Page 1

ฐานข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


สารบัญ หน้า 1. บทนา 1.1 ความสาคัญของพื้นที่ศึกษา 1.2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.3 กระบวนการศึกษา 1.4 ขอบเขตการศึกษา 1.5 กาหนดการการดาเนินงาน 2. สภาพทั่วไปของพื้นที่ 2.1 ตาแหน่งที่ตั้งและการเข้าถึง 2.2 ประชากร 2.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 2.3.1 ภูมิประเทศ 2.3.2 ธรณีวิทยา 2.3.3 ภูมิอากาศ 2.3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2.3.1 คุณภาพน้า 2.3.2 คุณภาพดิน 2.3.3 คุณภาพอากาศ 2.3.4 คุณภาพเสียง 2.5 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน 3. สภาพทั่วไปด้านกายภาพ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.2 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 3.2.1 การคมนาคม - ทางบก - ทางน้า 3.2.2 เส้นทางคมนาคมผ่านสถานที่สาคัญ และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3.3 สถานที่สาคัญในชุมชน


สารบัญ หน้า 4. สภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ 4.1 ฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน 4.1.1 เกษตรกรรม 4.1.2 อุตสาหกรรม 4.1.3 พาณิชยกรรมและบริการ 4.2 อาชีพและรายได้ของประชากร 4.3 เศรษฐกิจชุมชน 4.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐ 4.5 ราคาที่ดิน


ฐานข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 1. บทนา 1.1 ความสาคัญของพื้นที่ศึกษา ย้อนอดีตกาลทางการได้ให้ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกพริกไทยเพื่อส่งผลผลิตให้กับส่วนกลาง (หลวง) จึง เป็นที่มาของชื่อตาบลสวนพริกไทย จากชุมชนที่เต็มไปด้วยสวนพริกไทยมาตั้งแต่อดีตกาล ปัจจุบันไม่มีเหลือให้ได้ เห็นแล้ว แต่ชุมชนยังคงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมลายูซึ่งยังมีปรากฏในปัจจุบัน และอีกหนึ่ง ในจุดเด่นของชุมชนสวนพริกไทย คือ มีการใช้ภาษามลายูในชุมชนมุสลิม การดาเนินชีวิตในชุมชนสวนพริกไทยเป็น แบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การตั้งบ้านเรือนตามริมคลองของชุมชน ผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ อีก ทั้งยังมีพื้นที่สีเขียวและอากาศอันบริสุทธิ์ พร้อมให้ทุกท่านที่สนใจเข้ามาสัมผัสบรรยากาศชุมชนบ้านสวนใจกลาง เมืองจังหวัดปทุมธานี 1.2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา จุดมุ่งหมายของการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทาโครงการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน การทางานร่วมกับชุมชน จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนสวนพริกไทย หมู่ที่ บ้านปลายคลองบาง 8 สิงห์ เพื่อเป็นแนวทางนาร่องก่อนที่จะวางแผนพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง ตาบลสวนพริกไทยต่อไป โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับชุมชนสวนพริกไทยที่มหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจไว้หรือข้อมูล จากองค์การบริหารส่วนตาบลพริกไทยได้เก็บข้อมูลไว้ และทาการเก็ บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในหมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะนาเสนอข้อมูลในประเด็น สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพทั่วไปด้านกายภาพ และสภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ ของหมู่บ้าน ซึ่ง สามารถนา ข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสินค้าที่ชุมชน ผลิตขึ้นมา และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชนได้ต่อไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย ในรูปแบบหนังสือ ออนไลน์ ห รื อ E-Book และภาพนิ่ ง (Infographics) แผ่ น ที่ ชุ ม ชน ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในชุมชน ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นมา และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชนได้ต่อไป 2) เพื่อให้เกิดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิ บัติผ่านการทางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง แวดล้อม การจัดทาแผนที่ของชุมชน และแผนที่การใช้


ประโยชน์ที่ดิน มาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนซึ่งเป็นการนาชิ้นงานและกิจกรรมในรายวิชาของนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 1.3 กระบวนการศึกษา กระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการเชิง สารวจ (Survey study) ดาเนินการเก็บข้อ มูล ชุ มชนทุ ก ด้ า น ครอบคลุมทั้งด้านประวัติชุมชน ผู้นาชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สาคัญ การประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม เศรฐกิจ รวบรวมทั้งข้อมูลและรูปภาพของชุมชน เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลชุมชนจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่มีเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆ จากนั้นคณะผู้จัดทานาข้อมูลทุติยภูมิมาจัดสรรแบ่งหัวข้อในการหาข้อมูล เพิ่มเติม โดยจะทาให้ได้รับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการลงพื้นที่หาข้อมูลจากชุมชนโดยตรง เช่น การ สัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและประชาชน และยังได้ข้อมูลชุมชนจากการวิจัยของครูในท้องถิ่นอีกด้วย กระบวนการเชิงสารวจ (Survey study)

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)

ข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง

ข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์

ข้อมูลจากการวิจัยชุมชนของ บุคคลอื่น

ข้อมูลจากการวิจัยชุมชนของ บุคคลในชุมชน

ภาพที่ 1 กระบวนการศึกษาฐานข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561


1.4 ขอบเขตการศึกษา การเก็บข้อมูลชุมชนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยเจาะจงพื้นที่ หมู่ 8 บ้านคลอง บางสิงห์ ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึง 10 สิงหาคม 2561 เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาเป็น สื่อ E-book เพื่อการนาเสนอข้อมูลของชุมชนในรูปแบบที่มีการจัดเรีย งข้อมูลและรูปภาพที่เข้าถึงได้ง่ายและมี ความสวยงาม และมอบให้ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นสื่อเสนอภาพรวมชุมชนสาหรับการจัดตั้งเป็น หมู่บ้านท่องเที่ยวต่อไป 1.5 กาหนดการการดาเนินงาน ตารางที่ 1 กาหนดการการดาเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 ระยะเวลาดาเนินงาน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม เดือนสิงหาคม 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานฝ่ า ยงาน บริการวิชาการและพั นธกิ จ สัม พันธ์ เพื่ อ วาง แผนการดาเนินงาน 2 จัดทาโครงการเพื่อขอเสนออนุมัติ 3 ติดต่อประสานงานกับชุมชน 4 เตรียมเอกสารและเครื่องมือต่างๆ ในการเก็บ ข้อมูลในชุมชน 5 ดาเนินโครงการสารวจฐานข้อมูลชุมชน 6 สรุปผลโครงการ 2. สภาพทั่วไปของพื้นที่ 2.1 ตาแหน่งที่ตั้งและการเข้าถึง ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8.731 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,456 ไร่ มีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ระยะห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองปทุมธานีประมาณ 11 กิโลเมตร ติดกับสานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปทุมธานี ระยะทางจากดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประมาณ 30 กิโลเมตร


อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับตาบลบางพูด ทิศใต้ ติดกับตาบลบางพูนและตาบลบ้านกลาง ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลเมืองคลองหลวง ทิศตะวันตก ติดกับตาบลบ้านกระแชง และตาบลบ้านกลาง เขตการปกครอง มีจานวนหมู่บ้านมี 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองนา หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางสิงห์ หมู่ที่ 3 บ้านบางหลวง หมู่ที่ 4 บ้านคลองเปรม หมู่ที่ 5 บ้านบางเลียบ หมู่ที่ 6 บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านสวนพริกไทย หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ทั้ง 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนพริกไทยทั้งหมดและไม่มีท้องถิ่นอื่นในเขต องค์การบริหารส่วนตาบล


2.2 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น จานวน 8,559 คน แยกเป็นชาย 4,193 คน หญิง 4,366 คน จานวน ครัวเรือน 3,062 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2558) ตารางที่ 2 จานวนประชากร/ครัวเรือนของตาบลสวนพริกไทย (ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2556) จานวนประชากร หมู่ที่/บ้าน จานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1. บ้านคลองนา 325 310 635 208 2. บ้านคลองบางสิงห์ 189 193 382 113 3. บ้านคลองบางหลวง 802 887 1,689 611 4. บ้านคลองเปรมประชากร 1,027 1,090 2,117 727 5. บ้านบางเลียบ 509 530 1,039 309 6. บ้านต้นโพธิ์ 472 475 947 295 7. บ้านสวนพริกไทย 276 249 525 174 8. บ้านปลายคลองบางสิงห์ 458 494 952 265 รวม 4,058 4,228 8,286 2,702

2.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 2.3.1 ภูมิประเทศ พื้นที่ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของ แม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ซึ่งไหลผ่านใจกลางจังหวัดปทุมธานี มีคลองสาขาที่แยกออกจากแม่น้าเจ้าพระยา และ แยกเป็นคลองซอยไหลผ่านอาณาบริเวณต่างๆ โดยปกติระดับน้าในแม่น้าเจ้า พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย ประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และ ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา 2.3.2 ธรณีวิทยา พื้นที่ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นกรด ปานกลางถึงเป็นกรดจัด และมีลักษณะของดินเปรี้ยวดิน มีลักษณะเป็นดินเหนียวจัดทาให้การระบายน้าไม่ดี และ การไหลบ่าของน้าผิวดินช้า ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกล่าวทาให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิต ต่า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาว หรือปูนมาร์ล ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดี ขึ้น


2.3.3 ภูมิอากาศ พื้นที่ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศ สูงจาก ระดับน้าทะเลปานกลาง 6 เมตร มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง อากาศจะชุ่มชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ที่นาความชุ่มชื้นมาสู่พื้นที่ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส ซึ่ง อากาศค่อนข้างร้อน ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,375 มม. ฝนตกมากสุดในเดือน กันยายน 2.3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้ามีแหล่งน้าที่เป็นคลองธรรมชาติ จานวน 11 แห่ง และคลองประปา 1 แห่ง และ มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้น จานวน 9 แห่ง (หมู่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ มี 2 แห่ง) ด้านทรัพยากรป่าไม้ มีแหล่งที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ 50 ไร่ ถูกบุกรุก/ทาลาย 10 ไร่ และแหล่งที่เป็น พื้นที่สาธารณะ 1 ไร่


2.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ที่ต้องดาเนินการคือปัญหาขยะมูล ฝอย เนื่องจากยังเป็นแหล่งรวมประชากรแฝงอีกจานวนมาก เช่น ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักศึกษา แรงงานใน โรงงาน อุ ต สาหกรรม ตลอดจนผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารตามตลาดนั ด และร้ า นค้ า เป็ น ต้ น ร้ อ ยละของปั ญ หาด้ า น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตาบลสวนพริกไทยมีดังนี้ ปัญหาคุณภาพดินร้อยละ 12.5 ปัญหาคุณภาพน้า ร้อยละ 50.0 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินร้อยละ 12.5 และปัญหาการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมร้อยละ 25.0

2.4.1 คุณภาพน้า พื้นที่การเกษตรบริเวณ หมู่ที่ 8 ตาบลสวนพริกไทย พึ่งพาอาศัยน้าจากระบบชลประทานซึ่งมีการ จัดการน้าโดยใช้ประตูน้ากั้นทั้งสองฝั่ง คือ ทิศตะวันตกฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา และอีกฝั่งคือฝั่งคลองเปรมประชากรซึ่ง อยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งคุณภาพน้าในแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลางบริเวณจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพพอใช้ ดังภาพ


ภาพที่ 2 คุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยา ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2561 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าของกรมควบคุมมลพิษ รหัส CH17 สามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีค่าดัชนีคุณภาพน้า (Water Quality Index, WQI) 66 โดยมีค่าออกซิเจนละลาย 5.6 มิลลิกรัมต่อ ลิตร (ค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน ไม่ เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 3,300 MPN/100 มิลลิลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20,000 MPN/100 มิลลิลิตร) ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม (FCB) 450 MPN/100 มิลลิลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4,000 MPN/100 มิลลิลิตร) และปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) 0.47 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) และสถานีรหัส CH16.1 จุดสูบน้าดิบเพื่อการ ประปาสาแล ต.บ้านกระแซง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี มีค่า WQI 68 ออกซิเจนละลาย 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร BOD 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร TCB 9,400 MPN/100 มิลลิลิตร FCB 1,100 MPN/100 มิลลิลิตร และ NH3-N 0.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จากค่าการตรวจวัดดังกล่าว คุณภาพน้าบริเวณจังหวัด ปทุมธานีจัดอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ จากการสารวจพื้นที่คลองบางสิงห์บริเวณ หมู่ 8 ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้กาหนด พื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อทาการวิเคราะห์คุณภาพน้า 3 จุด ได้แก่ บริเวณต้นน้า บริเวณกลางน้าหรือบริเวณที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้า และบริเวณท้ายน้าของคลองบางสิงห์ ดังตาราง


ตารางที่ 3 ตาแหน่งเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพน้า ตาแหน่ง 1. ต้นน้า 2. กลางน้า 3. ท้ายน้า

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 14◦1'11"N 100◦35'38"E 14◦1'4"N 100◦35'23"E 14◦1'0"N 100◦35'11"E

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ทาการเก็บตัวอย่างน้าในคลองบางสิงห์ หมู่ที่ 8 เพื่อทาการวิเคราะห์คุณภาพน้า ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (Test kits) ซ้าตาแหน่งละ 3 ครั้ง ดังภาพ

ภาพที่ 3 ทาการวิเคราะห์คุณภาพน้าจากคลองบางสิงห์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในการวิเคราะห์ คุ ณภาพน้ าคลองบางสิง ห์ หมู่ที่ 8 ทาการทดลองโดยใช้ Test kits ตรวจวั ด ตัวอย่างน้าที่ทาการเก็บจากต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยทาการทดลองซ้าตาแหน่งละ 3 ครั้ง พารามิเตอร์ที่ ท าการวิ เ คราะห์คุ ณ ภาพน้ า ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) ค่ า ออกซิ เ จนละลาย (DO) ฟอสเฟต (PO43-) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ไนเตรทไนโตรเจน (NO3--N) ความกระด้างทั้งหมด และค่าการนาไฟฟ้า (EC) ซึ่ง ได้ผลการวิเคราะห์โดยสรุป ดังตาราง


ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าคลองบางสิงห์บริเวณ หมู่ 8 (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) ตาแหน่ง

ครั้งที่

pH

DO (มก./ล.)

