Page 1

POOCHAO SAMINGPRAI

TRY

DOING

It’s a way of life

exercise

Municipality

2017

Do you usually do exercise?

Let’s go

POOCHAOSAMINGPRAI

STARTED

TO G E T E R

STARTED TRY DOING

Let’s go

KEEP CALM AND

TRY DOING Love

ดาวน์โหลด App AR Code Layar แล้วสแกนภาพหน้าปก สัมผัสภาพและเสียง

2017

TRY TO DO badminton Do you usually do exercise?

TO G E T E R

of life

Let’s go

TRY TO DO

2017


ธ ทรงเป็น ร่มฉัตร ปกประเทศ

ทุกแคว้นเขตถิ่นไทยทุกท้องที่ ปวงทวยราษฎร์น้อมส�านึกพระบารมี ขออุทิศความดีทดแทนคุณฯ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


บ.ก. แถลง Editor talk

Apichat

Apichat Chaingam Healthy for life.

สวัส ีค ั ี่ ้อง ะชาช ชาว ู่เจ้าส ิง า ุก ่า วา สา ฉ ั จี้ ะเ ้ เ อื่ งกา แู แ ะส่งเส ิ สุข า เ อื่ า่ งกา แี่ ข็งแ ง อั เกิ จาก กา ออกก�า ังกา เ ็ ส�าคัญ เ าะค ะ ู้ ิหา เ ศ า เ ือง ู่เจ้าส ิง า อ ากเห็ ุกชีวิ ใ เ ือง ีสุข า า า ั ี่ส ู ์ แข็งแ ง จะเ ็ จุ เ ิ่ ้ แห่งควา ส�าเ ็จอีกห า ะกา

งั ั้ กา ส่งเส ิ เ อื่ งกา ออกก�า งั กา อกจาก จะช่ว ให้ ี า่ งกา แี่ ข็งแ งแ ว้ งั ช่ว อ่ ค า ควา เค ี จากห า้ กี่ า งา แ ะเ ็ กา ส า้ ง ฏิสั ั ก์ ั ค อ ข้าง กา จั ั้งศู ์กีฬาแ ะ ั ากา ของเ ศ า เ อื ง เู่ จ้าส งิ า อกจากจะ สี า ุ อ ื้ หญ้าเ ี แ ะส า ว ี่ไ ้เค �าเส อใ วา สา ฉ ั ก่อ แ ้ว ค ะ ู้ ิหา ขอเชิญชว ะชาช ุก ่า ให้ าใช้ ิกา ส า แ ิ ั า ใ สว สา า ะเ อื ง เู่ จ้าส งิ า อีกห ึ่งแห่ง โ ส า แ ิ ั แห่ง ี้จะเ ิ ให้ ิกา วั อังคา -วั อา ิ ์ ั้งแ ่เว า 10.00-20.00 . เ ศ า เ ื อ ง ู ่ เ จ้ า ส ิ ง า อ ากให้ ุ ก ่ า ให้ควา ส�าคัญกั กา ออกก�า ังกา กา เ ่ กีฬา ูแ สุข า เอง แ ะค ใ ค อ ค วั เ อื่ ให้ คี วา สุข งั้ กา แ ะใจ ้อ ี่จะ า� เ ิ ชีวิ ้ว ควา สุข

นายอภิชัจ ฉายงาม ปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


สารบัญ

CO NT EN TS

จากใจผู้นำา

6 BAD MIN TON

นายเชิดเกียรติ ทาทอง รองปลัดเทศบาล นายสุรศักย์ อัยราคม รองปลัดเทศบาล นางสาวเรวดี ดำาเพ็ง รองปลัดเทศบาล

แบดมินตัน

บรรณาธิการ

นายอภิชัจ ฉายงาม ปลัดเทศบาล

กองบรรณาธิการ

นางเสาวณี อุไรวรรณ หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล นางสาวเรวดี ดำาเพ็ง รองปลัดเทศบาล, รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

06 12 14 16

สำานักปลัดเทศบาล สำานักคลัง กองวิชาการ และแผนงาน สำานักช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม

18 20 22

24 สำานักสาธารณสุข และสิ่งเเวดล้อม ธุรกิจชุมชน

26 28 กฎหมายน่ารู้ 30 อย่าร้ายนัก

31 32 33 34 35

คณะผู้จัดทำา ที่ปรึกษา

03 05

บก.แถลง

In Asean

เเย่ที่สุด-ดีที่สุด เพื่อนซี้ สร้างสุขภาพ พลังชุมชน เสียงจากประชาชน ตลาดน้าำ

นางวนิดา หวังอุดมชัย ผอ.สำานักคลัง นายสุวัฒน์ อ่อนส้มกิจ ผอ.สำานักช่าง นางนิภา ดอกพิกุล ผอ.สำานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายไฉน รัตนภักดี ผอ.กองการศึกษา นางสาวนวนจันทร์ พันธ์หงษ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม


จากใจ ผู้นำา Leader’s

talk

SUNKEAT KUNCHAROEN

I love Badminton.

