Page 1

Issue #25 March 1-10, 2012

Monday, 7 May, 18:30, Host Hospitality Night

$10 (per person)

An unforgettable evening and an exceptional opportunity to meet old and new friends while enjoying the hospitality of the Host Rotarians. Have dinner, experience the demonstration and cultural entertainment under the theme "Kitchen of the World".

2012

RI

HOST EVENT: Host Hospitality Night

CONVENTION BANGKOK

ฉบับที่ 25 ประจำ�วันที่ 1-10 มีนาคม 2555


สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก อากาศเดือนมีนาคมเริ่มร้อนระอุ ตามอุณหภูมิของการประชุมใหญ่ Bangkok RI Convention ที่ใกล้ จะถึงอีกเพียง 60 กว่าวัน เท่านั้น ท่านล่ะคะ ได้เตรียมพร้อมทั้งใจและกายไปถึงไหน ทราบความเป็นมาของ ความคืบหน้าในการจัดงานนี้มากน้อยเพียงใด E-News ฉบับนี้ ดิฉันจะนำ�เอาภาพและขั้นตอนของการเตรียม ตัวที่ท่านต้องทราบ หรือท่านสามารถดูได้จาก website : rotaryconvention2012.com สำ�หรับการส่งผลงานอีก 2 step ที่ทุกสโมสรต้องดำ�เนินการคือ ขอรับประกาศเกียรติคุณจากท่าน ประธานโรตารีสากลต้องส่ง ภายในวันที่ 6 เมษายน 2555 และ ส่งผลงานบริการ 5 ฝ่าย มายังภาค ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2555 รายละเอียด อ่านได้ใน e-news ฉบับนี้ค่ะ อากาศร้อนๆ ใจอย่าร้อนตามด้วยนะคะ ทำ�ทุกอย่างอย่างมีสติ เมื่อสติเกิด ปัญญาก็ตามมาค่ะ ขอให้ทุก ท่านสุขสันต์เดือนมีนาคม เดือนแห่งการเรียนรู้หนังสือ

ด้วยไมตรีจิต

นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ E-News ภาค

Dear Fellow Rotarians, The weather of March is starting to boil up as with the temperature of the Bangkok RI Convention that is only over 60 days away. How prepared are you? How much do you know about the preparation of this event? This e-news I have brought you the pictures and steps in preparation that you need to know or you can check them out from web site at rotaryconvention2012.com There are 2 awards that all club should be working on which are to ask for the Presidential Citation (submit before April 6, 2012) and to submit 5 Avenues of Services to the District within April 20, 2012. You can read the details in this issue off e-news. With the hot temperature, don’t let your temper grows hot with it. Do everything with wits, with wits the wisdom will follow. May you all be happy in March, the Literacy Month.

Yours in Rotary, CP.Arparadee Lekhakul District E-News Editor-in-Chief


Rotary Club of KhuanLung-Hatyai สโมสรโรตารีควนลังหาดใหญ่ ทำ�กิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่อง ”ทำ�อย่างไรจึงห่างจากโรคโปลิโอ และวิธีป้องกัน” โดยสมาชิก รทร. แก้วตา บัวทอง ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นในการเรียนรู้หนังสือ และสุข อนามัย ในเดือนแห่งการเรียนรู้หนังสือให้กับโรงเรียนบ้านควนจง และ โรงเรียนบ้านทุ่งโตนด วันที่ 12 และ 16 มีนาคม 2555 The RC of Kuanlang Hatyai did a project in teaching youths on how to stay away and prevention from Polio by its member, RTN.Kaewta Buathong. This is the project that stress in literacy and health care in the Literacy Month for Bankuanjong School and Bantoongtanode School on March 12 and 16, 2012.

สโมสรโรตารี ควนลัง- หาดใหญ่


สโมสร โรตารี มณีกาญจน์

Rotary Club of Maneekarn ด้วยสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ได้ทำ�พิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนา คณะกรรมการโรทาแรคทวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจน์บุรี ในวันที่ 23 กพ. 55 ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว โดยมีผู้ อผภ.วรวุธ พงษ์ วิทย์ภานุ นำ�ดื่มถวายชัยมงคล และประธานอินเทอร์แรคท์ภาค 3330 ท่านศิริชัย กิจจารึก ทำ�พิธีปฎิญาณตนในการก่อตั้งและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานมากมายและคล้องเหรียญนายกก่อตั้ง นายศิวะกร จูกระโทก นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจน์บุรี The RC of Maneekarn celebrated and Charter and Installation for the Rotaract Club of Karnchanaburi Vocational College on February 23, 2012 at the Sangklaburi Room, River Kwae Hotel. PDG.Worawut Pongwittayapanu led the toast for HM the King while the District 3330 RI Interact Chairman, Sirichai Kijjaruek, vowed in the installation among lots of honored guest and put presidential medal for Mr.Siwakorn Jookratoke, Charter President of the Rotaract Club of Karnchanaburi Vocational College.