ฟอสเฟต (มก./ล.)

แอมโมเนีย (มก./ล.)

ค่ามาตรฐานคุณภาพ 5-9 ≥2 0.5 น้าในแหล่งน้าผิวดิน 1 6.5 6 0.1 4.0 2 6.5 6 0.1 4.0 ต้นน้า 3 6.5 6 0.1 4.0 ค่าเฉลี่ย 6.5 6 0.1 4.0 1 6.5 4 0.1 4.0 2 6.5 4 0.1 4.0 กลางน้า 3 6.5 4 0.1 4.0 ค่าเฉลี่ย 6.5 4 0.1 4.0 1 6.5 2 0.1 4.0 2 6.5 2 0.1 4.0 ท้ายน้า 3 6.5 2 0.1 4.0 ค่าเฉลี่ย 6.5 2 0.1 4.0 หมายเหตุ มก./ล. คือ มิลลิกรัมของสารต่อปริมาณน้าตัวอย่างหนึ่งลิตร ppm CaCO3 คือ ส่วนในล้านส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนต

ไนเตรท (มก./ล.)

ความ กระด้าง (ppm CaCO3)

การนา ไฟฟ้า (S/cm)

5.0

-

-

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 225.0 232.5 222.5 225.0 225.0 224.2

821.2 821.1 821.4 821.2 824.1 824.4 824.0 824.17 814.4 814.3 814.4 814.4

S/cm คือ ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร

บริเวณต้นน้า ตาแหน่งการเก็บตัวอย่างน้าบริเวณต้นน้าอยู่ช่วงลาคลองบางสิงห์ หมู่ที่ 8 ซึ่งอยู่ใกล้ประตูน้าฝั่ง คลองเปรมประชากร ณ ละติจูดที่ 14 องศา 1 ลิปดา 11 พิลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 องศา 35 ลิปดา 38 พิลิปดาตะวันออก ดังภาพ


ภาพที่ 4 จุดเก็บตัวอย่างน้าบริเวณต้นน้าคลองบางสิงห์ หมู่ที่ 8 (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าบริเวณต้นน้ามีค่าการตรวจวัด ดังนี้ 1. ออกซิเจนละลาย (DO) ไม่ต่ากว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.5 อยู่ในช่วงความเป็นกรดเล็กน้อย (ค่ามาตรฐาน 5-9) 3. ฟอสเฟต มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 4. แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 5. ไนเตรทไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 6. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 225.0 ppm จัดเป็นน้ากระด้าง 7. ค่าการนาไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 821.23 S/cm บริเวณกลางน้า บริเวณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าหรือบริเวณกลางน้า คือ บริเวณร้านค้า ณ ละติจูดที่ 14 องศา 1 ลิปดา 4 พิลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 องศา 35 ลิปดา 23 พิลิปดาตะวันออก


ภาพที่ 5 จุดเก็บตัวอย่างน้าบริเวณกลางน้า (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) บริเวณช่วงกลางของลาคลองมีค่าการตรวจวัด ดังนี้ 1. ออกซิเจนละลาย (DO) ไม่ต่ากว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ น้าแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.5 อยู่ในช่วงความเป็นกรดเล็กน้อย (ค่ามาตรฐาน 5-9) 3. ฟอสเฟต มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 4. แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 5. ไนเตรทไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 6. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 232.5 ppm จัดเป็นน้ากระด้าง 7. ค่าการนาไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 824.14 S/cm


บริเวณท้ายน้า เป็นตาแหน่งที่อยู่บริเวณไกลจากแหล่งต้นน้าไปทางฝั่งประตูน้าที่จะออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา ณ ละติจูดที่ 14 องศา 1 ลิปดา 0 พิลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 องศา 35 ลิปดา 11 พิลิปดาตะวันออก ดังภาพ

ภาพที่ 6 จุดเก็บตัวอย่างน้าบริเวณท้ายน้า (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) บริเวณท้ายน้ามีค่าการตรวจวัด ดังนี้ 1. ออกซิเจนละลาย (DO) ไม่ต่ากว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นค่าน้อยสุดที่ยอมรับได้ 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.5 อยู่ในช่วงความเป็นกรดเล็กน้อย (ค่ามาตรฐาน 5-9) 3. ฟอสเฟต มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 4. แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 5. ไนเตรทไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 6. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 224.2 ppm จัดเป็นน้ากระด้าง 7. ค่าการนาไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 814.37 S/cm พื้นที่ตาบลสวนพริกไทยตั้งอยู่ในเขตควบคุมและอนุรักษ์แหล่งน้าดิบเพื่อการประปานครหลวง สาหรับจึงไม่อนุญาตให้มีการตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้าทิ้งประกอบด้วย สารเป็นพิษประเภทโลหะ


หนัก วัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นพิษ และไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่ มีปริมาณน้าทิ้งเกินกว่าวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันคุณภาพน้าคลองบางสิงห์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เนื่องจากค่าความเป็นกรดด่าง ค่อนข้างเป็นกลางค่อนไปทางกรดเล็กน้อย ที่ระดับ 6.5 มีระดับออกซิเจนละลายน้าในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมีค่า ระหว่าง 2.0 ถึง 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าลดลงตามลาดับจากต้นน้าไปยังปลายน้า สาเหตุที่ปริมาณออกซิเจน ลดลงคาดว่ามาจากการมีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนมากซึ่ง เป็นสารอาหารของพืช ในการบารุง ใบทาให้ ต้ น ผักตบชวาเจริญเติบโตได้ดี จากการที่ต้นผักตบชวามีจานวนมาก เมื่อต้นผักตบชวาตายลงเกิดการย่อยสลายโดย จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศทาให้ปริมาณออกซิเจนลดน้อยลง สามารถแก้ไขโดยการนาเศษผักตบชวาที่ตายแล้วออกจาก ลาคลองอย่างสม่าเสมอและทาการเติมอากาศ ส่วนค่าการนาไฟฟ้า คือ ปริมาณประจุที่อยู่ในมวลน้าสะท้อนถึง ความเข้มข้นของแร่ธาตุ คือ ความเค็มของน้าโดยเฉพาะอนุภาคโซเดียมและแมกนีเซียมของเกลือ ค่าการนาไฟฟ้า ของน้าในคลองบางสิงห์อยู่ในช่วง 8204 S/cm ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับแหล่งน้าต่างๆในประเทศ ไทยที่มีค่าระหว่าง 100 ถึง 4,000 S/cm อย่างไรก็ตาม คลองบางสิงห์เหมาะสาหรับเป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และสันทนาการโดยมีสัตว์น้าอาศัยอยู่จานวนมาก

