Page 1

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์ สินทำงปัญญำ มหำวิทยำลัยขอนแก่ น Intellectual Property Management Office Khon Kaen University

ิ ธิบ ัตร สท การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์

ิ ทางปัญญา ผูจ ้ ัดการสาน ักงานบริหารจ ัดการทร ัพย์สน 1


ทรัพย์สินทำงปัญญำ การแสดงออกซึ่ง ความคิด (Expression of idea)

1. ลิขสิ ทธิ์

1. งำนวรรณกรรม เช่น หนังสือ นวนิยาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ทรัพย์ สินทำงอุตสำหกรรม สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์

2. งำนนำฏกรรม เช่น งานเกีย่ วกับการรา การเต้น 3. งำนศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย

ภาพประกอบ แผนที่ ประติมากรรม สถาปตั ยกรรม ศิลปะประยุกต์

4. ดนตรีกรรม เช่น ทานอง โน้ตเพลง แผนภูมเิ พลง คาร้องที่ แต่งเพือ่ ประกอบทานอง

อนุสิทธิบัตร

-ใหม่ -การประดิษฐ์ข้ นั สูง (อำยุ 20 ปี ) -เชิงพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม

-ใหม่ -เชิงพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม (อำยุ 6+2+2 ปี )

สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์

5.งำนโสตทัศนวัสดุ เช่น ลาดับภาพ ลาดับภาพและเสียง

เสียงประกอบ

6. งำนภำพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ เสียงประกอบภาพยนตร์

8. งำนแพร่ เสี ยงแพร่ ภำพ เช่น การนาออกเผยแพร่ทางวิทยุ TV 9. งำนอื่นใดอันเป็ นงำนในแผนกวรรณคดี แผนก วิทยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ เช่น ลายถัก ลายปกั

เครื่ องจักรกล ชุดอุปกรณ์ สารเคมี กรรมวิธี ฯลฯ

-ใหม่ (รู ปร่ าง,ลวดลาย,สี ) (อำยุ 10 ปี ) เครื่องหมำยกำรค้ ำ

เครื่องหมำยกำรค้ำ

กระทิงแดง

เครื่องหมำยบริกำร

7. งำนสิ่ งบันทึกเสี ยง เช่น งานที่มีลาดับของเสี ยงดนตรี เสี ยงการ แสดง หรื อเสี ยงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลกั ษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนามาเล่นซ้ าได้อีก เช่นเทปเพลง ซีดเี พลง

ผลงานทางปัญญาที่อาจ นาไปใช้ประโยชน์ในการ ผลิตทางอุตสาหกรรม

เครื่องหมำยรับรอง เครื่องหมำยร่ วม

แบบผังภูมิของวงจรรวม ควำมลับทำงกำรค้ำ สิ่งบ่ งชี้ทำงภูมิศำสตร์

สู ตรเป๊ ปซี่ มีดอรัญญิก, มะขำมหวำนเพชรบูรณ์


นายนพดลเป็นคนถ่ายรูปปลา


้ บบใหม่ดว้ ยต ัวเอง นายก่อออกแบบเก้าอีแ ้ ัวเองได้รไึ ม่ นายก่อจะใชร้ ป ู ทีน ่ ายนพดลถ่าย ก ับเก้าอีต


ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ สท


http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID=9530000180974


www. weloveshopping.com


http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=grizzlybear&month=17-09-2011&group=64&gblog=66


ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ 1. ความหมายสท

ิ ธิบ ัตร/อนุสท ิ ธิบ ัตร(การ 2. ความแตกต่างระหว่างสท ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ ประดิษฐ ์) ก ับสท ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ 3. เงือ ่ นไขในการขอร ับสท

ิ ธิบ ัตรไม่ได้ 4. การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ทข ี่ อร ับสท ิ ธิของผูท ิ ธิบ ัตร ออกแบบผลิตภ ัณฑ์ 5. สท ้ รงสท

ิ ธิบ ัตร 6. ข้อยกเว้นการละเมิดของสท ิ ธิบ ัตร 7. ใครคือเจ้าของสท 8. อายุการคุม ้ ครอง

ิ ธิ 9. ขอบเขตของข้อถือสท ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ 10. เอกสารยืน ่ คาขอร ับสท


