Charlemagne jahresbericht 2013 web

Page 1

jaarverslag - jahresbericht 2013jaarverslag - jahresbericht 2013

charlemagne-grenzregion.eu • charlemagne-grensregio.eu


02

Onderbanken Brunssum Baesweiler Landgraaf

Nuth

HEERLEN Alsdorf

Kerkrade

Voerendaal

Herzogenrath Simpelveld

Vaals

Würselen

Eschweiler

AACHEN Stolberg

_

Kelmis Lontzen

Roetgen

Raeren

Parkstad Limburg

_

Stadsregio Parkstad Limburg  250.000

EUPEN Simmerath

Gemeinden Heerlen

_

Gemeente Heerlen

Monschau

 89.000

Bütgenbach

Gemeinde Vaals

_

Gemeente Vaals  10.000

Büllingen

Stadt Aachen

_

Amel

Gemeente Aachen  236.000 St. Vith

StädteRegion Aachen

_

StädteRegion Aachen  304.000

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien Duitstalige Gemeenschap België  77.000

Burg Reuland


03

grusswort

Voorwoord

Sehr geehrte Damen und herren,

geachte heer / mevrouw,

hiermit können wir Ihnen erstmalig einen Geschäftsbericht

Hierbij presenteren wij u voor het eerst een jaarverslag van de

der Charlemagne Grenzregion für 2013 präsentieren. Wir sind

Charlemagne Grensregio over het jaar 2013. We zijn trots op

stolz nach einer kurzen Zeit des Anschubs bereits auf zahl-

het feit dat er na een korte opstartperiode al veel projecten zijn

reiche realisierte Projekte zurückblicken zu können. Die un-

gerealiseerd. De ondernemersbijeenkomsten worden goed

ternehmertreffen werden gut angenommen, das Einzelhan-

ontvangen, het detailhandelsforum is tot een betrouwbaar for-

delsforum ist zu einem verlässlichen Format gereift, die Nacht

mat uitgegroeid en de ’Nacht der unternehmen’ is grensover-

der unternehmen konnte grenzüberschreitend unterstützt

schrijdend ondersteund en op de kaart gezet. Tegelijkertijd zijn

und beworben werden. Gleichzeitig ist es uns gelungen mit

we er met de opstelling van een meerjarig ontwikkelingsplan

der Erstellung eines mehrjährigen Entwicklungsplans eine

in geslaagd om een toekomstperspectief te ontwikkelen. In het

Zukunftsperspektive zu entwickeln. Dort finden Sie konkrete

plan vindt u concrete ideeën voor projecten die de cohesie in

Projektideen, die unsere Grenzregion noch enger zusammen

onze grensregio nog verder versterken. De bijeenkomsten hebben aangetoond dat binnen onze

wachsen lässt. Der Informationsbedarf, das haben die Treffen gezeigt, ist

trinationale regio nog altijd een grote behoefte aan informa-

in unserer trinationalen Region noch recht hoch. Die menta-

tie bestaat. Niet alleen mentale, maar ook structurele en bu-

len aber auch strukturellen und bürokratischen Grenzen sind

reaucratische grenzen vormen nog steeds een belemmering. De positieve ontwikkelingen stimuleren ons echter om in

nach wie vor vorhanden. Die positive Entwicklung bestärkt uns jedoch, den einge-

2014 consequent vast te houden aan de ingezette koers. Daar-

schlagenen Kurs in 2014 konsequent weiterzuverfolgen. Dabei

bij rekenen we op de steun van onze projectpartners en de ge-

zählen wir auf die unterstützung unserer Projektpartner und

meentelijke politiek. Namens het bestuur willen wij u bedanken voor het ver-

der kommunalen Politik. Im Namen des Vorstands möchten wir Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken und freuen uns auf die

trouwen dat u ons heeft geschonken, en wij kijken uit naar de verdere samenwerking in 2014.

weitere Zusammenarbeit in 2014.

MarCel PhiliPP oberbürgermeister der stadt aachen Burgemeester Aken

Dr. gerrit van vegChel vorsitzender der städteregion Parkstad limburg Vorsitter Parkstad Stadsregio Limburg

GRuSSWORT

VooRwooRD


04

Einleitung

inleiding

Die Charlemagne Grenzregion ist eine grenzüberschreiten-

Charlemagne Grensregio is het grensoverschrijdende sa-

de Kooperation der Kommunen und Städte im Dreiländereck

menwerkingsverband in de drielandenregio van België, Duits-

Belgien, Deutschland und der Niederlande. Sie setzt sich zu-

land en Nederland en bestaat uit de Duitstalige Gemeenschap

sammen aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

België (en haar gemeenten), de gemeenten Aken, Heerlen en

(und ihren Kommunen), der Stadt Aachen, den Gemeinden

Vaals, en StädteRegion Aachen en Stadsregio Parkstad Lim-

Heerlen und Vaals, der StädteRegion Aachen und der Städ-

burg. De samenwerking zet zich in voor de (door) ontwikke-

teregion Parkstad Limburg. Erklärtes Ziel der Charlemagne

ling van een gemeenschappelijke economische ruimte in de

Grenzregion ist eine (Weiter-) Entwicklung des gemeinsamen

betreffende grensregio.

Wirtschaftsraums in unserer Region. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voortgang en Dieser Jahresbericht bietet einen Überblick über den

ontwikkelingen van de projectagenda en de organisatie van

Fortgang und die Entwicklungen hinsichtlich der Projektagen-

Charlemagne Grensregio. Na een officieuze periode van voor-

da und der Organisation der Charlemagne Grenzregion. Nach

bereiding en planning, is begin 2012 Charlemagne Grensregio

einer Vorbereitungs- und Planungsphase wurde die Charle-

als organisatie van start gegaan. In dat jaar werden de eers-

magne Grenzregion 2012 offiziell gegründet. In diesem Jahr

te stappen met betrekking tot de projectuitwerking gezet en

wurden auch die Grundlagen für die Projektumsetzung sowie

stond de aanvangsfase mede in het teken van het opzetten

den Aufbau einer schlanken Organisationsstruktur geschaf-

van een (slanke) organisatiestructuur. Het afgelopen jaar zijn

fen. 2013 konnten zahlreiche verschiedene Projekte und Ko-

diverse projecten en samenwerkingsacties afgerond en tot

operationsaktivitäten initiiert und realisiert werden. Dank der

stand gekomen. Bij velerlei activiteiten kan Charlemagne een

zunehmenden Zahl an Projekten, die im Rahmen des Zusam-

initiërende en samenbrengende rol vervullen. En mede dankzij

menschlusses durchgeführt werden, gewinnt die Charlemagne

de toenemende mate van het tot stand komen van de diver-

Grenzregion auch bei externen Partnern an Anerkennung als

se projecten binnen de samenwerking, groeit ook de mate van

Kooperationspartner. Darüber hinaus können durch die Zu-

erkenning van Charlemagne Grensregio als samenwerkings-

sammenarbeit mit anderen Partnern Überschneidungen bei

partner bij externe partners. Bovendien worden door samen-

der Bearbeitung von Themen vermieden werden. Bei jeder

werking met anderen doublures voorkomen. Telkens wordt

neuen Initiative wird vorab geprüft, ob Charlemagne selbst die

afgewogen of Charlemagne zelf het initiatief neemt om een

Initiative zum Füllen einer Lücke ergreifen sollte, oder besser

blinde vlek op te vullen, of dat zij de verantwoordelijke partners

die Partner motiviert werden Möglichkeiten in ihrem Zustän-

stimuleert om de mogelijkheden op te pakken.

digkeitsbereich nicht ungenutzt zu lassen.


