Page 1

Espaci o cedi do alpat roci nador

Ăšnet e alTour Y prepĂĄrat e a vi vi r una Experi enci ai nol vi dabl e.


1.I NTRODUCCI ÓN. Set r a t ad eu nt o u r p o r d i s t i n t a ss a l a san i v e l naci onal , al ol a r g od eu nme s , o f r e c i e n d ou ni mp r e s i o n a n t ee s p e c t á c u l oc o nd j s , l i v e se nd i r e c t o , a n i ma c i ó ny mu c h a ss o r p r e s a smá s .

2.STARSOUND. Esu n aa g e n c i ap r o mo t o r ad ec o mu n i c a c i ó no r i e n t a d a ae v e n t o sya r t i s t a s , q u es ed e d i c ad e s d eh a c ema sd e s i e t ea ñ o sal ap r o d u c c i ó nyg e s t i ó nd et o d ot i p od ef i e s t a s ye v e n t o se nl o sme j o r e sc l u b sys a l a sd ef i e s t a sd e Ma d r i d , c o np a r t ef u n d a me n t a le nl aCo mu n i c a c i ó n , Ma r k e t i n g , Pu b l i c i d a dySo p o r t e .

Co ne l o b j e t i v od ep r e s t a r u ns e r v i c i oi n t e g r a l , St a r So u n d t i e n eu nd e p a r t a me n t oe s p e c i a l i z a d oe nl ao r g a n i z a c i ó n d ee v e n t o sd ef o r map e r s o n a l i z a d ayc r e a t i v a . Sed i s e ñ ae l c o n t i n e n t eyo r g a n i z ae l c o n t e n i d o : c a t e r i n g , l o g i s t i c a , s o p o r t eg r á f i c o , a n i ma c i ó n , a z a f a t a s , c o mu n i c a c i ó n , r e p o r t a j e sa u d i o v i s u a l e s , a c t i v i d a d e s o u t d o o r . . .

Pa r t ei mp o r t a n t ee nl ap u b l i c i d a dd el o sa r t i s t a s , c o mp l e me n t o i n d i s p e n s a b l ee nc u a l q u i e r ad el o sp r o y e c t o sd o n d ep a r t i c i p a na s í c o moe n s e l l o sd i s c o g r á f i c o sd ep r i me r a , c a mp a ñ a sd ema r c a sr e c o n o c i d a d , p a t r o c i n a d o r e sy e v e n t o s&p r o y e c t o san i v e l n a c i o n a l ei n t e r n a c i o n a l .

T o d al ai n f oe nwww. s t a r s o u n d . e s 1


Ga l l e r y

2


Pu b l i c i t y Ha yu np l a nd eMa r k e t i n gd e t a l l a d oq u ee s t áp r e v i s t op a r aSt a r So u n dOnT o u r q u es er e s u mee n Ne ws l e t t e r : Co n t a mo sc o nu nma i l i n g8 0 . 0 0 0ma i l sal as e ma n ad a n d oa s í p u b l i c i d a dan i v e l n a c i o n a l d u r a n t et o d oe l me sa l t o u r ,a l p a t r o c i n i oyal a ss a l a s . Me d i a : Sev aah a c e r u nv í d e of l y e r , amo d od et r a i l e r , p a r ad a r e x p e c t a c i ó na l t o u r , yu nv í d e or e s u me nd e c a d ae v e n t op a r ac r e a r u nmo v i mi e n t oma s i v oa l p u b l i c a r e l e s p e c t á c u l oq u er e a l i z a mo se n St a r So u n do nt o u r . Co mmu n i t yMa n a g e r : e nl a sr e d e ss o c i a l e st e n e mo su n ag r a ne x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l e nFa c e b o o k , T wi t t e r yT u e n t i . Cu ñ a se nr a d i o : Va mo sar e a l i z a r p u b l i c i d a de nr a d i oan i v e l n a c i o n a l d u r a n t et o d oe l me si n d i c a n d oaq u éc i u d a dd eEs p a ñ as ea c e r c ae l t o u r e s ef i nd es e ma n a , d ee s t emo d ot e n e mo sp r e s e n c i ae nr a d i op a r ae l t o u r , e l p a t r o c i n i oyl a ss a l a sd u r a n t et o d oe l me sq u ed u r ae l t o u r . Ca r t e l e r í a : Ef l y e r sp e r s o n a l i z a d o sp a r ac a d ac i u d a dq u e v i s i t e mo s . Ca r t e l e sd e l t o u r , i n d i c a n d ot o d a sl a ss a l a syc i u d a d e s d o n d ev aap a s a r e l t o u r , p e r s o n a l i z a d op a r ac a d ac i u d a d . www: We ba s o c i a d a sd o n d ep u b l i c a r e mo st o d al a p u b l i c i d a ds e ma n a l : Di s c o l i s t a s , c l u b b i n gSp a i n , s t a r s o u n d . e s , e l t e n t a c u l o , e n t r eo t r a s . Es t o sf a c t o r e su n i d o sal aa mp l i ac o l a b o r a c i ó nc o ne mp r e s a s yme d i o sd ec o mu n i c a c i ó np e r mi t e nc r e a r yd i f u n d i r c o né x i t o l a sp r o d u c c i o n e sd eSt a r So u n d , e ne s t ec a s o St a r So u n dOnT o u r . Al g u n o sd es u sc o l a b o r a d o r e ss o n :

