io u

Oy

Ud

0{ytu.l

nuu:'l

n1

:

t{u114ffil11,n

Lou

1.1u fl

ud

LiuDu'r n r

Oou

da

-ytu tu EJuFlil lq

e.h n

-Lua1nflJ:1rL{U

0 { fl

r{ua1{

ouAl

n

rat o y rir d o u6'r"Lfiour nn a

-L!AlFrfu:uL{u

q v^ 11,1

:

rarir fi o u{'r'Lrio u r rr r

qou

14il1Ut149t =,

o

-Y

louuiu"[#a:r,frn

-ylvtuuunSJanuu:18n') qU

(n1:

rai

u a fli flJ'r L.iu0 9]14uu -l it

a

iluu:1

u:u-:'t

un

?

u0't u

-rirufirrunrl:vrnvr

-

24

-


dlun'{1ua tJ:srdu

6uyn 5:3Jfl

''t

:

dlun{lunfuun::xlfl15

gd

n0

qd

{VIUY'l 9}lUlUVl UlVl 619l: t

n

a{4uv{ e}tulUyt

qu

u 1yt 6tst

dlUn{',lun6usnT:8in1:

i

q4

nO{VlU?{ 9}lUlUVlU

9t:

1?l61

o

fl1UA

o{14?9r

n:{[VlY'ltJ141UA:

Ud

-rurirl:-rrrruu

il

-urytnilt{urJ'1fl 5u'tFl1: og -vt v L1J uuFl lJ n nuu:'t u 9)? 1U

-rurirt:-trnilu ,-{uaa

n1T:1t,l{1Ur{A$A{ nnd.A.

n1T:1U{1Ur{ato{ nfl 6t.9t.

n1::1U{1Ur{Afl 0{ nnd.nuil.

- rrrju na.s/L

- rrulJ nd.3/t

-

- Lruu na.5/2

- rruu fld.3/2

- rruu fid.6/2

-rurirt:-tirouu I

. LIUU flA,4/T

- rrlJU fia.7/t

-{uoa

- LrlJU flA.4/2

1

-.i1JOa

-rarir fi o ru6'r :r

ur

ru zu a'lfirYr

aila. -rarir

fi o u6'r

nr

ruu n ::il fl 'r

ud

v

(n o n rfl ErlFi

tJ

/riu6'u)

LLUU nd.6/1,

- rLltu nd.7/2 qy

ot4

-uu{40 ut.1:'l u'i1uri a Lu

-.i!n1L:-lJ',tO4U,-{!qA

nlu rrna.o.

-ilu{40 $a{:'tu.11uilafl 1:

u4v

:

o

a

a 1 LUU{]U

finnrrtrrava#rauunr: I

#r

nru ura v

q rv

[fi

ar-a6 n r :/n :y u

uu.t

rirrfrurruo-.:ur-n

?,{

n! fl :ilV!9]lU')

9ilU1 A{ n}.J

[A U n? 1il

tJU

:x

Fl.1

4

u0{r.ru19u

fl1::1U{1Ur{a?J0{

fl 1

Tl'l U.:'lUti At0'{ n :yVl :?.:

qv"i

A

nfuunlTlJnl:fl o9l1illrau

$r

9Iru1 d{ n il ua s a ? 1il }Jun

{

ariuauunr:rirrfiulru -y#rfio:rulluzuaeio

0{14?9r u4

-uu{a0:1u.1'tutJan0

nfusn::iln't:rJ:ytfr

uzua

nilun::ilnr:il:vtfruzun n6uvnfirJnl:il:urfiul'Ja :'tu.ituzua"Lfinruun::1lfl't:no{vtulr'qilu'tuvtu'tuartittrlltrmu:ru q

dtfintrunr:sr:aotQutraiuGu a:?eao!'runr:riuuau:'ru{1uzuanr:Fr:'rxaou{lJn1:riuro,i flo.t?lulauorionruvn::tnr:n1u"Lu 150

iu

riurrriiufr'uflrirUfi rfiotri'nruvn::unr:rauosio

25


6tY

a,

A

o

q

$un 0un 1: Lt,{uu 51{'l:a1un {1u

v

d

v

dq

n:6u n0 {vtuTrgllu1uvtu1ild n:o{14? o Ju nr :"Ldqi r u rt

uruuBul

:qJ o { n o {

4u'r

(mruuuuv'loiu) rauorooq:Yfinr:"Lririrncuvn::unr:u3u1:no{Iu nirurir#nrlunruunrrilnl: n o r vrq u vl'zu

u'r u

vr

u 1 il a mB rrvi

A tau-

s qJ

r n' ( a n

ua

a .)

vrr

6tvo

v

v

d

v

u4

o

v

u

u

l

L?lvr114u{40ttQ{alun.i'ruv\9}lu'rl,tJtue.iu']a 2. ttro Ln:unlT0ulrmtLr,JuLTUUT0utta? 9q qi

r u Lt u.i u uB

.

t

r,r

d,

:a{tin.i l u o o n a l n : v u u

r d

4

a{ r

dr

S

Y

a

M IS

GF

aJ

v

t

o t eir

til0

#n t'r u vlier u r t il t u 6'.r ra irr q

u

du

v

(ar,ro.qirurfjurfirrraioTauuiurdrriruflnotuunzuu1uvru1ilarr:a{u?F}?or nna.o.) -.

d

3. n:ruQrutuuftjFl

6l y

o

114

,

ot

u

d

il

du

v

q yd

y

nnfi.a. u1t{utlj'rury{ n0{v1u1\oilu1uytu1ilafl:a{u'J0 LutSul:0u

4. rirtfiunrrrtlilLrr{unrrui?l'r:ttavnr:{'onr:fl0{vru"1 LLavLL,.run''r:t{qiruriuruu3ur:ro.l t Auv-

fl

ua

o{vtu-tvt LFl5u0uilFl 9t

ttu r

d

:vrfisufit{louorlTau

fl:6U -n

:ai

n

r :6'n

- "Lri:v re

tsaiaat1/ as fl u,fr

uu i{rfinur u nYrluni'i r rir u n r :vt'aq w.fr . 2535 4q

ier;

tLAUilLLfl LIJtV!iltMil

-n:fi

o-nil:ul,xJ nna.a

nna.rt. r,rio d'prf;lnou:u

-

td:

n

r :6'rr t r u ua v n r

i u yr r? { n r : er a'r'i r rir u ri rtfi

v ur' u u fl

r

ulu n r :f;I n o u : n

y :il :v t:r t :v u'i r I il : tu rt w.6.25 49

le,a!o

JA

0u61lJ0.r.iuu:u1T

LLAYilLLN L%LVIiltNil

(hi a'tu t t a fi n fi a tJ * v ul

t\tyryut v

qi

"l#fi n ri ihici t rL tiJ u rh a t u t s i't t

ftJunironiltJ a

u

d

il

t

Yv&

Y

v

o

u

da

u

d

vr'r{nr:L{u Lxtuul4:J?o1r:"r 1 T0ilanyl1u6uljt.tud9l ufl.rtJ 5. oorfluLondlT ilanfi1u dqJUu v-tudroqdl

51

U:U-:',r UAl U

U rUlJ

LLU

nu:v

Lfl

vr {U

n1

L:-fl ',rFrvru

{UqA

6. :ruqruzuanl:rilrfiulrut#firj:vElrJ Frflff .a.

1

a

fu

. n:r

auunr: 9q-t

nr

rir

: lt'zu u 1 uJ qu

lJ

u

I

o

u fi u uir rlat fi n : u

rfr u r r u n o r u u fi'zu u'r u vl u

1

il

rfi'eu

LLAUil v rU

UUAl.r'l

d,

urru ruu:vuu

u r d'r n u u a v a r-a

Gn

r

:(fi r rtj u u ri':

u

rr

u

a fl B n t t tvr vr u u r u n r )

2. nna.nuu. 6'or,iruuzuunr:u3ur:ttavnr:6'orn1Tn0{v1u"1 LLavrLr{unr:"Ldqirariuruuiur:

flo{na{Iur (nrruuur,"loiu) rfiuor0o1.{rYfinr:l{rYunruvflrrilnr:rBur:norvlu rirur{r#nrru fl tu v n r r:J n r : n o r ilq u vt'ru u'r u

vr

u 1 il a ni rrvi t

t'r fr (a n vrr a. )

26


:. rfi ot6'iu n r :oufifi uzu u ri u u io u u#r tri'r,ita rir f; o u{'t n :r fimr ur #r

nr

9

r

q

A

t

X

QY

dt

d

4

Y

a

I

u

d

u ua v a{a 6 n r

u

:

ufi

a

4{

01ut{u{uu514't:114 nflA.flvrlJ. (Loun15a''rurUutuFrl4:0Lout{utlj1urul,no{vru?\lzuuluytulylaa5fl0{ vl

nna.nilil.) _

df

d'

A

4. n:ila1utuutljFl

ta{ nfla.nflil.

6t Y4J

6ry 114

Y

o a

a{

v

v

d

no{vruv\lruuluyrulilan5n:{tyl1^[J141uFl: nnA.nilil. u1t{utfl1uflJ1J uqq

v

L14t:uur0u

s. rirrfiunrrmlrJrrr{unr:uBur:uravnr:6'qnr:fl0{vru"'r uuavrr,{un1:triqirutiu.:uu3ur: 9

ua

Aur-

I

LFr:u0u}Jfl ttju to{n0{yiu"1yt ql 4

fl:fu

:vrfisufi'ldTntrouTau I

dudv.v(

-fl :fun1 :a 0fl 0?a o/a qt

rfl fua

ld:v

-

ufl

uu rirfinur

un

YguumB'jr rir

un

r:r,t'aq w.6. 2535

;*1 ! LLavilttfl LlJtl\iltFlil

-n:ni 6'rrrj:vtr t d

il:o

a*t

n

-

na.nilil.

qvdvtvtoytod, L?J

tr

utll

ao,Jfl ou:tJ0u6ltJ0{

n

1

TA A {

1

u

u fl : v vr :? { n 1 : n a {?''r

U

LLA

vn

1

Fl

? u Ft'r

Lt a 1 u Lu n

Tu : v t tr : v r,tt t I rJ : v til

fl

1 5 rJ n

ou

:rJ

vr.fr .25 49

lo !24 LLAYilLtfl LlJL?\il1Mil

ruuiur:

u (

-

: v tu

u

lN

t

o

J

vlY

a

d

4 Yq Y

t

dltn ffi ru fl ru il u ft

dt

aN

ln

t o y t

^

d,

tu ru n ffi l?Ja 1 il tu

t

Y

u

o

u

u

t

n 1 0'] fi

t

'1

72 1 n

a{a

^ 141{n']Tt{u L?tuu14tJ?fi1,irJ vr:0}J0Flyt'tu6u1jt{uaft 6. aflLnut0nalT uanf,1u 4UU

rirgfr:ruYr-T'ruEi'rtJ ricgfiurunrJrvtnvr 7.

turirt:-troilu {uaa uavuvuCuurit

1

nna.nillJ. yr:1u u{Ju:vuv :ruruzuanr:rirufrurrut#fitj:vtltJ I av

{usr ou n r:tqiqir

1.

eJ

rtu

il :s mu riur4uuuu ri nu tt

arrfinno{vru qq rauoTn:rnr: airunr:tfror:rurufiul,oualfl nna.n. rravt6'Yunr:0ufi6 dvv

a1fl nnff.Q. truuroulta'l utu6'rr,tio(avro.) tfiouuiuudrrftu6noruur 2. aaa.q.6'or,irrarirfia*6'rrirrinrruvi'suurE q'vq uo.t nna.e.frq aile.ovortilunr:mfl{ue1n:vuu GFMIS fl0.i avtte. mruu0nr.iuvrLpr5u0uilm c

Tn:tnr:uriav{?o 27


nna.n.vr:'ru vliouriuTouriufiteiiu 3. nna.e. 6'rnirr,rrirf;ou6't nr:oufifiuiunotuu"L# t9 qaYu4l

nna.rl. rraviloulr}J'ru"Lrirj:voru nrra.rt.rtjuri#rururtunr: no{yru"1flo.i ouilrtr?Jlurut - - - t cl v v - -i-c ouayuu

r,ir#ruOVUUU atr rturi

a'ru

currirrj:v riu

vrio:lipnaurunr:lirfr'ruan 4. nna.rt. 6'orlitarirfiou{rzuanr:ourifrriunowulriaur8fluilu q uv t u

uavr,Jiuuuri:ruavt6uoTer:lnr:n:aififinr:6'oxutumru*uutauoTnr.:fl'rr riuriU #cururrirrJ:rrYu UU .;

q

o

I

u

.6)v

a

ua

Aqvv

(finrna.o.uuyrj'urLuuruumuoTn:rnr)"l#n:siYutrtufit6'iuor1rifrorn

r

o u

r

afla.a. nour,ir#rgryrrix 1

-oaovavvYraYvodXv v\:0}JQgrvnvrvLUUuFr}ranuu:lun1, aAl6-u.'rFrluSvnu nna.n.a1tuunl:yrlaiu6u1t{un 5. uu uv t u 1J

uvufiuuquriunorqu q99 A

uuquriurJrnourerr: (uatfitonar:"Ldraqjfr'tu6irfrryEiru)

uvue

O

o

v

U

a

6)Y

4

I

Y

a

v

Y

dd

Y

nflA.n. HoflTxoaouzuanl:LouL{utljlufutjt:uu:outLa? 6. ail'ttno0nLuarnru:uL{uLil -uu

(nsfihtiulilvhntuTnttnttuit fitiumfro

OA

7. aillrnuru.ruoontrj"LdnruTnr:rnr:firauo

s. nr:drduuiuri 0riu{Juttjnru#rurur Toul#aurfrnTouutuudrrirufino{vru'r rro{ nna.fl. =---l:----.-.=----.uvq

ffion:uritrua#cyrgruav"Lrfraur8nrjrlurhnriuto{fiu'rrrr:fiTouuirr.irgfi:ruoulfi nna.m. *av "Lrfr

nrna.m.n:?aaouuonrtuturiryfrror nrra.m. 'jruoouiuToum:rn-ulurlrnr,tiolri ufion:rriuudr

a y

a

d

u

6) y

a

a

Llrai0:uNuLilail1tn

Lvraan

U

A

\y

Y

a

dt

e

o

d

X

u

d

ilvlutjuPrxJ L?t1/\0tUu?1an01u vlToilQovrlvrvLUUunilan?luTlurl? cuc

dA

u rut nurJrnsulen: (,0, fi ,, no',] tduat fi'Lu la 5o Yu liu) r{uno{vru"1 qu

q.'L# nna.m.Touriurdrrirgfr nfla.a. nrutu a iur,irnr: ifiot6'Yunr:Toutiuornaurfin

Y v uo d

a

ttal il:oxrQ9rvl''lvlvLUUuqlJt{uno{Iu'l rirufirturhfloulFrl: - -o rieufiriurJrnournr: 10. nna.a. oonluraid# nna.rr. filourtul# uravd'pnirtirufinuttunotuur UqqU o

v

da

vi'rUcgf,

rluarl

v

q

d

U6UtJ:'t

u

I

5u-:r u 0r u

u

d

I

u [UlJ ttu n u 5v tn

vl {u

o

14

fl 1 L:-tJ'1

11. aur8n:1u{lur{an1:rirufiu.:runruuuuv{oiu

ovlu {u o a

aa.3/2rato rfiora5tduTn:rnr:

io

rllxJvr nna.e.n1ilufi 1,2. nna.n.T'tu{''tuzuaflr:rirrflunurtuuuuv'lairu na.4/z r,riorfio rrna.o.fosto

13. nfla.a.:'tu{1u,{afll:rirrfiuvrunruturuv{o ri o fi rJ

y

:

ru ae

n n a.

iu

na.5/2 rtavi'ortt'xurirt:-trnuu qq {uaa

a. ri onruv n::u nr:fr nmtu uava#uduunr:rir

lfr

utrui'luirr uavrilfinqru

uvut r,''r

ou

um mlu{lu5n(avl o.) q

2B


1

.

"1 a:J 10 n fl o.rvru qq

LauoTnT{ nr

: rra v16'Yu n r:ou#fi o1 n n na. n ul. uBuuio u rrdr "LriTouriuuitiqlfino{yru'r

2. nna.nuil. r-ndru#rf,ori6'rn:ufi'olurfr'trruuavaia6nr: u

d

u

u

a

o

v

6)

a

.J

u

a

fl0.i nna.nilil.fl{ nTililzuula{nilLLava?anfll:Quvr1n15nnu0Flt{uLuufut uaf

AUY-

n''ltJU0FlL{uv}Lo5u

I

oulJrl Ln:{n1:tLfl av{?Fr t

y,riouriorraurunr:lir

3. nna.nmu. 6'erlitrrirfiouu{rzuan'r:ourifirtunoruu'Lrfrail1finu:1u 9q Vl

#rururr-l^uri QUUUU Tn

:r

n

:

r

#rururrirrj:vriu ruavrJiururi:ruavt6uoTrr:tnr: n:aifrfinr:6'orrriumrxJrruuLauo

"Lri'n

:r riu x

ri u fiteiYu

qrifi

o

o

r

n

n n a. n u

il.

ri o

ur,{r d'rg n; r ri r s 1

UV

uiorud'nr,iruvrfluunruanufi:ru6'r. 4. nna.nur.rirrfrunr:lira'rururrQuriU #rururritj:vrYu VU C U yrvuu^uunuriunoruu uvtfluuaurSuilrnourrrr: (tazfiuonar:trirarfitue{rrieuqiru) lqq'u 5. alr0noon"Lurirnhiuriut# nfla.flvnJ. ffion:roaouzuanr:TaurQuuirrirufiGuuiouud'r 6. aurfi nrir rtuoo ntr.fldmrruTer:qnr:fi uauo oyt

y

4

u

d

tfiflnnuL?J1u{Uzr r d

t1 yu

4,

nnfl.nwJ. tnvluw a

)

v, t

vnvdt

(

u

q

6lv

I

Y

f

u

d

^ LFIULUAilItnLoUL{Utflluiltflo{ytul 7. ..-...._-----------n15A{nUL{UnI' (LUIUULUn',rilArUfu',r lJ0.i nnA. uu v -

q

6tw

u

o

!

06l

a

a

r

Y

!s

v

4J

nilil. LtJ0Fr:unruunfr'rururrrav"Lri'a:rrfindrluilrnuiutarournr:fr]ouucirLTruf,ilrilou"Lri nna. nviu. uavt# erna.nuu.rr:'raaouuooiiu"Lurirufitor nna.nur. 'iruooutuToun:rriuturJrnratotri J

-

v6tv

ruom:.lnuuLa? Lu00n u Fl? o

d

6t

d u

a

6t

dt

-

v

u

u

o

d

X

^ritO t\:0}JaavrlvrvLUUuFltJanuu:'ru L!taia:ut{u LuailltalL?t?\0tUu14anfilu d9u eu

!

u d^

a

Aq

d u q

.

yrvtuuueilL{un0{vru"1 u[uljt{utl']nou']Fll: Gaw1offi!! LtnflilL!H5e5uL{u) qqu v

u

da

d

Q

t

vrrUrgtrluan uful,Tl uru-:lu41

u

d

[J urUlJ Ltu

r

n!:v

o

Lf,ivt

q

{u n'] LT-fl 1Flvlu {uEa

8. atrfin:''ru{'ruriafl''r:rirufiut'tumruuuruv,loiu

M. 6/2 raio ufiora5oduTr,:rnr: ,rud

ona.nuu.riluuFr qu 9. nna.nur.T'ru{luzuanr:rirrfiu.r'runliltLUuv,loiu nd.7/2 uuav6'pnixurirt:-rrouu I fl11 n

,!,ueua

tauorl oilu:ulJtJ nfl a. nilxJ.

LLav fl

:11?\zuula.i

FllJ

tLavfi ?a9l

n1:

29


riu

1. aurfrnno{vru qq

:tdqi r u riu d :s lnu liuo

nounr

erfi

uu

(uiuqir usr

n

)

lauoTn:tnr: r.irunr:fior:ru,ufiurouern nfla.rt. ruaytriYunr:ou:im

dvv

01n nna.o. L:uuToutLa?

2. ara.q. {'rn{rurilfioru6'tr{tintT ufi'nrurtutuo-tuipr(ano.) triTourturdrfruflnorvru'r q'q9 o

f,

o{

fl

n fl

v

a

- _ --.-

{uelfl Tvuu

a.0.qls auo.rvnr tuunr:pIfl

A\v-

GFMIS 1J0{ avre. mrusopr rduvr

ua

Ln

iu0uu6 I

s-l

LFt:'3fl',t5LLrlAv{?O

afla.n.ilT1u r,rriolnluTouriufitd'Yu 3. nna.o. d'or,irrarirfioufft nr:ourifiriunoruu'Lrfr qq Y

u4

u

Q Y t

d

tv

d,

O

o

u

no{vru-r1Jo{ nfla.fl. LLav}JoulruJru"Lfi'rJ:voru nna.rl. r{Junifr'rurur"Lunr:lird'rurur oulJaLfllurur u O-O 9 t U v u il

u

u

A

dv

v

c

dr4 yu

s

u4

| d

tLaualLu'r LnT{n1:ytLo:u0ullrla{Flu 10:ufl1:auuauut{uno{vtu?\9uu'luvlulilan:Q{14?fi ti9

6) y 114

nna.n. qiluru 1 trr 9

4. nna.rr. 6'olirurirfiou6'rzuanr:ou:iririunotrnul#arurfrnu:ru v,riorrioraurunr:lir tc

v

v

fi ru ry

1

u

u

a

d-

-r t 0 : 1Jn 1 T A U U A q U L{ U n 0 { lX U 1i\ e}r U',l U vi U 1 il A A : A { U ? fr rravrjiuLlri:ruaytduoTer:lnr: u

aia a t nrruililn1:no?{L{urlrsJLruutauoTrr:tnr: (finna.o.ttuvdrrurtu*uulauoTn:rnr:) tfi'n:.riiu Auv-

?{L{Uvr

'

r

ua

o u

I

nna.a. nouillafufula1{ LFI:uouilrlaln I

6l

5. rrna.n.rirrflunr:dr#rucurroiunlTafiuauuriunaruuvt'ruuruyruruani{'.rraior I -q

u

o

d

d

o

r,riou

o

o'odruvrluu vrvriluurrlJr{uno{vru ,vrvLUUuFrtJLiurlrnzurnr: Gogdpnm:1'ffraffitlrir6'rydru) 6. aurfinoon"Lua{rdruYuitutri' nfla.n. ffiom:rraouzuanr:TourtuudruhfrrBuuiouu#r

z. a:rrf,nri',,irrrntrl'LdnruTn:rnr:fitauo Torut#aur8nno.:vrufi1,i'Yururl:rurrurflu q

v,rYouufiur,t#nrrutie{ruYum:roaou vriou rin'rrfiunr:Iou"Lri:vrCuuvn{:'rtn'r:TpruouTar u94 o

u

o

a

| 6l Y

rr u n r :n"r rfi umueirlri dr uuru a'n 4C

d

n a.

F]

t1

95)

-n :ru n 1 :Q 9t1'0? Afl /n:n fu% 9q

ruqirulu

1

?J Fr

c

-'Ld:v ILA

-n:fi {'qfllnou:r

v

:vrfierufi"ldlsrsouTau

fl:6U dv4u,ud

o

rl. ufi ulilur{rfin

U

- td: n

1

rfr

uu r{rfinur

un

Youum3dr rir

EJ

n

r :rTa

n u.fr . 2535

i*i! il LLfl LTJ tl\}J LA 3.I

v rrl u u n : u vr

:e-Fr {

1

u

Lta v n

:? { fl 'r : r

:il

n

T

a'r'j 6'r

: v ur : v u'i

x

u ri

rldqi r ulu n r :f;I

nou

:u

il : v ru rt u.n .25 49

ielai^ LLA V

U LLfl Lfl tV\X.I

LFI

lJ

30


0. n;frflbimunarfttfiun'tlnlxtfitlasrdun[nxntsfirauo fflfiTauRunittiryfi nna.n.nta"lu t tu ffu ril

u

iliuT o u R u v? o r o tJ iu

u

il

n

i n fl fi

q

1

r)

nn

fl. q. n t u sh u M ri u dl diu a uI tifru it

z. nsfrfitiutufra'Wei6untu'lu so {uw?ourthttfivtfruuruunnWcirutiuTfi nna.o.or.1ti6 )

8. aurfrnrlu{.ru,{aill:rirrfrurrumruuuuv,loiu na.3/1. ra6o rfioua5of;'uTn:rnr: !o

rl1ilvr nfla.a.fl1uu9l 9. nnfi.rl. :'ru{1u,.{aflr:rirrfiurrumruuuuvlaiu na.4/t r,rtoufio rrna.o.iolto ^ -r^' s^' ^^ufi 10. nna.t. :1u.t1uruafl^ 1:Fl1tuu.l1

a ru y fl

::rJ

:fr

fl r

o

m

r u ua u afiu a

'trJ

[[uuv{oiu r\a.5/ t

uu n r : n'r ifr ur r u {'t r,rirr io lq

o

tEr

Lrau ro

rau

na1T6u rv

o ri o fi rJ

ntrfi

1

t}J

a.

n n a.

rianruvn::unr:frontuLLavafluaqunr:rirrfiutru{'tuio uaviirfinnufi'olurrlutu6'rraier(av'ro.)

