Page 1

@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @

‫ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﺸﺎﻣﻲ‬:‫ذ‬

@ @ @ @

@( @

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻹﻋﺪادي‬

2 b + b a 2 + 2 a = 2 b + a

@

)

3

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ñíé§a@‡Èb¾a À@

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@pbïšbî‹Üa@

@ @ @ @ @ @ @ @

‫ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺼﺤﺤﺔ‬

@ @

@ @ 1


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @

‘‹èÐÛa

@ @ @ @

03@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@ò߇€€€€€€€€€€€€€€Ôß@

@

04@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@‘늇Ûa@˜ƒÜß@

@

31M29NNNNNNNNNNNNN01@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@06@@M05NNN@@2011@@òÇŠ†@òŽb€ß@‘ìŽ@Z@òè§@01@æbznßüa@

@

@@@34M32NNNNNNNNNNNNN02@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@08@@M06NN@NNN@@2010@ÞýíŒa@ü†b€€€€€€€€m@Z@òè§@02@æbznßüa@

@ @ @ @ @

@37M35NNNNNNNNNNNNN03@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@08M09@NNNN@@2010@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@òè§03@@æbznßüa@

@

41M37NNNNNNNNNNNNN04@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@@11@M10NNNNNN@@2010@ñ†Ša‹“Ûa@l‹ÌÛa@Z@òè§@04@æbznßüa@

@

44M41NNNNNNNNNNNNN05@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@@13@@M12NNN@NNNNNNNNN@@2009@ñ‡jÇ@òÛb׆Z@òè§@05@æbznßüa@@

@

47@M45NNNNNNNNNNNNN06@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@15@M14M@NNNNN@NNNNNNNNNN@@@ñ‡uë@òîÓ‹“Ûa@@Zòè§06@æbznßüa@

@

49M47NNNNNNNNNNNNNN07æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@16@M15NNN2009@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@Z@òè§@07@æbznßüa@

@

52@M49NNNNNNNNNNNNN08@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@18@M17NNNNN2008@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@@Zòè§08@æbznßüa@

@

54@M52NNNNNNNNNNNNN09@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@19@M18NNNN2007@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@Z@òè§@09@æbznßüa@

@

57M55NNNNNNNNNNNNN10@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@20M19NNNNNNNNNNNNNNN2007@ñ‡jÇ@@òÛb׆@@Zòè§10@æbznßüa@

@

@59@M57NNNNNNNNNNNNN11@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@22@M21NNNNNNN2007@oÐîãbm@”×a‹ß@@Zòè§11@æbznßüa@

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

62@M59NNNNNNNNNNNNN12@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@24M23NNNNN2007@@oÛýîÏbm@‘bäØß@Z@Z@òè§@12@æbznßüa@

@

64@M62NNNNNNNNNNNNN13@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@25@M24NNNNNNNNNNN2006@@@æb¾ìi@‘bÏ@@Zòè§13@æbznßüa@

@ @ @ @ @ @ @

67@M64NNNNNNNNNNNNN14@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@27@M25NNNNNNNNNNNNN2006@@@ñ‡jÇ@òÛb׆@Z@òè§@14@æbznßüa@ 70M67NNNNNNNNNNNNN15@æbznßüa@|îz—m@@@@@@@@@@28M27NNNNNN2006@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@@Zòè§15@æbznßüa@

@

@70NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ò€€€€€€€€€€€€à€€€€€€mb€€€€€€‚@

@

@

@ @ @

@ 2


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ò߇Ôß @ @

@bßc@á܎@ë@éîÜÇ@a@óÜ–@‡à«@bäÛ쎊@óÜÇ@âýÛa@ë@ñý—Ûa@ë@@éi@@µÈnã@ë@ê‡à®@@@‡à¨a@æg @ @@Z@‡Èi

@ @pbuŠ†@áÜÈÛa@aìmëc@åí‰Ûa@ë@áØäß@aìäßa@åí‰Ûa@a@ÉÏ‹í@Z¶bÈm@ÞbÓ @ @

@ @ @ @ @

@ @bàîŽ@ü@ŠìĐnÛa@ë@ïÓ‹Ûa@‘bŽc@nÈí@ë@òíe@åß@‹r×c@À@Ýuë@Ç@a@bç‹Óa@òîŽbŽc@ñî׊@áÜÈÛa@æg @ @

@ @@Éšc@Šb€⁄a@a‰ç@Àë@@†bènuüaë@‡§a@¶g@‰îßýnÛa@Éî»@@ìdža@a‰Û@é“îÈã@ð‰Ûa@Þ‰Ûa@åߌ@ÝÃ@À@ @ @

@ @ @ @

@ @òíìèu@@pbãbznßa@áØÛ@‹Ïìí@ð‰Ûa@ðìè§a@‡Çb¾a@À@Ýràn¾a@Éšaìn¾a@ÝàÈÛa@a‰ç@@áØí‡íc@µi @ @

@

@ @N@@bèîÛg@ïànäã@Ûa@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@òèu@óÜÇ@î×Ûa@ë@@òØÜà¾bi@pbb×þa@åß@òÇìà@@òzz—ß@

@

@ @Z@|öb—äÛa@åß@òÇìàª@áØÛ@éuëc@ÝàÈÛa@À@Êë‹“Ûa@ÝjÓ

@ @

@ @ @

@ @a‡îu@Êìšì¾a@ñõa‹Ó 

@ @ @

@ @@ÝèÛa@åí‹ànÛa@Šbîn‚a 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @@Ýqb¿@å틸@¶g@ë@a@‘Š‡Ûa@¶g@HðI@ÉuŠa@òiìÈ–@ðc@HðI@oèuaë@aˆg @ @@ÙÜy@åß@‡×dnÜÛ@â‡Ô¾a@ݨa@¶g@HðI@ÉuŠa @ @âýÛa@ë

@ @ïßb“ç@‡Ûb‚@Z@ˆ

@ @æìníÛa@òí†a‡Ç⁄a@òíìãbrÛbi@pbîšbí‹Ûa@ˆbnŽc @ @Ša‹u@†üëc@µÇ

@

@ @oîãîm@òibîã Mathematique .khalid@gmail.com ou facebook (khalid hichami)

@

www.Hichami.eu5.org 06 56 38 49 41

@ @ @ @

@ @@õb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Ç‡Ûa@áØÛdã

@ @ 3

@ @

@ @ @ @ @ @ @ @


‫‪@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a‬‬

‫‪@ @paŠbè¾a@ë@‡ÇaìÔÛa@áça‬‬

‫•‬

‫‪@ @pbzua¾a@ë@pü†bȾa‬‬

‫ ‬ ‫‪AB = BC‬‬

‫@‬ ‫@‬

‫ ‬ ‫‪NM = AB‬‬

‫@‬

‫‪x +xA yB + yA‬‬ ‫‪I B‬‬ ‫;‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬

‫@‬

‫•‬ ‫•‬

‫‬

‫ا ‪ AB‬ه ‪:‬‬

‫‬

‫‪2‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‬

‫‪x B − x A = x C − x D‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪y B − y A = y C − y D‬‬

‫@‬

‫‪@ @@áîÔnß@òÛ†bÈß‬‬ ‫ا  ا ة ) ‪ ( D‬ه آ' و &‪!"# $%‬‬

‫‪(D ) :‬‬

‫‪yM − yN‬‬ ‫) ‪ M * ( D‬و ‪: N‬‬ ‫‪xM −xN‬‬

‫=‪m‬‬

‫ا‪ & A +‬ا! ) ‪ $/ ( D‬ان ‪: ,-‬‬

‫) ‪1 ( D‬ازي ) ∆ ( ‪m ( D ) = m ( ∆ ) :‬‬

‫@‬

‫‬

‫) ∆ ( ⊥ ) ‪m ( D ) × m ( ∆ ) = −1 : ( D‬‬

‫‬

‫اذاآن ) ∆ ( ‪ m ( D ) ≠ m‬ا‪3 45‬ن‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫) ‪f (x‬‬ ‫ا<‪ .‬ا '‪ P‬و <)‪9$ f (x ) = ax 1c‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ ‪ & A‬ا! &' ‪ $/ f‬ان ‪y A = a × xA : ,-‬‬ ‫ ا ا ا ‪ g )+ F1‬ه آ‪ .‬دا ‪1c)< P)#1( ')T Q‬‬ ‫)‪g (x ) − g (x ′‬‬ ‫=‪a‬‬ ‫‪9$ g (x ) = ax + b‬‬ ‫‪x −x ′‬‬ ‫ ا‪ '-‬ا‪" 57‬د ) ‪ f (x ) = g (x‬ه‪ 1‬ا ‪1‬ل ‪+5‬‬ ‫&‪ 93‬ا"*‬

‫‪@ @Ì—nÛa@ë@jØnÛa@ë@pbyb¾a@ë@âìv¨a‬‬

‫ ‪1%‬ن ‪1#‬دي ‪1 !"#‬ى اذا آن ‪1#‬د‬ ‫‪ *< *3 * !"#‬ذ; ا‪1‬ى‬ ‫ اذا آن ‪1#‬دي ‪1 !"#‬ى ‪ +5‬‬ ‫‪1# 14‬دي ‪ !"#‬ات ارة * &"; ا‪. +‬‬ ‫‪1 /‬ازي ا‪B+‬ت ا‪A‬د@ ‪ a‬و ‪ b‬و ‪ c‬ه‪V = a.b .c 1‬‬ ‫‪ /‬ا‪ a @A $%‬ه‪V = a 3 1‬‬ ‫‪ /‬ا‪1+DE‬ا‪ 5‬ا‪ C‬ه‪V = π .r 2 .h 1‬‬

‫‪h ×S B‬‬ ‫‪ /‬ا‪4‬م ه‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫= ‪V‬‬

‫‪ 75‬ا‪DA 7%‬ل ا‪BHE‬ع ا‪7D‬‬

‫ا‪ 9"J‬ا‪/‬‬ ‫ا‪ 9"J‬ا‬

‫او ات ا‪7D‬‬ ‫‪4‬‬

‫@‬

‫@‬

‫=‪a‬‬

‫‪@ @@ôìn¾a@À@áÜȾa@–@pbèvn¾a‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 9$‬ان ‪1 ABDC‬ازي ا‪[M‬ع@ @‬ ‫‪AB = CD‬‬

‫@‬

‫@‬

‫ ا ا ا ‪ f )%b‬ه آ‪ .‬دا ‪ $ P)#1( ')T Q‬‬

‫ا ال ‪ :‬ه >) ا )!ة ا ‪ 1‬اآ‪U); 0‬‬ ‫ا‪+‬ل ا*‪ #‬او ا ا( ‪ :‬ه ع اءات‬ ‫آ‪ P)>  )> .‬ا )!ة و ا ‪ U);,‬ا ا ‪(# E‬م ‪.‬‬ ‫ا ‪ U);,‬ا ‬ ‫ا ا( ‪ :‬ه ا ‪ )#‬ا ‪ P(#/ 1‬ا ‪ '('(1‬ا;‪)W‬‬ ‫ا ‪ *+  )1'('(1‬ا ‪ U);,‬و '‪;,‬ل ') ‪ ! 9‬او‬ ‫و '‪;);,‬ت ا ‪1‬اآ ‪ N,0 PQ‬ا ‪ U);,‬ا ‪1‬اآ‪P‬‬ ‫اآ‪H0 0‬ة ;‪ X‬ا ‪ U);,‬ا  ه‪I‬ا ا ‪U);,‬‬ ‫ا ‪1‬اآ‪ )> P‬ا )!ة ا ا ‪ J E‬ه ا ‪ )#‬ا ‪'('(1 ' )%3‬‬

‫@‬

‫@‬

‫‪@ @@òîÐÛdnÛa@ë@òîĐ©a@òÛa‡Ûa‬‬

‫‪@ @õb—yüa‬‬

‫@‬

‫@‬

‫‪y A = m ×x A + p‬‬

‫‬

‫@‬

‫= ‪AB‬‬

‫‪2‬‬

‫‪: AB = DC‬‬

‫@‬

‫@‬

‫) ‪(x B − x A ) + ( y B − y A‬‬

‫ا)‪y = mx + p '%‬‬

‫ ت ا ت‬ ‫ ا‬ ‫و ‪ ' 1/‬ا‪ $‬د ‪ )0/‬ا ا ) اى ا د ‪ )1‬و‬ ‫‪ JA$/‬ا&ى و ‪ .A/‬ه‪ ?I‬ا ‪) #$%‬ة ‪ -‬ا‪H‬رة ا ‬ ‫< ‪ K 1‬ا ‪,‬ت ‪.‬‬ ‫ ا"! ا ‬ ‫‪ ' 1/‬ا ‪ N,0‬د‪  M $‬ا د ‪.;, )1‬‬ ‫' د‪(1 )  $‬و‪% PQ )$‬ح ا د ‪ )1‬‬ ‫ ‪%‬ف '‪;,‬ل ' د ‪  PA/‬واا و ا‪ $‬د‬ ‫>) ‪ JR J1‬اى ا د ‪ )1‬ا<')‪ *+ ) )1‬ا ل (‬ ‫و ‪ S $‬ا‪ 1‬د ه‪ ?I‬ا ‪ -)  )9#1‬ا ‪,‬ت‬ ‫ا ا‪ : #$ %‬ه اا‪ -#/ %# T)Q‬ا (‪) )#1‬‬

‫@‬

‫• ازا ‪ ' _ ,/‬ا ( و ' ا‪ )#13‬ا ‪ ^#9‬و‬ ‫' >)س ا !او‪ $‬و<رة (‪ P)#1‬ه (‪$ P)#1‬از‪J$‬‬ ‫‬ ‫• زوج اا‪ T)Q‬ا ‪AB ( x B − x A ; y B − y A ) 1‬‬

‫• زوج اا ‪[ AB ] I‬‬

‫‪@ @@µnÛ†bÈß@òàÄã‬‬

‫@ @‬

‫‪@ @ [ AC ] X;19 B 9$‬‬

‫@‬

‫• ‪< M‬رة‪ N‬زا ا ‪,/ 1‬ل‪ A‬ا ‪9$ B‬‬

‫ ت ادت‬ ‫اذا آ ا د  ا ر او ل وا‬ ‫‬ ‫ ‪ #$%‬ه !ل ااد ا  ف و ااد‬ ‫ا ' ا ‪%‬ف ا&‬ ‫اذا آ ا د )( ا ر او و ل‬ ‫‬ ‫وا ‪ #$%‬ه ‪ -) .$,/‬ا ‪,‬ود ا ‪ *+‬ا ‪%‬ف و‬ ‫‪ .) /‬ا ‪ 13 ))01‬ل ا ‪ .‬ا ‪16‬ك او ا ‪# %1‬ت ا ‬ ‫او ه  ( '‪;,‬ل ' اء ‪9‬م ) ‪a x b = 0‬‬ ‫‪ a =0 9$‬او ‪( b =0‬‬ ‫ اات‬ ‫اذا آ ا ‪1‬ا‪ ,‬ا ر او ل وا ‪#$%‬‬ ‫ه !ل ااد ا  ف و ااد ا ' ‬ ‫ا ‪%‬ف ا& ‪ -‬ا‪ ?01‬ا >ا ا ‪9 <& =)/1‬‬ ‫ا ‪A‬ب او ا ‪ ' (#‬د ‪= 3‬‬ ‫  ا ‬ ‫‪> o‬اءة ا ( )ا‬ ‫‪ $,/ o‬ا ل او ا ه)‪.‬‬ ‫‪ D)< o‬د او ‪1‬ا او ‪ C‬‬ ‫‪ . o‬ا د او ا ‪1‬ا او ا ‪ C9‬‬ ‫‪ o‬ا ‪ E#,1‬ا ‪.,‬‬ ‫‪F/ o‬و‪ .$‬ا ‪ )19‬‬

‫•‬

‫@‬

‫ا ا‪/‬ة‬ ‫‪............................‬‬ ‫ا ا‬ ‫‪............................‬‬

‫=‪k2‬‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫= ‪k‬‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫@‬ ‫@‬


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ @ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

‫ ن‬2.5 : ‫ا اول‬ 3x + 1 = x − 2 : ‫( ' اد‬1 2x − 1 ≥ x + 1 : -N‫( ' اا‬2 ‫ ن‬2 : ‫ا ا‬ : C ‫) ا "" إ‬%‫' ا‬ 5 4 3 2 ‫ة‬P‫ ا‬Q 4 2 5 3 U -‫ا‬ . C V‫ال ا"" ا‬1 ‫( د‬1 .C V‫@ ا"" ا‬W4 A-‫ ال ا‬$‫( ا‬2 ‫ ن‬6 : ‫ا ا‬ (O , I , J ) X " ‫ب‬1 ‫ى‬1‫ا‬ B ( −3, −1) ‫ و‬A ( 3,3) ‫" أن‬# ( AB ) \)5‫ أ‬-‫( أ‬1 ( AB ) !"# ‫دي‬1‫ و ا‬C ( 2,1) +‫)\ ) ∆ ( ار * ا‬5‫ أ‬-‫ب‬

( AB ) " ‫ه د ة‬

@ @ @ @ @

2x − 3 y = −3 : 7N ' -‫( أ‬3  3x + 2 y = 8

( AB ) !"# C +" ‫دي‬1‫ د إا ا^ ا‬-‫ب‬

‫ ن‬6.5 : ‫ا ا ا‬ f (2) = 1 _-A +` ‫ دا‬f (1 ‫ى‬1‫ ا‬X " ‫ ( "ا‬D ) 57‫)\ ا' ا‬5‫ أ‬-‫أ‬ 1 f (x ) = x : x ‫د‬# '% a5‫* ا‬A -‫ب‬ 2 F !‫ إ‬E ‫ل‬1-& ‫ا‬T ‫زا‬V‫ و ا‬F ( 2, 4 ) ‫ و‬E ( 4, 2 ) *+‫ ا‬75 (2

@ @ @ @ @ @

2 y = x + 1 ‫* أن‬A -‫( أ‬2 3

( ∆ ) ‫] اد ا ة ل‬D‫ ا‬-‫ب‬

@

@

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß

@ @2011@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

@

@ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@

@

01@áÓŠ@æbznßüa@

T

( D ) !‫ & إ‬E +‫ * أن ا‬,-& -‫أ‬ ‫زا‬VA ( D ) ‫رة ا‬1b ( D ′) \)5‫ أ‬-‫ب‬

[GF ] 1‫ه‬

E ‫" أن‬# G +‫ د اا& ا‬-‫ت‬

T ‫زا‬VA G +‫رة ا‬1b ‫ ه‬E +‫* أن ا‬A -‫ث‬ ( D ′) ‫ ا‬1‫ ه‬57‫ ا‬4"& ‫ ا‬d‫ اا ا‬g *% (3 g (2) ‫ د‬-‫أ‬

@

g ‫ اا‬b ‫ د‬-‫ب‬

@

@ @ 5


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

2011@ìîãìí@Z@ñŠë†

@ @

@ @

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ ‫ن‬3 : ‫ا ا‬

AE = 4cm ‫ و‬AD = 3cm ‫ و‬AB = 6cm _-A ‫ت‬B+‫ازي ا‬1 ABCDEFGH AEFGH ‫م‬4‫ ا‬/ $‫ ا‬-1

@ @

@ @òíìè§a@òb×þa

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

2 @ @2

( EFG ) ‫ى‬1" ‫ازي‬1‫ و ا‬I * ‫ ( ار‬P ) ‫ى‬1‫ا‬

AI = 6cm _-A [ AE ) ‫ ا‬5 * +5 I *% -2

‫ا‬1‫' ا‬# L ‫ و‬K ‫ و‬J ( AH ) ‫ ( و‬AG ) ‫ ( و‬AF ) ‫ ات‬9+

@

3 a75 AEFGH ‫م‬4" 7%& 1‫ ه‬AIJKL ‫م‬4‫ * أن ا‬,-& -‫أ‬ 2 IJKL '+‫ض ا‬# ‫ل و‬13 $‫ ا‬-‫ب‬

@ @ @ @

A

B

@ @

D

@

C

@ @

E

@

F

@ @

H

@

G I

@

J

@ @ @ @ @ @ @

L

*****************************************************************

@ @ @ @ @

@ @1 @ @ @3 @ @ @ @ @ @ @

K

ÞýíŒa@ü†bm@Z@òíìè§a@òb×þa @ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

02@áÓŠ@æbznßüa@ @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa @ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2010@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

5 : ‫ا اول‬ ( x − 1) + ( 3x + 5)( x − 1) = 0 ‫ و‬14x − 4 = 11 − x : *‫ ' اد* ا‬-1 3x + 1 ≤ 9 − x : -N‫ ' اا‬-2 2

