Page 1

ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรชุมชนแบบบูรณำกำร กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน กิจกรรมที่ 1 พัฒนำอำสำพัฒนำชนบท 1.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน จังหวัด/อำเภอ (ผู้นำ อช.) รวมงบประมำณ 1.1.1 สนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบตั ิกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน ของผู้นำ อช. (ผู้นำ อช.) จังหวัดดำเนินกำร(ไตรมำส 3) เป้ำหมำย งบประมำณ(บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 1 โครงกำร 12,000 12,000 สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม -

รวม

1 โครงกำร

12,000

12,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรชุมชนแบบบูรณำกำร กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน 1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสตรี 1.2.1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถองค์กรสตรีในกำรบริหำรจัดกำร จังหวัด/อำเภอ ชุมชนแบบบูรณำกำรและขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน รวมงบประมำณ 1) เพิม่ ประสิทธิภำพคณะกรรมกำร 2) สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมตำมแผน โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและ พัฒนำสตรีอำเภอ กำรปฏิบตั ิกำรองค์กรสตรีในพืน้ ที่อำเภอ ขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสตรี อำเภอดำเนินกำร (ไตรมำส 1) อำเภอดำเนินกำร (ไตรมำส 2) เป้ำหมำย งบประมำณ(บำท) เป้ำหมำย งบประมำณ(บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 สพอ. มโนรมย์ 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 สพอ. วัดสิงห์ 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 สพอ. สรรพยำ 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 สพอ.สรรคบุรี 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 สพอ. หันคำ 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 สพอ. หนองมะโมง 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 สพอ. เนินขำม 30 คน 1วัน 11,800 2 กิจกรรม 10,000 21,800 รวม 240 คน 94,400 16 กิจกรรม 80,000 174,400


ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน 1.3 โครงการ ศอช. พัฒนาไทยร่วมใจพัฒนาชุมชน 1.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศอช.จ.และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศอช.ต. รวมงบประมาณ จังหวัด/อาเภอ 1) เพิม่ ประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศอช.จ. 2) สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศอช.ต. โครงการ ศอช. พัฒนาไทย จังหวัดดาเนินการ(ไตรมาส 2) อาเภอดาเนินการ(ไตรมาส 3) ร่วมใจพัฒนาชุมชน เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) (บาท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 20 คน 1วัน 14,000 14,000 สพอ. เมืองชัยนำท ๒๐ คน ๑ วัน 6,000 6,000 สพอ. มโนรมย์ ๒๐ คน ๑ วัน 6,000 6,000 สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม -

รวม

20 คน

14,000

2 ตาบล

12,000

26,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรชุมชนแบบบูรณำกำร กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน ๑.๔ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบมำตรฐำนงำนชุมชน 1.4.1 สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรประเมินผลและรับรองมำตรฐำนงำนชุมชน จังหวัด/อำเภอ ๑) สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และกำรขับเคลื่อน ๒)ประชุมคณะกรรมกำรระบบมำตรฐำนงำนชุมชนระดับจังหวัด รวมงบประมำณ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพชุมชน ในกำรประเมินผลและรับรองมำตรฐำนงำนชุมชน โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ จังหวัดดำเนินกำร(ไตรมำส ๒-๓) จังหวัดดำเนินกำร(ไตรมำส ๒-๔) ระบบมำตรฐำนงำนชุมชน งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) เป้ำหมำย เป้ำหมำย ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ รวม ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๔ รวม (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๑๖ หน่วยนับ ๒ ครั้ง 6,250 6,250 12,500 ๑๕ คน ๒ ครั้ง 5,000 5,000 10,000 22,500 สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม -

รวม ๑๖ หน่วยนับ ๒ ครั้ง

6,250

6,250

12,500

๑๕ คน ๒ ครั้ง

5,000

5,000

10,000

22,500


จังหวัด/อาเภอ

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม รวม

ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาแผนชุมชน กิจกรรมที่ 1 บูรณาการแผนชุมชน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบมาตรฐานแผนชุมชน ระดับตาบล 1.1 สร้างวิทยากรกระบวนการ 2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจระบบ 2.2 สนับสนุน/ส่งเสริมการ 2.3 ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานแผนชุมชน บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล รับรองมาตรฐานแผนชุมชน เข้าสู่ระบบมาตรฐานแผนชุมชน (ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน รวมงบประมาณ แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และคณะทางานประเมินมาตรฐานแผนชุมชน) กิจกรรมที่ 2 อาเภอดาเนินการ(ไตรมาส ๑) จังหวัดดาเนินการ(ไตรมาส ๒) อาเภอดาเนินการ(ไตรมาส ๒) จังหวัดดาเนินการ(ไตรมาส ๓) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) (บาท) 70 คน ๑ วัน 49,000 ๒๕ คน ๒ ครั้ง 34,000 83,000 ๔๐ คน ๒ วัน 19,000 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 ๓๐ คน ๒ วัน 14,000 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 ๓๐ คน ๒ วัน 14,000 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 ๓๕ คน ๒ วัน 16,700 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 4๐ คน ๒ วัน 19,000 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 ๔๐ คน ๒ วัน 19,000 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 ๒๐ คน ๒ วัน 9,500 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 ๑๕ คน ๒ วัน 8,350 ๒๐ คน ๑ วัน 4,988 4,988 122,904 ๒5๐ คน 119,550 70 คน ๑ วัน 49,000 ๑๖๐ คน 39,904 ๒๕ คน ๒ ครั้ง 34,000 122,904