ภาพที่ 7 แหล่งสันทนาการ คลองบางสิงห์ หมู่ที่ 8 ต. สวนพริกไทย 2.4.2 คุณภาพดิน จากการสารวจพื้นที่คลองบางสิงห์บริเวณ หมู่ 8 ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ .ศ.2561 ได้กาหนด พื้นที่ในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อทาการวิเคราะห์คุณภาพดิน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่การเกษตร และบริเวณริมน้า ดังตาราง


ตารางที่ 5 ตาแหน่งเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพดิน ตาแหน่ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ 1. บริเวณพื้นที่การเกษตร 14◦1'11"N 100◦35'40"E 2. บริเวณริมน้า 14◦1'0"N 100◦35'11"E วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ25 .61 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ทาการเก็บตัวอย่างน้าในคลองบางสิงห์ หมู่ที่ 8 เพื่อทาการวิเคราะห์คุณภาพ ดิน ตาแหน่งที่เก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ บริเวณใกล้นาข้าว และบริเวณริมคลองบางสิงห์ การเก็บตัวอย่างดินมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้น โดยใช้จอบขุ ดเพื่อ เก็บตัวอย่างดินที่ระดับบน (top soil) ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร วัดอุณหภูมิ เก็บตัวอย่างดินใส่ถุงพลาสติก เพื่อนากลับไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ โดยพารามิเตอร์ที่ทาการศึกษา ได้แก่ ค่าความชื้น ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าการนาไฟฟ้า (electrical conductivity: EC) ค่าของแข็งละลายทั้งหมดในน้า โดยทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง มีผลการทดลอง ดังนี้ บริเวณนาข้าว ตาแหน่งการเก็บตัวอย่างดินบริเวณนาข้าว ณ ละติจูดที่ 14 องศา 1 ลิปดา 11 พิลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 องศา 35 ลิปดา 40 พิลิปดาตะวันออก ดังภาพ

ภาพที่ 8 จุดเก็บตัวอย่างดินบริเวณนาข้าว (24 กรกฎาคม พ.ศ.2561)


ดินบริเวณนาข้าวมีค่าการตรวจวัด ดังนี้ 1. ค่าความชื้นของดิน มีค่าเท่ากับร้อยละ 19 2. ค่าความเป็นกรดด่างของดิน มีค่าเท่ากับ 5 3. ค่าการนาไฟฟ้าของดิน มีค่าเท่ากับ 3,9661.41 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm) 4. ค่าของแข็งละลายทั้งหมดในน้า มีค่าเท่ากับ 4,553.332.49 ppm บริเวณริมน้า ต าแหน่ ง การเก็ บตั ว อย่ า งดิ นบริเ วณริ มน้า ณ ละติ จู ด ที่ 14 องศา 1 ลิ ป ดา 0 พิ ลิ ป ดาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 องศา 35 ลิปดา 11 พิลิปดาตะวันออก ดังภาพ

ภาพที่ 9 จุดเก็บตัวอย่างดินบริเวณริมน้า (24 กรกฎาคม พ.ศ.2561) ดินบริเวณริมคลองบางสิงห์มีค่าการตรวจวัด ดังนี้ 1. ค่าความชื้นของดิน มีค่าเท่ากับร้อยละ 19 2. ค่าความเป็นกรดด่างของดิน มีค่าเท่ากับ 5 3. ค่าการนาไฟฟ้าของดิน มีค่าเท่ากับ 3,141.330.94 µS/cm 4. ค่าของแข็งละลายทั้งหมดในน้า มีค่าเท่ากับ 3,646.331.25 ppm คุณภาพดินในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตาบลสวนพริกไทย มีค่าความชื้นของดินร้อยละ 19 ค่าความเป็นกรด ด่างอยู่ในช่วงกรดเล็กน้อยที่ pH 5 เหมาะสาหรับการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว ชา ข้าวสาลี แครอท ปอเทือง ยางพารา


ส้ม สัปปะรด (ควรมีค่าระหว่าง 4.5-5.4) ค่าการนาไฟฟ้า ของดิน คือ ค่าความสามารถของน้าในการส่ ง ผ่ า น กระแสไฟฟ้าเกิดจากสารอนินทรีย์ที่ละลายน้า เช่น แอนไอออนหรือประจุลบของคลอไรด์ ไนเตรท หรือ ฟอสเฟต และแคทไอออนหรือประจุบวกของโซเดียม แมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม ค่าการนาไฟฟ้าของดินบริเวณ ต . สวนพริกไทย มีค่า 3,9661.41 µS/cm บริเวณนาข้าว และ 3,141.330.94 µS/cm บริเวณริมน้า ซึ่งอยู่ในช่วง ระดับความเค็มเล็กน้อย (2,000-4,000 µS/cm) โดยค่าที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมีค่าการนาไฟฟ้าของดิน น้อย กว่า 8,000 µS/cm หากค่าเกินกว่าค่าที่ระบุจะทาให้ผลผลิตของข้าวลดลง ร้อยละ 50 และค่าของแข็ง ละลาย ทั้ง หมดในน้า คือ แร่ธาตุเกลือหรือโลหะละลายในน้า หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร หรือส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่ง สะท้อนถึง ความเค็มของดินเช่นกัน โดยผลการตรวจวัดดิน บริเวณนาข้ าวมี ค่า 4,553.332.49 ppm ส่วนดิน บริเวณริมน้ามีค่า 3,646.331.25 ppm ตามลาดับ 2.4.3 คุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศจังหวัดปทุมธานีมีการติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่องโดยสถานีตรวจวัดคุณ ภาพ อากาศในบรรยากาศ สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รหัส 20t ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังภาพ

ภาพที่ 10 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2561


จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยสานัก จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบดัชนีคุณภาพ อากาศของจังหวัดปทุมธานีอยู่ในช่วง 0-50 คือ เกณฑ์คุณภาพอากาศดี ดังภาพ

ภาพที่ 11 ดัชนีคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 20 ถึง 26 กรกฎาคม พ .ศ.2561 ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม พ .ศ.2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทาการติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ชื่อ เครื่องวัดอากาศหลายหน้าที่ (Air meter) ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 975 เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ หมู่ที่ 8 ตสวนพริกไทย ดังภาพ.