05

Charlemagne Grenzregion ist eindeutig ein Wachstums-

Charlemagne is duidelijk een groeimodel. Als voorlopige

modell. Als vorläufiges Fazit ist davon auszugehen, dass sich

conclusie kan worden aangenomen dat de samenwerking in de

die Zusammenarbeit in der Anfangsphase vor allem auf die In-

beginfase zich vooral richt op informeren en netwerkvorming ,

formationskommunikation und die Netzwerkbildung konzen-

waardoor de grensregio voor verschillende doelgroepen beetje

triert. Ziel ist es die Grenzregion für die verschiedenen Ziel-

bij beetje transparanter wordt gemaakt. Juist de pro-actieve

gruppen Stück für Stück transparenter zu gestalten. Gerade

wijze van het bij elkaar brengen van mensen en partijen van

dieses proaktive Vorgehen, um Menschen und Interessengrup-

over de grens, en daarbij het grensoverschrijdend informeren

pen grenzüberschreitend miteinander in Kontakt zu bringen

over ontwikkelingen en kansen in de onderhavige grensregio,

und dabei grenzüberschreitend über die Entwicklungen und

gebeurt in de deelregio’s nog te weinig of te vrijblijvend. Via

Möglichkeiten in unserer Grenzregion zu informieren, wird in

de Charlemagne activiteiten worden kleine bouwstenen ge-

den einzelnen Teilgebieten noch zu wenig oder zu unverbind-

legd om de inwoners, de regio’s en werkvelden naar elkaar toe

lich praktiziert. Die Aktivitäten im Rahmen der Kooperation

te laten groeien. Dit is een continue en lange termijn proces,

sind kleine Initiativen, mit denen die Bürger und Bürgerinnen,

maar de praktijk leert dat van overheidswege met het Charle-

die einzelnen Teilgebiete und die Arbeitsbereiche einander

magne bestel daar een constructieve bijdrage aan kan worden

näher gebracht werden sollen. Dies ist ein kontinuierlicher

geleverd.

und langfristiger Prozess. Die Praxis zeigt, dass von Verwaltungsseite durch Charlemagne Grenzregion ein konstruktiver Beitrag zu diesem Prozess geleistet werden kann.

Einleitung

inleiding


06

Projekte & Kooperationsaktivitäten

Projecten & samenwerkingsacties

Der Vorstand der Charlemagne Grenzregion hat die Ar-

Het bestuur van Charlemagne Grensregio heeft de werk-

beitsfelder Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Infrastruktur / Mo-

velden Arbeidsmarkt, Economie en Infrastructuur / Mobiliteit

bilität als Rahmen für die Zusammenarbeit festgelegt. Ent-

als kader van de samenwerking vastgesteld. Langs deze the-

lang dieser thematischen Grundzüge sind im vergangenen

matische hoofdlijnen is het afgelopen jaar een aantal besta-

Jahr verschiedene bestehende Projekte und Kooperations-

ande projecten en samenwerkingsacties verder uitgewerkt en

aktivitäten fortgeführt worden und neue Aktivitäten zustande

zijn tevens nieuwe acties van de grond gekomen. Daarbij werd

gekommen. Der Fokus dabei lag auf der möglichst konkreten

vooral gelet op het zo concreet mogelijk aanpakken en maken

Herangehensweise an und der Umsetzung von Kooperations-

van samenwerkingsacties, en is gefocust op bestaande pro-

aktivitäten sowie auf bestehenden Projekten, die langfristig

jecten die op een laagdrempelige manier grensoverschrijdend

grenzüberschreitend realisiert werden können.

kunnen worden opgetuigd.

Nachstehend sind die verschiedenen im Jahr 2013 umge-

Hieronder in willekeurige volgorde een overzicht van de diverse gerealiseerde acties in 2013:

setzten Aktivitäten aufgeführt:

Projekt project

Partner partners

1

Eventkalender

Tourismusbüros Toerismebureau’s

2

Einzelhandelsforum II Retailforum II

Verwaltungen administraties

3

Unternehmertreffen Ondernemersbijeenkomsten

MKB Limburg, WFG Ostbelgien

4

Messeteilnahme Beursdeelnames

5

Studentischer Wohnraum Studentenhuisvesting

6

Jobflyer Banenmarktfolder

7

Charlemagne Café III

8

Woche des Austauschs Uitwisselingsweek

9

Newcomer Days

10

Nacht der Unternehmen

11

Entwicklungsplan Ontwikkelingsplan

12

Dekanentag

Januar januari

27.06. treffen

04.–06.06. Provada, amsterdam

Kommunen, RWTH, FH, Extraraum, Grenzinfo

Kommunen, IGOM

TEMA, Grenzinfo, LED, Zuyd Hogeschool

IHK Aachen, Bildungsbüro, Studenteninitiative Studeren in Aken, RWTH, FH

Februar februari

März maart

April april

Mai mei

Juni juni


07

Zielgruppe doelgroep Bürger Burgers

Eventkalender 2014

18.09. treffen

07.–09.10. Exporeal, München

Studierende Studenten

24.09. Café

Verwaltungs-/Regierungsbehörden, Entscheidungsträger Overheid, beleidsmakers

Umsetzung im FEbruar 2014

18.+19.10.

Arbeitssuchende (junge Berufseinsteiger, Studierende) Werkzoekenden (Young Professionals, studenten) 06.11.

12.12.

Juli juli

August augustus

September september

Oktober oktober

November november

Dezember december


08

1 Eventkalender

1 Eventkalender

Ende 2012 wurde eine Kalenderübersicht der größten Ver-

In 2013 is een kalenderoverzicht van de grootste evene-

anstaltungen in der Grenzregion erstellt und in einer Auflage

menten uit de grensregio opgesteld, die in een oplage van in

von 40.000 Exemplaren in 2012 und 2013 in der Region verteilt.

totaal 40.000 stuks in de regio is verspreid.