กา ใช้ชีวิ อ ่าง ก ิสุข ั้ สิ่งห ึ่ง ี่ กุ ค อ้ ง ี คือ กา สี ขุ า า่ งกา แี่ ข็งแ ง าศจากโ ค ั ไข้ เ จ็ ว ึ ง กา ี จิ ใจ ี่เข้ แข็ง ใ ส า สังค ัจจุ ั ี่เอื้ออ�า ว ่ อ กา สะส ควา เค ี แ ะสิ่ ง ั่ อ สุ ข า ั ง ั้ กา ูแ สุข า จึงเ ็ สิ่ง จ�าเ ็ อ ่าง ิ่ง สว สา า ะเ ศ า เ ือง ู่เจ้า ส ิง า จึงเ ็ อีก โ า ห ึ่งของค ะ ู้ หิ า เ ศ า เ อื ง เู่ จ้าส งิ า ี่ คี วา ั้งใจใ กา ส ้างส า ี่ส�าห ั กา ัก ่อ ห อ่ ใจ แ ะเ ็ ส า ใี่ กา ออกก�า งั กา ส�าห ั ะชาช ชาวเ อื ง เู่ จ้าส งิ า กุ า่

ส า แ ิ ั ใ สว สา า ะ เ ศ า เ ือง ู่เจ้าส ิง า ือเ ็ ส า ่ี ออกก�า งั กา อีกห งึ่ แห่ง อกเห อื จากส า ุ อ หญ้ า เ ี แ ะส า ว โ ี วั ุ ะสงค์เ อื่ ให้เ ก็ เ าวช แ ะ ะชาช วั่ ไ เข้า าใช้ ะโ ช ์ า้ กา กีฬา เ ็ กา ส ้างเส ิ สุข า า า ั ให้แข็งแ ง โ า เห า่ ี้ เกิ ขึ้ เจ า จี่ ะ ส ้างเ ือง ู่เจ้าส ิง า ให้เ ็ เ ือง ่าอ ู ่ า่ อาศั ะชาช สี ขุ า แข็งแ ง คี วา สุข กั กา ใช้ชีวิ

เ ื่อให้ส า แ ิ ั เ ็ จุ เ ิ่ ้ ของสุข า อ า ั ่แี ข็งแ ง ขอเชิญชว ะชาช กุ า่ ไ ้ าใช้ ะโ ช จ์ ากส า แ ิ ั แ ะ ว่ กั ักษาสุข า ่างกา โ กา ออกก�า ังกา

นายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


It’s a way of life

STARTED

6


History

Thailand

การเริ่มต้น

The secret of getting ahead is getting started.

จัดตั้งสมาคม

เคล็ดลับของความสําเร็จคือการเริ่มลงมือทํา

การยื่นคําขอใช้

เข้าสู่สากล

7


Do you usually do exercise? ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ

8


TRY DOING TRY TO DO YES, I DO KEEP CALM AND

Love badminton

ความสุข เป็นเพียงทัศนคติหนึ่ง เราจะทําชีวิต ให้เศร้า สุข หรือเข้มแข็ง ขึ้นอยู่กับเราเลือกที่เป็น และกีฬา ช่วยสร้างความสุขได้


CAN YOU PLAY BADMINTON?

HOW TO PLAY IT

"Get moving. No matter if it is 30 minutes or 2 hours. It counts." การออกกําลังกายไม่ว่าจะ 30 นาที หรือ 2 ชั่วโมง ต่างมีความหมาย

10

กติกา การแข่งขัน ของกีฬาแบดมินตัน

Tips


TO G E T E R

L e t ’s go

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

Badminton is my friend

Salubrity that’s my Game

11


Municipal Clerk


Of The

Municipal Clerk

13


14

Finance


The Of

Finance

15


16

Academic Affairs And Planning


Of

Academic Affairs And Planning

17


18

Technician


The

Division


Education


Division


Technician


The Of

Social Welfare


Publicheealth And Environment


The Of Publichealth And

Environment


นับหนึง ่

x o B y l n O onl ybo w w w.

x

th .co.

ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จั บ มื อ เ คี ย ง ข ้ า ง ชุ ม ช น

SME Strong

บริษัท โอนลี่บ๊อกซ์ จำากัด เ ิ่ า� เ ิ กา งั้ แ ่ 24 ี าค 2548 หิ า งา โ คุ วัช ะ จิ าสิ อิ ั ์ งั้ แ ่ เ ิ่ ก่อ งั้ จ งึ จั จุ ั โอ ี่ อ๊ กซ์ เ ็ โ งงา ข า อ่ ั ิ แ ะจ�าห า่ ก อ่ ง จุ ั ์ ี่ ิ จากก ะ าษ แ ะ าส กิ 26


