Page 1

S E Z Ó N A

2 0 0 8

S

N O V Ý M I

P R A V I D L A M I

Oficiálny časopis Slovenskej golfovej asociácie

2• 2008 79 SK

www.skga.sk

GEOFF OGILVY ukázal chrbát svetovej elite

Moderná golfová hra pripomína priestorový šach

Palice na mieru ISSN 1337-7019

správny výber vyspelého golfistu


Wealthcome Vo svete wealth managementu sú požiadavky klientov v oblasti správy majetku plne rešpektované. Vieme, že len detailné poznanie cieľov môže viesť k skutočne individuálnym riešeniam. Ich vysoká hodnota je umocnená našou nezávislosťou, objektivitou a kompetentným poradenstvom.

advisory

asset management

private equit y

w w w. a c r o s s . sk


EDITORIAL

Nazdávam sa Oficiálny časopis Slovenskej golfovej asociácie 2 / 2008 VYDAVATEĽ: Business Consulting & Media, s.r.o. P.O.Box 11D, 949 01 Nitra ADRESA REDAKCIE: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava tel. +421 2 208 663 34, +421 905 213 511 tel./fax: +421 2 5024 0299 e-mail: office@bcam.sk INZERCIA: Jana Cedulová +421 918 639 003,+421 2 208 66 335 REDAKCIA: EDITOR: Marian Škotka VIZUÁLNY KONCEPT / LAYOUT: Martin Janoško / Andrej Mitáš REDAKČNÁ RADA: Vladimír Balogh Peter Barecz, Karol Gumán Ľuboš Ďurinďák, Marian Škotka ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: Alan Babický, Vladimír Balogh Karol Gumán, Michal Štefík AUTORI ČLÁNKOV: Alan Babický Vladimír Balogh, Zdenka Gáliková Karol Görner, Karol Gumán Radomír Holečka, Allan Kruntorád Heinz Müller, Sylvia Sárkányová Marian Škotka, Michal Štefík Miroslav Wieger ml. JAZYKOVÁ ÚPRAVA: Marian Škotka FOTO NA OBÁLKE: Globe Media-Reuters FOTO: Peter Baretz, Marek Kollár Antonín Krčmář, Braňo Molnár archív GK Tále, archív Heinza Müllera Globe Media-Action Images Globe Media-Reuters, Profimedia KRESBY: Michal Takács

že aj nové Pravidlá golfu určitým spôsobom symbolizujú vstup do novej sezóny. Evidentné je, že v nich došlo k viacerým technickým úpravám posudzovania samotnej hry. Je na nás, ako sa s tým odborne vyrovnáme, aby rozhodcovia mali čím menej práce, aby nám bolo všetko jasné a aby sme si nevytvárali súkromné, zaručene overené a perfektné pravidlá. Podstatné je ale to, že golfová etika ostáva a tá by pre nás mala byť aj naďalej záväznou. Vždy by nám mala pripomínať, že golf je šport gentlemanov. Je to šport alebo vlastne i spôsob života a relaxu, ktorý nás vychováva bez rozdielu veku, pohlavia a postavenia, bez rozdielu ceny bagu a palíc. Týmto pôsobenie etiky nechcem vzťahovať len na samotných priamych účastníkov golfovej hry, ale myslím si, že to platí pre každého, kto je účastníkom golfového života v akejkoľvek funkcii. Vzájomná úcta, rešpektovanie názorov iných, aj keď s nimi nemusíme súhlasiť, efektívna aplikácia všetkého pozitívneho pre golf na Slovensku – to by sme si mali chrániť a zveľaďovať. Do sezóny vstupujeme s novým omladeným prezídiom, ale aj so skúsenými, ostrieľanými funkcionármi. Základným krédom sa stáva myšlienka skoordinovať a priblížiť sa činnosťou k členstvu, k ich problémom, vytvoriť pre mládež stabilné prostredie pre systematický a odborný rast v golfovej hre, jasne a reálne napomáhať rozvoj golfu na Slovensku a podporovať jeho prezentáciu nielen doma, ale i v zahraničí, kde sme tomu ešte veľa dlžní. Takže, prvý odpal je pred nami, aký bude a koľko ich bude, závisí len od každého z nás a od toho, aký zaujmeme postoj. Peknú hru pre všetkých želá

Vladimír Balogh generálny sekretár Slovenskej golfovej asociácie

TLAČ: TELEM K&M, a.s., Liptovský Mikuláš Reg. číslo MK SR: 3848/2008 ISSN: 1337-7019 © Business Consulting & Media, s.r.o. 2008 (All rights reserved) Reprodukcia diela ako celku alebo v častiach je možná len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

Hlavný reklamný partner VIP Auto Žilina s.r.o. 2 • 2008

golf

• sk 3


OBSAH

14 10

22 56

30

SKGA INFORMUJE .....6

ČO PRE MŇA ZNAMENÁ GOLF .....20

Nové prezídium – nové plány AJGOS chce rozvíjať talenty .....6 Kalendár podujatí SKGA na rok 2008 – reprezentácia .....8

Golf je neodolateľná vášeň Allan Kruntorád, člen Prezídia SKGA (SPA GK Piešťany) TURNAJE .....22

International Golf Cup 2008 NOVÉ PRAVIDLÁ .....10

Zmeny v golfových pravidlách

VEĽTRHY .....24

Bagy, palice, móda... INTERVIEW .....14

Golf 2008 Trenčín a Golf Show Praha

EGA podporuje golfovú spoluprácu Richard Heath, manažér pre turnaje EGA

GOLFOVÝM OBJEKTÍVOM .....26

Golfové ihrisko Piešťany GOLF V EURÓPE .....16

Európa sa grínuje

PGA TURNAJE .....30

Fakty, prognózy a otázniky

Loptička sa točí ďalej US PGA Tour, druhý ročník Fedex Cupu

KLUBOVÝ ŽIVOT .....18

Jarné golfové prebúdzanie

4 golf sk

2 • 2008

52


78

36

74

PROFIL .....36

GOLFOVÝ VÝSTROJ .....68

Čím ťažšie, tým lepšie

Palice na mieru čiže custom club fitting

Geoff Ogilvy GOLF OD A PO Z .....72 GOLFOVÁ AKADÉMIA .....44

Za každého počasia a s úsmevom

Priestorový šach alebo „course management“

PELE-MELE .....74

Večerná golfová škola Alana Babického GOLFOVÉ NÁČINIE .....52

Víťaz zaliaty šampanským Slovenské prekvapenie sa nekonalo .....75 Mokrá oslava víťazstva .....76

Testujeme wedge Dobrý úder pred grínom – ďalší krok k úspešnej hre!

Z DEJÍN ŠPORTU .....78

LEADBETTEROVA ŠKOLA .....56

S BAGOM NA PLECIACH .....80

Ruky a paže pri švihu

Golfová oáza v Rakúsku

Za prastarým čarom športových hier

s golfovou akadémiou Davida Leadbettera ZA ZDRAVÍM .....62

Precvičme si zabudnuté – panvové dno 2 • 2008

golf

• sk 5


SKGA INFORMUJE

Nové prezídium – nové plány Nové Prezídium SKGA sa v uplynulých týždňoch venovalo viacerým koncepčným otázkam. Zišlo sa v marci v Bratislave a v apríli vo Veľkej Lomnici. Na marcovom stretnutí sa členovia prezídia v prvom rade venovali otázke, ako riešiť budúcnosť golfu na Slovensku bez zaťažovania sa problémami minulosti. Po diskusii jednoznačne potvrdili, že všetky tresty (zákaz prijatia do Slovenskej golfovej asociácie počas piatich rokov, zákaz účasti na akomkoľvek podujatí SKGA a zákaz trénerskej a rozhodcovskej činnosti) sa okamžite v celom rozsahu rušia. Týkalo sa to rozhodnutí z 1. júna 2004, keď vtedajšie prezídium za „poškodzovanie dobrého mena SKGA a neoprávnený zásah do integrity SKGA" takto potrestalo Juraja Lupsinu, Júliusa Kováča, Tibora Bugára, Petra Bučka, Rudolfa Ondreičku a Miroslava Kaličiaka. Riešili sa aj posledné detaily Kalen-

dára súťaží SKGA, ktorý sa vo veľkej miere týkal slovenskej reprezentácie (pripravili R. Antala a K. Gumán). Pripravoval sa aj Štatút reprezentanta Slovenska v golfe a smernica na usporiadanie majstrovských súťaží a slovenských šampionátov, aby SKGA čo najviac vyšla v ústrety hráčom v otázke poplatkov za účasť na vrcholných podujatiach SKGA. Prezídium odsúhlasilo návrh Komisie rozhodcov o preškolení a preskúšaní v nových Pravidlách golfu. Sekretariát SKGA zabezpečoval informácie pre kluby SKGA. V rámci pomoci z R&A pridelilo St. Andrews Slovensku trénera, ktorý by mal viesť hráčske výbery v tréningovom procese a na turnajoch. Celú problematiku bude zabezpečovať ŠTK a R. Antala, ktorý

dostal za úlohu zistiť všetky detaily o pomoci zo St. Andrews a dopracovať plán tohto projektu. Prezídium SKGA sa zišlo aj začiatkom apríla vo Veľkej Lomnici. Odsúhlasilo Štatút reprezentanta Slovenska v golfe a zaoberalo sa otázkami koncepcie práce s mládežou a rozvoja juniorského golfu. (kg, mš)

Školenie rozhodcov V dňoch 27. – 28. marca 2008 sa konalo každoročné školenie rozhodcov golfu. Školenie je už štandardne zamerané na tých, ktorých záujmom je hlbší prienik do aplikácie golfových pravidiel. Teraz však boli významnou témou aj zmeny v Pravidlách golfu.

Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS) prichádza s projektom, ktorý má pomôcť hľadať a rozvíjať mladé golfové talenty. Chce vytvoriť dlhodobý a fungujúci systém, počas ktorého by profesionálni tréneri pomáhali záujemcom o golf už v školských podmienkach a zároveň by mali šancu hľadať tých najtalentovanejších, ktorí by neskôr slovenský golf i jeho výkonnostnú úroveň posunuli ďalej. Všetko by sa malo začať motivovaním škôl a školských stredísk záujmových činností ku hre golfu, ako jednej z príťažlivých športových možností. Už tam by sa juniori pripravovali na ovládanie pravidiel, techniky, súťažnú hru i členstvo v kluboch. Cieľovou skupinou je mládež do 24 rokov, ale aj rodičia žiakov a učitelia. Cez nich by sa mal golf zavádzať do telovýchovnej činnosti na školách. Hlavným cieľom projektu má tak byť výraznejší rozvoj tohto športu v Slovenskej republike. Zázemím pre golfový rozvoj mládeže sa majú stať Tréningové centrá mládeže, ktoré by zriadili niektoré golfové kluby, školy alebo školské strediská. Školenia, výučbu a metodickú pomoc chce poskytovať AJGOS v spolupráci so Slovenskou golfo-

6 golf sk

2 • 2008

FOTO: Marian ŠKOTKA

AJGOS chce rozvíjať talenty

vou asociáciou. Golfové kluby poskytnú profesionálnych trénerov a tí pomôžu pripraviť aj školských trénerov (cvičiteľov), ktorí s golfovými základmi oboznámia mladých záujemcov vo svojom okolí. Zaujímavým návrhom je, že golfový klub, škola či školské stredisko, ktoré sa pripojí k projektu sa zaviaže zorganizovať na svoje náklady jeden turnaj ročne. Tieto turnaje by zbližovali golfovú mládež, prispievali by k získavaniu nových skúseností a väčšej súťaživosti jednotlivcov i družstiev. Slovenská golfová asociácia pri tejto spolupráci bude dohliadať na dodržiavanie tréningových podmienok a odbornú kvalitu vedenia TCM, zostavovanie rebríč-

kov a tiež vytvárať športovú reprezentáciu republiky vo všetkých vekových kategóriách. Zároveň by pomáhala pri zaisťovaní dotácií na túto činnosť. To, že projekt nie je iba víziou na papieri svedčia školenia, ktoré sa už uskutočnili na Táľoch, ale aj nový turnajový kalendár, do ktorého sa zapojili kluby Agama, Elán, Welten, Tále, Žilinsko-rajecký či Lomnický golfový klub. Kalendár nezabúda ani na zimu a indoorové súťaženie. Súkromné gymnázium na Žitavskej ulici v Bratislave už pripravilo i tematický plán výučby začínajúcich golfistov, ktorý môže pomôcť všetkým školám, ochotným zapojiť sa do projektu. (mš)


Školenie sa konalo v hoteli Stupka na Táľoch pod vedením Michala Štefíka a zároveň aj v Bratislave pod vedením Augustína Hauskrechta. Obaja školitelia sú držiteľmi I. rozhodcovskej triedy so skúsenosťami z medzinárodného školenia v škótskom St. Andrews. Výuku spestrila projekcia často sa vyskytujúcich situácii na ihrisku i názorných nákresov. Školenia neboli jednostrannou záležitosťou školiteľov, ale do diskusie prispievali aj samotní účastníci, z ktorých mnohí sú aj aktívni hráči, majú mnoho skúseností z herných situácii a prispeli do diskusie vlastnými postrehmi. Školenie ukončili písomné testy. Na základe úspešných výsledkov sa jeho účastníci stanú držiteľmi III. a II. rozhodcovskej triedy. (mšt)

Junior Open 2008 – príležitosť pre talenty Pred najprestížnejším profesionálnym golfovým turnajom roka The 136-th Open Championship 2008 (Royal Birkdale, 17.-20.7.2008 v Anglicku) usporiada R&A turnaj juniorov do 16 rokov v troch hendikepových kategóriách. Aj SKGA dostala pozvánku pre dvoch hráčov – dievča a chlapca. Turnaj sa hrá od 14.-16.7. na ihrisku Hesketh Golf Clubu, v anglickom Southporte. R&A vytvorilo tri kategórie hráčov: Gold category (HCP 3 a menej) – hrá sa 3x18 jamiek. Hráči zaradení do Silver category

s HCP 4 – 9 a Bronze category s HCP 10 – 18 hrajú 2x18 jamiek. Pozvanie R&A zahŕňa aj bezplatné ubytovanie a stravu počas pobytu. Hráči budú ubytovaní na Edge Hill University, Ormskirk, asi 20 min. cesty od Hesketh GC. Pozvanie platí aj pre jedného delegáta príslušnej krajiny. R&A pobyt delegátovi nehradí, len zabezpečí ubytovanie, večerné jedlo a vstup na The Open Championship. Hráči a delegáti sú pozvaní samozrejme nielen na The Junior Open, ale aj na The Open Championship a teda ich pobyt bude trvať od 12.7. do 19.7.2008 vrátane príchodu a odchodu, to znamená, že účastníci uvidia bezplatne prvé dva súťažné dni Open. Viac detailov na www.randa.org. Kapitán reprezentácie Slovenska Rastislav Antala bude nominovať jedného

hráča a hráčku, ktorá splní požadované kritériá pre účasť na The Junior Open. Sezóna sa len začína, medzi chlapcami si vieme predstaviť niekoľko kandidátov na miesto v reprezentácii už teraz (Valášek ml., Keher, Hromada, Frolo, Hanzalík, Petrenko a i.), kým medzi dievčatami je to zložitejšie. Vo veku do 16 rokov nemáme zatiaľ ani jednu hráčku, ktorá by mohla štartovať aspoň v bronzovej kategórii s HCP 10 – 18. Ale aj pre ne (Klimentová, Lúčanská, Žemberová, Mácsová a ďalšie) by to mala byť motivácia na tréning a turnaje. Podmienky výberu stanoví kapitán reprezentácie a informácie sa postupne dozviete na www.skga.sk. Uzávierka nominácie je 2. júna 2008. (kg)

Oficiálny rebríček golfistov SR

Výkonnostný rebríček SR (HCP)

k 7. 4. 2008

k 7. 4. 2008

MUŽI 1. J. ZVARÍK (GKT) 2. M. KARNIŠ (GKT) 3. P. SEGÉŇ (GCCBB) 4. S. VALÚCH (GCPEG) 5. P. JURKO (LGK)

17 195 b. 16 180 b. 13 785 b. 13 760 b. 8 518 b.

MUŽI: 1. P. ŠVAJLEN (PRGC) 2. J. ZVARÍK (GKT) 3. M. KARNIŠ (GKT) 4. D. TAS (FSIGC) 5. P. VALÁŠEK ml. (SPAGK)

+1.2 1.7 2.1 3.0 3.0

ŽENY 1. Z. BIELIKOVÁ (GCCBB) 2. D. JORČÍKOVÁ (GKT) 3. B. KACHLÍKOVÁ (GCCBB) 4. L. BUBÁNOVÁ (GCPEG) 5. I. LEŠČIŠINOVÁ (GCPEG)

14 425 b. 14 215 b. 14 005 b. 12 805 b. 6 355 b.

ŽENY: 1. V. FALATHOVÁ (GCPEG) 2. L. BUBÁNOVÁ (GCPEG) 3. R. PETRÁŠOVÁ (GCPEG) 4. B. KACHLÍKOVÁ (GCCBB) 5. Z. BIELIKOVÁ (GCCBB)

1.3 3.5 5.7 7.5 7.6

2 • 2008

golf

• sk 7


SKGA INFORMUJE Kalendár podujatí SKGA na rok 2008 – reprezentácia ______________________________________________________________________________________________________________________________ Mesiac Podujatie Dni Miesto konania Organizátor ______________________________________________________________________________________________________________________________ Máj 14.-16.5.2008 Sústredenie reprezentantov St-Pi Tále SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 17.-18.5.2008 SKGA VOLVO GOLF TOUR So-Ne Tále SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 22.-25.5.2008 Otvorené majstrovstvá Turecka (ženy) Štv-Ne Antalya 28.-30.5.2008 Sústredenie reprezentantov St-Pi TBA (B-Bernolákovo) SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 31.5.-1.6.2008 SKGA VOLVO GOLF TOUR So-Ne TBA (B-Bernolákovo) SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ Jún ______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 5.-7.6.2008 ME Mid-amatérov Poľsko ______________________________________________________________________________________________________________________________ 12.-15.6.2008 Otvorené majstr. Slovinska (muži, ženy) Štv-Ne Moravske Toplice ______________________________________________________________________________________________________________________________ 23.-27.6.2008 Otvorené majstr. Ruska (muži, ženy) Po-Pi Moskva 26.-28.6.2008 MM SR SENIOROV Štv-So Veľká Lomnica SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 25.-27.6.2008 Sústredenie reprezentantov St-Pi TBA SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 28.-29.6.2008 SKGA VOLVO GOLF TOUR So-Ne TBA SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ TBA Česko-Slovenský pohár Slavkov-Austerlitz ______________________________________________________________________________________________________________________________ Júl ______________________________________________________________________________________________________________________________ 1.-4.7.2008 K+K Monarchy Trophy SR Ut-Pi Veľká Lomnica SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 1.-5.7.2008 ME družstiev (muži), alternatívne Ut-So Turín ______________________________________________________________________________________________________________________________ 3.-5.7.2008 EGA Challenge Trophy (muži), alternatívne Št-So Kréta ______________________________________________________________________________________________________________________________ 3.7.2008 Freixenet Tour – reprezentácia-ženy Štv Fontana – rezervované 2 flajty FSIGC ______________________________________________________________________________________________________________________________ 7.-8.7.2008 Sústredenie reprezentantov Po-Ut Tále SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 9.-11.7.2008 M SR na rany St-Pi Tále SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 14.-16.7.2008 The Junior Open Championships Po-St Hesketh Golf Club R&A ______________________________________________________________________________________________________________________________ 15.-17.7.2008 Otvorené majstrovstvá juniorov ČR Ut-Štv Karlštejn ______________________________________________________________________________________________________________________________ 19.7.2008 Tréningové kolo pred M SR juniorov So Veľká Lomnica ______________________________________________________________________________________________________________________________ 20.-22.7.2008 M SR Juniorov Ne-Ut Veľká Lomnica SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 30.7.-2.8.2008 EGA Challenge Trophy Boys St-So Veľká Lomnica EGA, SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ August ______________________________________________________________________________________________________________________________ 1.-3.8.2008 Otvorené majstr. Švajčiarska (muži, ženy) Pi-Ne Sempachersee ______________________________________________________________________________________________________________________________ 3.-5.8.2008 M SR Klubov SR Ne-Ut Bernolákovo SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 6.-9.8.2008 Otvorené majstrovstvá ČR (muži, ženy) St-So Slavkov-Austerlitz ______________________________________________________________________________________________________________________________ 11.-13.8.2008 Sústredenie reprezentantov Po-St Veľká Lomnica SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 14.-15.8.2008 SKGA VOLVO GOLF TOUR Štv-Pi Veľká Lomnica SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 20.-23.8.2008 ME Muži – jednotlivci St-So Dánsko ______________________________________________________________________________________________________________________________ 23.-24.8.2008 M SR SENIOROV – Družstvá So-Ne Veľká Lomnica SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 27.-30.8.2008 ME Ženy – jednotlivci Št-So Rakúsko ______________________________________________________________________________________________________________________________ 29.-30.8.2008 Freixenet Tour + sústredenie reprezentantov Pi-So Veľká Lomnica SKGA + FSIGC ______________________________________________________________________________________________________________________________ September ______________________________________________________________________________________________________________________________ 2.-5.9.2008 World University Golf Championship Ut-Pi Sun City JAR FISU ______________________________________________________________________________________________________________________________ 4.-7.9.2008 Otvorené majstrovstvá Turecka (muži) Štv-Ne Antalya ______________________________________________________________________________________________________________________________ 10.-12.9.2008 M SR na jamky St-Pi Bernolákovo SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 10.-13.9.2008 Otvorené majstrovstvá Grécka (muži, ženy) Štv-So TBA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 17.-19.9.2008 Sústredenie reprezentantov St-Pi Tále SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 20.-21.09.2008 SKGA TOUR – VOLVO So-Ne Tále SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ Október ______________________________________________________________________________________________________________________________ TBA Myerscough College UK vs SR juniori Veľká Británia ______________________________________________________________________________________________________________________________ 4.-5.10.2008 M SR Mid Age So-Ne Veľká Lomnica SKGA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 8.-11.10.2008 Majstrovstvá sveta družstiev ženy St-So Austrália ______________________________________________________________________________________________________________________________ 16.-19.10.2008 Majstrovstvá sveta družstiev muži Štv-Ne Austrália ______________________________________________________________________________________________________________________________ 23.-25.10.2008 ME klubov muži Štv-So Turecko ______________________________________________________________________________________________________________________________ Klubové majstrovstvá ______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 4.5.2008 Majstrovstvá Eagle GC – Ropice 30.-31.8.2008 Majstrovstvá GC Piešťany – rany ______________________________________________________________________________________________________________________________ 25.-27.7.2008 Majstrovstvá LGK – rany 1.9.2008 Majstrovstvá GKT – jamky ______________________________________________________________________________________________________________________________ 31.7.-2.8.2008 Majstrovstvá GKT – rany 5.10.2008 Majstrovstvá LGK – jamky ______________________________________________________________________________________________________________________________ 9.-10.8.2008 Majstrovstvá GCCBB – rany 12.-14.10.2008 Majstrovstvá GCCBB – jamky ______________________________________________________________________________________________________________________________ 29.8.2008 Majstrovstvá Agama – Veľká Lomnica ______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ Národný vrchol sezóny pre reprezentantov – zaratúvaný do nominácie na významné podujatia TBA – bude známe neskôr Medzinárodný vrchol sezóny pre reprezentantov Turnaje zaratúvané do nominácie na významné podujatia reprezentácie Možné obsadenie ME jednotlivcov Povinné sústredenia výberu reprezentantov pred SKGA Tour alebo významným podujatím

8 golf sk

2 • 2008


www.realityslsp.sk 02/5977 5119

Atraktívne bývanie v prírode veľkomesta

a splátk už od k S 9 7 8 4 1 /mes.

02/5977 5119, 0910 880 998 realityslsp@realityslsp.sk

Predaj bytov: – Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, Nám. SNP 18, Bratislava, pasáž Luxor – Aupark III – prízemie Kontakt: 02/5977 5119, realityslsp@realityslsp.sk, www.grunty.sk – 105 štýlových, nadštandardných 2, 3, 4, 5 a 6-izbových bytov v komplexe štyroch bytových domov a v piatich mestských vilách so 6 – 8 bytmi – v širšom centre Bratislavy, na slnečnom juhozápadnom svahu medzi Starými gruntmi a Líščím údolím v blízkosti Sitinského lesa – slnečné byty s veľkými oknami a nádhernými veľkoplošnými terasami – samostatné kúrenie – plynový kotol v každom byte a možnosť umiestnenia krbu – rýchle dopravné spojenie do centra mesta aj na diaľnicu Uspokojíme aj najvyššie nároky na bývanie, pri cene už od 59 000 Sk/m2 bez DPH. Stavať začíname už na jeseň 2007. Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne vznikla v januári 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne. Profesionálny tím maklérov je tu pre vás, aby vám pomohol realizovať akýkoľvek projekt, týkajúci sa realít – od výberu nehnuteľností, zabezpečenie ich financovania až po poistenie a zápis do katastra nehnuteľností. Ak plánujete kúpu nehnuteľností ako investíciu, radi vám k nej poskytneme kompletný servis vrátane sprostredkovania prenájmu a sledovania platieb, súvisiacich s jej prevádzkou.