1.

iauoTn:rnr: uavt6'iu nr:0ufifr arrfl n no{yru'} q!

2.

n n a. n u

v u ilo?1u{u4 a o tta {

il .

an

n

1

u

4

::J v

v

u ul -{

v\ 9}l

a

n

}J

n n na.nill.riuuio

u9

v

6l

a

u

flo{ nna.nuu.{t n:lv\suurd{n}JLtava?aan1:av1il1flriflFlu0Flt{uLuu6jtlJ UA<

ru6'r

u

-,ao'nr:"LriTouutuuqiruhfinotmur

a?

tLa v

o

a

or

d

a

A1u-

FllxJU0frt{uvlLFr:u

I

ousJm LnT{ fl

'l:tLrlav{?Fl V

Y

u4

o

6lY

uaa

Y

a

v

o

v{50l]uailil']unlTvr'] 3. nna.nul.t.dnvlruutaatLa{,{anlTou]JFlL{uno{vluLuail']tnilT'ru cq vuuau.JtaYd

LLavu:utLflsluauLoua ;{cururto:UnlSAuuauut{uflo{yrul\F}Ju'luvruluan5fl:.rtvrv\lJ141u4: oo c I q

u

<

Ln:{nt:ffiddd

6l Y

a

L14Fl

nna.nil:J. riour,irfr'ryryr rirr

u

a

alq Yu

T{ fl U?{ t{Uvr

LFI

Ua

:U0UilrlQ1 n

1

oaouUUaUd

4. n na.nilLl.fi1 Luufl 1:il1aruru1ro:u n''rTauuauut{un0.i4uv{elru1uvlu1ilarlT v'rio:r6'prdrvrvte uuniltiuno{vtu"1 mvuflsuauutuilrnournr: nT{Lyrt,\}Jlnun: irqc ,

!

(LArvr Lond'l:

5.

qv

o u

!e

r

\

Lttalju Lua1nrualu)

a u r f, n o o n'Lu

r{r n'ruouYu

ui

utri

n n a. n

il

3J

.

ufi a

6. au r fi n rir ri u o o ntr.Jtrim uTn : r n r : fi ta u o yo

<

eir

ruru f,ntr -dq

6lV

d

u n r : rir

ufr

S

a

m

Tn Y

:r

oao

u

zu

a n r :Ta u ri u udr riru fi G u u

io u *dr

t6'iu

u

utri'a r r fi n n o r uI ufi d

v

qvo

v

r u rJ

:

vH

v\l:oilLflu14anf,1uL?alu:un:?aaou zur{rrilunr:LeruLt:vuuuuvtl{:1tn1TLou0uLail dc4

urrudlt#

n na. n. rfi

utilueirrintruqiruru

r ru tij Y

?\To:J

i ter

31


4

n:fu -n

: ni n r :

d'rr 6 o

ia

:urfie,ufrt.fiTnuouTau I erzn : rYruq,l 9t

- "L{: v rfi

EJ

u

eir

fin ur

un

iol uni'i r rir s n r :yr'a o w.6. 2535 dq

i*tl

LtAUilLLN

-n:ni d'oflnourlJ

-'Lri: n

LTLVTTJLgITJ

y ufi u u fl

r :o-n

lru

:

u yr

r? { n r :

ura v n r

:il

:

v

er

a-r'i r

rir

u ri

rldqi r utu n r :fl|

no

u:n

tu : y u'i r r il TU ril fl u.fr .25 49

iert:a

LLAvilLLn LttV!lJtFl:J d4q

f1 1

fuvl

WiuTouR

t l1"l

f, 1 1^1 1 f fl

0t 1

IUU n 1 I 0 , t ul t r n v td r mTn N n t

w? a voiliuufiTnxnrian

nrw.q. srntcf rnu?

sfi tau a ffltilau ff\fi[a u tti

ufiWiuoutirt j

u

tit {ryt

n n a. n.

milu t iu

tiuusi

6t

z.nsnifrfiutwfro "lviekduntulu so {uviourilatfiutfiuur,tunttltchalsu"lli nna.o.or.gtirt )

7. aurfi n:'l u{'ru,{4fl 1:rir ufiu'rrunru uuur,,,loiu fla. 6/2 rato

rfi o uaSo#uTn:l

nr: rrrttfi

nna.nur.rililuFr 8. nna.nuu. :'rrl{1u,ianr:rirrfiuqrunlsJrruuv,loil na.7/2 uBoronar:6u1mrufi UVUAU,

n:ufiruuta'lFtlJLtavaiaprnr:forto uauoriofirj:utlJ nna.nflu. uavn:ruyr'snur#rnuuuaya{a6nr: c

32


o

q &

u

o d

v

I

a

Auyq

riluusdrfiutf,unr:o'ofio{srdr.r ta{Glil'r0nfitdiunr:ariuaqu rJ:sunvruiuqauqu

n:fi {odo(iao

:rTruqirsras{o{rr t#sirrfiunr:6'rd

t. {'orrJ:vr1ln{:r rfiourito'rrLauiloul4rJruf iufintounr:r{rrfrurrunruTrr:{nti (Toulirr{Ju 99U u < , . -J uuilnn1:u:ul,tJ) 9l{u

t.1. {Yrfrotau'Lunr:o-prdo 6'er6'rt lou"L#r{luri'atuu"Lu#rya;r/uanar:"Lud'rfi'ozd,r{'rr 1.2 fr'Yufrotou"Lunr:m:roiuv,r-ao arurutunrrm:?eYuy'l-ffnI rLaym:?oYurru6'rr - --qJ 9

t.3

rg'Yufrotoutunr:t-otiruvtfiuuqru uravrjryfirirr lrfiurriuTn:lnr: (:ruavu6unnr:

tdqiruriu) LLavrlu.rluzuanr:n'rufiurru"lririu nna.n.il:1u ufioraEo#uTn:rnr: raiomrru#rr !o

:vuvL?a''lyt nna.m. n1iluFl

z. ufro6'odo6'o{ttraSortuufauuu#rtrinruvn::unr:m::oYuvt'ao/rru6'1{T'ru{'rur.Jarioarrf,n q

q -i,

t

v

u

v

r!

y

t

Luyru:v?,:J?J0{na}J Ltav'l'r'rtLr,luv!:ol.ttJ0u14tJ1un1TFltLaiao n:nruqrr drnoa5rt qqu9quod6taav9

ila

n d1

nilv tufl 1 :o o{o 0 0 i1.1 nr:m:roiur,t'aq/m::oYutru6'rt lri(YufrortouTn:rnr:(fi1eiYunr:urirrfi/uour,rurut{)

v

dt

u

t

o v

v

Y

^6t

L!Ur{nT?a:!tLaua{u1}tfl'tnu au.t{uou 2 Lu 3- nuunerSr UC dA

4

6, y r

s"

d

a

4

tv

t

ou

n5ilt{utua0a1flLn:{n1T L?14{t.rurlurlfuvn:5:Jfl1: nna.n. u5o rJSurj:ltununrrLd c

qiruriu muuuuuloiu (uuuutauoTnr:rnr:uuavttzuurru"Lunr:*fftrufilrFlTn:ln'r:) "Lurriiufi n

t

uu 6

o

ta u o si o n ru v n r r il fl l dl4

n

i fl o c4 u uiru u l u vi u l il a rti

r

: ru Lr

aru

r : n rir rfl u n', 116'r', u r',

ua

v u6 u oTn

:r

6'r rairr ( rr n a . o . )o nr

:fikiiu o ulG

r1

:ifi

t#ra

uor ou

Tn:tnr:nruuruuv',loi:r (rruuuauoTnT{fl'r:Lravulzuurru'Lun',ru,ilo,fruufitTrr:rnr:) vl vu Lft

uq -

|

v

EJ

u

v

suouilrl rauoa onfuy n:::J nl:no{ytu?\9ilu1uytulilafl :0quio av4vr,

lvt ftuFl fl

't:{o{o ,

1.

aq

(n

r

na.0.)

lurrrtufi

UA

or-4nfr

01{

nr:fi ouBod'rrornfr'tr U

uTo

um:r

^X4vt.Jdt

2. nr:fr ou5o{'rtornn{rorfivr aun:ni J .lie

,

fflr

nril oToP irudrnru"Luuqjriru/r1uru uio

vd

! X 4 v .la 1\ Uvl vt Ln a tn u { il aqqo q,o u :0 a't { yt :J Fl tu tl''l y! Vt

3. nr :fi ororfi fi nrunrv'r u1nfr nl:Yurj:v riu0t6 q

+. n r : do rai o 6'r t o r n n u ur u u6

o n u Yu 6'r.r fi fr rJ : v io^ fi

s. ur-Ji u u ufi u u lr Fr l tua v q run r vr fr u frr o r n frt r uz(Yu -d6ldoa!41 xJ Lu taTQTU

6.

t{uil $an{fl

do rai o 6'x fi aUil n fld'l u :r u

{'r

m,r a

ru

1

:r

u ri o upr-n f;

ulo

,l

'r19}Jan1 tv{:J U

33


14tJ1Utfi

A

q

v

N

u

U qu

v

LUnr:0nq,oQ9l0''r{il I nn:{

11,11

0

,,q

"

.d

Lu

u

a

.a

v

a

y..y

t

ta:e:u t{u/ua t{uaooln:luFt1 " o?u LLn

urnn:aifidorrnirufrrfirtrifrturaioratoflariuao tolri'lri ""Lui{r6'cuiuLiu"

LLvru

uav"Lun:fi

dtlnrr'u"tua5oiurtu/fiariuao uto"Lur{rrYryYuuiu ffor"4Tautri"ld "lrYurm"uuutri udov6'os uuu

u

dr ru tim : il :

v

qJ

r

t ut

o r fr'Yu Uq

rQ

u

r

ff

ut{6'r

u

rl n n Yt

a-&-v9,

uanfl1ufl1:00uo,/ooo1{ 1.

"Luuauo:rrrr a ,LX

..iv

2. Lud{flola{al{ 3.

Tn:tnr: (:ruav t6unTnr:tnr:)

+. fufinnr:il:vrrrorneiufifinr:uurirdrnruvn::unr:iufierqJou6'odoo-'rr6'rt*av:'ru{1uila l9

-ra#n trutunr:fl :r oiufia

o

OUU

1. LuFlr?a5uvla9r z. "Lud.rror o

d

u

a

.a

a

,!aoi

y

y

v

A

r,

R

o u

u

a

fl

u

tdo

u

3. Lura505ur{u /uaL{uao(711t1j0:'ruPtlv\l:0tJvtoH) /LudlFlfurur{u/Lu:u:0{(ila1Lu'tuFl: ,YU

r.J:vtrtufriuulutuuu) U

34


n::u nr: n { u i,g'osay4--rs [5a{ ltsi{gr{n6uuti1{'luru0.lotoufl 1:oqq0oFlo'l{91'1il [a:{fl 15 rJ:snr nn

guv

d:unriu......

alntiuno{uur'ruur ..........1friun1:afi1ra{uu I i

-'-----i-''-'''''

uyru'lvrarr36'{r4in.........................rJ:vtnfltiuqoilqu tfioo-prlir1ns{n1:........ ..............) rfi ohfrnr:sir

ufi

umurfl utrj

9vu

drunmuriuuiau h,tifla n:roaor:16' 6rrousirfr'rnsuvdxruiufrqsounr:o'n6o,i'rr6'rl

6'1fi

-X o/dn{rl 1. n6uun::unr:,i'qfi

u'r{/u1{41?

.......siruilil1

' u'r{/u'r{41'1.....-........ u'x,/utlat:

ol

............n11[14u{ ol

tj:volun::unl: fl::iln1:

.....Ft't[114u{

n:::Jn1:

.......si'ruuill

rj:corun::unt:

2. nfuunr:unr:Er:roiufiao

u1{/u'r.ia1'r

ol

ux/ur.:41?.............. urr/uxat:

............n't$14ud

.....4'lL[14u{ n5:}Jfl't:

a. fr.iufintau'tunr:6'erdrilvrfiuusil{ g

6l

{un1:rtu uavnr::1tJ{1ue,raflr:rirtfiutru

urq/urrar': urVurram

n::,Jn1:

ol

.....drurari{undr.......... i .........................4,irur4ri{una'u..........

urr/urrar:

...sirurariflundu 3

tfinruvn::unr:m:raiufi'ao lCr!m:roYuru'Lu a iulirnr: rirorniudri;u6'rttdrlruourt'anudr @YYu

u

O

4

o

qYt

a

o

a

Qy

^ Lunt:0Fl?i'rvrsrUuunl{61 ilan61un1T[1,01u[{u ttaun1::1u{1u9{afl1Tn'r[uu{'ruh4 uas-Lr,lfl5uilp'gou U'

nnfi

i

.Fr.

a 3s

vr:'rurlJo [454ff u Ln:dn']: udurud6.9ul

fl{u

v,

fldLlgruoutuusruLU

r.J:vorun{l/orrin:

35


udrdafludrd,.: o &3

.ojv

i

Lua-l{a/dro1{ 1arr............/

-i4 ?uvI.............. 1qau.............................yl.fl

fi{ :'tu rrlildviluldrauo:1n11[avuouYuovd.riaq o"ru:u.................:1un1: d'di.trJnlisiohil hJu'{ y

t

io

frlirnr:nA'u

i

,i

.......rirut4tfl................14Uy1..............ri1ua/ttr2d...

tlJ

ty

toflud'rfivrnrJ:vnr: i

alau

o1u?lJ

i

51eJfl15

vt

:1n1

o'lu?ut{u

uu?uas

(urm)

L

2 3

4 5 6

:rnrBudr drd

,'r1uilan1rlrtJ

(dr6'nu:) (ado).

.{irtua'r;i'oz6'x

(...................

(ariia)......... .

.{oonluar$fi'oz{x t

.............)

-id

?uvt..............[9rou..............................v{. fi tUUl

1.

?rrormrlt'Lr#16oz6'rtfi na':rocuailiuufion::rnr:m:':oYur,{iun1:0fl6'0{Fr:r#ruud.: -U ''- -' t

^

utvrioun-rva'ngrunr:;irrolrravSlc,aflfrn::unr:a:?a;u6?u {tru/iu,{xrialtir'Lud'tdo/6'r.r - - _' CJ d

2.

y

.u

y

y

or

r. {rlru/ir.r,i"xuo}r;rJ oveilrolnrulu

u

v

i'ufi..........r6ou................1r.Fr..............frrfr'uri.lt4unrd?

ry'truziu,i'rluoulftlirl:ruiuluo'gr:'riouav o.z raiotrisirn'jriuay 100 rru rol:rnrfiriltuldYuuou v o < - jy uyo ' futirrorniuniurill4uo rufiriufiry'rru16'rirfiwauneiflfr'fr'fiazry"jr6'rrougnfrorn:rfrru y.yvv

r\

\ ..................

.

. .

.,................

.

/

Yu4v

,{Qnn15U50tA1tO{ U

36


tusr:roiur{aqzrru{rr

y

rd

4

u'lu[a$1l.................14]Jyt. U

o

,

mlua/[t?,?{

flruvn5:lrfl't:a:?aiufr'aqAru,i'x t6'rirrfiunr:rr:?aiuellsrd{rnuZ{iu,i'x eilltouiaq/n1d'rudmu &

.e

Aqv,

:lunl:fi o/{'1r fildriwou"Lrfrurin{u1{ alau

6'1fi

a1u?u

:1Un1t

vqdetg

1^l6lq it

uu?uas

a1u'tu[{u

n:n6ufl:1un1:t1.:a1{u

iv

i

1. Lan:?auu il vr............ z. tdm:rofiuraiovrpraord{toiQn6'o{Fr:udrunuv#ngrufimnarri'ut{u#r

t{y

u

y

d'

6{fruou"Lfruri

jd,evau

u1u/u1d/u1{4m............ -

14ll'18tUA

v

v

y

.....{rr{Jur.riur.rfltououalr'ae vgt

3. n::iln1:[nrl:?0:uvraE/{1u01{r!un1:flnrl0{n:un?uLrn? adt0

4uv

a{fl0...........

.................rJ:vo1un::iln1:n:?aiuyl'an

I

...n::}Jfl1:fl:?n:uflafl !

37


u3nr :s ar iofi a n3ar u r :n u{i fi st6'

r a fi n r : 6'o rB n r : ua v aia 6

iqu d

V YV

6 Y

n

r

:ri

t

r

1

eirra Yu a mi4 n n

fl{d''r:i't:n LLU{fl't:

ru

{

ta ,3

^ ' LUU Lvru:nr: Lan{rlo

uuor6

fl

:svl:?{ fl 'I:}19}lu1d,$ n il ua un?1ililun{ta{3Juuu .jo OA 0 nm

in Q il w a,t d a Ft ? 1 tJ

u

T v ?\

tfl

q rl

v

u

5x il vl {

Fr

:

0u

Fl

:?

uav

d

:

Lta v n

0

tpr

q

rfi o rfl ur,lqtuldqi r u"Lu n r :

Y

n

u

s{ n In:ot tt ual:Jv!:u :1t U ruru UU

utl I

r

u n :?

a

t

tv qu0

n

1A.fl .

2546

: r v vi {:r n :o r aia 6 n r vr ua

urr

6

v

ri{ LaixJ

d

tl fl 0 { La n

}J

neiun?mmu .

t) )

z

j

a uff

'

nfr

o r r{ n

,

)

e-'

m un r n io ua

n r :"l#nr

a9 t14

u

ft'l I d uu

r r u ti r

n rfrirarir

EJ

u::qfr fi nrrv6'runr:au:a)

vo

t rin

:n'

Fr

r

to fl llu

duu

u rv 6 o u ri rd n uua v n

:

oun

Yr ut

v

d d

d A< u v-

X

d

: fr dx r u 6'r u i6

nv{a v n 1 I

t

rvt I

Grrilri :rufi rri'fi

u a

d ,

.

d orqoirn'jr ta fl Gq :n5

on:oun

v o

ir

rJ flu eqt

ri

r,ri o r n

rr a

fi

!

ufiottrnil:vauflruurd'tnru oilnr:yrdurou6nfirfirtd'Yrlnr:arrrri'rv1r?lToFnrFr:o{a?aFrnlvl cuqu ,

X

J oy

r

d \y

d

da

rl1.1 6l tv\o114d1lJ',]:flqUflr:vLau{EtonLqou''l{t14:J1ua:JLLavilqtunlilt?nufi

2)

nr

: rir ifi u n r :fl d

!

ot

iiu

LLa

v u rTh fl

,

i

ru.

-

!a

u r r o r u6 n d fi {16'Yu n 1 :

o

d

i

rl

{u

n

r o { a ia

dil

nrota

!o

ia fi n r vrr v

,'nu-

^ l4Tovr0uLuanlv!il4''rFl0{Lnrunl:nilnr0{ lrr0Lau{rl0n1iflTvvr1r.rpr tilo{a'tnflflyt1Tfun:Til UiUq a

ia

6nr

v,r

o

r n v,r fin {'r u

r{ta rir fi

rai o ry'fr r,r rir fi"Lu

n

r:

A

n

1

il

L6

n

a) nr:"LrXnrrlrdrsur,r6ouri16nuianr:rirtfrunr:6u rfiorj:vTutritort6nTourr:r "LuanruYuu-6ur16n afl1ua{LFr:1v1i fin1ufi'zuuruavflluv'l uior,rilrutru6u"Ln ddldt'tY

U

r

4

d

v

a Av

r?:Jli'{nrt

Y

,

anlua{tFl:''ru14 fifi']uFr}rFr:0{a?aa^ t?uLilaotFlnil?\ua1flFt?13.tilnn:o{0ttato{aaluLtSnYu cJq

fill\

X,

-

, v

u

dad

!

ta i,e

o

rllilUAnLflfU%?0nl5LlAvL{0ULlJvtUA9fl:vvrT']{n1ilU9t LLAVAfllUV"lgltUlttaVV{UV{tLA? U

4) nr:eisra3lnrrurJ:vr,'rqfrurririnrBEiuravfindntsr"Lrirvrrrvail finruoTTtJ

r3uo::u nrruiufiotourio#rnu fron::utun1:uuyuu?

Ltavn?''rlJt.,laoflJr-u Touo'ot#fin1:?\ieuulrvuu{luLtav

nr:t#rirliflul

Lravnl:frlnou:uuririnGuu finfrnrgrravpirjner:or U

nrr{'0ilrr,Jarj:vTutrjflo{.r0.114uLLavfl'rrfinrl1}l 5) nr:'Ldqirutunr:uiu1:no{vlu tq

Fl:?oaou uuavil:v

ffi utJa?o{ fl o.ivtu t

3B


6

u : v il q

a Fl Ln

) n t :l{d Z,

n

v

:?

v

tu

rr

s

u n :? q u n :J fl

: o r afa " .\

pr

nrn

*a

ynr

u

Fr

7) nr:'LqiEir

u

uiu"Luutordu 1 tfi a nr:ar tn:r vfi fiun:oraiafr

? 1 il U T v 1\ q n

fl

1r vr

{

Fr

tLa v n T0

{ tn n Fl 1 xJ vl Ft fu v fl :

O

:il

n1

: fl 'r 1i1 u

a{

9r 1 ]J Ft 1

FI 1

: ri r ua3 u rr r r u

a

0

T?

raaio

Fl

:

r u ti u tfr o n 1 i a { tn : r v vi 6u I

n

ru uavdr ra3u

9}

B) ariuar4u{1uTn:{ nr:'Lrfr4n6'rraio 1

a

v 200,000 uru

To u

n:ou:r

riut:"i

ufr

u

Tn:qnr:av 100,000 u1il LLavevfrorrfluTn:tnr:fifinrrurirn'rutuavfinrruqilr{Jurilriru"Lu u

ert u

v

n 1 5U 0 { n U

LLA

u

tL

fl

LtJ

U Ql

o

3

Luv!

1,11

v

v

ii

uil

tn

U

?nUn15q

d

il n : 0 { Lfl n

avdVUar QO

n{t

nr:

uavfizuurn.run'rwfiinnufi q-

inqilssad

w.6.2550

(:ln:r

un 1u?\Ty T'1l,u

frj flJ n

a{ LaT:J

23)

rfiouiJuvlurirraYurirt{qirutunr:frun:oruravfi'ruu'rnrufl'rt,\flimnu

vv

Avtaddt (nr:triri6illfioutjuvru'Lunr: v!n1: il{n1:a{La:il a{rFl:'1u14tLavv,luv{ailT:flfl''lv\lnufinl: UUS

il:vnouarfivr) uuavufioairuaiuariuauun'rTri'rufiurrurotorrin:firfiu':dorri'unufinr: I

ndunufrnr: uauo{rin:filitrud'ru naiuriltuutanufinlT ffouanufinr: UU C

Flul\fl17

#nwwvntt"lvinnaffuauu -_---.-.--167

yy!

!

-

dt

1) n r rlra nUC E u ri u ufr o rti u

2)

n 1 T fi

u

#u a uuTn :r q9

,

d

in ailt vasd

A

nr:

ei

u

rJ

: v n o r a'r fi vr rat

t taE u ua

qvt

a,

ufr o

yr

o

v vt'ru u

u

rtj uvrcaulriqi r u 6ir u Yu

n

r

r

er

:fl

o

r ur

EJ

fr o n

ru n r u fr i

o

m er

r

:

u fi n r

:

t riu ua v il : r u il : r u n r : rir u ur*d To u

rv"Lrfrnr:drflna6orirfiEJulua'rflfl1:n:vlirnrrufrrrtrudrluryri uav"L#nr:afiuauuTnr:rnr: u4i9 !ag/vttyttvdy

rfi ur riu n r:rJ

ot ri'u luavil:rurJ:runr:rirur.4rsdtoruilrurrunrnYoruavotri n:ronqlurirunr:

fl or fr'u ua v d :ru il ,

:r

unr

:firuurgri 9

9,

n a 3t tu'l w N u

1

u

Y4

o

rALaillnt u49

u Q'r

fl fl

''r

5n5v

vn

a

Fl

?'r :J r,J Fl fi 'r u

Y Fl''1 tJ

d

u19u

v

09

anvalvnlttfinlffiuuduu 1

)

nr

:

{u n :o t nr r u il a o o fiut#uu ri ritfi u r,r r u o r n n r : n : v dr

I

4 vd

o

n r r u fi

om u frr u urgEi

a

2) n''rS1JXUtuaoritauu1uQ'rflfl1:nTvvnFl?'llr,iFlr uruduuu$tugirtrj:vtyf,ifr r auq-<!il

L9lUil1{ nAU tfl 1:J',t LU51lJ01rU1A

n:il:0fiUil0

q

39


:"iruriu'Lri'nrnil:vEntuu{Juai'3Gu6'oaian^nr:tuturi:umuloroufinrunru:v6'u qulq

fodrariuauufrrunr:aililu rafirriouuavkiYunr:afiuauuornotrin:rJnrr:oteirufr'otfiu td9 1 notvtu t sl'rua 1 no'lvtu 1 tufiura no{yluaiafrnr:tutu tqt9 u,dJvqYuad,raqv

?m

nu :s

d{

n

til

0 u fl

:

v

u

Fl

Lu a ? a o fl

:?Jt tJ lJ u Lu

'1

u?

