Page 1


04

Tổng quan chương trình

06

Giải thưởng từ Tổng Giám Tốc

08

Đồng xu Thank-you HSE&S

10

Giải thưởng Sales


04

Program Overview

06

GM Award

08

HSE&S Thank-you Coin

10

Top Sales Program


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools

Là giải thưởng danh dự để tưởng thưởng cho những thành tựu vượt trội trên toàn diện công ty Giải thưởng được trao cho các cá nhân có thể hiện xuất sắc được đánh giá qua các Giá trị của công ty, và cho các đội nhóm/dự án đem lại kết quả cao trong việc phát triển kinh doanh, nhãn hiệu hoặc tổ chức Các đề cử được các Trưởng bộ phận xác nhận và Tổng Giám Đốc là người xét duyệt cho những đề cử thành công Giải thưởng được trao hàng năm vào ngày Tiệc Cuối Năm Áp dụng cho toàn bộ nhân viên chính thức


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools

An honor award to celebrate exceptional achievements across the company Award is given to Individuals who excellently demonstrate AkzoNobel values and Teams/ Projects that deliver high impact results in building the business, the brands or the organization that support the company strategy Nominations are made by Head of Department and approval is finalized by General Manager Award is given on an annual basis in the Year-end Gala Dinner Applied to all PE employees


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools

Đồng xu “Thank you”

Là chương trình động viên/ khen thưởng nhân viên về HSE&S và các ý tưởng/sáng kiến cải tiến HSE Chương trình được áp dụng để động viên: Hành vi an toàn Thực hiện tốt cam kết an toàn Báo cáo Near-miss tốt trong tháng Ý tưởng/sáng kiến để cải thiện Thực hiện HSE&S tại khu vực làm việc (bao gồm cả sáng kiến Kaizen) Trưởng phòng và Quan sát viên BBS sẽ nhận được Thank you coin từ phòng HSE&S and trao tặng cho nhân viên Đồng xu Thank you coins có thể đổi để lấy những món quà an toàn “đặc biệt” trong tủ quà tặng an toàn hoặc các ý tưởng/sáng kiến tốt ​ nhất có thể được áp dụng sẽ được lựa chọn để thưởng cho mỗi tháng Áp dụng tại nhà máy Bình Dương


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools

“Thank-you Coin” A program to encourage/complement employee for compliance to HSE&S and having innovative ideas for HSE&S topics Program is to encourage:  Safety behaviors  Good execution of Safety Pledge  Good monthly Near-miss report  Innovative ideas  Apply HSE&S in the working areas (including Kaizen ideas) Managers & BBS Observers will be received Thank you coin from HSE&S and award to employee whenever seeing right behaviors as above Coin can be exchanged by gift and innovative ideas which applicable will be selected on monthly basic for prize Applied in Binh Duong plant


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools

Simply as Award is given to Individuals who excellently demonstrate AkzoNobel values and Teams/ Projects that deliver high impact results in building the business, the brands or the organization that support the company strategy Nominations made by Head of Department and approval finalized by General Manager Award is given on an annual basis, in the Year-end Gala Dinner Applied to all PE employee


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools


AkzoNobel Paints Vietnam Total Recognition Tools

Total Recognition Tools  

AkzoNobel Paints Vietnam's total recognition tools