ิ ธิบ ัตร/อนุสท ิ ธิบ ัตร คาขอร ับสท  การประดิษฐ ์  การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ ิ ธิบ ัตร (ประดิษฐ ์)  อนุสท


ความสาค ัญของ ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ สท ้ ในอาจจะเหมือนก ันหรือแตกต่าง เนือ ิ ค้าด้วยสายตาก่อน แต่ผบ ู ้ ริโภคดูสน ้ื เห็นแล้วโดนใจ อยากซอ ิ ธิบ ัตร/อนุสท ิ ธิบ ัตร(การ ใชเ้ สริมสท ประดิษฐ ์) ิ ค้าหนึง่ อย่างอาจมีทงส ิ ธิบ ัตร สน ั้ ท ิ ธิบ ัตรการ การประดิษฐ ์และสท ออกแบบผลิตภ ัณฑ์


ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ 1. ความหมายสท

หมายถึง การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ให้ม ี รูปร่าง ั ทีม ี น ลวดลาย หรือสส ่ องเห็นได้จาก ภายนอก อ ันมีล ักษณะพิเศษสาหร ับผลิตภ ัณฑ์ ซงึ่ สามารถใชเ้ ป็นแบบสาหร ับ ผลิตภ ัณฑ์อต ุ สาหกรรมหรือทาง ห ัตถกรรมได้ ทาให้เกิดความสวยงาม


ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ 1. ความหมายสท

การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ ้ วามคิดสร้างสรรค์ในด้าน เป็นการใชค ้ ระโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ิ ปะมาใชป ศล ้ แก่ การทาให้เกิดล ักษณะพิเศษขึน ผลิตภ ัณฑ์ ซงึ่ ทาให้ผลิตภ ัณฑ์นน ั้ มี คุณค่าในทางพาณิชย์ (commercial ้ value) เพิม ่ ขึน


ิ ธิบ ัตร/อนุสท ิ ธิบ ัตร 2. ความแตกต่างระหว่างสท ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ การประดิษฐ ์ก ับสท

ิ ธิบ ัตรการประดิษฐ ์ สท

ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ สท

มีขนการประดิ ั้ ษฐ์สูง

้ แต่มก ไม่มเี งือ ่ นไขขนการประดิ ั้ ษฐ ์สูงขึน ี าร ้ มา พิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายเพิม ่ ขึน

คุม ้ ครองโครงสร้างภายใน ของผลิตภ ัณฑ์

คุม ้ ครองโครงสร้างภายนอกของผลิตภ ัณฑ์ เน้น ความสวยงาม (รูปร่าง ส ี ลวดลาย)

อายุ 20 ปี

อายุ 10 ปี


: www.mcphee.com/items/11315.html

ิ ธิบ ัตร/อนุสท ิ ธิบ ัตร (การ สท ประดิษฐ)์ เน้นล ักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ และประโยชน์ ้ อย ใชส ิ ธิบ ัตรการออกแบบ สท ผลิตภ ัณฑ์ เป็นการออกแบบล ักษณะ ภายนอก เน้นรูปทรง ส ี ลวดลาย โดยจะเกีย ่ วก ับความ สวยงาม

*ไม่มอี นุสทิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์

http://www.duvet-dayz.com


ิ ธิบ ัตร (การประดิษฐ)์ /อนุสท ิ ธิบ ัตร สท

์ ิ ด/เปิ ด มีสวิทซป มีป่ มกดต ุ งเวลา.... ั้

การเขียนต้องอธิบาย กลไก ิ้ สว ่ นมีอะไรบ้าง ชน

ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ สท

การเขียนระบุเพียง ลวดลาย รูปทรง ี รร สส

มีลวดลายดอกไม้ มีรป ู ทรงสเี่ หลีย ่ ม


สิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ( กำรประดิษฐ์ )

สิ ทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


ยาร ักษาสวิ แบบใหม่

ิ ธิบ ัตรการประดิษฐ ์ สท ิ ธิบ ัตร(การประดิษฐ ์) อนุสท

สูตรยา/ ่ นผสมของยา สว

ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ สท

รูปร่าง/ลวดลาย ของเม็ดยา


ิ ธิบ ัตรการออกแบบ 3. เงือ ่ นไขในการขอร ับสท ผลิตภ ัณฑ์

เป็นการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ใหม่ เพือ ่ อุตสาหกรรมและห ัตถกรรม ส ิ ท ธิ บ ั ต ร ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ / อ นุ ส ิ ท ธิ บ ั ต ร ้ ับอุตสาหกรรมได้ ไม่ “สามารถประยุกต์ใชก มีห ัตถกรรม”


การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ใหม่ 1. ไม่เป็นแบบผลิตภ ัณฑ์ทม ี่ ห ี รือใช ้ แพร่หลายอยูแ ่ ล้วในราชอาณาจ ักร ก่อน ิ ธิบ ัตร ว ันขอร ับสท 2. ไม่เปิ ดเผยภาพ สาระสาค ัญ หรือ รายละเอียดในเอกสารหรือสงิ่ พิมพ์ทไี่ ด้ เผยแพร่อยูแ ่ ล้วไม่วา ่ ในหรือนอก ิ ธิบ ัตร ราชอาณาจ ักร ก่อนว ันขอร ับสท 3. ไม่เคยประกาศโฆษณามาก่อน 4. ไม่คล้ายก ับ 1 – 3 จนเห็นได้วา ่ เป็นการ เลียนแบบ


การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ใหม่ 1. ไม่เป็นแบบผลิตภ ัณฑ์ทม ี่ ห ี รือใช ้ แพร่หลายอยูแ ่ ล้วในราชอาณาจ ักร ิ ธิบ ัตร ก่อนว ันขอร ับสท ถ้ามีในต่างประเทศ แต่ไม่มใี นไทย?

http://www.smart-mobile.com/forum/viewtopic.php?f=138&t=184924


การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ใหม่ 2. ไม่เปิ ดเผยภาพ สาระสาค ัญ หรือ รายละเอียดในเอกสารหรือสงิ่ พิมพ์ทไี่ ด้ เผยแพร่อยูแ ่ ล้วไม่วา ่ ในหรือนอก ิ ธิบ ัตร ราชอาณาจ ักร ก่อนว ันขอร ับสท 3. ไม่เคยประกาศโฆษณามาก่อน


การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ใหม่ 1. ไม่เป็นแบบผลิตภ ัณฑ์ทม ี่ ห ี รือใช ้ แพร่หลายอยูแ ่ ล้วในราชอาณาจ ักร ก่อน ิ ธิบ ัตร ว ันขอร ับสท 2. ไม่เปิ ดเผยภาพ สาระสาค ัญ หรือ รายละเอียดในเอกสารหรือสงิ่ พิมพ์ทไี่ ด้ เผยแพร่อยูแ ่ ล้วไม่วา ่ ในหรือนอก ิ ธิบ ัตร ราชอาณาจ ักร ก่อนว ันขอร ับสท 3. ไม่เคยประกาศโฆษณามาก่อน 4. ไม่คล้ายก ับ 1 – 3 จนเห็นได้วา ่ เป็นการ เลียนแบบ


www.itsanook.com/tag/rubik/


http://www.thefind.com

http://www. global-b2b-network.com

http://www.alibaba.com/


http://www.weloveshopping.com


• Keyboard ผลิตและจาหน่ายมาก่อน ปี 2553 • ปี 2553 บริษ ัท...ผลิตรองเท้าแตะทีร่ ป ู ร่าง+ ลวดลายเหมือน Keyboard

ถือเป็นการออกแบบ ใหม่ ?


คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 475/2537 บริษ ัท X ฟ้องนาย A และพวก ิ ค้าเครือ ร่วมก ันผลิตสน ่ งต ัด กระแสไฟฟ้ายีห ่ อ ้ "ไอ-ทีเซฟ” ทีเ่ หมือนก ันหรือเกือบ เหมือนก ันก ับรูปแบบของ ผลิตภ ัณฑ์เครือ ่ งต ัด กระแสไฟฟ้าของบริษ ัท X • บริษ ัท X ลงโฆษณาเผยแพร่ภาพและรายละเอียด สาระสาค ัญของผลิตภ ัณฑ์เครือ ่ งต ัดกระแสไฟฟ้า เป็น ิ ธิบ ัตร เวลาหลายปี แล้ว จึงนาผลิตภ ัณฑ์ไปขอร ับสท รูปแบบผลิตภ ัณฑ์ ถือไม่ได้วา ่ เป็นแบบผลิตภ ัณฑ์ใหม่


