Page 1

Na t i o n wi d e Lu x u r y Co r p o r a t e T r a n s p o r t a t i o n & Li m o u s i n e S e r v i c e

Af f i l i at eKi t

866. 688. 5720 www. c c t at l ant a. c om af f i l i at es @c c t at l ant a. c om


CompanyProfi le Cas eyCor por at eTr ans por t at i on i sdedi cat edt opr of es s i onal i s m andgoi ngt heext r a mi l et opr ov i debes t i ncl as schauf f eur edgr ound& l i mous i net r ans por t at i ons er v i cesi nt henat i on. Formor et han10y ear st r av el er shav edependedon us becaus e we of f er t he f i nes ti nl uxur y and ameni t i eswi t heachofourl at emodelv ehi cl es .

Cas eyCor por at eTr ans por t at i on has al way s been t he f oundat i on of our bus i nes s phi l os ophyandwedemons t r at et hi sbyf oc us i ngon pr ov i di ngs uper i ors er v i c e,c omf or tands af et yev er y t r i p.


Fleet

Luxur ySedans

Ac c ommodat i ng4pas s enger sc omf or t abl ywi t h l uggage.

Luxur ySUVs

Ac c ommodat i ng6pas s enger sc omf or t abl ywi t h l uggage.

Luxur yMi ni Coaches

For war df ac i ngl eat hers eat i ng,FREEWi Fi ,&DVD. Ac c ommodat i ng13pas s enger sc omf or t abl ywi t h l uggage.

Luxur yLi moCoaches

Per i met erl eat hers eat i ng,FREEWi Fi ,andDVD. Ac c ommodat i ng13pas s enger s .


Servi ces

AtCas eyCor por at eT r ans por t at i onweof f erourc l i ent sa v ar i et yofs er v i c est os ui tal loft hei rgr oundt r ans por t at i onneedsnat i onwi de. •Cor por at e&I ndi v i dualT r av el •Commer c i al&Pr i v at eAi r por tT r ans por t at i on •Conv ent i ons&Gr oupEv ent s •S por t i ngEv ent s&Conc er t s •Meet i ngs •Poi ntt oPoi nt •S pec i alOc c as i ons Al l ow CCTt opr ov i dey ouwi t hpr of es s i onal ,s af eand dependabl es er v i c et oy ourdes t i nat i on.


Corporate& GroupSpeci ali sts

Cor por at e Gr ound T r ans por t at i on i s one of CCT' s s pec i al t i es . Whet her y ou hav e an exec ut i v et o t r ans f erf r om t he ai r por tt o a meet i ng s i t e ora c or por at eni ghtoutont het ownouri mpec c abl ef l eet wi l lpr ov i des t r es s f r eet r ans por t at i ont oy ourev ent . Ourpr of es s i onalc hauf f eur sar et r ai nedt ohel pbus y exec ut i v esmanaget hei rt i memor eef f i c i ent l y . •GPSS y s t emsi nAl lVehi c l es •Fr eeWi Fii nAl lVehi c l es •Ai r por tandExec ut i v eS edanS er v i c es •Cor por at eEv entT r ans por t at i on Cas ey Cor por at eT r ans por t at i on c an pr ov i de gr oup t r ans por t at i onf oral ls i z esandt y pesofev ent s .We hav e at eam ofs pec i al i s tt hatwi l lwor kwi t hy our gr oupt ohel por gani z ey ourt r ans por t at i onbas edon y ours pec i f i cneeds .Wec anal s opr ov i degr eet er sf or y ourgr oupsuponr eques t .


WhyCCT

Si xReas onst oPar t nerwi t hUs

1.Asanaf f i l i at eofCCTy ouc anbeas s ur edt hatwewi l l pr ov i dey ourc us t omer swi t ht hes amequal i t y , dependabi l i t yandpr of es s i onal i s mt hatwi l lmeety our c ompany ' ss er v i c er equi r ement s . 2.Wepr oudl yof f erac ompl et ef l eetofl at emodelv ehi c l est os ui tal lofy ourneeds . 3.Wear eequi ppedwi t hGPSt ec hnol ogyt hatguar ant ees qual i t yas s ur anc eandpr ec i s er epor t i ng. 4.Wepr oudl ypr ov i de24/7pr omptandr es pons i v e s er v i c e. 5.At eam ofexper i enc ed,c our t eouspr of es s i onal st hat ar ededi c at edt omeet i ngandexc eedi ngy our expec t at i ons . 6.Wes er v i c eal lc ommer c i alandpr i v at eai r por t swi t hi n t hemet r oAt l ant aar ea.


Affi li ateAssurance

1. Di s c ount edAl l I nc l us i v eRat es 2. TheConf i denc et hatwear er epr es ent i ng YOURc ompanywi t hy ourc l i ent s 3. Al lc hauf f eur sar es uppl i edwi t hgener i c bus i nes sc ar dswi t hNOl ogos 4. Pr of es s i onal ,Rel i abl e,Luxur yS er v i c e 5. Dedi c at edS al esAc c ountManager 6. 24/7S er v i c e

Casey Corporate Transportation Affiliate Kit  
Casey Corporate Transportation Affiliate Kit  

Atlanta’s travelers have depended on Casey Corporate Transportation for reliable, on-time and professional chauffeured services since 2003....

Advertisement