ภาพที่ 12 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ


เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ทาการตรวจวัดโดยใช้เซนเซอร์ และบันทึกข้อมูลรายนาทีสามารถเก็บข้อมูลต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความสูงที่ทาการตรวจวัดเป็นระดับ 1.5 เมตร ซึ่ง เป็นระดับความสูงประมาณระดับจมูกของมนุษย์เพื่อตรวจวัดการได้รับมวลอากาศผ่านทางระบบ ทางเดินหายใจของมนุษย์ พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน่วยส่วนในล้าน) ส่วน หรือppmค (วามเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (หน่วย ppm) อุณหภูมิ )หน่วย องศาเซลเซียส หรือ C ( ความชื้นสัมพัทธ์ )หน่วย ร้อยละ) และความเร็วลม (หน่วย เมตรต่อวินาทีโดยทาการเก็บข้อมูลรายนาที ตั้ง แต่ ( เวลา9:00 น ของวันที่ .23 กรกฎาคม พ .ศ.2561 ถึง เวลา 9:00 น ของวันที่ .24 กรกฎาคม พ .ศ.2561 จากนั้น ทาการโหลดข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Fluke View Form เพื่อทาการคานวณค่าเฉลี่ยข้อมูลจากรายนาทีเป็นราย ชั่วโมง โดยได้ผลการคานวณค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศของตาบลสวนพริกไทยรายชั่วโมง ดังตาราง


ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของตาบลสวนพริกไทย) 23 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ25 .61( วันที่

เวลา

24 กรกฎาคม 2561

23 กรกฎาคม 2561

ค่ามาตรฐาน 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 ค่าเฉลี่ย

CO2 (ppm)

CO (ppm)

-

ไม่เกิน 30 0.16 0.65 0.88 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.05 1.15 1.30 1.12 1.02 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.98 1.02 1.00 1.00

492.38 431.22 416.87 416.60 409.13 407.18 410.00 416.17 416.92 429.35 450.08 492.75 489.48 482.60 491.72 512.02 490.85 471.90 460.53 459.70 461.48 468.77 460.45 442.17 435.37

452.6331.76 0.970.20

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)

อุณหภูมิ (C)

ความเร็วลม (m/s)

-

-

-

71.73 70.57 65.11 63.55 57.19 62.56 65.40 67.12 67.82 69.80 76.74 80.79 78.81 79.22 81.46 83.90 83.72 81.80 79.98 79.87 80.85 82.06 80.00 75.99 72.08

30.55 31.05 32.62 33.36 33.95 32.81 32.38 31.98 31.62 31.03 29.95 29.53 29.18 28.96 28.39 27.97 27.71 27.70 27.63 27.47 27.12 27.09 28.31 29.49 30.57

0.21 0.43 0.61 0.45 0.45 0.28 0.25 0.09 0.37 0.23 0.03 0.00 0.04 0.01 0.01 0.03 0.24 0.34 0.41 0.34 0.32 0.16 0.15 0.28 0.55

74.327.57

29.942.08

0.250.17


จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบ้านปลายคลองบางสิงห์ หมู่ที่ 8 ตาบลสวนพริกไทย พบว่า มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ตามคุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดปทุมธานี โดยมีค่าความเข้มข้นก๊าซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ฉลี่ ย ราย 24 ชั่ ว โมง 452.6331.76 ppm ค่ า ความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ 0.970.20 ppm ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานในบรรยากาศที่กาหนด 30 ppm อุณหภูมิ 29.942.08 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 74.327.57 และความเร็วลม 0.250.17 เมตรต่อวินาที 2.4.4 คุณภาพเสียง วันที่ 23 กรกฎาคม พ .ศ.2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทาการติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเสียง ชื่อ Sound Level Meter IEC61672-1 Class 2 ที่ใช้สาหรับการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสภาพแวดล้อม ทั่วไป ที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยตั้งค่าการตรวจวัดเป็นหน่วย เดซิเบลเอ แบบ Fast ดังภาพ

ภาพที่ 13 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความดังเสียงในสิ่งแวดล้อม จากผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงทาการเฉลี่ยค่าการตรวจวัดโดยใช้สูตร ดังสมการ

โดย

n คือ จานวนค่าที่ทาการตรวจวัด  คือ ค่าผลรวม Lpi คือ ค่าการตรวจวัดระดับความดังเสียงแต่ละค่า หน่วย เดซิเบลเอ Lp คือ ค่าเฉลี่ยระดับความดังเสียง หน่วย เดซิเบลเอ


ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมโดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound level meter บริเวณชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ สวนพริกไทย พบว่า ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมี ค่าเฉลี่ย 53.55 เดซิเบลเอ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ค่าระดับเสียง 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่ง ตาแหน่ง ที่ทาการตรวจวัดอยู่ห่างจากถนนภายในซอยประมาณ 5 เมตร จึง มีเสียงรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ที่ สัญจรไปมา โดยในวันที่ทาการตรวจวัดมีการใช้เครื่องจักรสาหรับตัดหญ้าทาให้มีระดับเสียงที่ดังกว่าปกติเล็กน้อย แต่ค่าการตรวจวัดระดับความดังเสียงยังคงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้สาหรับสิ่ง แวดล้อม ดังนั้น ระดับ ความดังเสียงภายในชุมชนคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยสาหรับสุขภาพของ ประชาชน


2.5 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน

ยุคเริ่มแรก ในอดีตมีชาวมุสลิมจานวนหนึ่งอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานบริเวณหมู่ 7 บ้านสวนพริกไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็น ชุมชนมุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวปาตานี ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานหลังถูกต้อนมาจากอาณาจักรปาตานีโดย กองทัพสยาม จากประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า เมื่ออาณาจักรปาตานีแพ้สงครามราว พ.ศ. 2328 – 2329 (ค.ศ. 1785 – 1786) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ได้ส่ง กองทัพไปตีเมืองปาตานี หลังจากชนะสงครามแล้วจึงได้กวาดต้อนผู้คนมายังบางกอกและจังหวัดใกล้เคียง เช่น แถวสี่แยกบ้านแขก ถนนตก คลองแสนแสบ ปากลัด เพชรบุรี ปทุมธานี นนทบุรี เป็นต้น การตั้งถิ่นฐาน ในเขตปทุมธานีนั้น ชาวมุสลิมได้ประกอบอาชีพปลูกพริกไทยเพื่อส่ง ผลผลิตให้แก่ส่วนกลาง (หลวง) ซึ่งมี สวนพริกไทยจานวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านและตาบล เมื่อทางราชการได้มีการแบ่งเขตจัดตั้ง ชื่อ หมู่บ้านจึงได้ชื่อว่า บ้านสวนพริกไทย และตาบลสวนพริกไทย ตามลาดับ