1T

v

LL?l

{ lJ 1 m Lu n'r

:

AT1

{

v

filuv',lvrurrrx#rnr nnutEiutt6ttutu"Lunr:6'rrnr: ua-nil:vrYunrrufiunrflo.nJlJ?Jufi'ru:'rn q 4 ui q

r

d

,v

d

v

i

oqJU9q !!a t ? u tr,r d o ufl o n a t t n u , i a u A

a

a,

I a v n u t! fi vvd

6ru

f L

il

0 n 1 a Lu

X

j

n v\ u

v1

*

4

1

il 1 : il e n r| { Lta v vr g}r u 1 Fl tu fl 1 v!

{,

-

u

Y,

v

u

u a

ttav LFlxrfl15a0rl{nruv0ufl:Tiln15auuauufllTaoa?ann1T{ill,u a?aFln1:{u1ju0u']{yt?61{ qqgq

nTut6'nrruvfl::lJfl'r:raBlairrnrrTluqiuuu{{to.rl,rJrlurrvirtrfiduurrfio6'prr,irdorauorio s

iou d9q

:a #u auu n r : 6'rr aia

r a'Lu n r

u

fi n r

:ttJ tJu

u

o9

anua&n1ltlin1lduuduu 1)nowluaiaGnr:qmufi o'06'rdounr:n'rrfi uTer:rmiafiuauunr:o-rraia6nrqmlu 4i

q

d

a4

v

lJilAntntu% fi{u d,

H

!.J

o

ut

u a

a

fr nr:on n{ urauqr ruunlTa;a6 nr:trtulriEl"rn'ir t fl 1. utjunoryufr tq ura

yt6'iu

nr:

iu

:

o q r r n a n r riur,t'ru u 1 0 { ri n :

tqiu t u ut

o fizu u r d't rr

'

r *a v en u #u n r r o w u r*ri

a{u?a

2. a

xJ

10 n Lra v riYu qJll

r.J

: vTuqldt o r n o { il

ua{a

An

r

:{uqlufi

n?

1

il u a 1 fl ua 1 u

r<avvla{ic

T'uJfi.tLul?lJU FlUtJT',l FIUV\nlT ttavzuqOU[On1A tLAvfllrfrnn:vOrUrfrUfr"lU FI:OUnAsJnAlJnU qcu

50 to{qirururarif'ru/rjutu sl"rua/ri'orfru uavfiraririru*avtuq,ur?iririltririoun'iriouav rlcJq v

i, a

o

-v

A

vl0{6tu Lugr1ua/il0{ctu

:.

fi ri u

n'r rfi u q r u r fi u r rYu a ia fi

4. yt y

d.vadududavd

ru

uullj .qJquoila ail1t n

n

r:

uaia

n o { uqqq

A fl

r

:t :r t ufi u 1 q r n au r fr n *a vt6'Yu n r :a #u a uu n r :

tI u t u a 1 n 0 { rifl T il n et : o t ei r u ri'o I fi u

fi : v r u

n

r

:u3u r : n or vr ufi

Tv tu uu ua n tn

n'

fi

rr

r

u

rio

to

u rr'.l a *,

fu%t a.i n 0 { vr u : v uu u ru t i fl 1:ri1 tfi

n1:

L{u

n

r rru n r

:

au r fi n

LLr{u n 1 :v! zu u1 0 { n n

:

urrusi oaror:cuv

9t

3 ltor uiu s. frnr:o'praiaprnr:tutufruorutririoun'ir qd

rfipr r6u

uuri

n1:flnu'] o'ttj?\ yl8Ltaaill{flLLavnutuq:Jl,u ttauLto]JLu{axaof-l'r:flu{luv\l9}rul0u'l

Lu

tda

lJtJl'U tl'U 0{n n:n1:L{ul,tJl,U tc

40


2)

uaia

noru t9q

6nr

:t u I ufi 6'o srilu :"i n r uTn :r n r : a flu a u u n r : o'er aia fi n r :

vv iJ

9

xJ 1J

u

vt6'iu

rra

n

r

:a u u u tt u n Yt u: n d,

fi

6'n un ru q{rit

r,r

Y

!a

fr nr:on 1. rtJunoruufr eq

fi

o a

rl.r LLau o''r

u ri

u a

Luun1:aiapr nr:rurul:-isir

n'ir t t fl

rrayt6'iunr:Yu:orornnruuflTTllflr:t-rtn6ouaia6nr:trutu{tuin/n:rrvrvruu1uFrT 99 d

a

q rd

|

|

-^^

<

:1xtfl{tu1?lJu Flurj:1 2. ilaurflnLus{rnrr 100 nu n:ouna}Jflailnu t9

aurfinnrr.',u,flufituol'rua uavfira:-iriru/tntuuqirirutririoun'ir nufin1: uavri6'ouTonra UqJq ,t

fo u a v 5 0 t o I qil ur urariqJcrir u/tu tuu't uu prtu sir u azri'o s fi u

a. fi riuno{uuaia qcq

rr n

r

:trtufi

u ro r

naufr n

uua

vteiYu nr

:arluauu

nr

:

rirufiurrurfiurriuaiafinr:tutuornotrin:rJnn:orri':uri'orfiufi:vuunr:uBur:norvrufi6fi qq I u

v

d

a

4

,Y

a

d

d

Ft?'tilljfltAU il{Fttuvfl5T}JnlT A:Jltn ilutUUU/IJ0ila4ill?Jn:vLUUU?IAnLnru%t0.1no{?lu Uq

:vurriruflnr:riu uzuunr:fi'ouurotrin: nr:frprnruil:vtfruna uaufl''r::1u{1ur{an1: a

oal

9l't

tuu{ luFl 0410'lTfuv

a 16or 6o rfiq i6u uri +. frnr:{'rraiafinr:r,urrdutrut:-irioun'ir qd ttavL$o:JLu{a?aonl:nu{.rul\Fuu10udl nr:rtnur 01tv\ ytf.!ttaa]J'rljntLavnuLutillju qJ9

Lu

tda

?,:J?JU qq

tlJU 0{nnTfl 1Tt{Ut'tJl'U

inadsva,td nr:ri{Las}J *avnr:afiuauuriarorqtri'fi t) rfior{Juvtukiqiruufiurnlunr:dun:ot q I uu t 9

-

o'n u n r vr

J

nm

fu

u

.

2)

n

t ua

;

run 1 il

u

LT\

,

uq

0a

uu

a a

Uu

nan

6lYY4

.Ja !d, fi

i

rr

fi

6

(

nr

r

: Til

lJ o

rL#1'6

l

!o

{ 0 { n n 1 571

F}'1

r

rJ

o

:vnou v

o

I

fr ur ) Y

Luu{'l uot 1 u,.J a{

01u

t2,

naNIU'lu*t'lu 1) r1'4lorq

2) orrin:fi u a

drtru6'ru{qtor v

o9

nwfuv n 1 I tn

n

llduu

q

f,14u

30,000 1) ri:vrnuil:vnouorfir,l1#fl61:ruqrrrrnt:"irflu ut'cl

uru

:rundulav

kirioun'ir s nu h-irfiu100,000uru 6'orrir:vnruluurartriuflu I fl lnuh-iufiup,onrdu 2) rJ:v munrrudru rudo(qr oIqfi rj:vaufl rgrar tdu nr:afxutorJYur,Jqr i

fi

t

u

14 t,

odorfr'u:ruavhiifr

u

1

0,000urvt

4I


3) e{rraYulTa.ror t6oorfourior untouirviu/otrlTTr ufi uau u r il:vaufl ruurnrru uu i - -

hJrfiu 2,000 urvr

o nr:a{ trr:r vr,i fr:rn:or uuavfiruur ud n uav mr':tu "Luanruu:niu anruat m:rvvi I vd4tdvudu

rtutiflno'rflvr uavriruWnudnuavn:aunir druru aarudrnr:or qU

:?il

anruuu:nYuuavanrudrrr:otaiafinrmt6n cqJ

4 irvir afl1ud{rnrTrvvi

::u

ze ruvir nuri

urvir aarufiruuruuavfruv{16n U

:ru 4 uyir LLay

neiunTmutu 16niuavturrtufio{tun:ouniruln0u

qnrrrdo uiiou

arrn:rvviuavfllnorfivrtdnuasrur:tu

:u

rirurfi'n rdnLLaun:ourrYr

'

t

108 uuvil rJ:vnou6'ru

76

rrvi.r

rJ:vvrqfihirilrJ1vail flflil'rrrun:T:J QnLLax{url:vTutrjlnufrrou triYuzuan:vvruornfl41ur T:nuonai ,ru,frofr,Jrvauflrgur6iu1 l#fiqrunrvrflimfi6 fifiouurnr:uuuryarmruiu uu, ar

ru

r : n pir : r fi i

rr o

u"[u cJr

rr

: o u n ir ua v #r n utrio

d

x

rJ n fr a

r

. fistn:rvr,irdn'Lun:ounYruavartn:rvvirrurfrnr: rtlunr:o'eruBnr:arrn:rvd u6ntun:ounYrurnou il:vauflnrurrnuudooiou rava{LFr:1vr,iudnrinGuurrFrrrnau "L# r

d

,-

d,

nl:t?utuaoLuut{u f,rtot unrtotorjTnnrBTnrr uavoiln:ninr:finur rato'Lrinr: ti':unrf,o qq ri'lriurrardwor'Lun:rruo'EJ'lfru tu':rriuer#ravhJlfiu 2,ooo uru rio16nufirrru'Lun:ourrYr rua

vtri

rfi

u

3, 0

00

u r yr rir u Yu

rr

:

o

u n Yr fi fi

ud n ufi

u n'i r u fi r n u

o at rn : r v viffm rr rdo ro rr ;i ua v fr'16'iu,{ UcJv .1

L

h-iufiu 2,000

)\

uru

!

d

i

v yr

dv^

a

d

an

u

Q

X

r

n

fl

ru u

r ro o ei

d

o

t{UA.i [A:''lv14t{nA Lto t0oAUav n:ouFl5?

fl 1:1J? U tua0 tUU

u n:0Un5:a y

fiorioriutrilfiu 3 nYrriofl

z) n'rra{LFrTlvr,iliurrrur.J:vnouorfir,rrrriantfikiiuzuan:yuuornflruutrorrd qU

:rsavtilufru 5,000 urvr u4J

va

t

X X X -a r a d d, d o- LUUU{{v!ryrtFrLlJot0aauuavtuuu{ll?\Ftuv!fl''): nr:rtruuvrdoutjuNuatrn:rvu

Tluav 500 rrurior6ou o nr:6'nurn:ounYror-ifr'lri r{Junr:uBnr:6'ourer:ounY':yrorrvrurYrer:rr"Lri I v

d

61

d

d

o

Y

a

X

J

dt

I

a

o y d \4y

u

nuLfl n Luanlua{tFl:''ru14 Lnnfl''r?\T'rL0ncnil0ail{ tv\ot1,Jun1:a{ta:xJttayauuduu Lutfrn f6t d vlsn u X t A A <i ta:fuUUUU tmu Ln0u Lun:0uFlT?Ltvtufll:ta u{FltFlfl L? Lua0lua{tFlT'rv14

-

A X

?11nn:0uFt5rlitagln

Lpr

d

unn

42


r-l:vauflryurnrruu6oofoupiruurt:uofro ovt6'Yunr:ariuar.4ur{Juriurirurir u6'uroriou6n j

q 16

4

r

4

4

tr

td

as

rl

d

uflreru ufiouav"Lrirfru 2,000 ulvr rav/il5o rjruuufiotnSosqtllnrruS]nnunufiflrrt=ouav

1

h"irfiu 500 u'ryr n:fiuiuaun::lfi'nrrudrErtil6on:ourrYrfioilnr:v16nrrnn'ir .riruua6orQudru6utq rdouavtilrfiu 4,000

uru unv/vtio

nru

tiruru6outJurntorqrJTnnru3Tnrr

udouavhiufiu 1,ooO urvt o

nr

ru o: T}J n r :rir :Yu rd n r{Juuqm :uqu

6tva

u

u

ufi

a qwa

a

umupiru nr :Yu u6 n ufl uuI n :u9u eu o::r tfl u dda

x

A

nr:onurn:ounSrynLtuufl''t'l: L1,1flutfln til0 L14tonilt?n?\ufi'tuvin?:au

4u-

LFITU

dt

ttavLUunl:

Li'uuri 16nrirvrirlunruotJnl:vflo{fl:tJfi'suu't 6lrr:oraiafinrv'ru6nfiovrtjuum:uruDT:l.r q 9u t q

f;'rnuuavaiafrnr: 16nfifrorur:or"L#nrru0uuouudnfirrra'Lri'nrru0uuou uavt6ntunrru

oilnr:vqJarorrinr:aiafin 1

rv'rrd nfioBud n:ruTruur#t nu

uavaiaF

nr:

a'rxr ourulm 1q

u.j^uvauddt

nflnryyr:?{aUufr 9 (u.rt. 2543) oonnlilflTv:rtUeuqtfrnr:iutfrnriluqrti!rUD:1u1 .fr.2522 d X . nl:oururn {'pr m'tan ruYu ta ut tn n

dd

tuau

aillua{ rrl:1 v1r Lf] n Lo ntu trin

r

:

u

*avaalua{LFrTluritdntontu airuaiuuavariuauu"Lrfrfl'rnLonturirtfrut'ruaaruiutHuttdn t FnsJl\TU:ltfiry$fiqurr:oru6n

.fr. 2546 ufiod':u"lunt:fi'ruut uavfrun:olaiafinrr,rrdn

1

q

- 18 fl Lfri6'Yunr:r,,riolur6'nufl1v!L?llJlvarnuiuufioeirzuat#fi d & d dA !a r fl ntutLa v n fun 1v!lJ?Fryro tpruouflJl m"Lri't-o rl''qan''ruru tau.i tq n ttavafllua{ rraytu'r?qJu oruuu:nrfro c

q

d LFrT'rv?1Lo

iu

afiu auu qq nr:rir

ufi

uuulo

un

l : rt r'r

a uE uu

trXr{r

ituvdr nr:fisuuru

n

Lo

ar fl T 0 r1r1; ta3:J uavfi o

vd

ilrilu1n1:Lofl

o nudarun:rvviuravf;lnorfivramB "L#nr:f;lnou:uorfir,rrTout:"irfiuriridqiruurianB U

rLaurul?anifi6'ouTonrauxnr:finuril:vaufln;uruxrm:r*gfro 'irtqru utavfirrrrurJ:vaqri iyud,ua4J6trtva3

frqvr{rYunt:Tlnyrnrgyittf,vrr'Luamrrrirtl uiu fr'nufiurf;o#r truu3nr:Ti{ur:.J nr:qLLa yd14

ladtytdt-!,

u':orrunuluu Tnturnr: tLavta:il4?EJ rtjueiu ru.irrtiur,raflart::vuvau ilfi{o1urtavr0n 'rjsj-- I u

3 r6ou LLau 6 ln'ou v,forrfit#nruiUU rfiortjunr:ruruTonraurtnr:finur

udnam:

r-Jrr. (2 fl) Touil:varunrrui'::rfioiiueirfnrrudrta3unr:finrgluofl:uuuuavnr:finurnru uuv6)uu{lad

ofiu'tFlu anou::JLua''tt1n1:annl: allj'tr'llLtautFl:o{tLrl.tfl1u 41fl'tFt0}Jv!?tFl0: Ltavd']fl1n1:

oruaffaroruuav U UU q

<

6wvo

t v

rdn ltjurlu rfiorirrfrnr:or::u*#r tv6'ourrru"L#lirnrun?rilfifinrla v

I u

il

I

a,

t

v

q

u d

f,dr

d

^

Teru1rfr16'Ylrir{'rwruo'm:rnrdxqius{rrtJuodrmiou flonfufi4udf;lnorfiv'r e

ro

u

u

ruvir"Luo'qraio

nBavtnu a{ta1 flouttriu ri.tl,u utavtauE uuvruB cuqrfiur:rs rirrJrt

43


*rr&u

o nr:fllnou:uorfivr:v ,*&r'Lrfrnr:f;lnou:rorfiu:

vrdnam: BB U

uriarltuavil:vtrtufi'rttjtututumruTer:rnr:aixfiinturitriamBruavn:ounYr I

iu

Trru{'onr:

anBfinnrFn6'rr/'irwruLLav flnorfir,rt#uriamiluru*,rdtrifiTonlafinurriolu:vo-utiao'trtu qu! u1flau Touf;lnou:uimfiv,rmrun:ru6'ornr:totfr'otfiu 16'urri nr:r,{r#rviu nr:uoffrfiuufior

drorur: uavnr:uil::rJzuFmflru.florndtilo fi'mnn::u-6'naru rar "Lu:vu'irrnr:flnou:u 1'

yy

r4yv

u

a

X

J

X

| ud

4

11

yu

d

a

u

r

zuttriunr:0uTtJQvL05ul{utuuLau{tl\0tuuFnu.lflv! LLauLoTUt{ua{tFt51u1tFl:0uFl:?Tv14'l''}{ 1.,

nr:f;lnou:u

uu6'reiru5onr:ou:u finr:dlraBu"Lri':unduil:vnouorfir,'r"Luri'ornu

nT

q

o nr:trfrriuo01.4uu rurinrir orr{n: tilTil ailrrruan3 nrlTn:rnr:ei.rraiuin6oEiru ltl u

!

6l

u

d

u

ot

!a,

.a

r

dr

s

u

d

lfronr:vlTruurartiuavrr:ounir tunr:6'or,iilnr:snr:/fion::ufittjurj:vTuuilrionl:ileuulaa: vai

FrTouFrT?rLaur:JlJu c

Fr1iln:0u.ron::rurirrauo Toutriunr:d.rrairrt'nunryramBuavraBrair.r

rnrurqiuut{flJoranrfun:ounir nrEJ'LurrttuTn:rnr:/fionr:}Jav 6,000-10,000 ulyr I

6ty

v

S

t

t

t

ayq

uEa

v

u

il1nn?1Ft1lJFl?',tltt14}t1vAil LflUAUUAUU qlI LUnAil0{nnTfiFl:fl.i LUn:{tvl?\:J141UFt:LLAvrl',^r{A{il?Ft

o fl rra.i ua

"x'u?{ut9' viln:o.ia'tua an fl

Lar1u14

'lB"Luanruu:nYruavaarufrxJpr:o{ I

LLav n

v{

1v\ tLn fi

vvi'puurorfiurrflunr:hirinr:*riarrBdtriiunrrrrir

mltrv\Tv:ltrirySfiflotrYuunvr.J:ruil:unr:frrtJ:v d,

A

I

v

u

rrfi

ru6oornrro:nr:6rrJ:v

rr

fi

w.fr.2539 amiqnn:vlirur:ru

a

"Y,v Lvlu tta v n'r{lJ1Fl fl:u u?un1:Ft1tJq19uvr{

r

s

ds

a

Lta?{u''ru:v Lulju

LFtuxJ?J0u

nao0auarrBfirJ:vauflryurux#rnnr6u1 Tou"Lrfrnr:arun:rvr,i frrn:oraia6nru

fllu{tliu

fl n tuutl4u ofl 0 {

,

il

<,

:

qu d '[rinr:finrgluonrvuu

z

d

" flnorf,n:vuv#u fin'r?\yr.rylr{r'r{n'rurLavin"[o y

u

ta

4 u

qn

t#r{tJ6nrgruuuvdr

r

r

nr:q'unr:0rfifr'nnif;vrBnunquu'tu :rrfr'ril:vd1u{'ru riurarirurrurirrl r,JadutuaoadYt

n1{u:v

1ilfl

L1/\0

Flomlilauil1Fl:0uFlT? ttava{ flaufltJa1Lu1LF}il {

t

!

6l Y

d

d

tq

v

tv

a:0uFli? r1\01J?utila0 LilaFl:alxJ'rTCtusua'l4a{FlrJ

u

vl

n1TL9r5ulJFl?'uJ1!50:J L!fl

t o

.Ja

LLauflau LUa15{t?rl

6)

il

v

v

Lua{nilfl''}uua{?\u

flooriufianruuu:niuuavaaru6rn:oruuavvt'zuurorfivr orjnr:vtririotrJ sqi uuvrui un:T.r?JAilr -cqqd-l

Y

rfi'r'Luuav

4 urvi.r'Lur-rr,rio

ttauairutriolfi

fi rgcuTan

o riruvi'n16nuavnr:ounrYr nr:6'ouBnr:firffnqi'?Fr:T rrurirdnuavrr:ounrirfi rJ:vauflrgra'rmaon z+ d,

Ei'rTuq

Trrur{Juanruu:niusnuv\:v:11Jfru{fi(:rrr:or r6n u.n. zsqo v

oi

!-

4

^ uavrtJuanrufrYum'rrTrn:r?rt'rilnfl?luru 3 au"u rrovr:v:rtflruc"f,a^floriiuuavil:rril:rr nr

: 6r il : v ur

fi n. 2539 ur.

v,t

6u : v : r triruu aifi q u

nr

:

o

t fin n n :v li', lJqJ

4*.

r'.l u

:u u:ltu n :ou rr Yr q

vr.fr. 255t ifiori':uur,r6o v{.fi. 2550 LLayv\:y:'rtriruaTfiflorrYuuavil:ruil:unr:frrlurgti I

44


u

d

q.{

A t

6le4Yd!-

o}

o

v

S

q

a

Inu6',0u3nr:flot',ufi nr:filuviU

Lflnru1?1Ju LLayn:OUFlirfirj:vauflryrar'Lra"Ldfrfrr,vnfrlrYrn:1?

rJiranrvrr,trryn{ir{n1u rravim"lo n1:d:ualurirriorailrurrufirfi

urdo{m1}JFr'r1xJ L14tJ1uail

floEriufrrirurfi'nudnuavnrouni?:?tJ 76 rauil:ualurrTounYx?irndunfirirrulLAil UC

o n1:a{ LFtTl y1,i'Luafl ludt Lnrl v l,inulifi rr

t

!ra,a!

u

I

u

dt

fi

t

Yu o il n r

i,

nYli

:v n utffdd.r 3

c.t

rJ

6'tu:-pr

:v m u 6 o u

a

uavd'tFrlJLLav nrutffrfr'lfrrJ:vatflruu'rvt1'ttfl:uofio rruriiaufrl:"ifrfrodord'uutjuraa'nuur,rdt "-Eu 4 v

v Ao

o o

J

o

u^

v

A ! Ftulj OyllUy[{',]14U1?1rl 1:?AU1a{ LU0{01fl n Tvvl'] il fifl ''ltJv\:v:11,u

6116u

mnxun:J fl 1Tfl 0v]1u

euavu-A-daa--oa",

vt.fr.2484 LFru0flU:n15Fl''lu!0AUA A{nlJA{tFl:1v14 UUvlU1fl1: n0n:TilU1Un n1:0U::Jfi1U

fiao::u rurrjufroarLnTlvli

d' 4{ au v u

uavf;lnorflr,rr u{Ju6'u e{rraYunr:fllnorfivr"Luafl1ua{trr:'rvr,iu{Ju

o

)'Lri#Yunr:a{tn:1u?ia'uJ'r:nil:vnouorfirlrrdu.imuto{ n']:rJn:vtuuu?uufi:1{ufllEvfl1Tvl'l{1l u 11 uvir'Lu to 6'traier 6o rjvruorfi rfrrgruTan L?\IJT!; triflaqfufirarirusrutriu3nr:qiruru -iqqq

rj:voru63riui5 rriavrnu unrfllo:TrJ:lt uuiluB unr:1rfiil1 aruu3 - ----q

uravtfiut"Lr,rri

q

dvd

.