2 Einzelhandelsforum II

2 Retailforum II

2013 fand bereits zum zweiten Mal das jährliche Bera-

In 2013 vond voor de tweede keer het jaarlijkse overleg- en

tungs- und Diskussionsforum für Entscheidungsträger und

discussieforum tussen beleidsmakers en experts op het ge-

Experten im Bereich Groß- und Einzelhandel statt. Mit dem

bied van grootdetailhandel (retail) plaats. Doel is elkaar over

Forum wurde eine Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch

actuele regionale ontwikkelingen te informeren en waar nodig

über aktuelle Entwicklungen in der Region und, wo notwen-

zaken met elkaar af te stemmen. De bijeenkomst stond dit jaar

dig, zur gegenseitigen Abstimmung geschaffen. Die diesjähri-

in het teken van de ontwikkelingen op het vlak van e-shopping

ge Zusammenkunft mit rund 70 Teilnehmern stand unter dem

en het koopzondagenbeleid, en telde zo’n 70 bezoekers.

Zeichen der Entwicklungen im Bereich Online-Shopping und der Abstimmung über verkaufsoffene Sonntage.

3 Unternehmertreffen

3 Ondernemersbijeenkomsten

Im Rahmen von grenzüberschreitenden Unternehmer-

Gestart is met een reeks aan grensoverschrijdende on-

treffen soll die Wirtschaft über spezifische Entwicklungen und

dernemerssessies waarin het bedrijfsleven over specifieke

Möglichkeiten in der Grenzregion informiert werden. Diese

ontwikkelingen en mogelijkheden in de grensregio wordt geïn-

Treffen richten sich insbesondere an klein- und mittelständi-

formeerd. De bijeenkomsten richten zich met name op het

sche Betriebe und werden im Wechsel an verschiedenen Orten

Midden- en Kleinbedrijf en vinden roulerend op diverse loca-

in der Grenzregion organisiert. 2013 fanden Treffen in Kerkra-

ties in de grensregio plaats. In 2013 vonden bijeenkomsten in

de und Baesweiler statt.

Kerkrade en Baesweiler plaats.

4 Messeteilnahmen

4 Beursdeelnames

Die Partner von Charlemagne waren gemeinsam auf meh-

De partners van Charlemagne trokken gezamenlijk op

reren Messen vertreten – darunter die jährlich stattfindenden

tijdenseen aantal beurzen, waaronder de jaarlijkse vastgoe-

Immobilienmessen Provada (Amsterdam) und ExpoReal (Mün-

dbeurzen Provada (Amsterdam) en Exporeal (München) om

chen)–, um gemeinsam für die Grenzregion als Investitionsre-

zodoendede grensregio gezamenlijk als investeringsgebied

gion zu werben. Eines der zentralen Themen in diesem Jahr

tepromoten. Een belangrijk thema dat daarbij dit jaar in de ac-

war der Mangel an studentischem Wohnraum in Aachen.

quisitie naar voren kwam was het huisvestingsvraagstuk voor

Auch in diesem Jahr konnte die Charlemagne Grenzregi-

Akense studenten.

on wieder bei der Jobmesse „Nacht der Unternehmen“ für

Voor de tweede keer nemen Nederlandse bedrijven uit

die Region werben. Zahlreiche niederländische Unternehmen

Zuid-Limburg deel aan de Akense vacaturebeurs ‘Nacht der

konnten für eine Teilnahme gewonnen werden. Erstmalig war

Unternehmen’ op woensdag 6 november 2013. Dit jaar worden

auch die LED, die Gesellschaft für die wirtschaftliche Entwick-

ook Nederlandse studenten bij de beurs betrokken. De Neder-


09

lung Limburgs, vertreten. Im Oktober präsentierte sich die Charlemagne Grenzregion erstmalig bei den NewcomerDays der Stadt Aachen. Großes Interesse herrschte hinsichtlich des grenzregionalen Arbeitsmarktes aber auch zu den Wohnmöglichkeiten in der Region.

landse deelname is een initiatief van Charlemagne Grensregio, Regiobranding Zuid-Limburg, Stadsregio Parkstad, Limburg Economic Development en Zuyd Hogeschool. In oktober sloot Charlemagn Grensregio aan bij de Newcomer Days in Aken.

Natürlich fanden auch die Informationen zur Freizeitgestaltung in der Region, besonders die zahlreichen Wander- und Fahrradrouten große Aufmerksamkeit.

5 Studentischer Wohnraum

5 Studentenhuisvesting

Wohnraum in der Region ist knapp – das spüren besonders

Vanwege het groeiende tekort aan studentenhuisves-

die zahlreichen Studenten, die aufgrund des doppelten Abitur-

ting in Aken de komende jaren, zullen Akense studenten op

jahrgangs verstärkt an die hiesigen Hochschulen drängten.

zoek gaan naar beschikbare woonruimte buiten Aken. Via de

Charlemagne Grenzregion hat hierzu einen Flyer entwickelt,

Charlemagne samenwerking werd gezamenlijk gekeken naar

der die Studierenden motivieren soll auch im Umland von Aa-

mogelijkheden van huisvesting voor Akense studenten in de

chen nach verfügbaren Unterkünften zu suchen. Im Rahmen

Duitse, Nederlandse en Belgische (grens)regio. Dat resulte-

der Charlemagne-Kooperation werden zudem gemeinsam die

erde in huisvestingsprojecten in onder andere Kerkrade en

Möglichkeiten zur Unterbringung von Aachener Studierenden

Vaals. Charlemagne vervult daarnaast in samenwerking met

im deutsch-niederländisch-belgischen Grenzgebiet geprüft.

andere partners een ondersteunende rol in de voorlichting,

Daraus sind Wohnraumprojekte in u.a. Kerkrade und Vaals

met name wat betreft het informeren van de studentengroep

entstanden. Darüber hinaus übernimmt Charlemagne in Zu-

over de mogelijkheden van wonen in de (grens)regio en over

sammenarbeit mit anderen Partnern eine unterstützende

de gevolgen voor zorgverzekering, gemeentelijke inschrijving

Funktion bei der Informationskommunikation, insbesondere

en belastingen, die gepaard gaan met een verhuizing over de

hinsichtlich des Angebots zu Wohnmöglichkeiten in der Grenz-

grens.

region, zu Fragen der Krankenversicherung, der Einschreibung beim Einwohnermeldeamt und steuerlichen Aspekten des grenzüberschreitenden Wohnens.

Studentischer Wohnraum Studentenhuisvesting links › rechts : Marcel Philipp, Oberbürgermeister der Stadt Aachen; Peter Thomas, Wethouder Gemeente Kerkrade; Gerrit van Vegchel, Vorsitzender der Parkstad Limburg

Projekte & Kooperationsaktivitäten

Projecten & samenwerkingsacties


10

6 Broschüre zum Arbeitsmarkt

6 Banenmarktfolder

Der Bereich Arbeitsmarkt ist eine der Kernaufgaben der

Om jonge werkzoekenden in de grensregio te ondersteu-

Charlemagne Grenzregion. Die Unterstützung von Arbeitssu-

nen met informatie over werk zoeken over de grens, heeft

chenden in der Grenzregion mit Informationen zur grenzüber-

Charlemagne een folder opgesteld met daarin informatie over

schreitenden Arbeitssuche steht daher im Mittelpunkt der

regionale vacaturesites, diverse sollicitatietips en taalcursu-

hierzu entwickelten Broschüre, die als spezielle Zielgruppe

saanbod. Deze folder is met een oplage van 10.000 stuks via

Studienabgänger und junge Arbeitssuchende im Fokus hat.

diverse platforms en kanalen als de werkbedrijven, onderwi-

Charlemagne Grenzregion hat eine Broschüre erstellt, in der

jsinstellingen, studentenverengingen en beurzen in de grens-

Informationen zu regionalen Stellenbörsen, Bewerbungstipps

regio verspreid.

und eine Übersicht zum Sprachkursangebot in der Region zusammengestellt sind. Die Broschüre wurde in einer Auflage von 10.000 Exemplaren über verschiedene Plattformen und Kanäle, wie etwa Unternehmen, Bildungseinrichtungen, studentische Vereinigungen und auf Messen, in der Grenzregion verteilt.