ยุคพัฒนา ชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณริมคลอง มีการสัญจรด้วยเรือเป็นหลัก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ สี่ สิบกว่าปีที่แล้วบริเวณริมคลองเปรมประชากรซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 4 บ้านคลองเปรมประชากร มีความหนาแน่น ของประชากรมากขึ้น จึงได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่โดยแยกออกมาจากหมู่ 4 เป็นหมู่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปลายคลองบางสิงห์ และมีคลองบางสิงห์ผ่านหมู่บ้าน หัวคลองบางสิงห์เชื่อมกับคลอง เชียงราก ส่วนปลายคลองบางสิงห์เชื่อมกับคลองเปรมประชากร และได้ขุดคลองบางสิงห์ให้สามารถเก็บน้าได้ มากขึ้นเพื่อใช้ในการเกษตร

ยุคปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการปรับชื่อเป็นหมู่ 8 บ้านคลองบางสิง ห์ ซึ่ง ซ้ากับหมู่ 2 บ้านคลองบางสิงห์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการขอใช้ชื่อเดิมเป็นหมู่ 8 บ้านปลายคลองบางสิง ห์ มีจานวนครัวเรือน ประมาณ 200 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 30 ครัวเรือน มีพื้นที่ทาการเกษตรมากกว่า 70% ของที่อยู่อาศัย ในขณะที่มีความหลากหลายของชุมชนและเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ปัจจุบันมีการ จัดทาโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปลายคลองบางสิงห์” ซึ่งเป็นการนาภูมิปัญญา วิถี ชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


3. สภาพทั่วไปด้านกายภาพ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการวิเคราะห์การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2550, 2552, 2555 และ 2560 ดังแสดง ในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งมีอยู่ร้อยละ 50 ส่วนพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นแหล่งชุมชน หรือ เมืองมีร้อยละ 22 พื้นที่อื่นๆร้อยละ 23 และแหล่งน้าร้อยละ 6 และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 8 เป็นระยะเวลา 10 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560 ดังแสดงตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าพื้นที่ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมือง แหล่งน้า และพื้นที่อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากตลอด 10 ปีที่ผ่าน มา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่าในพื้นที่หมู่ที่ 8 มีการจัดการดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อ พื้นที่เกษตรกรรมที่ลดลง หรือพื้นที่เมืองที่ขยายมากขึ้น ตารางที่ 7 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550, 2552, 2555 และ 2560 การใช้ ประโยชน์ที่ดิน 1. พื้นที่เกษตรกรรม 2. พื้นที่เมือง 3. แหล่งน้า 4. อื่นๆ รวม

พ.ศ. 2550 ตร.ม. ร้อยละ 3,575,823 51 1,556,486 22 402,450 6 1,545,402 22 7,080,161 100

พ.ศ. 2552 ตร.ม. ร้อยละ 3,575,604 51 1,698,769 24 405,026 6 1,400,761 20 7,080,161 100

พ.ศ. 2555 ตร.ม. ร้อยละ 3,414,604 48 1,646,116 23 405,026 6 1,614,415 23 7,080,161 100

พ.ศ. 2560 ตร.ม. ร้อยละ 3,545,102 50 1,530,132 22 404,344 6 1,600,585 23 7,080,161 100


ภาพที่ 14 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย


3.2 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน จากประวัติของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ซึ่งชุมชนดั้งเดิมจะตั้งอยู่บริเวณริมคลอง และมีการสัญจรด้วยเรือ เป็นหลัก การตั้งถิ่นฐานบ้านเรื่อนจึงมีกลุ่มบ้านของชุมชนแต่เดิม ที่มีความหนาแน่นของประชากร ใกล้กับบริเวณ ทางน้าที่ใช้ในการสัญจรและจุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางน้าที่สาคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มบ้านหัวคลองบางสิงห์เชื่อมกับ คลองเชียงราก (ซึ่งบางส่วนเป็นชุมชนเดิมในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 บ้านคลองบางสิงห์) 2) กลุ่มบ้านปลายคลองบางสิงห์ เชื่อมกับคลองเปรมประชากร และนอกจากนี้ในช่วงการพัฒนาพื้นที่ในภายหลัง จากการพัฒนาพื้นที่ดินบางส่วน ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ทาให้ในปัจจุบันชุมชนมีความหลากหลายและ มีความเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 15 การกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์


3.2.1 การคมนาคม ทางบก การคมนาคมทางบก ชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากเส้นทางหลัก 3 ทาง ได้แก่ เ ส้ น ท า ง ที่ 1 จาก ทาง ทิ ศเ หนื อ 1 ) จาก ถน น พ หลโ ยธิ น ผ่ า น ถน น คลอ ง ห ล ว ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 (ปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพ) ผ่านถนนคลอง หลวง 3) จากทางพิเศษอุดรรัถยา หรือ ทางด่วนสายบางปะอิน –ปากเกร็ด ทางลงธรรมศาสตร์รัง สิต ทั้ง สาม เส้นทาง เลี้ยวเข้าถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อย.5042 หรือถนนเลียบคลองเปรมประชากร ประมาณ 5 กิโลเมตร จะเข้าสู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ เส้นทางที่ 2 จากทางทิศใต้ 1) จากถนนพหลโยธิน ตลาดรังสิต ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ผ่านถนนทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (รังสิต-บางพูน) 2) จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 (เลียบคลองรังสิต-ซ่อม สร้าง-แยกปู่โพธิ์) ผ่านถนนผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (รังสิต-บางพูน) ทั้งสองเส้นทาง เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อย.5042 หรือถนนเลียบคลองเปรมประชากร (ซอยวัดเปรมประชากร) ผ่านสตูดิโอ เวิร์คพอยท์ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเข้าสู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ เส้นทางที่ 3 จากทางทิศใต้ 1) จากศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางพูน) แยกโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส หรือแยกตลาดพูนทรัพย์ 2) จากถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด) แยกโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส หรือแยก ตลาดพูนทรัพย์ 3) จากทางพิเศษอุดรรัถยา หรือ ทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด ทางลงบางพูน ทั้งสามเส้นทาง ใช้ถนนหมายเลข 346 (รังสิต-บางพูน) ทิศทางไปตลาดรังสิต เมื่อข้ามคลองเชียงรากแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทาง หลวงหมายเลข 5029 (ซอยวัดบุญชื่นชู) ผ่านเขตเทศบาลตาบลบางพูน ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเข้าสู่เขตพื้นที่ หมู่ ที่ 2 บ้านคลองบางสิงห์ และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลียบคลองบางสิงห์ เข้าสู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบาง สิงห์