Winsor rocking chair


http://www.anachem.co.uk/catalogue/product/i temNo/F123602 http://www.lightlabsusa.com/Labpette-R-Repeating-Pipette.html

http://www.htl.com.pl/produkt_6.php


ิ ธิบ ัตรไม่ได้ 4. การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ทข ี่ อร ับสท

แบบผลิตภ ัณฑ์ทข ี่ ัดต่อความสงบ ี ธรรมอ ันดีของ เรียบร้อยหรือศล ประชาชน แบบผลิตภ ัณฑ์ทก ี่ าหนดโดยพระราช กฤษฎีกา [ย ังไม่เคยมีต ัวอย่าง]

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=316411


ิ ธิของผูท ิ ธิบ ัตร ออกแบบผลิตภ ัณฑ์ 5. สท ้ รงสท

้ บบผลิตภ ัณฑ์ก ับผลิตภ ัณฑ์ ใชแ ิ ธิบ ัตร ตามสท ขาย หรือมีไว้เพือ ่ ขาย หรือเสนอ ขาย นาเข้ามาในราชอาณาจ ักรซงึ่ ้ บบผลิตภ ัณฑ์ ผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชแ ด ังกล่าว


ิ ธิบ ัตร 6. ข้อยกเว้นของการละเมิดสท

การกระทาใดๆ เพือ ่ ประโยชน์ใน ึ ษา ค้นคว้า ทดลอง หรือ วิจ ัย การศก การกระทาโดยได้ร ับอนุญาตจาก ิ ธิบ ัตร เจ้าของสท


ิ ธิบ ัตร ? 7. ใครคือเจ้าของสท ิ ธิขอร ับสท ิ ธิบ ัตร และมี ผูป ้ ระดิษฐ ์เป็นผูม ้ ส ี ท ิ ธิทจ ื่ ว่าเป็นผูป สท ี่ ะได้ร ับการระบุชอ ้ ระดิษฐ ์ใน ิ ธิบ ัตร สท ิ ธิขอร ับสท ิ ธิบ ัตรย่อมโอนและร ับมรดก สท ิ ธิขอร ับสท ิ ธิบ ัตรต้องทา ก ันได้ (การโอนสท ื ลงลายมือชอ ื่ ผูโ้ อน และผูร้ ับโอน) เป็นหน ังสอ

นำยทรัพย์ มีปัญญำ


สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ เลขที่คาขอ

วันรับคาขอ วันยืน่ คาขอ

คำขอรับสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 การประดิษฐ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์  อนุสทิ ธิบตั ร

สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ ระหว่างประเทศ ใช้ กบั แบบผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์

เลขที่ประกาศโฆษณา

วันประกาศโฆษณา

ข้ าพเจ้ าผู้ลงลายมือชื่อในคาขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รนี ้ ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ตาม พระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร พ.ศ 2522 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2535 และ

วันออกสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร

พระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2542

ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่

เลขที่สทิ ธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

1.ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ /การออกแบบผลิตภัณฑ์ แก้ วกาแฟ 2.คาขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์นี ้เป็ นคาขอสาหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและเป็ นคาขอลาดับที่ ในจานวน คาขอ ที่ยื่นในคราวเดียวกัน

3. ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบัตร และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)

3.1 สัญชาติ

นำยทรั พย์ มีปัญญำ นายทร ัพย์ มีปญ ั ญา 3.2 โทรศัพท์ 456 ถนนมิตรภำพ อ. เมือง จ. ขอนแก่ น 40002

4. สิทธิในการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ผู้ประดิษฐ์ /ผู้ออกแบบ  ผู้รับโอน

0-4320-2222-41

3.3 โทรสาร

-

3.4 อีเมล์

-

ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอนื่

5. ตัวแทน(ถ้ ามี)/ที่อยู่ (เลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์) นางจิราภรณ์ เหลืองไพริ นทร์ สานักงานบริ หารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

6.ผู้ประดิษฐ์ /ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่อยู่ ( เลขที่ ถนน ประเทศ ) 6.1 นำยทรัพย์ มีปัญญำ 456 ถนนมิตรภำพ อ. เมือง จ. ขอนแก่ น 40002 6.2.....................................................