หนึ่งในธุรกิจ SMEs ที่เน้นความตรงไปตรงมา

2005

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 100%

2017 Take care of your mind

โ สิ ค้า ี่ ิ ขึ้ จะจ�าห ่า ั้ง ีกแ ะส่ง กว่า 10 ปี ที่โอนลี่บ๊อกซ์เติบโตเคียงคู่ชุมชน เ อื ง เู่ จ้าส งิ า เ ็ 10 ี เี่ ี กไ ว้ า่ ไ ง่ า่ เ า่ ควา าก า� าก ้ กุ ค กุ ค า าไ ่ อ้ แ ่ ้ว ค�าว่าสู้ แ ะใจ ัก ่อสา อาชี ี่ �า จึง �าให้วั ี้ คุ วัช ะ �าแ ์โอ ี่ ๊อกซ์ ให้เ ิ โ แ ะข า อ่ อ ไ สูแ่ ส์ ขุ ใจ เี ี่

จุ ด เริ่ ม ใ

อาชี ของ คือ �างา ออ ์กาไ ซ์ ห ือเ ี ก ไ ว้ า่ เ ็ ช่วง กี่ อ่ า่ งส า้ งห ี้ ง ุ ไ ก็ ิ่งหา ก ะ ั่งไ า ่าห ัว เ อื่ 10 ี แี่ ว้ เงิ ก้อ สุ า้ ใ ญ ั ชี อ ั้ เห ือเ ี งสองห ื่ กว่า า แ ะ าจึ ง คิ ว่ า เ า ้ อ งหา างออก ว้ กา เ ี่ อาชี ออ ก์ าไ ซ์ เ ็ ชีวิ เ ่ ่อ โจ ์กา �าเ ิ่ จาก กา า� งา จั ์ - ศุก ์ วั เสา ส์ า� อง ให้กั กา า� งา เ ง่ ว่ ส่ว วั อา ิ ์ เก็ ไว้ให้ค อ ค วั จึงเ ิ่ ออกแ ชีวิ วั เองว่า อ้ ง า� งา โ งงา ว้ ควา ี่ อ ู ่ ใ สา งา ออกแ าก่อ ะกอ กั ศึกษา า าง า้ วิศวะไ า้ จึง องหาช่อง าง ใก ้ วั คือ สา งา สิง่ ิ ์ แ ่ า สิง่ ิ ์ 2D คือ แ ่ ั โ ว์ชวั ์ งั ไ ่ า่ ส ใจเ า่ ไห ่ กั เ าะก�าไ อ้ าก จึง องว่างา สิง่ ิ ์ 3D คือ า ก ่อ ง จุ ั ์ จะเ ็ าง อ ไ ้ Sales surge

จึงจ ชี่ อื่ แ ์ โอ ี่ อ๊ กซ์ แ ะ แ ะ ง อื า� ว้ วั เอง ะกอ กั เ ิ ช่อง างกา า กา ขา ควา ู้ ้า วิศวะไ ้า �าให้ ีควา ช่อง างสือ่ ออ ไ ์ โ ี กู ค้า า แ ก เข้าใจเ ื่องเค ื่องจัก เ ื่อไ ้เค ื่อง ั๊ าจากเว็ ไซ ์ วั แ ก า กา อ ออ เก็ เงิ ไ เ้ ่ิ ขึ้ อ า่ งเค ง่ ค ั ก ะ งั่ เ ิ่ ซือ้ เค อื่ งจัก เพราะรู้รสความลำาบาก เ ิ่ ไ ้ แ ะ อ ่อ อ ่าง ีวิ ั เ ื่อ า� งา ใ วงกา ไ เ่ ค ิ ั ช�า ะใค จึงเกิดทัศนะชีวิต ั่ คือสิง่ ส�าคัญ ี่ า� ให้เกิ ควา ไว้วางใจ ต่างจากเดิม ใ กา า� ุ กิจไ ้ า� ให้ไ ้ ิ แ ะควา เ ็ ค คี่ ิ ว่า เ อื่ ไ เี่ า ช่ว เห อื จาก ิ ใ วงกา เ ี วกั “ กุ ส า เ าก�า งั เ ิ่ จะ า� าก คือ า้ เงิ วั ี้ ห ี้ งั อี ู่ แ ่ เข้า าง่า ควา �า าก อ้ ง กุ วั ” ก�า งั อเ าอ ขู่ า้ งห า้ แ ว้ จึงคิ สัง่ วั ุ ิ เอง อ้ ง ิ เอง ก�าอ�า าจกา อ่ อง ดูแลใจคน สิ่ง ี่ คิ เ ็ ควา าก ก่อ ห า้ ี้ ั้ ง ห แ ่ ค วา าก ี้ า� งา แ เ า้ แก่ ไ ้ ิ สู จ ์ แ ้ ว ว่ า า ก็ คี วา งุ่ ากเ อื่ ง ูก าง ุกวั ี้ โ ง ิ ์ ะ อส คว ห า า ก�า งั เ ี่ ง า�้ ใ ช่ ว งสอง ี ก ่ อ โ ง ิ ์ ีแ ่เค ื่องจัก แ ่ จะอาศั คู แ ะ งั ไ ่ เ อื้ ง า ะ ้ว ห ักเ า ห ี้ สิ งา เข้ า ้ อ แ ่ เอื้ อ เ ื ้ อ เ ื่ อ แ ่ แ ่งงา ั าคากั ั �าให้ 2 ี สุ ้า ค ไ ่ ีก็จะ ูกสก ี ออกไ เอง ี่ า่ า อ้ งส า้ งอีกแ ข์ ึ้ คือ โ เี่ าไ ่ อ้ งไ เ่ ขา สุขใจ ีเ ี่ เ ื่อ อง ั กั า ี่ กา � า งา อ ่ า ง ี ค วา สุ ข เ ี่ แ งไ เ ิ่ แ กของโอ ี่ อ๊ กซ์ เ อื่ กู อ้ งเข้า าให ๆ่ จะ อ่ ให้เขา าวะ างกา เงิ ิ งึ สอง า้ า า� งา โ ่ี ไ ่ อกอะไ เ แค่เขา ู้ แ ะเค ื่องจัก กว่าจะไ ้ าแ ่ ะ ัว ว่าเขาเข้า า ะกาว า า� งา ห งั ิ ์ าก า� าก าก เค อื่ ง ๊ั วั แ กกว่า า่ ไ 3 - 4 วั งึ จะเข้าไ า ว่า ี จะไ ้ า ก็ อ้ งใช้วิ ี อ่ แ แ ง่ ช�า ะ ควา สุข ีไห สุขกา ไห 2727