NOVÉ PRAVIDLÁ

Zmeny v golfových pravidlách • TEXT: Michal ŠTEFÍK

FOTO: Profimedia

Do novej sezóny vstupujeme s upravenými Pravidlami golfu. Aktuálna a najčerstvejšia verzia pravidiel platí od 1. januára 2008. Prečo sa menia a čo si osobitne všimnúť? To všetko by sme mali vedieť ešte predtým, ako sa vyberieme na prvý turnaj. História v skratke Najstaršia zmienka o pravidlách golfu sa datuje z roku 1744. Pravidlá zostavil Klub čestných golfistov z Edinburghu a nasledujúcich 100 rokov mohol každý klub vnášať svoje návrhy do týchto pravidiel. V druhej polovici 19. storočia narastala potreba ustáliť jednotné pravidlá hry a keďže čoraz viac klubov si osvojovalo verziu pravidiel vydaných práve v The Royal and Ancient Golf Clube, jeho pozícia sa stávala uznávanejšou a rešpektovanejšou. Rola tohto klubu, ako určujúcej inštitúcie vydávajúcej golfové pravidlá, sa formálne potvrdila 20. septembra 1897 zostavením R&A komisie, ktorá pravidlá reviduje a zároveň interpretuje ich výklad rozhodnutiami v pravidelných cykloch. Pravidlá golfu sú upravované každé 4 roky a rozhodnutia každé 2 roky. R&A stanovuje pravidlá pre všetky krajiny sveta s výmimkou USA a Mexika, kde

10 golf sk

2 • 2008

najvyššou autoritou je United States Golf Association (USGA) a tiež Kanady, ktorá má samostatný orgán spolupracujúci s R&A. R&A i USGA pri vydávaní pravidiel spolupracujú už od roku 1952.

čia, takže všetky zmeny sa týkajú drobných úprav a formulácií, ktoré zásadným vplyvom nemenia zaužívaný spôsob hry a ktoré si hráči rýchlo a ľahko dokážu osvojiť.

Zmeny v pravidlách Ako sa to deje a prečo? Členovia komisie R&A zodpovední za revíziu pravidiel zbierajú podnety a postrehy prichádzajúce z celého sveta a práve na základe nich vznikajú koncepty zmien, ktoré sa neskôr zavádzajú do hry. Všetky návrhy zmien sa prediskutujú, zosumarizujú a v konečnej podobe sú zapracované do Pravidiel golfu. Spoločným menovateľom všetkých zmien je snaha o sprehľadnenie a zjednodušenie chápania a výkladu jednotlivých pravidiel, ich vzájomnú nadväznosť a prepojenosť, aby aj ony prispeli k pozitívnym zážitkom z hry. Princípy a elementárna filozofia golfu sa profilovala takmer tri storo-

Novinkou, čo sa týka publikácie Pravidlá golfu je Stručný sprievodca pravidlami, v ktorom sú prehľadne zhrnuté najzákladnejšie princípy, postupy a pravidlá, ktorých dobrá znalosť je zárukou schopnosti vedieť sa zorientovať vo väčšine situácií sprevádzajúcich hru. Na niekoľkých stranách sa každý hráč dočíta, ako postupovať v najbežnejších a najrozšírenejších herných situáciách, aby to bolo v súlade s korektným dodržiavaním pravidiel golfu a jeho etickými zásadami. Z hľadiska nového textu pravidiel je potrebné spomenúť vymedzenie hraníc vodnej prekážky, pozdĺžnej vodnej prekážky a pôdy v oprave v prípade, keď sú značené


SIMPLY CLEVER

DO HÔR PO

ŠkodaOctavia Scout

PRIPRAVENÁ NA VÝZVY www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia/Combi: 5,10-8,70 l/100 km 130-207 g/km.


NOVÉ PRAVIDLÁ

čiarami aj kolíkmi naraz. Pojmy a charakteristika vodnej prekážky sú väčšine golfistov dostatočne známe, rovnako aj fakt, že loptička sa vo vodnej prekážke (ktorá však nemusí obsahovať vodu) nachádza vtedy, keď sa dotýka jej hranice. V takomto prípade to pre hráča znamená postupovať podľa predpísanej a všeobecne známej procedúry. Pre lepšiu orientáciu hráčov bola v súvislosti s vymedzením hraníc vodnej prekážky, resp. pôdy v oprave prijatá definícia „čiary definujú hranicu takéhoto priestoru a kolíky ho identifikujú pre lepšiu viditeľnosť“. Všimnime si tiež nahradenie formulácie „existuje opodstatnený predpoklad“ v prípadoch, keď je nutné posúdiť štatút stratenej lopty (vo vodnej prekážke, v zábrane, v pôde v oprave) formuláciou „je známe alebo prakticky jasné“ a zavedenie pojmu „strata rany a vzdialenosti“ pri procedúre, ktorá sa môže uplatniť pri mnohých pravidlách (uvedenie nahradenej lopty do hry z miesta posledného úderu s výnimkou provizórnej lopty). Takto upravený výklad sleduje jednoznačnosť pri určení statusu lopty a má rozptýliť pochybnosti pri rozhodovaní hráča o ďaľšom postupe. Najvýznamnejšia zmena sa určite týka povinnosti identifikácie lopty na celej ploche ihriska, a teda aj v prekážkach.

12 golf sk

2 • 2008

Z tejto úpravy vyplýva zvýšený nárok na pozornosť a zodpovednosť hráčov za hru výlučne so svojou loptou. Zahranie nesprávnej lopty je trestané dvoma ranami za každých okolností. Do popredia sa tak dostáva procedúra identifikácie, kedy hráč môže loptu zamarkovať a zodvihnúť z dôvodu identifikácie, musí ju však umiestniť na pôvodné miesto a toto miesto aj upraviť do pôvodného stavu (loptu zaboriť späť do piesku v bankri, prípadne prikryť voľným prírodným predmetom…). Je teda potrebné osvojiť si postup pri identifikácii lopty (pravidlo 12-2) a dovoliť spoluhráčovi, prípadne súperovi v hre na jamky sledovať celý proces, aby nedochádzalo k pochybnostiam o vrátení lopty na pôvodné miesto. Dôležitá je aj zmena týkajúca sa súčtu trestných rán, keď hráč pri jednom akte nesprávne nahradí loptu a zároveň poruší niektoré z iných pravidiel (napr. odohrá loptu z nesprávneho miesta, pravidlo 20-7 a 15-2). Zmena sa týka iba hry na rany, keďže v zápase na jamky dochádza v takýchto prípadoch ku strate jamky. Ďalšou zo zmien meniacich zaužívanú prax je zníženie trestu na jednu trestnú ranu v prípade, že hráčova lopta zasiahne hráča, jeho nosiča alebo výstroj (pravidlo 19-2). Doteraz bol hráč potrestaný všeobecným trestom dvoch trestných rán v hre na rany, resp. stratou jamky v hre na

jamky. Po novom v oboch prípadoch dostáva jednu trestnú ranu, čím sa zreteľnejšie vymedzuje náhoda (pravidlo 19-2) oproti úmyslu (pravidlo 1-2) a riešenie sa tak stáva prepojenejším s príbuznými situáciami viacnásobného zasiahnutia lopty (pravidlo 14-4) a pohnutím lopty v pokoji (pravidlo 18-2). Zmena týkajúca sa obsluhovania vlajky spočíva v tom, že je s ňou možné manipulovať prakticky kedykoľvek aj počas pohybu lopty s výnimkou, keď je v momente úderu neobsluhovaná v jamke. Takže ak napr. pat odohraný na gríne smeruje na odloženú vlajku na zemi, môže ju ktokoľvek beztrestne odstrániť a hráč sa tak vyhne trestu podľa pravidla 17-3. Táto úprava sa vzťahuje aj na výstroj hráča (pravidlo 24-1). Ďalej je stanovené, že hráč nie je potrestaný v prípade, ak odohrá pat obkročmo vzhľadom k dráhe patu za predpokladu, že sa tak stalo nevedomky alebo preto, lebo hráč sa vyhýbal patu iného hráča. Nesmie to však urobiť úmyselne. Cieľom tejto zmeny je urýchlenie hry predovšetkým v situáciách v bezprostrednej blízkosti jamky, keď hráč doklepne krátky pat namiesto toho, aby loptu zamarkoval. Čo sa týka podávania a dostávania rady (pravidlo 8) informácia o vzdialenosti nie je trestná, takže hráč sa môže pokojne spýtať na vzdialenosť k jamke a spoluhráč môže bez hrozby trestu odpovedať. Zo zriedkavo uplatňovaných pravidiel môžeme uviesť zákaz nezvyčajného použitia výstroja (aj keď ide o výstroj povolený a zvyčajný) a zjednotenie trestu v situácii, keď hráč má viac palíc, ako je povolené. Ak nesie, ale nepoužíva palicu nevyhovujúcu pravidlám alebo má v jednom momente viac, ako jedného nosiča – vo všetkých prípadoch znamená diskvalifikáciu až opakovaný prehrešok proti pravidlám potom, ako bolo zistené porušenie a udelenie všeobecného trestu (2 trestné rany, resp. úprava výsledku zápasu, a to za každú jamku, na ktorej k danému prehrešku došlo, max. však 4 tresné rany, resp. strata dvoch jamiek v súťažnom kole). Všetky zmeny sú zamerané na zjednodušenie hry, zvýšenie jej plynulosti a ich hlavným zámerom je posunúť vnímanie golfových pravidiel opäť o čosi bližšie ku golfistom.


Čo môže byť radostnejšou udalosťou pre hráča ako zahranie „hole in one“?

Poistenie poškodenia golfovej palice – poškodenie zlomením alebo oddelením hlavice pri údere  Poistenie zapožičania golfového náradia – poistenie nákladov v prípade poškodenia alebo zničenia náradia živelnou udalosťou, pri meškaní leteckou prepravou alebo v prípade vlámania  Hole in One – poistenie nákladov na tradičné občerstvenie po zahraní Hole in One v sume 20 000 Sk  Poistenie storna letenky na turnaj  Poistenie storna registračných poplatkov na turnaj  Zvýšený limit krytia pre poistenie golfového náradia Ak Vás toto poistenie zaujalo, bližšie informácie získate na stránke www.allianzsp.sk, ako aj na linke Allianz Direct 0800 122 222, kde si môžete aj priamo uzavrieť poistnú zmluvu. Čitateľom časopisu GOLF poskytneme na poistné zmluvy dojednané do 31. 5. 2008 zľavu 30% z poistného. 

Určite každý už niekedy sníval o tom povznášajúcom pocite, keď loptička letí, padá... a je tam! Po prvých chvíľach eufórie však môže prísť aj mierne vytriezvenie: tradícia velí pozvať na pohárik všetkých gratulantov – a účet môže byť nemalý, nebudete predsa v takej chvíli na pohostení šetriť. A čo ak sa pri tom veľkolepom údere ešte aj zlomila palica? Alebo Vám letecká spoločnosť nedodala načas bag a hrať ste museli s vypožičaným náradím? Ťažkú hlavu si z takýchto udalostí nemusíte robiť, ak sa správne poistíte. Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka jedinečný poistný produkt: cestovné poistenie GOLF. Okrem tradičných súčastí cestovného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne – neobmedzeného krytia liečebných nákladov, poistenia batožiny, úrazu, zodpovednosti za škodu a doplnkových asistenčných služieb, poistenie GOLF poskytuje poistnú ochranu špeciálne pre hráčov golfu:


INTERVIEW INTERVIEW: Karol GUMÁN

• FOTO: Archív GK TÁLE

EGA podporuje golfovú spoluprácu Pred sezónou sme navštívili centrálu Európskej golfovej asociácie EGA sídliacu vo Švajčiarsku neďaleko Lausanne v mestečku Epalinges. Golf SK oslovil Richarda Heatha, manažéra pre turnaje EGA. pomoci, sú jednoducho autonómne. Národné golfové autority sú tam veľmi silné. V uplynulých rokoch sa hovorilo veľa o takzvanom zdvojenom systéme – v angličtine twinning system. Nie sme si istí, či všetky krajiny presne vedia, čo je hlavnou myšlienkou tohto systému a či ho využívajú... Twinning system dáva práve možnosť získať organizačné skúsenosti od veľmi silno rozvinutých krajín. Aj mimo majstrovstiev Európy. Pre mladé krajiny je to možnosť vycestovať do rozvinutých golfových krajín a sledovať – na akejkoľvek turnajovej úrovni – ako fungujú, ako pracujú pri zabezpečení turnaja. Ako tam bežia juniorské programy, ako stavajú národné tímy, ako organizujú napríklad seniorský golf. Samozrejme existuje množstvo rozdielov medzi členskými krajinami. Ako som spomenul Veľkú Britániu – tam sa golf rozvíja stáročia a to potrebuje čas dostať sa na takúto úroveň. A pri nich sa dá veľa naučiť. Anglicko, Škótsko, Írsko, Wales, ale aj škandinávske krajiny majú úžasné tempo v rozvoji.

Richard Heath

Európska golfová asociácia vo svojich programoch podporuje rozvíjajúce sa golfové krajiny. Aká je teda tendencia, aké novinky a postoje EGA k novým golfovým krajinám – medzi ktoré sa možno ešte stále môže rátať aj Slovensko? Našou najdôležitejšou úlohou v komisii pre súťaže je usporiadať majstrovstvá Euró-

14 golf sk

2 • 2008

py. Pripravujeme ich pre členské krajiny – aj keď sú možno iba v rozvoji, hoci nie v golfe, ale v iných oblastiach. Nechceme mladé krajiny golfu volať rozvojovými, ale faktom je, že napríklad Veľká Británia, či Írsko sú v golfe niekde inde, tam sa predsa golf rozvíja už po stáročia. Tieto krajiny sú schopné postarať sa o vlastné majstrovstvá sami bez

Pri výbere medzinárodného turnaja nie je teda celkom vhodné chcieť ihneď organizovať majstrovstvá Európy dospelých, ale skôr siahnuť po menších podujatiach a učiť sa. Súčasťou twinning systému je skôr ako vlastná organizácia turnaja – návšteva inej krajiny a presné sledovanie, ako sa oni zhosťujú organizácie. A potom si krajina, ktorá sa učí, skôr uvedomí, či je schopná aj ona pripraviť majstrovstvá a otvoriť ich aj pre iné krajiny a potom dokonca ME. My ponúkame európske majstrovstvá na rôznych úrovniach a tieto turnaje sú vždy inak


Miroslav Rapšík – vtedajší prezident SKGA, Vladimír Soták – prezident GK Tále a Richard Heath z EGA na Táľoch v roku 2007

„dizajnované“. Nie len na to, aby pomohli reprezentáciám členských krajín vôbec dostať sa na veľký turnaj, ale práve preto, aby to mohol byť pre nich začiatok organizácie turnajov na najvyššej úrovni. Iniciatíva by teda mala vyjsť z krajiny, ktorá sa chce učiť a pripraviť dobrý turnaj? Proces by sa mohol naštartovať aj takto. Či by už išlo len o návštevu funkcionárov na dobrom turnaji, alebo výmenu rozhodcov pri rozhodovaní na významných turnajoch, teda vyslať a naopak pozvať rozhodcov na národné majstrovstvá. Úplne stačí spočiatku idea otvoriť národné majstrovstvá a pozvať si hráčov z iných krajín. Tým sa národné majstrovstvá stanú exkluzívnejšími pre všetky organizačné zložky. Existuje množstvo možností, ako by mohol twinning systém fungovať. Všetky členské krajiny vedia, že tento systém je naštartovaný. Takže jediné, čo potrebujete, je osloviť akúkoľvek inú autoritu v Európe a dohodnúť si s ňou akúkoľvek spoluprácu. EGA do tohto procesu vstúpi tým, že veľmi rada sprostredkuje kontakty, ak treba a poradí pri vhodnom výbere. Na Slovensku pripravujeme koncom júla a začiatkom augusta chlapčenský EGA Challenge Trophy. Skúsenosti s turnajom už mali Tále, teraz pripraví turnaj Veľká Lomnica... Bol som pri tom a musím povedať, že

entuziazmus organizátorov na Táľoch a na Slovensku bol výnimočný. A myslím si, že sme na Táľoch mali vynikajúci turnaj. Všimol som si najmä enormný vklad a podporu pána Vladimíra Sotáka do všetkých činností, ktoré sa okolo turnaja, či golfu na Slovensku diali. Myslím si, že tento pán miluje golf a je ochotný a schopný mu veľmi veľa odovzdať. Toto je bezpochyby nasledovania hodný príklad. Tento človek má príležitosť na to, aby golfu pomohol a robí to. Myslím si, že Slovensko, podľa môjho názoru, má veľké šťastie, že takého človeka má. Trochu na inú tému. Amaterizmus a profesionalizmus... Golf sa opäť snaží dostať do olympijského programu. Snáh po Paríži na začiatku 20. storočia bolo viacero, ale golf stále nie je na olympiáde. Aký je postoj EGA k tejto otázke? Rozdiel medzi amaterizmom a profesionalizmom a olympijská otázka – to sú, podľa mňa, dve rôzne veci, hoci sa istým spôsobom prekrývajú. Amatérsky golf je veľmi dôležitá vec. Ten EGA bezhranične podporuje. Ten totiž prináša golf všetkým, bez ohľadu na hráčsku úroveň tak, aby každý mohol proti každému súťažiť. V celej Európe sme implementovali hendikepový systém a programy s tým súvisiace. Amatérsky golf je tým základným kameňom golfu u nás, je to srdce a duša golfovej hry

a budeme amatérsky golf stále podporovať. Čo sa týka olympijského golfu, EGA nemá žiaden priamy vplyv na hnutie. Skôr má tento vplyv Medzinárodná golfová federácia (IGF) a my zasa podporujeme rozhodnutia IGF. Táto organizácia by zrejme rada videla golfistov na olympiáde. Ale je tu stále otázka, kto ešte by rád videl golf na olympijských hrách. Kto bude podporovať túto myšlienku, či golfoví profesionáli budú otvorení k amatérom a podobne. Viem si predstaviť vynikajúcich európskych amatérskych golfistov, ktorí by boli veľmi šťastní, keby mohli hrať na olympiáde a získať medailu pre svoju krajinu a mať radosť z hry. A je tu otázka – či je to natoľko dôležité aj pre profesionálov. Ale myslím si, že aj top profesionáli by radi hrali na olympiáde. Lenže majú taký nabitý turnajový program, že nie som si celkom istý, či sponzorstvo a požiadavky sponzorov na hráčov by dovolili vložiť do kalendára aj olympiádu. Ak sa golf stane opäť olympijským športom, tak tam olympijskí činitelia určite budú chcieť mať tých najlepších hráčov – či už amatérov, alebo profesionálov. To je môj názor, nie výhradne názor EGA. Ja som sa v roku 2005 už pýtal Medzinárodného olympijského výboru, prečo nie je golf stále na olympiáde. Odpoveď vtedy znela, že Profesionálna golfová asociácia túto myšlienku nepodporuje.

2 • 2008

• sk 15

golf


GOLF V EURÓPE

Európa sa grínuje Fakty, prognózy a otázniky TEXT: Podľa nemeckého GOLF Manager spracovala Zdenka GÁLIKOVÁ

• FOTO: Profimedia

Vo svete existuje približne 35 tisíc golfových ihrísk a ľudí, ktorí sa tešia, že práve ich loptička skončí v jamke, žije na Zemi asi 70 miliónov. Hoci kolískou golfu je Európa, v súčasnosti je oveľa viac ihrísk i golfistov mimo starého kontinentu. Pre porovnanie: v USA hrá golf každý desiaty človek, v Európe len každý stosedemdesiaty ôsmy. Za posledné dve desaťročia sa každý rok postavilo a sprevádzkovalo priemerne 170 ihrísk. Rok 1993 bol rekordný – v Európe ožilo až 369 golfových areálov. Štatistiky EGA hovoria, že v roku 2007 ich bolo rozostavaných „len“ 174. K najväčším golfovým krajinám patrí Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Írsko a Španielsko. V týchto šiestich štátoch sa nachádza 79% všetkých európskych golfových areálov a 76% všetkých registrovaných golfistov. Pre porovnanie: v Číne je hrateľných 220 ihrísk, ďalších 500 je rozostavaných alebo naplánovaných a onedlho zrejme dosiahnu tisícku. V USA sa zdá, že trh sa už nasýtil. Tam už prevádzkovatelia ihrísk dlhší čas premýšľajú nad stratégiou, ako existujúcich hráčov golfu pritiahnuť k častejšej hre.

Rastie počet ihrísk i golfistov – rozdielne Rozšírenie golfu v jednotlivých krajinách Európy je veľmi rozdielne. Na mape vidíme klesajúcu tendencia sever-juh a západ-východ. Má to viaceré príčiny. Golfový šport vznikol a najprv sa rozvíjal v anglosaských krajinách, na juhu Európy je golf orientovaný turisticky a na východe je relatívne novým športom. Zaujímavé je porovnanie čísel medzi Britániou a kontinentálnou Európou: V Británii je registrovaných asi 1,5 milióna golfistov, pritom sa odhaduje, že toto číslo tvorí len asi 30% britských golfistov – ostatní sú neregistrovaní. Predpokladá sa, že vo Veľkej Británii a Írsku hrá golf približne 5 miliónov golfistov. Na kontinente je štatisticky evidovaných asi 2,8 milióna hráčov golfu. Celkovo

16 golf sk

2 • 2008

sa však počet golfistov odhaduje na 4,2 až 7,8 milióna a odborné odhady hovoria, že tých štatisticky nepodchytených môže byť až 6 miliónov. Počet neregistrovaných golfistov (tých, ktorí nie sú v žiadnom klube a hrajú najmä na verejných ihriskách) je vysoký nielen v Británii, ale aj v USA a v Japonsku. V Európe počet tých, čo sa rozhodli byť členmi golfového klubu narastá – ak v roku 1988 malo v Európe domovský klub 38% hráčov, v roku 2007 to už bolo 60%. Podľa EGA sa v Európe nachádza asi 6500 golfových ihrísk, pričom pomer britské ostrovy a kontinentálna Európa je 50 : 50. Z celkového počtu ihrísk je približne 52 percent mladších ako 20 rokov.

Za posledných 20 rokov sa počet registrovaných golfistov strojnásobil, počet ihrísk zdvojnásobil a vyťaženosť ihrísk sa zvýšila 1,5-krát. Prírastok golfistov sa zvyšoval lineárne. Vo výstavbe nových ihrísk sa od konca 90. rokov naopak dynamika spomalila. Toto platí pre celoeurópske čísla, nie však pre určité krajiny. Príkladom výrazného rozvoja golfu v strednej Európe je Česká republika. V roku 1995 bolo v Česku 10 golfových ihrísk a 2900 registrovaných golfistov. Odvtedy nastal veľmi dynamický vývoj a počet hráčov golfu sa zdesaťnásobil. Aj počet ihrísk je 7-krát vyšší a podľa údajov Českej golfovej federácie naši susedia v roku 2007 mali rozostavaných ďalších jedenásť ihrísk.


Holandsko tiež môže byť príkladom úspešného a trvalého rozvoja golfu. Za posledných 10 rokov sa počet hráčov strojnásobil, počet ihrísk vzrástol o 40% a vyťaženosť golfových areálov stúpla z približne 1000 na skoro 1900 hráčov na jedno ihrisko. Golfisti tvoria 1,72% všetkého obyvateľstva, to znamená, že približne každý 58. Holanďan hrá golf. Keby sme tieto fakty preniesli na Európu ako celok, znamenalo by to 13 miliónov golfistov! Keby sme predpokladali len tisíc golfistov na jedno ihrisko, Európa by musela mať 13 tisíc ihrísk, teda asi dvojnásobok dnešnej ponuky. Pri „golfovom“ porovnaní niektorých európskych krajín či destinácií (v podobných klimatických podmienkach a v ich turistickej úspešnosti) sa ukazujú zaujímavé fakty, ktoré hovoria o rozdielnom postoji k tomuto športu i rozdielnych výsledkoch: Sicília ako turisticky atraktívna destinácia má len 4 ihriská. Málo ich má aj Turecko – len 13 – ale aj tak sa etablovalo ako golfová destinácia Európanov. Rovnako i Portugalsko s nie najväčším počtom ihrísk (77), je medzinárodne golfovo známa a vyhľadávaná krajina. Ostrov Cyprus má zatiaľ 9 ihrísk a ďalších 14 stavia...

Problémy projektov Ku „klasickým“ problémom pri vzniku nových ihrísk v Európe patria pozemky – dostupnosť vhodných plôch pre golfové ihriská, ale aj financovanie. V mnohých regiónoch a krajinách sa k tomu pridáva ešte silná konkurencia. Ďalším problémom býva tiež skeptický postoj bánk k financovaniu golfových areálov. Naďalej pretrváva nedostatok informovanosti, a preto golfové ihriská sú často zatriedené do skupiny financovania projektov s veľmi krátkou (10 až 12 ročnou) lehotou splatnosti. Pritom golf je potrebné vidieť ako dlhodobé financovanie realít. V niektorých krajinách zase chýba predovšetkým plán alebo vízia na desiatky rokov dopredu.

Vízie a zdravý rast Vízie tvoria dlhodobú orientáciu, priťahujú a spájajú sily, ktoré ťahajú za jeden koniec. Turecko si napríklad v roku 2004 sformulovalo víziu „z 9 na 100 za štyri roky“. Zatiaľ sa to s realizáciou takéhoto počtu ihrísk nedarí. V roku 2007 mali v prevádzke 13 ihrísk a 6 areálov sa budo-

valo. Napriek tomu Turecko spoznalo význam golfu pre svoj turizmus a pracuje na dosiahnutí golfových cieľov. Aj Maďarsko v roku 2004 zverejnilo stratégiu do roku 2014. Počas desiatich rokov sa má zvýšiť počet golfistov z asi 1 000 na 15 000 a má sa vybudovať 40 golfových rezortov. Golf sa má stať vyučovacím predmetom v školách.

Prognózy vývoja Na rok 2015 odborníci vypočítali hraničné hodnoty európskeho golfového trhu: >> Golfové ihriská: 7 350 >> Hráči golfu: 6,1 mil. (registrovaní golfisti)

Základným atribútom pre zdravý vývoj golfu je koncepcia vychádzajúca z analýzy lokálneho trhu a ponuka určená cieľovým skupinám. Nemusí to byť vždy 18-jamkové majstrovské ihrisko s parom 72, čo uspokojí potreby určitých cieľových skupín. Nastavenie v jednotlivých krajinách je čiastočne neujasnené a pri rastúcej konkurencii si zákazník na trhu môže len ťažko vyberať – lebo existuje veľa „rovnakých“ ihrísk. Preto je potrebné ponúkať ihriská s rôznymi stupňami kvality, s rôznymi dĺžkami, náročnosťou a ponukou služieb, ktoré sa jednoznačne odlišujú od ihriska konkurencie.