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ ๑และ 2 ทั้งสิ้น (บาท) 83,000 23,988 18,988 18,988 21,688 23,988 23,988 14,488 13,338 242,454


ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชมุ ชน กิจกรรมที่ 1 หน่วยจัดการความรู้ชมุ ชน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชมุ ชนสู่ศูนย์เรียนรู้ชมุ ชนสมบูรณ์แบบ เคลื่อนที่ระดับจังหวัด (KM Mobile) รวมงบประมาณ จังหวัด/อาเภอ กิจกรรมที่ 1.2 สนับสนุนการออกหน่วย 2.1ศูนย์เรียนรูช้ ุมชนสมบูรณ์แบบ 2.2 ศูนย์เรียนรู้ชมุ ชนสมบูรณ์แบบ 2.3 ศูนย์เรียนรู้ชมุ ชนทั่วไป รวมงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนา ปี 2557 จัดการความรูช้ มุ ชนเคลือ่ นทีร่ ะดับจังหวัด (รักษาสถาพปี 2555-2556) กิจกรรมที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ชมุ ชน อาเภอดาเนินการ (ไตรมาส 3) จังหวัดดาเนินการ (ไตรมาส 2) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) (บาท) (บาท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 2 แห่ง 8 ครั้ง 7 คน 24,000 24,000 สพอ. เมืองชัยนำท 1 2,500 2,500 2,500 สพอ. มโนรมย์ 1 2,500 2,500 2,500 สพอ. วัดสิงห์ 1 2,500 2,500 2,500 สพอ. สรรพยำ 1 5,000 5,000 5,000 สพอ.สรรคบุรี 1 2,500 2,500 2,500 สพอ. หันคำ 1 2,500 2,500 2,500 สพอ. หนองมะโมง 1 30,000 30,000 30,000 สพอ. เนินขำม 1 5,000 5,000 5,000

รวม 2 แห่ง 8 ครั้ง 7 คน

24,000

1 แห่ง

30,000

2 แห่ง

10,000

5 แห่ง

12,500

52,500

76,500


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจนแบบบูรณำกำร กิจกรรมย่อยที่ 1 บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ กำรพัฒนำชุมชน กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐำน เขตเมือง กิจกรรมที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 1.1 บันทึกและ 1.2 นิเทศและตรวจสอบคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน กระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐำน เขตเมือง จังหวัด/อำเภอ ประมวลผลข้อมูลพืน้ ฐำน 1.2.1 นิเทศและตรวจสอบ 1.2.2 นิเทศและตรวจสอบ 2.1 ประชุมชี้แจงกำรบริหำร 2.2 ฝึกอบรมผู้บนั ทึกและ คุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล คุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล รวม กำรจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐำนแก่ ประมวลผลข้อมูลพื้นฐำนของ รวม พืน้ ฐำนระดับจังหวัด พืน้ ฐำนระดับอำเภอ งบประมำณ เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมำณ (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 2) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 2) กิจกรรมที่ 1 (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1) กิจกรรมที่ 2 งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 6 อำเภอ 24,000 24,000 18 คน 1 วัน 31,560 9 คน 1 วัน 18,500 50,060 สพอ. เมืองชัยนำท 4,573 เล่ม 27,438 1 อปท. 1,900 1,900 สพอ. มโนรมย์ 2,404 เล่ม 14,424 2 อปท. 3,500 3,500 สพอ. วัดสิงห์ 1,229 เล่ม 7,374 1 อปท. 1,800 1,800 สพอ. สรรพยำ 1,224 เล่ม 7,344 2 อปท. 3,500 3,500 สพอ.สรรคบุรี 859 เล่ม 5,154 1 อปท. 1,800 1,800 สพอ. หันคำ 1,855 เล่ม 11,130 2 อปท. 3,500 3,500 สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม -

รวม 12,144 เล่ม 72,864

8 อำเภอ

24,000

9 อปท.

16,000 40,000 18 คน 1 วัน

31,560

9 คน 1 วัน

18,500

50,060


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจนแบบบูรณำกำร กิจกรรมย่อยที่ 1 บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ กำรพัฒนำชุมชน กิจกรรมที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กิจกรรมที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกระบวนกำรกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 3.1 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 3.2 บันทึกและประมวลผล 3.3 นิเทศและตรวจสอบ 3.4 นิเทศและตรวจสอบ 4.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ 4.2 ฝึกอบรมกำรใช้งำน ข้อมูล จปฐ. คุณภำพกำรจัดเก็บ คุณภำพกำรจัดเก็บ รวม ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล รวม ข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ งบประมำณ คุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล ข้อมูล จปฐ. แก่ผู้บันทึกข้อมูล งบประมำณ กิจกรรมที่ 3 แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของตำบล กิจกรรมที่ 4

จังหวัด/อำเภอ

(อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 2) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 2) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 2)