 2x − 3 y = 4  : ‫ ا‬X‫ ' ا‬-3 x + y = 2

@ @

@ @ 6


‫‪@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a‬‬ ‫@‬

‫‪@ @òíìè§a@òb×þa‬‬

‫‪Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a‬‬

‫†‪2010@ìîãìí@Z@ñŠë‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪@ @3‬‬

‫‪@ÞýíŒa@ü†bm‬‬ ‫‪-4‬وا‪ $N‬زرة ض &‪/‬ري ه‪ 3 1‬دراه ‪d3g‬ل و ‪ 7‬دراه "‪7%‬ر ‪ .‬أدى ‪1‬ج ‪1%‬ن * ‪ 50‬زا‪C‬ا‬ ‫‪P‬رة ه‪W‬ا اض ‪ 290‬دره ‪P‬رة ه‪W‬ا اض‪.‬‬ ‫ ه‪# 1‬د ا‪d3l‬ل و ‪#‬د ا‪7%‬ر ا‪1d‬ج ا‪W‬آ‪1‬ر ؟ ‪1N '"#‬ا‪;A‬‬ ‫ا ا ‪2:‬‬ ‫‪ 75‬ا"" ا‪ C V‬ا" ‪7A‬ن أ‪: a"dD‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫& ‪ %‬ا ‪$‬ة‬

‫ا "! ‬

‫‪4‬‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬

‫@‬

‫@‬

‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬

‫@‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫‪ -1‬ا‪ '5‬ا‪/‬ول ور‪-& Q‬ك وا& ‪DA @g‬ل ا‪7‬ن ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‪P‬ة‬ ‫‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ا‪U -‬‬ ‫‪ -2‬د ‪1‬ال ا"" ا‪C V‬‬ ‫‪ (3‬ا‪ $‬ال ا‪ @W4 A-‬ا"" ا‪..C V‬‬ ‫‪ (4‬د ا ا‪ @W4 +D1‬ا"" ‪.‬‬ ‫ا ا ‪ 5 :‬‬

‫@‬

‫‪ f *%‬اا ا‪ f (x ) = x − 1 _-A d‬وا &"‪ 4‬ا‪ 57‬ه‪ 1‬ا ) ‪X " ( D‬‬

‫@‬

‫) ‪(O , I , J‬‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫@‬ ‫@‬

‫‪ -1‬أ‪ -‬ا‪f (2) $‬‬

‫ب‪-‬د اد ا‪W‬ي ‪1b‬ر&‪A ( −1) a‬ا ‪f‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ g *% -2‬دا `‪ g (x ) = − x _-A +‬وا &"‪ 4‬ا‪ 57‬ه‪ 1‬ا ) ∆ ( ‬ ‫‪3‬‬ ‫أ‪ -‬ا‪g (3) $‬‬

‫ب‪ -‬أ&‪ o7‬أن ) ‪1# ( D‬دي ‪( ∆ ) !"#‬‬ ‫ت‪ -‬أ‪ -‬أ‪ ( D ) \)5‬و ) ∆ ( ‪ pd5‬ا" ) ‪(O , I , J‬‬

‫@‬ ‫@‬

‫) ‪(O , I , J‬‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫ث‪ -‬د ‪ 57‬اد ا‪W‬ي ‪1b‬ر&‪A 1a‬ا ‪g‬‬

‫ا ا ا ‪5 :‬‬ ‫ ا‪1‬ى ا‪1‬ب " ‪ 75 (O , I , J ) X‬ا‪ A ( 0,3) *+‬و ) ‪B ( 2, 0‬‬ ‫‬ ‫‪ -1‬أ‪ -‬د زوج إا ا‪AB : 4/‬‬ ‫ب‪ -‬ا‪AB $‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‪ *A -‬أن ‪y = − x + 3‬‬ ‫‪2‬‬

‫@‬

‫ه د ة " ) ‪( AB‬‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫@‬ ‫@‬ ‫‪7‬‬


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @

2010@ìîãìí@Z@ñŠë†

@

3 3

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

@ @òíìè§a@òb×þa

@ÞýíŒa@ü†bm B !‫ إ‬A ‫ل‬1-& ‫ ا‬T ‫زا‬VA B +‫رة ا‬1b C +‫* ا‬% -2 [ AC ] B ‫ أن‬o7&‫ أ‬-‫أ‬ C +‫ د زوج إا ا‬-‫ب‬ ( AB ) ‫ ه‬T ‫زا‬VA ( AB ) ‫رة ا‬1b ‫_ أن‬7&‫أ‬- ‫ج‬ (O , I , J ) "‫' ا‬b‫ أ‬O * ‫ ( و ار‬AB ) ‫ازي ل‬1‫( ا‬T ) " ‫ د اد ا ة‬-‫د‬ 3 : ‫ا ا‬ DH = 4cm ‫ و‬2cm a"< ‫ل‬13 9A ABCD _-A CQ ‫ت‬B+‫ازي ا‬1 ABCDEFGH [ BC ] I ‫و‬ D ‫او‬P‫ ا‬CQ _" IDH ‫_ أن‬7&‫ أ‬-1 IH ‫ و‬ID *‫ ا‬$‫ ا‬-2 3 V = 8cm : ‫* أن‬A DBCHFG /‫ ا‬/V *% -3 3 27cm a/ / !+#‫ أ‬k 7A DBCHFG /‫ ا‬7%& -4 k $‫ا‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

******************************************************************

@ @

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

03@áÓŠ@æbznßüa@ @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2010@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

2 : ‫ا اول‬ 3 ( 4x + 2 ) − 3 = 5x : ‫ ' اد‬-1 5x − 2 < 2 ( x + 5) : -N‫ ' اا‬-2 2: ‫ا ا‬ : %D ‫رة‬# 3‫ ا‬Dl‫ة * ا‬D‫ل آ' أ‬d3‫د أ‬# ‫ول ا‬/‫ ا‬+ 5 4

4 5

2 1 Dl‫د ا‬# 6 2 ‫ل‬d3l‫د ا‬# . Dl‫@ ا‬W‫ل ه‬d3‫ ل أ‬$‫ ا‬-1 .‫ ال ؟‬4d3‫د أ‬# ‫ق‬1d ‫ ا‬Dl‫د ا‬# 1‫ ه‬-2

@

@ @ 8

3 8


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

2010@ìîãìí@Z@ñŠë†

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ

4: ‫ا ا‬ (O , I , J ) X " ‫ب‬1 ‫ى‬1‫ا‬ A (1, −1) * ‫ و‬−2 a" ‫ي‬W‫ ( ا‬D ) " ‫ د اد ا ة‬-1 B ( 3, 0 ) ‫" ان‬# AB $‫ ا‬AB ‫ د اا‬-2

1 y = x − 2 : ‫د ا ة‬A ‫د‬-‫* ) ∆ ( ا ا‬% -3 2 ‫ ( ان‬D ) ‫ * ان ) ∆ ( و‬,-& -‫أ‬

( AB ) ‫ ( و‬D ) ‫ ل‬7‫ ا‬9<1‫ د ا‬-‫ب‬

@ @ @ @ @ @ @ @

 6 : ‫ا ا ا‬ f b ‫ د‬f (2) = 3 _-A +` ‫ دا‬f -1 g ‫( ' اا اد‬d ) X " (O , I , J ) -2 a ‫ن‬+5 F ‫ و‬E ‫و‬ ‫ ؟‬+` g '‫( ه‬a g ( −2 ) $‫( ا‬b

@

;A‫ا‬1N B" g ‫ا‬A

@ @ @ @ @ @ @ @ @

3 a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫( د اد ا‬c 2 (d ) ‫ د‬-& ‫دون‬

O !‫ ا‬E ‫ل‬1-& ‫زا ا‬VA F ‫رة‬1b F ′ \)5‫أ‬-3 f " 57‫زا ه ا' ا‬VA (d ) ‫رة‬1b ‫* ان‬A-4

@ @

@ @òíìè§a@òb×þa

 3 : ‫ا ا‬ ‫ [ و‬HE ] 9+‫ت ا‬d L ‫ و‬K ‫ و‬J ‫ و‬I ^‫ ا‬. ABCD 9A‫ ا‬P‫ آ‬S ‫ و‬AB = 8cm _-A $% ABCDEFGH .‫ا‬1‫"! ا‬# [GH ] ‫ [ و‬FG ] ‫ [ و‬EF ] IJ $‫ ا‬-1 SIJKL ‫م‬4‫ ا‬/ $‫ ا‬-2

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

 3 : ‫ا ا )دس‬ 9‫ ود‬. ‫د‬# B ‫ دي وا و‬Q‫ح ا‬7 'A 31 t"7 ‫ اه‬9‫ د‬. CA4‫ آ‬rA / * ‫ن‬b ‫ى‬s‫ا‬ ‫د‬# rA ` ‫ د* و‬Q‫* ا‬7 'A ‫ دره‬57 `l‫ا‬ rA ‫د ا‬# < ‫ اد‬rA ‫د ا‬# ‫ن‬1% _-A /‫ا ا‬W‫ * ه‬rA ‫اء‬s ; o7"3 ‫ دره و‬100 ;+#‫أ‬ ‫ د‬QE‫ا‬ ‫اؤه ؟‬s *% ‫ ا‬rA ‫ ! * ا‬Ql‫ اد ا‬1‫ ه‬

@ @ 9


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @

åya@i@ñ†Ša‹“Ûa@l‹ÌÛa@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

04@áÓŠ@æbznßüa@ @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@

@ @2010@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

100

50

20

2 : ‫ا اول‬ : ‫' `ي‬# ‫ا‬W"& 50 ‫ول ا ' د ه‬/‫ا‬ 10 5 (‫ره‬A ‫ة ) ار اه‬P‫ا‬

@

06

09

12

13

@ @

10

@

C V‫@ ا"" ا‬W‫ال ه‬1 ‫ د‬-1 +D1‫ ا ا‬$‫ ا‬-2 ""‫@ ا‬W4 A-‫ ال ا‬$‫ ا‬-3 5: ‫ا ا‬ 3x -1 = 0 ‫ ( و‬E 1 ) : x - 3 = 0 :*‫ ' اد‬-‫ أ‬-1

@ @ @ @ @ @ @ @

(E2 ) :

( x - 3 )(

(E )

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)

3x -1 = 3x 2 − 4x + 3 : ‫ ان‬,-& ‫ب‬

: 3x 2 − 4x + 3 = 0 : ‫] " اد‬D‫ا‬-‫ج‬

(I )

@ @

U -‫ا‬

:

x -1 2x + 3 x − ≤ :-N‫ ' اا‬-2 2 2 6

 x − 2 y = −1 y1‫ ا‬+A ( S 1 ) X‫ أ ' ا‬-3 2x + 3 y = 12 2x + y = 1 +‫ ا‬dz‫ ا‬+A ( S 2 ) X‫' ا‬-‫ب‬ (S 2 ) :  3x − 4 y = 7

(S 1 ) : 

6: ‫ا ا‬ 1   −1  D ( −2, 2 ) ‫ و‬C  , 2  ‫ و‬J ( 0,1) ‫ و‬B ( 2,0 ) ‫ و‬A  ,0  ^‫ ا‬75 (O , I , J ) X " ‫ب‬1 ‫ى‬1‫ا‬ 2   2  ABCD #A‫ ا‬73 *d" *+A ‫د‬-5 ‫ أن‬5

:+ ‫ او‬,- ‫ا‬ 4/‫زا ذات ا‬VA C ‫رة‬1b ‫ ه‬D ‫* أن‬A -1 BC ‫ و‬AB *‫ ا‬$‫ ا‬-2 (;A‫ا‬1N '"#) ABCD #A‫ ا‬73 ]D‫ ا‬-3 : , ‫ ا‬,- ‫ا‬ y = 2x + 1 :‫ ( ه‬AC ) " ‫* أن اد ا ة‬A (1 BA

1 y = − x + 1 :‫ ( ه‬BD ) " ‫* أن اد ا ة‬A (2 2 ‫ ( ان‬BD ) ‫ ( و‬AC ) ‫] أن‬D‫( ا‬3

( BD ) ‫ ( و‬AC ) *" & J ( 0,1) ‫ * أن‬,-&

@

@ @ 10

(4


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @

2010@ìîãìí@Z@ñŠë†

@ @ @ @ @ @ @ @ @

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€¾a

@ @òíìè§a@òb×þa

åya@i@ñ†Ša‹“Ûa@l‹ÌÛa

‫ ا‬pd5 4 [ BD ] ‫ [ و‬AC ] *+‫* أن ا‬A -(5 (;A‫ا‬1N '"#) ABCD #A‫ ا‬73 ]D‫ ا‬-(6 4 : ‫ا ا ا‬ g (x ) = x + 2 : x '% _-A g d‫ و اا ا‬f (2) = 4 :_-A f +‫ اا ا‬75 h (3) = 3 ‫ و‬h (4) − h (2) = −2 : x '% _-A h d‫و اا ا‬ f (x ) = 2x : x '% ‫* أن‬A-‫ أ‬-1 h (x ) = −x + 6 : x '% ‫* أن‬A-‫ب‬

@

‫ ت‬B (d 3 ) ‫( و‬d 2 ) ‫( و‬d1 ) -2 (O , I , J ) X‫ ا" ا ا‬ ( '%)‫ ا‬X5‫) ا‬ ‫' دا‬% ‫@ ات د‬W‫* ه‬A * ‫ي‬W‫ ا ا‬h ‫ و‬g ‫ و‬f ‫* اوال‬ 57‫ ا‬4"& 1‫ه‬ (;A‫ا‬1N B" ) : _-A a ‫ اد‬57 ‫ د‬-3 . ;A‫ا‬1N '"# f ( a ) = g (a ) = h (a )

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

. 3 : ‫ا ا‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

SA = SB = SC = 6cm _-A SABC ‫ ه‬75 ‫او‬P‫ ا‬CQ ‫ و "ت‬SBC SAB ‫ و‬SAB aN‫و‬l‫و ا‬ ('%)‫ ا‬X5‫ ) ا‬S 36cm 3 1‫ ه‬SABC ‫م‬4‫ ا‬/ ‫ أن‬,-& -1 ‫ع‬B<l‫ وي ا‬ABC _"‫* أن ا‬A -2 6 2 a"< ‫ل‬13 [ BC ] 9"J‫ ا‬H *% -3

AH = 3 6 ‫* {ن‬A -‫أ‬

@ @

ABC _"‫] ا‬D‫ ا‬-‫ب‬ ( ABC ) ‫ى‬1‫ * ا‬+5 K *% -4

@

SABC ‫م‬4" ‫ع‬d&‫ ار‬SK _-A SK $‫ا‬

@ @ @ @ @

*****************************************************************

@ @ @

@ @ 11


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

ñ‡jÇ@òÛb׆@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

@ @

@ @1 @ @ @2 @

05@áÓŠ@æbznßüa@ @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa @ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @

@ @2009@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa 3 : ‫ا اول‬

@ @

2x + 5 y = 130 :X‫ ' ا‬-‫ أ‬-1  x + y = 35

@ @

. *‫ ا}` * | دره‬y7‫ دراه و ا‬5 | * 4JA 5 +Q 35 - $N -‫ب‬ ‫ دره‬130 1‫ ه‬- $N ‫ي‬W‫ ا‬t"7‫" أن ا‬# , | '‫ ا * آ‬9+‫د ا‬# ‫د‬

@ @

‫"! رج‬# 41" ' ‫و‬

@ @

2 x + 4 ≤ 2x : -N‫ ' اا‬-2 3

5,5: ‫ا ا‬ I (1; 2 ) +‫ * ا‬57‫ ا‬4"& ‫ ا‬f +‫ اا ا‬N‫ او‬-‫ أ‬-1 g ( −6 ) = 0 ‫ و‬g ( 0 ) = 4 ‫" أن‬# g dz‫ اا ا‬N‫او‬-‫ب‬

@ @ @ @

g (x ) =

@ @ @

2 x + 4 ‫ و‬f ( x ) = 2x " A *‫ ا‬g ‫ و‬f *‫ اا‬75 -2 3 g ( 3) ‫ و‬f ( 2 ) $‫ ا‬-‫أ‬

‫ ؟‬g ‫ا‬A 5 ‫ ه‬a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ اد ا‬1‫ ه‬.

@

2 x + 4 = 5 ‫ ' اد‬-‫ب‬ 3

@

X‫ ا" ا ا‬pd5 g ‫ و‬f *‫* "ا‬57‫)\ ا"* ا‬5‫ أ‬-‫ أ‬-3 'bE‫ر ا‬1- 9 g ‫ "ا‬57‫ ا' ا‬93& +5 ‫ل‬1 ‫د أ‬-‫ب‬

@

2 x + 4 = 2x ‫' اد‬-‫ أ‬-4 3

@ @ @

18

@

16

@ @

12 10

@

6

@

2

@

8

@

4

@

2: ‫ا ا‬ a75N '%)‫ ا"" ا" ا‬75 -1 @g &‫ك ا‬-& Q‫ول ا رو‬/‫' ا‬5‫( ا‬a

14

@

@

‫ ؟‬g ‫ و‬f *‫* "ا‬57‫ ا"* ا‬93& +5 ‫ ه‬-‫ب‬

[80;100[ [60;80[ [ 40;60[ [ 20; 40[ [0; 20[ 16

0 20

40

60

80

10

 ‫ا‬ 4 U -‫ا‬

‫@ ا"" ؟‬W‫ال ه‬1 1‫( ه‬b

 " ‫ ااآ‬U -‫( د ا‬c ""‫@ ا‬4 A-‫ ال ا‬$‫ ا‬-2 +D1‫ي ا ا‬1- ‫ي‬W‫ د ا ا‬-3

100

@ @ @

@ @ 12


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @

2009@ìîãìí@Z@ñŠë†

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

ñ‡jÇ@òÛb׆

 2,5 : ‫ا ا ا‬ I !‫ إ‬A +‫ل ا‬1-& ‫زا ا‬V‫ا‬T 5 [ BC ] +‫ * ا‬+5 I ‫ و‬A +‫او ا‬P‫ ا‬CQ _" ABC T ‫زا‬VA C ‫ و‬B *+‫ر& ا‬1b C ′ ‫ و‬B ′ \)5‫ أ‬-1 ‫ ؟‬T ‫زا‬VA ABC _"‫رة ا‬1b ‫ ه‬-‫ أ‬-2 ˆ ′ ‫او‬P‫س ا‬Q ]D‫ا‬-‫ب‬ B ′IC

@ @ @ @ @

(

@ @ @

AM ‫ و‬OA *‫ ا‬$‫ا‬-‫ أ‬-2

. ‫ ( ان‬AB ) ‫( و‬OA ) *‫* أن ا‬A-‫ج‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)

 CM 4/‫ و إا ا‬OA 4/‫د إا ا‬-‫ب‬ 1 y = x ‫( ه‬OA ) " ‫* أن اد ا ة‬A -‫ أ‬-3 3 y = −3x + 10 ‫ ( ه‬AB ) " ‫* أن اد ا ة‬A-‫ب‬

@ @

)

[ AB ] +‫ه ا‬M +‫ {ن ا‬,-&-‫ب‬

@ @

(

 4 : ‫ا ا‬

 M ( 2; 4 ) ‫ و‬C ( −1;3) ‫ و‬B (1;7 ) ‫ و‬A ( 3;1) ^‫ ا‬75 , O , i , j X " !‫ب إ‬1 ‫ى‬1‫ا‬  O , i , j "‫ ا‬M‫ و‬C‫ و‬B‫ و‬A ^‫ ' ا‬-‫ أ‬-1

@ @

@ @òíìè§a@òb×þa

 3 : ‫ا ا )دس‬ a $% ABCDA ′B ′C ′D ′ a75N '%)‫ ا‬ [ BC ] ‫ [ و‬AB ] *+‫ ا‬d J ‫ و‬I ‫ و‬6cm +‫ ه " ا‬S _-A SA ′B ′C ′D ′ ‫م‬4‫* ا‬% B +" 7A B ′ SB ′ = 12cm ‫ أن‬,-&-‫ أ‬-1 SA ′ $‫ا‬-‫ب‬ [SA ′] ‫ ه‬I +‫* ان ا‬A-‫ج‬ ABCDA ′B ′C ′D ′ $%‫ ا‬/ $‫ا‬-‫ أ‬-2 72cm 3 1‫ ه‬SA ′B ′C ′ ‫م‬4‫ ا‬/ ‫* ان‬A -‫ب‬ ‫م‬4" &1‫ ه‬SIBJ ‫م‬4‫ ان ا‬75 -3 SA ′B ′C ′

@

 ‫ ا‬75 ‫د‬-‫أ‬ SIBJ ‫م‬4‫ ا‬/ ]D‫ا‬-‫ب‬

@ @ @ @ @ @ @

*****************************************************************

@ @

@ @ 13


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

ñ‡uë@@òîÓ‹“Ûa@òè§a@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

06@áÓŠ@æbznßüa@ @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2009@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa 5 : ‫ا اول‬ 7x + 5 = 3x + 2 : ‫ ' اد‬-1 2 A = ( 3x + 8 ) − 16 ‫ ا‬7‫' ا‬# -‫ أ‬-2

@ @ @

( 3x

@

+ 8 ) = 16 : ‫] " اد‬D‫ا‬-‫ب‬ 2

@

3x + 5 ≤ 2 ( x + 3) : -N‫ ' اا‬-3

@

6 x + 7 y = 8 :X‫ ا‬7N ' -4  3x + 2 y = 1

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

2: ‫ا ا‬ ‫ى‬1‫ "_ ا‬ABC  AD = AB + AC _-A D +‫)\ ا‬5‫ ا‬-1 A !‫ ا‬B ‫ل‬1-& ‫زا ا‬EA C +‫رة ا‬1b E +‫)\ ا‬5‫ ا‬-2 ( AE ) ‫ازي ا‬1 ( BC ) ‫* ان ا‬A -‫ أ‬-3 ;A‫ا‬1N '"# AB ‫ ا‬EA DE ‫ ا‬$‫ا‬-‫ب‬ 4: ‫ا ا‬  O , i , j X " ‫ب‬1 ‫ى‬1‫ا‬