2 • 2008

golf

• sk 17


KLUBOVÝ ŽIVOT

Jarné golfové prebúdzanie Jar víťazne tromfla zimu, ihriská sú čoraz zelenšie a ich kondícia je týždeň čo týždeň lepšia. Ožívajú i naše kluby a naša kondícia. Prvý žilinský golfový klub

Golfový klub Elán Čierna Voda Golfový klub Elán Čierna Voda ako jeden z prvých slovenských klubov otvoril sezónu. Šesťjamková akadémia ožila jarným golfom, slnečným počasím a viac ako štyridsiatimi členmi klubu 30. marca 2008. Na otváracom turnaji vládla dobrá nálada a Elánisti si zasúťažili v hre na jamky, v patovaní (z 5 metrov 5 pokusov) a nechýbala dokonca ani skúška z teórie v podobe dvoch otázok z pravidiel a etikety. Driving range v Čiernej Vode je otvorený celoročne, za každého počasia a členovia Elánu či ďalší hostia neprišli o šancu zatré-

Golfový klub Welten V GC Welten v Báči pracujú na dokončení 18-jamkového ihriska. Prvá deviatka funguje už od minulého roka. Práce na zavlažovacom systéme ukončili, položené sú podkladové vrstvy vo väčšine odpalov a grínov novej časti ihriska a vysádzajú stromy. Začala sa aj výstavba prepojovacieho tunela, ktorý bude pod cestou (Bratislava – Dunajská Streda) spájať obe polovice ihriska. Welten zároveň pripravil aj nové možnosti pre členstvo v klube s novými cenovým podmienkami. Tie by mali poskytnúť výhodnejšie zázemie i hráčom, ktorí ešte nemajú materský klub. Informácie nájdu aj na www.welten.sk.

18 golf sk

2 • 2008

novať si ani v zime. Okrem toho v technike sa teraz môžu zdokonaľovať pod vedením dvoch profesionálnych trénerov – k Jozefovi Zvončekovi pribudol Miroslav Wieger mladší. Elán je v tejto sezóne opäť pripravený vyjsť si aj za hranice domovského areálu. Prvý turnaj Elán Cupu sa uskutoční v apríli v rakúskom Poysdorfe a zasúťažiť si na ňom môžu aj tí, ktorí nie sú členmi klubu. Ďalšie turnaje tejto série budú v Šilheřoviciach, Piešťanoch, v Slavkove a v maďarskej Tate. Informácie nájdete aj na www.gcelan.sk.

V indoorových priestoroch Prvého žilinského golfového klubu sa na sklonku zimy uskutočnila spoločenská akcia s nádychom športového súťaženia. Do hry sa zapojilo 19 golfistov, ktorí si porovnali sily v niekoľkých súťažných kategóriách. V patovaní (muži/ ženy) s najnižším počtom rán na deviatich jamkách zvíťazil Milan Ondruš s počtom 16. Najdlhší odpal – 269 metrov – v mužskej kategórii vyhral Šimon Trnka. Medzi ženami najdlhší odpal ukázal vzdialenosť 193 metrov a zahrala ho Jana Trnková. Umenie dostať loptičku najbližšie k jamke prejavil Jaroslav Kaščák – zahral 2,75 metra k cieľu. Do finále v hre na jamky sa prebojovali traja hráči – Michal Rapšík, Miroslav Peterka a Vladko Tomáška, ktorý nakoniec aj zvíťazil. Žilinský indoor neprestáva fungovať ani po zime – od pondelka do nedele, čiže aj počas sviatkov, od 8. do 22. hodiny, máte šancu prísť si zatrénovať. A môžete si vopred rezervovať 12 hodín hry za cenu desiatich.


Golf vie byť neuveriteľne ženský. Jediné, čo mu chýbalo, bol slovenský golfový časopis.

Konečne prichádza

LadiesGolf Prvý odpal už čoskoro!


ČO PRE MŇA ZNAMENÁ GOLF

Golf je neodolateľná vášeň Allan Kruntorád, člen Prezídia SKGA (SPA GK Piešťany) FOTO: Braňo MOLNÁR

Ku golfu som sa dostal dosť netradičným spôsobom. Po operácii chrbtice a bedrového kĺbu (následok autohavárie) som ešte v nemocnici uvažoval, aké športy by mohli byť pre mňa po takýchto zraneniach vhodné. Keď som zavrhol stolové a kartové hry napadlo mi, že golf nemôže byť fyzicky nijako namáhavý. Veď keď ho môžu hrať starci nad hrobom, určite to zvládnem aj ja. Oh, aké naivné! Extrémna rotácia chrbtice v bedrovej oblasti (týmto pozdravujem svojho neurológa Boba), dlhá chôdza často v dosť náročnom teréne... Ešte s barlami som sa s Andrejom Beňom vybral na driving range na Čiernej vode a pokúsil sa trafiť do malej guľky tým najnevhodnejším náradím – golfovou palicou. To som ešte netušil, že už o pár mesiacov by som si tento šport najradšej pichal rovno do žily. Stiahol som so sebou aj Roba Ihringa, tiež sa dá nahovoriť na všetko, a po kurze sme začali hrávať. Vtedy sme ani netušili, koľko funkcií nás v golfe čaká. Je zaujímavé, ako sa človek nedokáže odpútať od práce, ale keď začne hrať golf, šesťhodinová prechádzka ihriskom počas pracovného času nie je žiadnym problémom. Ale kto pričuchol, vie. Ten pokoj, pohoda, zeleň, ticho... Je radosť vypnúť mobil a zabudnúť aspoň na pár hodín na každodenný pracovný stres. A toto pre mňa znamená golf. Uvoľnenie, pohodu a radosť. Mnoho nových tvárí, nové ihriská, nové výzvy. A tiež pokoru. Každý hráč golfu rýchlo zistí, čo znamená slovo pokora. Veď kto z nás nezažil dva nepremenené tridsaťcentimetrové paty po birdie na predošlej jamke? Ak by som si však mal zvoliť iba jedno slovo charakterizujúce golf, bola by to vášeň. Žiadny iný šport (a verte, že som ich vyskúšal dosť) ma tak silno nepriťahoval. Preto budem rád, ak svojimi skúsenosťami budem môcť tomuto športu pomôcť aj na vyššej, ako klubovej úrovni.

20 golf sk

2 • 2008


špičková profesionálna golfová predajňa o rozlohe 226 m2 G komplexná ponuka golfového sortimentu G odborné poradenstvo pri výbere tovaru G prispôsobovanie golfovej výbavy na mieru Custom fitting G profesionálny servis golfového výstroja už do 24 hodín G demo palice k dispozícii na vyskúšanie na skúšobnom odpalisku priamo v predajni G najnovšie modely špičkových svetových značiek, aktuálne módne trendy oblečenia a obutia: Nike Golf, Callaway Golf, Odyssey, Titleist, Cobra, Taylor Made, Adidas Golf, Footjoy, TopFlite, Cleveland, Mizuno, Wilson, Mitsushiba, Penn, AMF, BagBoy, Greg Norman, J. Lindeberg, Daily Sports, Alberto, BackTee a iné. G

www.golfcentrum.sk

GOLF CENTRUM, OC Danubia, (Carrefour) Panónska cesta 16, Bratislava-Petržalka otvorené denne od pondelka do nedele 9.00-21.00


TURNAJE TEXT: Radomír HOLEČKA

• FOTO: Marek KOLLÁR

International Golf Cup 2008 Veľká Lomnica začiatkom apríla otvorila sezónu medzinárodným podujatím. Na ihrisku Black Stork sa stretli reprezentanti Slovenska s hráčmi z Veľkej Británie.

Dan Wood

Nová deviatka, ktorú otvorili v septembri 2007 a Black Stork tým rozšírila na jediné 27-jamkové ihrisko na Slovensku, privítala našich reprezentantov i hostí z Británie naozaj výnimočne. Prvý odpal smeroval k Lomnickému Štítu. Magické číslo podujatia bolo 6,5. Formát hry ponúkal obom tímom maximálny počet získaných bodov 12. Ten, ktorý získa 6,5 bodu sa stáva víťazom. Propozície to neumožnili hneď v prvom dni. Vyžadovali spoluprácu a stratégiu dvojíc v prvom kole (Match play Fourball – Best ball), kde sa počíta iba najlepší výsledok dvojice proti súperovi, čo ponúka hráčom viacero možností útoku na jamku (4 body). V druhom, finálnom kole (Match play Singles) išlo najmä o silu jednotlivcov, keďže sa hralo na jamky a všetci súťažili samostatne (8 bodov).

22 golf sk

2 • 2008

Česť odštartovať turnaj prvým odpalom dostal profesionál Milan Sopko. Jeho spoluhráčom bol Róbert Janovčík, s ktorým čelili najsilnejšej dvojici tímu University of Central Lancashire (UCLAN) Danielovi Seftonovi z Anglicka a Colinovi Goudymu zo Škótska. Tých sa im nepodarilo poraziť a bod poputoval na stranu hostí. Medzinárodnú účasť obohacoval grécky reprezentant Adam Kritikos. Spolu so škótskym Krisom Donaldsonom porazili kapitána Rasťa Antalu a Paľa Segeňa na pätnástej jamke výsledkom 5:3. Jediný víťazný bod pre slovenský tím získala dvojica Juraj Zvarík a Martin Ťavoda v najnapínavejšej hre dňa, kde po striedaní sa vo vedení a následnej prevahe Slovákov dokázal britský tím vyrovnať skóre na 13. jamke. Odvtedy to bolo úplne vyrovnané – remizovali na jamkách 14., 15., 16. a 17.

Rozhodovala posledná jamka: Juraj i Martin zasiahli pomerne malý grín druhou ranou bližšie, ako ich súperi, z ktorých ani jednému následný tretí úder neskončil v jamke. Tu sa naskytla birdie šanca našim obom hráčom, pričom Martinova druhá rana zastala len necelé dva metre od jamky. Juraj čelil dva a pol metrovému patu z kopca jemne doľava. Skúsený reprezentant pat premenil a slovenský tím získal prvý bod. Zuzane Bielikovej a Marošovi Karnišovi sa vo veľmi dobre rozohranom zápase šanca na bod doslova rozplynula na 17. jamke, kde ich súperka Laura Thomas rozhodla eaglom zo 70 metrov priamo na dno jamky. Bol to moment plný emócií. Po prvom dni bol výsledok 3:1 pre britský tím UCLAN. Finálne kolo turnaja International Golf Cup 2008 vo Veľkej Lomnici a hra jednotlivcov na


Zuzana Bieliková

jamky sa začali pod jasnou oblohou, ale s chvíľami až mrazivým vetrom, ktorý hráčov preveril nielen po technickej stránke. Doplnková disciplína „nearest to pin“ sa odohrávala na ôsmej jamke – podľa hráčov tej najkrajšej. Tu sa najviac darilo Róbertovi Janovčíkovi – zo 147 metrov zasiahol grín a dostal sa na 360 centimetrov k jamke. Najdlhší odpal za mužov zahral Colin Goudie a v kategórii žien sa spomedzi dvoch uchádzačiek darilo našej Zuzke Bielikovej. Napínavý deň plný vzostupov a pádov zväčša vyvrcholil na poslednej jamke, čo hre dodalo zaslúžené napätie. Andy Palmer z Anglicka zdolal Maroša Karniša na jamke

Colin Goudie

číslo trinásť výsledkom 6:5. Juraj Zvarík v tichosti vyšachoval Crisa Coatesa z Anglicka na sedemnástej a potvrdil zlepšujúcu sa formu. Ostatných šesť skupín rozhodlo o svojom osude až na spomínanej osemnástej jamke. Tu však šťastie prialo iba zverencom manažéra Richarda Danielsa z Myerscough College v Prestone. Konečný výsledok – 10:2 v prospech britského tímu. Myšlienka podujatia vznikla na akademickej pôde Myerscough College. Bola to aktivita študentov, ktorí sa rozhodli pripraviť medzinárodné nekomerčné podujatie. Nezištne im pritom pomohli VIP Auto Žilina, agentúra Elcop Bratislava i zastupiteľ-

1. golfový sprievodca na Slovensku

stvo firmy Mizuno pre severné Anglicko. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení International Golf Cup 2008 a dokázali, že majú záujem o rozvoj golfu, mládeže i dobrých medzinárodných vzťahov v tomto športe. Tie sa ani v tomto prípade nekončia – tím UCLAN pozval slovenských hráčov na priateľskú jesennú odvetu, ktorá sa uskutoční na jednom z historických ihrísk, ako je Royal Lytham, Royal Birkdale alebo St. Anne’s Old Links. Autor článku bol aj autorom myšlienky usporiadať turnaj a jedným z jeho organizátorov.

V.

doplnené vyda nie

20 08

V. doplnené vydanie 2008

Agentúra Promea Communication už po piatykrát vydáva jediného golfového sprievodcu na Slovensku, ktorý vychádza v máji 2008 v náklade 1800 kusov. Milovníci golfu v ňom nájdu podrobné informácie, mapy a fotografie o všetkých ihriskách na Slovensku, ako aj bohatý výber českých, rakúskych, maďarských, slovinských a poľských klubov. V anglicko - slovenskej publikácii s rozsahom približne 200 strán bude uverejnených 89 golfových klubov. Publikáciu si môžete objednať na adrese Promea Communication, s.r.o., Tvarožkova 8, 811 03 Bratislava, alebo prostredníctvom promea@promea.sk.

GOLFOVÝ SPRIEVODC A ©1. golfový spr ievodca na Slo vensku ©1st golf guide in Slovakia


VEĽTRHY

Bagy, palice, móda...

TEXT: Marian ŠKOTKA FOTO: Peter BARECZ

Výstavy vecí a vecičiek golfového sveta sú dobrou príležitosťou oboznámiť sa s novinkami na trhu. Pre niektorých návštevníkov to zase môže byť prvý osobný kontakt s týmto športom. Ako to vyzeralo v Trenčíne a v Prahe?

Golf 2008 Trenčín V Trenčíne, v areáli výstaviska Expo Center sa golfová výstava uskutočnila 29.2. – 1.3.2008 už po štvrtý raz. Je to jediná odborná výstava tohto druhu u nás. Tentoraz prišlo predstaviť produkty, náčinie, servis či informovať o svojich ihriskách 44 vystavovateľov zo Slovenska a Česka. Na výstave Golf 2008 sa priamo zúčastnili aj viaceré golfové kluby, o ďalších sa návštevník dozvedel v stánku Slovenskej golfovej asociácie. SKGA bola odborným garantom tohto podujatia a v prvý deň navštívil výstavu aj nový prezident SKGA Ľudovít Ujhelyi. V expozíciách návštevníci našli známe značky palíc, bagov, oblečenia, obuvi, ale aj tie, ktoré sa na Slovensku bežne nepredávajú a predstavili ich českí vystavovatelia. Tí, ktorí si chceli vyskúšať svoj prvý odpal priamo tu, mali možnosť – v indoorovom driving range. Jedným z najnavštevovanejších miest, ako to už na výstavách býva, bol aj golfový trenažér, ktorý mal vždy dosť publika i športovo naladených záujemcov. Zdá sa, že slovenskí priaznivci golfu

24 golf sk

2 • 2008

prejavujú o výstavu, kde môžu získať nové informácie i nechať si odborne poradiť, čoraz väčší záujem.

Golf Show Praha Pražská Golf Show mala už 13. ročník (15.3. – 17.3.2008) a dlhšiu tradíciu bolo vidieť

nielen v rozsahu výstavy so 110 vystavovateľmi (12 zo zahraničia), ale aj v pestrosti ponuky. Je to, samozrejme, aj výsledok väčšieho golfového trhu v Česku, ktorý dostáva novú energiu v podobe ďalších ihrísk i tisícok golfistov. Česi navyše aktívne pracujú na rozvoji golfovej turistiky a organizátorov to viedlo k tomu, že Golf Show rozšírili práve o sekciu Golfová turistika v Českej republike a v zahraničí. To je príležitosť nielen pre kluby, ihriská, ale aj hotely, kúpele, cestovné kancelárie či súvisiace oblasti, ako sú fitness či wellness. „Ako na to“ v tejto brandži sa návštevník mohol dozvedieť počas prednášok a workshopov priamo od skúsených profesionálov. Tých, čo si prišli doplniť golfovú výbavu tiež nebolo málo. A bolo z čoho vyberať. Nemuseli to byť len novinky, ponúkali sa tu aj produkty s výraznými zľavami, pri ktorých si mohol prísť na svoje aj golfový začiatočník. A ak mal chuť, na patovacom gríne či na simulátoroch si mohol napríklad nové palice, ale najmä talent, ihneď otestovať. Ak niekto dávnejšie premýšľal nad golfom a najmä nad tým, ako, kde a s čím začať, azda našiel radu i odpoveď na jednom z týchto veľtrhov. A možno sa po ich návšteve teraz teší z nového alebo výhodne doplneného bagu.


GOLFOVÉ PRÁZDNINY na Táľoch! VYUŽITE NAJÚSPEŠNEJŠÍ PRODUKT UPLYNULEJ GOLFOVEJ SEZÓNY Výhodný relaxačný balík služieb pre rodičov detí v dennej aj v pobytovej škole golfu.

5=3

5 green fee za cenu 3 (pondelok – piatok) 20% zľava z ubytovania počas Vášho pobytu v hoteli Stupka a Golf

DETSKÁ POBYTOVÁ GOLFOVÁ AKADÉMIA 2008 Veková kategória 8 – 14 rokov

28.6. – 03.7.2008 Hráči s HCP, bez výuky anglického jazyka 14 400,- Sk

13.7. – 18.7.2008 Začiatočníci, s výukou anglického jazyka 13 000,- Sk

20.7. – 25.7.2008 Hráči s HCP, s výukou anglického jazyka 14 900,- Sk

03.8. – 08.8.2008 Začiatočníci, bez výuky anglického jazyka 12 000,- Sk

DETSKÁ DENNÁ GOLFOVÁ AKADÉMIA 2008 Veková kategória 6 – 12 rokov

18.8. – 22.8.2008 Začiatočníci, bez výuky anglického jazyka 5 100,- Sk

25.8. – 29.8.2008 Začiatočníci, bez výuky anglického jazyka 5 100,- Sk

Rezervácia detskej golfovej akadémie: Pro Golf Shop – recepcia Golfové ihrisko GRAY BEAR Tel: +421-48-6712512 Fax: +421-48-6712514 baliky@tale.sk

Detská golfová akadémia na Táloch oslavuje 8. narodeniny. Spestrite svojim deťom prázdniny hrou i výukou golfu na Táloch. Stačia 3 hodiny golfu denne, k tomu niekoľko lekcií angličtiny a Vaše dieťa Vás prekvapí profesionálnym golfovým i bohatým anglickým slovníkom. Vy si môžete zatiaľ odpočinúť vo wellness alebo si zahrať golf za mimoriadne výhodných podmienok.


GOLFOVÝM OBJEKTÍVOM

Golfové ihrisko

Piešťany

Piešťany sú najstarším slovenským golfovým mestom. Liečivé účinky golfu tu ľudia spoznali už pred sto rokmi. Ihrisko s 9 jamkami, na ktorom hrávajú členovia SPA Golf klubu i návštevníci Piešťan leží na Kúpeľnom ostrove, kde vládne pokoj a skutočná pohoda pre hru. FOTO: Braňo Molnár

26 golf sk

2 • 2008


2 • 2008

• sk 27

golf


Golfový areál Kaskáda S okolní přírodou dokonale skloubené hřiště, nacházející se v překrásné kopcovité krajině 9 km od Brna, bylo navrženo britským architektem Jonathanem Gauntem. Ten mu vtiskl zajímavý osobitý vzhled parkového hřiště s jedinečnou modelací, která ctí zásadu přehlednosti na každé jamce. Hřiště s 27 mistrovskými jamkami je rozděleno na tři samostatné části: Dřevěnou devítku (9 jamek, par 36, 3050 m), Kamennou devítku (9 jamek, par 36, 2959 m) a Železnou devítku (9 jamek, par 36, 2802 m) – které umožňují hrát celkem šest různých kombinací. Ačkoli každá jamka areálu je něčím specifická a zajímavá, objevíte zde jednu, jenž svým charakterem ostatní převyšuje. Závěrečná jamka Dřevěné devítky nejenže neumožňuje žádný kompromis, ale z obou stran vodou obklopený green, zakončený rozlehlou písečnou pastí, bez milosti obnažuje i povahy hráčů. Právě ona vás donutí vracet se zpět. Ať již ve vítězné euforii, nebo s touhou oplatit jí vše, co vám vzala. V areálu můžete také využít několik tréninkových greenů a krytý osvětlený driving range s otevírací dobou každý den do 22:00 hod. Kontakty: Golfový areál Kaskáda, Na Golfu 1772, 664 34, Kuřim, Česká republika, Hřiště a hotel jsou otevřeny každý den od 7:00-24:00, Rezervace hry a hotelu tel.: +420 541 511 711, E-mail: recepce@golfbrno.cz, Web: www.golfbrno.cz Tento projekt vznikl za podpory:


Hotel Kaskáda**** Klidné a příjemné ubytování v bungalovech o celkové kapacitě 100 lůžek se díky citlivému zasazení do přírody s výhledem na golfové hřiště, úrovni vnitřního vybavení a nabídce služeb stává v okolí brněnské přehrady měřítkem kvality a synonymem dostupného luxusu. Ubytování v hotelu, který je přirozenou součástí rekreačně-sportovního areálu Kaskáda, svým hostům nabízí kromě dokonalé pohody i jistý punc výjimečnosti. Hotel je vybaven pro pořádání firemních setkání, večírků, rautů či školení, ke kterým lze využívat i stylový klubový sál s krbem. Kaskáda je hotel, kam se budete rádi vracet.

Hotel Kaskáda**** dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 3 apartmány kapacita 100 lůžek Vybavení pokojů: klimatizace telefon, TV přípojka na internet trezor minibar sociální zařízení

Í NYN E AKC

Při ubytování v hotelu Kaskáda minimálně na dvě noci ve dvojlůžkovém pokoji, získáváte jedno green fee na 18 jamek zdarma!!!


PGA TURNAJE

Loptička sa točí ďalej US PGA Tour, druhý ročník Fedex Cupu Na US PGA Tour sa uskutočnil West Coast Swing, teda turnaje hrané na západnom pobreží Spojených štátov. Medzi víťazmi sa opäť objavovali Američania – na rozdiel od konca minuloročnej sezóny, keď päť turnajov US PGA Tour za sebou vyhrali Európania. TEXT: Alan BABICKÝ

• FOTO: Globe Media-Action Images a Globe Media-Reuters

John Daly

Koncom európskeho „výslnia“ sme v minulom čísle Golfu SK hovorili o víťazstve Daniela Chopru na Havaji. Potom sa objavil i Tiger Woods po „zimnom spánku“ a prišiel v neotrasiteľnej technickej forme. Jeho víťazstvo na Torrey Pines o osem úderov pripomínalo

30 golf sk

2 • 2008

masakre súperov z prelomu milénií. Z kolobehu túrového života na US PGA Tour nemožno nespomenúť pár „základných“ a mierne zákulisných informácií. Po prvé sa treba zmieniť o odchode Roryho Sabatiniho od spoločnosti Nike,

čo sa všeobecne považuje za logický výsledok studenej verbálnej vojny medzi Rorym a Tigerom Woodsom. Sabatini vyrazil na front s novou výzbrojou a hneď sa mu podarilo vybojovať tretie miesto na zvyčajnom prvom turnaji sezóny, kde Woods štartuje, teda na Buick Invitational. Buick je jedným z hlavných sponzorov Woodsa. Woods v škaredom „newoodsovskom“ počasí zahral na troch jamkách z posledných 4 bogey, a tak je zrejmé, že mohol vyhrať ešte o viac než o osem úderov. Woods je známy tým, že nerád hrá v nepeknom počasí. Otvorene to však nikdy nepriznal. Butch Harmon privolil, že bude trénovať Johna Dalyho, ktorý si excesmi mimo ihriska (a občas i na ňom) a správaním hodným skôr rockovej hviezdy než profesionálneho športovca vyslúžil povesť zlého muža svetového golfu. Butch si presadil niekoľko podmienok, spolupráca sa však skončila po necelých dvoch mesiacoch. Prečo? Bez toho, aby Harmon Dalymu čokoľvek oznámil, povedal na tlačovke, že Dalyho viac zaujíma, ako sa „správne opiť“ než ako „správne švihať“. A bolo po spolupráci. Šéf PGA Tour Tim Finchem zarobil za minulý rok vrátane bonusov 5,2 miliónov dolárov, čo je o milión viac než predchádzajúci rok. Týmto zárobkom by sa zaradil na tretie miesto na Money Liste pred Adama Scotta, Vijaya Singha a Phila Mickelsona. Putter vychýreného zakladateľa Ryder Cupu Samuela Rydera predali na aukcii neznámemu záujemcovi za 20 000 USD. Hráči medzi sebou vtipkovali, že ho určite vydražil Sergio Garcia, ktorý si týždeň čo týždeň upevňuje


koučovania. Proces výučby pokladajú obaja za ukončený a Tigerovi už stačí len občasné kontrolné stretnutie. V minulých rokoch cestoval Hank na väčšinu Tigerových turnajov. Hank sa však potrebuje venovať i svojej manželke Jerilynn, ktorá má zdravotné problémy.