สุขใจไห สุขกา ก็คิ ไ ห้ า อ า่ ง เช่ ส า ี่ า� งา สะ วกไห คั แค ไ ไห า� ให้ า� งา แ ว้ า� ากไห เ าก็จะไ เ้ ก็ ข้อ ู า ั า วั เ า ว้ เ าะเ าเ ็ เ า้ แก่ เ าก็ อ้ ง งั กู อ้ ง ว้ สุขใจไห คุ ไ า� งา กั เ อื่ ว่ งา อ ใู่ โ งงา ข า เ ก็ คุ สุขใจไห เ า า อ โ ้ เ า ู กิ แู วว าก็ แู้ ว้ ว่า ค อี้ ู่ อ่ ไ ไ้ ห ค ี้ ั าไ ไ้ ห

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในวันนี้

เ ือง ู่เจ้าส ิง า เ ็ เ ือง ี่ ใช้เ ็ ี่ ั้งใ กา ะกอ อาชี า� ุ กิจ ส�าห ั งา สิง่ ิ ์ จุ ั ์ คิ ว่า เ ือง ู่เจ้าส ิง า เ ็ �าเ ่ี ี าก วัส ุ ่างๆ สา า ส่ง ึง โ งงา ของ ไ ้ง่า แ ะ GOOD สะ วก าก ไ ใ่ ช่แค่ ควา สะ วกใ เชิง ุ กิจเ า่ ั้ ั ง ไ ้ สั ั ส ึ ง ควา ะ ั ใจใ กา ให้ กิ า ของ เ ศ า เ ือง เู่ จ้าส งิ า คือ ไ ส้ ั สั โ ง กั ส� า ั ก ช่ า ง เ อื่ เ ิ ไ ก้าวแ ก กึ ว่าจะเ ็ กา กิ า แ า เก่า คือ เข้าไ เจ้าห ้า ี่ไ ่ ิ้ เจ้าห ้า ่ีไ ่ ีกา ิกา ะชาช ี่ ี ัก แ ่ ิ ั อ เ ิ เข้าไ งั้ แ ช่ ้ั 1 ของเ ศ า ฯ เจ้าห า้ ี่ จะเ ิ เข้า า า เ ว่า า ิ ่ออะไ จะไ งไห เจ้าห า้ ี่ กุ ค ิ้ กุ ค ไี ี ไ ่ า่ ก วั อ า่ ง คี่ ิ ั ว่าเ ็ THAILAND 4.0 เ ก็วา่ ไ ้ เ ิ ไ ส�า กั ช่าง ก็ ิ้ เ ิ ใจ อ ิ้ ะชาช ก็อ อุ่ ุกอ ่างอ�า ว ควา สะ วก ว เ ็ว าก อ แ ก คิ ว่า ก ะ ว กา ของ จะใช้เว า า แ ่ ิ อ่ วั จั ์ วั ศุก ์ ไ ง้ า แ ว้ จึง า� ให้ สู้ กึ ะ ั ใจ ากๆ ค ั