7 Charlemagne Café III

7 Charlemagne Café III

Bereits zum dritten Mal kamen Vertreter aus der Politik

Voor het derde jaar op rij kwamen in het kader van het

und den Kommunen der Charlemagne Grenzregion zusammen,

samenwerkingsverband Charlemagne Grensregio politici en

um sich zu grenzüberschreitenden Themen auszutauschen.

bestuurders uit de regio’s Parkstad, Aken en Duitstalig België

Der Schwerpunkt der diesjährigen Zusammenkunft lag auf der

en uit Vaals samen. De bijeenkomst kende dezelfde opzet als

Präsentation des Entwicklungsplans der Charlemagne Grenz-

de afgelopen twee jaar en bood weer gelegenheid tot netwer-

region, der für die nächsten Jahre Richtschnur und Begleitung

ken over de landsgrenzen heen. Ook werd het nieuwe ontwik-

der Aktivitäten der Kooperation darstellt. Neben der inhaltli-

kelingsplan van Charlemagne Grensregio gepresenteerd, waar-

chen Arbeit stand die Form der politischen Partizipation der

bij naast de inhoudelijke thema’s ook aan de orde is gesteld

Partner im Mittelpunkt.

op welke wijze de politieke participatie van de partnerregio’s vorm moet krijgen.

8 Woche des Austauschs

8 Uitwisselingsweek

Inspiriert von dem bestehenden Projekt „Woche der Mobi-

Ontstaan uit de gedachte van het bestaande project “Week

lität“, wurde 2013 der Grundstein für den gezielten Austausch

van de Mobiliteit”, is in 2013 de basis gelegd voor een uitwis-

zwischen Entscheidungsträgern der Charlemagne-Partner in

seling tussen beleidsmakers van en tussen de Charlemagne

den für Charlemagne relevanten Arbeitsfeldern gelegt. Die Ge-

partners binnen de voor Charlemagne relevante werkvelden.

legenheit zum Austausch wird sich Anfang 2014 bieten, wenn

Deze uitwisseling zal begin 2014 plaatsvinden, waarbij beleids-

Entscheidungsträger mehrere Tage lang die Arbeit ihrer Kol-

makers gedurende een aantal dagen meelopen met hun buur-

legen aus den Nachbarländern begleiten. Charlemagne Grenz-

collega’s. Charlemagne brengt daarmee beleidsmakers gren-

region bringt damit Entscheidungsträger grenzüberschreitend

soverschrijdend met elkaar in contact, en verwacht zo via een

miteinander in Kontakt und hofft durch diese Netzwerkar-

stukje netwerkvorming bij te dragen aan een betere uitwisse-

beit zu einem besseren Informationsaustausch über die Poli-

ling van informatie over elkaars beleid(sontwikkeling).

tik(-entwicklung) beizutragen.


11

Newcomer Days

9 Newcomer Days

9 Newcomer Days

Am 18. und 19. Oktober fanden in Aachen für alle neuen

De zogenaamde “Newcomers” worden door de gemeente

Wahl-Aachener/innen die ersten “Aachen Newcomer Days”

Aken met open armen ontvangen. In oktober vond daarom de

im Rathaus statt. Neben vielen anderen waren die Vertreter

jaarlijkse Necomers Day plaats om nieuwe inwoners wegwi-

der Charlemagne Grenzregion mit einem Infostand präsent.

js te maken in de stad en hen te informeren over hun nieu-

Zahlreiche Neubürger nutzen die Möglichkeit und informier-

we woonomgeving. Naast vele andere was ook Charlemagne

ten sich bei einem interessanten Rahmenprogramm zu ihrer

Grensregio aanwezig en konden bezoekers meer te weten ko-

neuen Heimat.

men over de mogelijkheden over de grens.

10 Nacht der Unternehmen

10 Nacht der Unternehmen

2013 fand bereits zum zweiten Mal die Aachener Jobmesse

Aan de Nacht der Unternehmen, waarbij via Charlemagne

„Nacht der Unternehmen“ statt, an der, initiiert durch Charle-

Grensregio reeds in 2012 voor het eerst een aantal bedrijven

magneGrenzregion bereits 2012 erstmalig mehrere Unterneh-

uit Parkstad bij de Akense vacaturebeurs Nacht der Unterneh-

men aus der Region Parkstad beteiligt waren. In diesem Jahr

men betrok, werd in 2013 een vervolg gegeven, waarbij naast-

konnten neben Unternehmen aus der Parkstad in Zusammen-

bedrijven uit Parkstad dit jaar in samenwerking met Limburg

arbeit mit Limburg Economic Development auch Betriebe aus

Economic Development ook bedrijven uit heel Zuid-Limburg

ganz Süd-Limburg als Teilnehmer gewonnen werden. Aus dem

deelnamen. Uit de Belgische grensregio konden helaas ge-

belgischen Grenzgebiet konnten leider bisher keine Unterneh-

enbedrijven voor deelname worden geïnteresseerd, hoofdza-

men für die Teilnahme an der Messe akquiriert werden. Als

kelijk omdat deze bedrijven bij hun werknemers naast kennis

Ursache ist vermutlich die Sprachbarriere zu sehen: belgische

van de Duitse taal ook waarde hechten aan beheersing van de

Unternehmen legen großen Wert auf die Kenntnisse der fran-

Franse taal.

zösischen Sprache.

Projekte & Kooperationsaktivitäten

Via de samenwerking met Hogeschool Zuyd werd via Char-

Projecten & samenwerkingsacties


12

Nacht der Unternehmen

Im Rahmen einer Kooperation mit der Hogeschool Zuyd

lemagne dit keer een bus ingezet om studenten uit Heerlen

konnte Charlemagne Grenzregion in diesem Jahr einen Bus

naar de beurs in Aken te vervoeren. Middels eengezamenlijke

einsetzen, mit dem die Studierenden der Hogeschool aus

promotiecampagne werden studenten over die mogelijkheid

Heerlen zur Messe nach Aachen fahren konnten. Über eine

geïnformeerd. Hierdoor was het resultaat van de samenwer-

gemeinsame Werbekampagne wurden die Studierenden im

king met Nacht der Unternehmen tweeledig: Akense studen-

Vorfeld über dieses Angebot informiert. Dadurch konnte ein

ten en jonge professionals werden over loopbaanmogelijkhe-

in zweifacher Hinsicht positives Ergebnis erzielt werden: Stu-

den over de Nederlandse grens geïnformeerd, en omgekeerd

dierende aus Aachen und junge Berufseinsteiger erhielten In-

werden studenten uit de Nederlandse grensregio gewezen op

formationen über Karrieremöglichkeiten in den Niederlanden,

de arbeidsmogelijkheden in het Duitse grensgebied.

während Studierende aus dem niederländischen Grenzgebiet die Arbeitsmöglichkeiten jenseits der deutschen Grenze kennen lernen konnten.