FBR Open

Phil Mickelson

povesť jedného z najhorších patérov na túre, čo je pre hráča s bývalým HCP +5 veľmi bolestivé. Boo Weekley mal problém s letiskovou bezpečnostnou službou, keď v jeho príručnej batožine objavili náboje do pištole. To všetko cestou na turnaj PGA Tour na Havaji. Phil Mickelson prišiel po zimnej prestávke už tradične chudší a vyšportovanejší. Uvidíme, či sa mu tentoraz podarí nenabrať kilá späť – tak ako už niekoľkokrát. A tiež uvidíme, či sa mu tento rok podarí striasť sa zlomyseľného posmešku, ktorý koluje medzi hráčmi a údajne s ním prišiel Tiger Woods – vraj kto má najväčšie prsia na Ladies Tour? No predsa Phil Mickelson. Daniel Chopra vyhral na prelome rokov dva z troch štartov, čím sa dostal pomerne vysoko na rebríčku hráčov bojujúcich o miesto v rydercupovom tíme Európy. Jeho indické korene (otec) však

môžu hypoteticky (a pri troche diplomatickej snahy) znamenať, že by sa Chopra stal prvým hráčom mimo USA, ktorý by mohol nastúpiť v Ryder Cupe i v Presidents Cupe – v tíme „Zvyšku sveta“. Tréner Hank Haney sa dohodol s Tigerom Woodsom na obmedzenej forme

Na prelome januára a februára sa konal tradičný turnaj vo Phoenixe v Arizone, ktorý sa už niekoľko rokov nazýva FBR Open. Tento rok zlomil návštevnícky rekord. Za štyri hracie dni navštívilo turnaj neuveriteľných 680 000 divákov. Slávna jamka č. 16, par 3, bola obstavaná tribúnami zo všetkých strán tak, že sa vlastne nachádzala na štadióne pre 60 000 divákov. Tiger však práve v ten víkend hral v Dubaji na Desert Classic, kam ho tiahnu aj obchodné záujmy, pretože sa podieľa na výstavbe tamojšieho multifunkčného rezidenčno- rekreačného komplexu. Veľa nechýbalo a nevyhral by, nebyť strategickej chyby Ernieho Elsa na poslednej jamke, keď si Els neuvedomil, že nad tribúnami za osemnástym grínom fúka silný protivietor a odpálil úder päťkou drevom príliš vysoko. K športovej klíme toho víkendu naviac prispel aj nedeľný večerný Super Bowl, ktorý je jednou z najdôležitejších športových a spoločenských udalostí amerického kontinentu a sympatizujúcich krajín sveta. Dlho to vyzeralo tak, že Mickelson vyhrá v Amerike len o pár hodín neskôr, ako vyhral Woods v Dubaji. Nakoniec sa však hral rozstrel, ktorý si berdíkom

Ernie Els 2 • 2008

• sk 31

golf


PGA TURNAJE Pebble Beach zahral 3 bogey za sebou. Na rozstrelovej osemnástke sa Vijayova loptička nestretla s fervejom a par na Loweryho birdie nestačil. Štyridsaťosemročný Lowery zahral svoje tretie turnajové víťazstvo na US PGA Tour. Čakal naň plných 199 turnajov odohraných za osem rokov. Okrem známeho poháru a šeku na rovný milión dolárov si zaistil i automatickú pozvánku na US Masters v Auguste na začiatku apríla – čo si nekúpite ani za milión dolárov.

Beverly Hills 902 10

J. B. Holmes

na poslednej jamke vynútil jeden z najdlhších hráčov sveta J. B. Holmes. Holmesovi sa v Arizone darí, vo svojej prvej sezóne na túre si tam vybojoval prvé víťazstvo. V rozstrele zahral Mickelson zbytočne defenzívne prvý úder na znovu hranej osemnástej jamke, na grín to mal zbytočne ďaleko a nie z najlepšieho uhla. Jeho druhý úder skončil osem metrov od vlajky a naviac na zlej strane jamky. Holmes premenil ďalšiu birdie šancu po necelej sendwedžke do grínu a bolo rozhodnuté – práve včas, aby obaja hráči stihli helikoptérou odletieť na štadión, kde sa o necelú hodinu neskôr začínal Super Bowl.

AT&T Pebble Beach National Pro Am Čo sa týka veľkosti štartovacieho poľa, najväčším turnajom na US PGA Tour a možno i na svete je AT&T Pebble Beach National Pro Am. Na turnaji štartujú dvojice zložené z jedného člena US PGA Tour a jednej celebrity či niektorého z partnerov US PGA Tour alebo turnaja samotného. Medzi amatérmi vidíte skutočné VIP osobnosti svetového biznisu, politiky a šoubiznisu. K proamovým „štamgastom“ patria Alice Cooper, Michael Bolton, Kevin Costner, Michael Jordan, Christian Slater, Will Smith, Jack Nicholson, Justin Timberlake, Michael

32 golf sk

2 • 2008

Douglas, Cindy Crawford a ďalší. Hrá sa na troch ihriskách, Pebble Beach, Poppy Hills a Spyglass a na každom je plné štartové pole. Duchovným otcom nápadu a niekoľkých desiatok rokov organizácie turnaja bol vychýrený americký komik Bing Crosby, ktorý položil základ tradície turnaja v roku 1937 pod názvom Hollywood Open. Amatéri hrajú s profesionálmi až do posledného kola a výsledky sa vyhodnocujú individuálne i v súťaži dvojíc. Opäť to vyzeralo, že Mickelson zvíťazí, ale iba do chvíle, keď v predposlednom kole, na štrnástej jamke, par 5, zahral druhý a po jednom trestnom i štvrtý úder úplne identicky hybridom do autu. Nato wedžkou minul grín, pokazil čip a dal dva paty potom, čo prvý pat – teda Philov desiaty úder – zastal na hrane jamky. Výsledných jedenásť ho pripravilo o postup do finálového kola a s najväčšou pravdepodobnosťou i o reálnu šancu na víťazstvo. Komentoval to pomerne lakonicky a veselo, že sa už teší na budúci rok. Zaskočený Philov caddie ešte dodal, že takéto skóre od Phila Mickelsona nikdy nevidel. O víťazovi turnaja rozhodlo play off, v ktorom sa stretli Steve Lowery a Vijay Singh potom, čo obaja doniesli zhodných -10. Vijay asi ľutoval, pretože na relatívne nezákernej druhej deviatke na

Jeden z najslávnejších turnajov za posledných sto rokov golfovej histórie – a po Masters je i mojím druhým najbľúbenejším – je turnaj pôvodne nazývaný Los Angeles Open. Hrá sa na neuveriteľne strategickom ihrisku Riviera Country Clubu v štvrti Pacific Pallisades na úpätí Beverly Hills, kúsok od slávnej Rodeo Drive – nákupnej triedy z Pretty Woman a policajnej stanice preslávenej Eddiem Murphym. Na ihrisku triumfovali samí velikáni technických golfových úderov a stratégie – Ben Hogan, Walter Hagen, Sam Snead, Nick Faldo a ďalší. A naviac ide o jeden z posledných veľkých turnajov, ktorý Woods nikdy nevyhral. Sedemkrát tu hral, nikdy však dobre a už na tento turnaj ani nechodí. Nuž, na Pacific Pallisades nerozhoduje dĺžka. Ihrisko má ešte jednu drobnú raritu, má jeden grín – na poslednom pare 3 – kde je uprostred grínu banker. Turnaj sa dlho volal Nissan Open, ale v súvislosti s reštrukturalizáciou spoločnosti Nissan bolo partnerstvo ukončené, ako sa avizovalo tri roky predtým. Od tohtoročnej sezóny nesie turnaj názov Northern Trust Open. O víťazstvo v treťom kole bojovali Jeff Quinney a Phil Mickelson, ktorému sa na turnajoch West Coast Swing vždy darilo. Quinney zahral hole in one na šestke, ale napokon potvrdil starú známu poučku, že autori týchto úderov často turnaje nevyhrávajú. Nakoniec zahral tri bogey za sebou po sérii nesprávne zvolených palíc a smerov pre údery do grínu, a tak sa z dvojúderového víťazstva tešil Phil Mickelson,


PGA TURNAJE

Annika Sorenstam

34 golf sk

2 • 2008


ktorý zo svojich 33 titulov na US PGA Tour vyhral 16 práve na turnajoch Západného okruhu.

Ryder Cup Nick Faldo si ako kapitán Európy pre nadchádzajúci ročník Ryder Cupu vybral za asistentov Joseho Mariu Olazabala a Paula McGinleyho. Obaja zatiaľ s vďakou odmietli, pretože sa pokúšajú dostať do tímu ako hráči. Podľa mňa si Faldo o ich šanciach myslí svoje, oboch hráčov dobre pozná, a tak nehodlá nominovať žiadnych ďalších náhradníkov. Colin Montgomerie trochu frfľal, že Faldo sa priveľmi venuje práci pre ABC Sports a svojmu celosvetovo sa rozvíjajúcemu biznisu, a že tak môže byť ohrozený úspech európskeho tímu. Všetci informovaní fanúšikovia len dúfajú, že Monty sa stihne kvalifikovať, kým Faldo oznámi svoje divoké karty. Tento rok uplynie 20 rokov od neslávne známeho výroku Nicka Falda na adresu britských bulvárnych novinárov po víťazstve na British Open, že im za reportáže o svojom prvom rozvode ďakuje „from the heart of his bottom“, čo je prešmyčka frázy, že im ďakuje „z celého srdca“. Nick sarkasticky prehodil slovo „heart“ (srdce) so slovom „bottom“, ktoré znamená aj zadok… Americkým kapitánom je Paul Azinger, ktorý upravil kvalifikačný systém Američanov tým, že bude určovať nie dve, ale štyri divoké karty. Jeho cieľom je mať hráčov s okamžitou formu, nie tých, čo hrali dobre posledné dva roky.

Tiger Woods a Arnold Palmer

Arnold Palmer Invitational Šance Tigera Woodsa na zisk čistého Grandslamu – teda všetkých štyroch veľkých titulov v jednom roku – hodnotia bookmakeri kurzom 20:1. V čase písania tohto článku Tiger vyhral osem z posledných deviatich turnajov, do ktorých nastúpil, a v tom deviatom bol druhý. Článok vznikol po tom, ako Tiger premenil dlhý pat na osemnástej jamke na birdie a pripísal si tým víťazstvo na Arnold Palmer Invitational bez nutnosti play off s Bryanom Bartom. Po prvom kole to vyzeralo skoro tak, že Tigerovi sa nepodarí ani

cut. V treťom kole pritlačil a súperi sa rozsypali ako rekreačný hráč pred plnou terasou pri hendikepovej strede. Hralo sa na ťažkom ihrisku v Bay Hill Country Clube, ktorý Arnold Palmer vlastní. Ešteže Tiger býva odtiaľ asi 15 minút autom, pretože s tým 1,5 metra dlhým rytierskym mečom, ktorý je trofejou pre víťaza, by Tigera možno nepustili ani do jeho vlastného lietadla.

A ešte pár na záver Veľká debata o vybavení na tento rok sa bude týkať obmedzenia hĺbky a ostrosti hrán drážok na líci palice. Ernie Els po víťazstve na jednom z nedávnych turnajov vyhlásil, že jeho malý syn trpí autizmom. Ernie sa stal reprezentantom charitatívnej organizácie Autism Speaks. Ich logo má na bagu a bude sa snažiť zvýšiť záujem lekárov a vedcov o rastúci problém autizmu u detí. Annika Sorenstam oznámila odloženie svadby na rok 2009 a vyhlásila, že sa chce znovu stať najlepšou hráčkou na svete. Takže my možno prahneme po dueli Tiger Woods vs. Lefty (Phil Mickelson) alebo vs. Big Easy (Ernie Els), ale chystá sa veľký duel Lorena Ochoa vs. Annika Sorenstam.

Jeff Quinney 2 • 2008

• sk 35

golf


PROFIL

Čím ťažšie, tým lepšie Geoff Ogilvy Austrálčan Geoff Ogilvy na turnaji WGC-CA Championship zanechal za sebou kompletnú svetovú špičku. To, čo sa mu podarilo na ihrisku Blue Monster v americkom Dorale, možno ešte doteraz straší niektorých hráčov, vrátane Woodsa.

Geoff Ogilvy s víťaznou trofejou v Dorale

Bol príjemný, veľkonočný a takmer už golfový víkend – v pokoji domova sme si všetci maľovali na vajíčka tradičné motívy. Mužská kategória premýšľala, aký šaft nasadí pri šibaní tej-ktorej ženy. Ženy naopak plánovali optimálnu švihovú techniku na veľkonočnú pohyblivú vodnú prekážku. Tí najvernejší obom bohom – teda svojmu i nášmu spoločnému golfovému – trénovali nepohybovanie bokmi pri patovaní – teda v kľaku, zatiaľ čo na obrazovke celkom golfovo bohapusto lialo ako z krhly na veriacich na námestí Svätého Petra… Skrátka, meteorológovia sa zase raz trafili, takže cez veľkonočné sviatky sa ísť von na golf zväčša nedalo.

36 golf sk

2 • 2008

TEXT: Alan BABICKÝ FOTO: Globe Media-Action Images a Globe Media-Reuters

Keď sa ma šéfredaktor časopisu Golf SK v polovici marca opýtal, o kom budem písať profil, naznačil som dve mená – Martin Kaymer, mladý, sakramentsky talentovaný muž z Nemecka, o ktorom sa veľa diskutuje, alebo Austrálčan Geoff Ogilvy, o ktorom sa síce príliš nehovorí, ale malo by sa. Aspoň ja si to myslím… Ak sa opýtate „prečo?“, odpoviem jednoducho – čím ťažšie ihrisko a väčšia turnajová výzva, tým lepšie je Ogilvyho umiestenie. Tato téza vám vždy spoľahlivo odhalí hráčov, ktorí to majú „v tele i v hlave“ v poriadku. No a Geoff Ogilvy je z tejto superligovej kategórie profesne výrazne mladší, ako všetci ostatní – áno, mám na mysli hráčov ako Tiger Woods, Vijay Singh, Ernie Els, Phil Mickelson, Jim Furyk a spol. Tento článok vznikal napriek mojej chrípke a úcte k náboženským tradíciám a vďaka pološialenému pracovnému návalu pred každou sezónou, k radosti mojich najbližších, naozaj na Veľkonočný pondelok ráno. A čo sa nestalo… Za siedmimi horami a jedným veľkým morom sa na veľmi náročnom ihrisku nazvanom Blue Monster (Modrá príšera) v Golf and Spa Resort Doral pri Miami konal CA Championship. Bol to v poradí druhý turnaj, patriaci do super série World Golf Championships. Teda – ťažké ihrisko, jedno z najzložitejších na US PGA Tour vôbec, turnaj prvej kategórie a plné obsadenie hviezdami golfového neba... Ani tam im počasie neprialo, a tak sa posledná deviatka mala dohrávať až na Veľkonočný pondelok popoludní nášho času. A vo vedení sa drží – čuduj sa, čitateľ – Geoff Ogilvy o dva údery pred Singhom, o jeden až tri údery naviac strácal Jim Furyk, Adam Scott a Tiger Woods! Ako to celé dopadne? Evidentne som nebol sám, kto si myslel, že Geoff Ogilvy by si zaslúžil „pár riadkov“, marcové vydanie časopisu Golf World si do jedného z kľúčových článkov o tom, ako moderné technológie palíc a loptičiek nedávajú priestor skutočne vyniknúť tým najlepším, vybral práve Geoffa Ogilvyho. Jeho najväčším koníčkom je história golfu a Golf World ho nechal odohrať vychýrené ihrisko Royal Melbourne so sadou palíc z prvej polovice 20. storočia, menovite s predvojnovou persimonovou dvojkou drevom a tzv. push ironom na hikoriovom šafte z dvadsiatych rokov – obdobou dnešnej trojky železa, a pár ďalšími múzejnými exponátmi. Naposledy sa na podobný experiment nechal nahovoriť Brendt Snedecker, Nováčik roku 2007, ktorý odohral jednu osemnástku palicami podobnými tým, s ktorými Jack Nicklaus


Na tvári Geoffa Ogilvyho vládne spokojnosť po ďalšom berdie počas WGC-CA Championship v Dorale na Floride 2 • 2008

• sk 37

golf


PROFIL Allan, ako traja austrálski mušketieri, prebojúvajú na prvý pokus Kvalifikačnou školou na americkú PGA Tour. Pri svojom prvom štarte na US PGA Tour končí Ogilvy na delenom treťom mieste. Pri piatom štarte, na Honda Classic, končí na delenom druhom mieste, potom, čo po prvom kole viedol po výborných 65 úderoch. Počas sezóny pridal ešte niekoľko skvelých momentov, dvakrát sa umiestnil v top 5 a celkovo „vyhral“ viac ako pol milióna dolárov. Po trochu menej úspešnom roku 2002 si v roku 2003 zarobil po prvý raz vyše milióna za sezónu. Na slávnom a jednom z najsledovanejších turnajov na US PGA Tour, Buick Open, skončil po poslednom kole za 65 úderov na druhom mieste za Jimom Furykom. Rok 2004 bol preňho významný tým, že vyhral tzv. All-Around Ranking, teda schematicky povedané, titul pre technicky najvšestrannejšieho hráča. A v počte zahraných eaglov sa o prvé miesto delil s Vijayom Singhom – celkovo sedemnásť „veľkých vtákov“ za sezónu.

Liga výnimočných

Chvíľa pohody na turnaji – Adam Scott a Geoff Ogilvy

vyhral svoj prvý grandslamový titul. Diplomaticky povedané, Brendt – na rozdiel od Ogilvyho, ktorý zahral výsledok porovnateľný so svojou normou – neobstál. Za všetko hovorí Snedeckerov záverečný komentár, že Nicklaus, Lee Trevino a ostatní hrdinovia tejto doby „boli géniovia, že sa do toho vôbec s týmto náradím trafili...“

hracie práva na European Tour a Australasian Tour. V roku 1999 sa kvalifikuje na British Open, čo je jeho prvý kontakt s US PGA Tour, ktorá sa zúčastňuje na organizovaní tohto jediného európskeho grandslamového turnaja. Na Johnnie Walker Classic končí na druhom mieste za Michaelom Cambellom. Stáva sa austrálskym Nováčikom roka.

Rovnými nohami do profi vôd V roku 1997 Geoff Ogilvy končí bohatú, pestrú a úspešnú kariéru druhým miestom na Brabazon Trophy a v tom istom roku na ôsmom mieste na British Amateur na „British Open ihrisku“ v Muirfielde. Podarilo sa mu zvíťaziť i na Lake Macquarie Amateur. Keď sa Ogilvy vzdal amatérskeho štatútu, v roku 1998 sa mu na prvý pokus podarilo „zamiešať“ si karty na plné

38 golf sk

2 • 2008

V roku 2005 Geoff Ogilvy konečne nazrel do tzv. kruhu víťazov – čo je prestížna skupina hráčov, ktorí v danom roku majú aspoň jedno turnajové víťazstvo. Prvý americký titul získal na svojom 108. štarte na US PGA Tour, vo veku 27 rokov, 8 mesiacov a 16 dní na Chrysler Tuscon Classic. Zahral 65-66-67-71 a v následnej play off porazil Kevina Naa a Marka Calcavecchiu. Populárny Calc sa eliminoval „bogíčkom“ na prvej jamke a na druhej premenil Ogilvy svoj pat na birdie. Geoff ďalej dokázal zahrať po sebe idúce top 10 na grandslamových turnajoch; jedno z nich bolo delené piate miesto na British Open v St. Andrews a to druhé delené piate na PGA Championship.

Letmý štart na US PGA Tour O rok neskôr, teda v roku 2000, sa na austrálsko-ázijskej túre vďaka štyrom top 10 umiestneniam dostáva na celkové piate miesto. Niekoľko turnajov odohral i na Juhoafrickej túre a na Johnnie Walker Classic končí opäť na druhom mieste, tentoraz za Tigerom Woodsom. Na konci úspešnej sezóny sa Geoff Ogilvy, Ben Ferguson a Stephen

Keď sa bude písať rok 2006… Na rozdiel od nepríliš optimistickej skladby kedysi populárnej českej kapely Katapult sa rok 2006 stal pre Geoffa Ogilvyho úplne prevratným. Dvakrát vyhral na US PGA Tour a podarilo sa mu aj získať prvý grandslamový titul. Určite si pamätáte ono „nezabudnuteľné“ US Open na nesmierne ťažkom


Ogilvy sa blíži k veľkému víťazstvu v Dorale – zameriava pat na 16. jamke

ihrisku Winged Foot, kde sa na osemnástej jamke posledného kola postupne „rozsypali“ – okrem niekoľkých ďalších – predovšetkým páni Phil Mickelson, ktorý zahral drajv celkom vľavo až k plotu akejsi záhrady a pri vedení o jeden úder nasledoval holý nezmysel štvorkou železom cez koruny stromov a nakoniec double bogey a potom Colin Montgomerie, tiež s jednoúderovým vedením, si nedokázal zvoliť správnu palicu zo 134 metrov do trochu väčšieho kopca. Nakoniec vytiahol osmičku, že zahrá priamo na tyč – mentálna chyba, pretože obaja golfoví analytici v priamom prenose odporúčali „sedmu“ na stred grínu – a tú trafil niekoľko centimetrov pred loptičku – technická chyba, prameniaca z potreby zasiahnuť kratšiu osmičku železo dokonale a s plnou razanciou. Potom ešte Monty nedokázal

dať úder z bunkru a dva paty, a tak po double bogey prišiel i on o play off s Geoffom Ogilvym. Geoff Ogilvy vtedajšie 106. US Open hral ako svoje tretie US Open a iba desiaty grandslamový turnaj. Doniesol 71-70-72-72 (päť nad par, ale čokoľvek blízko paru či azda dokonca pod par je na US Open dôkazom technicky i mentálne dokonalej hry) a čakal ako líder v klubovni. Lefty i Monty predviedli, čo určite predviesť nechceli, a tak sa Geoff Ogilvy dočkal svojho prvého grandslamového titulu. Ten bol v poradí druhým austrálskym titulom z US Open, tým prvým bol David Graham v roku 1981.

Ogilvy sa stal hráčom mesiaca jún na US PGA Tour Na všetkých ostatných grandslamových turnajoch neskončil horšie než

delený 16. na US Masters. Sezónu uzavrel deleným 19. miestom na svojom prvom Tour Championship. Za sezónu 2006 vyhral Ogilvy viac než 4 000 000 dolárov a víťazstvo na US Open mu vynieslo päťročnú kartu na US PGA Tour. Treba dodať, že to druhé víťazstvo v tom pamätnom roku nebolo na žiadnom bezvýznamnom turnaji na ľahkom „pľaci“. Geoff Ogilvy vyhral Accenture Match Play Championship, patriaci do World Golf Championships. Vo finále na 36 jamiek porazil Davisa Lovea III. 4 a 3. Ogilvyho prvé tri strety šli na extra jamky a Mikea Weira v treťom kole porazil potom, čo prehrával o štyri jamky so štyrmi do konca až na 21. jamke a eaglom!!! O dva týždne neskôr skončil nedelený druhý na Honda Classic za Lukom Donaldom, keď počas jedného turnaja zahral tri eagle a jeden albatros…

2 • 2008

• sk 39

golf


PROFIL birdie a začínalo to vyzerať vzrušujúco, lenže potom pridal dve bogey a búrka sa utíšila... Geoff Ogilvy mal taký náskok, že väčšina odborníkov mu prorokovala, že ak zahrá druhú deviatku v pare, nemal by mať výraznejší problém – čo sa napokon potvrdilo. Podarilo sa mu zahrať 9 parov za sebou, a aj keď Woods mocne finišoval – ako sa očakávalo – Geoffa Ogilvyho už nedobehol. Skoro každé slávne víťazstvo zahŕňa i úder, označovaný za kľúčový. Ten Ogilvyho prišiel na pare tri, trinástej jamke, kde Ogilvy minul grín a druhý úder – chip z mokrého hustého rafu – ani nedosiahol patovací povrch. Ogilvy však presne trafil „lajnu“ a loptička po náraze do vlajkovej tyče zmizla v jamke. Keby loptička minula tyč, díval by sa Ogilvy zblízka do „tváre“ double bogey, pretože na zvažujúcom sa gríne naberala loptička pomerne slušnú rýchlosť. Geoff to na tlačovke pre víťaza okomentoval slovami, že je dôležité hrať na jamku, pretože jedine vtedy vám stojí tyč v ceste… Geoff Charles Ogilvy sa tak stal tým hráčom, ktorý prerušil neskutočnú sériu siedmich po sebe nasledujúcich víťazstiev fenoména doby Tigera Eldricka Woodsa. Že ja som na toho Ogilvyho v polovici marca nestavil…. Geoff Ogilvy ukázal pokojnú a vyrovnanú hru aj vo finále WGC-CA Championship

Po skvelej sezóne ďalšia rovnako dobrá Minulý rok to už šlo skoro samo. Ako nováčik v tíme na Presidents Cup mal najlepšiu štatistiku – 2 víťazstvá, 3 remízy, žiadnu prehru. Vo Fedex Cupe sa v záverečných turnajoch „prehrýzol“ zo 17. na 8. miesto. Za celú sezónu nazbieral sedem umiestení v prvej desiatke. Skončil napr. delený tretí na CA World Golf Championship na Dorale… Prehral 2 a 1 vo finále Accenture Match Play s Henrikom Stensonom. Ďalší top 10 má z turnaja Jacka Nicklausa Memorial Tournament – takže opäť, čím ťažšie ihrisko a napínavejšia akcia, tým lepší Geoff Ogilvy... Dnes popoludní uvidíme, ako Geoff Ogilvy dopadne. Ak zvíťazí – teda obháji náskok pred tými najobávanejšími me-

42 golf sk

2 • 2008

nami golfového sveta – stane sa po Tigerovi Woodsovi a Darrenovi Clarkovi jediným hráčom histórie, ktorý vyhral viac než raz turnaj World Golf Championships.