Rotary Club of Andaman สโมสรโรตารีอันดามันฝ่ายโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์เน้นความสำ�คัญ ของมูลนิธิโรตารี เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้หนังสือ จัด ทำ�โครงการ “พจนานุกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” จำ�นวน 1,000 เล่ม และได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทย งาน จำ�นวน 300 เล่ม รวมพจนานุกรมภาษาอังกฤษทั้งหมด 1,300 เล่ม มอบให้แก่ 13 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตได้แก่โรงเรียนเกาะสิเหร่ โรงเรียนกู้กู มูลนิธิเด็กบ้านโสสะ โรงเรียนบ้านม่าหนิก มอบเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555, โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนวิชิต สงคราม โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา มอบเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555, โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม โรงเรียนบ้านกะตะ มอบเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555, โรงเรียนบ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำ�รุง) โรงเรียน ลัฏฐิวนาราม มอบเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555, โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต มอบเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 The Service Committees of the RC of Andaman had stressed the importance of the Rotary Foundation about the fundamental education and literacy and did a project on 1,000 Dictionaries in English Supplementary Learning. They also received 300 more from the RC of Chiengmai Tin Thai Ngarm for a total of 1,300 dictionaries. These were handed over to 13 schools in Phuket which are Koh Sireh School, Koohkoo School, Ban Sosa Foundation School, Banmanik School on February 2, 2012; Bantungka School, Wichitsongkram School, Dawroongwittaya School on February 6, 2012; Wat Lattiwanaram School, Ban Kata School on February 8, 2012, Banmairiab (Tantikowitbumrung) School, Lattiwanaram School on February 10, 2012 and Muang Phuket PAO School on February 13, 2012.

สโมสร โรตารี อันดามัน


Rotary Club of Dontoom

สโมสร โรตารี ดอนตูม

โครงการรวมพลังจิตอาสากิจกรรมของสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนคงทอง วิทยา ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีดอนตูม The Project in Volunteering Works of the Interact Club of Kongthong Wittaya School hosted by RC of Dontoom.


Rotary Public Image Billboard Signs ป้ายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรตารีที่ได้จากการทำ� PR .Grants ปีบริหาร 2554-2555 จำ�นวน 8 ป้าย ติดตั้งที่ :There are 8 Rotary Public Image Billboard signs received from the PR Grant of 2011 – 2012 which will be installed at :  

จ.สมุทรปราการ

1 ป้าย ผชภ.เฉลิมฤทธิ์ อภิเกษมชมชื่น และ นย.ประสิทธิ์ เจตต์ทรงธรรม สร.เทพารักษ์ ดูแลหาจุดและติดตั้ง Samutprakarn, 1 sign, ADG.Chalermrit Apikasemchomchuen and P.Prasit Jetsongdham, RC of Theparak to take care of finding the location and installation

จ.ภูเก็ต        

จำ�นวน 2 ป้าย นยล.ปุณิกา วิริยะนาวิน สร.ภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการหาจุดและติดตั้ง Phuket, 2 signs, PE.Poonika Wiriyanawin, RC of Phuket to take care of finding the location and installation

จ.สงขลา 1 ป้าย นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล และ อน.พงศพัศ เรืองรอง สร.ควนลัง ดูแลหาจุดและติดตั้ง Songkkhla, 1 sign, PE.Arparadee Lekhakyul and PP.Pongsapat Ruangrong, RC of Kuanlang to take care of finding the location and installation

จ.กระบี่

1 ป้าย อน.จิรศักดิ์ พันธ์พฤกษ์ และ ผชภ.พิเชษฐ์ คงมานะเกียรติกุล สร.กระบี่ ดูแลหา จุดและติดตั้ง Krabi, 1 sign, PP.Jirasak Panpruek and ADG.Pichet Kongmanakiatkul, RC of Krabi to take care of finding the location and installation

จ.เพชรบุร ี   1 ป้าย นย.ธนัชพร ศรีฟ้า และ อน.กรัณย์ สุทธารมณ์ สร.เพชรบุรี ดูแลหาจุดและติดตั้ง Petchburi, 1 sign, P.Tanachporn Srifah and PP.Karan Sootharom, RC of Petchburi to take care of finding the location and installation