11 Entwicklungsplan

11 Ontwikkelingsplan

In Zusammenarbeit mit einer externen Agentur wurde ein

In samenwerking met een extern bureau is een ontwik-

Entwicklungsplan erstellt, in dem die Strategie und der Ab-

kelingsplan opgesteld waarin de meerjarige strategie en een

sichtsplan der Kooperation im Rahmen von Charlemagne für

routeplan van de Charlemagne samenwerking zijn beschreven,

die kommenden Jahre dargelegt werden. Ergänzt wird der

hetgeen wordt aangevuld met een concrete projectagenda. Het

Entwicklungsplan durch eine konkrete Projektagenda. Aus-

ontwikkelingsplan is aan de hand van diverse workshops met

gearbeitet wurde der Entwicklungsplan im Rahmen mehrerer

externe partners en de politiek opgezet, en het bestuur heeft

Workshops unter Beteiligung externer Partner und politischer

tijdens het laatste overleg met het plan ingestemd. In 2014

Vertreter. Der Vorstand hat den Plan in seiner letzten Sitzung,

moet het ontwikkelingsplan de basis vormen voor de ontplooi-

im November 2013, verabschiedet. 2014 sollen sich auf der

ing van verdere samenwerkingsacties.

Grundlage des Entwicklungsplans weitere Kooperationsprojekte entfalten.


13

12 Dekanentag

12 Dekanentag

Erstmalig hatten die Lehrer der niederländischen Schu-

Voor het eerst kregen leraren van Nederlandse scholen uit

len in der Grenzregion die Möglichkeit sich ausführlich zum

de grensregio de gelegenheid om zich uitgebreid te laten voor-

deutschen Ausbildungs- und Studiensystem zu informieren.

lichten over het opleidingen- en studiesysteem in Duitsland.

Die Veranstaltung stieß auf reges Interesse. Gemeinsam mit

Het evenement kon rekenen op grote belangstelling. Mede

Vertretern der Handwerkskammer, der Industrie- und Han-

dankzij de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Hand-

delskammer, der RWTH Aachen, der FH Aachen und der stu-

werkskammer Aachen, de Industrie- und Handelskammer, de

dentischen Initiative Studeren in Aken konnten die zahlreichen

RWTH Aachen, de FH Aachen en het studenteninitiatief ‘Stude-

Fragen zum deutschen System gut beantwortet werden.

ren in Aken’ konden de vele vragen over het Duitse onderwijssysteem goed worden beantwoord.

Projekte & Kooperationsaktivitäten

Projecten & samenwerkingsacties


14

Organisatie en werkproces

Organisationsstruktur und Arbeitsweise Der Vorstand der Charlemagne Grenzregion hat Ende 2011

Het bestuur van Charlemagne Grensregio heeft eind 2011

die Arbeitsgemeinschaft als Form der Zusammenarbeit fest-

gekozen voor een zogenaamde Arbeitsgemeinschaft als sa-

gelegt. Eine ausführlichere Beschreibung der Arbeitsgemein-

menwerkingsvorm. De Arbeitsgemeinschaft en de inherente

schaft und der diesbezüglichen Vereinbarungen finden sich in

werkafspraken staan nader omschreven in de overeenkomst

der Kooperationsvereinbarung und der Satzung aus dem Jahr

en de statuten, die in de loop van 2012 zijn opgesteld.

2012.

Der Vorstand

Dr. Gerrit van Vegchel Vorsitzender der Parkstad Limburg Vorsitter Parkstad Stadsregio Limburg

Marcel Philipp Oberbürgermeister der Stadt Aachen Burgemeester Aken

Bestuur

Helmut Etschenberg Städteregionsrat der StädteRegion Aachen Vorsitter Stadsregio Aachen

Christoph von den Driesch Bürgermeister der Stadt Herzogenrath Burgemeester Herzogenrath

2013 haben zwei Vorstandssitzungen stattgefunden (in

Karl-Heinz Lambertz Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gem. Belgiens Minister-president Duitstalige Gemeenschaft van België

Reg van Loo Bürgermeister der Gemeinde Vaals Burgemeester Vaals

Paul Depla Bürgermeister der Gemeinde Heerlen Burgemeester Heerlen

Het bestuur is in 2013 twee keer bijeen gekomen (Lontzen

Lontzen und Vaals). Neben den inhaltlichen Tagesordnungs-

en Vaals). Naast de inhoudelijke agenda waarbij op hoofdlijnen

punkten, im Rahmen derer die Grundzüge der Weiterführung

de voortgang van de samenwerking wordt besproken, staat

der Zusammenarbeit diskutiert werden, steht seit 2013 jede

vanaf 2013 ieder bestuurlijk overleg ook in het teken van een

Vorstandssitzung zwecks Aufbau eines gemeinsamen Images

bepaald thema om beeldvorming te vormen en waar moge-

und, sofern möglich, Abstimmung über die Zusammenarbeit

lijk over samenwerking te discussiëren. Externe genodigden

auch unter einem bestimmten Thema. Dazu werden externe

verzorgen daarbij voor inhoudelijke presentaties. In 2013 kwa-

Teilnehmer eingeladen, die für den inhaltlichen Input sorgen.

men op deze wijze de thema’s Arbeidsmarkt en Energie aan

2013 wurden auf diese Weise die Themen Arbeitsmarkt und

de orde.

Energie diskutiert.

Het voorzitterschap werd vervuld door de voorzitter van de

Den Vorsitz übernahm dabei der Vorsitzende der Städter-

Stadsregio Parkstad Limburg. Plaatsvervangend voorzitter is

egion Parkstad Limburg. Als stellvertretender Vorsitzender

de burgemeester van Aken. Zij zijn de bestuurlijke vertegen-

fungiert der Bürgermeister von Aachen. Als Vertreter des Vor-

woordigers van Charlemagne Grensregio naar buiten en zijn in-

stands repräsentieren die beiden die Charlemagne Grenzregion

tensief betrokken bij de diverse activiteiten en persmomenten.

nach außen, sind intensiv an verschiedenen Aktivitäten beteiligt und nehmen an Presseveranstaltungen teil.