บ้านเรายังดีขึ้นได้อีก หากช่วยกันบูรณาการ

เ า่ ี่ องเ อื ง เู่ จ้าส งิ า จั จุ ั ขี ึ้ าก แ ส่ งิ่ ี่ งั อ้ ง ว่ กั แก้ไขอ า่ งเ ง่ ว่ คือ เ อื่ ง าเส ิ เ ็ ั แ ก สี่ า้ งควา เสี หา ให้กั ชุ ช าก อ้ งๆ ใ ื้ ี่ ขี่ ั า� งา ส่ว ใหญ่เ ็ ู้หญิง ั้งห ู้หญิงจะสู้ แ ่ ู้ชา ใ ื้ ี่จะ ี ัญหาเ ื่อง าเส ิ เ อะ ขา า าสา เ ื่องวิ ั ของค ี่ ก ่อง เข้าใจว่าเ ็กก ุ่ ี้ไ ่ไ ้เ ี ห ังสือ าก ัก ส่ว ใหญ่จะแค่ ั ้ จึง า� ให้ชวี ิ วกเขาไ ่ หี กั จ�าเ ็ อ า่ ง งิ่ ี่ ้องช่ว กั ง า ูแ ั้งแ ่ส า ั ค อ ค ัว ก ะ วงศึกษา อ้ ง ว่ อื กั ู ากา ัง ้ั เ ื่อ เ ็ ะ ั หัวห ้างา ใ โ งงา หาก ช่ว เห อื ใค เี่ ขาเ ็ ค ี า� งา ไ ้ ให้ กั ั เขา า้ เขา อ ี อ าค ให้เ ็ ี่เ ี้ งเขา แ ะ ิวเขาให้เขา า� งา ให้ไ ้ อ ่าไ กั ไสไ ส่ ง่ อ า่ ง อ้ ง หู้ ญิงค ห งึ่ า า� งา กั งั้ แ ่ .6 อ ใี้ ก จ้ ญ ิ ญา แี ว้ เขาเ ี กศ . ไ ว้ เ าะ าจาก กา ใ ่ ขู้ องเขา แ ะไ ้ ั โอกาสใ กา า� งา ซึง่ ก็ ู ใิ จ เี่ ขา า� ไ ค้ ั

กั อีกค ั้งกั ุ กฎห า ส�าห ั วา สา ะชาสั ั ์เ ศ า เ ือง ู่เจ้าส ิง า จากฉ ั ี่ ่า า ่า คง า เ ื่องเกี่ วกั สิ ิ แ ะควา แ ก ่างของ ู้ ้องหากั ู้ ้องหา ากขัง ว ึงก ะ ว กา ใ ศา ใ เ ื้อง ้ แ ้ว

งั ั้ ใ ฉ ั เี้ าจะ าขอก า่ ว งึ ขั้ อ อ่ ไ ของก ะ ว กา ่อสู้ค ีใ ชั้ ศา ซึ่งใก ้จะเส ็จสิ้ แ ว้ คื อ กา ิ จ า าค ี หากเ ็ ค อี าญาซึง่ โี ษ ี่ห ัก กา ิจา าค ี อ้ งก ะ า� อ่ ห า้ จ�าเ กา จิ า าแ ะสื า โจ ก์ ใ ค ี อ าญา ั้ ศา จะ อ้ ง า� โ เ ิ เ ่ อ ห ้ า จ� า เ จ� า เ จึง ้อง าศา ุก ั ี่ ี กา ิจา าค ีเ ื่อง ี่ ูก ้อง เว้ แ ่

28

ข้อที ่ 1 ใ ค ี ี่ ีอั าโ จะ ี โ ษ ั ้ ว ห ื อ ไ ส า เ ี ว เ ื่อจ�าเ ี จากศา ี่จะไ ่ า ังกา

ษจ�าคุกอ ่างสูงไ ่เกิ 10 ี ่ ก็ า ห ื อ ใ ค ี ี่ โ ษ ั า แ ะจ�าเ ไ ้ ั อ ุญา ิจา า แ ะกา สื า

ข้อที ่ 2 ใ ค ี ี่ ี จ� า เ ห า ค ้ า ศา อใจ า ค�าแ งของโจ ก์วา่ กา จิ า าแ ะกา สื า า ี่ โจ ก์ขอให้ก ะ า� ไ เ่ กี่ วแก่จา� เ ค ใ ศา จะ จิ า า แ ะสื า ั ห ังจ�าเ ค ั้ ไ ้

ข้อที ่ 3 ใ ค ี ี่ ีจ�าเ ห า ค ้าศา เห็ ส คว จะ ิจา าแ ะสื า จ�าเ ค ห ึ่งๆ ั ห ังจ�าเ ค อื่ ก็ไ ้


มุม กฎหมาย มุม INTERESTING LAWS กฎหมายน่ารู้

โดย งานส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมาย ฝ่ายนิติการ

การนำาสืบในคดีอาญา โจทก์ ีห ้า ี่ �าสื เ ื่องจากกฎห า สั ิษฐา ว่าจ�าเ

ไ ้ว่าจ�าเ เ ็ ู้ก ะ �า ิ ควา ั จ�าเ ไ ่ ้องเสี ค่า เ ี อ ่างใ เ อื่ า ก ะ ว กา อ่ สูใ้ า ึง ข้อเ ็จจ ิง ี่ไ ้จากกา ว ให้ศา ไ ้ ิจา า �า า ะกอ เ ื่อ

เ ็ ู้ ิสุ ิ์ จ กว่าโจ ก์จะ า� สื ิสูจ ์ ิ ชอ ของอั าค่า เ ี ส�าห ั กา า� เ ิ ก ะ ว จิ า าค อี าญาใ ศา ั้งสิ้ อกจากค่า ่า เอกสา ชั้ ศา ว งึ ควา ั ิ ชอ อั าค่า เ ี แ ว้ า งึ ขั้ อ จี่ ะ า� ให้ ว า ห ักฐา กา �าสื า ว ึง า แว ้อ อื่ ฯ ฯ ี่แส ง ั สิ ค ี ห ังจาก ี่ศา ไ ้ ิจา าเ ี ้อ แ ้ว