(

)

B ( −4;3) ‫ و‬J ( 0;1) *+‫ و ا‬y = 2x + 6 a‫ي د‬W‫ ( ا‬D ) ‫ ا‬75

[JB ] +‫ ا‬

E +‫ د زوج اا ا‬-1

1 y = − x + 1 ‫ ( ه‬JB ) " ‫* ان اد ا ة‬A -2 2 ‫ ( ان‬D ) ‫ ( و‬JB ) ‫ ان‬,-& -‫ أ‬-3

[JB ] +‫^ ا‬D‫ ( وا‬D ) ‫* ان ا‬A-‫ب‬

@

 4 : ‫ا ا ا‬ f dz& ‫ ا‬57‫ ا' ا‬a75N '%)‫' ا‬

@ @

(

)

 O , i , j "

@ @

f ( 2 ) ‫ و‬f ( 0 ) 57 ‫ د‬-‫ أ‬-1 f ( a ) = 1 _-A a ‫ اد‬57 ‫د‬-‫ب‬

@ @

f ( x ) = −x + 2 ‫ ه‬f ‫ اا‬b ‫* ان‬A-‫ج‬ g ( x ) = 2x ‫ ا ب‬+‫ ا‬g ‫ اا‬75 -2 g ‫; ' اا‬Q‫' ور‬# a75N '%)‫' ا‬5‫ ا‬-‫أ‬  O , i , j "‫ ا‬pd5 

@ @ @

(

@ @

)

f ( x ) = g ( x ) ‫ اد‬57 ' -‫ب‬

@ @ 14


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @

2009@ìîãìí@Z@ñŠë†

@ @ @

@ @òíìè§a@òb×þa

ñ‡uë@@òîÓ‹“Ûa@òè§a

 2 : ‫ا ا‬ "A 30 ‫ل‬B` ‫ة ام‬% , ‫ف‬3 * "/‫هاف ا‬E‫ د ا‬d)‫ول ا آ‬/‫ ا‬+ 4 3 2 1 0 ‫هاف‬E‫د ا‬# 2 11 5 ‫ت‬BA‫د ا‬# 2x x x = 4 ‫ ان‬,-& -1 ""‫@ ا‬W4 A-‫ ال ا‬$‫ ا‬-2 ""‫@ ا‬W4 +D1‫ ا ا‬$‫ ا‬-3 3 : ‫ا ا )دس‬ !"d‫ة ا‬C‫ اا‬P‫ آ‬O ′ ‫ة ا" و‬C‫ اا‬P‫ آ‬O ‫ و‬h = 10cm 4#d&‫ و ار‬AB = 2cm ‫ه‬+Q CQ 5‫ا‬1+D‫' ا‬%)‫' ا‬ 5‫ا‬1+DE‫ ا‬/V $‫ ا‬-‫ ا‬-1 AO ′ ‫ ا‬$‫ا‬-‫ب‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

V ′=

@ @

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

2 @ @2

A

O

V : _-AV ′ 4/ ‫ و‬h ‫ع‬d&‫ر‬E‫ ا‬pd5 4 5‫ا‬1+D‫ة ا‬#Q ‫ع‬s ‫ د‬-2 4

B

@ @ @ @ @ @ @ @

O′

@ @ @ @

*****************************************************************

@

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

07áÓŠ@æbznßüa@ @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa @ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2009@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

3.5 : ‫ا اول‬ 3 ( 5x − 2 ) − 2 = 7 x : ‫ ' اد‬-1 12x + 5 ≥ 8x − 5 : -N‫ ' اا‬-2

@ @ @

x + y = 1 :X‫ ا‬7N ' -3  3x − 2 y = 8

@ @ @

@ @ 15


‫‪@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a‬‬

‫‪@ @òíìè§a@òb×þa‬‬

‫‪Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a‬‬

‫Ž‪òÇŠ†@òŽbß@‘ì‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪@ @2‬‬

‫†‪2009@ìîãìí@Z@ñŠë‬‬

‫@‬

‫‪10‬‬

‫ا "! ‬

‫‪15‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫& ‪ %‬ا ‪$‬ة‬

‫‪30‬‬

‫‪25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ * ,-& -3‬أن ل هت ا‪ WB‬ه‪28 1‬‬ ‫ا ا ‪4:‬‬ ‫‪ 75 -1‬اا ا‪ f d‬ا ‪  A‬ا ‪f (x ) = 3x + 4 :‬‬ ‫أ‪ -‬ا‪f (0) : $‬‬ ‫ب‪ -‬د اد ا‪ -‬ا‪W‬ي ‪1b‬ر&‪A a‬ا ‪ f‬ه ‪1‬‬ ‫ت‪ -‬ا‪ \)5‬ا' ا‪" ( ∆ ) 57‬ا ‪X " f‬‬ ‫‪ g *% -2‬اا ا‪ +‬ا "‪ 4‬ا‪1 ( D ) 57‬ازي ) ∆ (‬ ‫أ‪ -‬ا‪ pd5 ( D ) \)5‬ا" ا‪,A‬‬ ‫ب‪ -‬د ‪g b‬‬ ‫ا ا ا ‪ 6 :‬‬ ‫ ‬ ‫ ا‪1‬ى ا‪1‬ب " ‪ 75 O , i , j X‬ا‪ A ( 2, 2 ) *+‬و )‪B ( −1,3‬‬

‫(‬

‫‪−1‬‬ ‫و ا ) ∆ ( ا‪W‬ي د‪x + 3 a‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬ه' ‪ r-b‬ان ا‪ & A +‬ا! ا ) ∆ ( ؟‬ ‫‬ ‫‪ -2‬د زوج اا ا‪ AB 4/‬ا‪ $‬ا ‪AB‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬ا‪ A \)5‬و ‪ B‬و ) ∆ ( " ‪O , i , j‬‬ ‫= ‪y‬‬

‫)‬

‫(‬

‫‪ -4‬د اد ا ة " ) ‪ ( D‬ا‪1‬دي ‪ ( ∆ ) !"#‬و ار * ‪B‬‬ ‫‪ 75 -5‬ا‪V‬زا ‪ T‬ا &‪1-‬ل ‪ O‬إ! ‪B‬‬ ‫أ‪ -‬د زو‪ N‬إا ا‪1b C +‬رة ‪VA A‬زا ‪T‬‬ ‫ب‪ -‬أ‪1b \)5‬رة ) ∆ ( ‪VA‬زا ‪T‬‬

‫ا ا ‪ 3 :‬‬ ‫‪ (C 1 ) -1‬ا‪1+D‬ا‪ 6m 4&#Q +Q 5‬و ار&‪9m 4#d‬‬ ‫ا‪ / $‬ا‪1+DE‬ا‪π = 3,14 W`z5 2 7A (C 1 ) 7%& (C ) 5‬‬ ‫‪1 ABCDEFGH -2‬ازي ا‪B+‬ت ‪ 9A ABCD a&#Q‬وار&‪h = AE a#d‬‬ ‫أ‪d5 -‬ض أن ‪ AB = 15m‬و ‪ h = 10m‬ا‪AG $‬‬ ‫ب‪d5 -‬ض ا}ن أن ‪ AB = 15m‬و ‪1" ‚ h‬م و أن ‪1‬ازي ا‪B+‬ت "‪1‬ء ‪'CA‬‬ ‫د اآ‪# 7‬د ‪1%& % h Q r-b‬ن ا‪1+DE‬ا‪ (C ) 5‬آ ‪1E‬اء ه‪W‬ا ا‪.'C‬‬ ‫ا ا )دس ‪ 1.5 :‬‬ ‫&‪ o"b1‬إى دور ا‪A $+‬د * ا‪1d $%‬ق ‪#‬د ا‪ 7"+‬ب ‪ 150‬آ‪ A‬و ‪ ' - %‬آ' ‪ 5 !"# $3‬آ‪ $‬و‪$N‬‬ ‫‪s‬اء ‪ 10‬آ‪ $‬إ<‬ ‫د ‪#‬د ا‪ $%‬و ا‪7"+‬‬ ‫‪16‬‬

‫@‬ ‫@‬

‫ا ا ‪2:‬‬ ‫' ا‪7‬ن ‪1& a75N‬ز‪ 9‬هت &‪ WB‬ا ا‪Ql‬م ‪#‬ة‬ ‫ز' ‪s 4‬اء ا‪l‬دوات ار‪D‬‬ ‫‪ -1‬د ‪1‬ال ه‪ @W‬ا"" ا‪C V‬‬ ‫‪ -2‬ا‪ '5‬و ا& "\ ا‪/‬ول ا ‪:‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اه ب ‪dh‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪#‬د ا‪WB‬‬

‫)‬

‫@‬

‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫@‬

‫@‬ ‫@‬


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2008@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa 3.5 : ‫ا اول‬ : ‫) ا‬%‫ ا‬$ ‫ره‬#‫زع أ‬1& ‫ا‬1J# 25 ‫دي‬5 J

@

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@

@

@ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

@

@

08áÓŠ@æbznßüa@

15 6

14 5

13 12 11 10 (‫ات‬1A) ‫ة‬P‫ا‬ 4 5 3 2 (‫ء‬J#l‫د ا‬#) U -‫ا‬ C V‫@ ا"" ا‬W4 +D1‫ د ا ا‬-1 C V‫@ ا"" ا‬W4 A-‫ ال ا‬$‫ ا‬-2 D 13 ‫ * أو وي‬7‫ه اآ‬# *W‫ء ا‬J#l‫د ا‬# ‫ د‬-3 2: ‫ا ا‬

3 g (x ) = −3x + 9 ‫ و‬f (x ) = x _-A g ‫ و‬f *‫ اا* اد‬75 2 g (2) ‫ و‬f (2) $‫ ا‬-1 5 ‫ &وي‬g ‫ا‬A a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ د اد ا‬-2 g ‫ و ا ا' "ا‬f ‫ ا" ا ا' "ا‬pd5 D‫ ار‬-3

4: ‫ا ا‬

@

x + y = 4 : X‫ ' ا‬-1  3x + 5 y = 10

@ @

4x 2 − 9 = 0 : ‫ ' اد‬-2

@ @ @ @ @ @ @ @ @

(

 6 : ‫ا ا ا‬

)

 C ( 2, 2 ) ‫ و‬B (1, −2 ) ‫ و‬A ( −2,1) ^‫ ا‬75 O , i , j X " ‫ب‬1‫ى ا‬1‫ ا‬

C‫ و‬B‫ و‬A ^‫)\ ا‬5‫ا‬ AC ‫ ا‬$‫ا‬ [ AB ] +‫ ا‬E +‫د اا ا‬ y = − x − 1 ‫ ( ه‬AB ) " ‫ * ان اد ا ة‬,-5 -‫أ‬ [ AB ] ^D‫د اد ا ة " ) ∆ ( وا‬-‫ب‬ AB 4/‫ا‬

@

(

-1 -2 -3 -4

‫زا ذات‬EA D ‫رة‬1b C *% -5

)

 O , i , j "‫ ا‬pd5 D \)5‫ ا‬-‫أ‬

@ @

(CD ) " ‫ د اد ا ة‬-‫ب‬

@

 3 : ‫ا ا‬

@

AB = 6cm _-A $% ABCDEFGH HB $‫ ا‬-1 HABD ‫م‬4‫ ا‬/ $‫ ا‬-2

@ @ @

@ @ 17


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a @ @òíìè§a@òb×þa 2 òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ @ @2 [ HB ] 9+ I * ‫ ( و ار‬ABD ) ‫ى‬1" ‫ازي‬1‫ى ا‬1‫ ا‬HI = 2cm _-A [ HD ] +‫ * ا‬+5 I *% -3 K [ HA ] +‫ ا‬9+ ‫ و‬J 2009@ìîãìí@Z@ñŠë†

IJK _"‫ ا‬$‫ا‬

@ @ @ @ @ @ @

@

 1.5 : ‫ا ا )دس‬ . ‫ دره‬285 t"7& ‫ا اض‬W4 1‫ ا‬NV‫ أن ا ر ا‬4 *7 , 97" ‫ة‬N P ‫ت‬E{ ‫ض‬# ‫آ‬s ‫ي‬1& ‫ أم‬7D ‫ل‬B` ‫ت‬7‫د ( * ا‬# 'Q‫! ) ا‬5‫د‬l‫ ا‬-‫ ا‬1‫ ه‬, { '‫* آ‬# ‫ دره‬40 rA‫ ر‬,-& & ‫ أن ا)آ‬o"# ‫إذا‬ ‫ ؟‬-A ‫ا اض‬W‫ن ه‬1% %

@

*****************************************************************

@ @ @ @ @ @

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ @ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

: ‫ا اول‬ 3x + 1 = 2 − x : ‫ ' اد‬-1 6x − 1 ≤ 2x − 5 : -N‫ ' اا‬-2

@

x + y = 15 : 7N ' -3  2x + y = 21

@

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß

@ @2007@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

@

@ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@

@

09áÓŠ@æbznßüa@

: ‫ا ا‬ : C ‫) ا "" إ‬%‫' ا‬ 50 30 25 20 10 ‫ة‬P‫ ا‬Q 3 7 5 4 6 U -‫ا‬ . C V‫@ ا"" ا‬4 +D1‫ال و ا ا‬1 ‫ د‬-1 .C V‫@ ا"" ا‬W4 A-‫ ال ا‬$‫ ا‬-2 : ‫ا ا‬ : a‫ي د‬W‫ و ا ) ∆ ( ا‬B ( 4, 0 ) ‫ و‬A ( 2, −1) *+‫ ا‬75 X (O , I , J ) " ‫ب‬1 ‫ى‬1‫ا‬

( ∆ ) ‫& إ! ا‬

@ @ 18

y = −2x + 3

B '‫ & إ! ا ) ∆ ( ؟ ه‬A '‫ ه‬-‫ أ‬-1


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @

2007@ìîãìí@Z@ñŠë†

@ @

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ

[ AB ] +‫د إا ا‬-‫ب‬

@ @

AB ‫ ا‬$‫ا‬-‫ج‬

@

( AB ) " ‫د اد ا ة‬-‫ أ‬-2 .‫ ( و ) ∆ ( ان‬AB ) *‫* أن ا‬A-‫ب‬

@ @

: ‫ا ا ا‬ f (2) = 1 _-A +` ‫ دا‬f .I (O , I , J ) X " f ‫ "ا‬57‫)\ ا' ا‬5‫ أ‬-1 f ‫ اا‬b ‫ د‬-2

@ @ @ @ @

1 g (x ) = x − 2 :  A d‫ اا ا‬g *% .II 2 −1‫ ه‬g ‫ا‬A a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ د اد ا‬-1 (O , I , J ) "‫ ا‬pd5 g ‫ ) ∆ ( "ا‬57‫)\ ا' ا‬5‫ أ‬-2

@ @ @

A ( 2, −1) +‫ إ! ا‬O "‫' ا‬b‫ل أ‬1-& ‫زا ا‬V‫ ا‬75 -3

@ @

( ∆ ) !‫زا & إ‬V‫@ ا‬W4A

@

SH = 8cm ‫ و‬AB = 6cm _-A SH a#d&‫ وار‬9A ABCD a&#Q ‫ هم‬SABCD [SH ] I *% ‫و‬

@ @

( P ) / !"# ' -5 ‫ و‬SABCD ‫م‬4‫ * ا‬IABCD ‫م‬4‫' ا‬P5 ( P ) /‫ ا‬/ $‫ ا‬-1

@ @ @

48000 cm 3 /‫ ا‬a/ "b‫ أ‬/

@ @ @ @ @ @@

@1 @ @ @2 @ @ @

ñ‡jÇ@òÛb׆@Z@òíìè§a@òb×þa @ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ @ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß

5 : ‫ا اول‬ 2x 5 3 − = x − : *‫ ' اد* ا‬-1 3 6 2 2 − 3x > x + 7 : -N‫ ' اا‬-2 3x + 5 y = 72  : ‫ ا‬X‫ ' ا‬-3 x + y = 20

@ @ @

@ @

@ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @2007@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

@

10áÓŠ@æbznßüa@

@ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@

@

1 7A & ( P ) /‫* أن ا‬A -2 10

****************************************************************

@

@

B ( 2,1) +‫رة ا‬1b ‫* أن‬A

: ‫ا ا‬

@

@

@ @òíìè§a@òb×þa

‫ا‬W‫رة ه‬P ‫ا‬C‫ زا‬20 * ‫ن‬1% ‫ج‬1 ‫ أدى‬. ‫ر‬7%" ‫ دراه‬5 ‫ل و‬d3g ‫ دراه‬3 1‫ زرة ا ا ه‬$N‫وا‬ . ‫ر‬1‫آ‬W‫ج ا‬1d‫ر ا‬7%‫د ا‬# ‫ل و‬d3l‫د ا‬# 1‫ ه‬. -‫رة ا‬P ‫ دره‬72 t"7 ‫اض‬ 19


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @

2007@ìîãìí@Z@ñŠë†

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

ñ‡jÇ@òÛb׆

@

5 : ‫ا ا‬ f ( 2) = 3 : _-A +` ‫ دا‬f *% -1 f ‫( د ' اا‬a f ( −3) $‫( ا‬b

@ @ @ @

−3 a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫( د اد ا‬c 5 g ( x ) = 2x + 3 _-A g d‫ اا ا‬75 -2

@

f ‫ا‬A

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

g ( 0) ‫ و‬g ( −1) $‫( ا‬a

. (O , I , J ) X ‫ " و‬g ‫ "ا‬57‫)\ ا' ا‬5‫( أ‬b 5 :  ‫ا ا‬ : ‫ول ا‬/‫ ا‬,‫ره و‬#‫ أ‬$ *#‫ز‬1 3 25 7" ‫دي‬5 J 17 16 15 14 13 12 (aD) ‫ا‬ 4 8 1 7 3 2 U -‫ا‬ ‫ ااآ‬U -‫ا‬

@

‫ال ؟‬1‫ول و د ا‬/‫( ا& ا‬1 ‫* ؟‬3" ^D1‫ ا ا‬1‫( ه‬2 . +D1‫ ا ا‬$‫( ا‬3 5 : ‫ا ا ا‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ðìè§a@òb×þa

( D ′) : y =

−1 x ‫ ( و‬D ) : y = 3x −1 *‫( ا‬O , I , J ) X ‫ " و‬75 3 ‫ ( ان‬D ′) ‫ ( و‬D ) ‫* أن‬A -1

. A ( 2, −2) +‫ ( و ار * ا‬D ) " ‫ازي‬1‫ د اد ا ة " ) ∆ ( ا‬-2 5 : ‫ا ا‬ [ EG ] ‫ره‬+Q‫( ا ا أ‬C ) ‫ة‬C‫اا‬G ( −2, −3) ;; F ( 2,5) ;; E ( 6;3) ^‫( ا‬O , I , J ) X ‫ " و‬75 E ;; F ;; G ^‫ ' ا‬-1 (C ) ‫ة‬C‫ اا‬P‫ آ‬+‫ ا‬H ‫ د إا‬-2 (C ) ‫ة‬C‫ع اا‬s $‫ ا‬-3 T ‫زا‬VA (C ) ‫ة‬C‫رة اا‬1b (C ′) ‫ و‬F !‫ إ‬E ‫ل‬1-& ‫ا‬T ‫زا‬V‫ ا‬75 -4 (C ′) ‫ع‬s ‫ د‬-‫أ‬ .4|)5‫( أ‬C ′) P‫ آ‬H ′ ‫ د إا‬-‫ب‬ 5 : ‫ا ا )دس‬ BF = 3cm ;; A B = 4cm ‫ و‬9A ABCD _-A ‫ت‬B+ ‫ازي‬1 ABCDEFGH CH $‫ ا‬-‫ أ‬-1 HABCD ‫م‬4‫ ا‬/ $‫ا‬-‫ب‬ 2 48cm ‫ &وي‬A ′B ′C ′D ′ 9A‫_ ا‬-A HABCD ‫م‬4" 7%& 1‫ ه‬HA ′B ′C ′D ′ -2 k 7%‫ ' ا‬$‫ا‬

@

@ @ 20


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

Œì¨a@oÐîãbm@”×a‹ß@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2007@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

5 : ‫ا اول‬ 3 ( x − 2) + 5x = 10 : *‫ ' اد* ا‬-1 4x + 7 < 2x − 5 : -N‫ ' اا‬-2

@ @ @

x + y = 14  : ‫ ا‬X‫ ' ا‬- a -3 x + 4 y = 32

@ @ @ @ @ @

‫ ‚ام‬500 b * ‫ ‚ام و‬125 b * $"# ‫‚ات * ا)ي‬1"‫ آ‬4 N& ‫ – وزع‬b . b '‫ آ‬$"# ‫د‬# ‫د‬- 14 1‫ ه‬$"‫د ا‬# ‫ أن‬o"# ‫إذا‬ ‫ ن‬4 : ‫ا ا‬  B ( 5, 0 ) ‫ و‬A (1, 2 ) *+‫ ا‬75 O , i , j X " ‫ب‬1‫ى ا‬1‫ ا‬