เป้ำหมำย สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด

สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม

15,930 เล่ม

6,440 เล่ม 6,631 เล่ม 11,000 เล่ม 16,730 เล่ม 13,410 เล่ม

5,670 เล่ม 5,170 เล่ม

งบประมำณ (บำท) 159,300 64,400 66,310 110,000 167,300 134,100 56,700 51,700

เป้ำหมำย 15,930 เล่ม

6,440 เล่ม 6,631 เล่ม 11,000 เล่ม 16,730 เล่ม 13,410 เล่ม

5,670 เล่ม 5,170 เล่ม

(อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 1) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1)

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 8 อำเภอ 24,000 24,000 95,580 1 คณะ 3,000 257,880 8 ตำบล 796 คน 38,640 1 คณะ 3,000 106,040 6ตำบล 322 คน 39,786 1 คณะ 3,000 109,096 6ตำบล 333 คน 66,000 1 คณะ 3,000 179,000 7ตำบล 550 คน 100,380 1 คณะ 3,000 270,680 8 ตำบล 836 คน 80,460 1 คณะ 3,000 217,560 8 ตำบล 671 คน 34,020 1 คณะ 3,000 93,720 4ตำบล 283 คน 31,020 1 คณะ 3,000 85,720 3ตำบล 258 คน

รวม 80,981 เล่ม 809,810 80,981 เล่ม 485,886 8 อำเภอ

24,000

8 คณะ

งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) 58 คน 1วัน 72,260 72,260 79,600 79,600 32,200 32,200 33,300 33,300 55,000 55,000 83,600 83,600 67,100 67,100 28,300 28,300 25,800 25,800

24,000 1,343,696 50 ตำบล 4,049 คน 404,900 58 คน 1วัน 72,260 477,160


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจนแบบบูรณำกำร กิจกรรมย่อยที่ 1 บริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ กำรพัฒนำชุมชน กิจกรรมที่ 5 กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล จปฐ. กิจกรรมที่ 6 กำรบริหำรกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร พชช. 5.1 นำเสนอผลกำรพัฒนำ 5.2 นำเสนอผลกำรพัฒนำ 5.3 ส่งเสริมประสิทธิภำพ 5.4 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล 6.1 ประชุมคณะทำงำน จังหวัด/อำเภอ คุณภำพชีวิตของประชำชน คุณภำพชีวติ ของประชำชน ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรนำ สำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรจัดกำร รวม บริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในชนบทต่อสำธำรณชน ในชนบทต่อสำธำรณชน ข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ 5.4.1 พัฒนำหมูบ่ ำ้ นสำรสนเทศต้นแบบ งบประมำณ ระดับจังหวัด ระดับตำบล ระดับจังหวัด ของหน่วยงำนในระดับตำบล เพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวิต กิจกรรมที่ 5 (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 3) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 3) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 3) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1-4) งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 110 คน 1 วัน 71,750 ๑ ครั้ง 3 อปท. 6,000 1 หมูบ่ ำ้ น40คน1วัน 8,500 86,250 4 ครั้ง 25 คน 18,000 สพอ. เมืองชัยนำท 8ตำบลๆละ50คน1วัน 16,000 16,000 สพอ. มโนรมย์ 6ตำบลๆละ50คน1วัน 12,000 12,000 สพอ. วัดสิงห์ 6ตำบลๆละ50คน1วัน 12,000 12,000 สพอ. สรรพยำ 7ตำบลๆละ50คน1วัน 14,000 14,000 สพอ.สรรคบุรี 8ตำบลๆละ50คน1วัน 16,000 16,000 สพอ. หันคำ 8ตำบลๆละ50คน1วัน 16,000 16,000 สพอ. หนองมะโมง 4ตำบลๆละ50คน1วัน 8,000 8,000 สพอ. เนินขำม 3ตำบลๆละ50คน1วัน 6,000 6,000 -

รวม

50 ตำบล

100,000

110 คน 1 วัน

71,750 ๑ ครั้ง 3 อปท.

6,000

1 หมู่บำ้ น

8,500

186,250 4 ครั้ง 25 คน

18,000


ำนของคณะกรรมกำร พชช.

รวม งบประมำณ กิจกรรมที่ 6

(บำท) 18,000 -

18,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริ มสร้ดำกำรครั งขีดควำมสำมำรถของพลั มชนในกำรบริ หำของชุ ชน วิต และดูแลชีวิต กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงกำรกำรบริ หำรจั วเรือนยำกจนแบบบูงรชุณำกำร: ชี้เป้ำชีหวำรจั ิต ดจักำรและแก้ ดทำเข็มทิศไชีขปั วิตญบริ หำรจัดมกำรชี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจนแบบบูรณำกำร

จังหวัด/อำเภอ

1.1 ประชุมเตรียมควำมพร้อม 1.2 ประชุมเตรียมควำมพร้อม กำรดำเนินงำนระดับจังหวัด กำรดำเนินงำนระดับอำเภอ

(จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๑) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๓๐ คน ๑ วัน 9,160 สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม -

รวม ๓๐ คน ๑ วัน

9,160

กระบวนงำนที่ 1 ชี้เป้ำชีวิต 1.3 ประชำสัมพันธ์ 1.4 ฝึกอบรมสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรดำเนินโครงกำร ทีมปฏิบตั ิกำรตำบล

(อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๑) งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) 22,000 ๒๐ คน ๑ วัน 3,000 ๒๐ คน ๑ วัน 3,000 ๒๐ คน ๑ วัน 3,000 ๒๐ คน ๑ วัน 3,000 ๒๐ คน ๑ วัน 3,000 ๒๐ คน ๑ วัน 3,000 -

๑๒๐ คน ๑ วัน

18,000

-

1.5 ตรวจสอบและจำแนกสถำนะ

ครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำย

(อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๑) งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) 3 ตำบล ๒๑ คน ๑ วัน 7,200 ๓ ม. ๑ ครั้ง 1,320 2 ตำบล ๑๔ คน ๑ วัน 4,800 ๒ ม. ๑ ครั้ง 880 2 ตำบล ๑๔ คน ๑ วัน 4,800 ๒ ม. ๑ ครั้ง 880 8 ตำบล ๕๖ คน ๑ วัน 19,500 ๒๔ ม. ๑ ครั้ง 10,560 2 ตำบล ๑๔ คน ๑ วัน 4,800 ๒ ม. ๑ ครั้ง 880 1 ตำบล ๗ คน ๑ วัน 2,400 ๓ ม. ๑ ครั้ง 1,320

22,000 18 ทีม ๑๒๖ คน ๑ วัน

43,500

๓๖ ม. ๑ ครั้ง

15,840


รวม งบประมำณ กระบวนงำนที่ 1 (บำท) 31,160 11,520 8,680 8,680 33,060 8,680 6,720

108,500


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริ มสร้ดำกำรครั งขีดควำมสำมำรถของพลั มชนในกำรบริ หำของชุ ชน วิต และดูแลชีวิต กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงกำรกำรบริ หำรจั วเรือนยำกจนแบบบูงรชุณำกำร: ชี้เป้ำชีหวำรจั ิต ดจักำรและแก้ ดทำเข็มทิศไชีขปั วิตญบริ หำรจัดมกำรชี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจนแบบบูรณำกำร กระบวนงำนที่ 2 จัดทำเข็มทิศชีวิต 1. จัดทำ/ทบทวนแผนชีวิต ๒. มหกรรมกำรป้องกันและ (แผนพัฒนำครัวเรือนยำกจน แก้ไขปัญหำควำมยำกจน เป้ำหมำย )

จังหวัด/อำเภอ

รวม งบประมำณ

1. จัดเวทีบรู ณำกำร โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนชีวิต

กระบวนงำนที่ 3 บริหำรจัดกำรชีวิต 2. ประชุมคณะกรรมกำร 3. จัดคลินกิ แก้จนเพือ่ แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ให้คำปรึกษำอำชีพทำงเลือก รวม งบประมำณ

ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด (ศจพ.จ.)

(อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๑) กระบวนงำนที่ 2 (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) กระบวนงำนที่ 3

เป้ำหมำย สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม

๓ ม. ๑ ครั้ง ๒ ม. ๑ ครั้ง ๒ ม. ๑ ครั้ง ๒๔ ม. ๑ ครั้ง ๒ ม. ๑ ครั้ง ๓ ม. ๑ ครั้ง

งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) (บำท) 300 คน ๑ ครั้ง 358,000 1,320 880 880 10,560 880 1,320 -

รวม ๓๖ ม. ๑ ครั้ง 15,840 ๒๐๐ คน ๑ ครั้ง 358,000

(บำท) 358,000 1,320 880 880 10,560 880 1,320

เป้ำหมำย ๒๐ คน ๑ วัน ๒๐ คน ๑ วัน ๒๐ คน ๑ วัน ๒๐ คน ๑ วัน ๒๐ คน ๑ วัน ๒๐ คน ๑ วัน

373,840 ๑๒๐ คน ๑ วัน

งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) ๓๐ คน ๑ ครั้ง 3,250 5,000 70 คน ๑ ครั้ง 5,000 70 คน ๑ ครั้ง 5,000 70 คน ๑ ครั้ง 5,000 70 คน ๑ ครั้ง 5,000 70 คน ๑ ครั้ง 5,000 70 คน ๑ ครั้ง

30,000

๓๐ คน ๑ วัน

3,250

420 คน 1 ครั้ง

งบประมำณ (บำท) 23,000 23,000 23,000 23,350 23,000 23,000

(บำท) 3,250 28,000 28,000 28,000 28,350 28,000 28,000

138,350

171,600


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริ มสร้ดำกำรครั งขีดควำมสำมำรถของพลั มชนในกำรบริ หำของชุ ชน วิต และดูแลชีวิต กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงกำรกำรบริ หำรจั วเรือนยำกจนแบบบูงรชุณำกำร: ชี้เป้ำชีหวำรจั ิต ดจักำรและแก้ ดทำเข็มทิศไชีขปั วิตญบริ หำรจัดมกำรชี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจนแบบบูรณำกำร

1. ทีมปฏิบตั ิกำรตำบลติดตำมดูแล ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ของครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำย

จังหวัด/อำเภอ

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม

รวม

กระบวนงำนที่ 4 ดูแลชีวิต ๒. กำรนำเสนอผล กำรบริหำรจัดกำรชีวิตครัวเรือนยำกจน

(อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๓) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) ๓ ม. ๒ ครั้ง 2,640 ๒ ม. ๒ ครั้ง 1,760 ๒ ม. ๒ ครั้ง 1,760 ๒๔ ม. ๒ ครั้ง 21,120 ๒ ม. ๒ ครั้ง 1,760 ๓ ม. ๒ ครั้ง 2,640

(จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 4) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) 1๐๐ คน ๑ ครั้ง 45,600 -

๓๖ ม. ๒ ครั้ง

1๐๐ คน ๑ ครั้ง

31,680

45,600

รวม งบประมำณ กระบวนงำนที่ 4

รวม งบประมำณ ๔ กระบวนงำน

(บำท) 45,600 2,640 1,760 1,760 21,120 1,760 2,640

(บำท) 438,010 43,480 39,320 39,320 93,090 39,320 38,680

77,280

731,220


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

จังหวัด/อำเภอ

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงกำรขยำยผลหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ สร้ำงแกนนำหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมที่ 2 ขยำยผลหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1.1 ฝึกอบรมแกนนำหมู่บำ้ น 1. 2 กำรติดตำมและ 2.1 ส่งเสริมครอบครัวพัฒนำ 2.2 กำรเสริมสร้ำงระบบ 2.3 กำรเตรียมกำรเป็น เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประเมินผล รวม ในหมูบ่ ำ้ นเศรษฐกิจพอเพียง กำรบริหำรจัดกำรชุมชน หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวม งบประมำณ งบประมำณ

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

3.1 กำรทบทวนผลกำร 3.2 กำรเตรียมกำร หมูบ่ ้ำนและกิจกรรมสำธิต ขยำยผลสู่บำ้ นน้อง กำรดำรงชีวิตแบบพอเพียง

รวม งบประมำณ

(จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) กิจกรรมที่ ๑ (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๓) กิจกรรมที่ 2 (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) กิจกรรมที่ 3

งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๓๐ คน ๓ วัน 101,700 ๘ หมูบ่ ้ำน 10,000 111,700 สพอ. เมืองชัยนำท ๓๐ คน ๒ วัน สพอ. มโนรมย์ ๓๐ คน ๒ วัน สพอ. วัดสิงห์ ๓๐ คน ๒ วัน สพอ. สรรพยำ ๓๐ คน ๒ วัน สพอ.สรรคบุรี ๓๐ คน ๒ วัน สพอ. หันคำ ๓๐ คน ๒ วัน สพอ. หนองมะโมง ๓๐ คน ๒ วัน สพอ. เนินขำม ๓๐ คน ๒ วัน

เป้ำหมำย

รวม ๓๐ คน ๓ วัน 101,700 ๘ หมู่บ้ำน

งบประมำณ (บำท) 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

เป้ำหมำย ๓๐ คน ๔ วัน ๓๐ คน ๔ วัน ๓๐ คน ๔ วัน ๓๐ คน ๔ วัน ๓๐ คน ๔ วัน ๓๐ คน ๔ วัน ๓๐ คน ๔ วัน ๓๐ คน ๔ วัน

งบประมำณ (บำท) 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

เป้ำหมำย ๓๐ คน ๑ วัน ๓๐ คน ๑ วัน ๓๐ คน ๑ วัน ๓๐ คน ๑ วัน ๓๐ คน ๑ วัน ๓๐ คน ๑ วัน ๓๐ คน ๑ วัน ๓๐ คน ๑ วัน

10,000 111,700 ๒๔๐ คน ๘ ม. 150,400 ๒๔๐ คน ๘ ม. 520,000 ๒๔๐ คน ๘ ม.

งบประมำณ (บำท) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

(บำท) 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800

เป้ำหมำย ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน

งบประมำณ (บำท) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600

เป้ำหมำย ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน ๔ หมู่บ้ำน

งบประมำณ (บำท) 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600

(บำท) 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200

48,000 718,400 ๓๒ หมู่บ้ำน 492,800 ๓๒ หมู่บ้ำน 188,800 681,600


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมย่อยที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ชมุ ชน กิจกรรมย่อยที่ 3 เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ำยพัฒนำชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 จังหวัด/อำเภอ กิจกรรมที่ 1 โครงกำรแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 โครงกำรเชิดชูเกียรติ กีฬำเปตองชิงถ้วยพระรำชทำน รวม ผู้นำเครือข่ำยพัฒนำชุมชนดีเด่น รวม สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี งบประมำณ ประจำปี 2557 งบประมำณ (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 3) งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 10 คน 1 วัน 10,000 10,000 1 ครั้ง 6,000 6,000 สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม -

รวม

10 คน 1 วัน

10,000

10,000

1 ครั้ง

6,000

6,000

รวม งบประมำณ ทัง้ สิ้น (บำท) 16,000 -

16,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัด/อำเภอ 1.2 พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร 1.3 สร้ำงเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 1.4 สร้ำงเครือข่ำยกองทุนแม่ 1.5 พัฒนำและขยำยผลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนแม่ของแผ่นดินด้ำนกำรบริหำร 1. จัดตัง้ เครือข่ำยกองทุนแม่ 2. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมตำม ของแผ่นดินระดับจังหวัด 1 ประชุมแกนนำ อำสำสมัคร 2 สนับสนุนกำรดำเนินงำน รวม จัดกำรกองทุน ระดับ B และ C ของแผ่นดินระดับอำเภอ แผนของเครือข่ำยกองทุนแม่ฯ และคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมำณ (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 3) กิจกรรมที่ 1 งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 2รุ่นๆละ60 คน 1 วัน 81,400 40 คน 1 วัน 23,000 104,400 สพอ. เมืองชัยนำท 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850 สพอ. มโนรมย์ 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850 สพอ. วัดสิงห์ 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850 สพอ. สรรพยำ 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850 สพอ.สรรคบุรี 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850 สพอ. หันคำ 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850 สพอ. หนองมะโมง 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850 สพอ. เนินขำม 25 คน 1 วัน 3,750 1 รุ่น 4,100 40 คน 1 วัน 7,000 1 ศูนย์ 10,000 24,850

รวม 120 คน

81,400 8 รุน่ 200 คน

30,000

8 รุ่น

32,800

40 คน

23,000 8 รุ่น 320 คน 56,000

8 ศูนย์

80,000

303,200


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัด/อำเภอ 2.1 ประชุมเตรียมพื้นที่ สร้ำงควำมเข้ำใจ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร ขยำยควำมคิด พิชติ ปัญหำยำเสพติด คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนต้นกล้ำ รวม ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมำณ (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 1) กิจกรรมที่ 2 งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 100 คน 1 วัน 65,900 65,900 สพอ. เมืองชัยนำท ๓ กองทุน 60คน 1 วัน 10,500 10,500 สพอ. มโนรมย์ ๒ กองทุน 40คน 1 วัน 7,000 7,000 สพอ. วัดสิงห์ ๒ กองทุน 40คน 1 วัน 7,000 7,000 สพอ. สรรพยำ ๓ กองทุน 60คน 1 วัน 10,500 10,500 สพอ.สรรคบุรี ๓ กองทุน 60คน 1 วัน 10,500 10,500 สพอ. หันคำ ๓ กองทุน 60คน 1 วัน 10,500 10,500 สพอ. หนองมะโมง ๒ กองทุน 40คน 1 วัน 7,000 7,000 สพอ. เนินขำม ๒ กองทุน 40คน 1 วัน 7,000 7,000

รวม

1 รุ่น 100 คน

65,900

๒๐ กองทุน 400 คน

70,000

135,900

รวม งบประมำณ กิจกรรมที่ 1 และ 2 (บำท) 170,300 35,350 31,850 31,850 35,350 35,350 35,350 31,850 31,850

439,100


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ ๔ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิม่ ศักยภำพสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน กิจกรรมที่ 1 พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน กิจกรรมที่ 2 เพิม่ ศักยภำพเครือข่ำยกองทุนชุมชน จังหวัด/อำเภอ 1.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อน ๑.2 ขับเคลื่อนกิจกรรม ๒.1 เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำร ๒.2 จัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ รวมงบประมำณ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่คณะกรรมกำร เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ รวม เครือข่ำยกองทุนชุมชน เครือข่ำยกองทุนชุมชน รวม เพิม่ ศักยภำพ บริหำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน สถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน งบประมำณ งบประมำณ สถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๑) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๓0 คน 1 วัน 29,200 ๑ รุ่น 30,000 59,200 ๔0 คน ๒ วัน 65,000 ๔๐ คน ๑ วัน 15,000 80,000 139,200 สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม -

รวม

๓0 คน

81,400

๑ รุ่น

30,000

59,200

๑ รุ่น ๔0 คน

65,000

๑ รุ่น ๔0 คน

15,000

80,000

139,200


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ ๔ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมกำรดำเนินงำนกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร กิจกรรมที่ 2 จัดมหกรรม กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต เพิม่ ทักษะด้ำนกำรจัดทำบัญชี รวมพลคนออมทรัพย์ 3.2 ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ กำรผลิตระดับจังหวัด เพือ่ กำรผลิตจัดสวัสดิกำรชุมชน

จังหวัด/อำเภอ

(จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) ๒๐ กลุม่ ๔0 คน ๒ วัน 66,000 -

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม

รวม

๑ รุ่น ๒๐ กลุ่ม

66,000

(จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) ๑ วัน 60,200 -

๑ วัน

60,200

(จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) 1 รุน่ ๆละ ๔๐ กลุ่ม รุน่ ละ ๒ วัน 50,000 -

1 รุ่นๆละ ๔๐ กลุม่ รุ่นละ ๒ วัน

50,000

รวม งบประมำณ กิจกรรมที่ ๑-๓ (บำท) 176,200 -

176,200


จังหวัด/อำเภอ

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม

รวม

ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : ส่งเสริมให้ประประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของพลังชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำของชุมชน กิจกรรมหลักที่ ๔ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมกำรดำเนินงำนกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมสุขภำพกองทุนชุมชนด้ำนธรรมำภิบำล กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) 4.1 ส่งเสริมสุขภำพทำงกำรเงิน 4.2 ส่งเสริมสุขภำพทำงกำรเงิน 5.1 เพิม่ พูนประสิทธิภำพ กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ กำรผลิต กองทุนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน รวม กำรดำเนินงำนโครงกำร (กข.คจ.) งบประมำณ แก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒-๓) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส ๒-๓) กิจกรรมที่ ๔ (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 2) ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) งบประมำณ (บำท) งบประมำณ (บำท) งบประมำณ (บำท) (บำท) (บำท) 36 กลุ่ม 43,200 12,600 35 กองทุน 42,000 18,000 115,800 1 รุ่น 40 คน 2 วัน 50,000 -