ไทย

5.1 ตัวแทนเลขที่ 2217

5.3 โทรสาร 0-4336-4409

5.2 โทรศัพท์ 0-4336-4409

5.4 อีเมล์ ip@kku.ac.th

นายทร ัพย์ มีปญ ั ญา


ิ ธิบ ัตร (ต่อ) 7. ใครคือเจ้าของสท ิ ธิในสท ิ ธิบ ัตรอ ันเกิดจากการทางานตาม ม.11 สท ั ั สญญาจ้ างย่อมตกได้แก่นายจ้าง ยกเว้นแต่สญญา จ้างจะระบุไว้เป็นอืน ่ กรณีทล ี่ ก ู จ้างทีท ่ าการประดิษฐ ์สงิ่ หนึง่ สงิ่ ใดด้วย การใชว้ ธ ิ ก ี ารสถิต ิ หรือรายงานซงึ่ ลูกจ้างสามารถ ้ รือล่วงรูไ้ ด้เพราะการเป็นลูกจ้างตามสญญาจ้ ั ใชห าง ั นน ั้ แม้วา่ สญญาจ้ างจะมิได้เกีย ่ วข้องก ับการ ประดิษฐ ์ ั ภพงษ์ รศ. สุวม ิ ล ทวีชยศุ คณะท ันตแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น


8. อายุความคุม ้ ครอง ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ให้ม ี สท ิ ธิบ ัตร อายุ 10 ปี น ับแต่ว ันขอร ับสท ในราชอาณาจ ักร ิ ธิบ ัตรการประดิษฐ ์ 20 ปี สท ิ ธิบ ัตร 6 ปี +2+2 อนุสท

ิ ธิบ ัตรสาหร ับการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ไว้นอกราชอาณาจ ักร ถ้ายืน ิ ธิบ ัตร การยืน ่ คาขอร ับสท ่ คาขอร ับสท ิ ธิบ ัตร สาหร ับการออกแบบผลิตภ ัณฑ์นนในราชอาณาจ ั้ ักรภายในหกเดือนน ับแต่ว ันทีไ่ ด้ยน ื่ คาขอร ับสท ิ ธิบ ัตรนอก นอกราชอาณาจ ักรเป็นครงแรก ั้ บุคคลนนจะขอให้ ั้ ระบุวา ่ ว ันทีไ่ ด้ยน ื่ คาขอร ับสท ราชอาณาจ ักรเป็นครงแรกเป ั้ ็ นว ันทีไ่ ด้ยน ื่ คาขอในราชอาณาจ ักรก็ได้


ิ ธิ 9. ขอบเขตของข้อถือสท

ข้ อถือสิ ทธิ = สิ่ งทีจ่ ะขอรับควำมคุ้มครอง ิ ธิบ ัตรสามารถกาหนด ผูข ้ อร ับสท ิ ธิ ขอบเขตของข้อถือสท โดยระบุขอความคุม ้ ครองของ ผลิตภ ัณฑ์ รูปร่างล ักษณะ ลวดลาย สี


ิ ธิ 9. ขอบเขตของข้อถือสท ิ ธิ = สงิ่ ทีจ ข้อถือสท ่ ะขอร ับความคุม ้ ครอง

ซงึ่ แบ่งได้เป็น 7 ล ักษณะ 1. รูปร่างล ักษณะ 2. ลวดลาย 3. ส ี 4. รูปร่างล ักษณะ ลวดลาย และส ี 5. รูปร่างล ักษณะ และลวดลาย 6. รูปร่างล ักษณะ และส ี 7. ลวดลาย และส ี


อะไรคือความใหม่ของงานทีเ่ ราทา ?


1.

3.

1. รูปร่างล ักษณะ 2. ลวดลาย 3. ส ี 4. รูปร่างล ักษณะ ลวดลาย และส ี 5. รูปร่างล ักษณะ และ ลวดลาย 6. รูปร่างล ักษณะ และส ี 7. ลวดลาย และส ี

2.

4 .

7. 5.

6.