Y

v

d

u

vqvA-l

uvv

d

a

n1:a{LFl:'tu14iltJ:',tuL0u0uLLavt'lL:ylv\{ttava{tFt:''lv14Fluv!fl1: U9J qu

A

o

tt4Y

da

I

I

J

Lv\ouT:tvl'l o

a

dr

fleuvrtnrruuoooSourfltl\1v1/u'rrfi0Lufi'ril'trila1:{iJ'lfl0HLFr0u1{!nrlqtrlt:JFl?1il411!u Y,-X

o v

s

r

d/ ;

v

d

d1

r

a o

d I ra

Y

^ tUu?{t.iuLun't:1,?uLua0LilLnun:.iav [ouLunt:t?utua0n1un1Tt{u?1:04{fl0{ E1ufruoru 4rutareY

3,000 ulurioFl:oun5'l ravdxufranoriutrirflu

o

dv^ a

{

LFI

.\

7)

tt o Lo o a uua v r'i'16'Yu

r

d

ti a fl : v

qY^

dr

rioflsurj:vurru

q

ert Yu

d

X

v 14 t{ rt o 11 -UUU

: rrYtrionr:ounY?

d

il u a 1 n u fu 14 1 Lo o a d

X

a

u

fl1:1J?ULUA0LUUt{Ua{tFl:',]v14'.JrlF}tlJ0LAOALLAvn:AUn5',l Fr:OUFI:'lAv

trirfiu 2,000 uru finriofiutriufru 3 n{lriofl 2) nr:arrn:rvr,iutuvlutj:vnouorfir,,rurriarrBfitd'Yuzuan:vilua1nflEU,1,1'tLond

:'raavtrirfiU 5,000 ulvt vru

o uduEr-sfiilr.i6orflouorxiuavrflufrtflurrutfrnr: nr:druua6ottjutiuartrr:'rv1,i U

:ruav 500'urvrriot6ou o

rdEJ

il rilufi oar un:rvvi r{lufi o nr:fi

uI nnailal

C4vu6lv-dutadl

unun na{

a{ trr:'ryuql{nuLLav rYulunlT{'fln1Tfly'r ttEo{q nr:fliltLaud{ f, i

unna?1il{ytrl I

v

t

Z,

na{t?'t:?ilnuuu

r

id

qNn.l uunnrl}Jn

aIY'

rdriru riu

tfi odr

nr:

tn:rvun:ouFrixlJo{!nna"[a d

or4

1u LLavxJ LaU:va{navu1fl1

4

L:14:0:1u

YuA Lo

t?\0

rur-irfluiiu nlTruliluAaa.rrrr:1v1,i rirarunr:rvritanrvufiofinr:mtuufierdu TrrurJ:vt1flufi?i?u q

rr4&uutdttvrf,dtlolrl

i?IJIJ?uLuao

riu'irutjunduvr#ltalil:vtrtufr{LtJurlnfilufrovrirhjeinru rnonaiiuro{ - -lJ ' 4 u I

fiuex uiuu{rrosn:ounY?q:Jturaud'{Fr:Jodxuuri'o3r Toufirari':u{1u%o{Y6rirri'uqrrafit# rfr - t-oB n #aT n - n n ' r :u

l n r utfr

"

v't

: v :t

1 .A . 25 45 trir-lu rUl6 v n r : ru 1 il u n 0 at tn :r v vi

45


1

) :strturi'rlil rir tfr un rJ

T

:ru rrJufi oar un:r v via v 6'olr

o yr v ru^

uu

a:J1 FrtJ

ddd,aaa<

uBur:rruTouFrruvfl::unr:fitoiiu16onm-rrrn rurrJufroarun:rvvi xrfi'ruvLuuuFrunna 4q aurfr nr o raur nu

ru

2) d

d

i

rilu fi oar rn :'t vti

nr

:ru

tjufi rar trr:rvr,it oldrurlfl

n1

T uilr

qv

u

v

d, aa

!

|

o v

^ arrin:irrfir,lfrrutjufrFunnafrodnru"Lnnr:rirn'urorfo 9U4

urrur

or Yo d

&

d

iriaru fi o uua v 4

d,

norfruuvrf,uurtju nr:rurilufio

du4d{ua

rloruu{1ua?annr:uBur:rruTorurrrurn::unr:dffrirdur.iru?Jla.ianro{ a.rLFr:1u1in1FrTf, dUUU9 tua'

14u?rJ.r'rurrrn:oir-lutJruslunr:unr:u6orifir#rirrYurirutraraorrorurirurrunrrrfo dC.rqJUUld lJOU14XJ'IU

aurnrrurrJufroattn:rvd ttaunl:rN1ilufroarrrr:rvvinrnio fiuuuryr

3) vd,4v6tddadq!a<da

uantuununal{u:0rJqJ9ttvru Lunl5L:untfluL{ua{ LFr:1vua1fla}JltnyrnnuLiloailltn tdul,?Fl oAu,oYuo!.t.lo Lta v U1 t{ U L1J 1l 0 U

o .

11,1

nr

Fl

:

0U

Fl

T? fl 0 {

Ail''l

A

tU {triu r n'Lu il : v tm

ra { LFI : r v r,i n utrn

i,

t n il tA U t'l

u n n v} n

rt

ri r n a'u n fi

o

uturJliluytu:vauilruil1Fr?llJ16onfoudtiltfiodnfrririulrJo{nu UU

eir ru r

rG

u rfr

arlr:a uouvrrrna'utilril

ufio"Ldfiirlodriuo:ouni?rrrl.njnfrat Tnunr:tiruura6or{Juririlruuv nfrrirrurrormu UU9 ri r

orur::vu'ix

rpr

uu

otri

LLau

rr

o Yuqirdrnonrdurrjr nr:"Lri'u3nr:iuqirdrurirJ:vtrturifi:rutririou *avuuiitr U

flryutavrrvrarjrvrrs6"runlTriuLrriil:vtrtu t6'irri 1) nr:Yudrdrl:vrnm vlo{ u1n riu Lv\lJ:

Aa,,qra.uool,!a, yrrluluil:rru :runvtilufru U

100,000

ulil

2)

nr:YudrdrfrrtoqJ:vrnurut:frltju

:ruavtilrfru 60,000 u1il 3) nr:iuqirilrrj:vmuldnrn6n :r]n::ru U,CJ

udu ndotrirulrJ urrRnr

f,

u'iurrr il nr1 q

rntorufrEJu rn6or'L{lv,hflrrniosfiorir.rrar :ruavt:"irfru 20,000 uruffio:runiu

u fl ''rr

Lrfrr tri

rfr

urt uiu 500,000 u r u

riorafr I

:r u

rior,rfi

tiu

o nr:"Lri'r:3nr:eirufiodor6'uTounr:tnuvuilrtrfr nr:rnuvuvirrrfi r{Juvrilrurru U ra fi o ioi dU ar

fi n r : fr o radn"Lu n r :"Lri'rrr r utir u uufr

a#uauu flruurtrtu UIqU

olu

fi o d o r

rd o r

fru

naoo

ou fi r n r

:il

r ufflr

;i.rra3u nrufiunx"Lunr:odorfr'u uavnr:fi'zuurufiotroqj:vrurt

u

:rufi'run:vd'unrunrv,rfiimrorrJ:vtrtu'Lu?JtJl,u qlq,

fffi:rukirios :rut6'il1unarr

LLav

ffriouTanra airra::ri#rnrut#rduu{ruavrirododrtf,t6u ufioitjunT :sn:vpr'unrunrvrfiin UUJ vt

t

t

\1 YY

v u i uqYdyd u d t i qlolil:v%r{uq,lr'Lilunr:vfsirurfrodorrt'u touWruurfrouorrt'ulrifr2fr:râ&#x201A;ŹJ'LFIuouuuavilrunarr UUU

46


ra'r"LuTn:rnlTLFr14uurJrlu cu u

4

v

Tn:tnr:filur,rlrfior Trr:tnr:rj.,u,6'oo'',r, Trr:rnr:firflnorrtueirr,riu l, -

o i

w 6l v

tv

u

rr

o

<

uilriilura'uT1{rYfl T?rJvr'{o'o?irfrr,fnorfr'EJ"Lri'ruridr:rtn1: $i1:?a flu'r: Lrauy\arsou

o

T

rr

: r n r : fi r u fiu

n

r a ix

n

r

fiu

r"Lu fi o u rra v fi o dqJq o r rt-u

r o r er ir

o u"Lur u

rB

ru

Trruioura ruodrrri'rrj:vruflfifi:rErt6'h"irfruuo*ouav 15,000 u'ru t{Junr:ritfrunr:vYrtluru ld ariuauufrurfroufranr:r,t'ruurfi afiuauurur.J:vrrrutunr:r.JYurJ:{alolirutjTnrrtortutu 9tu9l t

v

!o

,v

r a

.I

u

u

d

oqlorrr'u (flruruavfifiu)hJufiunYrtSouav 300,000

u1il o'rrrlerontfluiouav + siofl

o frurfiorfion1:vt'euu'r arluarlufiurfiolriorrin:qlJmrfionr:fi'ruururr6'rurirr t

d

d,

a

!

t

!

al

o)

,v

. o

!

q

r

!

a

1

v

!

' fiULljovloH01AU (U',IUXJUFI{) Auttov\lzuUlvl0tJ01fiU AUL?JOv{mlUl rLU{OOnLuU 5 1J:vtflvlFlO

uravfrurfiouYvrurn:o::mrfr LLuuo{rin::tr (rirrfrunlTilalunanr:il) frurdorfromlornatiltu ql Jtve.sdu

riofl

drr:rorontfi uil:vurruiauav 3 -6 fruufiovrnrj:vmu60{fiIauo{rinrtsJrlu tul

m1:Jil:vLRyr

fiutta o nr:rirrfru{1u1,10fi'n rr1}J?\:v:'rt:iaraifiraor,t'n v{.fl. 2507 an'.tufilrfififrfi U

zs orutilufiu I Z,

,

n{LLm

fluiu:ai 6rod:vu'irrnr:finr*rlrrriutiloqn'irtjScururrri

vt'nor6'uoddruru

3 tr , s

t

5 au fluLil

qJ

U

U

d

t 6lyt

'

Tqurfrurirtdqiru iil'irov"L{fiote

UV

d

o

qJ

orfr ov,rriuurur,{ Hrudu

#orurir

(daJvdYa,vvdtvv

tnantalff u50â&#x201A;Źiu"l QUFIo{}JlaoilvLUUun{tuu140iln ttavrl0{ttunt!u140?\ntluttauuoiln

rafrr

or]or rYutritridotrfrtflrrflrur,tra'r nrr ua vfl rut,11tu1?rlu

ufr

Tn u

lavrr

v

odrr0rfl

rurnr

flruilrultav\rto uravflruurnr:vrriu *av uunalrffudLLavnlTrl-{Fr::n"[uiuu3uu flarr,ltfirau uqvu I d

<{u

-io

u

dt

o

d

^t4v 141flFr:?ov,tr'jrfranrufr'Lofran:gruvttJuvtofi'nrrrilnflilil''ru uuavrirfilo'oouvifruufiTvrrgdrqn I l4rA-4tuYVdYa

Lil Ln

u 6 tFl 0 u tta v a.i il u fl { 1 u ta 1 ilul

vl

Lll'l

Fl ?

u n :J n 0 n 1 : tLvl u q

o nr:"Lri'u3nr:tunurivt'zuurnr:{'rraiafrnr:fr'rrruriaroru 9 oudrfi'sirurnr:{'o U UU U u

A

v

u

A

U-

Y

4l

a

a

aiaafll5a{nilr,Ja{o1u C iln1Tnailan UU o'dr

6 -

a

6

u

d

Y

dY

4

fl15n0 n0 Luufluutj0:.JaLLava15auLilfl{'tu9l1u U U 4{

Y

(

U

U

Y

u

a

fluEinlTriuui oudnr:oprfixfffln1:a'rFr:J,.rfi{o'ruLLUU aiafrnr:d'dnrl auu?lnou:uuavvi'oru1 CJ U U U UqJ C

u

ail1uu

d

u

u

a

u

5l

d a

6lVo

o

rc9

I

I

LulJ3JlJu Ltau6uuu:n1: L14Fl'tttuvu''}U:nu1tLavff{n0 Fluuat''rT0Fla?40fl1:a{nil UCU

qiruru t2 uvit tu tz flqofufrilil':srrut#uBnr: qU

6'rraior rn'r"Lud':unarruuaveiruflfinln

rjvrlo'rfl vl:vunTfltoufiu1 tauB rirrJrr rfiurlr,ni uBYud rouLLriu triuri n:ruyrv!ll?11urr: qqqtq UFIs1IU:J flLflN ff{%41 LLAUUYA'I U

47


n:svt:?{61161:6Uqt

1.

ra

dn

rJ

: y tiu

aggdu sn

rn

#e

urarir

u u r u fi

4J

r rim :rJ : v ri'u ar n r n fi fru r a o o ntri'riu Y

u

Y

Y q

6l

u

fffi

u tr u Al4 i Ova I 4 d6}ltlALUU yraluvruuuLtailsilanu:unuqtnlv!n?uuu1 t?\0ruuuafl61uLunl:llJ1:u

ui

nr

:aror:ru4r q

or nTr{il u1u1n

anrfi ourfiu

tta

u

afl luvl

(one Stop crises center z. fiuBnr:nurid.rt6' U

urur

a ri

rt 1 "Lu util qir r{iu

- oscc) fir.nirfiriruuudotdnuav

ry'rafr.rdrJ:vauflagurnrr:rquii:r"Lun:ourrir ufiolri'kiYunlTEutaqtfl'rT,{nluuavatnrvrim

nnLu 24 t v ,u

lJ?Llt{ a1fltL?\vtu uflam't?1u'] uflA{nilA{LFr:'lv14LLauil:JA?1?tJ''r1J1\ T?tJfl{n1TA.1

,

A q v

v

-j i

na LilEJr14U?U{1UilLnU??0{tv"r0

r

I 14

4

r

tua0Fl0 LUFlllJFl?',]}J114}J1UAil

L14Ft?',]}J1'?U

3. na{4uq?rn1ilqilsu

1

,-u

) aril au9cu ua v d r uai u n r :6'o

uB

n1

:a

1 fi 1

t r otuil r s ui

: rua

nr

: r,ti o afl luu3

n1

:6 u

nr:flo.rriuT:rr nr:filuv{ :'rlJfr'{ail'ruu3nr:urr16onTquuiuttotnr:airrLaSilaflnrvr IU ail::fl

i"

fl ']v\vta1

o

r

d,

fl 1v! tuur|oafl t

tLa v fl

da

1To'l:{t?rl

unvndurTrj:vnouorfivlfifi LrauL6nndilfrarorq z) rirraS:rtrfrndluuri I CrU I ndufi'.finr: r U C U t 3

v 4

!

v

a

t

a

t vtt 3 - i i "rLut?9r?\uvrallJ'l:fiLfl'lcl{u:n1Ta1fi'lTfuaflnlua{La:xJatfl''}?\ Ft'l13JL6iU{LLAUnAilr,Ju?Ut:0:{yr0u 9UUCI wt

nr

:fl

o r rYuT:

n

Lta v n

1

:

fll u vi a U

I

::nn

t

lkio

d

r.l

rn'': fi

I tV

g) rfiiolfiufrqn1:v\izuu1atfl'r?\rro{nulufr'orfruuiofiufiTounr:u3vtr:6'onr:adx fr

ei:uir u t o{ uI n n aturi'o

r fi

u

uflrfin::ri

neiutiltuuta n)u y^

r.rvlnr:uuwan1il urqld

v'tv v a Ln

ia

a

n{urdnrSn u6nTrl uavrulxrru n{uffLrar$ uav qY

LtJ''rfl{uin1Ta10'r:fua%vHJFrtuttlv\ LFr:J1rlifi1uLtav La}J0n1Fr

avv*

i

4

'

o

YA

tu

d

(nern.) rfiolrXuturi6uuuririnGuur,riorinfinulfi 1. no.:yrutr4flutJ[v{afl1rflnu1 CqJU -rAd,rrdl nrlddrufirfiu':rfiorrYunr:6nur ravFirl{qirufidrutiu fl'rerunauiluyr:v,{urv\or!un1ra1t:uu 9,v 'Lunr:rr:orfivr:vra'jrrfiflu.r flo{yrurtutririEurfionr:6nrsrrirufiunr:'L#ri6u6'lrrriflnr:frnrsr tUU

rTlriri:vd'ufiouilfinrgrnouilalu 2539 lnutri'uRuri6ururirinuBuu/#nfinurfit'rounauvtuuYud Uq

4B


(

aruar

.

rJ:y

riry ua

v a 1 u o'r fi vr ) o u fi I

i

\4

ov

\4

:

v o-u rJB ry ry

T

va

diud

mt

L?\l

i.r

0lJ U','r U L0 n 1A tta v y! 9Ir U1 f,i1 Tfl r r d \ Y u

nUlfl 0 {

^c rufl ttav tv!0 L14tu1?t,u Lvru Ln:unlTFInulvl]JFtfufl1TrLoil1m5fi1u0u1.rLvr1Lvruilnu q4

z. u3nr:r3uuv,lB r s tJ o eirtfi nrunrn q91

ri rfi ol#rin ri u uu n nrutriYu 4 < u a d ,u --dr nlTAnut{uilu61u 15 il vrilqcufl1v{LLauiltn:fr'tu (n{Ltmfluol.{u1a 1 n{turJouilflnulrlou YYtTYV V 4

fi im n rj:v ar tu

da{

v

ilaru fi'rr.J:vunuarrYru6nrgruavil:vunuorfirfinrgr) Terutrirfrurirlddruiu:''run1ifiio{'nhfr vv

I

I

u

u

d

d

4

4J

d

t

J

u

d

tri'rrri riro'onT:riuufll:aou rarilfrot5uu orjn:ainr:u3uu un:o.ittuuuflt:uu uavfron::u vroi4d 1\

9ltU1n t9tun1V!0 U'.l.1il?n {

LLaU

il n fufl

1v'{

3. nr:finu'tuon:vuuTr{Liuu (Non - FormaL Education) u{Juuurvrrtufir'Lunr:

lo'fr}onra

6'ornr:6nrEtf,rrijrrionlaLunuzuyrtutrruqiriunr:frnur"Lu:vuuTT{tiuunruilnfr U fr n

ur 4

vr

r

rr

i

fizu u r r r u qJur

6t

rt

I

u

u ro

{ tri'a r u r : n rir : r n u o dtu fr'r rr ut6'o d r t fi rr r r il a fl

6l YY

v

d

d

d

.{

4 Y

aald

I

Q I

Lfl u n r

a

r

S

: 6'rr d

[Fl?1a1u?Da{n0 LuLnflU:v Luflu n1:dnul Luanuruv00uFl'l1142t:uulJFl'l1ilAv0?flta0nt:uu U , v4 u dt i t v mo a1,.r t: u utLa v a{ n3J [uu0 u 1{ u { udu

L14n U.iilnO{11U6',rfr',r16',6 n ------.-:----T9 141t',] rJ

9rt q

na

{iluttfl qq

[tJu 6u141Fr?

isr nrj :v

ar

ri

t%vaIrl

n

dr

rfl

ruu'ru

13J

u1 fl OU

ufi o ir

fffl

cuq ra1

n?

1 [.r

u'] n e ufl o { Fr i? tt o u fi

u

r

no

u'Lutuu

vr

,td

FrTounY?fr'Lrir.iru unruql oil o

ariuarlufiuviu"Lu:vo-uuqirirur{rrnYunirrtourflrrauru6rtrJrJ:vnouorfiur Tou hrdX

hifi

oronrf, u

{uil:v}rlrurioraqjriru 280,000

uril

4drratll, tJ u LTI o fl 1 : fl u il ttfl !n

fl o { vt u14 tJ u t? 9tlJU

(fiuqququ)

un : n : tta u r,l u 1 fl au

u,l

?aflu:s6{{a 1

) r{Juqu'LunlTil:v nauo1fr

-.yd!{r!o 2) .Ufl Unrl\On1:

LClfl

v\

OUvlFtU

3) rfi orir:vudm ru d'ru ru r fl6u .jvd^'a,3ioJ tr,,r0 SulJ

4)

t{u Lufl'ovloutv\0

Lfl

un

:n::il

49


ndrrfltaura 1)

tnun:n:fiurnou

z) ffurnturi'rtrJ

v4J,X{o,&atolrr!3o.v4 U il Ll\ 0u A O ru Ao{UUaU /t0 Ft Ul1 9l UvrUA fl LU LUO{ A',r n UU AU /n 1 : n U3J U9U a &1 ve4 ro 3 v ' d | . J i i 500,000 u'rvr o'Fl:1FtonLilu ry,,lol,oylu1nJ1/n1:0u^lJrfron.l:il:unouorfrvlxrtufrLrifltriufrurluav -UU fl

15

n

IA v -' ^JTourTroriilouEir:vduriuffl#uud':ra*onrutu:vuvu':artriufiu LilLnu:ouav5aot u u u

14

zo fl

n:UVIT?{tL:.l{1U i

wrv

Lt,u:{{1u 1. na{uutilor{ qq, V,l

2nfiulsdin )

t

rfi 0lrfrf; u

ufi

o'Lun r

:il a oruduo n:v uu

.iraild

2) tvrtoat ua:il nlSootJylrl\

m urs

n ai u nJ

v

n

ei

l

u

ffLdLLT{{'r

u

u

o9,

anuilvn1ltvln1tduuflryu ?\.:.u. uturrtndr u.n. 2481. r{iu#nr*ruvno{yruriu14}ruLiuuml}J qcu

urdohifr"L'ff

y$srdvdddalQrv

Laur{1uauf-lTfuoolJvt:v\u 1r:oaun:cutFlTqnutuuuLuailluu:vnoufl'trLLav:u tL5{{',tufluxJ UU

t.s

iaT r,rfir ou:io:uiu"Lrfrritrirfru qU9qUl

rvirtotuurtou#urir:vduufluurr:'rut6ou ataotrirfiu tJ o-m:rnonrdufouav

ooalY

Tuuyu'r? fl114uFl:vuvL?a1r1:unu

rl{rri

2]5

nai)

t flflutrJ uuritriufru s fl (60 lrpr) dn:riouav

3.00 riofl

2.

nru U

dfiouur?l fi o u:t.:ru

l{iunr:r,t'slu1unrv6'uri'nrgv?lfio fr'nunru rtavail::fluvn1:d1{'ru ufioiaSlair.r 6l

d

r

Y

-

u

{n nrruar:J1Tel Lur-t'ritrlj{qJu1/r{oluLvlFr n 1 Tl

: y n o u o r fi vrr 6 a : v LLa v n 1 :

r o Y a

-

i

u

r{J

s

s

d

a

Lu Lau LvrFrun

u ritj : v n o u n r drd

ra ua

a

n1:Uflufl{1u fl1:u:il''r:e

u

4

Frfl1:1/:0

: 1o ul{iB fl r Tfll il o u Tu uta n : v u r u n r : 6 ufi

dt

d

u 6f

o

6

rio'Lfiufronr:vlizuu'r frrn:ufisuurTlfrour:wruttjuorern:ua"n"Lunr:rirtilunr:

il:varu

LLav

drua3urari':u{1unrnifi [LavLoflrJu firirui':l"Lunr:?t'zuur?lfiou:wruuririra-tur.r{lu"l#lfr

ilrrr:fi1ufi Lonfl1v\ r{Jufi uolYu"Lu:v6'uar

na

aril'r:trtudrn-utfflunarnTan ur-itnru

50


n{u

rfl

orflu

rurr u a n{u6o uu:wrutuil *:wru"Lun a'rer LLT.r{lu uau Lr:trrufi l

:v arriov

u.JH

uu

udnam:un:vriu

ToulrXu3nr:rt'zuur?lfiou:r.nu"Lunr:flnudnam:umiuuudtixru CJ

qJ

rfrodrraBlrrcunrufllfiou:rrrutti'fiurn:orufi'ua:iu fllfiott:qrru uavu#nan:ra3ufi'nuv uq4 v

u

u

ilui

To{:uFr?'r}Jrto{fl'rrLu:t.rrufi'r'Luuavrirlil:vturt:rufr'tnr:6'odrurrt:orufllfiau:wru d

florr.iufirrudrfi'ruur?lfiou:wru6'ruirrri'ril:vrurt uravfi urvirmfr "L#n:ourrauilnarq;rolfiv! 9t9U an tiur,t'rrr

urilfi

o

it:t.r'tu t z luvit rJ :v n ol 6": u a n rriuvt'ruutilfi o u:wru

nrn 1 6'ruipraru:rj:rnr: q

mn 2 d'ruipravr::ruui tl -qu4l

n'rFt 3

a{u?fltau:

nrn 4 6'rraipr:rtui q

nrn 5 6'ruiprun::rtfrur f,i1Fl

-aQt

6 A{il?OlJoUtLnU

nrer 7 6'rut-noua:rtorfr c

nrn

8

q-'qiliprurt:ar::ri

n1n 9-uuaS a{il?Fl?\19fuLafi I

nrrr 1 o 6'tr,r{prrirrix

nrn 1 t o'rraina:tgniorfi c d.l

nm

6'.:uinaqtar

1.2

q:

n:svtT?{ua55:3J ri

l l

A

fl0{iluumo:lrJ cc

rfi

odr

rai

ua

riu

a uq9u n r

d,

Ft?r:JLail0tt''1n

LLav

: 6r n : o r fi uB *a v raB n r n r Y

<

o r rJ : v

v'lvt

a

;

t r r uLi'rij utrj

eir u

*'

LFr{'ruu{?Ju tUuuT:ilttava1}J'tTil Llj1fi{fl:vu?ufl1:unDT:xr I

neiunlmuta 1)

r,J:vtrtu(utnti

2)

rJ

: v r r r u vitril6';u n': r u

u{J

u o : : u ura v #a r n r

:t

6'Yu n r : d r u ru 6 o

51


u a fl

u

o9

vfil v ft't I lv n 1 tduu f, uu

l#finr:ariuauuriuutonir'Lriqirurfiurn-unr:'LrfrnrrruEiruru6orJ:vrrru"Lu6'ru c

9.1

Y

o

a

d

nflultlu nlTy{0{:0{ fll:altuuFtFt r4yu

y

d

\4 rvlyu

4

v

4

4i

u

Y

a

uA

-4{

^ ?1Tonl:u{FluFlFt n1:n}Jn:o{ailf,[LavtffTnl?\flo{rJyr dt

v

d

a

d

^ to'YuerrrurdarriouuSo'Lri'Lo'iun?'uJttlu0:Tuu5onr:6iln:o{AilELLaura5nr?\fl0{ilTvt1r,u q

uAr4 i5)

!