(

@ @ @ @ @ @ @ @

11áÓŠ@æbznßüa@

)

(1

( AB ) " ‫( د اد ا ة‬a

y = 2x ‫( ه‬OA ) " ‫ * ان اد ا ة‬,-& (b

‫( ان‬OA ) ‫ ( و‬AB ) ‫] ان‬D‫( ا‬c (OA ) ‫ ( و‬AB ) *‫ و ا‬B ‫ و‬A *+‫)\ ا‬5‫( ا‬2 [ BC ] +‫ ا‬A ‫ن‬1%& _-A C +‫( د اا ا‬3 ‫ ن‬4:  ‫ا ا‬

@

d‫ "ا ا‬57‫ ا' ا‬1‫ ( ه‬D ) , a75N '%)‫ ا‬ g +‫ "ا ا‬57‫ ا' ا‬1‫ ( ه‬D ′ ) ‫ و‬f a75N 57‫' ا‬7‫ل ا‬DA -1 f ( 0 ) ‫ و‬f ( −2 ) ‫( د‬a g ( −1) ‫ و‬f ( −1) ‫رن‬Q (b x ‫د‬# '% f ( x ) ‫ د‬-2 : ‫ول ا‬/‫ ا& ا‬-3

@ @ @ @ @ @ @ @ @

x g (x )

@ @ @ @ @ @ @

@ @ 21

−10

−4

3


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

2007@ìîãìí@Z@ñŠë†

2 @ @2

@ @òíìè§a@òb×þa

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

@@Œì¨a@oÐîãbm@”×a‹ß ‫ ن‬2 : ‫ا ا ا‬ I @P‫ع آ‬B<‫ازي أ‬1 ABCD AB 4/‫زا ذات ا‬VA D ‫رة‬1b ‫ د‬-1 A I 4/‫زا ذات ا‬VA ‫ا‬1‫"! ا‬# D ‫ و‬B &‫ر‬1b N ‫ و‬M \)5‫ أ‬-2 ^5 C ‫ و‬N ‫ و‬M ‫* أن‬A -3

‫ ن‬2 : ‫ا ا‬ . ‫ة‬1 ‫ادت ر" إ! ا‬#V‫ى ا‬V ‫ ا‬/"‫ ا‬oX5 . ‫ره‬#‫ أ‬$ "‫@ ا‬W‫ ا)رآ* ه‬WB" ‫ز‬1& + ‫ول ا‬/‫ا‬ 16 10 50

15 5

14 10

13 5 25

12 15

11 5

‫ات‬1A ‫ ا‬: ‫ة‬P‫ا‬ WB‫د ا‬# : U -‫ا‬ ‫ ااآ‬U -‫ا‬

""‫@ ا‬W‫ال ه‬1 ‫ د‬-1 ‫ول‬/‫ ا& "\ ا‬-2 "‫@ ا‬W‫ ا)رآ* ه‬WB‫ر ا‬#‫ ل أ‬$‫ ا‬-3 ‫ ن‬3 : ‫ا ا )دس‬ ) [ DC ] M *% ‫ و‬DH = 6cm ‫ و‬AD = 3cm ‫ و‬AB = 12cm _-A ‫ت‬B+‫ازي ا‬1 ABCDEFGH ('%)‫ ا‬X5‫ا‬ EA DM aN‫و‬l‫ ا‬#A‫ ر‬/ $‫ ا‬-1 A M ‫ ا‬$‫ ا‬-2 ME ‫ ا‬$‫ ا‬-3

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

*****************************************************************

@ @ 22


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

oÛýîÏbm@‘bäØß@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ @ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

5 : ‫ا اول‬ : *‫ ' اد* ا‬-1

x −1 x + 1 1 + = -‫أ‬ 3 4 2 1 x 2 − = 0 -‫ب‬ 4 −5x + 3 < 0 : -N‫ ' اا‬-2

@ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

. 5‫د ا ا‬# " ‫ول وي‬l‫د ا ا‬# . 45 4#1/ ‫ات‬%‫* * ا‬db !"# p‫ي آ‬1- -3 . b '‫د آات آ‬# ‫د‬ ‫ ن‬4 : ‫ا ا‬ ‫ي‬W‫ ( ا‬D ) ‫ و ا‬I ( 0;3) ‫ و‬C ( −1; 4) ‫ و‬B (1; 2 ) A ( 2;5) ^‫ ا‬75 X " ‫ب‬1‫ى ا‬1‫ ا‬ y = − x + 3 : ‫ ا ة ه‬a‫د‬ ( D ) !‫ & ا‬E A +‫ ( و ان ا‬D ) ‫ & ا! ا‬B ‫ * ان‬,-& -1 [ BC ] +‫ ا‬I ‫* ان‬A -2 *Q‫ وي ا‬ABC _"‫] ان ا‬D‫ و ا‬AC ‫ و‬AB *‫ ا‬$‫ ا‬-3 I * ‫ ( و ار‬D ) !"# ‫ذي‬1‫ اد ا ة " ) ∆ ( ا‬$‫ اآ‬-4 ‫ ن‬2 :  ‫ا ا‬ : ‫ول ا‬/A "‫ ا‬C E‫ ا"" ا‬75 20 16 12 8 4 ‫ة‬P‫ ا‬Q 6 5 4 3 2 ‫ ت‬-‫ا‬ .""‫@ ا‬W4 A-‫ ال ا‬$‫ ا‬-1 .""‫@ ا‬W4 +D1‫ ا ا‬$‫ ا‬-2 ‫ ن‬4 : ‫ا ا ا‬ f ( x ) = 3x − 5 : " A ‫ ا‬d‫* اا ا‬% -1 f d‫ "ا ا‬57‫ ا' ا‬X ‫)\ " و‬5‫ أ‬-‫أ‬ f d‫ "ا ا‬57‫ & إ! ا' ا‬P ( a; −1) +‫ن ا‬1%& _-A a ‫ اد‬Q ‫ د‬-‫ب‬ 4 1 g   = − : _-A +` ‫ دا‬g *% -2 3  3 . x EA g ( x ) ‫د‬

@ @ @ @ @ @

@ @

@ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß

@ @2007@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

@

@ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa

@ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@

@

12áÓŠ@æbznßüa@

‫ ن‬2 : ‫ا ا‬ B +‫ إ! ا‬A +‫ل ا‬1-& ‫ ا‬t ‫زا‬V‫ ا‬75 O +‫@ ا‬P‫ آ‬A ABCD *% '%)‫)\ ا‬5‫ أ‬-1 T ‫زا‬VA D +‫رة ا‬1b ‫ د‬-2 23


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

2007@ìîãìí@Z@ñŠë†

@

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

oÛýîÏbm@‘bäØß

@

T ‫زا‬VA O +‫رة ا‬1b E +‫* ا‬% -3 ‫ ( ان‬EC ) ‫ ( و‬EB ) *‫* أن ا‬A

@ @

‫ ن‬3 : ‫ا ا )دس‬ [ AB ] +‫ ا‬+‫ ا‬I ‫ و‬AB = 8cm _-A $% ABCDEFGH IC = 4 5 : ‫* أن‬A -‫ أ‬-1 IG = 12 : ‫* أن‬A-‫ب‬ DCGH 9A‫ ا‬P‫ آ‬S +‫* ا‬% -2 SABFE ‫م‬4‫ ا‬/ $‫ا‬

@ @ @ @ @ @ @

*****************************************************************

@

æb¾ìi@‘bÏ@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @ @ @ @ @

@ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa @ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2006@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

‫ ن‬3 : ‫ا اول‬ cm ‫ ب‬4&Q $ ‫م‬Ql‫ ا ا‬WB& 9‫ز‬1& ‫ول ا‬/‫' ا‬ 153 152 151 150 cm ‫ا ب‬ 5 6 7 2 WB‫د ا‬# ;A‫ا‬1N '"# ‫ ؟‬9‫ز‬1‫ا ا‬W‫ال ه‬1 1‫ ه‬-1 . 9‫ز‬1‫ا ا‬W4 +D1‫ د ا ا‬-2 . ‫ا ا‬W‫ ه‬WB& ‫ت‬Q ‫ ل‬$‫ ا‬-3 ‫ ن‬7 : ‫ا ا‬ ‫دان ن‬# y ‫ و‬x  2x − y − 1 = 0 : ‫ ا‬X‫ ا‬7N ' -1 3x − 2 y = 0

(S ) : 

@ @

13áÓŠ@æbznßüa@

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

@ @

@ @òíìè§a@òb×þa

*‫آر‬A * ‫ات وي‬+ ‫ث‬B * ‫ و‬, ‫ره وا‬A ‫آر‬A * ‫ق‬1d / *&+ * ‫„ ا {ن‬E -2 ‫آر وا‬A * y ‫ة واة و‬+ * x *% ‫ت‬+‫@ ا‬W‫* ه‬# 7& ( S ) X‫* أن ا‬A -‫أ‬ ‫آر‬7‫ة و * ا‬+‫] * ا‬D‫ ا‬-‫ب‬ 3 g ( x ) = x ‫ و‬f ( x ) = 2x − 1 _-A g +‫ و اا ا‬f d‫ اا ا‬75 -3 2 f ( 2 ) $‫ ا‬-‫أ‬

g ‫ و‬f *‫ اا‬X‫ ' " و‬-‫ب‬ ( S ) X‫ ا‬57 '-‫ج‬

@ @ @

@ @ 24


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

2006@ìîãìí@Z@ñŠë†

@ @ @ @

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

‫ ه‬a‫ي د‬W‫ ( ا‬D ) ‫ و ا‬B ( 2;1) A ( −1; −3)

@ @òíìè§a@òb×þa @æb¾ìi@@‘bÏ

(

)

‫ن‬4:

 ‫ا ا‬

 *+‫ ا‬75 O , i , j X " ‫ب‬1‫ى ا‬1‫ ا‬ x − 2y − 4 = 0 :

@

AB $‫ ا‬-‫ أ‬-1

@

[ AB ] +‫ ا‬E ‫د زوج اا‬-‫ب‬ ( D ) " ‫ اد ا ة‬N‫ او‬-‫ أ‬-2 ( D ) ‫ازي ل‬1‫ و ا‬A * ‫د اد ا ة " ) ∆ ( ار‬-‫ب‬ ;A‫ا‬1N '"# ‫ ( ان ؟‬D ) ‫ ( و‬L ) '‫ ه‬, y = 2 x − 3 a‫ي د‬W‫ ( ا ا‬L ) *%-‫ج‬

@ @ @ @ @

‫ ن‬3 : ‫ا ا ا‬ C !‫ إ‬B +‫ل ا‬1-& ‫زا ا‬V‫ه ا‬T ‫ و‬A ‫او‬P‫ ا‬CQ _" ABC T ‫زا‬VA A ‫رة‬1b D +‫)\ ا‬5‫ أ‬-1 T ‫زا‬VA C ‫رة‬1b ‫ ه‬E ‫* أن‬A . C ‫ ل‬7A B +‫ " ا‬E +‫ ا‬75 -2 . ‫ ( ان‬DE ) ‫( و‬CD ) *‫* أن ا‬A -3 ‫ ن‬3 : ‫ا ا‬ 9cm a ‫ل‬13 $% ABCDEFGH A H $‫ ا‬-1 121,5cm 3 : ‫ وي‬ACDH ‫م‬4‫ ا‬/ ‫* أن‬A- -2

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

1 AM = AH _ [ AH ] * +5 M *% -3 3 P ‫ و‬N *+‫ا ا‬1‫"! ا‬# [ AC ] ‫ [ و‬AD ] 9+ (CDH ) ‫ازي ل‬1‫ و ا‬M * ‫ى ار‬1‫ا‬ AMNP : ‫م‬4‫ ا‬/ $‫ا‬

@ @ @ @ @ @ @

**************************************************************** @ñ‡jÇ@òÛb׆@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

14áÓŠ@æbznßüa@ @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa @ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2006@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

3 : ‫ا اول‬

@ @

2x + 5 y = 61  : ‫ ا‬X‫ ' ا‬-1 x + y = 20

@

` | * `l‫ ا‬y7‫ و ا‬, *‫ * | دره‬4JA 5 +Q 20 !"# #‫ز‬1 ‫ دره‬61 !"# ‫ ا‬1 -2 | '‫د ا * آ‬# $‫ ا‬. ‫دراه‬

@ @

@ @ 25


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

2007@ìîãìí@Z@ñŠë†

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

oÛýîÏbm@‘bäØß 3 : ‫ا ا‬ : 45‫ أ‬$ ;‫ وذ‬1-‫ا& ا‬14‫ ا‬N ‫ت اى‬7 ‫ول ا‬/‫م ا‬ 1000 900 800 700 600 500 ‫ره‬A &4‫* ا‬ 4 6 3 4 3 5 (U7 -‫ت )ا‬7‫د ا‬# ‫ ااآ‬U -‫ا‬ ‫ول‬/‫ ا& ا‬-1 ""‫@ ا‬W‫ال ه‬1 ‫ د‬-2 +D1‫ ا ا‬$‫ ا‬-3 ""‫@ ا‬W4 A-‫ ال ا‬$‫ ا‬-4 4 :  ‫ا ا‬ M ( 3;4) : +‫ * ا‬57‫ ا‬4" ‫ ا‬+‫ ا‬f ‫ اا‬N‫ او‬-‫ أ‬-1 g ( −2) = −2 ,-& ‫ و ا‬2 4" ‫ ا‬d‫ ا‬g ‫ اا‬N‫ او‬-‫ب‬ 4 g ( x ) = 2x + 2 ‫ و‬f ( x ) = x : " A *‫ ا‬g ‫ و‬f *‫ اا‬75 -2 3  3  1 f   ‫ و‬g  −  $‫ ا‬-‫أ‬  2  2 ‫ ؟‬g ‫ا‬A 2 ‫ ه‬a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ اد ا‬1‫ ه‬-‫ب‬ (O , I , J ) X " g ‫ و "ا‬f ‫ "ا‬57‫)\ ا' ا‬5‫ أ‬-‫ أ‬-3 g ‫ا‬A ‫ و‬f ‫ا‬A ‫رة‬1 ‫ ا‬pd5 a ‫ي‬W‫ "د ا‬57‫أ ا' ا‬Q‫ا‬-‫ب‬

 4 : ‫ا ا ا‬ B ( 6, −1) ;; A ( −2,3) *+‫ ا‬75 X " (O , I , J ) [ AB ] +‫ ا‬M +‫ إا ا‬$‫ ا‬-‫ أ‬-1 1 y = − x + 2 : ‫ ( ه‬AB ) " ‫ أن اد ا ة‬,-&-‫ب‬ 2 y = 2x − 3 ‫ أن اد ا ة " ) ∆ ( ه‬,-& [ AB ] +‫^ ا‬D‫ ) ∆ ( وا‬5 -‫ أ‬-2

P ( 0; −3) * ( ∆ ) ‫آ أن‬z&-‫ب‬  AQ = BP ‫" أن‬# Q +‫ إا ا‬$‫ا‬-‫ أ‬-3 . 9A A PBQ ‫] أن‬D‫ ا‬A B = PQ ‫ أن‬,-&-‫ب‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @òíìè§a@òb×þa

3 : ‫ا ا‬ B !‫ إ‬A +‫ل ا‬1-& ‫زا ا‬V‫ه ا‬T ‫ و‬I @P‫ * آ‬ABCD C ‫ ه‬T ‫زا‬VA D ‫رة‬1b ‫آ أن‬z& -‫ أ‬-1 T ‫زا‬VA I ‫رة‬1b J +‫)\ ا‬5‫أ‬-‫ب‬ ˆ  ‫او‬P‫رة ا‬1b ‫ د‬-‫ أ‬-2 T ‫زا‬VA AID  ‫او‬P‫ ا‬CQ BJC _"‫] أن ا‬D‫ا‬-‫ب‬  DK = DB + DC : _-A K +‫* ا‬% -3  BK = DC : ‫* أن‬A -‫أ‬ T ‫زا‬VA B ‫رة‬1b ‫ ه‬K ‫] أن‬D‫ ا‬-‫ب‬

@ @ 26


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

3 : ‫ا ا )دس‬ _-A [SO ] a#d&‫ و ار‬S aD‫ و رأ‬ABCD a&#Q ‫ي‬W‫م ا‬4‫ ا‬SABCD . O @P‫ آ‬9A ABCD '%)‫ ا‬ SA = 5cm ‫ و‬SA ′ = 2cm ‫ و‬AB = 3 2cm OA = 3cm ‫ ان‬,-&-‫ أ‬-1 SO = 4cm ‫] ان‬D‫ا‬-‫ب‬ SABCD ‫م‬4‫ ا‬/ $‫ ا‬ABCD 9A‫ ا‬$‫ا‬-‫ج‬ & ' ‫ي‬W‫ ا‬SA ′B ′C ′D ′ ‫م‬4‫"! ا‬# ' - A ′ * ‫ة و‬#‫ازي ا‬1 ‫ى‬1A SABCD ‫م‬4‫ ا‬9+5 -2 SABCD ‫م‬4" k ‫ ا‬75 ‫ د‬-‫أ‬ SA ′B ′C ′D ′ ‫م‬4‫ ا‬/ ‫ و‬A ′B ′C ′D ′ 9A‫] ا‬D‫ ا‬-‫ب‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

***************************************************************** òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@Z@òíìè§a@òb×þa

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @1 @ @2

@ @‡yì¾a@ðìè§a@@æbznßüa @ @ð†a‡Ç⁄a@Ù܏Ûa@ñ†bè’@ÝîäÛ

15@áÓŠ@æbznßüa @ @pb€šb€€€€€€€€€€í‹€€€€€Ûa@@@Zñ†bà€€€€€€€Ûa @ @æb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nÇb€€€€ŽZŒb−üa@ñ‡ß @ @@@3@@@@@@@@@@@ZÝßbȀ€€€¾a

@ @@Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€šìà€€€€€€€€€€€€€€Ûa

@ @2006@ì€€€€€ã쀀€€€í@@Z@ñŠë‡€€€€€€Ûa

@

‫ ن‬2 : ‫ا اول‬

@

2x − 3 y = 11 : ‫ ا‬X‫ ا‬7N '  4x + y = 15

@ @

‫ ن‬5,5 : ‫ا ا‬ f (x ) = 3x − 2 :  A d‫ اا ا‬f *% f (1) $‫ ا‬-‫ أ‬-1

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

3 5

‫ ؟‬f ‫ ل‬57‫ &ن إ! ) ∆ ( ا' ا‬B  ,  ‫ و‬A ( 0, 2) ‫ن‬+‫ه' ا‬-‫ب‬  2 2 (O , I , J ) X " ( ∆ ) \)5‫ أ‬-‫ت‬ B ( ∆ ) 9+ 57‫ ا‬4"& +` ‫ دا‬g -2 (O , I , J ) "‫ ا‬pd5 g 57 ' -‫أ‬ g b ‫ د‬-‫ب‬ ‫ ن‬4 : ‫ا ا‬ C ( 2, 4 ) ‫ و‬B ( 4, −2 ) ‫ و‬A ( −1,3) ^‫ ا‬75 X (O , I , J ) " ‫ب‬1 ‫ى‬1‫ا‬

@

 AB ‫ ا‬$‫ وا‬AB 4/‫ د اا ا‬-1

@ @ 27


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @

[ AB ] I +‫ د إا ا‬-2

@ @ @ @

2006@ìîãìí@Z@ñŠë†

2 @ @2

Ê쀀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€šì€€€€€€€€€¾a

òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ

@

ABC _"‫ ا‬73 ]D‫ و ا‬CI =

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @òíìè§a@òb×þa

5 2 ‫ أن‬,-& -3 2

‫ ن‬2.5 : ‫ا ا ا‬

 AI 44/ ‫ ا‬T ‫زا‬V‫ [ و ا‬BC ] I *% ‫ و‬BC = 4 ‫ و‬AB = 2 _-A A ‫او‬P‫ ا‬CQ _" ABC

‫ ؟‬T ‫زا‬VA A ‫رة‬1b ‫ ه‬-‫ أ‬-1 T ‫زا‬VA B ‫رة‬1b D \)5‫أ‬-‫ب‬ ‫ع‬B<l‫ وي ا‬BDI _"‫* أن ا‬A -2 ‫ ن‬3 : ‫ا ا‬ : ‫ره آ‬#‫زع أ‬1& ‫ دا‬20 * ‫د‬5 ‫ن‬1% 17 - 38 - 30 - 18 - 24 - 17 - 22 - 24 - 28 - 30 24 - 28 - 22 - 30 - 18 - 37 - 18 - 29 - 24 - 22 ‫ ت‬-‫ول ا‬N ^#‫ أ‬-1 25 1‫ ه‬C V‫@ ا"" ا‬W4 A-‫* أن ال ا‬A -2 C V‫@ ا"" ا‬W4 A-‫ أن ال ا‬o"# ‫ا اط إذا‬W‫* ه‬D ‫ د‬. ‫دي‬A N ‫ †`ا ط‬,-‫ ا‬-3 .  ‫ ن‬3 : ‫ا ا )دس‬ SA = SB = SC = SD = 5 ‫ و‬AB = 3 2 9J5 O @P‫ي آ‬W‫ ا‬ABCD 9A‫ ا‬a&#Q X ‫ هم‬SABCD 4 ‫ وي‬SO ‫ع‬d&‫ر‬E‫* أن ا‬A -1 ‫ا‬1‫"! ا‬# [SD ] ‫[ و‬SC ] ‫[ و‬SB ] ‫[ و‬SA ] 9+‫ت ا‬d D ′ ‫ و‬C ′ ‫ و‬B ′ ‫ و‬A ′ *% -2 ABCDA ′B ′C ′D ′ /‫ ا‬/ $‫ا‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