O pol dňa neskôr Záverečných 9 jamiek každého turnaja je pre všetkých, ktorí sú do zhruba päť úderov od víťaza časom, keď sa láme chlieb – presnejšie, keď sa bojuje o víťazstvo a o prvých osem tučných šekov. Každý úder má obyčajne hodnotu od 50 000 do pokojne i 400 000 dolárov. Ak poslednú deviatku naviac hráte na strategicky a technicky náročnom ihrisku, ako je napr. Augusta alebo Doral, je postarané o napínavé športové divadlo. Singh začal druhú deviatku dvoma

>

GEOFF CHARLES OGILVY sa narodil 11. júna 1977 v Adelaide v Južnej Austrálii. Vzdialený príbuzný sira Angusa Ogilvyho, člena britskej kráľovskej rodiny a ešte o niečo vzdialenejší príbuzný Roberta Bruceho, škótskeho kráľa z Bannockburnu, dostal od svojho otca skrátenú palicu ako sedemročný. Na úroveň nulového hendikepu sa mladučký Geoff, naviac vynikajúci atlét, ktorý získal množstvo atletických ocenení na oblastnej i národnej úrovni, dostal v šestnástich rokoch. Jeho najväčším koníčkom je golfová história. Geoff Ogilvy býva v austrálskom Melbourne a v Scottsdale v Arizone. Má ženu Juli a dcéru Phoebe Elizabeth, ktorá sa narodila 10. októbra 2006. Okrem golfu sleduje austrálsky futbal, rád číta a chodí do kina.


O dokumenty sa Vám postaráme. Vy si uvoľnite stôl pre dôležitejšie veci.

Xerox Global Services pomáha organizáciám po celom svete efektívne tvoriť, ukladať a zdieĺať dokumenty. Výsledok? Menej času stráveného hľadaním v archíve, rýchlejšie a presnejšie odpovede na požiadavky Vašich zákazníkov, automatizované spracovanie faktúr …viac priestoru pre hru.

www.xerox.com/globalservices xgs@xerox.sk Copyright © 2008 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox® is a trademark of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.


GOLFOVÁ AKADÉMIA

Priestorový šach alebo „course management“ Večerná golfová škola Alana Babického TEXT: Alan BABICKÝ

• FOTO: Antonín KRČMÁŘ

Dnešné večerné golfové doučovanie som sa rozhodol venovať téme, ktorú by bolo dobré naštudovať si pred nadchádzajúcou sezónou. Nezameriame sa na techniku, ale získané poznatky budú významne vplývať na vaše skóre. Ak sa vám zdá, že vaše údery sa zlepšujú, ale stále hráte rovnaké skóre, alebo ak neviete zahrať slušné číslo nikde inde, než na svojom domácom ihrisku, alebo ak hráte pekne, ale vaše skóre tomu nezodpovedá, tak sa posaďte do lavice nášho večerného golfového doučovania.

Prejdeme si základný prehľad zásad „course managementu“ – teda akési stavebné kamene vašej vlastnej aplikačnej sady postupov, ako sa prehrýzť nástrahami ihriska. Do všetkého, čo dnes preberieme, musíte totiž „naliať“ vlastnú úroveň hry a percentuálnu pravdepodobnosť úspechu jednotlivých úderov. Jeden môj klient kedysi podotkol, že golf je ako priestorový šach a ja som dodnes nenašiel lepšie označenie pre to, ako si v našej trojdimenzionálnej hre zvanej golf vyberať jednotlivé ťahy. Často sa hovorí o tom, ako hrať na ktorom ihrisku, ako ho hrá ten-ktorý úspešný hráč alebo tréner. Všetci sa pritom oháňajú termínom „course management“. Rady sa dobre čítajú a počúvajú, začínajúcemu či menej znalému hráčovi sa však často môžu zdať kusé a bez kontextu nezmyselné… a nakoniec sa chudák hráč ocitne zočivoči realite, v situácii alebo v pozícii, ktorú v onom viac či menej subjektívnom náhľade hráča či trénera nenašiel. A čo teraz? Musí si pomôcť sám a v tej chvíli si s definíciou rozhodne nevystačí. Moderné chápanie herného výkonu rozoznáva dva veľmi blízke a previazané myšlienkové postupy na optimalizáciu výkonu na danej jamke a ihrisku. Nazývajú sa „course management“ a „self-management“. „Course management“ vychádza zo zásad dizajnu golfovej jamky a teórie dopadových zón. „Self-management“ vychádza z teórie pravdepodobnosti vašich úderov a schopnosti zvážiť riziko toho či onoho postupu s ohľadom na stabilitu a kvalitu techniky. Keďže máme len obmedzený priestor a cieľom týchto lekcií je čo najviac pomôcť vám, hráčom, nebudem tieto dve disciplíny nijako dramaticky odlišovať a ponúkam zopár základných rád, ktoré môžu herný prejav nielen uchrániť pred tzv. nevynútenými mentálnymi chybami, ale navyše zbavia vás stresu pri hre a zlepšia skóre.

Ukáž mi, aký si, a ja ti poviem, ako máš hrať

>

ALAN BABICKÝ (1966) Víťaz Majstrovstiev sveta amatérskych hráčov v roku 2004 (Thajsko), trojnásobný majster ČR družstiev, zakladateľ INGOLF Golf Learning Center a tvorca vlastnej golfovej školy.

44 golf sk

2 • 2008

Väčšina kvalitných a starostlivých profesionálov má z pro-amov overené, že ak budú svojim rekreačným kolegom radiť palice a smery mierenia, ušetria im priemerne šesť úderov na kolo. Inými slovami – maximalizujú ich schopnosť skórovať na danej úrovni techniky. Ako to robia? Nechajú vás odohrať dve-tri jamky, odpozorujú vaše tendencie a potom už iba kombinujú nasledujúce ukazovatele s prihliadnutím na vašu techniku. Ak chcete pri hre správne pochopiť sami seba, musíte striktne rozlíšiť chybu technickú a strategickú. Technických chýb sa nikto na svete nevyvaruje. Všetko v tejto sfére je dané schopnosťou


WWW.BORN.SE

N

LI

R

KU

G

G

H OVL E V E R

AN


GOLFOVÁ AKADÉMIA vášho tela produkovať jeden a ten istý pohyb mnoho ráz po sebe, bez ohľadu na herné okolnosti. Táto schopnosť závisí najmä od pohybovej zdatnosti a od množstva tréningu, ktorý jediný dokáže preniesť schopnosť „do krvi“ a do intuitívnych rovín riadenia tela mozgom. V golfe sa vám veľmi rýchlo podarí jeden „super úder“. Skóre sa však opiera o údery a situácie, keď hráte bežné, „neúžasné“, tzv. obvyklé údery. O tom jednom úžasnom sa môžete celé hodiny rozprávať v klubovni, ale nič s ním nevyhráte – maximálne longest alebo nearest. Tí, ktorí v stredných a horších hendikepových kategóriách vyhrávajú, často nemajú vo svojom kole žiadne úžasné údery, ale kolo odohrali systematickým, disciplinovaným a „strojovo chladným“ výberom z ponuky svojich bežných úderov – na ktoré je spoľahnutie. Spoľahlivosť úderu je relatívna a meria sa vzhľadom na priestor, do ktorého hráte. Tento systém vychádza z teórie dopadových zón.

kvalitných úderov nebude odmenených dobrou pozíciou pre ďalší úder, čo je jedna zo základných požiadaviek na kvalitný dizajn. Obrázok č.1

200m

150m

100m

Teória dopadovej zóny Dopadová zóna je priestor, kam s veľkou pravdepodobnosťou dopadne váš úder. Rozoznávame pri nej tzv. šírku a hĺbku (dĺžku). Predstavujte si teda obdĺžnik. Väčšina hráčov má väčšiu šírku než hĺbku, obdĺžnik je teda dlhší stranou kolmou na uvažovaný smer hry. Pre dopadové zóny platí v základe to, že čím dlhšia palica, tým väčšia šírka a hĺbka dopadovej zóny. Obrázok č.1 je všeobecný, pre konkrétneho hráča sú dopadové zóny často „vyosené“ oproti smeru hry vľavo či vpravo. Toto je dôležité a je treba vedieť, kam ktorá „palica najčastejšie dopadá“. Obvyklý model pre rekreačných hráčov je ten, že hráči mieria telom vpravo od smeru, do ktorého chcú hrať, švihajú zvonku dovnútra, čo väčšinou znamená, že krátke a stredné železá lietajú skôr vľavo od smeru, kam telo mieri, a dlhé železá a drevá šlajsujú.

Úspešná aplikácia teórie dopadových zón do praxe vyžaduje zvládnutie dvoch krokov: 1. zistiť svoje dopadové zóny – odohrajte desať úderov každou palicou v bagu na jeden špecifický cieľ na drajvingu. Nezabudnite mieriť správne telom, položte si na zem palicu a zamierte ju na špecifický cieľ – stĺp, strom a pod. a sledujte šírku a hĺbku dopadu úderov, ohraničte si ich v metroch. Sledujte tendencie. Hráči s vysokými hcp: tiež sledujte percentuálnu spoľahlivosť úderu letiaceho „akotak“ vzduchom oproti tzv. hrianke čiže „topnutej“ lopte (kvôli prestrelom prekážok) a úplne pokazenému úderu. 2. správne ich uplatniť pri hre na ihrisku – návod na správne uplatnenie nájdete nižšie.

Ak vaše ihrisko staval vzdelaný dizajnér a navyše nie je určené len pre takmer špičkových hráčov – ako napr. TPC Sawgrass – môžete na mapkách jamiek (v birdekarte) vypozorovať, ako dizajnér ponúka jednotlivým kategóriám hráčov zreteľne rozsiahle miesta na fervejách presne podľa teórie dopadových zón v kombinácii s metódou osobného paru. Ak však hráte na ihrisku stavanom svojpomocne či len tak „postupom lúkou“, nevypozorujete nič a množstvo

46 golf sk

2 • 2008

50m

Osobný par Údery vášho hcp sú stablefordovým systémom viac-menej rovnomerne rozdelené na jednotlivé jamky podľa tzv. indexu jamky a tzv. hracieho hcp. Napríklad pri hcp 36 máte na každej jamke dva údery k dobru. Pripočítaním úderov k dobru k paru jamky vzniká osobný par – v tomto prípade na pare 4 je osobný par hráča 6. Za jeho dosiahnutie máte dva stablefordové body. Ak počítame približne dva paty, stačí, aby ste sa na grín dostali až štvrtým úderom v poli. Jednotlivé údery v poli potom nemusia byť také dlhé, takže sú percentuálne spoľahlivejšie a vaše skóre nie je také „neisté“. Najjednoduchší spôsob, ako skórovať pod osobný par – u špičkových hráčov v televízii je to rovnaké – je dostať sa nejakou strategicky opodstatnenou a nie príliš riskantnou cestou na grín o úder skôr, ako vám diktuje osobný par. U „superhráčov“ to platí na paroch päť a krátkych paroch 4, u rekreačných hráčov je najlepší priestor na skórovanie na paroch tri. V našom príklade, pri hcp 36, to znamená dostať sa tretím, najneskôr štvrtým na grín na pare štyri. Dvoma údermi na grín by to bola až na výnimočné jamky a situácie načisto nesúdna nenásytnosť, presahujúca vaše reálne možnosti s ohľadom na teóriu pravdepodobnosti vašich úderov. Na pare tri nie je dobré mieriť na príliš vzdialený grín, ktorý býva chránený všetkým možným herne zložitým. Kvalitný par tri ponúka i niekde vedľa kúsok ferveja, kde nič neprekáža a odkiaľ je druhý na grín skoro istota. Po dvoch patoch máte štyri a napr. s hcp 36 máte tri body. Dve implikácie tohto jednoduchého pravidla: Jamka sa vám nebude zdať dlhá, i najdlhšie pary štyri a päť sú po delení počtom úderov v poli až smiešne krátke (v našom príklade pri hcp 36 napr. par štyri so 400 metrami vyžaduje len štyri stometrové údery, ktoré až na ten posledný ani nemusia byť veľmi pekné). A po druhé, úder do grínu hráte z malej vzdialenosti, preto sa dá očakávať, že sa dostanete do dvojpatovej zóny. Kombinácii teórie dopadovej zóny so základnými pravidlami dizajnu golfovej jamky sa hovorí percentuálny golf.


/#%.%.)!:!2/+ 'OLFOVÔARE¸L"LACK3TORK :,!4´!,"!42/3VKATEGÊRIÄ)(2)3+/2/+! (OTEL).4%2.!4)/.!, MIESTO VKATHOTEL

VSÑvAwI(OTELROKA KTORÀKAwDORO¿NEORGANIZUJE:(232 MIESTO VKATHOTEL

VPUBLIK¸CII4REND4OPHOTELYAREsTAUR¸CIE

WWWBLACKSTORKSK


GOLFOVÁ AKADÉMIA

Základné pravidlá dizajnu ihriska Kým sa k nim dostaneme, musíme si objasniť základné členenie jamiek z hľadiska ich dizajnu. Dizajnér „mixuje“ ihrisko z týchto troch základných typov jamiek: Jamka strategická – ponúka aspoň dve možnosti postupu. Tieto možnosti majú podobnú percentuálnu pravdepodobnosť. Jamka heroická – ponúka tiež aspoň dve možnosti, jedna z nich je však veľmi riskantná, hoci za jej kvalitnú exekúciu je hráč odmenený mimoriadne výhodnou pozíciou pre nasledujúci úder. Jamka penalizačná – existuje len jeden variant postupu a len čo sa odchýlim (urobím chybu) v 90% prípadov je k tomu automaticky jeden trestný úder, eventuálne ešte navyše napríklad strata vzdialenosti. Najlepší dizajnéri dokážu „namixovať“ tieto typy dokonca „vnútri“ jednej jamky napríklad tak, že to, čo je pre jednu kategóriu hráčov strategické, je z iných odpalísk heroické a pod. Kvalitné majstrovské ihrisko potom obsahuje vnútornú gradáciu z týchto typov jamiek tak, aby úvody a závery osemnástok, prípadne deviatok boli strategicky zaujímavé, stredy ihriska technicky náročné a čiastočne i zákerné. Pri pohľade na mapku jamky by ste mali ihneď rozoznať, ako to „dizajnér myslel“, a ktoré dopadové zóny vám ponúka. Ak sa budete snažiť zasahovať ním vytýčené dopadové zóny, nebudete klásť prehnané nároky na dĺžku a presnosť techniky, budete hrať stabilné skóre. Hráte proti ihrisku, a to vytvoril dizajnér, vaša stratégia teda stojí „proti“ jeho. Vo väčšine prípadov je teda dlhodobo spoľahlivejšie hrať tzv. správne údery, ktoré od vás dizajnér jamky chcel. Ak mu budete príliš vzdorovať, alebo sa necháte zlákať napr. optickým klamom (dobrí dizajnéri ich dokážu navrhnúť pre každý úder, ale o tom až niekedy inokedy), skôr ako neskôr doplatíte na to, že dopadová zóna vášho úderu zahŕňa i niečo, čo na vás dizajnér narafičil.

48 golf sk

2 • 2008

Všimli ste si už, že napríklad i malý banker, ktorý zdanlivo nie je v hre, opakovane zasiahne veľa prechádzajúcich rekreačných hráčov? To je nielen dôkaz chybného uvažovania hráča, ale predovšetkým dokonalých vedomostí o teórii dopadových zón na strane dizajnéra. Ak hráte tzv. správne údery, minimalizujete riziká prichystané dizajnérom. Nezabudnite, že niektoré údery v golfe sú technicky nerealizovateľné. Tým sa treba vyhýbať.

Opäť rovnako ako hráči v televízii – pri pohľade na mapku jamky si naplánujte postup odzadu jamkou takto: 1. odkiaľ mi dizajnér ponúka hrať „správny“, percentuálne spoľahlivý a teda relatívne ľahký úder na grín – s prihliadnutím na tvar grínu či navŕtanie jamky, 2. ako sa do tejto pozície pre útok na grín čo najspoľahlivejšie dostanem – podľa osobného paru prvým, druhým, tretím, štvrtým či piatym úderom, 3. ak to situácia dovoľuje, môžem sa tam dostať o úder skôr bez zbytočného rizika?

Kľúč k úspechu je v kombinácii týchto strategických úvah, ktorej sa hovorí percentuálny golf.

Percentuálny golf Pri praktickom uplatnení teórie dopadových zón sa musíte venovať i percentuálnej spoľahlivosti svojich úderov. Jednoducho povedané, ako často z viacerých pokusov vám úder neskončí v „rozumnej“ dopadovej zóne. Na finálne rozhodnutie – predovšetkým pri údere z odpaliska – potrebujete totiž vedieť, s akou pravdepodobnosťou zasiahnete úderom ten či onen priestor, ktorý vám dizajnér ponúka alebo do ktorého vás láka. Ak máte v dĺžke uvažovaného, napr. 180-metrového


úderu fervej širokú 20 metrov, vľavo i vpravo čosi napínavé a palica, ktorou loptičku odpálite o 180 metrov (drajver?) má rozptyl 40 metrov, máte len polovičnú šancu, že fervej trafíte. Ak to zopakujete povedzme 12-krát za kolo (obvyklý počet jamiek s parom 4 a 5), tak týmto postupom bez diskusie prídete najmenej o štyri údery, skôr však o šesť a viac. Ak vám dizajnér ponúka na zopár jamkách „námestie“ na 160 metroch, drajver netreba vyberať… Takýto prístup však vyžaduje, aby ste si overili a stanovili, aký priestor ste schopní palicami zasahovať. Dizajnérsko-hráčske teórie, ktoré napríklad slúžia na stanovenie parametrov normovania ihriska, hovoria aj o tom, že na 180 yardoch pre tzv. bogey hráčku a na 200 yardoch pre tzv. bogey hráča by mal dizajnér vychádzať z odchýlky asi 20 yardov na obe strany… atď. Vďaka týmto teóriám o trajektóriách a odchýlkach úderov by potom aspoň trochu „normálny“ dizajnér nemal pre rekreačný golf postaviť heroický dogleg s prestrelom 200 metrov a v mieste dopadu urobiť fervej širokú 10 metrov, alebo par tri na 180 metroch s grínom širokým 6 metrov a hlbokým 10 metrov…

Stanovte si teda percentuálnu úspešnosť palíc v závislosti od dĺžky úderu, z trávy a z tíčka, prípadne i z rafu takto: 1. stanovte si rozumne veľké – a presne v metroch definované – dopadové zóny na drajvingu, použite napr. stĺpy na zadnom plote. Zóny musia byť menšie pre kratšie palice a väčšie pre dlhšie palice, (pozri obr. 1, na s. 46) 2. mierte na stred dopadovej zóny a postupne doň odohrajte všetkými palicami po desať loptičiek, 3. sledujte dolet vzduchom, tzv. carry – jeho spoľahlivosť a spoľahlivosť rozptylu úderov do vami vytýčeného priestoru, 4. výsledky si zapisujte do tabuľky (pozri nižšie – hodnoty v nej sú iba vzorové). Nešvindľujte sami pred sebou, je to vaša vlastná pomôcka.

Tabuľka – príklad:

Pravdepodobnosť vašich rán ________________________________________________________________

Palice z tíčka zo zeme ________________________________________________________________ carry (m) % carry % ________________________________________________________________ D 40% ________________________________________________________________ 3W ________________________________________________________________ 5W ________________________________________________________________ Hybrid ________________________________________________________________ 3I ________________________________________________________________ 4I 40% ________________________________________________________________ 5I 150 40% ________________________________________________________________ 6I 138 50% 140 60% ________________________________________________________________ 7I 125 70% ________________________________________________________________ 8I 112 70% ________________________________________________________________ 9I 100 80% ________________________________________________________________ PW ________________________________________________________________ Jana Peterková sa radí na US Open 2007 pred ranou na grín so svojím kedíkom. Ten jej pripomína, ako je fervej pred grínom tvarovaná.

SW ________________________________________________________________ LW ________________________________________________________________

2 • 2008

• sk 49

golf


GOLFOVÁ AKADÉMIA

Tiger Woods podporil Mickelsonovho kedíka, zatiaľ čo Phil sa zdraví s Furikom

Ako hrať na neznámom ihrisku Jeden zo znakov kvalitného hráča – všetkých výkonnostných úrovní – je, že dokáže zahrať slušný výsledok na neznámom ihrisku. To preto, že do určitej výkonnostnej miery vôbec netreba poznať ihrisko – ak máte trochu zmysluplnú birdie kartu, ale na všetkých výkonnostných úrovniach musíte dobre poznať svoju hru. Teda vedieť, čo môžete od svojej techniky percentuálne očakávať – ak sa, pochopiteľne, snažíte zlepšovať a hrať pekný golf. Ak chodíte na golf ako na strelnicu, je to niečo iné, stačí vám vzduchovka, špajle, ale budete potrebovať množstvo diaboliek… Je dôležité všimnúť si, ako percentuálna pravdepodobnosť klesá pre dĺžku i pre šírku. Klesá každému hráčovi na svete, žiadnu paniku, preto hrá Tiger dvojkou železom, nie preto, že je s ňou dlhý, ale preto, že je pre neho percentuálne spoľahlivá. Ku každému riadku si pripíšte, akú veľkú dopadovú zónu ste sa pri každej palici snažili zasahovať. Potom si rozdeľte a pokojne farebným prúžkom lepiacej pásky označte krčok palice podľa farieb semaforu takto: >> červené palice – od 40 percent nižšie, >> oranžové palice – 40-70 percent pravdepodobnosti >> zelené – 70 percent a viac Následne na ihrisku dodržujte tento režim výberu palice: >> zelené palice s vysokou pravdepodobnosťou úspechu použite kedykoľvek, keď máte k dispozícii dopadový priestor zodpovedajúci vašej „bežnej“ dopadovej zóne. >> oranžové palice so strednou pravdepodobnosťou úspechu použite len v situácii, keď je dopadový priestor relatívne bezpečný, t.j. napríklad, keď dopadový priestor k dispozícii je síce menší ako vaša „bežná“ zóna, ale nehrozí vám automaticky jeden trestný úder (voda), alebo v situáciách, keď už nemáte čo stratiť – záver jamkovej hry a pod.,

50 golf sk

2 • 2008

>> červené palice vyberajte len výnimočne a v absolútne bezpečných situáciách – veľmi široká fervej či sem-tam v skvelý deň. Keď ste si naplánovali dĺžku úderu a zvážili, čo všetko môže mať za následok jeho očakávaný doletový a šírkový rozptyl, treba ešte zamieriť. A to tak, aby ste sa naozaj dočkali očakávaného bežného úderu. Pri mierení je najdôležitejšie vybrať si čosi špecifické – najlepšie za vybranou dopadovou zónou – napr. špičku stromu na horizonte. Na spojnici loptičky a špičky stromu si nájdite medzicieľ na zemi do 60 cm pred loptičkou a zaujmite rovnobežný postoj k spojnici loptičky a medzicieľa. Hlava palice musí mieriť na medzicieľ. Ak sa vaša dopadová zóna nachádza pre vybranú palicu nesymetricky voči zvolenému smeru hry, treba mieriť tak, aby sa dopadová zóna väčšiny úderov kryla s priestorom k dispozícii na dopad, teda nie nevyhnutne na stred priestoru, ktorý je k dispozícii. Tzv. mentálna chyba – okrem nezvládnutej psychiky – znamená v golfe nesprávny výber palice pre zvolený smer alebo naopak.

A jedna kľúčová rada na záver: Takzvaná agresivita hry je v golfe daná výberom smeru a voľbou palice, nie zvýšenou razanciou švihu či úpravou techniky. Pekný a úspešný golf!

>

A NABUDÚCE? Putting, čiže patovanie


Event Management Consulting Golf Learning Center Junior Academy Travel Services Golf Educo

Váš partner vo svete golfu Consulting Golf ako platforma Vášho CRM Golf ako hybná sila cestovného ruchu Golf resort consulting Golf Learning Center Golfová výučba pre mladých i starých, hrajúcich i nehrajúcich Sme exkluzívnym partnerom pre výučbu golfu súťaže česká MISS Junior Academy Komplexný program golfovej prípravy mládeže od 6 do 20 rokov Event management Golfové, športové či iné akcie v golfovom prostredí Naša vlastná akcia: Medzinárodný týždeň golfu 21.-23.7. 2008 PB stredoškolský pohár Majstrovstvá ČR v Extrémnom golfe Travel Services Servisné, školiace, tréningové a ďalšie služby pre incomongovú i outcomingovú golfovú turistiku Educo Uvádzame golfové programy do ZŠ a SŠ

www.ingolf.sk


GOLFOVÉ NÁČINIE

TESTUJEME WEDGE TEXT: Michal ŠTEFÍK FOTO: Braňo Molnár a archív výrobcov

Dobrý úder pred grínom – ďalší krok k úspešnej hre!

52 golf sk

2 • 2008


Niekoľko palíc typu wedge – aj tých, ktoré sa vám možno pred jarným golfovým štartom už podarí kúpiť z druhej ruky – pre Golf SK otestoval Dominik Jezerčák, člen Golfového klubu Tále.

Golfová hra je komplex rôznorodých typov úderov, ktorými sa hráč snaží čo najpriamočiarejším spôsobom dostať loptu z odpaliska do jamky. Priemer jamky je 108 mm, čo hru rozhodne neuľahčuje. Každým úderom, ktorým sa hráč približuje ku grínu a teda aj k jamke sa stupňuje hráčova šanca na úspešnú ranu priamo do jamky. Zároveň však vzrastá aj tlak a napätie, ktoré robia z golfu vzrušujúcu zábavu. A práve jedným z najdôležitejších úderov je posledný úder pred hrou na gríne.