จะ ีกา อ่า ค�า ิ ากษา ือเ ็ ก ะ ว กา ี่ ั้ง โจ ก์แ ะจ�าเ อคอ าก ี่สุ โ ก ิ ศ า ้ อ งอ่ า ค� า ิ ากษาห ื อ ค� า สั่ ง ให้จ�าเ ัง จ�าเ จึง ้อง าศา า วั เว า ี่ศา ั า้ จ�าเ ไ ่ า งั แ ะศา เี ห สุ งสั ว่าจ�าเ ห ห ี ห อื จงใจไ ่ า ศา จะออกห า จั จ�าเ า้ งั ไ ไ่ ้ วั จ�าเ า า ใ 1 เ ือ ั แ ่วั ออกห า จั ศา อาจอ่า ค�า ิ ากษาห ือค�าสั่ง ั้ ั ห ังจ�าเ ไ ้ โ ือว่าจ�าเ ไ ้ ังค�า ิ ากษา ห ือค�าสั่ง ั้ แ ้ว

แ ะเ ื่อไ ้ ั ังค�า ิ ากษาจากศา ชั้ ้ แ ้ว จ�าเ ห ือโจ ก์ไ ่ อ ั ห ือไ ่เชื่อ ั่ ใ า ห ักฐา ี่โจ ก์ห ือจ�าเ �า า ะกอ กา ิจา าค ี ว ึง เห ุ อื่ ใ ี่ า� ให้จา� เ ห อื โจ ก์ สู้ กึ ไ ว้ า่ ไ ไ่ ้ ั ควา ุ ิ จากก ะ ว กา ิจา าค ีของศา จ�าเ ห ือ โจ ก์ ีสิ ิ ื่ อุ ์ ไ ังศา อุ ์ไ ้ า ใ ก�าห 1 เ อื ั แ ว่ ั อ่า ห อื อื ว่าไ อ้ า่ ค�า ิ ากษาให้จา� เ งั ส่ว กา ฎีกาก็เช่ เ ี วกั กา อุ ์ า้ เ ็ ค ไี ่ อ้ งห้า อุ ์

LAW & ORDER

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คงท�าให้ท่านได้ทราบกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแล้วนะครับ หวังเป็น อย่างยิ่งว่าท่านคงจะไม่ต้องมามีประสบการณ์จริงจากเหตุการณ์เช่นนี้ ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังครับ และพบกับสาระน่ารู้และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์จากคอลัมน์มุมกฎหมายในวารสารฉบับหน้าครับ 29


Shark อย่าร้ายนัก

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วม 30


Best

ASEAN

worst

-

WORST

ด นด

ไทย

WORST

Best

Best

WORST

2017

10 ASEAN countries Best worst

5 stories

ร จ า ร จ การ

น จ ก า วามย

ี ร ต ส ิ สิทธ

URBAN CI TY FL AT DESIGN

WORST

WORST

Best

Best

Best

ไทย AIRPLA

TICK NE ETS

อา

รม ร ก า ชญ

PASSPORT

กา

ว ย ่ ี ท เ รท่อง

31 31


ทำาไม... คุณควรพาเพื่อนไปออกกำาลังกายด้วย!!

/exercise ออกกำาลังกายด้วยกัน ช่วยให้สนุกได้ขนาดนั้น เลยหรออ??-

Buddy Up: )

จูงมือเพื่อนซี้ สร้างสุขภาพ รู้ๆ

กั อ ู่ว่ากา ออกก�า ังกา ั้ ี ่อสุข า ่างกา ช่ว ให้ า่ งกา แข็งแ งแ ะ ู า่ ง ี แ ค่ วา ขีเ้ กี จ เี่ ็ ญ ั หาใหญ่ จึง �าให้ห า ค า โอกาส ี่จะ ีสุข า ีไ อ ่าง ่าเสี า แ างค ังเสี เงิ เสี องโ เ ่า ะโ ช ์ เ าะซื้อคอ ์ส ออกก�า ังกา แ ้วแ ่ก ั ไ ่ไ ้ไ ัญหาเห ่า ี้ แก้ไขไ ้ไ ่ าก เ ี งแค่ ี “ ั๊ ี้” เ ื่อ ซี ๊ าออกก�า ังกา คู่กั โ เ ี่ กา ออกก�า ังกา า ิ เ ส าเ ็ ออกก�า ังกา า สว สา า ะ ี่ไ ่จ�ากั เว า แ ะ ังไ ้ แช ์ ะส กา ์ ่างๆ กั เ ื่อ ของเ า แ ะใช้เว าว่างห ังเ ิกงา ห อื ช่วงเว าว่างวั เสา แ์ ะวั อา ิ ์ า ั เจอกั เ อื่ ออกก�า งั กา ่ว กั �าให้เ า ีก�า ังใจ ี่จะออกก�า ังกา ่อไ กา เี อื่ ไ ออกก�า งั กา ว้ เ ็ วั ช่ว ี่ อี กี อ า่ งห งึ่ จี่ ะช่ว ให้เ าไ ้ ู คุ เ อื่ ง า่ งๆ ใ ะหว่างกา ออกก�า งั กา ซึง่ อื เ ็ าแก้เค ี ี่ ี ากๆ 32