******************************************************************

@ @ @ @ @

@ @

@

@ @ 28


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @

2 3

‫ ه د ة‬y = x + 1 ‫* أن‬7 -‫ أ‬-2 (AB)" (AB) ‫د اد ا ة ل‬- (A B ) : y = mx + p : 9J :m ‫د‬- B ∈ ( A B ) ‫ و‬A ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬

@ @ @ @ @

(A B )

@ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

:a‫و‬

‫ * أو‬7‫آ‬E‫ ا‬-‫اد ا‬#l‫ ا‬9N ‫ل اد ه‬1" : ‫إذن‬ 2 ‫وي‬ : ‫ا ا‬ . C V‫ال ا"" ا‬1 ‫د‬- -1 3 ‫ة‬P‫ ا‬,‫ا‬1‫ ا‬5 1‫ ه‬U 7‫ اآ‬ 3 1‫ال ه‬1‫ادن ا‬ .C V‫@ ا"" ا‬W4 A-‫ ال ا‬$- -2

2 × 3 + 3× 5 + 4 × 2 + 5 × 4 14 6 + 15 + 8 + 20 M = 14 49 M = 14 M = 3,5 M =

( A B ) ⊥ ( ∆ ) ٍ: 2 ( AB ) : y = x + 1 : ‫و‬ 3 (∆) : y = m ′x + p ′ 9J 2 × m ′ = −1 : 3 −1 3 3 : m′ = = −1 × = − 2 2 2 3 3 (∆) : y = − x + p ′ : 2 : p ′ ‫د‬-

@ @ @ @ @ @ @

: ‫اذن‬

( ∆ ) ‫] اد ا ة ل‬D‫ا‬-‫ب‬

@

@

:

p = 3− 2 =1 2 y = x + 1 :‫اذن‬ 3

@

@

: ‫‡ن‬

: 

@

@

3x + 1 = x − 2 : ‫' اد‬- -1 3x + 1 = x − 2 : 3x − x = −2 − 1 : 2x = −3 : 3 x =− : ‫اذن‬ 2 3 − 1‫ "د ' و ه‬: A‫و‬ 2 2x − 1 ≥ x + 1 : -N‫' اا‬- -2 2x − 1 ≥ x + 1 : 2x − x ≥ 1 + 1 : x ≥ 2 : 

1 y A = x A + p : ‫‡ن‬ 2 2 3 = × 3 + p : 2 3= 2+ p

@

@

:

‫ا اول‬

:p ‫د‬- A ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬

@

@

yB − yA xB −xA −1 − 3 m= −3 − 3 −4 2 = m= −6 3 2 y = x +p 3

m=

@

@

@ @01@æbznßüa@|îz—m 2011@ìîãìí@@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@@òèu

(∆)

:

: ‫ا ا‬

B ( −3, −1) ‫ و‬A ( 3,3) ‫" أن‬# ( AB ) \)5‫ أ‬-‫ أ‬-1 Y

(∆) A

J

C ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬ 3 y C = − x C + p ′ : 2 3 1 = − × 2 + p ′ : 2 : 1 = −3 + p ′ : ‫ادن‬ 4 = p′ 3 y = − x + 4 : A ‫و‬ 2

O B

29

C I

X


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

(A B ) (A B )

@ @ @

X‫ ( و ) ∆ ( ه ' ا‬AB ) 93& +5 A ‫و‬

@ @ @ @ @ @ @

 18 25   ;;   13 13 

: ‫ ( و ) ∆ ( ه‬AB ) 93& +5 ‫ادن اا‬

: ‫ا ا ا‬ f ‫ &' اا‬-‫ أ‬-1 "‫' ا‬b‫ * ا‬D 4" ‫ ان‬+` ‫ دا‬f : f ( 2) = 1 : ‫و‬

(OM )

@

@

‫ ا‬1‫ ' اا ه‬A‫و‬ F ( 2, 4 )

@

E ( 4, 2 )

(D )

@

J

E ( 4; 2 )

M

@ @ @

O

I

x

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

: × (3) × (2)

: : 

: ‫ول‬l‫ * ا‬5‫ ا‬+‫ح ا‬+5

Y

@

: X‫' ا‬- ‫ أ‬-3

6x − 9 y − (6x + 4 y ) = −9 − 16 6x − 9 y − 6x − 4 y = −25 : : −13 y = −25 −25 25 y = = : −13 13 : *"bl‫ إى اد* ا‬aA y ‫ض‬15 25 2x − 3 × = −3 13 75 2x − = −3 13 75 2x = −3 + 13 36 2x = 13 18 x = 13 18 : ‫اذن‬ x = 13 18 25 X‫ ' ا‬1‫ ه‬ ;;  ‫وج‬P‫ ا‬a‫و‬  13 13  ( AB ) ⊥ ( ∆ ) ‫ ان‬A-‫ب‬

M ( 2;1) +‫ * ا‬f ‫ ان &' اا‬: 

@

@

2x − 3 y = −3  3x + 2 y = 8  2x − 3 y = −3  3x + 2 y = 8  6 x − 9 y = −9  6x + 4 y = 16

2x − 3y = −3  3x + 2 y = 8

@ @

2x − 3 y = −3  3x + 2 y = 8

: 3y = 2x + 3 : : 2x -3y = −3 : 

+` ‫ دا‬f -‫ب‬ f ( x ) = ax : f (x ) : x f (2) a= : 2 1 a= : 2 1 f (x ) = x : ‫ادن‬ 2 ( D ) !‫ & إ‬E +‫ * أن ا‬,- -‫ ا‬-2 a=

C ∈(∆) ‫و‬

‫ ( و‬AB ) 93& +5 1‫"! ه‬# C ‫دي ل‬1‫ ان ا^ ا‬

(∆)

3 y = − x + 4 : 2  3  (∆) : 2 × y = 2 ×  − x + 4  :  2  (∆) : 2y = −3x + 8 : (∆) : 3x + 2y = 8 : 2 ( AB ) : y = x + 1 : ‫و‬ 3 2  ( AB ) : 3 × y = 3 ×  x + 1 : 3  (∆)

f ( x E ) = y E : E ∈ ( D ) 1 × 4 = 2 : 2 2 = 2 : ‫اذن‬ ‫ اد‬,-& E :A‫و‬ E ∈ ( D ) ‫إذن‬ 30

:


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @

3 = 0 + b : 3=b : ‫ادن‬

@ @

1 g ( x ) = x + 3 : A ‫و‬ 2

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

G +‫د اا& ا‬- - ‫ت‬ [GF ] ‫ ل‬E xG + x F = xE  2   yG + y F = y E  2 xG + 2  2 = 4   yG + 4 = 2  2 x G + 2 = 4 × 2  yG + 4 = 2× 2 x G + 2 = 8  yG + 4 = 4

: ‫ا ا‬ AEFGH ‫م‬4‫ ا‬/ $- -1 1 V AEFGH = × AE × S EFGH : 3 1 V AEFGH = × AE × EF × FG : 3 1 V AEFGH = × 4 × 6 × 3 : 3 V AEFGH = 24cm 3 : ‫ادن‬

( EFG )

‫ازي‬1 ( IJL ) : -‫ – أ‬2 AI = 6cm ‫ و‬AE = 4cm ‫و‬ AI 6 3 = = : AE 4 2

x G = 8 − 2  yG = 4 − 4

: 

: 

: : : 

x G = 6 :  y G = 0 G ( 6;0) : ‫ادن‬

3 a75 AEFGH ‫م‬4" 7%& 1‫ ه‬AIJKL ‫م‬4‫ ا‬: ‫ادن‬ 2 a75 AEFGH ‫م‬4" 7%& 1‫ ه‬AIJKL ‫م‬4‫ ان ا‬A – ‫ب‬ 3 2 IL 3 IJ 3 = ‫و‬ = : ‫ ان‬ EH 2 EF 2 IL 3 IJ 3 = ‫= و‬ : ‫ ان‬ 3 2 6 2 3 3 IL = × 3 ‫ و‬IJ = × 6 : ‫ ان‬ 2 2 IL = 4,5cm ‫ و‬IJ = 9cm : ‫ ان‬

[GF ] ‫ ل‬

E – ‫ث‬  GE = EF : T ‫زا‬VA G +‫رة ا‬1b ‫ ه‬E +‫ادن ا‬ F ( 2;4) ∈ ( D ′) : -‫ – أ‬3

‫ ا‬1‫ ه‬57‫ ا‬4"& ‫ ا‬d‫ اا ا‬g ‫ أن‬A ‫و‬ ( D ′)

g ( 2) = 4 : ‫‡ن‬

g b ‫د‬- – ‫ب‬ g ( 2) = 4 : 

4,5cm ‫ و‬9cm ‫ ه‬IJKL '+‫ا ا‬A ‫ادن‬

g ( 0) = 3 : 57 ‫و‬

@

g ( x ) = ax + b : 9J

@ @

g ( 2) − g ( 0) : 2−0 4−3 a= : 2−0 1 a = : 2 1 g ( x ) = x + b : a ‫و‬ 2 1 g ( x ) = x + b : a ‫و‬ 2 1 g ( 0) = × 0 + b : 2

a=

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ 31


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

‫ر‬7%‫د ا‬# y ‫ل و‬d3l‫د ا‬# 1‫ ه‬x *% -4

@

3x + 7 y = 290  x + y = 50 3x + 7 y = 290  x = 50 − y 3 ( 50 − y ) + 7 y = 290  x = 50 − y 150 − 3 y + 7 y = 290  x = 50 − y

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

5 2

@ @ @

M =

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

‫ا اول‬ 14x − 4 = 11 − x :‫' اد‬- -1 14x + x = 11 + 4 : 15x = 15 :

: : 

15 15 x =1

x =

: 

5 2

4 6

3 10

2 4

25

23

17

7

:

: 1 1‫ ه‬1‫ادن ' اد ا‬ 2 ( x − 1) + ( 3x + 5)( x − 1) = 0 : ‫' اد‬-

( x −1) × ( x −1) + ( 3x + 5)( x −1) = 0 : ( x − 1) × ( x − 1) + ( 3x + 5)  = 0 : ( x −1) × [ x −1 + 3x + 5] = 0 : ( x −1) × [ 4x + 4] = 0 : 

35 1‫ر ه‬7%‫د ا‬# ‫ و‬15 1‫ل ه‬d3E‫د ا‬# ‫ادن‬ ‫ا ا‬ -1 4 3 2 1 ‫ة‬P‫ا‬ 6 10 4 3 U -‫ا‬ ‫ال‬1‫ ا‬-2 3 " ,‫ا‬1 10 U 7‫ اآ‬: 3 1‫ال ه‬1‫ادن ا‬ : A-‫ ال ا‬-3

3 ×1 + 2 × 4 + 3 ×10 + 4 × 6 + 5 × 2 25 3 + 8 + 30 + 24 + 10 M = 25 75 M = 25 M =3

@

@

: 

4 y = 140 :  x = 50 − y 140  = 35 y = : 4  x = 50 − y = 50 − 35 = 15

@

@

@ @02@æbznßüa@|îz—m 2010@ìîãìí@@ÞýíŒa@@ü†bm@@òèu

x − 1 = 0 ‫ {و‬4x + 4 = 0 : x = 1 ‫ {و‬4x = −4 : −4 = −1 : x = 1 ‫ {و‬x = 4

-1 ‫ و‬1 ‫ن ه‬B ‫ادن "د‬ 3x + 1 ≤ 9 − x : -N‫' اا‬- -2 3x + x ≤ 9 − 1 : 4x ≤ 8 :

: 

8 : 4 x ≤ 2 :

x ≤

: : 

‫ * {و‬bl‫ ا‬-‫اد ا‬#l‫ ا‬9N ‫ ه‬-N‫ل اا‬1" ‫ادن‬ 2 ‫وي‬

: ‫ادن‬ : +D1‫ ا ا‬-4 1 ‫ة‬P‫ا‬ 3 U -‫ا‬

 2x − 3 y = 4  : ‫ ا‬X‫' ا‬- -3 x + y = 2  2x − 3 y = 4 :  x = 2 − y

3

U -‫ا‬ ‫ااآ‬

2 ( 2 − y ) − 3 y = 4 :  x = 2 − y 4 − 2 y − 3 y = 4 :  x = 2 − y −5 y = 4 − 4 = 0 :  x = 2 − y y = 0 :  x = 2 − y = 2 − 0 = 2

25 = 12,5 : 1‫ ه‬NE‫ ا‬U -‫ ا‬5 2

U -‫ ت ااآ ا‬-‫ول ا‬N * QB+5‫و ا‬ ‫ة‬P‫ ا‬,‫ا‬1‫ ا‬17 1‫ ه‬12,5 * ‫ة‬s7 7‫آ‬E‫ااآ ا‬ 3 3 ‫ ه‬+D1‫ادن ا ا‬

@

( 2;0 ) : ‫وج‬P‫ ا‬1‫ ه‬X‫ ' ا‬A ‫و‬

@

@ @ 32


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

AB =

( x B − x A ) + ( y B − y A ) : 

@

AB =

( 2 − 0 ) + ( 0 − 3)

@

AB = 4 + 9 A B = 13

@ @ @ @ @ @ @ @ @

2

2

( AB ) ‫ه د‬

@ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

3 f (2) = × 2 − 1 : 2 f (2) = 3 − 1 : f (2) = 2 : ‫ادن‬ f ‫ا‬A -1 a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ اد ا‬1‫ ه‬x *% -‫ب‬ f ( x ) = −1 : 

(AB) ‫د اد ا ة ل‬- (A B ) : y = mx + p : 9J :m ‫د‬- B ∈ ( A B ) ‫ و‬A ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬

@

@

: 

3 y = − x + 3 : ‫* ان‬7 -‫ج‬ 2

@

@

2

: : ‫ادن‬

@

@

: ‫ا ا‬ f (2) $- -‫ أ‬-1

2

(AB )

:

y − yA m= B xB −xA 0−3 m= 2−0 −3 m= 2 −3 y = x +p 2

3 x − 1 = −1 2 3 x = −1 + 1 2 3 x =0 2 x =0

: ‫‡ن‬ : : ‫اذن‬ :a‫و‬

( ∆) : y

−3 x A + p : ‫‡ن‬ 2 −3 3= × 0 + p : 2 3 = p : 3 ( AB ) : y = − x + 3 :‫اذن‬ 2 !‫ إ‬A ‫ل‬1-& ‫ ا‬T ‫زا‬VA B +‫رة ا‬1b C -‫أ‬-3 B  AB = BC : [ AC ] B : ‫ادن‬ yA =

: 

2 3 = − x ‫ و‬: ( D ) : y = x −1 -‫ب‬ 3 2 3 −2 m ( D ) × m ( ∆ ) = × = −1 : ‫ ان‬A ‫و‬ 2 3 ( ∆ ) !"# ‫دي‬1# ( D ) : ‫ن‬

-‫ت‬ ( D)

( ∆)

(D )

B : -‫ب‬

xC + x A =xB  2 :  y + y C A  = yB  2 xC + 0  2 = 2 :   yC + 3 = 0  2 x C + 0 = 2 × 2 :  y C + 3 = 0

x C = 4 C ( 4; −3) : A ‫ و‬  y C = −3

: 

: 0 1‫ اد ه‬A ‫و‬ g (3) : $- -‫ أ‬-2 2 g (3) = − × 3 : 3 g (3) = −2 : ‫ادن‬

:p ‫د‬- A ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬

[ AC ] 

: 

-1.5 1‫ ه‬1 a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ اد ا‬-‫ث‬ ‫ا ا ا‬ AB : 4/‫د زوج إا ا‬- -‫ أ‬-1 AB ( x B − x A ; y B − y A ) :  AB ( 2 − 0;0 − 3) AB ( 2; −3)

: 

: ‫ادن‬ AB $- -‫ب‬

: ‫ادن‬ 33


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

( AB ) 1‫ ه‬T ‫زا‬VA ( AB ) ‫رة ا‬1b ‫_ أن‬7 -‫ج‬

ID $- -2 C ‫او‬P‫ ا‬CQ _" IDC ‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ ID 2 = IC 2 + CD 2 : ID 2 = 12 + 22 : 2 ID = 5 : ID = 5 : ‫ادن‬ IH $- D ‫او‬P‫ ا‬CQ _" IDH ‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ : IH 2 = ID 2 + HD 2

B !‫ إ‬A ‫ل‬1-& T ‫زا‬V‫" ان ا‬5 T ‫زا‬VA B ‫ ه‬A ‫رة‬1b ‫ ان‬ T ‫زا‬VA C ‫ ه‬B ‫رة‬1b ‫و‬ T ‫زا‬VA ( BC ) 1‫ ( ه‬AB ) ‫رة‬1b : ‫ ان‬

[ AC ] B

‫ ان‬A ‫و‬ C ‫ و‬B‫ و‬A ^‫ ان ا‬ ( AB ) = ( BC ) : 

( AB ) 1‫ ه‬T ‫زا‬VA ( AB ) ‫رة ا‬1b ‫ادن‬ ( AB ) ‫ازي ل‬1‫( ا‬T ) " ‫د اد ا ة‬- - ‫د‬ (O , I , J ) "‫' ا‬b‫ أ‬O * ‫و ار‬

2

IH 2 = 5 + 42 : 2 IH = 5 + 16 : IH = 21 : ‫ادن‬ ‫ة‬#‫ ا‬B CQ ‫ر‬1s1 DBCHFG : -3 V DBCHFG = S BCD × DH : BC ×CD V DBCHFG = × DH : 2 2× 2 V DBCHFG = ×4 : 2 V DBCHFG = 8cm 3 : ‫ادن‬ / !+#‫ أ‬k 7A DBCHFG /‫ ا‬7%& : -4 27cm 3 a/ 27cm 3 3 k = : 8cm 3 27 k3 = : 8 33 k3= 3 : 2

( A B ) //(T ) ٍ: 

(T )

(T )

: 9J : : 

: p ′ ‫د‬- O ∈ (T ) : ‫ أن‬A‫و‬

(T )

3 y O = − x O + p ′ : 2 3 0 = − × 0 + p ′ : 2 : 0 = p′ 3 : y = − x : A ‫و‬ 2

 ‫ا ا‬ D ‫او‬P‫ ا‬CQ _" IDH ‫_ أن‬7 -1 '+ ADHE : ( DH ) ⊥ ( DA ) : '+ CDHG : ( DH ) ⊥ ( DC ) : ‫ى‬1‫ن <* ا‬3 ( DA ) ‫ ( و‬DC ) ‫ ان‬A ‫و‬

3

 3 k 3 =   2 3 k = 2

3 = − x +3 2 : y = m ′x + p ′ 3 m′ = − 2 3 : y = − x + p′ 2

( AB ) : y

: : ‫ادن‬

@ @ @ @ @ @ @

D * ‫و‬

@ @

( ACD ) ( DH ) ⊥ ( ACD ) : ( ACD ) *< ( DI ) ‫ ان‬A ‫و‬ ( DH ) ⊥ ( DI ) : ‫ن‬

D ‫او‬P‫ ا‬CQ _" IDH : A ‫و‬

@ @

@ @ 34


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @

 AB : 4/‫د زوج إا ا‬- -‫ أ‬-2 AB ( x B − x A ; y B − y A ) :  AB ( 3 − 1; 0 − −1) :  : ‫ادن‬ AB ( 2;1)

@

AB =

( x B − x A ) + ( y B − y A ) : 

@

AB =

( 3 − 1) + ( 0 − −1)

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

2

2

@

@

2

: 

(D )

( AB )

‫ ا ) ن‬4‫ ه‬6‫ ه‬7)8 ‫ ا‬96 ‫د‬6! ‫ ا‬: ,123 ‫د‬:‫ إ‬, " ‫ن ؟ و ? > ه=< ا‬AB ‫ازن أو‬6 ( AB ) ‫ ( و‬D ) 4 ,‫ ر‬%F ( AB ) ‫ ا !ة ل‬, ‫د‬A ‫ا‬ ‫ا ا ا‬ +` ‫ دا‬f -1 f ( x ) = ax : 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

: -N‫' اا‬--2 5x − 2 < 2x + 10 : 3x < 12 : 12 x< : 3 x < 4 : +Q bl‫ ا‬-‫اد ا‬#l‫ ا‬9N ‫ ه‬-N‫ل اا‬1" ‫ادن‬ 4 * ‫ا ا‬ Dl‫@ ا‬W‫ل ه‬d3‫ ل أ‬$- -1 2 ×1 + 6 × 2 + 8 × 3 + 5 × 4 + 4 × 5 25 2 + 12 + 24 + 20 + 20 M = 25 78 M = 25 M = 3,12