>

V TESTE boli produkty výrobcov: CALLAWAY, NIKE, TAYLOR MADE, TITLEIST MAXIMÁLNY RATING: 5 hviezdičiek

Palice na testovanie nám poskytla predajňa Golf Centrum (Obchodné centrum Danubia, Panónska cesta 16, Bratislava, www.golfcentrum.sk)

>

DOMINIK JEZERČÁK Úspechy: Vek: 18 HCP: 7.2

Majster Slovenska – MSR klubov 2007 2. miesto Majstrovstvá GKT na jamky 2007

Kvalitný a precízne zahraný „úder do grínu“ môže rozhodnúť o tom, či pat bude už len „formálnou“ záležitosťou alebo hráčovi pripraví ešte niekoľko neľahkých chvíľ. Na takéto údery sa zvyčajne používajú palice typu wedge. Golfové palice wedge, nazývané aj „vedžky“, sú mimoriadne potrebné a výrazne sa podpisujú pod celkové skóre. Asi 70 % úderov sa hrá približne zo 110-metrovej alebo bližšej vzdialenosti od jamky. Pre široké uplatnenie a prispôsobivosť palice tohto typu je ovládanie krátkej hry a výber optimálnej wedge jednou z najkľúčovejších úloh dobrého hráča. Pri výbere palice treba brať do úvahy úroveň švihovej techniky hráča, materiál (karbónová oceľ, pevnejšia zliatina z nehrdzavejúcej ocele, niklové príp. chrómované hlavy palice) a samozrejme loft (zvyčajne od 48 – 64 stupňov). Práve loft, čiže sklon hlavy palice spolu s precízne vypracovanými drážkami na úderovej ploche v hlavnej miere prispievajú k úderu, ktorý odštartuje rotáciu loptičky. 2 • 2008

• sk 53

golf


> Titleist Vokey Design

GOLFOVÉ NÁČINIE

Vokey Design je inšpirovaný tvarom slzy a to vyjadruje celkový profil hlavy palice. Z tohto dôvodu je tvar špičky hlavy vyšší a širší a tvar pätky hlavy palice klesá strmšie k jej krčku. Hráči si môžu vyberať zo širokej palety s rôznou konfiguráciou „bounce“ a „loft“ v rozhraní od 48 do 60 stupňov. Klasickým prvkom je chrómová hlava palice s matným vzhľadom.

Typy wedge palíc Pitching wedge – loft palice sa pohybuje v rozpätí medzi 46 až 50 stupňami. Najčastejšie sa používa na hru zo vzdialenosti asi 110 metrov k jamke. Zvyčajne býva v základnej sade želiez. Gap wedge – loft sa pohybuje medzi 51 až 54 stupňami. Používa sa na vzdialenosti medzi pitching a send wedge od 75 – 90 metrov. Štandardne nebýva v základnej výbave želiez, je však dostupná v mnohých typoch a značkách na trhu ako samostatná palica. Sand wedge – loft palice sa pohybuje medzi 55 až 59 stupňami. Používa sa predovšetkým na hru zo vzdialenosti asi 60 – 70 metrov od jamky a na údery z bunkrov, prípadne z hustej trávy. Môže byť súčasťou základnej výbavy želiez, ale v obchodoch je dostupná aj samostatne. Lob wedge – loft sa pohybuje medzi 60 až 64 stupňami. Palica používaná predovšetkým na krátke, vysoko kontrolované údery s minimálnou dráhou dobehu loptičky. Predáva sa ako samostatný komponent. Univerzálne pravidlo odporúča mať v bagu palice typu wedge v takom počte, aby ich rozdiel bol 4 stupne.

REBRÍČEK DOMINIKA JEZERČÁKA: 1. CALLAWAY Forged Tour 60 2. TITLEIST Vokey Design 60 3. NIKE SV Tour 60 4. TAYLOR MADE 60 7 bounce

> Taylor Made Technológia „Dual-draft grooves” znamená vyrezávanie každej drážky na úderovej ploche palice ako samostatnej línie, čoho dôsledkom je snaha o dosiahnutie čo možno najdokonalejších žliabkov. Ide o unikátne tvarovanie šírky, hĺbky a vnútorných hrán každého zárezu a výsledkom má byť perfektný spin a konzistentnosť úderov. Typický tvar hlavy, chróm, ktorý sa používa na jej výrobu i klasický dizajn má prispieť k zvyšovaniu istoty a sebavedomia pri zakladaní palice za loptu a pri príprave na úder. NÁZOR DOMINIKA JEZERČÁKA: Je to už na prvý pohľad klasická wedge, ktorá je pre všetky skupiny hráčov. Ľahšia hlava palice mi osobne nevyhovovala, pretože sa s ňou nedá dostatočne precítiť švih, a tým vznikajú väčšie odchýlky vo vzdialenosti. Avšak pri hre z piesku sa s touto palicou dá veľmi dobre zahrať úder priamo k tyči, keďže hmotnosť hlavy palice je prenesená na spodnú časť. Rating: 3 hviezdičky

54 golf sk

2 • 2008

NÁZOR DOMINIKA JEZERČÁKA: Palica je určená pre hráčov s lepším a stredným hendikepom. Je to jedna z najobľúbenejších palíc medzi golfistami. Wedge vyvinutá predovšetkým na zvýšenie spinu zahratej lopty a tým dosiahnutie maximálnej kontroly nad letom a vzdialenosťou. S touto palicou sa mi veľmi dobre spolupracuje, je perfektne vyvážená, čo prispieva k lepšiemu citu pri údere. Je to jedna z najlepších palíc tohto typu, s akými som hral. Rating: 4,5 hviezdičky


> Callaway Forged Tour

> Nike SV Tour Celkový tvar, bounce a profil žliabkov na úderovej ploche palice sú výsledkom mapovaní zákazníckych požiadaviek, skúseností a ohlasov hráčov všetkých výkonnostných úrovní, ktorí sa rozhodli pre používanie tohto typu wedge. SV Tour má klasický tvar hlavy s čistými líniami a drážkovaním poskytujúcim široké uplatnenie pre rôzne herné situácie. Pružný šaft palice Dynamic Gold optimalizuje presnosť a kontrolu nad úderom. K dispozícii sú wedge s loftom od tzv. gap wedge (50 – 52 stupňov) cez sand wedge (54 – 58 stupňov) až po lob wedge (60 stupňov). NÁZOR DOMINIKA JEZERČÁKA: Na začiatku testu som túto palicu podvedome zaradil do najnižšej skupiny, a to pre jej dizajn. Matný šedý povrch palice a jej vzhľad najprv vyvolal vo mne dojem lacného výrobku. Avšak úderová plocha je konštruovaná tak, aby hráč mal mäkší pocit pri údere do loptičky. Nike SV Tour wedge nie je stavaná pre začiatočníkov, pretože je tenká, a málo odpúšťa pri nedostatočne precízne zahranom údere. Rating: 4 hviezdičky

Wedge značky Callaway sú vyrábané pre čo najlepší výber pre hru krátkych delikátnych typov úderov v blízkosti grínu. Sú obľúbenou palicou aj medzi hráčmi na profesionálnych túrach. Dvanásť rôznych bounce/ loft v kombinácii od 48 stupňov až po 68 stupňov dokáže zohľadniť osobitosť švihu každého hráča, ale aj kvalitu a stav trávnika, z ktorého sa úder hrá. Uhlíková oceľ prispieva k zvyšovaniu pocitu jemnosti a precíznosti pri zasahovaní lopty a dosiahnutí väčšej kontroly nad trajektóriou úderu. Charakteristickou črtou hlavy palice je menšie oblúkové spojenie medzi špičkou a pätkou palice, čo vytvára jej plytší dojem. Ponúka tak všestrannejšie možnosti použitia v herných situáciách. NÁZOR DOMINIKA JEZERČÁKA: Táto palica tiež patrí do rúk hráčov s lepším až stredným hendikepom. Dizajn ma oslovil už zďaleka. Tmavý povrch dodáva palici akýsi iný rozmer. Okamžite som mal nutkanie chytiť ju do ruky a urobiť aspoň pár cvičných švihov. A nielen farba bola dokonalá. Vyváženie tejto wedge mi obzvlášť sedelo. Hlava palice je trochu ťažšia, na akú som zvyknutý, čo mi však neprekážalo. Čo je však zaujímavé, vyváženie pri tejto zmene nebolo posunuté príliš nadol, čo môže vyhovovať aj slabším hráčom. Ak by bola váha na spodnej strane palice, pri švihu by ťahala viac do zeme a rany by boli nepresné a prikrátke. Rating: 5 hviezdičiek

2 • 2008

• sk 55

golf


LEADBETTEROVA ŠKOLA

Ruky a paže pri švihu s golfovou akadémiou Davida Leadbettera TEXT: Heinz MÜLLER

• FOTO: archív autora • PREKLAD Z ANGLIČTINY: Karol GUMÁN

Profesionálny tréner Heinz Müller vyučuje na Golfovej akadémii Davida Leadbettera v rakúskom Bad Tatzmannsdorfe, v stredisku Reiter’s Burgenlandresort. Je súčasťou tímu svetoznámeho učiteľa golfu a čitateľom Golfu SK ponúka rady a tipy na zlepšenie hry.

V tejto časti nám vysvetlí úlohu rúk a paží pri švihu a aj to, ako by to malo vyzerať pri pohybe so zapojením celého trupu.

Úloha rúk a paží pri švihu

Ak hovoríme o pohyboch rúk, myslíme tým najmä pohyb zápästia a rotáciu ruky vpravo a vľavo, čo sa prejavuje supináciou (dlaň smeruje hore) a pronáciou (dlaň smeruje k zemi) predlaktia. V prvom cvičení si ukážeme pohyby zápästia a rúk. Nasledujúce cvičenia možno vykonávať aj tak, že uchopíte palicu opačne, za hlavu. Nemusíte sa strachovať, že bude potom palica ťažko ovládateľná. Pri švihu sa palica zdá byť ľahká, pretože pracuje veľa svalov – pri rotácii trupu a práci predlaktia. Pre tento špeciálny tréning pohybu úplne postačí držať palicu opačne.

Hovorili sme už o rotácii trupu po založení ako o prvom základnom pohybe pri solídnom švihu. Budeme pokračovať zostávajúcimi tromi pohybmi, ktoré sa týkajú rúk a paží. Spomenul som, že ruky a paže majú v počiatočnej fáze len pasívnu funkciu. Skôr len reagujú, ako konajú. To sa však hodí pre začiatok pohybu palice smerom k lopte po ukončení napriahnutia (pre downswing), kde využije hráč príťažlivosť, odstredivú silu, rotáciu. Samozrejme, že

pri napriahnutí musíme odtiahnuť hlavu palice aktívne od zeme až do vrcholnej polohy, odkiaľ začneme downswing po oblúku smerom k lopte. Pri napriahnutí musíme vyvinúť istú silu, aby sme prekonali gravitáciu. Pozrime sa na to, čo teda urobíme s rukami. Hlavnou úlohou rúk je kontakt s palicou, takže po prvé ju držíme a po druhé nám prsty sprostredkujú spätnú väzbu cez pohybové senzory o polohe rúk na palici.

Práca zápästia

Zaujmite základné postavenie, držte palicu pod jej hlavou za násadu a pritiahnite smerom k sebe pohybom zápästia. Aké jednoduché. Ďalšie dva pohyby sa týkajú paží a najmä predlaktia.

56 golf sk

2 • 2008

Toto je takzvaný „cock“, teda zápästie pracuje smerom hore proti gravitácii. Z tejto pozície vo vrchole napriahnutia je schopný hráč udeliť palici väčšiu rýchlosť, v momente dotyku s loptou nastane efekt biča – hlava palice má najväčšiu rýchlosť.


Zdvih paží

Stojte vzpriamene a zodvihnite paže tak vysoko, ako je vám to príjemné. Napríklad do predpaženia a v tejto polohe pohybujte zápästím ako pri predchádzajúcom cvičení hore - dolu.

Takto to vyzerá z čelného pohľadu.

Rotácia predlaktia

Po predošlých cvikoch pokračujte rotáciou predlaktia pomaly doprava a doľava. Tak, aby sa šaft dostal do roviny rovnobežnej so zemou. Zostaňte chvíľu v tejto polohe a ...

…preklopte šaft na druhú stranu trochu rýchlejšie – opäť do polohy rovnobežnej s podložkou.

Tieto cvičenia môžete pohodlne trénovať doma, ale aj zaradiť si ich do rozcvičky pred tréningom, či turnajom. Mali by vám pomôcť aj vtedy, keď v sezóne cítite, že pohyb palice pri downswingu je málo živý, neaktívny, či akýsi zviazaný.

TIP: Precvičujte si tieto cviky pomaly. Až potom pridajte rýchlosť a napokon by ste mali vykonávať pohyby v skutočnej rýchlosti, v akej šviháte pri údere. Vždy, keď je to len možné, zatvorte oči a vykonávajte cvičenia s dôrazom na presnosť, stabilitu, pocit a rytmus. Pred samotným cvičením zaraďte aj mentálny tréning – teda najprv si všetky pohyby predstavujte v mysli, tým sa naštartujete a môžete začať.

2 • 2008

golf

• sk 57


LEADBETTEROVA ŠKOLA

Spojenie Tak. Po predošlej a tejto lekcii poznáme štyri cvičenia, či pohyby, v ktorých trup, paže a ruky pracujú samostatne. Teraz je samozrejme potrebné prepojiť všetky pohyby do súvislého celku. Ide o to, získať úplný pocit súvislého golfového švihu. V tomto prípade hrá dôležitú úlohu hmotnosť hlavy palice. Ak už máte zažitý pohyb trupu a dosta-

točne ste trénovali pohyby paží a rúk, tak sa trochu pohráme s uchopením palice. UPOZORNENIE: Dávajte si pozor pri nácviku týchto pohybov na to, aby bol okolo vás dostatočne veľký priestor. Myslite aj na to, že pri švihu sa vám môže palica vyšmyknúť z rúk. VŠETKO JASNÉ: Ak vykonávate pohyby správne, ak začínate pomaly a postupne pridávate rýchlosť, ak cítite, že pohyby sú plynulé, nič vás v dráhe švihu neobmedzuje a ste schopní zosúladiť pohyb palice

s pohybmi tela, tak vám garantujem, že vám palica nevyletí z rúk. Mali by ste dospieť k pocitu, ktorý hovorí: „palica pracuje namiesto mňa!“ Ale najprv si všetko musíte odpracovať sami tak, aby ste dostali palicu vždy do správnej polohy na vrchole napriahnutia, odkiaľ začínate downswing a aby ste získali pocit, že palica udiera za vás. A to najmä v najdôležitejšom mieste – v oblasti impaktu, teda pred, počas a po dotyku palice s loptičkou.

Spojenie – ako švihať palicou

Vezmite si stredné železo a uchopte palicu len do troch prstov ľavej a pravej ruky, trošku širšie, ako obyčajne...

Zaujmite základné postavenie a začnite švihať palicou. Veľmi ľahko až po vrchol napriahnutia.

58 golf sk

2 • 2008


Ak sa dostanete do polohy, v ktorej je ľavá paža rovnobežná s podložkou, zastavte pohyb a precíťte, že palica je relatívne ľahká a v stabilnej pozícii. Skontrolujte, že rotácia trupu je správna, že predlaktia začali rotáciu doprava, zápästia sú v predĺžení predlaktia, čo

vlastne dostane palicu do kolmej polohy voči ľavej paži. Pamätajte si: Vy pracujete na palici smerom hore a tvoríte správnu dráhu pohybu. Tým, že držíte palicu iba v troch prstoch, stávate sa akoby slabým dieťaťom a ihneď pocítite, ak je dráha, alebo rovina švihu zlá.

V závere napriahnutia poriadne dorotujte trup. Ak máte pocit, že je vám palica ľahká a dosiahnete plynulý, neprerušený, ryt-

mický oblúkový pohyb, tak si môžete byť istí, že ste základné štyri pohyby spojili správne do jedného celku a že synchronizácia sedí.

Ihneď, keď dosiahnete vrchol napriahnutia, spodná časť tela a hmotnosť trupu tlačí na ľavé chodidlo. Pri downswingu a najmä v takzvanej delivery position – teda na polceste palice smerom dolu od napriahnutia k impaktu – je na chodidlo veľký tlak. Ak chcete v tomto momente zastaviť pohyb palice vo chvíli, keď ju držíte iba v troch prstoch, je to veľmi ťažké. Preto, lebo palica má

už veľkú energiu smerom do lopty. Ale práve to je dobrý znak, že plecia, paže a ruky sú uvoľnené, že prišiel moment, kedy za vás pracuje palica. Ide už len o to, udržať stabilitu a správnu dráhu palice. Mali by ste aj pri oblúku smerom do lopty cítiť plynulosť a súvislé tempo. Trup sa otáča okolo ťažiska a telo „drží“ všetky uhly jednotlivých častí tela v rovnováhe.

2 • 2008

• sk 59

golf


LEADBETTEROVA ŠKOLA

Od polohy „na pol ceste dolu“ trup, paže a palica prechádzajú cez zónu impaktu (oblasti dotyku palice s loptou) a dostanú sa pri polovičnom prešvihnutí do zrkadlovej polohy k pozícii pri downswingu. Prácou zápästia a pretočením predlaktí cez seba a rotáciou trupu vľavo zabezpečíte to, že vám palica nevypadne z rúk. Palica si udrží rovnakú rovinu švihu a tak nie je dôvod, aby sa vám z rúk vytrhla. Telo si udržiava stále uhly jednotlivých častí a máte pocit, že palica je opäť ľahká.

Napokon sa dostanete do prešvihnutia a finišu. Môžete hneď nadviazať pohyb smerom späť do napriahnutia a takto pokračovať niekoľkokrát po sebe. A opäť: zatvorte oči a švihajte niekoľkokrát po sebe bez prestania.

60 golf sk

2 • 2008

Výborne! Golfový švih je váš. Mohli by ste hádam aj odohrať zopár loptičiek s takýmto celistvým ľahkým švihom. Ideálne je umiestniť si loptičku na tíčko, aby ste zbytočne netrafili zem a budete prekvapení, ako ďaleko loptička poletí pri správnom švihu. Aj keď držíte palicu iba v troch prstoch. Ak budete chcieť zrýchliť pohyb, robte to postupne a sami prídete na to, kde zabrať a kde vypustiť. Zrýchlenie majú na starosti najprv veľké svalové skupiny, spodná časť tela a trup. Pri tréningu a budovaní si golfového švihu existuje množstvo cvičení, ktoré môžete absolvovať aj doma, či v indoorovom zariadení. Takéto cvičenia sú vynikajúce na tréning správnej dráhy a pohybu bez toho, aby bol hráč stresovaný tým, že musí trafiť loptičku. Môže sa sústrediť len na samotný švih. Golf je však hra, kde práve loptička zohráva podstatnú úlohu a cieľom je trafiť loptu a cieľ čo najpresnejšie. Na to, aby sme si naplno uvedomili trojicu švih/ lopta/ cieľ, je potrebné paralelne so švihom pracovať aj na krátkej hre. Pri nej totiž loptička neleží až tak ďaleko od cieľa a tak je ideálne spájať tieto časti tréningu. Pri patovaní a čipovaní, napríklad, musíte prispôsobiť a nastaviť spôsob úderu k lopte a cieľu. Cieľom je jamka, alebo vybraté miesto na ihrisku, kde má loptička dopadnúť na ceste do cieľa. Pri tréningu krátkej hry sa naučíte postaviť sa k lopte, nastaviť kolmo hlavu palice na dráhu letu lopty, mieriť. Naučíte sa viesť palicu po správnej dráhe v požadovanej rovine švihu. Získate skúsenosti o tom, odkiaľ (zvonku, zvnútra, kolmo) prichádza hlava palice k lopte. Naučíte sa trafiť loptu čisto, aby dopadla na požadované miesto. Táto mini verzia plného golfového švihu, pri ktorej nepracujú v plnom pohybovom rozsahu všetky časti tela a švih je relatívne pomalý, je dobrá v tom, že máte okamžitú a dobrú spätnú väzbu pri samotnom impakte. Ihneď a presne rozoznáte, ako sa lopta správa a ihneď viete, že „niečo“ nesedí, alebo naopak. Staré príslovie hovorí, že loptička nikdy neklame. Jej let a správanie sa je výsledkom toho, čo sa udialo pred úderom.


Dodavatel pro ČR a SR:

QENERIKA ČR, s.r.o., Zákostelí 211, 768 02 Zdounky QENERIKA s.r.o., Nádražná 58/1489, 900 28 Ivanka pri Dunaji tel.: +421 903 700 170, e-mail: qenerika@qenerika.sk


ZA ZDRAVÍM

Precvičme si zabudnuté –

panvové dno TEXT: Sylvia SÁRKÁNYOVÁ, neurologička a fyziatrička FOTO: Braňo MOLNÁR

Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Mnohí z nás riešia niektoré ťažkosti spôsobom: čo nie je vidno, to neexistuje. Škvrna na sedačke sa zakryje vankúšom, obezita voľným oblečením. Vyriešené! Podobne si neuvedomujeme ani mnohé orgány nášho tela. Nakoniec, kto mal „šťastie" vidieť napríklad svoj žalúdok? Možno by sme sa i k nemu správali lepšie. A to platí aj pre časť tela, ktorú „nosíme v nohaviciach" – panvové dno. Panvové dno je pletencom viacerých svalov upnutých medzi širokými kosťami panvy, chrbtice, z ktorých vôľovo ovládateľné sú vonkajšie zvierače a pomocné sedacie svaly. Význam svalov panvového dna je teda veľmi dôležitý najmä pre ovládanie močenia a vyprázdňovania. Zároveň fungujú ako opora pre orgány v oblasti panvy – močový mechúr, maternicu – a, mimochodom, majú pozoruhodnú úlohu aj pri dosahovaní orgazmu. Ich posilňovanie pomáha predchádzať problémom s inkontinenciou (neudržaním moču, stolice alebo črevných plynov) v staršom veku a tiež počas klimakterických hormonálnych zmien, ktoré prinášajú ochabnutie svalstva po opakovaných tehotenstvách, pri sedavom zamestnaní, obezite, ale ich precvičovanie má význam aj u mladých žien, ktoré ešte len plánujú tehotenstvo. Rastúce bábätko s celou svojou „postieľkou" v matkinej maternici predstavuje viac ako 5-6 kilogramovú záťaž na svaly panvového dna, ktoré sa vplyvom tlaku a hormonálnych výkyvov rozťahujú. Nehovoriac o ceste bábätka von počas prirodzeného pôrodu. Často dochádza k natrhnutiu týchto svalov alebo k potrebnému chirurgickému prerušeniu (nástrih hrádze). V každom prípade je nutné ich posilniť. Cviky na posilnenie svalov panvového dna môžete začať robiť hneď dnes, a to aj v prípade gravidity. Po pôrode však odporúčame pár týždňov počkať, kým prestane

62 golf sk

2 • 2008

1

2

3 1 Poloha na chrbte s prekríženými nohami 2 Poloha s pokrčenou nohou v kolene 3 Pozícia vystretých nôh so spojenými špičkami


4

byť hrádza citlivá. Potom si už len treba nájsť denne pár minút pre seba. Na začiatku si urobte test, ktorý zároveň funguje i ako kontrolný. Pokúste sa počas močenia úplne zastaviť prúd moču. Silné panvové dno by vám malo umožniť močenie rýchlo a úplne zastaviť. Skúšajte to raz do mesiaca a overujte si svoj pokrok, nie však častejšie. Ďalšie cviky je však dobré robiť často, aj viackrát denne. Vyberte si každý deň jeden či dva cviky a obetujte im pár minút. Určite však necvičte pri pozeraní televízie alebo šoférovaní. Potrebujete sa sústrediť!

Sústreďme sa – stiahnuť, uvoľniť Začneme nácvikom takzvanej maximálnej kontrakcie, ktorá je základom každého cviku. V ľahu na chrbte pokrčte kolená. Zhlboka sa nadýchnite a stiahnite svaly panvového dna, ako keby ste chceli zadržať moč, napnite brucho a pomaly vydychujte ústami do poslednej „kvapky“ vzduchu. Svalstvo udržujte napnuté. Ku koncu skúste zo dva razy ešte silnejšie stiahnuť svaly. Uvoľnite panvové dno a brucho samovoľne dôjde k nádychu. Zopakujte to 10-krát, minútku si oddýchnite a urobte ešte dve série. Počas cvičenia sa snažte nechať uvoľnené všetky ostatné svaly, najmä svaly vnútornej strany stehien. Sťah svalov musí byť naozaj čo najväčší, preto sa sústreďte a nenechajte si odvádzať pozornosť inou činnosťou. Začnite polohami na chrbte, po 2-3 týždňoch si to skúšajte v sede a po ďalších 2-3 týždňoch v stoji. Už dnes však stiahnite panvové dno pred každou fyzickou aktivitou, ktorá zvyšuje vnútrobrušný tlak na hrádzu (kýchnutie, kašeľ, zdvihnutie ťažšieho predmetu) a tiež počas celého jej trvania.