ภาพที่ 16 เส้นทางคมนาคมทางบก แสดงเส้นทางหลัก-เส้นทางภายในชุมชน และการเข้าถึงพื้นที่ จากเส้นทางหลัก 3 เส้นทาง ทางน้า การคมนาคมทางน้าภายในชุมชน เส้นทางหลักภายในชุมชน คือ คลองบางสิงห์ ซึ่งมี เส้นทางเชื่อต่อกับโครงข่าย การเข้าถึงพื้นที่จาก จากเส้นลาน้าหลัก 2 ทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 จากทางทิศตะวันออก บริเวณปลายคลองบางสิงห์ สามารถเชื่อมต่อกับ คลองเปรม ประชากร ซึ่งทางทิศใต้ คลองเปรมประชากรมีต้นทางจากคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณทาเนียบรัฐบาล และเชื่อมต่อ กับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตลาดรังสิต และปัจจุบันมีการสร้างประตูระบายน้าตรงจุดเชื่อมต่อดังกล่าวทาให้ ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ส่วนทางทิศเหนือคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อกับคลองเชียงราก บริเวณวัดพืชนิมิต และปัจจุบันก็มีการสร้างประตูระบายน้าตรงจุดเชื่อมต่อดังกล่าวทาให้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเดียวกัน เส้นทางที่ 2 จากทางทิศตะวันตก บริเวณหัวคลองบางสิงห์ สามารถเชื่อมต่อกับคลองเชียงราก ซึ่งทางทิศใต้ คลองเชียงรากเชื่อมต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณวัดศาลเจ้า ส่วนทางทิศตะวันตก คลองเชียงราก เชื่อมต่อกับคลองน้าอ้อมต่อไปยังแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณวัดสาแล และทางทิศเหนือ คลองเชียงรากเชื่อมต่อกับ


แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณวัดบ้านพร้าวนอก ซึ่งในปัจจุบันบริเวณจุดเชื่อมต่อแม่น้าเจ้าพระยาทั้ง 3 จุดดังกล่าว มี การสร้างประตูระบายน้า ทาให้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 17 เส้นทางคมนาคมทางน้า แสดงเส้นทางสัญจรทางน้าในชุมชน และโครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่ จากเส้นลาน้าหลัก 2 เส้นทาง 3.2.2 เส้นทางคมนาคมผ่านสถานที่สาคัญ และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ มีสถานที่สาคัญและสามารถแนะนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนเกษตร โดยสามารถจัดเป็นเส้นทางการนาเที่ยวจากเส้นทางคมนาคมสายหลักและ สายรองภายในชุมชน โดยเส้นทางการท่องเที่ยวผ่านจุดสนใจ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม 3 แห่งได้แก่ 1) วัดบุญบางสิงห์ 2) ศูนย์เรียนรู้เรือนไทยภาคกลาง 3) คริสตจักรแบ็บติสต์พระคุณสวนพริกไทย (ภาพที่ 4)


ภาพที่ 18 เส้นนาเที่ยวผ่านผ่านสถานที่สาคัญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวติ ชุมชนเกษตร ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและเส้นทางสายรองภายในชุมชน โดยเส้นทางนาเที่ยวแนะนาจะเริ่มต้นจาก 1) แหล่งเรียนรู้การเกษตรชุมชน (ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน) 2) แหล่งเรียนรู้เพาะเห็ด 3) คริสตจักรแบ็บติสต์พระคุณสวนพริกไทย 3) แหล่งเรียนรู้เพาะปลูกมะนาว 4) วัดบุญ บางสิงห์ 5) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 6) แหล่งเรียนรู้เพาะพันธ์ปลาสวยงาม 7) สวนเกษตรผสมผสาน 8) ศูนย์ เรียนรู้เรือนไทยภาคกลาง 9) ตลาดริมคลองบางสิงห์และสินค้าชุมชน


3.3 สถานที่สาคัญในชุมชน ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสวนพริกไทย

วัดบุญบางสิงห์

สถานศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ มีสถานศึกษาในตาบล 4 แห่ง คือ - โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หมู่ที่ 5 มีครู จานวน 23 คน นักเรียน 727 คน สังกัดสานักงานประถมศึกษา แห่งชาติ - โรงเรียนหอวังปทุมธานี หมู่ที่ 8 มีครู จานวน 34 คน นักเรียน 1,164 คน สังกัดกรมสามัญศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 มีครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 คน นักเรียน 90 คน สังกัดองค์การบริหารส่วน ตาบลสวนพริกไทย - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน มีครู จานวน 1 คน นักเรียน 80 คน


1) โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

2) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลสวนพริกไทย

สถานีอนามัย สถานีอนามัยประจาตาบลสวนพริกไทย มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวน พริกไทย 1 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย 2


ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียง (ศูนย์เครือข่าย)

สถานีตารวจ ตาบลสวนพริกไทย มี สถานีตารวจ 1 แห่ง และมีรถดับเพลิง จานวน 1 คัน (รถน้าอเนกประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนพริกไทย)

4. สภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ 4.1 ฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน 4.1.1 เกษตรกรรม ประชาชนในหมู่ 8 มีการประกอบอาชีพทานา โดยมี นางสมคิด รุ่งแจ่ง เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์สวนพริกไทย โดยสานักงานรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 โดย ความเป็นมาของการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ เริ่มจากเดิมเป็นเพียงกลุ่มแม่บ้านในชุมชน จากนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการชุมชนเข้มแข็ง โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไปมี บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทาให้นางสมคิด รุ่งแจ่ม เกิดความคิดในการนาข้าวขาวมาแปรรูปเป็นข้าวกล้อง เพื่อ ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่ปัญหาที่มีคือนาที่ทาในตอนนั้นปลูกข้าวแข็ง คือ ข้าวพันธุ์ กข 35 และข้าวสุพรรณบุรี 1 ซึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดได้ถ้านามาแปรรูปเป็นข้าวกล้อง จึงนาพันธุ์ข้าวกล้องหอม คลองหลวง 1 มาปลูกและสีข้าวโดยเครื่องสีข้าวด้วยมือ ปรากฎว่าข้าวที่สีเมื่อนามาหุงจะให้เนื้อสัมผัสนิ่ม โดยทา การสีข้าวกล้องด้วยมื้อประมาณ 1 ปีแต่ก็ยังขายข้าวกล้องไม่ดีเท่าที่ควร