36 กลุ่ม

43,200

12,600

35 กองทุน

42,000

18,000

115,800

40 คน 2 วัน

50,000


ขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)

รวม งบประมำณ กิจกรรมที่ ๕ (บำท) 50,000 -

50,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : พัฒนำศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน กิจกรรมหลัก เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย กำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 1 ศูนย์บริกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก(ศูนย์บริกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร)

จังหวัด/อำเภอ

1.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร ส่งเสริมกำรให้บริกำร ศูนย์บริกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 1) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท ๑ ศูนย์ 25 คน/กลุ่ม 2 วัน 35,000 สพอ. มโนรมย์ ๑ ศูนย์ 19 คน/กลุ่ม 2 วัน 26,600 สพอ. วัดสิงห์ ๑ ศูนย์ 19 คน/กลุ่ม 2 วัน 26,600 สพอ. สรรพยำ ๑ ศูนย์ 24 คน/กลุ่ม 2 วัน 33,600 สพอ.สรรคบุรี ๑ ศูนย์ 20 คน/กลุ่ม 2 วัน 28,000 สพอ. หันคำ ๑ ศูนย์ 15 คน/กลุ่ม 2 วัน 21,000 สพอ. หนองมะโมง ๑ ศูนย์ 18 คน/กลุ่ม 2 วัน 25,200 สพอ. เนินขำม ๑ ศูนย์ 20 คน/กลุ่ม 2 วัน 28,000

รวม ๘ ศูนย์ 160 กลุ่ม

224,000

1.2 กำรติดตำมสนับสนุน กำรดำเนินงำนของ เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) 8 อำเภอ/ศูนย์ 16,000 -

8 อำเภอ/ศูนย์

16,000

กิจกรรมที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิตของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ด้ำนกำรจัดทำแผนธุรกิจ

(บำท) 16,000 35,000 26,600 26,600 33,600 28,000 21,000 25,200 28,000

2.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร เพิม่ ประสิทธิภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ด้ำนกำรจัดทำแผนธุรกิจ (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) 35 คน 3 วัน 110,000 -

240,000

35 คน 3 วัน

รวม งบประมำณ กิจกรรมที่ ๑

110,000

รวม งบประมำณ กิจกรรมที่ 2 (บำท) 110,000 -

110,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : พัฒนำศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน กิจกรรมหลัก เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย กำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิตของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP กิจกรรมที่ 5 กำรจัดทำแผนและพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับอำเภอ จังหวัด/อำเภอ 3.1 เพิม่ ประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่ 3.2 เพิม่ ประสิทธิภำพ ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ พัฒนำชุมชนในกำรสนับสนุนผู้ผลิต ด้ำนกำรผลิตของผู้ผลิต รวม ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ผู้ประกอบกำร OTOP ด้ำนกำรผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP งบประมำณ ด้ำนกำรจัดทำแผนพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) กิจกรรมที่ 3 (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 1) งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๑ รุ่น 25 คน 2 วัน 61,000 2 รุ่น 671,000 61,000 สพอ. เมืองชัยนำท 123,430 20 คน 2 วัน 16,400 สพอ. มโนรมย์ 123,430 20 คน 2 วัน 16,400 สพอ. วัดสิงห์ 123,430 20 คน 2 วัน 16,400 สพอ. สรรพยำ 123,430 20 คน 2 วัน 16,400 สพอ.สรรคบุรี 123,430 20 คน 2 วัน 16,400 สพอ. หันคำ 123,430 20 คน 2 วัน 16,400 สพอ. หนองมะโมง 123,430 20 คน 2 วัน 16,400 สพอ. เนินขำม 123,430 20 คน 2 วัน 16,400

รวม ๑ รุ่น 25 คน 2 วัน

61,000

2 รุ่น

671,000

1,048,440

8 รุ่น 160 คน

131,200

รวม งบประมำณ กิจกรรมที่ 5 (บำท) 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400