Aj statické cviky dajú zabrať

5

6 4 Pozícia vystretých nôh so spojenými pätami 5 Ľah na chrbte s pokrčenými kolenami 6 Ľah na chrbte so zdvihnutou panvou

Predstavíme vám viacero statických pozícií, počas ktorých budete sústredene vykonávať maximálnu kontrakciu svalov panvového dna vždy v spojení s hlbokým, pomalým a plynulým dýchaním. Poloha na chrbte s prekríženými nohami (obr. 1) – ľavú cez pravú a potom pravú cez ľavú. Počas výdychu je stiahnuté svalstvo panvového dna a zároveň udržujete čo najtesnejšie stehná a lýtka k sebe. Nestískajte však nohy na úkor panvového dna. Potom preložte v kolene pokrčenú nohu, jej členok sa zvonka dotýka vystretého kolena opačnej nohy (obr. 2). Počas výdychu máte stiahnuté svaly panvového dna a zároveň tlačíte členok proti kolenu. Pozícia vystretých nôh so špičkami (obr. 3) alebo pätami (obr. 4) vytočenými smerom k sebe: počas výdychu pridávate i rotáciu nôh v bedrových kĺboch smerom dnu alebo von. Vyhnite sa tomuto cviku, ak máte problémy s bedrovými kĺbmi (koxartróza, umelý bedrový kĺb). V ľahu na chrbte s pokrčenými kolenami (obr. 5) počas výdychu zatláčate kolená ku sebe. Odporúčam mať medzi kolenami mäkkú loptičku alebo uterák. Potom počas výdychu zdvíhate panvu nad zem (obr. 6), pri kladení zadku na zem zastavíte pohyb tesne nad zemou, stisnete svaly panvového dna ešte o kúsok a položíte zadok na zem. 2 • 2008

• sk 63

golf


ZA ZDRAVÍM

7

8

Pri ďalšej pozícii si chytíte nohy pod kolenami do rúk, lakte sú vystreté (obr. 7). S nádychom tlačíte kolená do dlaní, smerom od trupu, s výdychom pritiahnete hlavu medzi kolená a silno stisnete svaly panvového dna (obr. 8). Svaly uvoľníte, vrátite sa do pôvodnej polohy a pokračujete ďalším nádychom. Klasické bicyklovanie v ľahu na chrbte (obr. 10) je zároveň aj cvičením na svaly spodnej časti brucha. Bicyklujete pomaly – akoby do kopca – a s každým výdychom poriadne stiahnite príslušné svaly a „zatlačte do pedála". Podobné zapojenie dolných brušných svalov nastáva pri cviku v ľahu na chrbte a s nohami vystretými k nebu (obr. 9), kedy počas výdychu sa snažíte odlepiť panvu od zeme kolmo smerom nahor za pätami. Rozsah pohybu nie je veľký, zato záťaž na svaly je poriadna. Tento cvik neodporúčame po operáciách v tejto oblasti alebo pri pruhu.

64 golf sk

2 • 2008

9

10 7, 8 Cvik za pomoci rúk – nohy tlačíme do dlaní s nádychom, s výdychom pritiahneme hlavu ku kolenám 9 Brušné svaly zapájame nohami vystretými hore 10 Brušné svaly posilňujeme bicyklovaním v ľahu


11 11, 12 S nádychom ide noha nahor, s výdychom stiahneme svaly a noha klesá 13, 14 V ľahu s rukami pod čelom ukláňame trup do strán 15, 16 Poloha na bruchu s pätami alebo špičkami vytočenými dovnútra

12

13

14

Na boku a na bruchu K polohám v ľahu ešte môžeme pridať polohu na boku a bruchu. Ležte na boku, ak vám to stav dovolí. Spodná noha môže byť pokrčená v kolene kvôli lepšej stabilite pozície, ale ak si trúfate, spodnú nohu vystrite tak, aby ste stále cítili príslušný sval zadku zatiahnutý a zhora vaše telo kopírovalo rovnú čiaru. Čiže neohýbajte sa v páse. Horná noha je stále vystretá, päta vytočená tak, aby bola vždy vyššie ako prsty. S nádychom ide horná noha (obr. 11, 12) kolmo nahor, s výdychom stiahnete svaly, noha klesá pomaly nadol až do úrovne bedrového kĺbu, kde stiahnete svaly ešte trochu a povolíte. Nechoďte nižšie, zbytočne podráždite puzdro bedrového kĺbu a úpony svalov okolo neho. Poloha na bruchu s pätami alebo špičkami vytočenými dovnútra (obr. 15, 16) je podobná ako na začiatku nášho cvičenia. Ľah na bruchu so skríženými rukami pod čelom (obr. 13) je určený trochu fyzicky zdatnejším, čo však nemusí nikoho odradiť vyskúšať si ho, pokiaľ nemá väčšie problémy najmä s driekovou chrbticou. Nadýchnite sa a ukláňajte celý trup do strany (snažte sa trup nadvihnúť len o pár milimetrov nad zem), stále máte zatiahnuté sedacie a brušné svaly a svaly panvového dna (obr. 14). S plynulým výdychom urobte pohyb späť do pôvodnej rovnej polohy. Dbajte na to, aby pohyb do boku vychádzal naozaj z boku z driekovej chrbtice a nie postupným posúvaním hlavy, ramien a hornej časti chrbtice. Čiže, snažte sa, aby trup ostával „rovný". Striedajte pritom strany. 2 • 2008

• sk 65

golf


ZA ZDRAVÍM

17

18 Správne dýchame aj v kľaku Poloha v kľaku (obr. 17) je opäť zameraná aj na posilnenie svalov chrbta a brucha. S výdychom unožujete pokrčenú nohu bez toho, aby ste vychýlili panvu či rotovali chrbticou. Stále sťahujete svaly panvového dna. V ľahu na bruchu si oprite dlane o zadok (obr. 18) a počas výdychu ťahajte sedací sval mierne nahor. V rukách budete cítiť protitlak svalu, zároveň nezabudnite poriadne stiahnuť i svaly panvového dna a brucha. Pri pozícii v sede na lavičke či stoličke s operadlom (obr. 19) s nádychom zdvihnite vystreté nohy, kam vám telo dovolí a počas výdychu ich pomaly spúšťajte nadol, udržte si však rovný chrbát, pevné brucho, pridržiavajte sa rukami o okraj sedadla. Prípadne si podložte vystreté nohy stoličkou a počas výdychu tlačte do nej pätami. Sed s kolenami a pätami pri sebe (obr. 20) a počas výdychu tlačíte kolená proti sebe. Dajte si medzi ne mäkkú loptičku alebo uterák. V ďalšom cviku sú kolená stále pri sebe, členky od seba (obr. 21) a opäť tlačíte kolená proti sebe. Pred koncom výdychu ešte viac stisnite svaly panvového dna a uvoľnite. Nakoniec sa otočte trupom k operadlu, nohy rozkročte, rukami sa oprite o vrch operadla. S nádychom sa zakloňte dozadu (obr. 22), s výdychom sa pritiahnite

66 golf sk

2 • 2008

19 17 Pri cvičení v kľaku posilňujeme svaly chrbta a brucha 18 Počas výdychu ťaháme sedací sval nahor 19 S nádychom dvíhame vystreté nohy a s výdychom pomaly spúšťame nadol


20

21

22

24 dopredu (obr. 23) akoby ste boli pákou pumpy. Udržujete rovný chrbát, pevné brucho, ku koncu výdychu ešte viac stiahnete svaly panvového dna a uvoľníte sa. Pri polohe v stoji (obr. 24) s prekríženými nohami opäť striedajte ľavú nohu cez pravú a naopak. Prípadne si vyskúšajte vyššie spomenutý variant s vytočenými špičkami či pätami k sebe (ako v ľahu). Počas výdychu treba silno stisnúť svaly, ku koncu výdychu ich stisnúť ešte trochu viac a uvoľniť. Trup je vystretý, nepredkláňajte a nezakláňajte sa. Pre rotácie v bedrových kĺboch je cvik nevhodný pri koxartróze a pri umelom bedrovom kĺbe.

Už si len nájsť trochu času

23 20 Sed s kolenami a pätami pri sebe – pri výdychu tlačíme kolená proti sebe 21 Podobný cvik s kolenami pri sebe a pätami od seba 22, 23 Nádych odklon, výdych príklon 24 Poloha v stoji – striedanie ľavej nohy cez pravú a naopak, pri výdychu silno sťahujeme svaly panvového dna

Ponúkli sme vám širokú paletu cvikov. Ich výber a kombinácie si môžete prispôsobiť vašim možnostiam. A môžete ich spojiť s príjemnou prechádzku v parku, dokonca i s aktívnym posedením na lavičke, ako vidíte podľa našich obrázkov. Ak, samozrejme, nemáte na starosti ešte malé dieťa alebo veľkého psa.

2 • 2008

• sk 67

golf


GOLFOVÝ VÝSTROJ

Palice na mieru V predchádzajúcom vydaní Golf SK sme sa venovali výberu začiatočníckych golfových setov, ktoré sú vhodné pre začínajúcich alebo menej skúsených golfových hráčov. Čo je však dôležité pre hráčov, ktorí už dlhší čas hrajú golf a tejto hre prepadli naplno? Jednoznačnou odpoveďou sú palice na mieru alebo inak – custom club fitting. Club fitting nie je len o meraní výšky postavy a vzdialenosti medzi zápästím a zemou, ale je to komplexný proces výberu hlavy palice, šaftu a gripu. Tieto tri komponenty palice musia spolu tvoriť jeden celok, ktorý je presne prispôsobený na hráčovu výkonnosť i jeho telesné parametre. Dobrý odborník na palice na mieru bude testovať sedem navzájom ovplyvňujúcich sa premenných počas club fitting procesu: dĺžka šaftu (shaft), lie (uhol medzi šaftom a spodnou hranou hlavy palice), pružnosť šaftu, typ šaftu, veľkosť gripu, dizajn hlavy palice a celkové zloženie palíc v golfovom bagu. Teraz si povieme o prvých piatich krokoch ku kompletnému club fittingu.

Dĺžka šaftu V momente, ako sa spomenú palice na mieru alebo club fitting, mnohí hráči pod tým rozumejú predĺženie resp. skrátenie

68 golf sk

2 • 2008

čiže custom club fitting TEXT: Miroslav WIEGER ml.

• FOTO: archív autora

dĺžky šaftu. Pravdou ale je, že tu sa úprava palíc na mieru len začína. Dĺžka šaftu napríklad ovplyvňuje aj miesto, kde na úderovej ploche bude lopta pravidelne triafaná. Správna dĺžka šaftu nenúti golfistu prispôsobovať sa dĺžke palice, a tým meniť prirodzenú rovinu švihu, ktorá vychádza z výšky jeho postavy. Vyšší hráči jednoducho potrebujú dlhšie šafty. Otázka znie o koľko. Presný údaj sa dá zistiť len meraním výšky hráča, ako aj výšky jeho zápästia od zeme. Tento údaj sa následne kombinuje s vhodným lie, ktorý si ešte vysvetlíme. Vedľajší efekt predlžovania šaftu je zvyšovanie doletu lopty. Toto je však možné len v prípade, ak to postava hráča dovolí, inak sa upraví aj rovina švihu, čo bude viesť k väčšiemu rozptylu rán. Výrobcovia vyrábajú štandardné veľkosti palíc, ktoré sú bežne k dispozícii v každom golfovom obchode. Takáto veľkosť palíc je vhodná pre hráčov s výškou od 170 do 185 cm v závislosti od dĺžky ich rúk. Uvedené parametre štandardnej postavy vychádzajú z údajov club fitting systému spoločnosti PING. Preto sa môže u iných výrobcov mierne odlišovať.

Typ šaftu Pri výbere vhodného typu šaftu je dôležité rešpektovať subjektívny názor konkrétneho hráča. Existujú dva typy šaftov, ktoré výrobcovia ponúkajú: oceľový a konštrukčne novší grafitový šaft.

Najväčším rozdielom pri týchto šaftoch je hmotnosť. Oceľ je ťažšia, hmotnosť sa pohybuje medzi 115 až 125 g. Šaft z grafitu má vďaka svojej konštrukcii možnosť širšieho záberu hmotnosti, a to už od 40 do 120 g. Aj vďaka variabilite sa grafitový šaft stal takým obľúbeným u mnohých golfových hráčov. Popri svojej pevnosti (ak zvolíte variant tvrdšieho šaftu), ponúka veľmi malú hmotnosť. Oceľ, ako materiál, ju poskytnúť nemôže. Testy dokázali, že ak sa pri drajveri použije namiesto 120-gramového šaftu grafitový s hmotnosťou 70 g, zvýši sa tým rýchlosť hlavy palice v momente impaktu, a tým sa dosiahne rana o 5 až 10 metrov dlhšia. Menšia hmotnosť šaftu teda znamená vyššiu švihovú rýchlosť, čo preferuje azda každý golfista. Podľa týchto informácií sa zdá, že neexistuje dôvod na použite železných šaftov a pre väčšinu hráčov to aj platí. Existuje však ešte skupina hráčov, ktorí sú fyzicky veľmi zdatní alebo aj hrajú golf na vysokej profesionálnej úrovni. Ich švihová rýchlosť je dostatočná a tempo úderu veľmi rýchle. Títo hráči by v prípade použitia ľahšieho šaftu strácali kontrolu nad švihom a presnosťou úderu, a tak radšej používajú ťažšie oceľové šafty. Subjektívny pocit pri rane je dôležitý z toho dôvodu, že niektorí hráči preferujú lepšiu spätnú väzbu pri rane, a tú im môže poskytnúť iba oceľový šaft. Hráči, ktorí požadujú komfort – najmä tí rekreační – volia radšej modernejší grafitový šaft.


Pružnosť a bod ohybu šaftu Pružnosť šaftu (flex) vnímajú aj začínajúci hráči. Rozdiely medzi tuhým a mäkkým šaftom sú badateľné aj pri štandardnom švihu alebo pri bežnom kmitaní palicou. Oceľové šafty sú vo všeobecnosti tvrdšie a grafitové zase mäkšie. Každý z nich má rôznu tuhosť, ale najširšiu škálu tuhostí ponúka grafit. Praktickou pomôckou pri výbere správnej palice alebo jej vhodnej úprave môže byť ta-

buľka Vhodné tuhosti šaftu pre konkrétne vzdialenosti letu lopty (vzdialenosť dopadu lopty so železom č. 6). Pre jednotlivé vzdialenosti existuje viacero odporúčaných tuhostí šaftu, a tak je vhodné vizuálne sledovať let lopty. Rany, ktoré letia viac do výšky, ako je žiadané, požadujú tuhší šaft a pre nízke rany je vhodnejšie zvoliť mäkší šaft, ktorý pomôže dostať loptu do optimálnej výšky.

S výškou letu lopty tiež súvisí aj bod ohybu šaftu (kick point). Vyšší kick point (šaft sa ohýba bližšie pri gripe) má tendenciu udržať let lopty mierne nižší a nižší kick point (šaft sa ohýba bližšie pri hlave) mierne loptu zdvíha. Grafika Odporúčania pre výber šaftov podľa výšky rán znázorňuje rôzne dráhy letu lopty, ktoré priamo súvisia s veľkosťou spätnej rotácie a odporúčané voľby.

Vhodné tuhosti šaftu pre konkrétne vzdialenosti letu lopty rýchlosť hlavy palice

metre

<97 km/h <81

97 km/h 91

99

113 km/h 110

117

129 km/h 128

145 km/h

135

146

>161 km/h

153

>165

Oceľ

REGULAR FLEX STIFF FLEX EXTRA STIFF FLEX

Grafit

LADIES FLEX SENIOR ALEBO SOFT FLEX REGULAR FLEX STIFF FLEX

yardy rýchlosť hlavy palice

<90

100

<60 mph

110 60 mph

120

130 70 mph

140

150

160

80 mph

170 90 mph

>180 >100 mph

Uvedené vzdialenosti a tuhosti šaftov sú priemerom údajov značiek Callaway a Ping.

Odporúčania pre výber šaftov podľa výšky rán VYSOKÝ LET zvoľ menší loft, tvrdší šaft, vyšší flexpoint

OPTIMÁLNY LET

Optimálne okno odpalu

Uhol odpalu

Uhol medzi šaftom a hranou úderovej plochy – lie Lie je uhol tvorený stredom šaftu a hranou úderovej plochy. Štandardný lie je niekde medzi 55° až 65° podľa typu a dĺžky palice. Na presné určenie uhlu lie, je potrebné poznať nielen výšku hráča, ale aj vzdialenosť zápästia od zeme (merané od záhybu zápästia). V prípade, ak vysoký hráč hrá so štandardnými palicami, pri založení palice za loptu postaví hlavu palice na špičku. Takéto

NÍZKY LET zvoľ väčší loft, pružnejší šaft, nižší flexpoint

založenie za loptu spôsobuje, že lopta pri údere opúšťa úderovú plochu doprava od cieľa a ďalej pokračuje v rotácii doprava (platí pre pravákov). Nízky hráč so štandardnými palicami pri založení postaví hlavu palice na pätku, čo spôsobuje let lopty doľava a jej rotáciu na ľavú stranu – ak je pravák (pozri tabuľku Nájdenie správneho lie-uhla na s. 70). Najmarkantnejší rozdiel je pri krátkych železách (8, 9, PW a SW), kde nesprávny lie môže spôsobiť nepresnosť aj 10 metrov na pravú

alebo ľavú stranu od zamýšľaného cieľa. Nájdenie správneho lie je jedným z najdôležitejších krokov kvalitného club fittingu. Vyšší hráči budú musieť mať upravený lie smerom „upright“, čiže hlavu palice ohnutú tak, aby špička hlavy palice bola vyššie a hráči nižšieho vzrastu zase potrebujú lie smerom „flat“, teda špičku palice ohnutú smerom nižšie). Je možné dosiahnuť ohnutie hlavy palice o maximálne 4° od štandardu smerom flat a 4° smerom upright.

2 • 2008

• sk 69

golf


GOLFOVÝ VÝSTROJ Nájdenie správneho lie-uhla Veľkosť gripu Je absolútne prirodzené a bežné, že hráči si kupujú golfové rukavice podľa veľkosti ruky. Menej bežné však je, že by veľkosti ruky prispôsobili aj hrúbku svojho gripu. Tá priamo ovplyvňuje schopnosť správneho držania palice. A to zase vplýva na pravdepodobnosť trafiť loptu v momente impaktu tak, aby hlava palice bola nasmerovaná kolmo na cieľovú líniu. Takto zasiahnutá lopta zaručuje priamy let rovno na cieľ. Hrubší grip spôsobuje obmedzenú rotáciu zápästia a to má za následok otvorenú hlavu palice v momente impaktu. Takto zasiahnutá lopta dostáva okrem spätnej aj bočnú rotáciu, ktorá spôsobuje zatáčanie rany doprava (slice, čiže slajs). Otvorená hlava palice pridáva sklon úderovej plochy, a tým rany lietajú do väčšej výšky, čo spôsobuje ich skrátenie. Naopak tenší grip, okrem toho, že je veľmi nekomfortný, spôsobuje nadmernú rotáciu zápästia, čo zatvára úderovú plochu v momente impaktu a spôsobuje let lopty doľava. Zatvorená úderová plocha posiela loptu do menšej výšky a taktiež ovplyvňuje vzdialenosť. Určiť správnu veľkosť je možné podľa presného merania veľkosti dlane a najdlhšieho prsta. Ak má hráč veľkosť ruky od 19 do 20,5 cm a veľkosť najdlhšieho prsta od 8 do 9 cm mal by hrať so štandardným pánskym gripom. ohyb zápästia

Priveľmi upright (hráč potrebuje palice s úpravou flat)

Správne (hráč nepotrebuje úpravu lie)

Priveľmi flat (hráč potrebuje palice s úpravou upright)

Štandardné palice a hráč s nízkou postavou.

Štandardné palice na priemerne vysokého hráča.

Štandardné palice a hráč s vysokou postavou.

Iný a jednoduchší spôsob zistenia veľkosti gripu je porovnanie podľa veľkosti rukavice, ktoré hráč používa – pozri tabuľku nižšie.

Úprava palíc alebo slovo na záver Na club fitting je dobré myslieť pred samotnou kúpou palíc. Výmena šaftu za mäkší, predĺženie šaftu a výmena hlavy palice sú všetko úkony, ktoré sa síce dajú urobiť, ale sú drahé, keďže samostatne predávané komponenty sú drahšie, ako už poskladaná palica. Úprava lie je zase možná len u kovaných palíc.

Palice vyrobené z odliatku nemajú takú pružnosť, aby ohýbanie vydržali a riskuje sa poškodenie hlavy palice. Snáď jediný club fitting realizovaný následne, ktorý nie je finančne náročný je výmena gripov. Tie by sa mali meniť raz ročne a tak je prispôsobenie hrúbky gripu relatívne jednoduché. Let lopty je výborný indikátor toho, či sú palice pre vás tie správne. Záverečná tabuľka ukazuje možné úpravy golfových palíc, ktoré by ste mali zohľadniť pri ich voľbe.

Zistenie veľkosti gripu podľa veľkosti rukavice Veľkosť rukavice

Odporúčaná veľkosť gripu

Pánske XL, XXL

Midsize/ Oversize

Pánske M, ML, L

Pánsky štandard

Pánske S, Dámske L

Undersize

Dámske S, M

Dámsky štandard

Možné úpravy golfových palíc Let lopty

Použite:

Lopta lieta doľava

Šaft s väčšou torziou Lie, ktorý je viac flat (v tomto prípade je lie príliš upright)

1

Hrubší grip Lopta lieta doprava

Šaft s menšou torziou Lie, ktorý je viac upright (v tomto prípade je lie príliš flat) Tenší grip

2

Lopta lieta príliš vysoko

Tvrdší šaft Šaft s vyšším kick-pointom

Lopta lieta príliš nízko

Mäkší šaft Šaft s nižším kick-pointom

1 – veľkosť dlane 2 – veľkosť najdlhšieho prsta

70 golf sk

2 • 2008

Palice na mieru vám pripravia v predajni Golf Universe, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava. www.golfuniverse.sk


GOLF OD A PO Z

Za každého počasia a s úsmevom

TEXT: Karol GUMÁN KRESBY: Michal TAKÁCS

Golf sa hrá za každého počasia. Existujú aj golfové vtipy – a je ich možno také množstvo ako o policajtoch a blondínkach – ktoré potvrdzujú, že golfisti sú naozaj ochotní hrať i v nečase. Neobyčajný zápal pre golf je pre mnohých nepochopiteľný. Predstavte si škótsku pahorkatinu a prímorské ihrisko zvané links. Sú len tri stupne, prší, fučí nepríjemný vietor. Dvaja golfisti zastanú na horizonte kopcovitej jamky a naskytne sa im výhľad na novembrovú krajinu. Dolu pod kopcom sedí pri riečke rybár zabalený v čiernom pršiplášti. Jeden hráč hovorí: „Vidíš toho rybára? Úplne mu

72 golf sk

2 • 2008

šibe, ja by som v takom počasí nešiel chytať ani za nič.“ A druhý na to: „Tiež nechápem. Moja žena zasa chcela, aby sme v tomto bláznivom počasí išli nakupovať, no nie je divná? “ Aj keď sa vám zdá, že vládne počasie pod psa, na každom poriadnom ihrisku sa nájde pár tmoliacich sa postáv s bagom a palicami. Golf sa totiž nehrá jedine ak zúri tornádo, alebo bijú blesky. Pri prvom

náznaku zasvetielkujúceho biča vysokej voltáže na oblohe je dokonca povinnosťou organizátora turnaja zahnať sklamane sa tváriacich golfistov do klubovne. Tak je to v Pravidlách golfu. Nestalo sa raz, že blesk zabil golfistu a existujú dokonca i štatistiky takýchto úmrtí. Čísla sú dosť vysoké. To len potvrdzuje fakt, že dostať hráčov z ihriska nie je ľahké a niekedy sa to podarí iba Božej ruke.


GOLF OD A PO Z

Pri detailnejšom pohľade zistíte, že golfový bag skúseného hráča skrýva okrem palíc v množstve priehradiek, zipsov, taštičiek a pútok aj nepremokavé a neprefúkateľné oblečenie, klobúk, dáždnik, náhradné rukavice, termosku s čajom a možno aj typicky ploskú fľašku s čímsi do čaju. Hotovo! A nech padajú z neba hoci aj Jakubiskove žaby. Leje a tí od prírody veselší hráči nadávajú menej, nováčikovia spočiatku rozpačito mlčia a naháňajú po ferveji odfúknutý dáždnik, medzitým im zmoknú palice a rukavica, prevrhne sa im vozík. Aj viactisícové goratexové „nepremokavé“ topánky sa časom menia na čvachtajúci bazénik. Každá rana sa stáva rizikom. Pri údere tečie človeku za krk, patovanie na jamkovisku je lotéria lebo loptička sa len vlečie po nasiaknutej špongii. Je vám zima, mrznú vám prsty i nos. Bolo vám to treba? Veď ráno z okna ste videli, že počasie je úplne na figu. Akási neviditeľná sila vás však dotiahla

až na odpalisko prvej jamky. Prešli ste desiatky kilometrov v aute, vstávali ste v nedeľu o šiestej. Chápete to? Takí sú golfisti.