รูปร่างล ักษณะ

ลวดลาย

ลวดลาย และส ี


ถ้ารูปทรงใหม่ ควรขอความ คุม ้ ครองในรูปร่างล ักษณะก่อน


10. เอกสารยืน ่ คาขอร ับ ิ ธิบ ัตรการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ สท

แตกต่างจาก ิ ธิบ ัตรการ สท ประดิษฐ/์ อนุ ิ ธิบ ัตร สท

ก. แบบพิมพ์คาขอ ิ ธิ ข. ข้อถือสท ค. ภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์ ง. คาพรรณนาแบบ ผลิตภ ัณฑ์ (ถ้ามี) จ. เอกสารประกอบ

้ บบพิมพ์ค าขอเดีย วก ันก ับ ใช แ ิ ธิบ ัตรการประดิษฐ ์ สท

่ เดียวก ันก ับสท ิ ธิบ ัตรการ ใชเ้ ชน ิ ธิบ ัตร ประดิษฐ ์/อนุสท


ื่ การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ การตงช ั้ อ สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ เลขที่คาขอ

วันรับคาขอ วันยืน่ คาขอ

คำขอรับสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  การประดิษฐ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์  อนุสทิ ธิบตั ร

สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ ระหว่างประเทศ ใช้ กบั แบบผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ วันประกาศโฆษณา

ข้ าพเจ้ าผู้ลงลายมือชื่อในคาขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รนี ้ ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ตามพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร พ.ศ 2522 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ 2)

วันออกสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร

พ.ศ 2535 และ พระราชบัญญัติสทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2542

ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่

เลขที่ประกาศโฆษณา

เลขที่สทิ ธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

1.ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ /การออกแบบผลิตภัณฑ์ แก้วน้ า

ื่ ทีแ ชอ ่ สดงถึงการประดิษฐ ์/การออกแบบ ผลิตภ ัณฑ์


ื่ การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ การตงช ั้ อ

ให้ดจ ู ากความใหม่ของผลิตภ ัณฑ์

รูปร่างล ักษณะ

ลวดลาย

แก้วนา้

ลวดลายของแก้วนา้

ลวดลาย และส ี

ี อง ลวดลาย และสข แก้วนา้


ื่ การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ การตงช ั้ อ ้ อย เป็นการระบุถงึ ล ักษณะตามหน้าทีใ่ ชส สอดคล้องก ับภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์ ทีย ่ น ื่ ไว้ ื่ ต้องไม่ระบุ ข้อดี คุณล ักษณะ โดยชอ ื่ ทางการค้า ว ัสดุหรือชอ เก้าอีร้ ักษ์โลก ้ ารพ ัดประโยชน์ เก้าอีส เก้าอีไ้ นกี้

เก้าอี้ เก้าอีโ้ ยก เก้าอี้


ิ ธิ ข. ข้อถือสท ่ นทีผ ิ ธิบ ัตรระบุถงึ เป็นสว ่ ข ู ้ อร ับสท ขอบเขตการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ทต ี่ อ ้ งการ กำรประดิ ษ ฐ์ /อนุ สิ ทธิ บั ต ร อำจจะมี ได้ร ับความคุม ้ ครอง หลำยข้ อ กฎหมายจึงกาหนดให้ผข ู ้ อระบุขอ ้ ถือ ิ ธิเพียงข้อเดียวเท่านน สท ั้ เนือ ่ งจากลักษณะ ั ซอน ้ ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ยงุ่ ยากซบ เหมือนกับการประดิษฐ์


ิ ธิ ข. ข้อถือสท ิ ธิจะต้องระบุถงึ ล ักษณะของการ ข้อถือสท ออกแบบผลิตภ ัณฑ์ทผ ี่ ข ู ้ อประสงค์จะได้ร ับ ั ความคุม ้ ครองโดยชดแจ้ ง กล่าวคือ ผูข ้ อ ต้องการทีจ ่ ะได้ร ับความคุม ้ ครองในรูปร่าง ี องผลิตภ ัณฑ์ ล ักษณะหรือลวดลาย หรือสข ผูข ้ อจะต้องอ้างถึงล ักษณะทีแ ่ สดงในภาพ แสดงแบบผลิตภ ัณฑ์ ิ ธิในรูปร่างล ักษณะและลวดลายของ "ขอถือสท ่ า้ ตามทีแ เหยือกใสน ่ สดงในภาพแสดงแบบ ผลิตภ ัณฑ์"


หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

ิ ธิ ข้อถือสท ิ ธิในแบบผลิตภ ัณฑ์ ขอถือสท ซงึ่ ได้แก่รป ู ร่างล ักษณะ และส ี ของกานา้ ชา ด ังมีรายละเอียด ตามทีป ่ รากฏในภาพแสดงแบบ ผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ด้ยน ื่ มาพร้อมนี้

