Page 1

Hello MY

PORTFOLIO

Charinrath pengnumsuwan


ประวัติส่วนตัว ชื�อ ชรินรัตน์ เป็งนำสุวรรณ (Charinrath Pengnumsuwan) ชื�อเล่น ฝน อายุ �� ปี วัน/เดือน/ปีเกิด � ตุลาคม ���� กรุ๊ปเลือด B ที�อยู่ �� ถ.บ้านดง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ����� การศึกษา คณะสารสนเทศและการสื�อสาร สาขาการสื�อสารดิจิทัล เอกกราฟิก นิสัย ตลก เฮฮา โกรธยากหายเร็ว ชอบความอิสระ งานอดิเรก อ่านนิยาย วาดการ์ตูนเล่น เล่นคอม ดูทีวี แนวเพลง Pop / Indy สิ�งที�ชอบ ชอบทุกอย่างที�ทำแล้วสบายใจ ไม่เดือดร้อนคนอื�น อาชีพที�ใฝ่ฝัน Graphic Design อาหารที�ชอบ ผัดพริกแกงหมูกรอบ / กระเพราไข่คลุก (อร่อยมาก ^O^) คติประจำใจ เมื�อล้มก็ต้องมีลุก ชีวิตต้องเดินต่อไป (สู้ต่อไปทาเคชิ!!) แรงบันดาลใจที�อยากจะเรียน Graphic Design แต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนใจที�จะเรียนหรอกค่ะ แต่พอลองๆเริ�มวาดรูป เริ�มเรียน ก็เลยรู้สึกว่ามันสนุก ไม่เคยเบื�อเลยเวลานั�งวาดการฺ์ตูน หรือทำอะไรเกี�ยวกันออกแบบ หนูชอบวาดการ์ตูนแนวน่ารักสดใส ตลกๆค่ะ เพราะมันดู มีชีวิตชีวา มีความสุขให้กับคนรอบข้างค่ะ


www.amity-charin.com


เครื�องมือที�ถนัด

Aillustration ��% Photoshop ��% Indesign ��% Flash ��% After effect ��% Dreamwaver ��% �D max �� %


Aillustration

Character Design เป็นลูกเจี�ยบที�ได้ออกแบบ ในวิชา ภาพเคลื�อนไหว �มิติ เป็นพี�น้องกันมีชื�อ ว่าอดัม กับ เอเดน มีนิสัยขี�เล่น กวนหน่อยๆ


Aillustration

ชุดสเตชั�นนารี ในวิชาการออกแบบกราฟิก ออกแบบสเตชั�นนารีให้ กับคณะ ซึ�งคณะมีสีปรัจำคณะคือสีแดงเลือดนกก็เลยเอาสีนี�มา ทำให้ดูเป็นเอกลักษณ์มากยิ�งขึ�น


Aillustration

ª×่Í : ÂÙ¡Ô ÊÕ»ÃШӪش : ÊÕÁ‹Ç§ ¤Ò¶Ò : âÍÁ »§»§ »˜§»˜§ ãËŒ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞ !! ÅѡɳйÔÊÑ : ໚¹¤¹à§Õºæ äÁ‹¤‹Í¾ٴ¡Ñº¤¹á»Å¡Ë¹ŒÒ ᵋ¶ŒÒä´Œ¾Ù´¡็¨Ð¾Ù´ÁÒ¡ ໚¹ÁԵáѺà¾×่͹ ࢌҡѺ¤¹ÂÒ¡

ª×่Í : äÍ ÊÕ»ÃШӪش : ªÁ¾Ù ¤Ò¶Ò : âÍÁ »§»§ »˜§»˜§ ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÃÑ¡!! ÅѡɳйÔÊÑ : ໚¹¤¹ÍºÍØ‹¹à¢ŒÒ¡Ñº¤¹§‹Ò ໚¹ÁԵà ªÍºÍÔÊÃÐ ÁըԵ㨷Õ่ࢌÁá¢็§ à¾×่͹㹡ÅØ‹Áänj㨷Õ่ÊØ´


Indesign

CONTENTS November . 2012 ISSUE 1

TALK ABOUT ... “ Gypso_ramita D.I.Y ”