4

v

uA

o

6l

:ufirnifin:vrirnr:'Lrr 1 ufiorJnflor riuer:oq utofnrgr nrufifrysfitiluigo:Tlrldru uadlY

vlTv\

u1n50::ltt1Fl u:0d.! tt?oaolJ

tl

n5u,yH?{nilu1nil n

a.:vru c

r1fi o n ? 1

ilil

aoa

riutun r :'[qi:a'tcinuu

u.l

2Wtills6lnn 4i

1)

ur,{

d,

o

I

v

tiluytuauu auu qc

tLa v

a

y

a{ La:il o'ruFl? 1ilu

2) lfi o'L#n r r u ri r u ua 6 o ffU r.i :

va

I

u 6,

6tv

a 0 0 n u Lun']5 L?J:n

u n-u du t fi o o r n n r

:ki:

61

v

Ltfl

uu

ntdn u u

neiutiltttutu t) rJ:vtrturi'rtrj v r -i ! 2) 0.rnn:iltnu??o{

a) ri'rJ:vau rilq Jiu al v

o9

nnr

:"Ld:akin uu

u

anuilvfllttlnnlTduuduu nr

:ti r u ru 6 o ffr,J : v au fiuln r :trfr

q rJ n

: nid r u ru 6 o {fr

nr

: du rfi a r r r a''r n n : 1

rJ:yaufiufirfrprornnr:'Ld:nt{auuuontufio ornrirf;ut?1:JvrFrttilurl'ril?\:v:rtrirucflfi ,,t-

?\.fl. 2535 f,ttfror:currtrilua-nLnruq{ i6nr: ulavtloutErfioBuo^ 6urr:orri'rjTvauliuelnrfl qU osd

fl 11rUFt

LO U Ft?

1lJ L?1U{0U1 0 {

Fr

fUV n 5::J n1 5

52


o

d

u

lU n {'l

tlY

u n a { ul,ul u14 il

u'l u Lta u {3J uu

tly

no {vru14tJU1uttaut}Jt 9UC

dl

I

a

ttJ 0 { [t14 { 1 1 91

4

uLila,i

U,d

2Wtufldnn .d,tadoU

1) uUuttua{t{u4u14\ut?tju z

) ei q ua3 u ura v vi'pr u ta

trt:uofr 3) n :v 6'u 9d4 4) ra3u a ir vd

nrrrr r{u

ufl

,br6,

1u

rir u rua v t u t u ffi o rt#fr

: v u'r u n r :fi q,,n 6"l to r r

n

n^

e

nr

r r :J a 1 il

1 T cr

:v o'u otu:r n

rr o.rrj:vtrtuluraririru UC

nall tulvlet v an

{

o"Lu

:,j

Alu:un1:a{uu

/ tutuffi

o

ttailUq rir u

LLa v

qrJ lJ u ufi o r ufr n o-n u n r vr

/

or

:UlY'tJl|lJu Luflt :JIJU q

09/

vnJ v n 1 I tfi n 1 I 6lUU fl l{U yyy

U

,

661

y4

q

6) ya

o

o

4

A

y

fl1:n1uuF}:vuuL'la1t'lTUFluL.iuflU zuflr|o{:yu?aflu:va{nLunl:nuilt{u114?Jatau q U C CJ!

av6'orfirr:6u1rl1ilFr?'rLrr14:Jlvailuuavnruimarj:vaqrifitaii qU ou-tY

r,{rf;'cyryr dm:roontflu d'turriiouav

t riofl oufitiouav

uuri6'orh"iufi

u 2 iJ riuurriiufi

18 riofl

53


,dvd

u5UIAUO1L - mou flA{ilU1t9}lu1uvru1yt6lfil: c -ivv

Btu'luylu 'tyldste 1. tfi et?nu fio{vtut{ a Q I .t

: fi u r s a r n r :{o fit ua

tfi ur r u

s r,ir

u

d

d'

na{u

'l

ufier u'tu u

do

S

vt

u 1vt d flB

U

LUUULUUlLMaln6ufl0{:fiUlA A1.t: flO{YlUl\zuUllJylulilAa: 9u4

o

S

I

dr

I

do

LqUfl'll4UOtUU'l'l:Ut:.101?U vlfl114Uo

oAdrovdtra.iS

tunr:fi'ouur ritfrunr:tj k ddd e{rr,lYurtJuuua'rtiuvtulruuL?uuLLUUnonLiluer'rutolaorrproflLfirJ iq w

v

d

v

4w A

4

LLauaiaAnr:"l#ruriani otlJ?\ ffT'r.1{1u a:N:1ulri rfionr:firuurhjdnr:aiNaia6nr?\ U u

U

d

4

tA

Y, X v

t

r

u

d

u

d

Yo

:ufirnr:

Y

y\91lu1fiflutnv,{aa:uavLFt:0fl1u4flT fl1:v\9}ru'luvlulvaa: n1T45l.lfll'tvr,Ju1 Ltaufl1:pl:JFl50.iuau UI A u

v A

I

o

v

t

t

aY'

u

v

I

4

frvrhrgfrilB^ vr"rfr iourarirruufrrvli'r{1ui?un'uorrrn:aminrun:vrr'rfiorauoufrs:vor'rr.J:vryrt 4q J

ox

do

X

viy4t

A

6)

I

|

I

a

o

t

v

mntmlu'Loneiruirllunr:itrfio iruur :?il?\ruu1

rfiolra"tanraanT[uynfrufr qqst

!

Ltl\oanByflnu

Toru

14tvddr6l-du

Fl't111:?tJ3]CI1J0{14U?u{1un]n:S fl',lnL0ntu LLavA{Ofl:arl:n1{

1 LUnl:?JULnAoun0{4UV!ruUl "Lunr:fid:uiuair.:a::ri uytulilaai ufiolrfranEtuut6"tdri:vTutdornnorvruvrizuuruilulilani I Tirilur m:uon^ 4

q Lm

v#r nut o.til :v til fi

Qt.2: in qrJ:rat rinr:r.ir rfiu{1uno{4ufizuuruuu 1il daB

At.2: t) r{Juuu,rrirrlu4urn:-luiiuunonlduntruioilaoqnontdu tunr:airdonra"Lri'anBucirfis rfiofi'puulo1fiil urneirmueiruYunr:arvru 9S r,t'zu

u rtr,J ;iU n r : a ir r ui o a

ia

6nr

m r,rt o a ia

airwru airr:rut6'ratoe{rr,nirnr:eirtaiuttav

6 n r :"Lriru ri a

nB

4,'

2) lfluruuarriu4urfiovt'erurd'nunrwaniuavrrrBotjruami nr:rflr:viruavouafl4lmr UU fl1::6u:rri't#d'rnr:rr{r"Lo ?Jo{ani naonaufl'r:druua6o16ururartBfirJ:vauflanartuvrn:ilulJr.J U9U do

u fuuq9 u 1an:

[ufl

Y

6a n ]J

a

L[a u fl

1

:Fr

da

4 u

].r Fr

:o { LLa u v\ vl n uail

a

.J

fi a

fl

:

3) u{Juuvrrirriu4uufionr:drrairuavafiuaqunr:o'ofronr:illun1:fi'eruruuurvrani

nr:uritrflrguramirororrin:rirr 1 nlia;r{fl1rvfr'rjr nr:uTzuurarrirrrrlf n6un1ilfiia :?}rrfr{ avYdY4u4{

n

1

: ta ::J a : 1 { Fl ? 1u L?J il ttt .

d,

I a

{a

1

u Lfi 519fi4 fl

J

u

Q

tta u a{ n ilfl

0 { a fl T

s

J

!a'

err q

u

d

4) rrjuuua{L{u4uLTr0nl:Au!AuuLa:{nlT0udl vrLUunl:LLf,iL1JU6u14lLrauv\erulAa: !od m1ilvt Fl tuv fl :::.1 fl 't:v\a

1

:6u1 tuuaSJ Fl'15

54


Q1.3: uraritfiu4u A 1 .3

: ttuua svrivltf f, ut o {fl o {vtu t ufr Ygu r a o'rr a ::"lrfr

1

)

ri

uv1 ur.J

2

)

ut

u q ona r1u fi Ygu r a d'e a :

a

)

ri ua

rir

:

a

4

v io'

r"4

udu

1

da

v

vr'

:t#o

r n I u il : v I r

Ygu r a 6'rr a : :'L#ufr

I

r

cu

: r u qi 1 u il : v qir fl

fr :r n

I

!.r Fr

?'r tJ L?1 lJ'r v a

[r

6lY

iaY

o

ltj :v

tm n

4) ututt:ovt:fl uaumlJ tJU:a 1n L?1 5

) riufit6'Yu

o

r n ri r

ut

o

zu

6)

or

on

zu

a

u

4

a rJ

:

da

vT u

trjfi

ut

oo

t rin r : : v u'i r I il : v tm rt

rfr o o r n

riurato

ut o I n o svl u

Yu eif,

4

a,

i

vr

v1

Yv

J

u 14 : o n 0 { vl u Ln : u Fn tJ ar tl 14}.r r u 0 u 7) Nuu i o yr 5n u a uyr n n tl ufl o { fl 0.r vrqcdJ AYt

a

n1: LUo1ut{un0{4u .d,radd

t

)

rtl u

rura ci

r ri u

v1

ura q u

ti u uu3

o uu ri I ri u

l3

m

r :r irr n rJ : v a I

rit

o

{no{q

u

u

z)

rfl u ri rlcjEi r utu n r : o"r tfi u t't u ua

3)

(rifil) iouav B0 umvuiuqouquTn:lnr:/ nr:u3ur:lurJ:ytrcuuur.jsr{Juuiuuuurlutluu 'u q 9 i

v

ur:noIq

q

frrn::u iouav

20 rLaruiuyrufit6'Yrnr:{'ora:: usira'rd ,

v

u ra

ia,

wriur:nrultzuunr:r3ill:tLaufl'rr{'onr:

a

ila{vu Llunu:ouav 3 totaruut!uL{uoFllluu tic

Qt.4: tJ:vmmaurfin

fiid

A1.4: aurfinfi z rJ:vrnvr

hgt

1

.

) aUr0nrJ:vmilqnnas::uo't lduri 1.1

'

1,

#att r 6tu u dr ) a nB ri'fi UUqU

.2kifi

u

vr

v rfl u u r{l

ua

fi o r q 6'{ rrri fi u rfrrtl uBu : c'jfl

u r fr n n o I vt utnisu u

utl

ru v I r u a nE

2) aur0nrj:vrnmotrin:asr3 lfrrrri .4\. z.r,r

ai.

ta v

4-

i"

4--u---9/--C

-ddoaddti,v6quadddrr6l

6

tpr=ou

&

e

\ tv

4t' -. -vlnd0uLuvl0{un1!au:00{14?Flvr?0ljuvluLUUuLiluaufl'l'l lauduSoaurnl

unr:oruuutruttavuzua{luLiluvru:uonuLuo?'l:J5ufl..lFllJ0u

I

tauaav u:o}.la?u:?}.JLu

nr:lirrj:vTucldLLf,id'rFrurfiurriunr:lixru nr:fllnorfiv'r nr:v'riruurdruuua^o utonr:dunr:ol q

audaad

tlavilvlfluail0an: z.z) lilituvtv

ufl u

u

t{J

u a u r fr n n o I

v1

I

u

r | : v m v o.l ri n :

55


Q

1.5: nr:duvrvrfi e,ut{Juaur8n

A1.5:

1)

a:in:atrfin

2) arirr :6'r u nu

Onl.ine t6'fi weOsite http://www.womenfund.thaigov.go.th/ Lo

{

uooQgivu 9I u'rt q9u 3.J tuol Ifl o vl fl 0'l tfl

v\r

6

fo ue{r turm v lfl u ufiru

uta

vfn

:rJ

:vtrturi a ri'rrarirfi ru eitinr ru

0 Luv! uvl lJ 0 { r,l Ail 0 :

Tn:tafrtoilufl ::iln1:natuufizuurumurudnS I

Q 1.6:

A1.

n

:

1

rvrdni{traio (nna.o.) ) n cusn::ilrtl:no {vtut(suurumu I n fl a.n. tuuui a vn'ruamr *ri a vdr mo il:vnou 6'ru fr'uvru U

nfl a.a. o

6l YY

Y

d,

-

t

v

do 6

on

a

rYurofl#nafi o

d

a

I

^ 5 Flu L14r,r?'r:ltfl'r:a{u?aLLauuluno{nn']:u:14154?u 01moay 1 nu rUun:5}Jfl'r: ttavHu5{q6u?zu

uud,ids.or

a{u? Fl rlj uvl!: nBl Lnun 1LL14U'I

ovA

o1u1014U1Vl

(1) r

fr n o

r n ui uui o u

rBrar:no{Iu :ruvrv.rrt:rnaor rirfi'u4tua uiava'oa:::rutrir,ttozuarJ:vTutrjfi

Yvtr

dfr u fl o.r fl o { vr ulu rn n

lirsruto.t!

(2) {'oraraa rufi (

3)

6'en r r u urat o 9q

(4) fi r] 6uv fl

5:il

fl

''i

:na {il

/-\

(5)

or

:cur{'pra

: r ut6'rdr

::

rfr

ufi 6'l ra ior

na1 fl :LLa

v n na.a.

ulu

ufi

n o { vl

tt u n orvlI ulrfr

tfl rt fi

n fl a. fl

.

nr

o'r

r,ri'o

uua'n

un

ru",{ iB

n

r:

m

v rt

oult fi

u ri''l 14uFt

a

q

-iqirufiurfioafiuauuln:{n'r:fl0{ailrfrnfi6uroiunr:a#rauu ?\A1:6U','rLLAv0qil9 , LFt:{fl',]:fl0{fl}1',]?Jflvlt e

Vt

nruu#nrnrud i6nr:rravrloultfirrcuvni:iln'r:ri'r1ruo ornnovulurrnfrufr6'rr,rr-o I (6) {'ndrrieyfi t

orno

14

ulu

ur n

fi ufi o'traipr

rr

r :r

udn

rn

ru'fi

rua v

rt o ult fi a

6u u fl

T:rJ fl 1

i

a-o

u T14',r:fl 0.ivl q ufl 114uFr

(7) y4

:rlvYflr,:rnr:fi16'Eiur{rto air:':qLmvd'odrriorra:ruavt6uotfiuriYuqiruruaurfrn U

q

X

A-

e

|

v

o

a

v

u

^ tauoFl0Fl6uufl::}.rfl1Tnqn13JtLauauuauufl'tif]lLuu{1utjo.iQ.114?o flu!.t01flfi0{ytuLuLtav!uua{u?a uq9 u

odNriauflav

1

nil

(B)

:rilfr's:rumuil'r:Liuilornorvluluttn :rumuruanr:or'rtfiunu flr'uurutavoila::n uqq

Yt-Y

odrqioutJav 1 nYs fiufr6'qrnier uauorioneuvniTlJnl:fianri$ava#uauunr:rirufrumu6'.:uipr I (9)

rJ:varurmua#uauunr:rir il

rfi

umufl o{Frruufl ::lJn1:fl o{vr ufiemum!rvrarti

56


(r0) usir6'rn::rnr:ry'u:qcu'qeitu afla.n. imvrrruvlirtru tfiofror:rurr,rtorJfrrifimu ad

v

r ' rlt,tfri ro d rt o[o frJirfr

2)

u

I

d

urdotnruino qqtJ:vatn solfl

n a.tv n

::sJ

n1: na

o{vl

u

{4utYou ur u m u r vr a mt

nq

{ tvt v{

un

tJ t4 1

: (o n a.

n

u u. )

nfla.nilil. r]:vnou6'ru riurmuarr0ntu nfl:J.asTn:tcit{Jun::sJfl'r:flo{vrultav a

Y vqv

4

o

udannlnuLvrtuaoqiruru

y

d,

1.2

o

, Js

f,

^ alu?u 5 nu {{tLa{F}{Lou au t!un::sJn1: ,.lvt:{fifu?zu uql

Fr6uun:uJfl'r:?i'ruu.rlluulilartiwirtrF uavtriri"jr:rtnr:fl:{tvrvr}Jl4rurr: tflufirJinur ona. nvru.lnusiruuilr ovA

a1u1ailu'lvl Yt (1 AdU6AVI

orn riuusovrYnd

fr

n

:::J

fl ',lTfl

r n n o r uI

rir rir

lirtruto

{u na1 fl :Lta v

(3) {'orar4 urai

:r

nor

o

ut6'ucir

4

pr

ua

LLa v e-F}a

r::r ulfiut o zua | :vTutrjfi rfi n

tvtt\tJ1i1urr:

(2) o-ovtrdnrufi

n fl 4.fl vl:J.

ulu rt n dufi nvr:r.

or:rur6'rra::fr unoqul#alrfi nnll.rila-fl q

Lfl

rud' iB

nr:uavrtoutrfi

o

O

{il I U n IUUFl

(5) o

u

:?}.r1i'.r rr :?a ao

ufi n:l utorno.rvuluttrlfi tq

(4) fi Fl 6r.Jv

u

) uBrar:no{q

fror:rutravourinqiruriurfioariuar.4ulrr:rnT :totarrfinfi6utoYunl:afiuaUu

ulrro, dufi nru. n rma#n m cu'f iB nT : ua v tt o ulql fi n ruv n ::u , 't u o v

!{

nr

(6) AOil11J6IJ1J?J0{nO{, rvrulurrndufi nu:r. nuu#nmeu"ai'

:

riruurr

uavltoultfineuvn::rnr:

AO

u:14',15flO{?1Ufl'l14UO q-

,-.

o

u

o v

a

!

u

o

.

Ar

i1 zai

o

(7) a-r:rQumuaovrlqjolJa:luavLouaLnu?flualu?uatiltn:?8Jvt{Ln:{fl1:?lLouuFl't?o U

nur. muosiancuvn::runr:frnrr1ilLmuff#uauunr:rr"rtfrumu otirqioufl ri6:rornnoqnulurrndufi qJqq av 1 rri.r (8) :rumuzuafl

l:o"1tfrumu fl ruurtmvala::rr :u:fi'r:rs.rrunr:riunornoruuluurn uqi

YtY

fiufi nvrl. muorionrruvn::rnr:frornrJ[ava#uarlunr:o'rtfrumui'tr,rio odNriouflav (g)

rJ:varurmvdfluauunr:n"r i9

rfi

umur

o{Fr 6uvn

1 rrYr

::iln1:no {?l ufi'zuuruuu ruani

5l


3)

n rus n

3. 1) 3.

::il n'r:no {ri4ufieruruilu

{uvruar rfi n nowlur tuuria

2) (m:r

q cu'q ofi

vdvd

riruru 5 nu

rvr a nEoiru

vr,rqj

n cuv

a

(a n a. m.)

r-iru/rpiturYo 6

on

riu

rar

n::r nr:rTouuruuurmanB

un

im v 1 rru

{'rraier

(rr na.

o.)

6'r

rusi r

ttavl:vaunr:aifirflurj:vlutririonr:rnTouurani

flrn,,r1.rFr?'u.JT Fr?'uLrJU?trru

UU

(nna.n.) rrrir6'rTrru

3.3) fiilTnurrr6uvn:TrJfl1:no.ivrufi'ruurumrrmamioirua n6uvn::rJn1:vTzuurruurvranB{'rrairr (rrna.o.) ovA o1u10t4u1vl Yt

. o

rn

iS

(1)

uras o u Yl,r d

B

lSur:flo{vlu :rufr'rn:lqaou ririirqua uav{'ora:::rut6'rnBoriail:vTelmjfilfio ut

o

tnotv

ulu

ut n fr'o t

fi pir u a udo

(2) 6'prr,rraoruvr'lirtruta{!narn:LLavF}6uun::}Jnr:flo{?ruv\rrtu'ruvruruart5girua (rrna.n.)

u

ua

dad

fl Lfl 6u% ? il fl

(3)

q-n

(4)

r,rioroYrnr:afuauuo'rflfl0{uua1}.J fror:rurTa:{n'r:%o{aurfinfi6utofldlliu u3q

15 tta (5)

fi

ril i9ur,ri o :r ut6'ttjr ai

v L'l

rl

lu u

o

i

0u Llvl

no

Fl

6uv fl

o

::1J fl 1 :u :141:n o{vl ufl 'l14uo q

eir:rrrmvd'orirgrudoila:ruaut6upufiu':n-usiruruaurfin Tn:rnr:fi16'6uroYr

rauoriorrcuvn::llfl1iflo{vruriruurumrrvranio'rraipr (nna.o.) rfio nr:a#uauuarnnoruulusirla tql A

ua

u

dad

a

i

o

t

Y

-

.

?0n',r: yrPr6Uvfl:51rfl1:u:141:fl0{vrUfl',r14upr OUl.ruOUiriOUav 1 rrYS v\a1T6U10U3Jflst',ttJuAfltfl6U% 9q

(6) :r ulruzu

a

nr:rf rrfr

urru fl ruur uqq

ua v o

ila::rr :rufi'q:r uqrunr: rturorn

r%nri'asfieirua rauasioFlruufl:::Jfl'r:norvruvliruuluvrulvaflioiilio

(rrna.o.)

orvl

odxriouflav t

ulu v

prYr

4) ni:unr:qnnaJU fim:vnr:rir:teiruuri{ 2 fl 5) nr:il:vr{ilra{n6uvn::unr:frorfrn::unr:uril:vtutririoeJn'irfrtufirrosqiruau nrru n.rfrunu

sr 6.:o vr{I uo

rriil:vg u

5B


z.atz:usâ&#x201A;Źanrtariucrlus,triria{uurflmutuvtu,tvresrt

Q2l : q 6uduf6'r,a I {t o iu n 1:dtiu -d,,--Ar-&n,d A2.1: 1 ) LtlualJ lfr nil : v lnm!

q

nr

na

2) r{iuaurfi nil:v unvo.tn a)

fl

6t

{u

sr:tJ

Fl''l Lta

u:?iln'? n'um'l utm 5

nutuL!

u5a

:an:

fiqfiriruutaiofrufioqj ratoaarufilir.rru utocirrinmulr,r6U6'{oqitufio$fiEjurirto hi

vt-d

uoufl?1 6 LFlou 4) AU

v!vr

da

rirrfrumuuavfinamufiurrTur:r,irmuraBofllnorfivr nr:rTruur nr:tiruu,r6odunr:oriuav q

d

a

.ia'

4J

d

r

s

dt

fi ufi u:{osfllanB fluailfi an:uioil,ia{rufi rijurj:vlutusi o#tnunJuqJu I

s)trin'tfiufion::lfiororiol#rfiorrmu'iurruuSodprrionnuawrEuuiourro{l:vt'nlu

Q2.2: radn rnruEiua tTn

:t nr:fi t o iu nr:ariuaqu t

rfluTrr:rnr:fiu{Juriuf,firuuiu ov6'orfrinnr.,l:varrifloruou A2.2: 1) rJ:smuriur4uuuurr'uu c9u9 lfi o fi'ruur

o

rfi

v,r

airsru airr:r utri

2) tj:cmilqnuqu 2.

1

)

r{J

u d d' fiflufll?\an: tLavLPrSouluaa: flamrhyn:liuru -'- q d --t

l nr:fi d ruirurorarri orrin:ani

otrtulunr:vt'zuur dfl'l:Ltl1:v?. " -{LlauflinflruurtoranBnr:ti':uiu6o6ururanifir.J:vau

uTn:rnr:fi

d r raB

u

ra3

q

u

naooouflli:eu:rri'[ri'#rrrur{rloflruuranfluv]n nr:fruo:osuuavfrri'ndf,vrBanB u q 9

:.ta

z.z) r{luTrr:snr:vl^dqa3ra#uauunr:6'prfron::rulunr:rnTzuulu?1u'rlrLLauffittfl6uur t

d

d

vo

v

d

v

v

v

da

u

d

4

aair0{o{on:n1{.,l n1:45ldfl'r?urJu1 fl'r:1\zuulo.iFlPr?ltJI qtunlvrt?fl n'r:a:1{a?aofl1v!14:0 u A

qv

r

U

d

Y

o

Y

d

Y

-

a

u

d

aaaf't-n1:L14ttnda: :?lJvl.ita:}Ja:1{Fl?'l}.lLtJ}.lLLll{vl''l{o1utfl519fiflQtLaua{oilfl4{aa: 4

3)

Irr:rnr:fi qloiun''r:ariuauu Tn:rn r:a vtri tfi u 200,000 urvt 14

J

(

y

dt a

/4

t1 wu

u

,

r

rarJlurilerc9ltouhqlorTaslnnqviloutlulnstntfihilniunfiflffufluututJ:vurruornairu 4r!vtrvlrd

:'rljfl 1:il:0 LlilA

{11

UA

U

tX

UUn {UU:U}JICU

L}l

LV\

u{V\o

59


Q2.3

:

:6u

n1

ur.r

umuIn :r

n

r

:r o iu n r :ariu a r4u /

ro n a r

:fi rfi u r ?i0.1

A2.3: t) (uvrua:1finil:vmmqnaa6::lror mio (fieirurolirnr:umuu3ory'16'Yllou#umyorn At{JoYYAao

aSJ',ttnuSvtflvro{Flfi: uuPl'rtj0?\:0}.lo?uL0fla'l: fllSJLtulJvrFt6uvn::}Jn1:u:141:fl0.lytufl't14uo q

trfr6un'rtorioriruvn::LrfllTno.iyruuTruurruuryr z) nr:6ur{rto;irvtYuaurfinrirunfinrrr Uq aflTa{ilx0 3)

ro

nar

:fi

rfi

urdoq

(uuuv,l

o

i:-nJ :v n ou n r

:rir

rfr

umuno

14 urniouuru

ulrm ami) siruru

1

3

tLUU

"

) ru.iu muoTnr :r nr :ro iu nr :afiuar1ua'r fl no{yt uvi'ruuruuu rvranB

(3.