131,200


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : พัฒนำศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน กิจกรรมหลัก เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย กำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 7 บันทึกและเผยแพร่ภมู ิปญ ั ญำท้องถิ่น กิจกรรมที่ 9 พัฒนำเยำวชนเพื่อกำรอนุรักษ์ กิจกรรมที่ 10 ประชำสัมพันธ์ จังหวัด/อำเภอ 7.1 สร้ำงภำคีกำรอนุรักษ์ 7.2 เวทีประชำคมเพื่อกำรอนุรักษ์ และสืบสำนภูมิปญ ั ญำท้องถิ่น สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด และสืบสำนภูมิปญ ั ญำท้องถิ่น และสืบสำนภูมิปญ ั ญำท้องถิ่น รวม 9.2 เพิ่มพูนทักษะเยำวชนด้ำนกำรอนุรักษ์ รวม (Provincial Star OTOP: PSO) รวม งบประมำณ และสืบสำนภูมิปญ ั ญำท้องถิ่น งบประมำณ ปี พ.ศ. 2556 งบประมำณ (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 3) กิจกรรมที่ 7 (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 3) กิจกรรมที่ 9 (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 3) กิจกรรมที่ 10 งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 1 รุ่น 22 คน 2 วัน 42,500 42,500 ๑ รุ่น ๔ คน ๗ วัน 187,280 187,280 1 รุ่น 100,000 100,000 สพอ. เมืองชัยนำท 1 ตำบล ๑๑ คน 1 วัน 7,900 7,900 สพอ. มโนรมย์ 1 ตำบล ๑๑ คน 1 วัน 7,880 7,880 สพอ. วัดสิงห์ 1 ตำบล ๑๑ คน 1 วัน 7,880 7,880 สพอ. สรรพยำ 1 ตำบล ๑๑ คน 1 วัน 7,880 7,880 สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ 1 ตำบล ๑๑ คน 1 วัน 7,880 7,880 สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม 1 ตำบล ๑๑ คน 1 วัน 7,880 7,880 -

รวม 1 รุ่น 22 คน 2 วัน 42,500

๖ ตำบล ๖๖ คน

47,300

89,800

๑ รุ่น ๔ คน ๗ วัน

187,280

187,280

1 รุ่น

100,000

100,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : พัฒนำศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน กิจกรรมหลัก เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย กำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมกระบวนกำรเครือข่ำยองค์ควำมรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO) สู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

จังหวัด/อำเภอ

11.1 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยองค์ควำมรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO) จังหวัด

(จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) งบประมำณ เป้ำหมำย (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สพอ. เมืองชัยนำท สพอ. มโนรมย์ สพอ. วัดสิงห์ สพอ. สรรพยำ สพอ.สรรคบุรี สพอ. หันคำ สพอ. หนองมะโมง สพอ. เนินขำม

รวม

1 วัน 20 คน

23,000

-

-

1 วัน 20 คน

23,000

กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด

11.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร 11.3 พัฒนำผลิตภัณฑ์ 12.1 OTOP MOBILE จัดทำแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดย รวม TO THE FACTORY AND FESTIVAL รวม และพัฒนำศักยภำพกลุม่ ผู้ผลิตชุมชน เครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด งบประมำณ งบประมำณ (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) กิจกรรมที่ 11 (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 2) กิจกรรมที่ 12 งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 54 คน 62,100 26 กลุ่ม 332,800 417,900 2 ครั้ง 170,000 170,000 -

54 คน

62,100

26 กลุ่ม

332,800

417,900

2 ครั้ง

170,000

170,000


ทะเบียนกำรจัดสรรงบประมำณกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 แผนงำน : สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์และฟืน้ ฟูประชำธิปไตย โครงกำรเวทีประชำเสวนำหำทำงออกประเทศไทย กิจกรรมหลัก เผยแพร่ผลกำรจัดเวทีประชำเสวนำหำทำงออกประเทศไทย

1. กิจกรรมฝึกอบรม วิทยำกรระดับตำบล

โครงกำรเผยแพร่ผลกำรจัดเวทีประชำเสวนำหำทำงออกประเทศไทย 2. กิจกรรมประชุมชี้แจงระดับหมู่บำ้ น 2.1 คชจ.กำรขยำยผล 2.2 กำรติดตำม/สนับสนุน 2.3 กำรติดตำม/สนับสนุน ระดับหมู่บำ้ น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด

รวม จังหวัด/อำเภอ งบประมำณ (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 1-2) (อำเภอดำเนินกำร ไตรมำส 1-2) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1-2) (จังหวัดดำเนินกำร ไตรมำส 1-2) ทั้งสิ้น งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 1 วัน 50 ตำบล 150 คน 90,000 8 อำเภอ 8,000 495 หมู่บำ้ น 52,500 150,500 สพอ. เมืองชัยนำท 82 หมู่บำ้ น 49,200 1 คณะ 5,950 55,150 สพอ. มโนรมย์ 35 หมู่บำ้ น 21,000 1 คณะ 2,550 23,550 สพอ. วัดสิงห์ 47 หมู่บำ้ น 28,200 1 คณะ 3,400 31,600 สพอ. สรรพยำ 54 หมู่บำ้ น 32,400 1 คณะ 3,900 36,300 สพอ.สรรคบุรี 92 หมู่บำ้ น 55,200 1 คณะ 6,700 61,900 สพอ. หันคำ 96 หมู่บำ้ น 57,600 1 คณะ 7,000 64,600 สพอ. หนองมะโมง 41 หมู่บำ้ น 24,600 1 คณะ 3,000 27,600 สพอ. เนินขำม 48 หมู่บำ้ น 28,800 1 คณะ 3,500 32,300

รวม 1 วัน 50 ตำบล 150 คน 90,000

495 หมู่บำ้ น

297,000

8 คณะ

36,000

8 อำเภอ

8,000

2.4 ผลิตเอกสำร กำรประชุมระดับหมู่บำ้ น

495 หมู่บำ้ น

52,500

483,500

Jadsan2557