Po zime a snehu konečne jar Ak nestačí dážď, ponúkame sneh. Každoročne vo švajčiarskom Svätom Moritzi usporadúvajú turnaj na zasnežených pláňach. Rakúske horské jazero Weissen See je ideálnym miestom na turnaj na ľade a snehu. Vezmete si farebné loptičky a ide sa na to. Namiesto jamky slúži vlajočka na drevenom podstavci – ten treba trafiť, biele ferveje sú povalcované natvrdo, aby loptička zostala na povrchu. Jamkoviská, v lete zelené gríny, sú tentoraz biele vajty (whitey) ohraničené potravinárskou farbou. Dokonca už aj u nás usporiadali niekoľko extrémnych turnajov – dolu zjazdovkou. Fakt! V Jasnej pod Chopkom sa to už pomaly stáva tradíciou. Golfisti sa cestou dolu hádajú s lyžiarmi, kto má komu uhnúť. Občas nejaká tá loptička zmizne vo vrecku snowboardistu, alebo v lese,

ale golfistov nič neodradí. Na snehu pri lyžiarskom kopci si tiež radi zahrajú Silvestrovskú jamku na Táľoch a vo Veľkej Lomnici si kondíciu otestujú pri Novoročnom odpale. V našich zemepisných šírkach aj preto vznikajú a sú populárne indoorové golfové zariadenia. Ruka golfistu v zime nesmierne svrbí. Spod stromčeka možno vyberie novú paličku a celý Štedrý večer imituje v byte údery až kým sa mu čosi nepodarí rozbiť – dovtedy to bola akože zábava. Potom už manželka stratí nervy, nasleduje hádka a pokazené Vianoce. Už aby prišla jar, modlí sa golfista. A jar tu už naozaj je. Po marcových dňoch, keď sa nám pri tréningu ihriskom dvakrát prehnala snehová fujavica a trikrát zasvietilo jasné slniečko, sa už výraznejšie otepľuje. Na všetkých slovenských ihriskách sú už podmienky na to, aby sme sa prebrali do lepšej formy tréningom na odpalisku i pri ozajstnej hre na sviežej zelenej tráve. 2 • 2008

golf

• sk 73


FOTO: Globe Media-Reuters

PELE-MELE

Víťaz zaliaty šampanským Thomas Levet ešte krátko pred koncom turnaja Andalucia Open v Španielsku nevedel, že práve na jeho počesť potečie toľko šampanského. Oslava víťazstva stála za to a mala viac ako jeden dôvod. Pre 39-ročného Francúza Thomasa Leveta víťazstvo koncom marca nebolo hocijaké. Okrem toho, že išlo o prvý titul z turnaja European Tour po štyroch rokoch, dôvod na oslavu bol o to silnejší, že prišiel v čase jeho „comebacku“ po neľahkom období. Ešte pred rokom to vyzeralo, že Levetova golfová kariéra je vážne ohrozená, keď sa u neho prejavili ťažké závrate, ktoré mu nedo-

Profesionálovi hrozí väzenie Profesionálny golfista Tripp Isenhour z USA si nikdy predtým neužil toľko publicity, hoci neželanej, ako začiatkom sezóny. A to všetko za jednu golfovú ranu, aká sa mu „podarila“ ešte koncom minulého roka. Vyšlo totiž najavo, že úmyselne zasiahol zákonom chráneného sokola a zabil ho. Hráčovi teraz hrozí jednoročný pobyt za mrežami. Ako sa to stalo? Isenhour pripravoval inštruktážne video a sokol na strome ho údajne neuveriteľne rušil škriekaním. Golfista sa ho pokúšal odplašiť niekoľkými odpalmi. Desiata rana sokola trafila a spadol na zem mŕtvy. Nepomohlo priznanie, že konal skratovo, verejné ospravedlnenie ani zdôvodňovanie, že šanca takto zasiahnuť vtáka sa rovná jedna k miliónu. Isenhour si jednoducho pokazil známku zo správania.

74 golf sk

2 • 2008

volili hrať to, čo vedel. A že čosi naozaj v rukách mal, svedčí napríklad to, že ešte v roku 2002 na British Open stratil víťazstvo v súboji s Ernie Elsom až v play off. V Španielsku bol záver turnaja nemenej dramatický: iba 19-ročný Oliver Fisher mal ešte na 17. jamke dve rany k dobru a celkovému víťazstvu – mohol písať históriu. Zaváhal a play off tentoraz vyšlo prešťastnému Levetovi.

Česko privíta hviezdy Jeden z turnajov seriálu PGA European Tour v roku 2009 sa odohrá v Česku – oznámil to prezident Českej golfovej federácie Milan Veselý. Presný termín ešte nie je známy, ale najvhodnejšie vychádza čas na prelome júla a augusta. A na ktorom ihrisku? To je tiež otvorená otázka, ale turnaj má byť neďaleko Prahy, čo znamená, že by ho mohol hostiť Karlštejn alebo Konopiště. Priaznivci golfu z Česka, ale aj zo Slovenska, sa majú na čo tešiť – na turnaji sa iste zíde väčšina hráčov európskej golfovej elity. Len asi pätnásť z nich môže byť v takomto termíne v USA na turnaji kategórie major US PGA Championship. Česi privítajú European Tour po druhý raz – už v roku 1997 sa hralo na Karlštejne a víťazstvo si odniesol Nemec Bernhard Langer.

PELE-MELE pripravil Marian Škotka


PELE-MELE

Na turnaji VCI European Ladies Golf Cup v Španielsku malo zastúpenie aj Slovensko. Do súboja s európskymi profesionálkami išli Zuzana Kamasová a Lujza Bubánová. Učasť Slovensku na podujatí zabezpečili výkony Zuzany Kamasovej a keďže ďalšiu profesionálku nemáme, hráčsku dvojicu doplnila Golfistka roka 2007 Lujza Bubánová. Štyri dni (3. – 6.4.2008), ktoré vrcholili v prvú aprílovú nedeľu, sa hralo zložitým systémom (foursome a Valencian Cup Stroke Play s rôznou hrou na jamkách s rôznym parom) a šancu na dobrý výsledok mala len vyrovnaná dvojica a po dobrom výkone. Naše dámy síce začali turnaj s berdie, ale stratili ho hneď na ďalšej jamke a keďže bogey pribúdali, hrať na par bolo málo. Po prvom dni sa delili s Walesankami o 19. priečku a po štyroch dňoch zostali na poslednom 20. mieste s výsledkom 19 rán nad par. Turnaj vyhrali Angličanky Rebecca Hudson a Trish Johnson s výs-

FOTO: Braňo Molnár

Slovenské prekvapenie sa nekonalo

ledkom -18. Na delenom druhom mieste skončili snaživé Belgičanky spolu s Nemkami (-13) pred Holanďankami a Taliankami. Úspechom zo Španielska teda pre nás zostáva iba účasť na turnaji medzi dvadsiatkou európskych profesionálnych ženských dvojíc, kde napríklad české hráčky

1. golfový sprievodca na Slovensku

chýbali a tiež nové skúsenosti našich reprezentantiek medzi golfistkami z krajín, v ktorých sú golfové možnosti i tradícia na inej úrovni. Prekvapením v La Sella Golf Resorte neďaleko Alicante sa stali Rusky Anastasia a Maria Kostinové, ktoré skončili na šiestom mieste.

V.

doplnené vyda nie

20 08

V. doplnené vydanie 2008

Agentúra Promea Communication už po piatykrát vydáva jediného golfového sprievodcu na Slovensku, ktorý vychádza v máji 2008 v náklade 1800 kusov. Milovníci golfu v ňom nájdu podrobné informácie, mapy a fotografie o všetkých ihriskách na Slovensku, ako aj bohatý výber českých, rakúskych, maďarských, slovinských a poľských klubov. V anglicko - slovenskej publikácii s rozsahom približne 200 strán bude uverejnených 89 golfových klubov. Publikáciu si môžete objednať na adrese Promea Communication, s.r.o., Tvarožkova 8, 811 03 Bratislava, alebo prostredníctvom promea@promea.sk.

GOLFOVÝ SPRIEVODC A ©1. golfový spr ievodca na Slo vensku ©1st golf guide in Slovakia


PELE-MELE

Mokrá oslava víťazstva

Víťazstvo tentoraz naozaj nepadlo Lorene do lona, ako sa to mohlo javiť na turnajoch predtým. Privykla si istiť víťazstvo rozdielom, ktorý bol už nad sily súperiek. Tie ju ale na Kraft Nabisco Championship „pritlačili“ a všetko bolo najmä v druhom a treťom kole veľmi vyrovnané. A to aj preto, že Lorena svoje úspešné berdie často premazávala nepopulárnym bogey. HeeWon Han po treťom kole na ňu strácala len bod a aj ďalšie hráčky, ako Cristie Kerr, Suzann Pettersen či Annika Sorenstam zostávali pre ňu hrozbou. Vo finálnom kole však Lorena zahrala to, čo chcela – už v prvej deviatke štyri berdie a s jedným ďalším nakoniec dohrala aj poslednú jam-

76 golf sk

2 • 2008

FOTO: Globe Media-Reuters

Triumf na významnom turnaji nie je ani pre veľké hráčky samozrejmosťou. Lorena Ochoa obrovskú radosť po víťazstve na podujatí LPGA v Kalifornii schladila až v jazierku.

ku. Suzann i Annika sa museli uspokojiť s druhým deleným miestom po strate -5 na víťazku. Prekvapením bol výkon Se Ri Pak, ktorá sa vrátila na turnajovú scénu po dlhšej odmlke a ukázala, že golf na elitnej

úrovni hrať nezabudla. Na margo záverečného finišu víťazky iba skonštatovala: „Nikto ju nezastaví…“. A Lorenu nikto nezastavil ani v nespútanej radosti a pri skoku rovnými nohami do jazera pri osemnástke.


Z DEJÍN ŠPORTU

Za prastarým čarom športových hier TEXT: Karol GÖRNER

Kam až ľudská pamäť siaha, všade tam sa môžeme stretnúť so záujmom našich predkov hrávať športové hry s loptou, guľou prípadne s inak sa pohybujúcim predmetom. Niektorí historici ich pôvod vysvetľujú ako snahu o symbolizmus životodarného Slnka. Stretávame sa s nimi už v ranných spoločenských kultúrach na celom svete, pričom v menších, alebo väčších obmenách pretrvali až do súčasnosti. Na začiatku sa pri hrách používali rôzne guľaté predmety, najčastejšie kamene a guľaté plody. Neskoršie ľudia začali využívať zvieracie kože naplnené lístím, srsťou, alebo iným prírodným materiálom. V ďalšom období pribudli gule vytvarované z dreva. Hra závisela od počtu hráčov a spôsobu premiestňovania predmetu hry – lopty alebo gule – do určeného cieľa. Lopta sa najčastejšie hádzala, kopala, odbíjala alebo odpaľovala rôznymi časťami tela (hlavou, ramenom, rukou), ale aj pálkou či raketou.

78 golf sk

2 • 2008

• FOTO: archív autora

Prvé historické zmienky Prvú zmienku o hre s loptou máme z roku 2700 pred naším letopočtom zo starovekej Číny, kde sa hrávala hra nazvaná Tsu-chu. Zo starovekého Egypta sa zachovalo vyobrazenie loptovej hry, takzvanej lopty Hathora. Ide o rituálnu hru zobrazenú na stene chrámu bohyne Hathora v Egypte. Scéna predstavuje faraóna Tutmosisa III., držiaceho v ľavej ruke loptu alebo guľu vo veľkosti pomaranča pripravenú na odbitie pálkou. Zaujímavú posvätnú hru hrávali už okolo roku 1000 p. n. l. dávni predchodcovia Peruáncov – Olmékovia. Používala sa pri nej tvrdá gumená lopta. Taktiež Mayovia hrávali rituálnu loptovú hru, pri ktorej sa snažili dopraviť loptu nohami, lakťami a bokmi do vymedzenej kamennej obruče (obr. vľavo). V súvislosti so starovekou juhoamerickou kultúrou sa spomína aj hra na počesť boha Slnka, pri ktorej kopaním, prípadne palicou presúvali drevenú guľu na vzdialenosť až niekoľkých kilometrov do určeného cieľa. O tom, že športové hry s loptou boli stredobodom záujmu aj starovekých Grékov sa dozvedáme z diela Odysea, ktoré napísal Homér asi 800 rokov pred naším letopočtom.

Na scénu prichádzajú starovekí Gréci Celou históriou gréckej kultúry sa tiahne záujem o športové súťaženie rôzneho druhu, obľube sa tešili aj loptové hry pod názvom Sfairiseis. Prvé reálne zmienky o takýchto hrách máme z umeleckých


vyobrazení na reliéfoch, napríklad z náhrobnej tabule z roku 350 p. n. l., znázorňujúcej mládenca žonglujúceho s loptou (obr. vpravo na s. 78). Samozrejme, že na základe týchto faktov by bolo nesprávne tvrdiť, že loptové hry priniesli na svetlo sveta Gréci. Jednoznačne však možno povedať, že až grécka kultúra vyniesla šport, a teda aj loptové hry na taký piedestál, aký im patrí aj dnes. Pri loptových hrách v starovekom Grécku najčastejšie používali lopty zošité z kože a vyplnené konskou srsťou. Boli dosť tvrdé, pomerne ťažké a na povrchu pestro pomaľované. Najmenšie mali rozmery dnešnej tenisovej lopty a najväčšie sa približovali k medicinbalu. Proti sebe najčastejšie hrali družstvá s rovnakým počtom hráčov, obyčajne od dvoch do desiatich. Hry hrávali družstvá mužov, chlapcov, ale aj dievčat. Obyčajne ich hrali na otvorených rovných plochách, ale aj v gymnáziách vo vyhradených miestnostiach. K ich najväčšiemu rozmachu došlo hlavne v helenistickom období, okolo 3. storočia pred naším letopočtom.

Grécke loptové variácie Najjednoduchšou z gréckych hier bol pravdepodobne Aporraxis. Hádzalo sa pri nej loptou o stenu, alebo o zem. Hráč, ktorý ju chytil získaval pre svoje družstvo bod a právo na hádzanie. Víťazom sa stalo družstvo, ktoré vo vyhradenom čase získalo väčší počet bodov. Ďalšou hrou bola Urania, na rozdiel od predchádzajúcej hry hráči nehádzali loptu ani o zem ani o stenu, ale do výšky. Pri hre Episkyros sa na hracej ploche nakreslili asi v 30-metrovej vzdialenosti tri rovnobežné čiary, na strednú sa položila lopta a na krajné sa postavili hráči. Na dohovorený signál sa hráči rozbehli čo najrýchlejšie k lopte. Ten, kto tam bol prvý, mal snahu odhodiť ju čo najďalej do súperovho poľa tak, aby – pokiaľ to bolo možné – prešla až za vyznačenú koncovú čiaru. Hráči druhého družstva sa snažili tomu zabrániť. Chytali ju a prehadzovali na druhú stranu hracieho poľa. Víťazom sa stalo družstvo, ktoré viackrát dostalo loptu za súperovu čiaru. Táto hra bola bezkontaktná, čo sa však vôbec nedá povedať o hre pomenovanej Harpastón. Hrala sa síce s menšou loptou, ale hráči sa navzájom bránili, a to aj dosť tvrdo. Cieľom bolo ľubovoľným spôsobom premiestniť loptu za súperovu čiaru. Túto hru by sme mohli prirovnať k dnešnému rugby alebo americkému futbalu. Jedna z hier už bola veľmi podobná dnešnému pozemnému hokeju a mala meno Koretizein. S jej vyobrazením sa môžeme stretnúť v Národnom archeologickom múzeu v Aténach. V Sparte sa loptové hry stali súčasťou fyzickej prípravy mládeže – agógé. Chlapci boli pri tomto výcviku rozdelení do vekových skupín, pričom skupina najstarších sa volala sfaireis (sfaira = lopta). V aténskej výchove mali loptové hry tiež svoje nezastupiteľné miesto, pričom k najobľúbenejšej hre v gymnáziách pravdepodobne patrila hra, pri ktorej jeden hráč sedel druhému na pleciach. Cieľom bolo zachytiť loptu vyhodenú do výšky. Pokiaľ sa to hráčovi sediacemu na pleciach nepodarilo, vymenil si miesto s hráčom, ktorý ho držal. Všetky tieto informácie nás presviedčajú o tom, že loptové hry boli už dávno veľmi obľúbené a dosť rozšírené. Skutočnosť, že sa nikdy nedostali do programu niektorých zo starogréckych hier (Pýtijské, Nemejské, Istmické a Panaténajské), ale hlavne olympijských však naznačuje, že nemali dostatočnú organizačnú základňu, všeobecne platné pravidlá, a teda viac menej slúžili k spontánnej zábave. Jedným z rozhodujúcich dôvodov bol aj fakt, že starí Gréci chceli vždy poznať a oslavovať konkrétneho víťaza, čo v tých časoch pri loptových hrách ešte nebolo možné. Loptové hry slúžili hlavne na rozptýlenie slobodných občanov, ale aj ako dôležitý prvok všestranného tréningu pre prípravu starogréckych atlétov.

širšia ponuka zájazdov možnosť výberu komfortných hotelov nová stať Deluxe väčšia individualizácia služieb najlepší slovenskí sprievodcovia intenzívnejšie zážitky možnosť zahrať si golf

využite novoročnú zľavu až 10% Nový katalóg Vám radi zašleme zdarma.

BUBO Travel Agency, s.r.o., P.O.BOX 38, Dunajská ul. 62, 814 99 Bratislava tel.: 02/5263 5254 - 55, fax: 02/5263 5256, e-mail:bubo@bubo.sk, www.bubo.sk


S BAGOM NA PLECIACH

Golfová oáza v Rakúsku

80 golf sk

2 • 2008

Thermen Golfschaukel Lafnitztal a Golf & Thermenresort Stegersbach

Golfový rezort Thermen Golfschaukel Lafnitztal púta návštevníkov sloganom, ktorý hovorí o tristo slnečných dňoch v roku, čím údajne môže konkurovať juhošpanielskemu pobrežiu Costa del Sol. Pravdu povediac, najprv sa mi to zdalo úsmevné. Keď som sa však koncom februára v dolnom Burgenlande presvedčil, že teplomer ukazuje okolo 20 stupňov Celzia a skupinky hráčov si vychutnávajú golf ako uprostred leta, povedal som si, že čosi na tom predsa len bude. Títo nadšenci golfu dobre vedeli, kam sa vybrať – a to nielen za dobrým počasím, ale aj za pestrými golfovými možnosťami a hrou v krásnom prírodnom prostredí. Práve v regióne Stegersbachu sa nachádza najväčší golfový rezort v Rakúsku i v strednej Európe. Golfistov tam čaká až 45 jamiek! Na 190 hektároch územia ležia vedľa seba tri ihriská – 18-jamkové ihrisko Südburgenland (par 69), ďalšia osemnástka s názvom Panorama (par 70) a deväťjamkové ihrisko Start & Play (par 72). Všetky sú dizajnované v pôvabnom kopcovitom teréne. Okolitá príroda pripomína Nízke Tatry a aj preto sa v nej našinec môže cítiť ako doma. V takomto prostredí čas naozaj plynie inak, stačí si len vybrať, na ktorom ihrisku začnete svoju takmer 14-kilometrovú golfovú trasu a koľkokrát si ju počas dovolenky zopakujete. Najdlhšia jamka, ktorá vás na ihrisku Südburgenland čaká, je

TEXT: Marian ŠKOTKA

FOTO:

Na to, aby si človek zahral golf v zahraničí nemusí chodiť veľmi ďaleko. Rakúsko ponúka dostatok golfových možností, ktoré sa navyše dajú spojiť s dovolenkou pre celú rodinu. A to aj v prípade, ak by všetci členovia „famílie“ golf nehrali. Sen o takejto dovolenke vám môže splniť rakúsky Stegersbach a jeho okolie.


jedenástka – má 518 metrov, par 5. Fervej sa zatáča doľava a ak sa hráčovi podarí udržať na nej loptu, hernú situáciu môže sťažiť jej zužujúca sa časť pred grínom. Rekreační golfisti sa pred záverom tejto jamky zväčša nevyhnú bankrom – jeden je pred grínom a druhý za ním. Úspešný je len optimálny úder. Možno si potom trošku vydýchnu pri krátkej 150-metrovej jamke číslo 12 s parom 3. Ani tu však hráč, ktorý sa s palicou skamarátil len nedávno nemá záruku, že jeho lopta neskončí v lese. Nakoniec, tie sú tu naozaj rozprávkové... A je možné, že pri hľadaní loptičky sa stretnete so svojimi deťmi, ktoré si

namiesto golfu vybrali radšej voľnú zábavu pri hojdačkách či preliezkach práve v Rozprávkovom lese pri ihrisku. Na Panoramakurse môže byť pre niekoho skúškou trpezlivosti už prvá jamka (552 metrov, par 5). Pre skúseného hráča možno pohoda, nováčik sa tu však zoznámi s problémami, ktoré ukrýva dolu klesajúci terén a možno si lepšie obzrie i dobre pestované okolité kríky. Na dlhšie si zrejme zapamätá i jamku 7 (567 metrov, par 5) – či už pre nezdar alebo vďaka úderu, s ktorým sa možno bude chváliť priateľom. Na grín sa totiž s loptou len ťažko dostane inak, ako ponad jazierko.

Celý rezort je popretkávaný pevným asfaltovým chodníkom, po ktorom sa dobre chodí nielen na golfovom autíčku, ale aj pri bežnej prechádzke a bez ohľadu na počasie. Pochodiť si po ňom zopár kilometrov medzi lesom a zeleňou je príjemné pre každého návštevníka. Pre tých, čo sem prišli za golfom to navyše môže byť aj prvá príležitosť, ako si trochu obhliadnuť terén a jamky. V Stegersbachu je niekoľko hotelov, z ktorých je to na ihrisko len na skok. Určite však návštevník neoľutuje – najmä keď cestuje s rodinou – ak sa ubytuje v hoteli Golf & Thermenresort Stegersbach.

2 • 2008

• sk 81

golf


S BAGOM NA PLECIACH

Je to rodinný hotel – súčasť Best for family hotelov v Burgenlande (ďalšími sú Hotel Sonnenpark v Lutzmannsburgu a Reiter’s Avance Hotel pri Bad Tatzmannsdorfe – mimochodom tiež v golfovom rezorte). Poskytuje nielen príjemné ubytovanie, výbornú kuchyňu, ale i mnoho vodných atrakcií pre deti i dospelých. Práve tam sa o deti postarajú aj v čase, keď dospelí chcú mať trochu pokoja – či už pri golfe, plávaní, masážach, vo veľkom saunovom svete alebo pri pohári dobrého burgenlandského vína. Okrem toho, hotel ponúka výhody pre golfistov a za prijateľnú cenu dostanete nocľah s bohatou polpenziou i golfovú hru a pritom všetko je nablízku – priamo z hotela vidíte na niektoré jamky či driving range. Z hotela Golf & Thermenresort Stegersbach ste pešo za pár minút v Golfovom centre Eulenwirt v Neudaubergu, kde vám tiež ochotne poskytnú všetky informácie o hre a poplatkoch alebo si tam možno v golfshope doplníte to, čo vám pred vstupom na ihrisko chýba. Samozrejme, okrem umenia golfovej hry. Ak by ste si však chceli nechať poradiť od profesionálneho trénera a čosi sa priučiť práve na mieste, kde sídli najlepší rakúsky golfový klub rokov 2006 a 2007, za poplatok vám iste poradí, ako treba na golfovej kondícii popracovať. To, že v južnom Burgenlande je golfová sezóna naozaj dlhá, svedčia aj zápisy hole in one v análoch tohto rezortu. Nechýba medzi nimi ani záznam s novembrovým či januárovým dátumom, ktoré len dokazujú, že sny hráčov sa tu aj v zime premieňajú na skutočnosť.

>

THERMEN GOLFSCHAUKEL LAFNITZTAL Ihriská: Südburgenland – 18 jamiek Panorama – 18 jamiek Start & Play – 9 jamiek Green Fee: pondelok – štvrtok .................. 45 eur piatok – nedeľa ........................ 55 eur po 18.00 h .................................. 30 eur driving range............................. 10 eur Fun-Course (5 jamiek).............. 16 eur Zľavy: Ihrisko Start & Play po celý týždeň -50%

Predplaťte si Golf SK a vyhrajte! Vážení čitatelia, ďakujeme vám za záujem o náš časopis a pevne veríme, že aj v budúcnosti si v ňom nájdete užitočné a zaujímavé informácie o golfe. Ak si Golf SK chcete predplatiť, zašlite túto návratku na adresu vydavateľstva Business Consulting & Media, s.r.o., P.O.Box 11D, 949 01 Nitra, alebo pošlite vaše údaje na emailovú adresu golf.sk@bcam.sk. Predplatiteľov zaradíme do zlosovania. Výherca získa súpravu exkluzívnych vínových pohárov od Slovglass Poltár. Pre ročných predplatiteľov Golf SK je cena jedného výtlačku len 59,- Sk. Ďakujeme za dôveru! Tím Golf SK

82 golf sk

2 • 2008

N A J L E P Š Í

S V E T O V Í

Oficiálny časopis Slovenskej golfovej asociácie

H R Á Č I

Deti a juniori do 14 rokov -50% Študenti s preukazom -20% Lekcie: lekcia Head Pro trénera (45 min) ...................................... 50 eur lekcia asistenta Head Pro (50 min) ...................................... 45 eur GOLF & THERMENRESORT STEGERSBACH pre sezónu 2008 ponúka pre golfistu nocľah s polpenziou a green fee za 99 eur (pri rezervácii 3 a viac nocľahov) www.bestforfamily.at

R O K A 1• 2008 79 SK

S E Z Ó N A

2 0 0 8

S

N O V Ý M I

P R A V I D L A M I

Oficiálny časopis Slovenskej golfovej asociácie

SK

2• 2008 79 SK

www.skga.sk

www.skga.sk

TIGER WOODS vládne golfu

GEOFF OGILVY

Leadbetterova akadémia Začíname dynamickým švihom

ukázal chrbát svetovej elite

Najväčší golfový rezort rastie pri Senici

Moderná golfová hra

pripomína priestorový šach

Palice na mieru ISSN 1337-7019

ISSN 1337-7019

správny výber vyspelého golfistu

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................ Ulica: ...................................................................................................................................................... Mesto: ............................................................................................................ PSČ: ......................... E-mail: .................................................................................................................................................... Dĺžka predplatného: .......................................................................................................................... Business Consulting & Media, s.r.o. sa zaväzuje použiť osobné údaje predplatiteľov iba pre vnútorné potreby.


www.ppc-toyota.sk

Dotknite sa nových miest, dotknite sa kvality

Toyota Avensis 08 Edition so satelitnou navigáciou zadarmo Vďaka zdokonalenému DVD navigačnému systému Toyota s dotykovým displejom vás od vysnívaných miest odteraz delí iba jediný dotyk. Pretože nerobíme žiadne kompromisy, Toyota Avensis vám okrem bohatej výbavy prináša stále povestnú kvalitu a spoľahlivosť, priestranný, do detailov prepracovaný interiér a maximálnu bezpečnosť potvrdenú 5 hviezdičkami v teste EuroNCAP. V prípade, že sa rozhodnete pre verziu kombi, máte navyše možnosť odpočtu DPH. Príďte sa k nám presvedčiť počas testovacej jazdy.

Kombinovaná spotreba paliva: 5,7 – 9,6 l/100 km. Emisie CO2: 149 – 228 g/km.

Predaj a servis: Einsteinova 13, 851 01 Bratislava, tel.: 02/67 20 17 23, fax: 02/62 24 78 34, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk


Golf magazín 2-2008  
Golf magazín 2-2008  

Časopis Slovenskej golfovej asociácie