เมื่ อ โครงการโรงสี ข้ า วขององค์ ก ารบริ ก ารส่ ว นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี สนั บ สนุ น งบประมาณ เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2544 แต่เป็นเครื่องสีข้าวขาว แต่นางสมคิด รุ่งแจ่ม ได้นามาดัดแปลงเพื่อสีข้าว กล้อง พอสีเสร็จก็จ้างคนในพื้นที่มากะทายเพื่อที่จะแยกต้นข้าวและปลายข้าวออกจากกัน ซึ่งเป็นสร้างอาชีพให้แก่ คนในชุมชน ผ่านไปสักระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่เกษตรได้เข้าอุดหนุนข้าวกล้อง อีกทั้ง นางสมคิด รุ่งแจ่มและอาจารย์ สุนทรี จีนธรรม รวมถึงคนในชุมชน ได้ช่วยกันนาผลผลิตดังกล่าวไปออกงานต่างๆ เพื่อจาหน่ายและประชาสัมพันธ์ ข้าวกล้องของชุมชนสวนพริกไทย จนทาให้ข้าวกล้องของชุมชนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมากขึ้น จนปัจจุบันลูกค้า มาสินค้าถึงที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปขายข้าวข้างนอก จนกระทั่งวันที่ 18 กันยายน 2545 นางสมคิด รุ่งแจ่ม ได้ซื้อเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่เพื่อที่จะเพิ่ม ปริมาณในการผลิตข้าวกล้อง ในปี 2544-2547 ปลูกข้าวกล้องหอมคลองหลวง 1 ประมาณ 13 ไร่ และในปี 2548 นางสมคิด รุ่งแจ่ม ได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดสิงห์บุรี กับเกษตรจังหวัดปทุมธานี เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดย นาวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรมาพัฒนาเป็นปุ๋ยชีวภาพ สถานที่จาหน่าย - มีการจาหน่ายทั้งแบบส่ง-ปลีก โดยขายส่งให้แก่พ่อค้าซึ่งจะมารับไปจาหน่ายที่ ตลาดน้าตลิ่งชัน อาทิตย์ละ 200-300 กิโลกรัม และขายปลีกให้แก่คนในชุมชนทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง อีกทั้ง จาหน่ายตามสถานที่ราชการจัดให้ เช่น งานกาชาด งานเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และอื่นๆ 4.1.2 อุตสาหกรรม การประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วนใหญ่ราษฎรในท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองแต่เป็น ผู้ประกอบการจากภายนอก/ต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนประกอบอุตสาหกรรม การประกอบการ อุตสาหกรรม และ โรงงานอุตสาหกรรม 15 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัทโมเดอร์น ฟู๊ด อินดัสตรี จากัด 2. บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ 3. บริษัท เอ.อี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จากัด 4. บริษัท ไทยมีค่อนและอุตสาหกรรม จากัด 5. บริษัท กรุงเทพน้าทิพย์ จากัด 6. บริษัท บุญเจริญวิศวกรรมโลหะ (2001) 7. บริษัท เด็มโก้ จากัดมหาชน 8. บริษัท ตั้งถาวร โลหะกิจ 9. บริษัท ที.เอส.เค. คอนกรีต 10. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ ที ดี อิเล็คทริคส์ 11. ห้างหุ้นส่วนจากัดแหวนเพชรน้าดื่ม


12. บริษัท ร่วมเสริมลาภออโต้เซอร์วิส จากัด 13. บริษัท J.S.T. อุตสาหกรรม จากัด 14. บริษัท จ.ชัยเจริญรีไซเคิล จากัด 15. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.เอช.ที.อุตสาหกรรม 5.1.3 พาณิชยกรรมและบริการ หมู่บ้านจัดสรร 2 แห่ง ได้แก่ 1. หมู่บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 3 2. หมู่บ้านโดมทอง หมู่ที่ 4 4.2 อาชีพและรายได้ของประชากร ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางมีรายได้ที่แน่นอนมั่นคงจากการประกอบอาชีพดังนี้ - รับจ้างเอกชน ร้อยละ 55 - ประกอบการพาณิชย์ ร้อยละ 5 - รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5 - เกษตรกรรม ร้อยละ 30 - อื่น ๆ ร้อยละ 5 และราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเอกชน รายได้โดยเฉลี่ย 23,000 บาทต่อคนต่อปี


4.3 เศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน – ข้าวกล้องอินทรีย์ ประชาชนในหมู่ 8 มีการประกอบอาชีพทานา โดยมีนางสมคิด รุ่งแจ่ง เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์สวนพริกไทย โดยสานักงานรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 สถานที่จาหน่าย - มีการจาหน่ายทั้งแบบส่ง-ปลีก โดยขายส่งให้แก่พ่อค้าซึ่งจะมารับไป จาหน่ายที่ตลาดน้าตลิ่งชัน อาทิตย์ละ 200-300 กิโลกรัม และขายปลีกให้แก่คนในชุมชนทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้าน ใกล้เคียง อีกทั้ง จาหน่ายตามสถานที่ราชการจัดให้ เช่น งานกาชาด งานเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และอื่นๆ

4.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐ 4.5 ราคาที่ดิน

4.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐ พ.ศ. 2561 ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีได้มีการดาเนินการจัดทาโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิธี” ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกาหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคง ให้กับเศรษฐกิจรากฐานและเพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่ง ยืน โดยการนานวัตกรรมา ผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป ขณะนี้ทางตาบลสวนพริกไทยอยู่ระหว่างพัฒนาชุมชนให้พร้อมกับการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิธี โดย การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน ได้แก่ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพาะก้อน เห็ ด เพื่ อ เป็ น อาชี พ เสริ ม ให้ กั บ คนในชุ ม ชน และกิ จ กรรมกลุ่ ม แม่บ้ า น จั ก รสานตะกร้ า กระเป๋ า ถื อ จากป่าน ศรนารายณ์


4.5 ราคาที่ดิน ราคาประเมินที่ดินในพื้นที่ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จัง หวัดปทุมธานี ประมาณ 3 - 4 บาท/ไร่ ทั้งนี้ราคาขายจริงอาจสูงกว่าราคาประเมิน 5. รายการอ้างอิง ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ . (2561). จุ ด ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ น้ า . [อ อ น ไ ล น์ ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : http://iwis.pcd.go.th/index.php?method=water_quality&etc=1533272241973 (2561, 26 กรกฎาคม). กรมควบคุ ม มลพิ ษ . (2561). รายงานสถานการณ์ คุ ณ ภาพอากาศประเทศไทย. [ออนไลน์ ] เข้ า ถึ ง ได้ จ าก: http://air4thai.pcd.go.th/web/station.php?station=20t&parameter=AQI (2561, 26 กรกฎาคม). กรมควบคุ ม มลพิ ษ . (2561). รายงานสถานการณ์ คุ ณ ภาพอากาศประเทศไทย. [ออนไลน์ ] เข้ า ถึ ง ได้ จ าก: http://air4thai.pcd.go.th/web/station.php?station=20t&parameter=AQI (2561, 26 กรกฎาคม). รายงานวิชา 264441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Field Study) สาขาวิชา การออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2559). ฐานข้อมูลชุมชน คุ้ ง บางกะเจ้ า อ.พระประแดง จ.สมุ ท รปราการ พ.ศ.2558. [ออนไลน์ ], เข้ า ถึ ง ได้ จ าก: https://issuu.com/kwangraspberri/docs/2016-03-31_________________________ อง ค์ ก าร บริ ห าร ส่ ว น ต าบลสว นพ ริ ก ไทย . (2556). ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น . [อ อ น ไ ลน์ ], เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก : www.suanprigthai.go.th PATANI viewers - เครื อ ข่ า ยพลเมื อ งปาตานี น อกมาตุ ภู มิ - Jaringan Warga Patani Diluar Tanah Air Network of Patani's Citizens Outside the Motherland

ฐานข้อมูลชุมชน ตำบลสวนพริกไทย 2561  
ฐานข้อมูลชุมชน ตำบลสวนพริกไทย 2561  
Advertisement