15

Beteiligung der Politik

Betrokkenheid politiek

Im September 2013 fand das Charlemagne Café III, das

In september 2013 vond het Charlemagne Café III plaats,

inzwischen zum dritten Mal organisierte jährliche Treffen für

de inmiddels derde jaarlijkse bijeenkomst voor de politieke

politische Vertreter der verschiedenen Partner, statt. Nach den

vertegenwoordigers van de verschillende partners. Na eerdere

Cafés in Aachen (2011) und Heerlen (2012) trafen sich diesmal

bijenkomsten in Aken (2011) en Heerlen (2012) vond de bijeen-

rund 40 Teilnehmer in Lontzen. Auf dem Programm standen

komst dit keer in Lontzen plaats. Er waren zo’n 40 deelnemers

die Vorstellung des Charlemagne-Entwicklungsplans sowie

aanwezig. Het programma bestond uit de presentatie van het

eine Diskussionsrunde über die zukünftige Beteiligung der

Charlemagne Ontwikkelingsplan en een discussie over de ver-

Politik an der Kooperation im Rahmen von Charlemagne.

dere betrokkenheid van de politiek bij de Charlemagne samen-

Die Diskussion über diesen letzten Punkt ist noch nicht

werking.

abgeschlossen. Mehrere Politiker plädieren für eine über die

De discussie over dit laatste punt loopt nog. Er zijn ver-

Teilnahme am jährlichen Charlemagne Café hinausgehende

schillende politici die pleiten voor verdere betrokkenheid dan

politische Beteiligung, um den Input seitens der Politik sowie

alleen het model van het jaarlijkse Charlemagne Cafe, om zo

Kontinuität bei der Zusammenarbeit gewährleisten zu können.

de politieke input en continuïteit binnen de samenwerking te

Dies könnte beispielsweise in Form eines Beirats geschehen.

borgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een adviesraad, zoals

Im Oktober 2013 haben die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/

staat vastgelegd in de overeenkomst van de Charlemagne sa-

Die Grünen und SPD in der StädteRegion Aachen einen Vor-

menwerking. In oktober 2013 hebben de fracties van CDU, Die

schlag zur Bildung eines Beirats eingereicht. Vertreter des

Grünen en SPD in de StädteRegion Aachen een voorstel inge-

Vorstands haben die Fraktionsführer der StädteRegion und der

diend voor de opzet van een adviesraad. Een vertegenwoordi-

Stadt Aachen für November zu einem ersten Gespräch einge-

ging van het bestuur heeft de fractieleiders van StädteRegion

laden, bei dem die weitere Vorgehensweise bzgl. einer politi-

Aachen en Stadt Aachen uitgenodigd voor een oriënterend ge-

schen Beteiligung besprochen wurde.

sprek in november.

Trinat AG

Centrale werkgroep

Im diesem zentralen Arbeitskreis, dem Vertreter der Fach-

In de centrale werkgroep, bestaande uit ambtelijke ver-

verwaltungen von Ebene der Abteilungsleitung der Kooperati-

tegenwoordigers van de diverse partners, worden de hoofd-

onspartner angehören, werden die Grundzüge der täglichen

lijnen van de dagelijkse voortgang binnen de samenwerking

Arbeit im Rahmen des Kooperationszusammenschlusses so-

en de verschillende werkzaamheden besproken. De werk-

wie die verschiedenen Tätigkeiten besprochen. An dieser Stelle

groep kwam in 2012 tien keer bij elkaar. Het secretariaat stelde

werden auch Projekte initiiert und die Umsetzung koordiniert.

verslagen op van deze vergaderingen.

Der Arbeitskreis hat 2012 zehn Mal getagt. Zu den Sitzungen liegen von der Geschäftsführung angefertigte Protokolle vor.


16

Finanzierung

Financieel

Anteile

aandelen D (50%)

NL (35%)

DG (15%)

Stadt AC

StädteRegion AC

Parkstad Limburg

Vaals

DG

25%

25%

88%

12%

15%

geplant geplant

Kosten Projektgelder

verausgabt verausgabt

Rest Rest

54.000,00

kosten Projektgelder

Wirtschaft / Arbeitsmarkt

Economie / Arbeidsmarkt

Flyer Arbeitsmarkt

1.478,28

Flyer Grensbanenmarkt

Unternehmertreffen / MKB

1.316,74

Ondernemerbijenkomst

Einzelhandelsforum

4.277,27

Retailforum

Studentisches Wohnen

1.732,96

Infrastruktuur

NewComerDays 2013

2.669,83

NewComerDays 2013

29.426,67

Ontwikkelingsplan

Infrastruktur

Infrastruktuur

Entwicklungsplan Eventkalender

Eventkalender

Entwurf+Druck

4.794,51

Design + Print

Nachdruck

2.384,00

Nadruk

Europastrategie

5.000,00

Europe-strategie

53.080,26

Totaal

Gesamt Rest

919,74

Personalkosten

77.600,00

2 x 50% Stelle (je 38.800) gesamt

Rest Personeelskosten

77.600,00

2 x 50 % Job (elk 38.800)

77.600,00

Totaal

Rest

0,00

Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

23.400,00

Public Relations & Communications

Studentische Hilfskraft Webauftritt, Give-Aways ,Präsentation

Rest

Student-assistent 12.954,09

Website, giveaways, presentatie

Cafe Charlemagne 2012

2.014,76

Cafe Charlemagne 2012

Cafe Charlemagne 2013

1.206,50

Cafe Charlemagne 2013

Übersetzung

2.063,25

Vertaling

Infofahrt Basel

3.545,67

Info-Rit Basel

Fahrtkosten

586,14

Reiskosten

Geschäftsführung

265,35

Beheer

gesamt

22.635,76

Rest

Totaal 764,24

Ausgaben gesamt 2013 Übertragung aus 2012 Rest aus 2013 Übertragung in 2014

153.316,02

1.683,98

Rest Totale uitgaven 2013

58.648,72

Overdracht van 2012

1.683,98

Rest van 2013

60.332,70

Transmissie in 2014


17

Thematische Arbeitskreise

Thematische werkgroepen

Um die Projektumsetzung ins Rollen zu bringen, wurden

Om de projectuitwerking vlot te trekken, worden thema-

thematische Arbeitskreise gebildet. Der 2013 ins Leben ge-

tische werkgroepen ingericht. In 2013 heeft de werkgroep Ar-

rufene Arbeitskreis zum Thema Arbeitsmarkt hat inzwischen

beidsmarkt al vorm gekregen en inmiddels is gestart met de

mit dem Entwurf für einen detaillierten Handlungsplan für die

opzet van een uitgewerkt actieplan voor verdere samenwer-

weitere Zusammenarbeit im Bereich Arbeit begonnen. Der Ar-

king op het vlak van arbeidsmarkt. De werkgroep bestaat uit

beitskreis setzt sich aus Vertretern der verschiedenen Partner

vertegenwoordigers van de verschillende partners. Ook wor-

zusammen. Im Hinblick auf mögliche Synergieeffekte werde

den met het oog op synergiemogelijkheden de collega’s van

auch die Kollegen der Euregio Maas-Rhein und von EURES

Euregio MaasRijn en EURES hierbij betrokken.

eingebunden.