ประเด็นความใหม่


ค. ภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์ ภาพทีแ ่ สดงถึงรายละเอียดของการ ออกแบบผลิตภ ัณฑ์ทข ี่ อร ับความคุม ้ ครอง เพือ ่ จะแสดงให้เห็นถึงล ักษณะของสงิ่ ที่ ต้องการได้ร ับความคุม ้ ครอง (เทียบได ้กับ ิ ธิบต รายละเอียดการประดิษฐ์ในคาขอรับสท ั รการ ประดิษฐ์)

่ นที่ ภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์ เป็นสว ิ ธิบ ัตรการ สาค ัญทีส ่ ด ุ ในคาขอร ับสท ออกแบบผลิตภ ัณฑ์

ผูข ้ อจะต้องยืน ่ พร้อมก ับแบบพิมพ์คาขอ ทุกกรณี ไม่มข ี อ ้ ยกเว้น


ค. ภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์ ต้องแสดงรูปร่าง ลวดลายหรือส ี ของผลิตภ ัณฑ์ทป ี่ ระสงค์จะ ขอร ับความคุม ้ ครอง จะแสดงเป็นรูปเขียนหรือ ภาพถ่าย ปกติภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์ ต้องเป็นภาพขาวดา

เว้นการขอร ับความคุม ้ ครอง ี องผลิตภ ัณฑ์ ทีต ในสข ่ อ ้ ง เป็นภาพส ี


ขอคุ้มครองลวดลำยของแก้ ว


ค. ภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์

ต้องแสดงถึงล ักษณะทีต ่ อ ้ งการได้ร ับ ความคุม ้ ครองทงหมด ั้ ถ้าขอร ับความคุม ้ ครองสาหร ับรูปร่าง ล ักษณะ ต้องแสดงรูปด้านต่างๆ ของ ผลิตภ ัณฑ์นนด้ ั้ วย - ด้านหน้า ด้านหล ัง ด้านบน ด้านล่าง ด้านซา้ ย ด้านขวา และท ัศนียภาพ (Perspective)


ค. ภาพแสดงแบบผลิตภ ัณฑ์

้ แสดงความหนา กรณีลายเสน ้ ขนานในสว่ นทีม ต้องวาดเสน ่ ค ี วามหนา ้ ในสว่ นด ังกล่าวเป็นเสน ้ สี ไม่แสดงเสน ดา


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4


รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7


ง. คาพรรณนาแบบผลิตภ ัณฑ์ (ถ้ามี) ี้ จงรายละเอียดแบบ กรณีทป ี่ ระสงค์จะชแ ผลิตภ ัณฑ์เพิม ่ เติมเพือ ่ ให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจแบบ ผลิตภ ัณฑ์ได้ดข ี น ึ้ กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ผข ู ้ อยืน ่ คาพรรณนา แบบผลิตภ ัณฑ์ (เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นลักษณะภายนอกของ

ั เจนโดยภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์อยูแ ผลิตภัณฑ์ ซงึ่ ปกติแสดงให ้เห็นได ้โดยละเอียดและชด ่ ล ้ว)

ถ้าผูข ้ อประสงค์ทจ ี่ ะยืน ่ คาพรรณนาแบบ ผลิตภ ัณฑ์เพือ ่ ว ัตถุประสงค์ด ังกล่าวข้างต้น ก็ควร ั้ คือไม่ควรเกิน 100 คา เขียนเพียงสนๆ


หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

คาพรรณนาแบบผลิตภ ัณฑ์ ่ ผ่นซด ี อ ทีใ่ สแ ี อกแบบให้มล ี ักษณะ ทีค ่ ลีอ ่ อกมาเป็นแผ่นๆเป็นแฉก ทงหมด ั้ 5 แฉก ทาให้สามารถวาง ตงั้ และพ ับเก็บได้ สามารถเก็บ ี ไี ด้ทงหมด ั้ 10 แผ่น 5แผ่นซด