จ.กาญจนบุรี   

1 ป้าย นย.ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ สร.มณีกาญจน์ ดูแลหาจุดและติดตั้ง Kanchanaburi, 1 sign, P.Pranpiya Amornchaiyapitak, RC of Maneekarn to take care of finding the location and installation

จ.นครปฐม  

1 ป้าย นย.สุมนต์ สูงกิจบูลย์ สร.นครชัยศรี ดูแลหาจุดและติดตั้ง Nakhonpathom, 1 sign, P.Sumon Soongkitboon, RC of Nakhonchaisri to take care of finding the location and installation


Presidential Citation

ยกย่อง เกียรติคุณ จากประธาน โรตารีสากล

เพื่อขอรับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ จาก ประธานโรตารีสากล การขอรับการยกย่องจาก ประธานโรตารีสากล นับว่าเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภู มิ ใ จเป็ น อย่ า งยิ่ ง สำ � หรั บ ผู้ ที่ ทำ � หน้าที่นายกสโมสรของแต่ละปี หวังว่านายก สโมสรรุ่น 107 ซึ่งเป็นปีแห่งการ “มีน้ำ�ใจ ห่วงใย เพื่อนมนุษย์” ทุกท่านจะสามารถทำ�ผลงานได้ ตามเกณฑ์ เพื่อพิชิตใบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลสำ�หรับผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จาก ประธานโรตารีสากลปีนี้ได้ทุกท่าน สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผวภ.อรชร สาย สีทอง โทรศัพท์มือถือ 08-1892-2527 หรือ 081 8938785 สามารถส่งให้ภาคได้ ทางแฟกซ์ 0-7621-6979 หรือ ทาง อีเมล์ 1112dg.office3330@gmail.com

To ask for the Presidential Citation from the RIP will be the prestige and honor of the 107th president, which is the year to “Reach Within to Embrace Humanity. All of you can work according to the criteria to conquer the citation and change-maker award from the RI President. Ask for more details or information from DG.Orachorn Saiseethong at 0-8189-2527 or 0-8189-8785   You can send the message to the district to the district via fax machine at 0-7621-6979 or e-mail 1112dg.office3330@gmail.com


Award from the District Governor ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายโครงการบำ�เPพR ็ญป

รี นิธิโรตา

ระโยSชeนrv์

ิกภาพ ฝ่ายสมาชฝ่ายบร

Foundation

ฝ่ายมูล

ice

ship r e b m e M สโมสร

ิหารจัดการ

คัดเลือก รางวัลจาก ผวภ.

Club Management

ขอให้ทุกสโมสรส่งผลงาน 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย บริหารจัดการสโมสร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสมาชิกภาพ, ฝ่ายมูลนิธิโรตารี และ ฝ่าย โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ (รวมบริการชุมชน บริการด้านอาชีพ บริการระหว่างประเทศ และ บริการชนรุ่นใหม่) เพื่อรับการคัดเลือกรับ รางวัลผลงานจากผู้ว่าการภาค ตามแนวทาง การยกย่องสโมสร ปี 2554-55 ดังเอกสารที่ แนบมาพร้อมกันนี้ วิธีการ 1. ผลงาน 5 ฝ่าย ให้สรุปแต่ละฝ่าย แยกเป็นฝ่ายละ 1 เล่ม (สำ�หรับกรรมการภาคแต่ละฝ่าย)   2. ผลงาน 5 ฝ่าย สรุปรวมเป็น 1 เล่ม (สำ�หรับผู้ว่าการภาค) 3. ส่งผลงานทั้งข้อ 1 และ 2 (รวมทั้งหมด 6 เล่ม) ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์โรตารีในประเทศไทย ดังที่อยู่ข้างล่างนี้ เรียน      ผวภ.อรชร  สายสีทอง  (ผลงานสโมสร) ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83  ชั้น 32  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2  ซอยวัฒนา  ถนนอโศก  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 หมายเหตุ  ***สำ�คัญมาก***  ภาคจะพิ จ ารณารางวั ล ผลงานเพื่ อ ยกย่ อ ง สโมสร เฉพาะสโมสรที่ส่งผลงานให้ภาคตาม ที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยถือวันที่ลงตราไปรษณีย์เป็นสำ�คัญ  

This is to remind you to submit the works of 5 venues which are Club Management, PR, Membership, Foundation and Service (combinations of community service, vocational service, international service and new generation service) to receive the award from the District Governor for the club citation of 2011 – 2012 according to the attached documents

Methods

1. Summarize each of the 5 ways into 1 booklet each (for each committee) 2. Summarize all 5 into one booklet for the DistrictGovernor 3. Send both # 1 and # 2 (total of 6 booklet) via postage mail to the Rotary Center in Thailand under the following address :

To

PDG.Orachorn Saiseethong (Club Citation) The Rotary Center in Thailand 75/82 – 83 32th Floor, Ocean Tower 2 Soi Wattana, Asoke Road, Wattana Bangkok 10110 Note *** Very Important *** The District will consider the award for club citations only those that send the work to the district to the above address within April 20, 2012, and will look at the stamped date on the envelope.