3


Th e Sh o w ÚNETEALT OUR YPREPÁRA TEP ARAUNAEXPERI ENCI AI NOL VI DABL E

El Sh o wCa s ed eSt a r So u n do nT o u r e su nEs p e c t á c u l oú n i c o , d i r i g i d op o r n u e s t r o sd j s Fr a nAr é syCh a r l yDe mc a r g a d oc o nmu c h a ss o r p r e s a sySp e c i a l Sh o wsc o moT e l a sAé r e a s , Pe r f o r ma c e , Bi c i c l e t as o b r ec a b l e , Ar oRu s o , Ac r o b a c i a se nGr u p o , T r i a l Bi k e , L i v eSh o ws , Ba i l a r i n e sd ed i s t i n t o se s t i l o s , c o r e o g r a f í a s , Za n c u d o s , Ma l a b a r i s t a s , Es p e c t á c u l od ef u e g oye r ó t i c o , e n t r eo t r o s .

4


Li v e Ra m 贸 n Ri e r a

a d n i L B-

z e u q z V谩 o t Si

l e i r a M

r e v o l G

5


Ba s i c

Pa c k

2Dj s/ Vi s ual es/ Regal odeMer c handi s i ng/ Cr eac i óndel f l y eryCar t el er í a/ Pr es enc i aes t át i c adel amar c a/ Publ i c i dadenr adi o, r edess oc i al esymai l i ngani v el nac i onal .

Si l v e r

2Dj s/ 1pr of es i onal deSt ar Soundenpues t adees c enapar aor i ent arat usbai l ar i nesenl aac t uac i ónes anoc he/ Voc al i s t aoPer c us i oni s t aoMús i c o/ Vi s ual es/ Regal odeMer c handi s i ng/ Cr eac i óndedel f l y eryc ar t el er í a/ Pr es enc i aes t át i c adel amar c a/ Publ i c i dadenr adi o, r edess oc i al esymai l i ngani v el nac i onal .

Go l d

2Dj s/ 6bai l ar i nesSt ar Sound/ 2c ambi osdev es t uar i o/ 2Showsel abor ados/ el ement osdec or at i v osSt ar Sound/ Vi s ual es/ Regal odeMer c handi s i ng/ Cr eac i óndedel f l y eryc ar t el er í a/ Pr es enc i aes t át i c adel amar c a/ Publ i c i dadenr adi o, r edess oc i al esymai l i ngani v el nac i onal .

Pl a t i n u m

Pac kex c l us i v opar aquet uev ent onodej ei ndi f er ent eanadi e. . . Pr oduc c i ónamedi daal máspur oes t i l oSt ar Sound: es c enogr af í adeex c epc i ón, s howsyper f or manc e, c ar ac t er i z ac i ón, bai l ar i nespr of es i onal es , c or eogr af í as , ef ec t oses pec i al es . . . ymuc homás .

6

StarSound On tour  

StarSound On tour dossier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you