1

(3.

z)

(3.

3) n-ro

d

o d'ruUU an

iid u ri U

u

(3.

o d'ry ey r

ritJ :v

n1u

5) rarItfi

:afiu au9iue 1 il fl o {yt u "1

fl

1:rJfr tifr muuuavnr:tci{iru

rj6

rQuln:qnr:ror{flfi I uiu ut o s n n a. fl .

7) urru :r u {'ru,l

(3.

B)

uru :r u {'ru rr a fl 1 :rJ fl ri6 r r u ura v n r :"Ldqi r u ri ut

(3.

9)

vr

1

v

rfi uu

n

a fl

1 :r.J

r :To u ri u

fr

rru

uua

vnr

:triqi

rdrriryfi au r fi n r o r

ru

rQ

o

I

n n a.

a.

n n ff . Fr.

ituruvtfl uuquq nrdtrrr-,

1) tuuuv"loiu:rurrunr:il:vr1:t

(3.1.2) uu u v'l o

u-dae

o Yu n r

(3.

(3.

#n rn

:r

j

(3.a) rarirf,

(3. 1o)

r,t

nr

rra:lwrn#r uur muoTn:{ n1:'r

(3.6) ruuu:ru{'rur,Ja

Q2.4:

:r

rm u n r :'L{ci r u ri uTnr

cud iBn

r

:

iilr

eir n'ru

rt aulqr nr

qi

r

:t{tu

rJ

:vu r ru

A2.4: t) ri'roYunr:ariuar.4uov6'osdrtiutil"Ldnr:"ruuruuruTrr:rnr:fikidutoYuriuau'uar;u q

uavtriarlrr:euirtrjtqTlufron::u6uuo

n

tuflotrn utzuurruln:{fl1:rLautriar:rr:orirtritduonfiu

a AY' 4 ^i , vn{u:0vt0u10{43JllJfl U

z)'u9 n:fifr'toYunr:a#rauurirufrurruflllrLLrlu{ruTrr:.rnr:udrua5o r,rrnfiliuafliauuu,rf,o q

n'rrf,unr:fiunru"Lu 30

iu

tri

#rornTrr:rnr:t6':ua*o uio arur:atoiri'lrlfiruufruuzuumuTn:rnr: lfio

60


o

A

o

y

a-.-C.--4_

!

f

y4

a,

a

6)

y4

y

4

u

' -11 - -.y 9l'lLuu{1uml}Jalulut{uvltua00ULa UU Uflt?u LFI:{fl1:vlt1Jufl15nuilL{u Luriut.:ununl:JuanLn6uqituuav

urioo

oi L{

6

0u

L?vr

Fltuun::}Jfl 15u5141:fl 0{yrun 1iluFt j

3)

(16'Ylnr:a#lauullrJ:v:rrcu6'o{:'ru{1uzuan1Tilflffi{luLLay:'tu{'tu,ian1:t&iruriufi

t6'Yur:ariuauualilna{uu ql io

a

d

o

iu

nru'Lu 30

riurTruriSum'oufiurrruuuavro*ouriuuluu

unLiu

In:rnr:

t4 ra

a

fro"tilunr::t:vuvtrarrirrfrunr:h"irfiu tB0 {u lri':rurrunlulu 30 iu ril*riuzuumuTrr:.:nr:m5o 6U 4)

nr:6'oail:'ru.i1unr:t{drurutJ:vilrrulfi:rurrusioFr6uvn::ilil1Tfl0{yrufizuuruyuruanB 9

pirua/d'rr,tisr ru6,rurin:ni louo-neir:ru{1ufr?urrutorrz?ayr.rtl:rsfitiawrvrfluurrouYufft6' da

d

4

o

61y

v

a

d

y

a

v

d

__

5) n:fut{uvtuuuut?uu L:ion:unruundrU6UlLl4aultnFlut{ultrUfy{ "fl0{ytuv\ruu'tuytu'tyl u9

astEgirua" u6,rdrtuTouuiuiu6'rrralvfl:::Jn1:no{uufi'ruu'ruytulytanisir!ail:rl rfiatrfroon q

6l

cl

61Y

u

^ LUtA:O:1JL{ULilAilTJN

6) " n6uvfl::ilnl:no.iquvi'zuuruvurvaflisirua " no

w ufi'Brurwrrrmani q

oir4 vu

6'rvripr a

"

nr

uh :

u

y

7) arurf,nvr'Lra'iuriuariuauuid'r d

Y

v

iur,ir

vt4

riu iui iufi triYu ri uTo u6 rr.,

nlrlfr

n

|

uavriclilarur:arirrfrunr:nuTn:tnr:16'Lri'aurfrnTouriu

d ,.

FluLuluAJ1J u9

:

nr

Touriufikiiudurdrriryfi "Fr6uvn:::tnr:

u d o ,. "fl0{?1u?\ruuluvlulilAn5n1ua"

q

-7

tl1EJLu

u

o

v

A

ywv

S

a

?uvlrnr: uunrttnLFrfunr:lourf,u uay

now4uvttiruuruvurmanBsl'rra Touriudurcjrfrufi "Frflivn:irnr:vt'zuuramBi'lr,rirr" qv

nrutu 3 iur,ir

nr: nio orotorrriltr-JiutJltttzuurruTn:rnr:tfion'rrfrunr:nuTn:rnr:rn^il sirurururJ:vrrrunud u'

"Fr(uvf,i::Lrflr:nolytufi'zuurumuruami kiYuoufGriourarirriu loruuauorJYuiltrttzuumuTn:rnr:"Lri i I cEi1!4" :ru&d.flrX "Fr6uyfl:i:Jflr:now1ufi'zuurrmuruanBe-{14J-0" rfror:ruroul-fi

Q2.5 rarir umutj

A2.5 1 )

:varunr:rir rfi umu /

rfi era riu

tiouU a rfi l fi n

nr:rir tfiutluna {4ufizuu1uvru1vr

d

nE

/:v

uulro n ar:fi

ufi

rfi

ua{o r

qrroovud

no

n0 na}]01u?u fl 1: alun{lun0{ytuy\zuuluytulilafl 99

lrat. oz-2e29

z)

rfi enrTu 6 o ri

o

30

6, 02-28293 to

Im

:ar:.

T

02-2829305

riut'r,rinr:a ril v rfi uu dU oruqiail a r

n eiqc rvr

rrTuTa 0 ua v ar

:au

lvr

rt

eir

fin

r r u n o syr ufi'er

ur u m u r u anB

lvr:.02-1416287

61


o

9'

r

d

o

-v

t4

a

-

d

t

d

t4

6

oilao1 fl 'rxrvrfl uua u"[un1:dsin:durSno oulari airuriulq,si

fl

/rnw.womenfun d.thaigov.go.th

r

yAuaYYvtYd\*tr&t4

1.

n:0nljoilaLiloa}.tFl:ffl.rltjflFl:ufr?uLLa? floAilFl5 LLnuult?uL{rlLilflu0uL:Lau CJ

Fr

o1J rLuudrlri'ldTrj : run iil FireFox "lun r:afirr: Y

u

2.

Y

q

d

v

u4

"& fiultI! Ltnflunruu{do

flnaLrrl:tta?

Y^

.,61

t

"

Y

" LurtqnoBlPltLa:vt'.tlJ UlJ

I

flou fi z n:ni r. dorya'f,r lridd{oqaLatfn:l:vtrturfion:2aaoudl d,

2.

or0ov

i

u

ona 1 o fro{a

o

{vrrrix lra rarTnr :trari

il : v t

"

Fr

:?

eao

!

rtu

rra v rfr l

2.

o la

qJ

muto r ufjuarrfi

a ff o

fr o dqJU uu

d6'r dn rc:fi il : r n n a r"Luri

1{'r ulj 1 il

1

n

4

oqy

a{

yt't

114

*a u uu ufr o

r

:?

naa

x

:.i

dr q u u

aao

u

To u rfr :u{ia

t

rim

:

a

r,J

triuu{ola UIJ

uruvrirlrfrfrafirr:lirnr:arirr:"Lvrrir.iruvrrrrSultai

tlu#r ,ruu.rd, doraririrulr

tY

A

-

v lJ U vr

tru r uto flwir o dxt:

nno

rfioteiraEnarifi 4. nr:afier:narn:andouafiod"LuLrflLvfiura UUTJU rh r

:

:l : vt rqlu tfi o lir n r :n :r o aou do ItJUatriria fin :

I fn

3. vrrnrr:roaorufrr

6 v

Lx4

r16'uo lvr r r uS utql ei www.wo m er fundlhaleou eo.lt-r

uta d "

a u r fr n o o

vr't

arTer:uioeiq u

o

LtJ{'r u t u 0

t . fr'arTn :a r l.J''r Tfl a :? U

fitila

oqv

u

3. -UUifr'afirr : 6'o r n r :n :?aao udor a'i r no

u

lJ Fl

trj uvr : u u u

rfi odo fi

d

qv

Lu rrn LlJni{ nut014{utut0.tauL0{ a y

o!

d

a1il't:fl

\yd

'v !rofi uu'ruuu UUU u,vo

t

e

Y'

A

a

aai

a

rLa

tY

A

vv!ililtiorarirlrufr Y

u

a

Y

an

6o I rruut6'ra u

t A

Y

a

tl

t

LLaLLron:roaoudaraarrfln kvru s. fr'arTrr:lei0ueiu'irnuLo.tLoo'rLuufll:alJF|itLa? lJuu

Y

rJolla?Ja{

yu

zuailn: U

rlou U Uyo

h"il o rir

y

d

Id

y

u

:r

6'o

t

dt

u

& d vi d f, u rT utql F{ Lil

T 1 u vr 1

{ fl

u

w :r

Y

oao

u

3 ?J

t

<

dr 4 t6

, !-

t

I {o u a ri o u U

2. nr :a:inr :o oula rio v ta50 att uU :ai fl a

Au

exce[ vlu{ 2^ n:cu 1. floilacjo.rr,Jal.rFl:0laavLlua?uflo{uoilailuuilnLUuLv{a UUIJ

u?'l

..

"a

u !.1 Fl

d,

a

: L! ua :J''llj

f-l

fi o { vlq ua n

Y d4 : L: u lJ : 0 u

Y LLa

?

ufi o n

er " ariFr

:

" LL6'? rarir rirlqlpi

--

" u

3. t o rio rCJU a uuv rirlrifr'a firr

rartr-n:il:vtrtu

ufr o

rir nr:n:?aao u{o ratrfr6 n nYr U

rar

ntrinr

:lir n r :afirr :tr,tri

62


v

u

dAy|

v

@

Y Y

Y d

u

''l:v! 911u.ltlJllu 6. -Uq r,tail oi0 0u La uvt Ll Lt La 1ilu1vl fl TtJ fl y u

u

o

t4 at vA a vl

a

s

L,.l ail n :41il't :nvrl n 1:alJ n :4il''llJfi 0 0 u La u Lovl t?u L{a

na

CJ

.

Lru 7

ut$l

y

d

y

v

uautiailn:fl0.1

ya

a d

.

d

n1:oon:''ru{'tufl 0ilaa3J1tnfl 0{vlu'1

rtal' lirtdTautdrlilfr

9

6Y

o d u YA a1r.r1:fivl''1 n1:al.ln5 Lo L:0 EJ'l

nou

8.

11

d

r au r:nlir nr :afin :16'fr liuhau

orvlu

n

Y

il : v lJ'r fl u tta u ;i' l tu 1 vt v ufl u u rir u 6'r u

eir{1 tu r rirt :

. fl 1;afin railrfi n

t

!

vl0tJ14u'tt?u [{nnlut?'1tJ0d1,3.]q

www.womenfund.thaigov.go.th

Av

YYuaoll4

fl

1in:?aa0utoHa

o5?lJryaile:ailltnn0{vluvl10 u1{ L:

u0

d

\v

fl

U

Y d q

Y oi ,g d Fl u14',1 fl 0 il a vl Fl 0 { fl 1 : Lta'l a w : u 14u'l t? u L{ a v v

v

fr

tJ 1 1,

airutol:ruiru{oila

riutq,e{ www.womenfund.thaiqov.qo.th

ou n5?aAou.Loal n tI!

vt

I

LqJfl

Y

v

-

Y

www.womenfund.thai gov. go.th vtrto :ruqrufl oHa

aillfin Tnuld Username LLav Password ufrrrirdo4a(r.irufl"r:n:?oaou+ri'hir.irunr: ,

dv

i

! -

d, 11 , d

<

r

i

r

flT?AA0U+:0fl1Tn:?AAOU LtAvilfl0UAAlUUU{vllJUflntUULl"la excel vr0U:v14?',r{il',]7 n : ? 0 a o u a vdT e u e{tin m v

t o.'Ler :

u(n :r

u{J

oao

udo

ov

d

H

rdo

a

t

o{

tfi u u :'r len

{a

}iFr

u a r1'a n-er

:

r{J

i 6l flntri16'dr fi u :

ua

:r

v

u

u

rfr n n o {vr u -l

:tri'eirrin v v Le u u:

1 1eX

i n :r

n

r

:il

n

nr

r

:o

rir tfi u n r

:

n:?aa0u tt.

"Lu

nr

:

n

:r o a o u do il a a l.r'rfi ..u

aou t

2.

ilTUlJrru 1- z

riafin :a :r r8 U no

r

:

oti

n fi

:

irl

ri r

u

n"Ldtr a rlu

n

r6ou utoorotvtS':n'itfu

n1

: n :?

v n r rt rarir ui

utql

aaa

si'i

u 6'o I rir rfr u n r : o si r l1:

r o v 6'o I rir rfi u n r

tg. lu?irutor{orariafin:aurfiflflo{?rul UUq vu

r : rir tfr u n r : ivi r"Ler

uvo

&

d

q

:o

dr

qt:

firiuvr*nl{Jutv,ki exce[ v

@v

o

riqt#n:rrr rirfluuiutq,r.i I

a

t

n0u fl:}t'1 0vulLlLouluuL?uLqJnLu L?\:1ua0{Pl'rLuunl:n:?aa0!t0Hanou y

u

d

ov

t

q y

o a

d

6

|

o

dq ro

a

Y

I

LLa?a{ t

Y

LumNe{ruflvrutuuu:1ufli rlflJnt:!nn:o{ fli?aaouail6 L14t:uu:0unoutta? toilarNnarr t &

d\

0{Qvu']fl0ilatut?u U

6

Lq,n

63


il:vrfiuoru-erou

01 n trfr

nr:il :vqu

d ud

rfi mJfr

rifinr:iil enn :n :vu ?un1: (n g n)

-25 rvqflAnluu 2555

ufrafuvr 24 AauOVV4a

?ilU1AUn1:V{$ru1qilflU A1mAU1{aUq{ 0.114?OgAq:

6U

+ fror:erndxfru c nudulu o-dnuav 1. a1il nltrGtuo Ln:{n1:?Jo{dil18nil:vrjlilunna 9q1, o

hY

d

U

r

fl1Ua tOlt:o ttJ

mou

nll..lTv

d LU

o v uljalufl

u1 ufl

d t Y

v

:gilun:

u d ruUluvlulvlAfl :

?1Fl? u fl O{vlu?\

v\.(4.2555{lazl

(2) r1'toYun'r:afiuaqua1flno{qu 6'orr'qfreirrutaiofrufrod ratoaarufivirrru ratoetrrinru q Iy t 4 ii J o o & AY, to y !! ,"[umn'lou"LuyrorfrfrovEur{rtoLluoufl?runtolou ,U d o )v (ilo{vrvr0v0uerrclorrov,tuvrnwar

nfla.F]. /aaa.q.

UU i^!o,'u-vq,u

u

aurrnoyuuFl'tljo) do 40 A a\l

a

rfrurirriufikiYunr:ariuauutilrfllrfrufl'r:uonrUnrfiufir,riofioUror tU

w

ail''rljfluux.tLPr

2. fl'ru aurfinnar1u"l

oqi"luni:#ouudcrrriu :aun{uriutaiunl:6tfiuarluTn:{n1:1d

dht

u:atil

flau iyrfluutiltfrritrti uri nfla.a. n?Tlfra''r:rurt#finr:o'erfl1:fl:ve'rrizuarj:vTertril# o\a-^6)v4{vvl

nrarlt

vnnr

3.

611rr

n Luilq nn

:?L:0uLUusuFlu

LL:n

nou

a nursuhj uf,efiuanrf,ufligr uto:rurTufi'qafi1Urff.:ndu dil18nna{uu:?ilndsrriu q9qt

.laA16,

os[:uflL{unuQlnr{tJ to 6)

t1 tvtvo

d

\v

v

Y

-

o

u

u vlu

Frou LuivLduuhikiritauoli 6'ruu afla.e. rl?:flluuaLtu?vr1{uo{nutriu:vte uunl: ^!vet-eiio& ?JA{ nfla.A. LnU?f,iUfl',]:UA{flUFl'rrJHU{ilavLf,iOrU1un:61ifi niU OrOOJlfinar:ar4tO 1J:14',1:fl0{ytU -iU eyr a

fi rio

v,irJ:

v rYu

rfi

l Yt

4.

fl 1rr 1:r6tuoTn :r n

n

r::1

u a v 16 u

o,{io fi a n qfiru",{/at ri o a fr.:tdr,tSotri

vv

nau {'prfiolfiri'rlrr:rnr:l:vmvuiu?lulrulutiuuuavLiuqauuu tlqi o

Ad ?5

fl

1

u

: nUiU LLA U 1 : { :

d/u n U',] Lta v :J

t

J

i"

a

:

1J r,l pl lJ O 1J

v dA

LA

ttriarurfrn6'orriruuo

U

aitu-&u,-uav 5. n1u aur8nfi:aun{urYu 5 nuflutrJ rduoroYuriunor4utfrri'.: z rJ:vrnvrratotri urY

q I a

t

tY

d

ua

Y

u

nau lor'rnr 2 rJ:vmvrTrr:rnr:avt:-iufru 200,000 urv rrrifi'otfirrrualrifitotrl'toYun't: -Yr-vdo 5 10rllil:utuuufl auuauuFl:uvl{

114u91

64


6.

6r1xr ailufl no

u

::rJnlisa{u ttuariuauutdra3atil I

lu:il 1'U

pr

6uu n ::8.r fl

'')

:r otrit6'

ffo

vt

o Yu

ii utei6'o r r{J ua r rfi n 2

l

:vm

m tvi

rrfu

fr,r o

v

ro6'ortoluoruvaurfinna{qu'r urrih-iarunr:rfrorqrnn:::rnr:r{lufr'fiairutriairurf;u fi;{rdry 6o tfiuaav Trlisla ttjuo::u n:roaoutpi rflur.iuir,rr:notvrufr6'or"Lciud'nnr:uiur: U1

7.

4' '")txi

3

6l1rJ non[ucl[{u4u144ut?uu xl14:â&#x201A;Ź

glau

r-n nil 9qu:v ar

rir

o r n o {yl

ud

oI

aonoon

tduzn

o n rfl u

ntr

fi r

pr6uyfl::rJflr:u3ur:noryruludrunart urimoudultritri'finr:riruuo 9

o

X 3

u

r

.

riruuoo'n:rnonrCu{uriounrurr?rr.rL1ruJ1vari rfr

un6urururirrYu (oa rrvrriofl

r

s'

ffriruu n dn :r

tudx*:n

d

a

dr

non

rdu

6

o

nna.a.o'raau AY,

tv

I

I

LLauatJal:vluturioraHrilnutjuilrt{ unno{t}.r U

)

8. nlrJ riuqoraqufio.rri.rduratotri nou u{iuriuqirutrotil6'otdl6u g

. fl 1rr aurfi n nuufr t r{luau rfi nual un dutdraBotri I

srou

hiaunn:,d.uo',n ovlfjunr:rorujiura:rrfinrru6u turflos6'u nrna.o.n::tqi

Llu??r'r{ 1 rru 1 neiu ovlir'Lfrnr:uiur:nol4urfiorJ:vTutrjriuaurfrnodxrfi'rfir 1

0. fl 1rJ

au r fi n n a'u uaua

nau

'l

\taia.dodq3v LilalJa r : rf, o.l

t o iu ttuu a r c,In :s n r :tduBatri o

r n o s rtJu n r: to r

tili uuaur0

a nruo

u

Lu

tu o { n u ri

n a. o.

nr

r

:td

LLu?yll{1eu1n{uovr,irtrfrnr:uiur:notvlurn'onJ:vTutrjiYualrfinodrtri'rfil

65


PSq(P E '= --?=->-=!@{-celD

c7

(G

t/o

(-

G

t-"P

C b

,,F"7'q E"sEF;=bnE'.fr oZ, -a(__!-::_rE)=C

ErE F .F-(A

E

;H,"8 Fc"3;3iltstcrq-=

= = =

G Z 1,"t'EoE,g I r

,E*=

B"

g "ilE,E"*E,E

r[ oZ,r* rffi "{ E" F_ (-iC-G(6-Dc=-'("z,EH,q,E,rt g 5-FkE-4F"E,GrGF e 6a e L\dgJ

FFF

CE LP

@d

_c

vo

=o

LJ

r6A

OJ

= tu

.cq IU

dL

P ro

b.-: LpUU

o

>o^o:

,=

I

_c

=i

q

!

q.

U!

uq L>

U^!U \v

N

:.>=v. E.oii

C

"; ., =9 .l/ (@

I

6r=\ ->

-atu -Y t-P LU .=

-C

lro

c !G

@

.F

te

-= dlc

l/o

? trl/o 6

(G

F

t/-

co

G

-

IG

t

S

I

F

G

N

t/.

F

p CA

7 F p

N

o\

e

@

F

Uq

ra ti F

SI L:-

!- .q c(c= r(GFa

cC iD

c\ ..

rCO O+ .Lr] r" c{

g 6

'60e @ '(F

.\ OCJ

rA

(u

cO

L!n

P !

tlr

ne

c.)

F

co

F

7

Yod E I

c6?S;tr= = 3 - 5 I e L r F--:'fr53= ,tiFE(e)Y=G=\onNF"r i^"r-iCJDO

aia

!'--

-ri-NnlcO (\ue

*o

O

F (v)

q @

(G

(\l

F

t

(P (-

co rO\ \O cr) O l.c'] co

rO\ cr-) (\ iO\ LOi

s cO

=

Ko\ 1S O\ c!

|..-

I

a )=

d sl

'CN ON

lr ro

N Lr) N O

tr"

C

-

G

S

C

C

a $"8 E 41r O(GG-"Y(G(G,!

*BtstsF-.Ari-rhg 7 = = ed s s -FC;4"FG:i

C

5'

t -ea

e F

C

e

= -s" 1G

dao

-;r O

F

r

-tl rr" O ;3i

=)

nF u1C

N N st

4

,!

G

N

C .(drr!!F5-F,

ry(6.9 c!*,n trD bil

q

.=

qc))"a-== )rEir!="=:9-

q:Fns'E

c LG E e C

)=Z:!c==-c --==G""*cn

(ro d

(uLv=(

G ))

?no;PG(IG=

(G--L

G

C

UG:

@ -1F

(d,

C_

F

nc"

@ -n=

?

(!'J

(=

(G

41t)

(= (G

;ie

-p d6 a o(G

EY

N

(ESEPoF== FbqeE"i=-6

E sr 9.9.:-: ,9UiiJECJ u\=dq-E5E i----:F;Z=9

'=EEEF cO

CE

H

E

'FE= st

66


-c l\

OF .\ L-

-

ol 'r= = UC C),F .9ro U iic =a 6 (dl L

.. q FU uq

(-

cO t---

(G

cO

F

(-

I

ro

oi sf

N I

N O

ra) I

aq

v-

(-

cO

G

N O

F

v-

F

F

c.i

t rii Et $ N r..t--\o tl Lr)$ crl sl$ tt NN OO

co

\o

O

O o\ O N

t-: O

o\ N o\

f.--

N

o.i

\o

N N

I

@

O

F

=

DtAr =rcoD L

(G

5q

+p

I

o\ @ f-* LO

t--

(a

\f,

oi

I

<f

o\

Lr)

LO

I

I

c.)

e -

N O

F

S

O

cO !