M =

!‫ & إ‬A (1, −1) ‫و‬

@ @

5x − 2 < 2 ( x + 5)

!‫ & إ‬A (1, −1) : ‫ ان‬A ‫و‬

A (1, −1) ‫ن‬3 ( AB ) ‫ ( و‬D ) ‫ن‬

@

−3 1‫ ه‬1‫ادن ' اد ا‬ 7

y B = −2x B +1 : 0 = −2 × 3 + 1 : 0 = −5 : ( D ) !‫ & إ‬E B ( 3, 0) ‫ادن‬

@ @

12x + 6 − 3 = 5x : 7x = −3 : −3 x = : 7

2

( ∆ ) !"# ‫دي‬1# ( D ) : ‫ن‬ ( AB ) ‫ ( و‬D ) ‫ ل‬7‫ ا‬9<1‫ رس ا‬-‫ب‬ ( D ) !‫ & إ‬E B ( 3, 0) ‫ * أن‬,-

@

@

3 ( 4x + 2 ) − 3 = 5x :‫' اد‬--1

: AB = 4 +1 : ‫ادن‬ AB = 5 1 ( ∆ ) : y = x − 2 ‫ و‬: ( D ) : y = −2x +1 ‫أ‬-3 2 1 m ( D ) × m ( ∆ ) = −2 × = −1 : ‫ ان‬A ‫و‬ 2

@

@

: ‫ا اول‬

AB $- -‫ب‬

@ @

@ @03@æbznßüa@|îz—m 2010@ìîãìí@@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@@òèu

: : : 

: ‫ادن‬ ‫ ال‬4d3‫د أ‬# ‫ق‬1d ‫ ا‬Dl‫د ا‬# -2 7‫ة اآ‬P Q 4 ‫ ت ا‬-‫ول ا‬/‫ * ا‬QB+5‫ا‬ 9=5+4 1‫* ال ه‬  ‫ا ا‬ a" ‫ي‬W‫ ( ا‬D ) " ‫د اد ا ة‬- -1 A (1, −1) * ‫ و‬−2

f (x ) : x f (2) a= : 2 3 a = : 2 3 f (x ) = x : ‫ادن‬ 2 a=

(D ) : y

= mx + p : # d A 

-2 ‫ ان ا' وي‬A ‫و‬ ( D ) : y = −2x + p : A (1, −1) ∈ ( D ) ‫ ان‬A ‫و‬

y A = −2x A + p : −1 = −2 ×1 + p : −1 = −2 + p : −1 + 2 = p : 1 = p : ( D ) : y = −2x +1 : ‫ادن‬

'b‫ * أ‬E 1‫ ه‬g ' (d ) - a -2 +` o ‫ دا‬g A ‫ا" و‬ g ( −2 ) = 0 : /5 57 -b

@ @ 35


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

IJ = 32 = 4 2 : ‫ادن‬ SIJKL ‫م‬4‫ ا‬/ $- -2 EFGH 9A‫ ا‬P‫ آ‬O *% 9A IJKL : ‫ ( و أن‬EFGH ) ‫دي‬1# (SO ) ‫„ أن‬B5

1 V SIJKL = × SO × S IJKL : 3 2 1 V SIJKL = × 8 × 4 2 : 3 256 3 V SIJKL = cm ‫ادن‬ 3 ( EFGH ) ‫دي‬1# (SO ) ‫ت أن‬7&‫إ‬

(

-1 1‫ ه‬g ‫ا‬A

@ @

LK = 4 2 ;; JK = 4 2 ;; LJ = 4 2 * IJKL IK = FG ‫ أن‬LJ = EF A ‫و‬

@

‫ان ن‬+‫ أن ا‬ 9A IJKL : A ‫و‬

O ‫ ه‬E ‫رة‬1b -4 F ′ ‫ ه‬F ‫رة‬1b ‫و‬ (OF ′) 1‫ ( ه‬EF ) ‫رة‬1b 

F ′ ‫ و‬O *+‫ * ا‬f '& ‫ * ان‬,-  3 F ′ 1;  : 57  2 3 f (x ) = x : ‫ أن‬A 2 3 f (1) = ×1 : 2 3 f (1) = : 2 f '& !‫ & إ‬F ′ : ‫ادن‬ +` ‫ دا‬f : ‫و‬ f '& !‫ & إ‬O : (OF ′) ‫ ا‬1‫ ه‬f '& a‫و‬

@ @

f " 57‫زا ه ا' ا‬V‫@ ا‬4A (d ) ‫رة‬1b ‫ادن‬

S

@

 ‫ا ا‬

@

IJ $- -1 E ‫او‬P‫ ا‬CQ _" EIJ 

@ @

M

‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ IJ 2 = EI 2 + EJ 2 : IJ 2 = 42 + 42 : 2 ID = 32 : 

@ @ @ @

3 a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ادن اد ا‬ 2

F′

@

@

3 : 2

-3

( DBFH ) ‫ى‬1‫ ا‬

 M *% ‫ [ و‬HF ] O ‫ [ و‬DB ] S [ HB ] ( DH ) // (SM ) : DBH _"‫ ان ا‬ ( BF ) // (OM ) : EBH _"‫و ان ا‬ ( BF ) // ( DH ) : ‫ ان‬A ‫و‬ M ‫ و‬S ‫ و‬O ^‫( اي ا‬OM ) // ( SM ) : ( BF ) // (OS ) : ‫ادن‬ ( BF ) ⊥ ( EF ) ‫ ( و‬BF ) ⊥ ( FG ) : ‫ ان‬A ‫و‬ ( BF ) ⊥ ( EFGH ) : (OS ) ⊥ ( EFGH ) : ‫ادن‬ SIJKL ‫م‬4" ‫ع‬d&‫ ( ار‬SO ) A‫و‬ : ‫ أن‬/5 +‫ ا‬pdA ‫ و‬: IJ = 4 2 

@

g ( −1) =

)

@ @

3  "‫ل ا‬B` * E  −1;  : -c 2  3  E  −1;  ∈ (d ) : ‫ أن‬A ‫و‬ 2 

O

@ @ 36


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

U -‫ ت ااآ ا‬-‫ول ا‬N * QB+5‫و ا‬ ‫ة‬P‫ ا‬,‫ا‬1‫ ا‬35 1‫ ه‬25 * ‫ة‬s7 7‫آ‬l‫ااآ ا‬ 20 20 ‫ ه‬+D1‫ادن ا ا‬ 10×5 +13×10 +12×20 + 9×50 + 6×100 M= : -3 50 50 +130 + 240 + 450 + 600 M= : 50 1470 M= : 50 M = 29, 4 : ‫ادن‬

 ‫ا ا‬ x - 3 = 0 ‫' اد‬- -‫ أ‬-1 x = 3 : 3 : 1‫ ه‬1‫ادن ' اد ا‬ 3x -1 = 0 ‫' اد‬- 3x = 1 :

@

1 : x = 3

@

1 : 1‫ ه‬1‫ادن ' اد ا‬ 3

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

‫ا ا )دس‬ ‫ دي‬QE‫ح ا‬7 ‫ * ا‬y ‫ح ادي و‬7 ‫ * ا‬x *%

50 = 25 : 1‫ ه‬NE‫ ا‬U -‫ ا‬5 2

3x + y = 31  5x + 2 y = 57  y = 31 − 3x  5x + 2 y = 57  y = 31 − 3x  5x + 2 ( 31 − 3x ) = 57  y = 31 − 3x  5x + 62 − 6x = 57  y = 31 − 3x  −x = 57 − 62 = −5

: 

 y = 31 − 3x  x = 5

: 

 y = 31 − 15 = 16  x = 5

: 

: : 

: 

‫ح‬7 ‫ دراه و * ا‬5 1‫ح ادي ه‬7 ‫ادن * ا‬ . ‫ دره‬16 1‫ دي ه‬QE‫ا‬ ‫ د‬QE‫ ا‬rA ‫د ا‬# a *% ‫ اد‬rA ‫د ا‬# 1‫ ه‬2a : 16 × a + 5 × 2a ≤ 100 : 16a + 10a ≤ 100 : 26a ≤ 100 : 

( x - 3)( 3x -1) = 3x − 4x + 3 : ‫ ان‬,-& ‫ب‬ ( x - 3)( 3x -1) = x × 3x −x ×1− 3× 3x + 3×1: : ( x - 3)( 3x -1) = 3x −x −3x + 3 :‫ادن‬ ( x - 3)( 3x -1) = 3x − 4x + 3 2

100 : 26 a ≤ 3,85 : a≤

2

2

E ‫ و اد‬3 ‫وز‬/ E ‫ د‬QE‫ ا‬rA ‫د ا‬# A ‫و‬ 6 ‫وز‬/ 9 1‫ي ه‬1 ‫ ا‬rA ‫ع ا‬1/ ‫ادن‬

3x 2 − 4 x + 3 = 0 : -‫ج‬

( x - 3)(

: 

)

3x -1 = 0 :

@ @04æbznßüa@|îz—m 2010@ìîãìí@@@@ñ†Ša‹“Ûa@l‹ÌÛa@@òèu

x - 3 = 0 ‫أو‬

3x -1 = 0 : 1 : x = 3 ‫ أو‬x = 3 1 : ‫ن ه‬B ‫ادن "د‬ 3‫و‬ 3 x -1 2x + 3 x − ≤ : -N‫' اا‬--2 2 2 6 ( x − 1) − ( 2x + 3) ≤ x : 2 6 x − 1 − 2x − 3 x : ≤ 2 6 −x −4 x : ≤ 2 6

‫ا اول‬ 10 ‫ة‬P‫ ا‬,‫ا‬1 13 1‫ ه‬U 7‫ اآ‬-1 10 1‫ال ا"" ه‬1 ‫ادن‬ +D1‫ ا ا‬-2 100 50 20 10 5 ‫ة‬P‫ا‬

6 × ( −x − 4 ) ≤ 2 × x :

37

06

09

12

13

10

U -‫ا‬

50

44

35

23

10

‫ح ااآ‬


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

x =

(1; −1) : ‫وج‬P‫ ا‬1‫ ه‬X‫ ' ا‬A ‫و‬

 ‫ا ا‬ :+ ‫ او‬,- ‫ا‬ BA 4/‫زا ذات ا‬VA C ‫رة‬1b ‫ ه‬D ‫* أن‬7-1 BA : 4/‫د زوج إا ا‬- BA ( x A − x B ; y A − y B ) : 

@

AB =

@

@ @ @ @

BC =

BC =

@

BC =

@

5 2

: 

 2x + y = 1 : -‫ب‬ 3x − 4 y = 7

× -3  2x + y = 1 : ×2 3x − 4 y = 7  −6x − 3 y = −3 : (S 2 ) :  6x − 8 y = 14

(S 2 ) : 

‫ف‬+A 3 *‫ اد‬9/5 −6x − 3 y + 6x − 8 y = −3 + 14 : / 0,1y) ‫أن‬ *: ,-& ( BD ) ‫ ( و‬AC ) *" & J−(11 = 11

:

:

x = −1 + 2 y 7 y = 14

(S 2 ) : 

:

25 4

: 

 x = −1 + 2 y : ( S 1 ) :  14  y = 7 = 2 x = −1 + 2 × 2 = 3 : (S 1 ) :  y = 2 ( 3; 2 ) : ‫وج‬P‫ ا‬1‫ ه‬X‫ ' ا‬A ‫و‬

2

@

x = −1 + 2 y 7 y = 12 + 2

(S 1 ) : 

: ‫ادن‬

:

: 

(S 1 ) : 

:

9 +4 4

x = −1 + 2 y −2 + 4 y + 3 y = 12

(S 1 ) : 

2 2 ( x C − x B ) + ( y C − y B ) : ‫و‬

2  −3  BC =   + ( 2 )  2 

: 

x = −1 + 2 y : 2 ( −1 + 2 y ) + 3y = 12

2

BC =

@

5 2

2 1  BC =  − 2  + ( 2 − 0 ) 2 

@ @

25 4

AB =

@

: -‫ أ‬-3

( S 1 ) : 

2

@

@

x − 2 y = −1 2x + 3 y = 12 x = −1 + 2 y (S 1 ) :  2x + 3 y = 12

(S 1 ) : 

 −5  AB =   + 0 2 :  2 

@

@

* 7‫آ‬l‫ ا‬-‫اد ا‬#l‫ ا‬9N ‫ ه‬-N‫ل اا‬1" A ‫و‬ -3 ‫أو &وي‬

  −1  : BA  − 2;0 − 0   2   −5  : ‫ادن‬ BA  ;0   2  CD : 4/‫د زوج إا ا‬- CD ( x D − x C ; y D − y C ) :   1  : CD  −2 − ; 2 − 2  2    −5  : ‫ادن‬ CD  ;0   2   CD = BA : BA 4/‫زا ذات ا‬VA C ‫رة‬1b ‫ ه‬D : A ‫و‬  −5  BA  ;0  : -2  2 

@

@

−6x − 24 ≤ 2x : −6x − 2x ≤ 24 : −8x ≤ 24 : 24 : x ≥ −8 x ≥ −3 :

2 = 1 : 2

y =

11 = −1 : ‫ادن‬ −11

‫ض‬15 ‫ و‬X‫"* * ا‬bl‫ر إى اد* ا‬5

y = −1 2x + y = 1 : 

: ‫ادن‬

2x + −1 = 1 : 2x = 2 :

@ @

@ @ 38


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

B ∈ ( BD ) : ‫ أن‬A‫و‬ −1 yB = x B + p ′ : ‫‡ن‬ 2 −1 0 = × 2 + p ′ : 2 : 0 = −1 + p ′ : 1 = p′ −1 ( DB ) : y = x + 1 :‫اذن‬ 2

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

ABCD #A‫ ا‬73 -3  CD = BA : 

‫ع‬B<l‫ازي ا‬1 ABCD : 5 : ‫ أن‬A‫و‬ 2 * ABCD ‫‡ن‬

AB = BC =

: , ‫ ا‬,- ‫ا‬ :‫ ( ه‬AC ) " ‫* أن اد ا ة‬7 -1 y = 2x + 1

−1 x +1 ‫ ( و‬AC ) : y = 2x + 1 : -3 2 1 m ( DB ) × m ( AC ) = − × 2 = −1 : ‫ ان‬A ‫و‬ 2 ( AC ) !"# ‫دي‬1# ( DB ) : ‫ن‬

(AC) ‫د اد ا ة ل‬- (A C ) : y = mx + p : 9J :m ‫د‬- C ∈ ( AC ) ‫ و‬A ∈ ( A C ) : ‫ أن‬A‫و‬

( DB ) : y =

yC − y A xC − x A 2−0 m= 1 −1 − 2 2 2 m= 1 ( AC ) : m=

( BD ) ‫ ( و‬AC ) *" & J ( 0,1) ‫ * أن‬,- -4 ( AC ) : y = 2x + 1 : y J = 2x J + 1 :

1 = 2 × 0 + 1 ‫ى‬: 1=1 : ( AC ) " & J ( 0,1) : ‫ادن‬ −1 ( DB ) : y = x + 1 : 2 −1 y J = x J + 1 : 2 −1 1 = × 0 + 1 : 2 1=1 : ( BD ) " & J ( 0,1) : ‫ادن‬

M *%

 x + xC y A + yC M A ; 2 2   −1 1   2 + 2 0+2 M ;  2   2   M ( 0;1)

  : 

[ BD ] 

: : ‫اذن‬ y = 2x + p :a‫و‬

:p ‫د‬- A ∈ ( A C ) : ‫ أن‬A‫و‬ : ‫‡ن‬ y A = 2x A + p −1 +p 2 0 = −1 + p 1= p

0 = 2×

: 

: : ( AC ) : y = 2x + 1 :‫اذن‬

‫ ا‬pd5 4 [ BD ] ‫ [ و‬AC ] *+‫* أن ا‬7-5

[ AC ] 

: ‫‡ن‬

:‫ ( ه‬BD ) " ‫* أن اد ا ة‬A -2 1 y = − x +1 2

( BD ) ‫د اد ا ة ل‬- ( BD ) : y = m ′x + p ′ : 9J

:

: m ′ ‫د‬- B ∈ ( BD ) ‫ و‬D ∈ ( BD ) : ‫ أن‬A‫و‬

: ‫ادن‬

yB − yD xB −xD 0−2 m′ = 2 − −2 −2 −1 m′ = = 4 2 −1 : y = x + p′ 2 : p′ m′ =

N *%

x +xD yB + yD  N B ;  : 2 2  

@

( BD )

@

@ @ 39

: ‫‡ن‬ : : ‫اذن‬ :a‫و‬ ‫د‬-


@รฏรŸbโ€œรง@โ€กร›bโ€š@@Zห†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@รฒzzโ€”รŸ@รฒiรฌรจu@รฆbรฃbznรŸa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbรฎลกbรญโ€นร›a@ร€@รฐรฌรจยงaa@โ€กร‡bยยพa @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

( 3;3)

1โ€ซ ( ู‡โ€ฌ3;3) โ€ซุงุชโ€ฌEโ€ซ ุฐุงุช ุงโ€ฌ+โ€ซ ุงู† ุง ุงุฑ * ุงโ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ (d 2 )

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

โ€ซ ุงโ€ฌpd5 4 [ BD ] โ€ซ [ ูˆโ€ฌAC ] *+โ€ซ ุงโ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ

(d 2 )

1โ€ซ ู‡โ€ฌh '& โ€ซุงุฏู†โ€ฌ dโ€ซ ุงุง ุงโ€ฌg "โ€ซ' ุงโ€ฌbโ€ซ * ุงโ€ฌE 1โ€ซ ู‡โ€ฌ4" g (0) = 0 + 2 = 2 โ€ซ ุงู†โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ ( 0;2) โ€ซุงุชโ€ฌEโ€ซ ุฐุงุช ุงโ€ฌ+โ€ซ ุงโ€ฌg '& โ€ซ ุงู†โ€ฌ

M =N =J

-6 J โ€ซ ุงโ€ฌpd5 4 [ BD ] โ€ซ [ ูˆโ€ฌAC ] *+โ€ซ ุงโ€ฌ โ€ซุนโ€ฌB<lโ€ซุงุฒูŠ ุงโ€ฌ1 ABCD : ( AC ) !"# โ€ซุฏูŠโ€ฌ1# ( DB ) : โ€ซ ุงู†โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ

1โ€ซ ( ู‡โ€ฌ0;2) โ€ซุงุชโ€ฌEโ€ซ ุฐุงุช ุงโ€ฌ+โ€ซ ุงู† ุง ุงุฑ * ุงโ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ (d 3 )

( BD ) โ€ซ ( ูˆโ€ฌAC ) *" & J โ€ซูˆโ€ฌ

 โ€ซ ุงู†โ€ฌABCD โ€ซุนโ€ฌB<lโ€ซุงุฒูŠ ุงโ€ฌ1โ€ซูŠ ุงโ€ฌ+Q โ€ซ ุฃู†โ€ฌ 4d * ABCD โ€ซุงุฏู†โ€ฌ โ€ซุง ุง ุงโ€ฌ +` โ€ซ ุฏุงโ€ฌf -โ€ซ ุฃโ€ฌ-1 f ( x ) = ax : 

(d 3 )

1โ€ซ ู‡โ€ฌg '& โ€ซุงุฏู†โ€ฌ f ( a ) = g ( a ) = h ( a ) : ,- โ€ซูŠโ€ฌWโ€ซ ุงโ€ฌa โ€ซู„โ€ฌ1 Eโ€ซ ุงโ€ฌ-3 Bโ€ซ ุงุช ุงโ€ฌ93& +5 โ€ซู„โ€ฌ1 โ€ซ ุฃโ€ฌ1โ€ซู‡โ€ฌ 2 โ€ซู„โ€ฌ1 Eโ€ซ ุฐุงุช ุงโ€ฌ+โ€ซ ุงโ€ฌ93& โ€ซ ุงุชโ€ฌ57 2 โ€ซ ู‡โ€ฌa โ€ซ ุงุฏโ€ฌQ A โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ฌ ( AS ) โŠฅ (SB ) โ€ซ ( ูˆโ€ฌAS ) โŠฅ (SC ) -1 S 93

@ @

๏ฃซ 2 + โˆ’2 0 + 2 ๏ฃถ N๏ฃฌ ; ๏ฃท : 2 ๏ฃธ ๏ฃญ 2 N ( 0;1) : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ

โ€ซุงุชโ€ฌEโ€ซ ุฐุงุช ุงโ€ฌ+โ€ซ ุงโ€ฌh '& โ€ซ ุงู†โ€ฌ

SABC

f (x ) : x f (2) a= : 2 4 a = = 2 : 2 f (x ) = 2x : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ dz& โ€ซ ุฏุงโ€ฌh -โ€ซุจโ€ฌ h ( x ) = mx + b : a=

(SB ) โ€ซ( ูˆโ€ฌSC ) โ€ซ ุงู†โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ ( AS ) โŠฅ (SBC ) : โ€ซู…โ€ฌ4" โ€ซุนโ€ฌd&โ€ซ ( ุงุฑโ€ฌAS ) :โ€ซุงุฏู†โ€ฌ