News from Bangkok Convention

ข่าวจากงานประชุม ใหญ่โรตารีสากล

21 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง อาสาสมัครปฏิคม SAA ในการประชุมใหญ่ที่เมืองทอง ธานี

21 February 2012 Dear Rotarian Friends, When you registered for the Rotary International Convention in Bangkok to be held 5-9 May 2012, you checked the box volunteering to be part of the Volunteer Sergeant at Arms team. I’m writing on behalf of President Kalyan Banerjee and Chief Hugh Gregory to thank you for volunteering and to encourage you to complete the attached availability form to so that we have preliminary information as when you are available to help us, and the areas to which you would like to be assigned. I realize that you may not be sure of your exact movements yet, but would appreciate your best estimate. We are flexible, and you can make changes as needed once you arrive. Please return the completed form by 1 April 2012 either by email to Steven.McCall@rotary.org with a copy to Erin.Morales@rotary. org, or by fax to 1-847-328-9239.

ตามที่ได้แจ้งสมัครไว้ในใบลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่โรตารีสากล ขอให้เรากรอกแบบฟอร์มตามที่แนบ ส่งก่อน 1 เมษายนนี้ โดยทาง อีเมล์ และสำ�เนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ผู้ที่ไม่แจ้งไป ก็จะไม่ได้รับ)

This year we are holding a webinar in early April to explain a little about the venue and the role as SAA. During the webinar, you will have an opportunity to ask questions. Details regarding webinar dates will be sent to you on receipt of your completed form.

ให้เราเลือกทำ�เครื่องหมาย X หรือ Yes ในช่อง วัน เวลาและ สถานที่ที่ต้องการจะไปทำ�งาน ลงในแบบฟอร์มดังกล่าว ซึ่ง สามารถยืดหยุ่นหรือปรับได้ตามที่ต้องการ และให้ไปรับการฝึก อบรมปฐมนิเทศอย่างน้อย 1 วันก่อนพิธีเปิดที่ห้องแซฟไฟร์ 203 จะเลือกวันที่ 5 หรือ 6 พฤษภาคม ก็ได้หรือทั้ง 2 วัน ในเวลา 11.00-12.00 น. รายละเอียดในจดหมายด้านล่าง

When you arrive at IMPACT please check in at Registration to receive your convention badge and other materials. Please then visit the Volunteer Sergeant at Arms Check-in desk in the Challenger Foyer, where we will be happy to discuss and confirm your duties and give you information on when, and where and to whom you report. Your spouse and friends are welcome to join you as a volunteer provided they are over 18 years old and are registered for the convention.

โดยนำ�ใบยืนยันลงทะเบียนที่มีบาร์โค๊ดของเรา ไปที่แผนกรับลง ทะเบียนที่อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อขอรับป้ายชื่อและเอกสาร สูจิบัตร ฯลฯ แล้วจึงไปติดต่อที่ แผนกอาสาสมัคร ที่อยู่ห้องโถง ชาลเล็นเจอร์ เพื่อรับข้อมูลและกำ�หนดนัดหมายในการทำ�หน้าที่ ปฏิคมของเรา

There are two training sessions for Volunteer Sergeants. These will be held in the Forum’s Sapphire Room 203 at 1100-12 noon on Saturday 5 May and 1115-1215 on Sunday 6 May. Please try to attend one of these sessions.

สำ�หรับผู้ที่ยังมิได้สมัครไป โปรดส่งใบสมัครไปที่ศูนย์โรตารีฯ ก่อน (มอบในที่ประชุมโรงแรมหาดทอง ประจวบฯ เสาร์ที่แล้ว) เพื่อรวบรวมอาสาสมัครเฉพาะในภาคของเราด้วย

Again, thank you for volunteering to help us during what promises to be a great convention. I look forward to working again with old friends and the opportunity to make new ones. Join us in the Land of a Thousand Smiles. Yours in Rotary, Steve Steven McCall Meetings Specialist Rotary International Tel: +1-847-424-5395 Fax: +1-847-328-9239 E-mail: steven.mccall@rotary.org

E-News #25 D.3330 RI  

Newsletter

Advertisement