21 5 Note book 11 Mix & Match 18 Painting

26 Cook 31 Accressories


Indesign

&UHDWLYH9ROXQWHHU°µ­µ Áž¨¸n¥œÃ¨„h—oª¥Å°Á—¸¥ ל—¸

°Š‡r„¦­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºn°­´Š‡¤ L&$5(¦nª¤„´­Îµœ´„Šµœ­¦oµŠÁ­¦·¤ „·‹„µ¦Á¡ºn°­´Š‡¤Â®nŠµ˜· ­„­  ªœ‡¦¸Á°š¸¢‡·——¸¤µ­¦oµŠ­¦¦‡r ‡¤Ážަäš„·‹„µ¦Á¡ºn° ­´Š‡¤·ŠÁŠ·œš»œ¦ª¤„ªnµ µšÁ¡ºn°Ÿ¨·˜ÁžÈœ­ºn°‹¦·Šš¸¤¨³Å¤n Á„·œ‡œŤn‹Îµ„´—°µ¥»„µ¦«¹„¬µ ­°™µ¤…o°¤¼¨Ãš¦ ˜n°®¦º°šµŠZZZLFDUHFOXE FRP)DFHERRNL&$5(&OXE

¦´¦·‹µ‡Á‡¦ºn°Š—œ˜¦¸ ¤º°­°ŠÄ®o„´œo°ŠÇœ—°¥  ®¤¼noµœ¤–¸¡§„¬r˜ÎµœŠ°°ÎµÁ£°š»nŠoµŠ‹´Š®ª´—œnµœÁžÈœ®¤¼noµœ µªÁ…µÁŸnµ¤oŠ˜´oŠ°¥¼nœÁšº°„Á…µ—°¥£¼‡µ¤¸Á¥µªœ¤oŠ„¨»n¤®œ¹nŠš¸nŗoÁ…oµ¤µ«¹„¬µ —oµœ—œ˜¦¸Äœ„¦»ŠÁš¡²‹œ‹Â¨³„¨´ÅžÁžÈœ‡¦¼°µ­µ­¤´‡¦¦nª¤„´œ­¦oµŠ æŠÁ¦¸¥œ—œ˜¦¸Ä®o„´Á—È„ÇĜ®¤¼noµœÁ¡¸¥Š®ª´Šªnµ—œ˜¦¸‹³ÁžÈœ­nªœ®œ¹nŠ…°Š„µ¦ Áž¨¸n¥œÂž¨Š‡»–£µ¡¸ª·˜„µ¦«¹„¬µ¨³‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤¤¸‡ªµ¤ž¦³­Š‡r…°Š¦´ ¦·‹µ‡Á‡¦ºn°Š—œ˜¦¸š»„œ·—Á¡ºn°¤µ­¦oµŠ‡ªµ¤ ´œÂ¨³Â¦Š´œ—µ¨Ä‹Ä®o„´œo°ŠÇ µªÁ…µ®¦º°­µ¤µ¦™¦·‹µ‡ÁŠ·œš»œ˜µ¤Â˜n«¦´š›µ˜·—˜n°­°™µ¤ Ú¦

t˜´„µ˜¦®œ´Š­º°—¸u Á¡ºn°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ¦°ŠŸ¼o°Îµœª¥„µ¦­Îµœ´„ª´•œ›¦¦¤ „¸¯µÂ¨³„µ¦šn°ŠÁš¸n¥ª„¦»ŠÁš¡² ÁžÈœŸ¼o¦´¤°®œ´Š­º°‹µ„œµ¥—œ´¥ ‹´œš¦rÁ‹oµŒµ¥ž¦³›µœ„¦¦¤„µ¦ ¤¼¨œ·›·›¦¦¤—¸ĜŠµœv˜´„µ˜¦ ®œ´Š­º°—¸‡¦´oŠš¸nw×¥®œ´Š­º°‹³ ™¼„­nŠÅž¥´Š®o°Š­¤»—Á¡ºn°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o š»„Á…˜˜n°Åž

™´„Ÿoµ®n¤­nŠÅ°°»nœÄ®o®µ¥

§—¼®œµª¤µ™¹ŠÂ¨oªªœ„´œ¤µ¦nª¤­¦oµŠÅ°°»nœÄ®o„´¡¸nÇœo°ŠÇ¨³š®µ¦œ —°¥šµŠ£µ‡Á®œº°š¸n¥´Š…µ—‡¨œÁ­ºo°„´œ®œµª—oª¥„µ¦™´„Á­ºo°Å®¤¡¦¤„´ ǦŠ„µ¦v™´„Ÿoµ®n¤­nŠÅ°°»nœÄ®o®µ¥®œµªwŽ¹nŠÁžÈœÃ‡¦Š„µ¦œnµ¦´„Ç…°Š„¨»n¤ °µª‡¦µ¢šr­µ¤µ¦™­°™µ¤…o°¤¼¨Á¡·n¤Á˜·¤Å—oš¸nÚ¦

PAGE 21


วาดเล่น


วาดเล่น


Portfolio  

แฟ้มสะสมผลงาน