ข้อกาหนด รูปเขียน

้ ระดาษสข ้ ขนาด A4 ี าวเรียบไม่มเี สน ใชก ้ แสดงขนาด/ ต ัดข้อความ/ต ัวเลข/เสน ้ บอกตาแหน่ง/เสน ้ กรอบออก เสน • ระบุหมายเลขหน้า และจานวนหน้าทงหมดไว้ ั้ กลาง หน้ากระดาษด้านบนของทุกหน้า ตามลาด ับ • ระบุหมายเลขรูปทุกรูปตามลาด ับ (รูปที่ 1, 2 ฯลฯ) ้ื หล ังเป็นพืน ้ เรียบ • ให้แสดงภาพแบบผลิตภ ัณฑ์ทม ี่ พ ี น


ข้อกาหนด ภาพถ่าย ให้แสดงภาพถ่ายบนกระดาษอ ัดภาพ ขนาด A4 ี าว โดยประมาณ หรือนาภาพถ่ายติดบนกระดาษสข เรียบขนาด A4 และเคลือบพลาสติกขนาด ขนาด A4 มข. ใชว้ ธ ิ พ ี ม ิ พ์ภาพลงบนกระดาษ glossy ขนาด A ระบุหมายเลขหน้า และจานวนหน้าทงหมดไว้ ั้ กลาง หน้ากระดาษด้านบนของทุกหน้า ตามลาด ับ ระบุหมายเลขรูปทุกรูปตามลาด ับ (รูปที่ 1, 2 ฯลฯ) ้ื หล ังเป็นพืน ้ เรียบ ให้แสดงภาพแบบผลิตภ ัณฑ์ทม ี่ พ ี น


การลงแสงเงาบนระนาบต่างๆของแบบผลิตภ ัณฑ์ ้ เล็กบาง และให้ลงแสงเงาบน ให้แสดงด้วยเสน ้ อ ระนาบโค้งต่างๆเท่าทีจ ่ าเป็น ทงนี ั้ ต ้ งไม่ทาให้ รูปร่างล ักษณะของแบบผลิตภ ัณฑ์ทย ี่ น ื่ ขอไม่ ั ชดเจน


หน้ ำ 1 ของจำนวน 2 หน้ ำ

 รู ปที่ 4

รู ปที่ 4


หน้ ำ 1 ของจำนวน 2 หน้ ำ

 รูปที่ 1 เป็ นรูปเก้ ำอีน้ ั่งทีอ่ อกแบบโดยได้ แนวควำมคิดมำแมงกะพรุน
 หน้า1 ของจานวน 2 หน้า

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3


หน้า2 ของจานวน 2 หน้า

รู ปที่ 4

รู ปที่ 6

รู ปที่ 5

รู ปที่ 7


ตัวอย่ ำง


http://202.28.94.55/web/322103/2551/work1/g99/Rubit.html http://kunkris.com/blog/603

รู บิค หรื อที่เรี ยกกันว่า ลูกรู บิค เป็ นของเล่นลับสมอง ประดิษฐ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1974 โดย เออร์โน รู บิค (Ernö Rubik) ซึ่งเป็ น ประติมากร และ ศาสตราจารย์ในสาขาสถาปนิก ชาวฮังการี


http://writer.dek-d.com/kosatelimpongsa/writer/viewlongc.php?id=439095&chapter=33 http://www.online-station.net/entertainment/hobby-toys/38


http://www.learners.in.th/blogs/posts/400289


http://www.gotoknow.org/blogs/posts/339060

ื่ ใจ ยาดมสมุนไพรชน


พิมเสนนา้

http://www.chuenjai.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1

http://www.greenworld-market.com


http://www.puckator.co.uk/wholesale/homewares-wholesale-mugs


www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg


www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg


www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg


www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg


www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg


www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg


www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg


www.marthastewartcrafts.com/index.php?v=msc_p...


Question

?


หน้ ำ 1 ของจำนวน 2 หน้ ำ

รู ปที่ 1

รู ปที่ 3

รู ปที่ 2

รู ปที่ 4


หน้ ำ 2 ของจำนวน 2 หน้ ำ

รู ปที่ 6

รู ปที่ 5

รู ปที่ 7


ตัวอย่างที่ 1 -1


ตัวอย่างที่ 1 -1


ตัวอย่างที ง ่ 1 -3


ตัวอย่างที่ 1 -3


ตัวอย่างที่ 1 -4


ai.blogspot.com/2010/08/splash-lounge-chair-com.html


4 สิทธิบัตรการออกแบบ  
4 สิทธิบัตรการออกแบบ  
Advertisement