Geschäftsführung

Directie

2013 war die Geschäftsführung mit einem VZÄ besetzt. Zu

In 2013 was de personele bezetting van de directie 1 fte

deren Aufgabe gehört als Schwerpunkt das Tagesgeschäft der

groot en vormt zodoende het dagelijkse bureau van Charle-

Charlemagne Grenzregion. Diese Position wurde von der Städ-

magne Grensregio. Deze post werd door Stadsregio Parkstad

teregion Parkstad Limburg und der Stadt Aachen umgesetzt,

Limburg en gemeente Aken ingevuld, beide partners leverden

die jeweils ein halbes VZÄ beisteuerten. Die Geschäftsführung

een halve fte. De directie is verantwoordelijk voor de algemene

ist für die allgemeine Organisation der Charlemagne Grenzregi-

organisatie van Charlemagne Grensregio, en is verantwoordeli-

on sowie für die grenzüberschreitende Abstimmung und Syn-

jk voor het stroomlijnen en het aan weerszijden van de grens

chronisierung von Prozessen zuständig. Zum einen kümmert

synchroniseren van processen. Enerzijds verzorgt het alle

sich die Geschäftsführung um sämtliche Aufgaben im Zusam-

voorkomende werkzaamheden die betrekking hebben op de

menhang mit der Organisation (Finanzen, Kommunikation,

organisatie (financiën, communicatie, netwerk, voorbereiden

Netzwerk, Öffentlichkeitsarbeit,Vorbereitung und Protokol-

en verslaglegging van de overleggen van het bestuur overleg

lierung der Sitzungen des Vorstands und der Trinat AG), zum

en de centrale werkgroep) anderzijds is het nauw betrokken bij

anderen ist sie eng an der Projektumsetzung beteiligt, wobei

de projectuitwerking, waarbij het in de huidige aanvangsfase

sie in der gegenwärtigen Startphase vielfach Bestandaufnah-

veelvuldig een inventariserende en een initiërende rol vervult.

metätigkeiten durchgeführt und initiativ tätig war. Darüber hi-

De directie voert ook periodiek overleg met de voorzitter en

naus steht die Geschäftsführung in regelmäßigem Dialog mit

plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.

dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands.

Organisationsstruktur und Arbeitsweise

Organisatie en werkproces


18

Kommunikation und Information

Communicatie en voorlichting

Im vergangenen Jahr wurde die Presse über eine Reihe

Het afgelopen jaar is via een aantal persmedelingen en

von Pressemitteilungen und -termine über die Tätigkeit von

-momenten de pers over de Charlemagne activiteiten geïn-

Charlemagne informiert. Dies unter anderem bezüglich des

formeerd, onder andere rond het thema Studentenhuisvesting

Themas Studentisches Wohnen in Aachen und die Kooperation

Aken en de samenwerking met Nacht der Unternehmen.

im Rahmen der „Nacht der Unternehmen.“

Tevens zijn de eigen communicatiemiddelen vormgege-

Gleichzeitig haben die organisationseigenen Kommuni-

ven. Zo is de internetpagina gelanceerd, waar naast basisin-

kationsmittel Form angenommen. So ging etwa die Internet-

formatie over de Charlemagne Grensregio ook periodieke ni-

seite online, auf der neben Wissenswertem zur Charlemagne

euwsberichten worden geplaatst. In 2013 is een videoclip over

Grenzregion auch regelmäßig Neuigkeiten veröffentlicht wer-

de samenwerking gemaakt en is een aantal give-aways (zoals

den. 2013 wurden außerdem ein Videoclip über den grenzüber-

pennen, schrijfblokken, koffertags, en banners) geproduceerd

schreitenden Kooperationszusammenschluss gedreht und

dat tijdens de verschillende Charlemagne activiteiten wordt

verschiedene Give-aways ( wie Stifte, Schreibblöcke, Gepäck-

verdeeld. Tenslotte is vanaf medio 2013 gestart met de verzen-

anhänger und Roll-Up-Banner ) hergestellt, die im Rahmen

ding van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief, in de vorm van

der Charlemagne-Aktivitäten verteilt wurden. Und schließlich

een e-mail met daarin links naar de diverse nieuwsberichten

wurde Mitte 2013 erstmals der Newsletter versendet. In die-

op de Charlemagne internetpagina, wordt verstuurd aan de ex-

sem E-Mail-Newsletter, der an die externen Kontakte versen-

terne contacten. Het doel van de nieuwsbrief is om te informe-

det wird, finden sich Links zu neuen Artikeln auf der Website

ren en te binden. De bedoeling is om deze nieuwsbrief zo’n 4

von Charlemagne. Dahinter steht die Absicht, die Kontakte zu

tot 5 keer per jaar te versturen.

informieren und zu binden. Der Newsletter soll etwa drei bis vier Mal pro Jahr versandt werden.

Dankzij de verschillende communicatieuitingen en –momenten groeit de aandacht en interesse voor Charlemagne

Dank der diversen Aktivitäten wächst die Aufmerksam-

Grensregio. Dat is te merken aan de aanvragen voor samen-

keit und das Interesse an der Charlemagne Grenzregion. Dies

werking die binnen komen bij de directie en het bestuur, maar

lässt sich an den bei der Geschäftsführung und beim Vorstand

ook door bijvoorbeeld het stijgende bezoekersaantal van de

eingehenden Kooperationsanfragen, aber beispielsweise auch

internetpagina. De tweetaligheid van de samenwerking (Duits

an der steigenden Zahl der Besucher auf der Website ablesen.

en Nederlands) speelt geen noemenswaardig probleem. De

Die Zweisprachigkeit des Kooperationszusammenschlusses

directie is tweetalig opgezet en relevante verslagen en docu-

(Deutsch und Niederländisch) stellt kein nennenswertes Pro-

menten worden door een extern bureau vertaald. Tijdens de

blem dar. Der Vorstand ist zweisprachig besetzt und die rele-

overlegmomenten geldt in de regel dat in de moedertaal kan

vanten Berichte und Dokumente werden extern übersetzt. Bei

worden gesproken.

Sitzungen gilt in der Regel, dass die Teilnehmer in ihrer Muttersprache sprechen.


