Page 1


Whoar ewe? 2 Whywedowhatwedo. 3 Whatwes peci al i z ei n. 4 We’ dl ov et omeetyou. 5 Mor eI nf o. 6


WhoI am. TheWoman: gener ous ,r eader ,s hopahol i c,car amel macchi at ol ov er ,env i ousoft hos ecr af t y t ypes ,pi ckyeat er ,educat or ,l ear ner . . . . who’ snotaf r ai dt ocont i net ogr ow i nt o t heper s onI dr eam t obe. TheMom: adv ent ur ous ,car i ng,pas s i onat e,f i es t y, s uckerf ort ear s ,wi l l i ngt ogot ogr eat l engt hs ,cr eat i v e,s poi l er . . . . who’ snotaf r ai dofbei ngcal l edMomz i l l a. Chas eCar t erI magi ngwasf oundedupon mybel i eft hatt her ei snot hi ngmor epr eci oust hanbei ngabl et ohav ememor i esof t hedi f f er entchapt er sandmi l es t onesi n yourl i f eondi s pl ayi nyourhome.You cher i s hyourf ami l yandI us emygi f tof phot ogr aphyasawayf oryout ocapt ur e andf or ev err ememberyourf ami l y’ ss t or y.


WhyI dowhatI do. Chas eCar t erI magi ng’ ss t or ybegi nswi t h acl i che.Bef or eI mett hi sper s on,I har dl y bel i ev edi n“ l ov eatf i r s ts i ght . ”Butt henI metmys on.I l ookedi nt ohi seyesand knew t hatI want edt o capt ur eev er ymomentI hadwi t hhi m. Wear r i v edhomef r om t hehos pi t al andI pi ckedupmycamer a.I s aw t hei mages ands ai d“ t hes ear enotgoodenough! ”I knew t her ewass omet hi ngmor et hatI s aw i nmys ont hanwhatI s aw bei ng pr oj ect edbackt ome. Andt hathasbeenmyphi l os ophyev er s i nce.I wantt ocel ebr at eandcapt ur e yourl i f e’ ss t or y,asi thappens ,andwi t h youal ongt heway.Speci al occas i ons ,mi l es t ones ,andt hos e cher i s hedev er ydaymoment st hatyou s har ewi t ht heonesyoul ov e-I wantt o pr es er v et hos ememor i esf oryout hr ough por t r ai t s .

Ev er yonei sf ul l ofl i f eandt hats houl dbe cel ebr at ed.Mybus i nes smakespeopl e ecs t at i cbypr ov i di ngt hei rf ami l ywi t h memor i es-di s gui s edast i mel es spor t r ai t s .I bel i ev ei npr emi ercus t omers er v i ce, s pr i nkl edwi t hhandwr i t t ennot esand del i ci ouss ur pr i s es .I v al uecl i ents at i s f act i on ands t r i v et oear nyourr epeatbus i nes s .


WhatI s peci al i z ei n.

LI f ewoul dbedul l wi t houtourcher i s hedr el at i ons hi ps .Cr eat i ngpor t r ai tar tf oryourhomei show I cel ebr at et hos er el at i ons hi pswi t hyou.Aswes har eanddi s cus st hebes topt i onsf ordi s pl ayi ng t hi sar t ,you’ l l s eet hepos s i bi l i t i esar eendl es s ! Youwantanamaz i ngpi eceofar tt hats par ksconv er s at i on?Choos eacanv asgal l er ywr ap! As er i esofi magest hats howcas et hes t or yofyours es s i on?Choos eaf r amedwal l gal l er y! Des i r et odocumentmi l es t onesov eraper i odoft i me?Choos es t or ybl ocks ! Ther er eal l yar es omanywayst ocel ebr at eyourr el at i ons hi psandpr es er v et hos ememor i es wi t hpor t r ai tar t .I ’ m her et ogui deyout odi s cov ert hebes tf i tf oryouandyourhome.


I ’ dl ov et omeetyou! Si mpl ycal l oremai l t omeetme. 240. 988. 2508 i nf o@chas ecar t er i magi ng. com Wewi l l s chedul eaper s onal i z edcons ul t at i ont o di s cus st hedet ai l sofyours es s i on.Fr om l ocat i on,t ocl ot hi ng,t ot hepr i nt sandpr oduct s youl ov e,t hi scons ul t at i onhel psust omake s ur et hatYOURs t or yi st r ul yr ef l ect i v eofwho youandyourf ami l yar e,t oget her . Att heendoft hecons ul t at i on,youandI wi l l bot hl ookf or war dt os chedul i ngyournex tpor t r ai ts es s i on!


Mor eI nf o Formor ei nf or mat i on: Vi s i tmywebs i t e: www. chas ecar t er i magi ng. com Chatbyphone: 240. 988. 2508 Chatbyemai l : as as hi a@chas ecar t er i magi ng. com

Client guide  
Client guide  

Asashia Martin of Chase Carter Imaging highlights what you can expect before, during, and after your portrait session.

Advertisement