LO

cO

I

N

ra)

N O

,.;

F

N

r) co

d

f..- ds \o )F

n'F -i dE +E ((C |

O

a

(a CG

c

il @

-d:

irJCGS (=-c-GG 0< dA

ir" dG,

N \O

dlr!

I-

Xa-i'g \-<UF

\o6

cq_5tLoq O-GOo\talP#N-J

clo(co

6

){'F

!

C (o

C

(.)

E

.D )lo

e

o

I/f u=

(o

tx7

U C q

!

E e

L

C

S \o

cJ -6 6 (6

N \o

:! -)b

-r!

e-ra-

C bG

-

-p

tc

c_e

u-

G

I

e O

c'

N O

o\ l-t N N O

I

o\

F

FU

=F. E6,i

uiE;

e N slo

IO (trC N! AU

t--

I

\d

I

U^ P16 QJC CP .:C

co

I

@

-C 'tM

e c'

o

_v.

o P

cJ -6 6 NF o_

= (.) z z C

=

(.,)

U (o

o

F

|..-

C?

-

qst =O -lo d6? N +

(G

ir"vs (-Ge2 e = G" * -P dG

GY

od

= ,q "q

.. .Y -n=

ts

-o ir

6.6 -N

il= LL

lr

c

O 'F

cqJ

lEH =(E Ef

-{= E E o-..G'ug nr" (F 6 f*q 3,P= rF= g-p5.=G"LFlL"O Yrka<+=cc'trL EEykE-.E_.4"=c e t\ Ld =^,rA6F 1t==.=#:rG:-'Eo q .F_ -k^-c

{F-#'q-=6c

d(G

--

=6

)r i-

'5 (l,c

i' C

"A L!

5

= ro

!

"!DOq>rr"-Y (p-'-,q--Gi(e) =(l4rUt)q'=@q

SPbg---@r-/E \d'-.:=-{=PrFs ,"

-eEEsrEt=-U(=

)Ee 4U)

o_

67


-p dc

(-

D '{c < "q oF .1 5 .c==) )S '.":l oJ )rF Y=trr! =b= bYvrc

("

(C lr!

-G

-c I

prg

q

6tQc ;10JrrP *>rolj tiso g $E(q,:ctrol; .' =iq=P^.;;-i c ul (u;-='o"6>qro.g> trrsru-OiO-

o-

q

I = = _i 6. l

tr! @

p

\o9-6rD o:-6NIX(6c 'r S f'--

i

CJ

o\ o\

,;dfq" < l.--

c{

))s ,i^

o

,5cooG

tr"

lF

.Eo' co

'(F

ra

.l-qEE

dI6

O

€5 l-.-

tr)i

E

-u of

d

LP

E.

t/o

@

e C

LIJ

= o_

dL dd(J-

r>=^ 4=,;iL I,Y

F lEa G (-

-= (e' .9 oB' ,E, E \= \=-^

=.d()lz?Ji

-

C o(G

=

=

O

(==

(i/J

N

ir" 6

o\

g

Str6iE .. t -E

q

o

-G :

.c, Ge

N9J \-(5 N€(G

LO\ 'r \ON $S iC

[; G!

.9

N-

O N O

O O

cra

-;1a 6 F inG Oq Lo -F"

C IIJ

q(o P /=) u

!

)=e

LL

C

f

o

-

CJ

p

c U

U

'nq

U

-a

U .C

-( dEJ

! P

o

I

G

F CD 6 (lrf (F

(u ou)a> (=o+

5,=

N

E

6-F ))G F gq 'cJ G1=

16 (-

E6 --c drcJ^ C

))i

{l/r-

G

6

=o c!I

Y,F -E!

SHFE .. -i G

CP

ro

=

}E',5 i=;.oo- E b

s,E 8

'f

c@

UO

dc

(IG

=[

(e)

a^-

(6 l'.-

C

LU

=crt! r$'Fb'6 i---i.C

E=

)6p

EU

ll.Y+6 (rro-))a (cou

on

Lri i

E

o\

U

-E ,-E 6 5" ,-E N 'E c' ,-E ,5 (6

ErE 56-

a

dLp-

!cC

SFi:E .. G

GC G qro

((6 G

'6>

YBA+(\\olE H*es'-*'gRd[E LOO(6N+O=oio

-= qe

C

\uc-

:i

lvUr.C-

Aq

O

.F l)

U

,!pn '-Y

U. !ri r9> 'o.Lt

P iX" sl- t&"

O

F

klo

roGEIGP (\uJ&

g

p"

a(E:t 5>t5p

Lu u

(lr"

d5d

o

N=..q=Sc6=o\-

=N

d

))d )-)tr :+

>

YN='-SSoFtGfi"E

@

g 6 (6

:

-:-.' t)

-i

..

E

QA lo

:H

sld=-oF*$s@N= c{rsLnrtaoord

rS \O O\ NC{ LO co N\o ON

R 5rF

v;

oo @E

Lo n

00

= -

t" a)

P

F cO

O+f--rr

))--N j-dd

q

=(o

Lo@E

-

t IP

o

O -r] < 'E

u

G

"F = )E

r

.= doJ

oae >o!j

U I

./ cr

=(o o:o LL_C

q

LU

6

c

U

'o

sqsa

(G

;1"

(-

4-S

)? rr" -y!

rE .ul

(u

GP DO 0=)

()

-J

-

FU -U^ ?

rs -D (C: ct --J qoi#

rn

rY

f

VL

= cr)

6B


(+r9(G -trrc --

6"

";

-d !\9

))

-;

'-

r

g e) bolrj

}E6-GoE

@

(C

@

\d;cd

It.

G

:.:r=P=(G dtG 6d_(-o+ (d\qi

{G;sc?c )6 5 DqrQq

r -bs5?" 04

^(o -P +\ -C a)u U pV OJ;

'6

.!u

n= ruO

I

LU

-fE

:6rr., q<4, F>>r-

iU<P L.IJCSO

(-

d

L

li?g

-g-

l5

cq

I

o

*Eo-j

U

no

A(E

C

.a

@= CS 'E

rE

@ rU

N

=

CC '=16(o t(UrE

:_)

'6 E

o\ O=d=

,ii 'i .H N:-J

crlonrcd c\@=ri; dd-

lr!

-.i oo

^^r;;CJvNz.i--6G /-l

@

OrO\ +co @i

+:-=l:frntrlrj diXF=oA

F

a

-

Tq' NJ

IF

co

C

-?

-e

(G

:

d

c.)

-(- o

= dPH

+F cta

N-e (\ dF

Dhl

o

-E

bG (a

e

c

!= ro_

7(J

L

rg

(6E arF

tu

7lr. .IE IGS

H= = )a C

o(G

LO

a'6

IGC

=5 G{o G

q9.

! CJ

O

r

-

m

,<a 6

-lB 6

ro

\ * ':" A e=G6 9l

*;

(E5 L

#

d@ icJ(a

rr)

d@

\C crl O\P -

dC

U

-C :OC ,!.tsP ru.--

EI

Uqr

Z.

=o

X=

a-

D!:-6 rr?i?rE

C

U

U

U

wt

Z= c

36'6ro

ql

-15

))i

n6

(oUXO

AP

tg=

F

cr-) CJ {= .4" =

c

!2

c.)

(.,)

Lts dr-=C

o

F=r_o

ato

u

E \u

o

(J

F=orr"! ddd

6

(6

(rr. e

e

C L

=

d

=

F-

Ir" is

(r"

))

(-

C

J o lt

6

=(E

):r

-FGN qO

-5 d=

C o ,F rol

r.

:-

C-

d

d

(G

1G

= e

(-

C

,o

=

C

D

o .E g

r!

t:r

F ))

G

d4O

,;

e

6 (G 6"

(E

)3

O

F 6 (-

C

trlr"

r(G

@

F

F

)FO

F

I

e

aa( %co

(-

NirE_tsd oioc'Gc... N r^ o-_e,5G; ..G-6"\

F.-

O O c.) O

\o

(J

O\=r(d

N

D

C

H ix

o\=..=-

I

f.--

an <t 'n

)=

i6q(=!( Ni c{+O+,

f--

F

))

(G

r

\o

E3(E(Ed3E"

(P

(-

'De CJ '1F

o \ij -F (F ,;F*Fe^l'T;E

e F

-6 q (6

Nt-'r'-Jco

tGa=\oE c.] HNCO

cO

>

-'dtU-

oco .. N =N O t:-

@

O'qrE

r-

E(r"8"*.qil $t:;.--F-uBi

O

!

Od

F

dE

on

,-i EE

I

Lr.]

(rl

G

't-=

o;

Hqq .. !

N

(-

=

EEd dl\u^

d>dnO-

=

=) (-

(u

EE

=

E?

\Ol'-@O\O ;diiN

69


cD

nr"

=

-G )a(cq

d

lr"

(r/o 6tb n=)

@

(C tro C

q

3 k

+ec rr!

j

FF

E

4q

tpt'-cJ d(-

-

ilra

- -

((

io PU

U

(3r = o.! ,FP

a.J

OL I(!J OCJ

= I

u-l

'ruHtrH L!v!

LUOJ.YOi

"F

)f l/o t IP

@

p

N-6:; t-- 6 N(6=

O\ rC\< c.\ .n N(dC? N c.l Oco

'It

.. 6r' ;

=O\-\=AJY rogA\pF=

E EE

iD

CU ru ,! -co :iuq '(o@=

1' .':

tE+.*it5= u!=Edu:==

Lit< ))

r"\ u' (EEF* Llru

blr

-(6"ts ^U\ 9OF

o\

N

tt* o\

(\HLr- \O +O

I

-d

AI Fi

E"AE

t--

o\

\o

N O

u.

F

q

C] MF

-6

crt Li'^6')P rV(6N

(=

ts

u-.

IlQcodY\=\o a J)F ,-t

r"

((G

.. i/.

IG

o+

?xlG ti;Y'c,rtF,

r

:rLaO6,:-O =COLr)-tlrSN

=SE

:l

S:"S*. o\oiN-GX>$

N

lr"

co

(

-

N

?t'

cr (-

;D4 ((-

C

llG

@

LO

\o

S

@

(A NA \O L.)

O

?

)6"

(\

Lr)H

dG -iD

NF

..r dG> ))

I !!g

,Prc-6fiH Fqtc!

e ko XN ;-O =rr) )c oq ^-C

L.g

)n

e (G

3

,[E

st-

=e:

NE

EO O N L

(G

c

R

FScp

@

rJ

F

F

qOZ

G

E

e

E S

Oq

(F

O LO O

ca

ro=tGrU _!\n5q -=Y Ma5<)

UP qd 'ro

6

sl

'Eoe

:=b@o i

)

J

ca -6

L5O

5 6 (6

on-lU e\-,iFO u'-.C.

G6 r! F

gNt-

@

ots o-ux 6rE

ro! )zN -tu -U

'o

U q

P!

n

=-)trDm+ *rFIG)),_ s6-c"r-i:.F-L G-

-

:JG6? c{jcFcF O.G$GE" LOAAN?G

))

lr!

= de. =

!

C

61=

E.

(U

(-

C

,=)

p

^L>

;E

F

(lE

,p Co(G

.c

-L-

(lr!

)=* (=E uq?

)6= de-

E"

N

c<:.-reu t ,:

6= CU

C

(v-

r

U^ o<

LJ.J

e

-'PV.ru i-

C

.a

!.o

co

L-q6on

C

o = o_ C bG

C!:-ro lu -. Ylcz LL

!

LU

LL

-

=o N N

C

a

'!a G..+tr)65O (g=-

.D

SitF"Ecr %G5o-^u aEuscJ #*?,ea

-

!r^

,U

..} (u

-.C

P C

trL66 GG aa

(-qq

-L^L-q

9q lr" tr"

aio!!:P

-CC

rF5-^P(^ 's)G-J/,;"Eo] G-P(g-P

-C G6 iJ-e

wDq'G,trr.;'i;

,15 2; cO

N

?r"

I

Ea= sl N

l

ee

lr" tr"

Ir" -?

CC

ra

NN

\o

70


("

.rfi

-,4

t/o

>F

_g

(C

(-

;F:E,g.c"**+:ggE €is: f ;Ea H:HE'rE{Hf;,e,Ez

c

,B

C

F

H

od,iF # H d.i E,E * S qIE*iF

E E F

g

H, E,E'

:E,= E:F,E EH=E:u aEq gE2"; FE,E?EA;F ,fr "=,8 '8,5 H",E F E" i =;,P ;,ffi s

fca n(GCrD c!G -p3 E

o L,I '6

E

o q

.E

=(o

c

O

!q

sj'

roC"v5 .:?

N

:(u16

rO

O-

O-

f

cr)

"F

-= dE IF

F @

p

P

=

\o

N LO l-* O@ \OO

sl

I

Ul \d @o

-@YX 60X

\o \o

l^fd $t

"E3 -F dE

co r.

@

-o!H

o LO

-u--i rOO*

c-)

|---

O N

ra6j:

?IL dE]*G ITUL-

LO

L.)

st

c1-)

uf9 G,^

F_OF

o

;-o

I

u1?Y

I

ct1

t. o\ f=i6 uco

E

LL i'lE

O sx

'ro

"X

sl \o

sl

-o\

>.

Lfr

-O

N

@ o_

@E

o\

@

f P

EE

@

I

q

.C C u'r !G

o

LU

-C I U

'6

t4

\o I

N

F tJ

-dF

D

(D

-(-

'6Da

ca .IF

@

a (D

lP

)--

)@q

;)IGN

:O Bo\ co-

G

crr q \C?

:Ld d .)c\n

c'

\Q

c

8 s NFX"kc=e '?sG=ai<.clr

'a l

Fo\=) ei,;^

tr"

S(q\o fr \F-P;rY

nF c (oZ

q)) @ -6 6 (6

c lr" 6ac a6:r-=-a

G

.;D? (a

=

PZ r \L?F?(="1--

vL

-

)F-1

J# -=(GF=

E

d

E:(= k -:-.E '8",H q

-,"ceD-qE )=!rn-aF(e;; -G-"--=5n-" .iG=-gGC

-(F e

F GC

n

coc LcF qle

e

))F

Ee(q *";

N=

i

=

5 n

rr" C

6 lurc

J =S r-JO -dG,O c))N F CJFi

;D CJ ;A (-

(6 (F

)) G

t/r

G bG

E e

c

))

= o

?

to

o_ o_

f

tn P ro qJ

I t" D

,f,

r

O(G

c-

o_

IG

C

=J

(

(ir" CP

-(F

6

IG

C

(G? Qu)

CJ -1=

116

@ -n=

C?

(e)

C-

F

(G

? (G; ?e

C

=

-5 d=

-C

tE \lE :s b6

-;oE i Lrf nro -D J(G 6 IG-

r-D qS

e -G" C

e

a

F

cn

,69 =(<-

C

r--

@

o\

o cO

cr-)

(\

N

N

G

ci

77


e

("

(C IF C

G

E- 5s ,E,E "= "E A-d:-)<==":G

-E q

-oq'g

-q ect;dqlrk,)r

d-d

-=-

;S,F,E F{* E:g E'rr rE f;' ;;*=9);.4? -d

2 g

E E

{E

F.PE'F,=,iE J E =.8,8 q E E =,H:F, E,F,;E,E,E E ,E'F"E. s" = F F g:F' '5 ,5.{roc!cJ-i=--=F3 € 5 'v ts : "F F q ,Z,-fr ilFN-tG6rcO"5=sl!r)<i ="E,qE.E"E,E,E'E,F'qc

aa-q;ud

oE'

,E ,H

Sq d,h'E=tE,F E)eE'3 Y.d E-.8 =>-.J\dradG^q

E-5 E 5,U',= E',: \=-z-eptqc 'E,S H",E * E" ,F 3" ;-i-d?

=(o I

ul

Y.o

.0%x anu

I-*

"F -= JE l/o

t

N

7

N

cO

\o O cO N

cO cO

sl-

o

.F dE

S

F

d(==o qsr -EG 5 @

q 6 (6

-EOa

ca

-vF

'E

=q=

nqq :) AL

=d

n6{ls "rG,_ ztL

a

(-

n E:,"E =rFcaF6 q 3

nG E'rri (qE.rGc=!, = =A;4i<.Glr" i-C"EiFc ;r"=(6=

^urus NEt=!>= C{5dt=e4

-z<I-Dr't

-\

ac\.Y(\ )=?

"A

a

-:€ aP o+GcJ-= (rL (t*

"G

(-

G

(@

(P) d=e

D

-

CJ

)6

-!s

rd

t UL

d<

b 5:

5 a tb __cr

dlro

C

lro

CJ

N

co$ cq

;

C CJ d

D nr!

-E

r!c=

c

c1

"G

6

(@

= G

J=

,E--e-r!

E

C-

hZi-:9

))P-Coq ro J" GdqL

nro

(_ 'S

!-

ACVL

E e

o(G

(L-

F

(t!

cilStr

c

C

q'#

q

OJUdd

-aq

\-F

vda-f-

g

.EdEE"

sa q6, cD -(-a-

lit!

f..-

\o L:-

-#" f!;(= =o'vFS=

dk

=.b

*

!6t!

-5

qn; -

Jd

dEYG lr"ur

F '=r !--

cJ5

U

9d9

O O U

F=qAL dd

9--i

ld

ldu=

o

dE

ntr

uuY a ao 2U^

f..-

I

CA

t99t

\:l

=

F

c a C(G

c G

6

@ EJ

c.)

LO

cO

12


i

'E'

F G c- )=a !

c.= e

_oF,

A E"

)= Ee)<=@

e .,9

b

@ (€

IF

C

G

rf;.E,E FF s Z F =k:Es=bEeiFD

e 5 #,;=

eP7=

.=

6:"

'=65-5PE,

b'*5"5Fc

E-F -F,oF iq- oS -5; -6'Eq o'rE {G G 5k-o,=-a#re-4-* PSE E E (_:_ E ;>.d ?,F -b G" Sa =P rE .5 oF"og 7

.v:

'(= 6

-{s

"\gqkFF-j ia'=t]ne)q.F!?154-FdF )F '= I arr" =dd'c-i*eY-F rp "c 6- )l/i- --d"kG E

F

c #

=, ne

'="P s = [r" '.2 r" i _(d 5 )i=cD""F>F;"..itr

(E,,F

r-rc =G={Gtf;:cccr kLG

P rJ aJ = = =--=c!-AprErEE )L"tPg-FcaGcP'

'_E,:E

=P.TP7'FPFF(= =EGrh="=at"t-PIG E

o

'(o

Y

'(o

I

trJ

E

o, @

L= {! J |.* O t--

O

)b

IF

t

@

7

N N N N N N O j f-l/-

F

N -l

o\

\o

ro

@I

rt

r\O c-) Et coN slO c.-i "\ L:J

I

'6oe

=! ,5

.=

IG+

a= LO

C

O\d

N)d -n= =q

=

F44 GbL

)):"-

gulra56 q;^'i E"jJ= :;.-

IA

-=

s;niE6 -]C-"rr-qo )3ec;+

(G

A -d

;r ca

c

,4

CJ

<ii'q Nq;

G

? (a c

e

c(e tG 'E o(G

\o

cO

(i/f

(;3 G

;4e

t.cO

G

6

F

e

-G -G -IG

(s

))

i

q s i E = =4 -.2

q

=qrcaJF -F p ba5:=5(F lr" lc'r" -dF = -;:) C Ea ooo.od co

e

(lr"

"E

oE o:

EL<GFG

(e) S l=e

D

p

-i-^

.e.

G

r

{ir"

lr"

-,-6 dG" (=) F

f

rF

G

(6

C F

\

-d5 r."

e (ro

Z-

-

))

I

L5o

tro (

lP

v

O

.o\

-0OGi qF*a;

F

C bG

t;-=N

AI -i.

d

f-*

FF-

O\ (\ U(\

(rr" :-

= -6n

s (=o

CJ

F.-

nf

co

'1F

o\rC{ c{ NC!

r-l

.N

F

co

.\ O

IF

N \o

'6 6 (6

N

ot

N N O

O

a6o (\

Lr)

N \O3 f'Nco

s

1LO

O

\o

"\

sN

!d

co

d

=I

e e

G (-

:l ((3

-

cJ' =)=)F

(lrJ

G

e"

st

ddl --L tr-

st

(d

S

q_

G?

)u- = C ? a rF aJ


(q

-C

-;

CJG

tE-

r?l -q6 F c TE C

c

7W-t (:

CJ

.!_

ca "g

dr (C

--TS qD = ?(- (e) nq l\

Vlr"

F))

;=?

(?

(5q =-;iG

(e)

67

G: )lrc

"H 5),=q-

-lr? or \=< .5b(G(G q16

*

nHF"#4e 'iaX)) "ig,E(G ttryd'5D CJL:Si

ltcEcaEB \-\-L

5 d(< aq:!q

-iH

c "drD

@ -1=

F )t=

6

l="

cqd c rF

a (e F 6{

L5il

de

.;r SF

F"'c Daa6

-

Gv)b

G

g((

CJ -!5

(-

!lr"

?irtpc c=)cIG

u\b

,d

I tr"

*d:s G5

dG

G

)) G6

3G trlr"

6s

C

ttr" )<

G

f

C

?(-

e (lro (c

D-f!

p

}F E

lF

?

(oc

l<

Fd

G FZ (-

\F

t<

C

F" D ((G

nr. (lrf,

(tG -(d

)E (5

a (e F

G3

G

.i

))

e l/'J

C

F

(C

rP C n

CJ -{q

tlr"

(i;

3 ()S

C

?

e IrJ

(6 (6{

?

c

o .F (o

!

C

= o

L

qJ

o

o_ C L

o

lr CO O rr) O

\:i o N

o\ I

f.-

o,

\o \o

cO

$ N

o.i

I

f..-

N

o\ I

\o

o\

cO

N I

@t

O

\o

v-

N O

N

F

N

N O.

\o

l-.-

f.-cO f-.-

s,-

\o

o\ o\ o\

I

.N N

I

;-o

st LO

N O

r. F

CJ -6 O O

F--

@

\o <f \o

LO

rf

N N

o\

co LO

l-.-

O

LO

o\

Fi cO N N o\ O

cr')

oo

O LO

o

o\

N O

N O

lr"

sN N

IF

F

t/-

I

N O

F

I

I

N

O O

\o

LO

@

F

o

LO I

N

1G

e =

(CJ co

'6 6 (6

'De CA -1F

F F

(-o (6o G

O

trr"

l:F

rr)=

@

((C bG

-t ;3

rlcJ

q

(e)

C

)E? G (-

e

C CJ

e (E .TG

tru)

(F

G

a (e G{ C

(-

F

trtro

6

(lro

6

TG

@ -{=

C

(-

?

@

(G LG

CJ

F

-c

F

d6

(6:

P

(-

(-

)-

;d

C

@

e

;3

E 6

e G (e

G

cO

r,-

(

lr"

F

)) G

(F

G

C

G

c

(l/r

G

sf

r a

LO

rf

)a

(-

G G

a IrJ

D IG t--

<l

74


e. 5H E E F E E F E F"E .Frfikv5-cCE-Icr"=dtr! i

q CJ

-il1r"

le L)rdd LP @ (c l/o

C

G

:!

-A

-P.a

E

E'08,5 a.,E.E

,E 7

,PH F -(c -E,85'E --') ;j (F e F--D

V^E5E,2 EE F . a ? -= ,r F F,F.E ,E"E ,E q -P H F-E ,E:E 'f F ES E,EG.G:F $ ;F E (5 ? H fF H E rF E Ats E "= F ;E E-,T ="E

,E:

L\-

:J

..?

E H ),r""HE"E,foEA@=ElFs = 'E B F e s s n* 'E 6 q

-{t F ^i 9---g (>) ! a= rka tlC :f gq !)<th P .':

))

=;{-cFqSr)r-{gc'S)C E oS

= .q

(e) j 4 5 .! F rk,=bi:.eE.PV

E cr (? @ = -

-D !_ G ;

G: .; 116 ,2

d (r/: b

F

-tq<F )<

54CC

lr.

ult

r

-pcap5P"-(Fg-G)r"CJ"silcrp

5,

=

=o I

uJ

-d dCO

G

E'

"F -= EIC t/o

F

CA

7

l!rc s

.ri (v) |.*

cd r.c\l\o

Ln

@ cO

N(\ O

.o\ F--

t:-

od @ 9Lo==

@

O

N Lr)

.A.\E=F <i@Lr1YO c\c-)NO\O c\X.\1N

cO

|...

N O

JUH

l/-

F

\

.NYOtrAt \\ u)Jv\

!

"(:

c-

ts-6 L3!