ใ วั ห งึ่ ๆ กา จี่ ะ เี ว าว่างแ ะกา ไ ้ า� กิจก ว่ กั เ ่ือ ั้ ือว่าเ ็ เ ื่อง ี่ าก ากๆ กา ี่เ า ีกา ออกก�า ังกา เ ็ กิจวั ะจ�าวั อื ว่าเ ็ ควา โชค ี ซึง่ กา ออกก�า งั กา กั เ อื่ อกจากจะไ ้ ่างกา ี่แข็งแ ง ไ ่ ีโ คแ ้ว เ า ังไ ้ใช้เว าอ ู่กั เ ื่อ อีก ้ว แ ะ ี่ส�าคัญกา ไ ้ �ากิจก จากกา ออกก�า ังกา กั เ ื่อ ก็จะช่ว เ ี ว าควา เค ี ของเ าไ ้ ีขึ้ างค ั้งเ ี งแค่ กา ั เจอกั เ อื่ เ อื่ ไ ออกก�า งั กา ก็สา า ช่ว ควา เค ี แ ะควา กังว ว งั้ ช่ว ให้ส าวะจิ ใจแ ะอา ใ์ ห้ ขี ึ้ เ อื่ เ า ออกก�า งั กา กั เ อื่ ๆ เ าสา า แ กเ ี่ ควา คิ เ อื่ ง าว า่ งๆ ให้กั แ ะกั เ ็ กา ส า้ ง ิ า ให แ่ ะส า้ งควา งจ�า ี่ ี ว้ กั

Badminton Exercise I love my friends. | Some things don’t change.


ใ ี .ศ. 2549 าม โย ายของกระ รวง มหา ไ ย ี่ ระสงค์ให้ ระชาช ใ เข เ ศ าลไ ม้ ี ส่ว ร่วมใ การ ั าชุมช ของ เอง และมีสว่ ร่วม ใ การ ้ อ งกั และแก้ ไ ข ั ญ หา ่ า งๆ ของชุ ม ช เ ็ การ ระสา ส่งเสริมความร่วมมือของ ระชาช ใ อ้ ง ิ่ กั เ ศ าล ซึง่ ใ แ ล่ ะเ ศ าลจะมีชมุ ช 62 ชุมช มีค ะกรรมการชุมช จ�า ว 9 ค ี่เ ็ ัวแ ของ ระชาช ใ ชุมช ใ การ �าเ ิ งา ระสา งา ิ ่ อ ระหว่ า งชุ ม ช และเ ศ าล ามรู แ การ �าเ ิ งา ของค ะกรรมการชุมช

จริวัชร กุลเจริญ ประธานชุมชน

GO O D

OF LIFE

ชุมชนร่มประดู่ หมู่ 8 ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร

ชุ ม ช ร่ ม ระ ู ่ มี โย าย ี่ จ ะ � า ห ้ า ี่ เ ็ ัวแ ใ การ ูแล ระชาช ใ ชุมช และ ั า ชุมช ให้มีคุ ภา ชีวิ ี่ ีขึ้ ึ่ง เองไ ้ และสามาร ช่วยเหลือ ู้อื่ ไ ้ ้วยการ ูแล ั า ื้ ี่ และคุ ภา ชีวิ ของ ระชาช อย่างใกล้ชิ และเข้าใจ ลักษ ะการ �างา ของค ะกรรมการชุมช จะยึ หลักร่วมมือร่วมใจ า� งา เ ็ มี มีการ ระชุมกั อย่าง ้อย 1-2 ครั้ง ่อเ ือ ระสา การ า� งา ระหว่าง เ ศ าลเมื อ ง ู ่ เ จ้ า สมิ ง รายกั ระชาช ใ ชุ ม ช ระสา งา การจั กิจกรรม ระเ ี า่ งๆ เช่ วั สงกรา ์ วั เ ็ก กิจกรรมงา วั เ ็ก ระจ�า ีของชุมช ร่ม ระ ู่ ให้ความส�าคัญกั เ ็ก เราจึงจั งา มีการแจกรางวัล เล่ เกม และการแส ง า่ งๆ เ อื่ ให้เ ก็ ๆ ไ ร้ ั รูว้ า่ วกเขา มีความส�าคัญ และเ ็ อ าค ของ ระเ ศ 33