1 V SABC = ร— SA ร— S SBC : 3 1 6ร— 6 : V SABC = ร— 6 ร— 3 2 V SABC = 36cm 3 : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ

m : โ€ซุฏโ€ฌ- h (4) โˆ’ h (2) m= : โ€ซ ุงู†โ€ฌA 4โˆ’2 โˆ’2 m= = โˆ’1 : 2 h ( x ) = โˆ’1x + b : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ

AB $--2 S โ€ซุงูˆโ€ฌPโ€ซ ุงโ€ฌCQ _" SAB โ€ซุฉโ€ฌs7โ€ซุฑุณ ุงโ€ฌ1ย‚ โ€ซู‡โ€ฌ7 $ AB 2 = SA 2 + SB 2 : 2 2 2 AB = 6 + 6 : 2 AB = 72 : AB = 72 = 6 2 : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ BC = 6 2 โ€ซ ูˆโ€ฌAC = 6 2 : /5 +โ€ซ ุงโ€ฌpdA โ€ซูˆโ€ฌ 6 2 a"< โ€ซู„โ€ฌ13 โ€ซุนโ€ฌB<lโ€ซ ูˆูŠ ุงโ€ฌABC _"โ€ซ ุงโ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ AB = AC -โ€ซโ€”ุฃโ€ฌ3 [ BC ] ^Dโ€ซ & ุฅ! ูˆุงโ€ฌA 

b :โ€ซุฏโ€ฌ- h (3) = 3 : A โˆ’1ร— 3 + b = 3 : โˆ’3 + b = 3 : b = 3 + 3 = 6 : h (x ) = โˆ’x + 6 : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ +` โ€ซ ุฏุงโ€ฌf -2

"โ€ซ' ุงโ€ฌbโ€ซ * ุงโ€ฌ4"& โ€ซ ุงู†โ€ฌ f '& 1โ€ซ( ู‡โ€ฌd1 ) โ€ซุงุฏู†โ€ฌ dโ€ซ ุงุง ุงโ€ฌh "โ€ซ' ุงโ€ฌbโ€ซ * ุงโ€ฌE 1โ€ซ ู‡โ€ฌ4" h (3) = 3 โ€ซ ุงู†โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ

[ BC ] H โ€ซ ุฃู†โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ [ BC ] ^Dโ€ซ ( ูˆุงโ€ฌAH ) : 

@

@ @ 40


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

H ‫او‬P‫ ا‬CQ _" AHB : ‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ 2 2 AH + BH = AB 2 : 2 2 2 AH = AB − BH : 

@ @@05æbznßüa@|îz—m @2009@ìîãìí@@@@@ñ‡jÇ@@òÛb׆@@òèu ‫ا اول‬ 2x + 5 y = 130  x + y = 35 2x + 5 y = 130  x = 35 − y

2 ( 35 − y ) + 5 y = 130  x = 35 − y 70 − 2 y + 5 y = 130  x = 35 − y 70 + 3 y = 130  x = 35 − y 3 y = 130 − 70  x = 35 − y 3 y = 60   x = 35 − y

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

: : ‫ادن‬ ABC : _"‫ ا‬-‫ب‬

AH × BC 2 3 6 ×6 2 S ABC = 2 18 12 S ABC = 2 S ABC = 9 12

S ABC =

: : : 

: : : : 

S ABC = 9 4 × 3 = 18 3 : ‫ادن‬ SABC ‫م‬4" ‫ع‬d&‫ ار‬SK -4 1 V SABC = × Sk × S ABC : 3 V SABC = 36cm 3 : ‫ ان‬A‫و‬ 1 × SK × S ABC = 36 : 3 SK × S ABC = 36 × 3 : 36 × 3 SK = : S ABC 36 × 3 SK = : 18 3 2×3 SK = : 3 6 SK = : 3 6× 3 SK = : 3× 3

‫د‬# y ‫ * | دره* و‬9+‫د اا‬# 1‫ ه‬x *%-‫ب‬ ‫ دراه‬5 | * 9+‫ا‬ : 

1‫ ه‬,A‫ ا†ال ا‬$ X‫@ ا‬W‫ ان ' ه‬A‫و‬

+Q 15 1‫ * | دره* ه‬9+‫د اا‬# A ‫و‬ +Q 20 1‫ دراه ه‬5 | * 9+‫د ا‬# ‫و‬

: : 

AH = 3 6

: 

@

: 

AH = 54 = 27 × 2 = 32 × 3× 2

60  = 20 y = : 3  x = 35 − y = 35 − 20 = 15 (15; 20 ) : ‫وج‬P‫ ا‬1‫ ه‬X‫ادن ' ا‬

2x + 5 y = 130  x + y = 35

2

AH 2 = 72 −18 AH 2 = 54

: 

y = 20  x = 15

@

2

: 

@ @

( ) ( )

AH 2 = 6 2 − 3 2

: -‫ أ‬-1

2 x + 4 ≤ 2x -N‫' اا‬- -2 3 2 x − 2x ≤ −4 : 3 2 6 x − x ≤ −4 : 3 3 −4 x ≤ −4 : 3 −4 : x ≥ −4 3 3 : x ≥ −4 × −4

6× 3 3 SK = 2 3

SK =

41

: : ‫ادن‬


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

7‫آ‬l‫ ا‬-‫اد ا‬#l‫ ا‬9N ‫ ه‬-N‫ل اا‬1" A ‫و‬ 3 ‫* {و &وي‬

2

@ @ @ @

g ( x ) = mx + b : 

'‫ا‬-‫ أ‬-3

m : ‫د‬- g (0) − g (−6) m= : ‫ ان‬A 0 − −6 4−0 2 m= = : 6 3 2 g ( x ) = x + b : ‫ادن‬ 3 b :‫د‬- g (−6) = 0 : A 2 × −6 + b = 0 : 3 −4 + b = 0 : b = 4 : 2 g ( x ) = x + 4 : ‫ادن‬ 3 f ( x ) = 2x : -‫ ا‬-2

Y

@

@ @

2 J O

I 2

4

X

@ @ @ @ @ @

@. @ @ @ @ @ @ @

f (x ) : x

f (1) = 2 : f (1) a= : 1 2 a = = 2 : 1 f (x ) = 2x : ‫ادن‬ dz& ‫ دا‬g -‫ب‬

@

@

5

I (1; 2 ) +‫ * ا‬f ‫ ل‬57‫ا' ا‬: ‫ ان‬A

@

@

4

a=

2 x + 4 = 5 : 3 3 : x = 2 3 1‫ اد ه‬A ‫و‬ 2

@

3

 ‫ا ا‬ +` ‫ دا‬f -1 f ( x ) = ax : 

g ‫ا‬A 5 a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ اد ا‬1‫ ه‬x *% g ( x ) = 5 : 

@

@

x ≥ 3 :

2 x + 4 = 5 ‫' اد‬- -‫ب‬ 3 2x 12 15 + = : 3 3 3 2x + 12 15 = : 3 3 2x + 12 = 15 : 2x = 15 − 12 : 2x = 3 : 3 x = : 2 3 1‫ ه‬1‫ادن ' اد ا‬ 2

@

‫ر‬1- 9 g ‫ "ا‬57‫ ا' ا‬93& +5 ‫ل‬1 ‫ أ‬-‫ب‬ -6 1‫' ه‬bE‫ا‬ 2 x + 4 = 2x ‫' اد‬- -‫ أ‬-4 3 2x 12 6x : + = 3 3 3 2x + 12 = 6x :

+D1‫ي ا ا‬1-

 ‫ا‬ f ( 2)‫ي‬W‫ا‬ = 2× 2 : ‫د‬ f ( 2) = 4

: ‫ادن‬

2 x + 4 : 3 2 g (3) = × 3 + 4 : 3 g (3) = 2 + 4 = 6 : ‫ادن‬ g (x ) =

4x = 12 : x = 3 : 3 1‫ادن ' اد ه‬

@

@ @ 42


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

I ‫ ه‬T ‫زا‬VA A ‫رة‬1b -‫ أ‬-2 B ′ ‫ه‬T ‫زا‬VA B ‫رة‬1b ‫و‬ C ′ ‫ه‬T ‫زا‬VA C ‫رة‬1b ‫و‬ IB ′C ′ _"‫ ا‬1‫ه‬T ‫زا‬VA ABC _"‫رة ا‬1b ‫ادن‬ ˆ ‫او‬P‫رة ا‬1b -‫ب‬ ˆ ′ ‫ ه‬BAC B ′IC

2 x + 4 = 2x : - ‫ب‬ 3 g ( x ) = f ( x ) : 93‫ ا‬+5 ‫ل‬1 ‫ ه أ‬x = 3 Q : g ( 3) = 6 : ‫و‬

( 3;6) : ‫ ه‬93‫ ا‬+5 ‫ادن إا‬

4& ‫‡زا ه زاو‬A ‫رة زاو‬1b ‫" أن‬5 ‫و‬ ˆ = 90° :‫ أن‬A‫و‬ BAC ˆ ′ = 90° : ‫ن‬ B ′IC ‫ا ا‬ -‫أ‬-1

 ‫ا ا‬

[80;100[ [60;80[ [ 40;60[ [ 20; 40[ [0; 20[

B (1;7 )

y

@ @ @ @ @

C ( −1;3)

8

16

10

4

U -‫ا‬

40

38

30

14

4

90

70

50

30

10

‫ح‬ ‫اآ‬ P‫آ‬

 ‫ا‬

@

O

@

x

I

@ @ @

[ AB ] 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

[ 40;60[

1‫ال ا"" ه‬1 ‫ادن‬

10× 4 + 30×10 + 50×16 + 70×8 + 90× 2 : -2 40 40 + 300 + 800 + 560 +180 M= : 40 1880 M= : 40 M = 47 : ‫ادن‬ 40 = 20 : 1‫ ه‬NE‫ ا‬U -‫ ا‬5 -3 2

A ( 3;1)

J

 " ,‫ا‬1 16 1‫ ه‬U 7‫ اآ‬- b

M=

@ @

 ‫ا‬

2

[ 40;60[

M ( 2; 4 )

a -1

[ AB ] 

N *% -‫ب‬

x +xA yB + yA  N B ;  : 2 2    1+ 3 7 +1  N ;  : 2   2 N ( 2;4) : 

U -‫ ت ااآ ا‬-‫ول ا‬N * QB+5‫و ا‬

 " ,‫ا‬1‫ ا‬30 1‫ ه‬20 * ‫ة‬s7 7‫آ‬l‫ااآ ا‬

[ 40;60[

[ 40;60[ ‫ <* ا‬N1& +D1‫ ا ا‬A ‫و‬ ‫ا ا ا‬

M : A ‫ و‬N = M : 

AM ‫ و‬OA : $- -‫ أ‬-2 OA =

(x A − xO ) + ( y A − yO )

OA =

( 3 − 0) + (1 − 0 )

2

2

2

:

2

B′

: : ‫ادن‬

OA = 9 + 1 OA = 10

AM =

(x M

−xA ) +(yM − yA )

AM =

( 2 − 3) + ( 4 − 1)

AM = 1+ 9 A M = 10

: 

2

2

2

2

B

: : I

: : ‫ادن‬

@

A

@ @ 43

C′ C


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

B ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬ : ‫‡ن‬ y B = − 3x B + p ′ : 7 = −3 × 1 + p ′ : 7 = −3 + p ′ : 10 = p ′

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

( AB ) : y

( AB ) : y

 OA : 4/‫د زوج إا ا‬- -‫ب‬ OA ( x A − x O ; y A − y O ) :  OA ( 3 − 0;1 − 0 ) :  OA ( 3;1) : ‫ادن‬ CM : 4/‫د زوج إا ا‬- CM ( x M − x C ; y M − y C ) :  : CM ( 2 − −1; 4 − 3) CM ( 3;1) : ‫ادن‬

= −3x + 10 :‫اذن‬ 1 3

= −3x + 10 ‫( و‬OA ) : y = x : -‫ج‬ 1 m ( AB ) × m (OA ) = −3 × = −1 : ‫ ان‬A ‫و‬ 3 (OA ) !"# ‫دي‬1# ( AB ) : ‫ن‬

(OA ) ‫د اد ا ة ل‬-- ‫ أ‬-3 (OA ) : y = mx + p : 9J

‫ا ا )دس‬ B +" 7A B ′ +‫ ه " ا‬S -‫أ‬-1 SB ′ = 2 × BB ′ : SB ′ = 2 × BB ′ = 2 × 6 = 12cm : ‫ادن‬ B ′ ‫او‬P‫ ا‬CQ _" SA ′B ′ -‫ب‬ ‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ 2 SA ′ = A ′B ′2 + SB ′2 : 2 2 2 SA ′ = 6 + 12 : 2 SA ′ = 36 + 144 : SA ′ = 36 +144 = 180 = 6 5 : ‫ادن‬ ′ ′ SA B _"‫  ا‬-‫ج‬ ( IB ) // ( A ′B ′) ‫[ و‬SB ′] B

O ∈ (OA ) yO − y A xO − x A 0 −1 m= 0−3 −1 1 m= = −3 3 m=

V ABCDA ′B ′C ′D ′ = 6

3

: ‫‡ن‬ : : ‫اذن‬

(OA )

1 yO = x 0 + p 3 1 0 = ×0+ p 3 0= 0+ p 0= p

: -‫ أ‬-2 : : ‫ادن‬

V ABCDA ′B ′C ′D ′ = 216cm 3 1 V SA ′B ′C ′ = × SB ′ × S A ′B ′C ′ : -‫ب‬ 3 1 6× 6 V SA ′B ′C ′ = ×12 × : 3 2 V SA ′B ′C ′ = 72cm 3 : ‫ادن‬ SB 6 1 k = = = : -‫ أ‬-3 SB ′ 12 2 1 ‫ ا ه‬75 A ‫و‬ 2 V SIBJ = k 3 ×V SA ′B ′C ′ : -‫ب‬

(OA )

: ‫‡ن‬ : : : :

1 y = x :‫اذن‬ 3

( AB ) ‫د اد ا ة ل‬- ( AB ) : y = m ′x + p ′ : 9J : m ′ ‫د‬- B ∈ ( AB ) ‫ و‬A ∈ ( AB ) : ‫ أن‬A‫و‬

yB − yA : ‫‡ن‬ xB −xA 7 −1 : m′ = 1− 3 6 m′ = = −3 : ‫اذن‬ −2 : y = −3x + p ′ :a‫و‬ m′ =

3

V SIBJ

1 y = x + p :a‫و‬ 3

:

:p ‫د‬- O ∈ (OA ) : ‫ أن‬A‫و‬

‫ازي‬1‫ "_ و ا‬9"< * ‫" ان ا ار‬5‫و‬ ad  'A‫ ا‬9"J‫ ا‬9+ _‫ ا‬9"J‫' ا‬- [SA ′] I : ‫ادن‬ V ABCDA ′B ′C ′D ′ = AB 3

‫ و‬A ∈ (OA )

:m ‫د‬- : ‫ أن‬A‫و‬

1 =   × 72 = 9cm 3 : ‫ادن‬ 2

( AB)

@ @

: p ′ ‫د‬-

@ @ 44


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @

‫ض‬15 ‫ و‬X‫"* * ا‬bl‫ر إى اد* ا‬5

@ @@@06æbznßüa@|îz—m @2009@ìîãìí@@@@@òîÓ‹“Ûa@@òè§a

y =2

@

3x + 2 y = 1 : 

@

3x + 2 × 2 = 1 3x + 4 = 1 3x = −3 −3 x = = −1 3

@ @ @ @

:

@

( −1; 2 ) : ‫وج‬P‫ ا‬1‫ ه‬X‫ادن ' ا‬

@

 ‫ا ا‬ '%)‫ا‬-1 '%)‫ا‬-2

@ @ @

‫ا اول‬ 7x + 5 = 3x + 2 : ‫' اد‬- -1 7x − 3x = 2 − 5 : 4x = −3 :

: : :

x =

−3 1‫ ه‬1‫ادن ' اد ا‬ 4

A = ( 3x + 8 ) − 16 ‫ ا‬7‫ أ – ' ا‬-2 2

A = ( 3x + 8 ) − 4 2

B

: A = ( ( 3x + 8 ) − 4 ) ( ( 3x + 8 ) + 4 ) : A = ( 3x + 4 )( 3x + 12 ) :‫ادن‬

D

@ @

( 3x + 8 )

@ @ A

C

@ @ @ @ @ @ @

E

( AE ) ‫ازي ا‬1 ( BC ) ‫* أن ا‬7 -‫ أ‬-3

@ @

DE = 2DC : DE = 2AB : ‫ادن‬

@

 ‫ا ا‬ +‫ ا‬E +‫د زوج اا ا‬- -1

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

2

− 16 = 0 : 

−4 −12 ‫ {و‬x = = −4 : 3 3 −4 ‫ و‬−4 : ‫ن ه‬B ‫ "د‬A‫و‬ 3 3x + 5 ≤ 2 ( x + 3) : -N‫' اا‬- -3 x =

B ‫ل‬1-& ‫زا ا‬VA C +‫رة ا‬1b E +‫ ا‬: A !‫إ‬  BA = CE : ‫ع‬B<l‫ازي ا‬1 ABCE : ( AE ) ‫ازي ا‬1 ( BC ) : ‫ادن‬  AD = AB + AC : -‫ب‬ ‫ع‬B<l‫ازي ا‬1 : ABDC  BA = DC : ‫ادن‬  BA = CE : ,A‫ ا†ال ا‬$ "5 ‫و‬  DC = CE : ‫اي‬ [ DE ] C :

= 16 : ‫] " اد‬-‫ب‬

,A‫ق * ا†ال ا‬B+5‫و ا‬ ( 3x + 4 )( 3x + 12 ) = 0 : : 3x + 4 = 0 ‫ {و‬3x + 12 = 0 : 3x = −4 ‫ {و‬3x = −12

@ @

2

( 3x + 8)

@ @

:

2

@

@

−3 4

: : : bl‫ ا‬-‫اد ا‬#l‫ ا‬9N ‫ ه‬-N‫ل اا‬1" ‫ادن‬ .1 ‫* {و وي‬ 3x + 5 ≤ 2x + 6 3x − 2x ≤ 6 − 5 x ≤1

6 x + 7 y = 8 :X‫ ا‬7N '- -4  3x + 2 y = 1

+‫ ا‬dz‫ ا‬3 ‫ل‬DA  6x + 7 y = 8  3x + 2 y = 1 −6x − 7 y = −8  6 x + 4 y = 2

[JB ]

× -1 : ×2

: 

‫ف‬+A 3 *‫ اد‬9/5 −6x − 7 y + 6x + 4 y = −8 + 2 : / : −3 y = − 6

x +xJ yB + yJ  E B ;  : 2  2   −4 + 0 3 + 1  E ;  : 2   2

y =

45

−6 = 2 : ‫ادن‬ −3


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @

m=

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ @

x g(x)

yJ − yB xJ −xB 1− 3 m= 0 − −4 −2 −1 m= = 4 2

O

( JB )

@

@ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

=

−1 x +1 ‫و‬ 2

: ‫‡ن‬ : : : y =

:

(D ) : y

−1 x + 1 :‫اذن‬ 2

= 2x + 6 : -‫ أ‬-3

−1 = −1 : ‫ ان‬A ‫و‬ 2 ( D ) !"# ‫دي‬1# ( JB ) : ‫ن‬

[JB ] +‫^ ا‬D‫ ( وا‬D ) ‫* ان ا‬7-‫ب‬ [JB ] E ( −2;2) * ( D ) ‫ * أن‬,-

@

@

−1 x + p :a‫و‬ 2

m ( JB ) × m ( D ) = 2 ×

x

@

@

y =

:

−1 xJ + p 2 −1 1= ×0+ p 2 1= 0+ p 1= p

( JB ) : y I

: ‫اذن‬

yJ =

M (1; 2)

@

:

:p ‫د‬- J ∈ (JB ) : ‫ أن‬A‫و‬

@

J

: ‫‡ن‬

( JB )

@

@

:

m=

M (1; 2) ∈ ( ∆) ‫ و‬O (0;0) ∈ ( ∆ ) : ‫اذن‬ Y (∆ )

@

1 y = − x +1 2 y = mx + p : 9J

:m ‫د‬- B ∈ ( JB ) ‫ و‬J ∈ ( JB ) : ‫ أن‬A‫و‬

‫ ' اا‬g *% -2 0 1 0 2

@

@

( JB )

b :‫د‬- f (1) = 1 : A −1 + b = 1 : b = 1 + 1: b = 2 : f ( x ) = −x + 2 : ‫ادن‬

@

@

‫ ( ه‬JB ) " ‫* ان اد ا ة‬7 - 2

f (0) − f (1) : ‫ ان‬A 0 −1 2 −1 1 m= = = −1 : −1 −1 f ( x ) = −x + b : ‫ادن‬

@

@

E ( −2;2) : ‫ادن‬

dz& ‫ دا‬f f ( x ) = mx + b : m : ‫د‬-

@

: 2 = 2 × −2 + 6 : 2 = −4 + 6 : 2=2 : [JB ] * E ( −2;2) ( D ) : ‫ادن‬ ( D ) 9 ( JB ) : ‫ ان‬A ‫و‬ [JB ] +‫^ ا‬D‫ ( وا‬D ) : ‫‡ن‬ ‫ا ا ا‬ f ( 2 ) = 0 ‫ و‬f ( 0 ) = 2 : '‫ل ا‬B` * -‫أ‬-1 a = 1 : ‫ ه‬a Q -‫ب‬ f ( x ) = −x + 2 ‫ ه‬f ‫ اا‬b ‫* أن‬7 -‫ج‬ y E = 2x E + 6