(

.F

d

i-

v!6

rFq ^*

CJ

C

I

-(q

+=NcJ\o O 14 4 N = ."-P r';oo"c{

E

r'-sl dr. :S

o\@-)5dcr'l+@ rl-\cq'Orcqrr)sf F..- N $ Ln 'c\c{ro\rc\ \to\-!Nnts 9LOqUO\oOLn .l-*(dNrno\

cl

t <t c.)

o\

g.\Fg.\lg.\

5C)t;rc);-O

@

g 6 (6 .Eo' @ '[F

-

6

)E

C )a

@

IP

e p

C !G

CJ

c

E e

t-<

C

CG

P

q=d:t

C(

tr"

)

E7

C' OG

0=a

.FG d3?

bD

(a

@

!f,

-

4€ 'qG

C

G

.P d6

e

-:d (d {tr" : -:!g a--, =4E d<iJ "FF-C

e)

(-

F

aD

)!: e-

r*rD -

G

i: G

w

@

=e(=

t4(bg O\OdNcOEi

G))

p

:-

.(9-

ca

-

.F );

F a

+roLotoLoLo

u\b

r!

ae --r D qsg caG CG

CJ

(lr" lr"

G

4V)

G

;1

cO


G"e=

-rq e 5 S t{ E Ga s EoE,@ S B,sE

r - B B F -,['h"=

.tFd'erF@Elrf;rE

5"8 Eric E

=

1q3tj]n=#J=!,-G-

,E"7 "8,(SH,EF,fi.EZ

C" (C

tr!

C G

sEEF=eb=-?or(rr -!c cr :- E--L F -{c = F 5',S *GCG"FGCEccJ.C" D=;o-"eeP=(C'r")GF aqddd

,E'E,F'8E82:EE^<3'Eg aL" ac e- )L" F- ;5 ;6 G o_ c. c" S )

J

)

_

.(d

a.<

o4

u

_

0-6

L

G?

cI ci

E

C L

-c= :@

'(o

o Ll '6

-L

-O O-C

I

L'J

on

c'-

.9 ro

>'=

-C C

>L >) >o,

@

p

)E-

ne

1

e

t

U

;f

.-.:

)tIF

'6

(-6

-

o -LUr cJ tr) trr! oo"O\NLr) NLOt\oNtn rco Nd(\ U(\-U .\O)?

\o \o \o o\ !

\o

N O

sl

f'.-

sl

d'l a@ @

N N O I

frvlrE ;-O€L:-

lr"

F

o\

iG c'

a

sl N

v-

F

ffiHN

O\e N \o

:-..i

l!

t O\O<: C' F.-

N-i5 eoe

r , m'; =oOr. :rO?e

dd

= si

))

.:

cr)

XLrt

)&c

NN OO

UO Ls

s!il 5r q

FF

furHP Fd

:* @ E

e)

6 (6

(G

@ ,TF

e(F -e

'!De

rG

ry

.q o("

O.JOTLa) dG,

d3

c

G (

tr"

-p dEe (a

c

e

3 ac" (-

C

e

@

C C ))

=

G D )cG

-!_

(=

NG

oG

(-

YDL

3E

G

FG 5a qd

l

-

*q';c- -6

\OF--oOO\Oi LO

LO

=ed )F4

rc" g-

CC=CO (2mP

:/v

(

,,

-U

.qoE=a ;3

q

nd

E,G LO

Y UIU '=

-d= (9cl

5

=,"

utb

--MU ::=A> LUA L rr <L

-gd d<-

de

IN

'e-

E.

B

q F-

U

O<(o^

lroN-rz

4-

;- )) 5rg Gs -

(C )n

rr) rr)

)aD

N

a

ohi

-

E

3

sP

_f Lp^

C

C

vdT l(:e4 )5p N sr F

@

O(G

'b"

=',:- a

c

(d

F

ts'g

!G

o 6

w"

(G= 9*Gc; -r;

q=

-p d6

-

aLd +lts-)a

6

N v

NK}

;=EuFi.9

(e)ntshC sq;sq6. (d n \u!LbUA

L

(d

t-,

=aO-="E!Y

tn

\o

\o

76


-C

I q

-C

'6 I

LU

04

(o q)

Jq -=a ro o, '= _o

_c.

C

ij

tro toJ <_c 5B

..

;e

dd

o E o @)

=

(cJ .= (-

"t -=

dE I/!

F @

p

\O O\ LO NN \O

\o NN

\o l-* LO l--

\O

\o

++ fdi

iO rt..) OO

F.--

o

Ytr) l'.Lr)N

!?

ssH A6q

oco LO

F- _-! Lr)U Nr

N

'i

.F

!\

-= dEc

FF

*o6

-iDe

n );(lu

r==

vro(J U-(-)rIJro ,vp

o-

ro !!

1p srL 3)<u nd gG))N JU6 Gq

P.fi C7U

>()i

,7,c91 =6^rZ Ln-Yro NVM ^L

C

.aa?oSr dcta)dg n-g IC" P a;;;-+c (D:;\

ca

e C

;5 %* c!=tr)(A

X

oo 'd^ I

]9rGF (d (tir ;D (g =F({ ))s-

CJ

;f,? tn

C

o(G

N

\o

)dJ

q g L(=)E'q t-<E=Dq

3

-

^5

t'E"V'5rH -y

F"

r\ddE-d

,;

3

!>-

))

ld

ca

gdG"rl

-q6L;': CDGTEE6

)*b

:r

dL

q (

CJ" {(G

rmd Fed 63eh ria trr. l<fL lc =@6'= un rr

-==4-

))

:-

q"H)F

E

(=(cO .P d6

!d

(\e

4 oLa i EJ (U

-J

F

rIG))

-qru

=

Fe

r"r9-e!d

(>+q>d F.=w"FCJ (G:ECGG

a qJ :OU co (tr

b(G

-O

'r

'J-

fio

O

\d\

k=) (rr"

l

O

Lu

04 Li_

..t

L-aFO -G-6N oeGr-o ELTSLO

oc- ClF s;oqqgF

t,.dd

--v90-

c bc a

.A

ro glKj

)'

I

9sf \o sf sf O\N

O c') NJ ;. co

ry

ro

@ .TF

o\

R"\ -;

o -c)

B 6 (6

I

N

F

OO \o \o \O \O

@

cr'l

Ic

Ni

;D

g

=fica ;?oo d

F r

--dd-

{g;P r]-gd6 (FVq (6CJ.@ ="pdF cO

\o

oFq(F

tr

sFgozo (k -( aG, ( r^ A?(b

;-

-P n;<,

dd

!d

ssk!,q,

rl

\o

LO

\o

71


@

(C

l/o

c-

G

q 'ro !L

to U

L

o=

=o

{uP L ar E 6F

I

LIJ

..-:

(.O)

L

U

'YP

trar_ ojio

L

o\

@

\o

"F -= dE

IF

F

@

p

^l i\O O\ O\

cr) d-')

O\@

coo o\ -r. co 9!6 UO\

..N b<@ =@ dEr

r"

\o

Lr)N l-.- f.-@ t--O\$ rnd \o 1..co c.t Lr)rr-) tt OO

o\

=@ ,50

s\o I

rr)l--icqH @O\O\\ON t--@cool-.cOl.-N@N ttl +dcO\O$ l.-f-F--

c')

O \o \o

L' f-*

LN

cO

tr)

\o

O

O

(6

(-=

oo

co co co rr)tr)r)Lr)tr.} tttl

\o

co

F.-

co

OOOOO

BFF')SF

E ;I5 =:--HE E E'8

@ -6 6 (6

i4.s==Ne

'De

=

E

-

3ra"i;-6

'(t@

Loc=-tsGr"N

ErlE=5r(d oE-oF ,4" = cr F €f+-E.kc-d\o)={= --

,S,5€'H,F-8.,5 S A i" "EGilrGEFbgcqEC (-

;AF -

D

li'!

@

F E F

-p

e C

E

= e

,$ {lro F

p E

(vr

lr!

FeSaG,g;l tobldA':-i"i.d

'qSrEr=ZN;Vi,-rp ce(GF)c-oSqD+9rFGSc,u6-inqq q'baA-.c!:rca=P

eS

)e,5=IFD@

u5

e-q(iPnP\>z-a ta G':r'= _e" nlfnu-oj-@=;=-z=-q-,s(L-r)-'r(Lj)bt'=

a

s

\o \o

t.\o

@ \o

(/;"

,EE"P F er

7 3 7 ft 9 9crFc6";=eG(6(GG

IG

C

q

;E F= FP c. C l, E r!

cC

O(G

;6f,

e

IG

,E

d =--JFq=q

F

O\ \o

!1q-i--

F,E G ."c F'"=

,,5 O t--

"6 E k _E

E"E A tu) (trj (= =Ii- dt iiF (iD G

e"

i N 1..- f.-

-9" S (rr

(;3

;4e ;1" ee cO l.-

S l'.-

LO

l'--

7B


@

(G

t/o

(-

G

'6 I

LU

f.-

cO I

"t .F

co

f'-

dE

cO ra)

F

O

l/i

@

4

I

|t.-

\o O Lr) |-.-

c') LN I

O

cO

ss

c.t

N

\o I

c)

t--

o\ I

c)

cJ')

f.-cl')

LO

LO

I

O

I

O

\o

o\

\o o\

cr') @ N @ cl-)

cO

|.*

cO

Lo I

N ({')

O

rri cO LO c.l cos cn -6 cJ -6

N sl

I

LNN@LO d st d$iN il=id tttt cl l-\ot*NN co cr'l La) LO ttlr OOOO

f-o\ l-N

c.-)

C't

L.)

$ co LO

st c.')

LO

@

I

I

N N

co

a.)

Lr)

LO I

O

+o\ @@ O\ ioo tt N$ coN cO LO tt

(\e @O\\OLO i O\ N@\OO \oiiFtttt

I

li

\O

cO LO

O\

co N c.r cr)NcON co cq r1.) rn lrtt OOOO

cq Lo

+

O t-N O

o\

Lr)

c.)

c{-)

Lr)

I

co Lr) I

O

'6@ 6 (6

'iDe @

'nF

-e;

'E-E: € E E € € 7S"s==74,5-eEEE q q 'r "E 4 € ,H o!, .q ,E,,8 P,e ,2, F,E E = = E = E$ "E EE,EE € E uLF:'Eo_E"Po=,E=;,ErffyEE'" E. H,,=E E,EE E,E .n

F@)tE@@

'=

oz,

t/o

C bG ca

e c

E

-F

E

-,9

;8, -a,h

_a -b 6 E-"L

5

Z rF od E

rF

= 'EF.H' s, D "E ,E,d ,Z^;:"FE S.S,FE E c a tfi ro E E'= "h -A 'E' F z -F,S'i= C"-D lr"

tE

-

.E--cr"niFG_e;FXt=uoPdF@ "- ..E'F ',9 rF .6 E D rE a 6 e" F cr "i: - -aF '=''-a - : q. ;= :H -H, "H, 'H, 'H, .!9 +F E, E,

-s

.B 'E-A E o3,!{5 E==5 -A'c"H= si .d - -e F )E'e "qESoq'E 6'C ca F .f e "E !E F - - s 1g q rE E E + E = -E + y :5 A .5'F {5 eq ";,8 # ,E '9, ee = ': ,E ,E & "q "q "q € "g e "9, ,E "9,

-p d6 C

Ee

\Ol=COc|\OdNcOE-ta)\Of.-@O\O

o(G

79


E

o

q o o

-c. fo

@ <-

O

O Nq

(1J

!

.;ro c.)

NLO O\N

ro ct

+E.A o\clN

)E

F (d @ p

cq rn

<F

c.i

o\

A-EA

t/o

cr1 I

Otr)N +\OO OON c.}$d trl

N

o\ LO

cO

\j-

O

Lo

\o F.N0000 co cc) Lr) LO

sl-

o\ cO Lr')

tll

cr'l

tr')

cO LO

O

OOO

I

O

N @ N I

i

st st

f'-O\\OO@ Lr)\OO\O\O coH@\o@ tlll

ls

cr')

Lo

Lo d

o\

c') @

\o

@

N O N Lr)

LO

LO

oo

<l N o.'NNNN cc) co LoLonLoLo tl OOOOO

sf co

cr") S crl co

I

co I

c.)

O

O

(A

))

iso\ O\o\@ 3NN t.-ttt d

o

LO@N $$$

$<-$ Lr)tr)tr) tt OOO

CJ

{=

@

G

(CA

'6

-e

g

(6 'oe

D

(J

(d

.D d(G (-

;J

F

-e F D

6 )e F

ra

-e

e ca

q\u;;rprrruqtE"i#ts = :

F p

F (-

5q

-e

-5=

,= C bG q co

e E

-C

-e

G

,-a

F D

D

-e

CP

-e

G3

C

6

(e)

vD

);<" dL,

F"5

F

G4

Ee

F D !d

-a

G r6 C-

=

d=

r

E (CJ

(rr

(u)

(G

(G

N O\

cr') O\

(;!

(=

aene,,,=Er;HisP SE=e,F3"EaF;E "5'rEi=i(e)rdGFD il = (qf-=)(G'EE-cri{EG= -F.g-E g:-s{etro--p?rcr,'":lFe.cr t

cF

+,

E q -A = C

(irj

g, q =

,[, E--

a

.Es E:+ F Y ;

;{;s

= rE g€,# 3 tZ, 9 "4* (E tE.; E ; "s E * (rD .4 H ir" ei cP F 15 tr rF "6 = = = g E r = = = e oE E,€ fp ErE A -v='Z.c;F E A F.q a€ Z oS G,H E F Yc"@;E "E ( E *,8_; S€"ElE;S,E SoZ, = tE rfi- E F "! i E ; p (rr od aE 6 rfr :E ck "5 E 5,5 €,oH €, d, d, * B rff E,"E e, ts 5" 5, *, E ((B

cr

sl

O\

Lr)

o\

\o o\

f.-

o\

oOO\a O\O\Y

O

N O

cq$Lo\o OOOO +i-+


@

{C IF C

G

'fg I

LU

\o

3E "F = )& IF F IP ra

p

co

Oi r NO Ef6 NJ vr(J

c.)

@

N I

ca

@

N

\,-

o I

.-i \o

tr) \o tr) I

<-

El'

f.--

Lr)

@

oo

$ o

@N$ct') H(Ndi

r'* N

O

ls co cr')

-!J.\+

sf$cqN NNC]co $\f$$ tlll OOOO

l'--+@O\3N @O6si\o@ 00ooNNsco

ostF-ll t.-@oo\ @@NN NCOdN trll (\(\irr) NNLN$ CtNLOtr) S<fslsf ttll OOOO

'i

N-st

T+

r+

1

Y Yd OOOOOO

Yd

Y

++l-.-iNc{') \o\oro\oN\o NNiNI-.-N

f-* st LO 1..- O N LO t-N cOcOd tt ii\o LO Cr1 $ l-$coco tlt OOO

C.)

cO

@

E

6 (6

'Da

@ .TF

15

(?F==,8;=,5

e

[5

,!ro

F55"EE5"E(H-

G==#q-E#; aIQfrcaGq-bS -(q;5eJ

E"E,EcaoS,EQdc D

: S 5 Fdr€e)'E'5E-Frka.;4"

c !G

q e

C D (G

-1 Cj,

ca

C )p

.i

,s(O(G

f.-

O

]F" F E E IE. EE q 'E.'Eofi'E c1' ,d.\'E i t 9 ,3 F i ; e < d -

'E E iF?s=-?r=-cY?,igFEE,EEG D'fi E q B r= = qF

= )F oE"=F :c'; ""t6+aFrr" '8,[ F B E oF t=

P

E E.E E E E n5}}oE'=;oS i="E E StZ, i= 5 E oE" ,E'aP-(= t= t= 3'a'q._6

E-€qrrts'-x-ecocr==nEc,+(Gq

E ,5 'q S

tE H E E S

cocr\OHNcc)<tLO\Ol"-@O\OiN OOi-di+€-id-NNN dHsiididdtdi-ii

*,.=

d, d,"E

5,

'q

e E F .E 6

(q-

q b E c_ s 4 i =

5;-I.,":5'E.s E SoZo E F{H 3 * E 5 E,t'E "=E E'=.,8'S rG ,i= E"-5 Ee = =

Ee

B1


@

(C l/ro

(-

G

'6 I

LLI

\o \o

N

co

|t-

o\

N

.F -= dE

LO

.J

p

LO

EI

c.)

lr!

t

I

LO

o"

,ri o' co <t \tH<t tl NO\ OO\ f..- i +\o tl @@ OO

f-'-

N $t \:i !

c.) I

O

\it-* F..-

co I

N \o

$

co I

o\ N \o I

o

$ @ O

o

O \:t I

o\ \o

\o O o\ I

N

O

o\

O

o O

<t

I

l.*

I

@

o @

O

I

c) Lr) I

sr ro I

o\

$ \o |..I

O

Lr)

co

\o

00

N CJ -fr

N CJ -6

o.i

t--

oo

I

so\

\o

o\

o f.-I

co

$ \o F-I

t-.-

@

$ $ N $ r-O I

I

O @ N N \f I

o

ro f.t-I

o\ f-\o I

@

O

@d LO \O N+ lt N@ ETN r) d lt @@ OO

f--

\OO coN coo (\l N

\oI l.-

S\o El o\ LI 'r OO

@ @

LO

@

\o \o

co

N N

oi t-

LO

o\

f.-

c.l F*

o.

O

@

I

I

o

LO

\o

O

I

co 1..I

N f--

o\

OI

st \o o' \o I

@

ca -6 6 (6

';oa

ca '{F

e i/?g

? c

nrD

C

C bG

-q

ra

e

c

r 6 (-

= F

IG

e

G

ll)

nro

CJ

q

LG

c

G

(?

C-D

(7 ;D

t

6h C )

(G)\

-

6

F

uca

l )it

ca

C

C -a

cO

N

@

tG

-daf,

rr"

(irf

(c

(G

(F EI

N

LO

N

(G

.g

C

(u

(=

E

p

G

(-

(-

a

)=

j

u@

NF

(ur

e nr!

=)

(-

(-

(ir.f

;n

E F ))

E G

4e

CG

\o

F-

;1"

N

(?

nr"

(e)

c

.F

E

@

d=e 4U)

(c

(_

CP

j 6

s IG N

l/f Tlr!

p

(F (G G ;3" E" ;l (l/r (F

(;f

e

F

Irf

g

G (=

c F r6 il

-aD

C )n 4V) (;l G @

N

@ -{F

(l/] (G

o\

N

r G ))

7 !A E"

o c.)

C

))

(? C

o

ru

! C f

U

LL

o_ ro

G

(r/f

(F (c

;2" c.)

3

aCC

d=)

q

.F d;<"

CP

(lr"

G

-

(G

rtl

q

=

C'

"= ))

(c

e =

(-

G

)) q

T6

.D dcP (CD

C 5 G

tE ?tr" 6

IG

-

(G

F

q @

D

F tp .G 4U)

Ee

Ee

=?

N

c.)

\r co

cal

-

(G

F

q CE

F d

-C'

ir" F CG

='"(ea

!6

C

)1g

tr

F

(=

(G

cc)

ca

?G

.C LO

c.)

?J

r

,--)

!c

CJ

6

L _,n

C =

-c dF c=

6

c

CJ

a

'G

;E

CJ

a-

-

IG

a)c ir.

E" '=

aG EA

\o

l-*

co

@

Tir'

co

(G

r6 F

(?

(t/tr

E

a F

(G

D

.C

c

(irJ (G CP

n=

F

@

-e

dG'

;1"

Ea

@

o\

cc)

co

CP

F C )ir" 4u)

(;3 (G

;2"

O sl


i

ta UA

rd

u a

v

v

4v

Souurd0 : FrlJofll:uflUrl{l1U?JO{nrUUfl::ilfl1T-nO{vlul^rzuU1UytU1yt619r?Q{14?O/fl:{rwt}ltJ141UFtT U*le'inrusfir.Jtnur nruv Fr

n::ll f i: n olvufi'ruurrvu I :

6us fl

v

:il

:r:ivr:

n1

no

Yo

?{fiuafl:

u'ltJtl?fulJU UU9

u#tt rfr

(n na. )

lvru

daa

v

rvamS

d

o

u

u

d

,,lo1u'lufl1:6lun{1uF}fuufl::}]fl1:flo{vtuv!9lru1uvt1J'tvlan:u14{1,'rg) d

vo

u

d

u.a.1ufl6'r al'l6uau:{19uuvr :EitJoru?unTralufl{runfltsfE:ilnTin0{vlu?\9}n]'t1tvtlnv}an:uv{lj'rn

'lylufl't:{n d O

A

ulual]lJ'tu

I

a u 4

u'ru?1'1flfl91

u.a.ailu'r lCUi ururiererr yv

o

yo

ururair frrfimvroq

ururiuvri

I o

oram6:a 6

uFro']fl:il a

a

v

d

r

:o{zuoTu?um:aluffilunruuflT;}.rfrTflo{Y}u1\ruuTJvru1ilafl:1114{'1'19} UI t

zuo1u'l uig9

u fl

6

a

r

v

1:nal.JuvDfi 'lan: |tavY!Filu1fi

n

ufl

1v\}fl

d

ailar]:

fr'tirurunr:nrirrvrnluTa6uava'r:auLrfl sr v o

.

Y o

I

zuo'lu?unl:nailflfl14}J'lu uqd

ao:n

201u?un1:fl4il01u?un1:

riravaro

fr'eirurt;nr:nriurj:vtT d'lrfi'uduavtntoriru#uu'u5 Uq

aruylo{

ilo1u'1ufl1:naiilsruil:sa1u!!iluttavto}]a

o

a6us?.toovt't U

uluaitlfr cs9!

y

vo

ovvda

a

u1{?::ru1

d

ailflluljU a

-i

1u fl v! qN u'rvr lqc u ua v o{ I

Y o

Fl

fl

:

n1

: t{utjtj

v

l,u

n

Til n 1 :v\

6

4

9u

u'r

t

r

}.r

tI

u

d

201u?ufl'l:flnil.l'ruv!9}ru'1o{fifl1:lJ}Jtu$avtn:o1'tuo{nn1Tt}rflu u91q ov^Y9/Av

fi::Jn1:?\9}ru'tt}rlJu alun ta::Ja:1{Fl?1}Jtll}.r Lt?ntil1,u 9t

u1{6uavr:

naoprnrti 6aY\o

fi'rrarirr.lruo'ru?urr1: ouvl

aluny,rgllu'lvlu99t ttau o{F} n:n1: t{ullxr?lu fl :iln1:v!9rru]1,}.rlJu

u't{fi''ttuou't

ouauiuyt9t

y

a

-iyo

d

uflugr14ulflr,ro1u?un'l:flail{1ua{ta:}J0nFrfl:fl1:[{uljiltu da

a'lufi Tl9Iru'rvlu |ta vo{Frfi:n'l:t{ulJillju n:}.rfi't:?\9!u]lJill,u 9qt ^Ydu u.a.?uflfi'l

a:0ul.r6u

un?fl'lfi1:v'{9Llu11,il1Jut'lu1run1: ovuta

n:fl 1:rdutJS.rtJu a1ufl ?\91ru'rvruuauo{F} lqt

u6uuae|

u.a.rjiumd

iU

n:unl:fl

9}iu'rl,:Jtu

rlnitrnT :rfi'zuurtiltucirurcunrr U ! ouvta

alunv!9lrulvluuavodnn;n'r:Lnutiltu n:iln1:?\9Iru1tlJl,u i19 u.a.1Jet:n:'l

UO

1ofr',ui5

u ft?1'l f,i1:1\ 91ru1lJ1.r1'UlJ1U1 jq

rU

fl

',t:

ouu6

uav o{Fl fl :n1:t{ulJ:.rl,u ft:iln'l:1\9}ru'11,}.rlJu alunv{9}ru1ylu 111

u.a.dfilafi 119

rnjrLqrr:

rlnTtrnr:r,t'suurtuturJfrr.r-Gnr: dA

a1ufl v!aJu'lvlu LLav0{n n:fl 't:t{ulJ}.llJu fi:}]fl 't:y\lg}lu1til%u 19q

u.a.frflrnr

rrurJ:sfrvrE qu

rini rr eitin

n3il:sfirJ u1{o}lvl: laurn q

dd

u.a.uilvn?u d

9d

n r :rft'zu

fi'ou u

t1

ur t:r turJ

fr

rifr

nr:

u ua s a t ri n : n r : Li u ml rl u n : il n r : ?i'er u r

I il t u

rTnirrr:rvr,iuTuu'tuLtauuzuu anila.

rinrft'plurfr'nufllvlilo{vru an?\a.

d

?,tttiuuuav[:uut:u.1 q, v Avo

0uauirufr n u'l{fl 'lfluaul vq

ufld,{u99 uauu1vlr,r0lu't

u.a.rjium6

u

a Z,A

^ r7luiln5tfl

UO

uruuoer qU

ft

a

u fl

d

1:fl a:.t{lua{ La:ilo{Ftfl:n1:L{u1jillJu

t1,1 n1:v! 9xu'tlJx.rtJu'lJ1u1 9u

il fl 1:

1 ourrnr 2555 B3


คู่มือการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพฯ  
คู่มือการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพฯ  

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

Advertisement