7 ปี อายุ 6 น ณุชแผรปราการ ์ ค ง ร ลุงณ รก จ.สมุท ญ้าแพ

ห ต.บาง

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ร้า อาหาร ามสัง่ “ลุงเ ยี ” ใครหลายค ใ เมือง เู่ จ้าสมิง ราย ย่อมคุ้ เคยกั ชื่อร้า ั้งเ ิม ี้ เ ็ ร้า เก่าแก่ ั้งแ ่สมัย ี .ศ. 2529 ั ว่าเ ็ ร้า ห ึ่ง ี่รุ่งเรืองมากใ อ ี วั ห ึ่งขายอาหารมีรายไ ้ 6,000 – 10,000 า ่อวั เมื่อเมืองเ ลี่ย วิ ีชีวิ ู้ค เ ลี่ย ย่อมมี ุรกิจ ี่เ ิ โ และ มี ุรกิจ ี่ก�าลัง ิ ัวลง ว่าร้า ลุงเ ีย กลั อยู่ใ ส่ว ุรกิจร้า อาหาร ี่ก�าลัง ิ ัวลงใ ลาย ี .ศ. 2560 ้วยสภา เศรษฐกิจ ี่ ื เคือง ของ ระเ ศใ ยุค ัจจุ ั ั ว่าเ ็ สาเห ุหลัก ี่ส่ง ล ่อรายไ ้ ัจจุ ั ร้า ลุงเ ีย มีรายไ ้ไม่ ึง 1,000 า ่อวั เ ิ ร้า ไม่ ึง ่ายโมง ก็ อ้ ง ิ ร้า จาก เี่ คยมีฐา ะความเ ็ อยูอ่ ย่างส าย กลั ลิก ั มีรายไ ้ไม่คุ้ม ุ ี่จะ �าเ ิ ุรกิจร้า อาหาร ่อไ 34

อย่างไรก็ าม ความโชคร้าย ก็ยังมี ความโชค อี ยู ่ แม้เศรษฐกิจโ ยรวมของ ระเ ศ จะไม่ สู ้ ี ั ก แ ่ ยั ง คงมี ู ้ ริ ห าร ี่ มี วิ สั ย ั ศ ์ ั าเมือง ู่เจ้าสมิง รายให้เจริญก้าวห ้าขึ้ จากเ มิ อย่างมาก งั้ แ ่ คูคลอง รรยากาศ เมือง ี่ ขี ้ึ จากสมัยก่อ ส่ง ลให้ รุ กิจค่อยๆ ขี ึ้ อีก ั้งการให้ ริการ ระชาช ของเ ศ าลเมือง ู่เจ้าสมิง รายใ อ ี้ก็ ั าขึ้ เจ้าห ้า ี่ ให้ความเอาใจใส่ ้อ รั รว เร็ว ั ใจ ่างจาก สมัยก่อ ี่การให้ ริการของเจ้าห ้า ี่ใ แ ่ละ ขั้ อ ค่อ ข้างล่าช้า สิ่ ง ี่ อ ยากให้ เ ศ าลฯ ช่ ว ยเข้ า มา รวจสอ และแก้ไข เ อื่ ชุมช เี่ ็ สุขโ ยรวม คือ การ ล่อยมล ิษของโรงงา อุ สาหกรรม โ ยมีการ ล่อยมล ษิ งั้ ใ ยามกลางวั กลางคื เ ็ ุ่ ควั ี่ า� ให้แส จมูก แส า มีกลิ่ เหม็ เ ็ อย่างมาก แม้ยามหลั กั ก็ยงั อ้ งใส่ห า้ กาก ้องกั มล ิษร กว เหล่า ี้ เ ราะมีกลิ่ เหม็ รุ แรงมาก จึงขอให้เ ศ าลฯ ช่วยเข้ามา รวจสอ อย่างเร่ง ่ว เ ื่อให้ลูกหลา ี่อยู่อาศัยใ เข ื้ ี่ ี้ มี สุ ข ภา แข็ ง แรง ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงงา อุ สาหกรรมเ ็ มิ ร ่ อ ชุ ม ช เ ็ มิ ร ่ อ สิ่งแว ล้อม อย่างแ ้จริง ั้ ลายชีวิ อ่ จาก ี้ งั้ ใจว่า เมือ่ เลิก กิจการแล้ว คงย้ายไ อาศัยอยู่ า่ งจังหวั ลูก กั ลูกกล้วย ใช้วิ ีชีวิ อยู่อย่าง อเ ียง ส่ว ้า ใ เมือง เู่ จ้าสมิง ราย ก็จะเ ็ อี่ าศัยของลูกๆ เ อื่ ความสะ วก อ่ การ เ ิ างไ เรี ย และไ �างา


ตลาดริมน�้า วัดบางหัวเสือ Waterfront market

เปิ ด

ตลาด เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 15.00 น.

รั กษ์นะ ผ

ลิตภัณฑ์สมุนไพร รักษ์คน รักษ์ส่ิงแวดล้อม โทร. 081-3458489


BADMINTON’S IN MY DNA.

JUMP SMASH

BACKHAND

DRIVE

DROP

www.poochaosamingprai.go.th 38

POOCHAO SAMINGPRAI MUNICIPALITY  

POOCHAO SAMINGPRAI MUNICIPALITY Magazine No.4/2560

POOCHAO SAMINGPRAI MUNICIPALITY  

POOCHAO SAMINGPRAI MUNICIPALITY Magazine No.4/2560

Advertisement