19

Externes Netzwerk und Repräsentation

Externe netwerk en representatie Het externe netwerk van Charlemagne Grensregio in de ei-

Dass das externe Netzwerk der Charlemagne Grenzre-

gen regio groeit en dat is vooral te danken aan de toenemende

gion innerhalb der eigenen Region wächst, ist vor allem der

mate van het tot stand komen van de diverse projecten binnen

steigenden Zahl an umgesetzten Projekten im Rahmen des

de samenwerking. Niet alleen zorgt die concrete uitwerking

Kooperationszusammenschlusses zu verdanken. Nicht nur

voor een groeiende erkenning van Charlemagne Grensregio

sorgt die Durchführung konkreter Projekte dafür, dass ande-

als constructieve samenwerkingspartner bij andere relevan-

re wichtige Partner in den verschiedenen Arbeitsbereichen

te partners binnen de diverse werkvelden. Tegelijkertijd zoekt

zunehmend auf die Charlemagne Grenzregion als konstruk-

Charlemagne Grensregio juist pro-actief en zeer gericht de sa-

tiver Kooperationspartner aufmerksam werden. Auch sucht

menwerking op met externe partners die binnen het bewuste

die Charlemagne Grenzregion selbst aktiv und sehr gezielt die

werkveld een primaire verantwoordelijkheid dragen en daa-

Zusammenarbeit mit externen Partnern, die in den jeweiligen

rin tevens een expertisefunctie hebben. Op deze manier wor-

Arbeitsbereichen führend sind und eine Expertenfunktion in-

den kannibalisme en doublures voorkomen met organisaties

nehaben. Auf diese Weise werden die Konkurrenz sowie Über-

die reeds actief zijn binnen de voor Charlemagne relevante

schneidungen mit Organisationen, die in den für Charlemagne

werkvelden. Integendeel, de praktijk leert dat Charlemagne

relevanten Arbeitsbereichen schon aktiv sind, vermieden. Im

bij velerlei activiteiten een initiërende en samenbrengende rol

Gegenteil: Die Praxis zeigt, dass Charlemagne bei vielen Ak-

kan vervullen.

tivitäten als Initiator fungieren und verschiedene Parteien zusammenführen kann.

Naast het lokale netwerk werd ook geïnvesteerd in het netwerk met andere collega’s en regio’s in Europa, waarbij cen-

Neben dem lokalen Netzwerk wird auch in die Vernet-

traal staat om van andere grensregio’s te leren. Zo brachten

zung mit anderen Kollegen und Regionen in Europa investiert;

het bestuur en de directie in juni een werkbezoek aan Eurodis-

dies vor allem, um von anderen Grenzregionen zu lernen. So

trict Bazel, en vond via het door de EU gesubsidieerde project

statteten der Vorstand und die Geschäftsführung im Juni dem

Greko een ambtelijke uitwisseling met regio’s uit onder meer

Eurodistrict Basel einen Besuch ab und fand im Rahmen des

Frankrijk, Polen en Tsjechië plaats. Verder is vanuit de directie

EU-geförderten Projekts Greko auf Verwaltungsebene ein Aus-

deelgenomen aan voor Charlemagne relevante symposia en

tausch mit europäischen Regionen u.a. aus Frankreich, Polen

overlegmomenten, onder meer met de hogere (Duitse) over-

und Tschechien statt. Ferner hat die Geschäftsführung an für

heden in Berlijn en Keulen.

Charlemagne relevanten Symposien und Treffen, unter anderem mit Vertretern der höheren Verwaltungsebenen in Berlin und Köln, teilgenommen.

Organisationsstruktur und Arbeitsweise

Organisatie en werkproces


20

Vooruitblik 2014

Ausblick 2014 Die derzeit laufenden Projekte werden 2014 weitergeführt.

De projecten die momenteel in de pijplijn zitten zullen in

Dabei wird der Entwicklungsplan als wichtige Leitlinie für die

2014 verder worden uitgewerkt. Daarbij zal tevens het Ontwik-

Schaffung neuer Kooperationsprojekte fungieren.

kelingsplan een belangrijke leidraad gaan zijn om ook nieuwe

Derzeit wird an einer Reihe neuer Projekte und Aktivitäten

samenwerkingsprojecten aan te boren.

gearbeitet, darunter die niederländisch/belgische Teilnahme

Op dit moment wordt gewerkt aan een reeks van nieuwe

(und deren Ausweitung) an der Aachener Berufs- und Studien-

projecten en acti es, waaronder (uitbreiding van) Nederlandse/

messe ZAB, die Zusammenarbeit hinsichtlich der transparen-

Belgische deelname aan de Akense onderwijsbeurs ZAB, sa-

teren Kommunikation des Studienangebots in den verschiede-

menwerking om het studieaanbod over de grens transparanter

nen Grenzgebieten (insbesondere um das Studienangebot in

te maken (vooral het Akense

Aachen bei Schülern in Süd-Limburg bekannter zu machen),

studieaanbod meer bij Zuid-Limburgse scholieren onder

ein Netzwerktool für die Kreativwirtschaft in der Grenzregi-

de aandacht brengen), een netwerktool voor de creatievein-

on sowie die Schaffung von mehr Transparenz im Bereich der

dustrie in de grensregio, en meer transparanti e op het vlak

Auftragsvergabemöglichkeiten.

van anbestedingsmogelijkheden.

In Bezug auf die Organisationsstruktur sollen die beiden

Wat betreft de organisatie, zullen de twee thematische

thematischen Arbeitskreise zu den Themen Wirtschaft und In-

werkgroepen Economie en Infrastructuur/Mobiliteit worden

frastruktur/Mobilität ihre Arbeit aufnehmen und soll damit der

opgezet waardoor de projectuitwerking binnen deze werkvel-

Projektumsetzung innerhalb dieser Arbeitsbereiche größere

den meer synergie en gestalte zal moeten krijgen. De directie

Synergiemöglichkeiten und mehr Gestalt gegeben werden.

zal (daardoor) meer tijd overhouden voor lobby en Europa. Ver-

Die Geschäftsführung soll (dadurch) mehr Zeit für Lobbyarbeit

der zal er aandacht uitgaan naar de verdere discussie over de

und den Bereich Europa haben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt

politieke betrokkenheid.

auf der Weiterführung der Gespräche über die Beteiligung der Politik.

Anstehende Termine

Aankomende Evenementen

Unternehmertreffen

06.02.2014

Ondernemerbijenkomst

Vorstandssitzung

11.04.2014

Bestuursvergadering

Teilnahme ZAB

04. + 05.06.2014

deelname ZAB

Einzelhandelsforum

September 2014

Retailforum


Kontakt & weitere Informationen

Contact & meer informatie

Geschäftsstelle bureau Luise Clemens Johannes-Paul-II-Str. 1 D-52064 Aachen
 Tel

+49-(0)241 – 432-7662

Fax

+49-(0)241 – 432-7699

E-Mail

l.clemens@charlemagne-grenzregion.eu

Helga Klinkers CBS-weg 2 6412 EZ Heerlen
 Postbus 200 NL-6400 AE Heerlen
 Tel

+31 (0)45 – 570 01 60

Fax

+31 (0)45 – 574 09 08

E-Mail

h.klinkers@charlemagne-grensregio.eu

Herstellung productie Redaktion editing Luise Clemens Konzept & Gestaltung concept & design Jens Schnitzler Text tekst Nermin Dizdarevic & Luise Clemens Druck & Bindung drukken & binden Zypresse - Druck · Design · Papier Auflage editie 300

www.charlemagne-grenzregion.eu

www.charlemagne-grensregio.eu

© 2014 Charlemagne


charlemagne-grensregio.eu

charlemagne-grenzregion.eu