‫ل‬1 ‫ أ‬1‫ ه‬f (x ) = g ( x ) ‫ "د‬57‫' ا‬-‫ ا‬-‫ب‬ 0, 6 7‫ ا‬aQ ‫ و‬93‫ ا‬+5 ‫ا ا‬ x = 4 ‫ * ان‬,- -1 "A 30 ‫ت‬BA‫ع ا‬1/ 5 + 11 + x + 2x + 2 = 30 : 3x + 18 = 30 : 3x = 30 − 18 : 3x = 12 : x =

12 =4 3

: ‫ادن‬

46


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

‫ا اول‬ 3 ( 5x − 2 ) − 2 = 7x : ‫' اد‬- -1 3 ( 5x − 2 ) − 2 = 7x : 15x − 6 − 2 = 7x : 15x − 8 = 7x : 15x − 7x = 8 : 8x = 8 : 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@

x = 1 − y  3x − 2 y = 8

: 

@

x = 1 − y  3 (1 − y ) − 2 y = 8

: 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

0 5 5

‫هاف‬E‫د ا‬# ‫ت‬BA‫د ا‬# ‫ ااآ‬U -‫ا‬

2

2

2 V = 3,14 ×   × 10 : 2 : ‫ادن‬ V = 31, 4cm 3 AO ′ ‫ ا‬$- -‫ب‬ O ‫او‬P‫ ا‬CQ _" OAO ′ 

:X‫ ا‬7N '- -3

x = 1 − y  3 − 3 y − 2 y = 8 x = 1 − y   −5 y = 8 − 3

1 11 16

 AB  V = π ×  × OO ′ :  2 

−5 ‫أو وي‬ 2

x + y = 1  3x − 2 y = 8

2 4 20

U -‫ ت ااآ ا‬-‫ول ا‬N * QB+5‫و ا‬ ,‫ا‬1‫ ا‬16 1‫ ه‬15 * ‫ة‬s7 7‫آ‬l‫ااآ ا‬ 1 ‫ة‬P‫ا‬ 1 ‫ ه‬+D1‫ادن ا ا‬ ‫ا ا )دس‬ 5‫ا‬1+DE‫ ا‬/V $- ‫ أ‬-1

* 7‫آ‬l‫ ا‬-‫اد ا‬#l‫ ا‬9N ‫ل اد ه‬1" : ‫إذن‬

@ @

3 8 28

30 = 15 : 1‫ ه‬NE‫ ا‬U -‫ ا‬5 -3 2

11‫ "د ' و ه‬: A‫و‬ 12x + 5 ≥ 8x − 5 : -N‫' اا‬- -2 12x + 5 ≥ 8x − 5 : 12x − 8x ≥ −5 − 5 : 4x ≥ −10 : −10 x ≥ : 4 −5 x ≥ : 2

@ @

4 2 30

8 x = = 1 : ‫ادن‬ 8

@ @

5×0 +11×1+ 4×2 +8×3+ 2× 4 : -2 30 0 +11+8 + 24 +8 M= : 30 51 M= : 30 M =1,7 : ‫ادن‬ M=

@ @@@07æbznßüa@|îz—m @2009@ìîãìí@@@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@@òèu

‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ AO ′ = OA 2 + OO ′2 : 2 2 2 AO ′ = 1 + 10 : 2 AO ′ = 101 : AO ′ = 101 : ‫ادن‬ 2 V ′ = π × r × h : -2 2

: 

V ′=

: 

V : ‫و‬ 4

2

 AB   ×h 2  2  π ×r ×h = 4 2 π ×1 × h π ×r2 ×h = 4 π × h/ π/ × r 2 × h/ = / 4 1 r2 = 4 1 1 r= = 4 2

π ×

x = 1 − y :  −5 y = 5  x = 1 − −1 = 2  :  5  y = −5 = −1 ( 2; −1) : ‫وج‬P‫ ا‬1‫ ه‬X‫ادن ' ا‬

 ‫ا ا‬ 20 ‫ة‬P‫ ا‬,‫ا‬1 121‫ ه‬U 7‫ اآ‬-1 20 1‫ال ه‬1‫ادن ا‬ 47

: : : : : ‫ادن‬


@รฏรŸbโ€œรง@โ€กร›bโ€š@@Zห†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@รฒzzโ€”รŸ@รฒiรฌรจu@รฆbรฃbznรŸa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbรฎลกbรญโ€นร›a@ร€@รฐรฌรจยงaa@โ€กร‡bยยพa @

aN1โ€ซ ุง' ุงโ€ฌpd5 4 a = 3 : g ( x ) = 3x : A โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซุง ุง ุงโ€ฌ ( โˆ† ) โ€ซ & ุง! ุงโ€ฌA +โ€ซ ุงโ€ฌ: -1

@ @ @ @ @ @

@ @ @ @

 AB :

@ @

4/โ€ซุฏ ุฒูˆุฌ ุฅุง ุงโ€ฌ- -2 AB ( x B โˆ’ x A ; y B โˆ’ y A ) :  AB ( โˆ’1 โˆ’ 2;3 โˆ’ 2 ) AB ( โˆ’3;1)

@ @ @ @

AB =

@ @ @ @ @ @ @ @ @

Y

@ @

C (1;5)

@ @

M ( 0;3)

@

@ @ @ @

2 2 ( โˆ’3) + (1) : 

x=

: : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ

: -3 : : 

โˆ’3 = โˆ’1 : 3

-1 1โ€ซ ุงุฏ ู‡โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ X " f โ€ซ ) โˆ† ( "ุงโ€ฌ57โ€ซ ุง' ุงโ€ฌ-โ€ซุฌโ€ฌ x 0 -1 4 1 f (x ) B ( โˆ’1;1) โ€ซ ูˆโ€ฌA ( 0; 4 ) *+โ€ซ ) โˆ† ( * ุงโ€ฌ:โ€ซุงุฐู†โ€ฌ

-3

Y A

( โˆ† ) โ€ซ & ุง! ุงโ€ฌA โ€ซ" ุงู†โ€ฌ5 โ€ซูˆโ€ฌ ( AM ) 1โ€ซ ) โˆ† ( ู‡โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ

@

@

: โ€ซุงุฏู†โ€ฌ AB $-

x = 0 'Nโ€ซ * ุงโ€ฌ: โˆ’1 y = ร— 0 + 3 : 2 y = 3 : M ( 0;3) +โ€ซ ุงู† ) โˆ† ( * ุงโ€ฌ

@

@

: 

AB = 9 +1 A B = 10 โˆ’1 y = x + 3 : 2

@

20 12

: โ€ซุงุฏู†โ€ฌ  โ€ซุง ุงโ€ฌ f (x ) = 3x + 4 : -โ€ซ ุฃโ€ฌ-1 f (0) = 3 ร— 0 + 4 : f (0) = 4 : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ f โ€ซุงโ€ฌA 1 a&โ€ซุฑโ€ฌ1b โ€ซูŠโ€ฌWโ€ซ ุงุฏ ุงโ€ฌ1โ€ซ ู‡โ€ฌx *% -โ€ซุจโ€ฌ f (x ) =1 : 3x + 4 = 1 : 3x = 1 โˆ’ 4 : : 3x = โˆ’3

2=2 : ( โˆ† ) โ€ซ & ุง! ุงโ€ฌA +โ€ซ ุงโ€ฌ: A โ€ซูˆโ€ฌ

@

25 2

12ร—20 + 2ร—25 + 7ร—30 + 50ร—4 25 240 + 50 + 210 + 200 M= 25 700 M= 25 M = 28

โˆ’1 x A + 3 : 2 โˆ’1 2 = ร— 2 + 3 : 2 2 = โˆ’1 + 3 : 

@

30 7

M=

yA =

@

@

50 4

-2 dh โ€ซุงู‡ ุจโ€ฌ WBโ€ซุฏ ุงโ€ฌ#

B

( โˆ†โ€ฒ)

J

O

I

x

A ( 2, 2 )

B ( โˆ’1, 3 )

J O

I

(โˆ†)

x

+` โ€ซ ุฏุงโ€ฌg -2

g ( x ) = ax : 

( D ) // ( โˆ† ) : โ€ซ ุงู†โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ

@

@ @ 48


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

: 2 h × 15 ≤ 2034, 72 : 

@

2034, 72 152 2034, 72 h≤ 225 2034, 72 h≤ 152 h ≤ 9, 04 h≤

@ @ @ @ @ @ @ @

 y = x + 150  5x = y + 10

@ @ @ @ @ @ @

 y = x + 150  4x = 160  y = x + 150   160 x = 4 = 40  y = 40 + 150 = 190  x = 40

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

15 14

13 12 11 10

−1 = −1 2 −1 2 = = −1 × =2 −1 −1 2 (D ) :

: 

m (D )

5

25 19

4

5

3

2

14 10

5

2

: ‫اذن‬ y = 2x + p :a‫و‬

:p ‫د‬- B ∈ ( D ) : ‫ أن‬A‫و‬ y B = 2x B + p : ‫‡ن‬ 3 = 2 × −1 + p : 3 = −2 + p : 5= p : ( D ) : y = 2x + 5 :‫اذن‬ O ‫ل‬1-& ‫ ا‬T ‫زا‬VA A +‫رة ا‬1b C -5 B !‫إ‬  A C = OB : 

: : : 

x C − x A = x B − x O :  y C − y A = y B − y O x C − 2 = −1 − 0 :  y C − 2 = 3 − 0

: : 

x C  y C x C  y C

‫ا اول‬ -1 (‫ات‬1A) ‫ة‬P‫ا‬

= −1 + 2

: 

= 3+ 2

=1

: ‫ادن‬

=5

C (1;5) : A ‫و‬ V (C ) = 2 ×V (C1 ) 3

6

:

m (D ) ×

@ @@@08æbznßüa@|îz—m @2008@ìîãìí@@@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@@òèu

@

@

: 

190 1‫ ه‬$%‫د ا‬#‫ و‬40 1‫ ه‬7"+‫د ا‬# ‫ادن‬

@

:m ‫د‬- : ‫ أن‬A‫و‬ : ‫‡ن‬

m ( D ) × m ( ∆ ) = −1

: 

 y = x + 150  5x = ( x + 150 ) + 10  y = x + 150  5x = x + 160

y = mx + p : 9J -4

:

(D ) ⊥ (∆)

: 

: 9 ‫وز‬/& ‫ أن‬$/ E h Q A ‫و‬ ‫ا ا )دس‬ $%‫د ا‬# y ‫ و‬7"+‫د ا‬# x *%

@

@

(D )

V ABCDEFGH ≤V (C )

@

‫د‬#) U -‫ا‬ (‫ء‬J#l‫ا‬ ‫ح ااآ‬

 ‫ا ا‬ : -1 2

6 V (C ) = 8 × 3,14 ×   × 9 : 2 V (C ) = 8 × 3,14 × 9 × 9 : V (C ) = 2034, 72m 3

50 = 12,5 : 1‫ ه‬NE‫ ا‬U -‫ ا‬5 2

: ‫ادن‬

ABCDEFGH +Q $--‫ أ‬-2

U -‫ ت ااآ ا‬-‫ول ا‬N * QB+5‫و ا‬ ,‫ا‬1‫ ا‬14 1‫ ه‬12,5 * ‫ة‬s7 7‫آ‬l‫ااآ ا‬ 13 ‫ة‬P‫ا‬ 13 ‫ ه‬+D1‫ادن ا ا‬

AG = 152 + 152 + 102

: A G = 225 + 225 + 100 : : ‫ادن‬ A G = 550 'C‫ا ا‬W‫اء ه‬1E ‫( آ‬C ) 5‫ا‬1+DE‫ ا‬-‫ب‬

@ @ 49


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

x + y = 4  3x + 5 y = 10 x = 4 − y  3x + 5 y = 10

@ @ @ @

: : 

@

x = 4 − y  12 − 3 y + 5 y = 10

: 

@

x = 4 − y  12 + 2 y = 10 x = 4 − y   2 y = 10 − 12

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

13 ‫ * أو وي‬7‫ه اآ‬# *W‫ء ا‬J#l‫د ا‬# -3 6+5+4=15 : 1‫ ه‬D ‫ا ا‬ 3 f (x ) = x : 2 3 6 f (2) = × 2 = 2 2 f (2) = 3 g (x ) = −3x + 9 g (2) = −3 × 2 + 9 g (3) = −6 + 9 = 3 g ‫ا‬A 5 a&‫ر‬1b ‫ي‬W‫ اد ا‬1‫ ه‬x *%

: : 

x = 4 − y   2 y = −2

x    y x  y

M=

: -1

x = 4 − y  3 ( 4 − y ) + 5 y = 10

@

@

2×10 + 3×11+ 5×12 + 4×13+ 5×14 + 6×15 : -2 25 20 + 33+ 60 + 52 + 70 + 90 M= : 25 325 M= : 25 : ‫ادن‬ M =13

 ‫ا ا‬

@

: 

= 4− y −2 = = −1 2 = 4 − −1 = 5 = −1

: 

g (x ) = 5

: 

4x 2 − 9 = 0 : ‫' اد‬- -2

( 2x ) − 32 = 0 : ( 2x − 3)( 2x + 3) = 0 :

@

2

@ @

2x − 3 = 0 ‫ او‬2x + 3 = 0 : 2x = 3 ‫ او‬2x = −3 : 3 −3 : x = ‫ او‬x = 2 2 3 −3 ‫و‬ ‫ن ه‬B ‫ "د‬A ‫و‬ 2 2

@ @ @ @ @ @

x g (x )

@

@ @ @ @ @

3 0

3 f (x ) = x 2

x f (x )

0 0

2 3

* f '& ‫ادن‬ A ( 2;3) ‫ و‬O ( 0;0 )

Y

C ( 2, 2 )

@ @

2 3

* f '& ‫ادن‬ A ( 2;3) ‫ و‬B ( 3;0)

Y

@

: ‫ادن‬ : : : ‫ادن‬ -2 : : : : 

-3

g (x ) = −3x + 9

‫ا ا ا‬

@

: 

−3x + 9 = 5 −3x = 5 − 9 −3x = −4 −4 4 x = = : −3 3 4 1‫ اد ه‬A ‫و‬ 3

( 5; −1) : ‫وج‬P‫ ا‬1‫ ه‬X‫ادن ' ا‬

@

-1

A ( −2,1)

A ( 2;3)

J O

I

J

D

O

B (1, −2 )

@

@ @ 50

B ( 3;0)

I

x


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

0 =b

: ( ∆ ) : y = x :‫اذن‬ ‫ ب‬-5 (CD ) : y = cx + d : 9J :c ‫د‬- ‫زا‬A ‫رة‬1b ‫ن‬E : ( AB ) // (CD ) ‫ أن‬A‫و‬ a‫از‬1 1‫ه‬ m (CD ) = m ( AB ) : ‫‡ن‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

c = −1 ‫اي‬

m ( AB ) = −1

: ‫ ان‬A ‫و‬

m (CD ) = −1

: ‫ن‬

(CD )

:

(xC − x A ) + ( yC − y A )

AC =

2

AC =

( 2 − −2 ) + ( 2 − 1) 2

2

2

:

A C = 16 + 1 A C = 17

: : ‫ادن‬

x +xB yA + yB  E A ;  2 2    −2 + 1 1 + −2  E ;  2   2  −1 −1  E ;   2 2

y = −x + d :a‫و‬

: -2

: -3 : : ‫ادن‬

(AB) ‫د اد ا ة ل‬- ‫أ‬-4 (A B ) : y = mx + p : 9J :m ‫د‬- B ∈ ( A B ) ‫ و‬A ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬

:d ‫د‬- C ∈ (CD ) : ‫ أن‬A‫و‬ y C = −x C + b : ‫‡ن‬ 2 = −2 + d : 2+2 =d : : 4=d (CD ) : y = −x + 4 : ‫ادن‬ ‫ا ا‬ ( BF ) ⊥ ( FE ) ‫ ( و‬BF ) ⊥ ( FG ) -1 F ‫ن‬3 ( FE ) ‫ ( و‬FG ) ‫ ان‬A ‫و‬ ( BF ) ⊥ ( EFG ) : F * ‫ ( و ر‬EFG ) ‫ى‬1‫ ( <* ا‬HF ) ‫ ان‬A ‫و‬ ( BF ) ⊥ ( HF ) : ‫ن‬ F ‫او‬P‫ ا‬CQ _" HBF ‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ 2 HB = FB 2 + FH 2 : F ‫او‬P‫ ا‬CQ _" HEF A ‫و‬ ‫ة‬s7‫رس ا‬1‚ ‫ه‬7 $ 2 FH = EF 2 + EH 2 : 2 2 2 2 HB = FB + EF + EH : 2 2 2 2 HB = 6 + 6 + 6 : 2 2 HB = 3 × 6 : HB = 3× 62 : HB = 6 3 : ‫ادن‬ ( HD ) ⊥ ( ADC ) : -2 HABD ‫م‬4" ‫ع‬d&‫ ( ار‬HD ) 

yB − yA : ‫‡ن‬ xB −xA −2 − 1 : m= 1 − −2 −3 m= = −1 : ‫اذن‬ 3 : y = − x + p :a‫و‬ m=

(A B )

:p ‫د‬- A ∈ ( A B ) : ‫ أن‬A‫و‬ y A = −1× x A + p : ‫‡ن‬ 1 = −1× −2 + p : 1 = 2 + p : 1 − 2 = p : −1 = p : (A B ) : y = − x − 1 :‫اذن‬ ( ∆ ) : y = ax + b : 9J -‫ب‬

:a ‫د‬- ( AB ) ⊥ ( ∆ ) : ‫ أن‬A‫و‬ m ( AB ) × m ( ∆ ) = −1 : ‫‡ن‬ :

− 1 × m ( ∆ ) = −1 a =1

‫ اي‬m ( ∆ ) = −1 = 1 −1

(∆)

:

: ‫اذن‬ y = x + b :a‫و‬

:b ‫د‬- E ∈ ( ∆ ) : ‫ أن‬A‫و‬ y E = x E +b : ‫‡ن‬

1 V HABD = × HD × S ABD : 3 1 6× 6 : V HABD = × 6 × 3 2

−1 −1 = +b 2 2 51

: 


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @

x + y = 15 : C9 ‫ ا‬.,9 -3  2x + y = 21 x + y = 15 :9$  2x + y = 21

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

HI 2 1 = = HD 6 3 2

1 S IJK =   × S A BD : 9$ 3

y  x y  x y  x

= 15 − x + 15 = 21

y  x y  x

= 15 − 6 =6 =9 =6

= 15 − x = 21 − 15 = 15 − x =6

 1  6× 6 : 9$ S IJK =   × 2 3 1 36 : 9$ S IJK = × 9 2 36 S IJK = = 2cm 2 : ‫ادن‬ 18 2

: 9$ : 9$

‫ ادس‬-‫ا‬ ) !9 ‫ت ا‬g ‫)ت‬0 ‫ ه د ا‬x S) 40x − 7 × 285 > 0 : 9$ 40x − 1995 > 0 : 9$ 40x > 1995 : 9$

: 9$ : 9$

1995 : 9$ 40 1995 : 9$ x > 40 x > 49,875 : 9$ x >

: ‫اذن‬

 C9 ‫ ا‬. ‫( ه‬6;9) ‫ ا !وج‬J9‫و‬

@ @

J1)0( HABD ‫) 'م‬c;/ HIJK ‫ ا م‬9$ -3

(1)  y = 15 − x 2 1 ‫ ض‬ : 9$ 2x + y = 21 (2)  y = 15 − x :   2x + 15 − x = 21

@

@

V HABD = 36cm 3 : ‫ادن‬

#$/‫ ا‬-‫ا‬ : '('(1 ‫ال ا‬9 -1 ‫ ذات‬30 ‫ ه ا )!ة‬U); 0‫ أآ‬1 ‫>) ا )!ة ا‬ 7 U);, ‫ا‬ 30 ‫ال ه‬9 ‫إذن ا‬ : )%3 ‫) ا‬# ‫ا‬‫ ا )!ة‬P)> 50 30 25 20 10 U);, ‫ا‬ 3 7 5 4 6 P‫اآ‬1 ‫ ا‬U);, ‫ا‬ 25 22 15 10 6 12.5=  s‫ ا‬U);, ‫ ا‬X; J1 )> ‫ي‬I ‫ ه ا‬12.5 ‫ة‬H0 0‫آ‬i‫ ا‬P‫اآ‬1 ‫ ا‬U);, ‫ا‬ 25 ‫) ا )!ة‬# E ‫ ا ا‬15 25 ‫) ه‬%3 ‫) ا‬# ‫إذن ا‬ M =

10 × 6 + 20 × 4 + 25 × 5 + 7 × 30 + 3 × 50 25

60 + 80 + 125 + 210 + 150 25 265 + 360 M = 25 M =

 ‫ ا‬50 .;$ ‫ = أن‬$ ‫)ت‬0 ‫د ا‬i‫ ا‬, ‫ ا‬1 ‫و‬

@ @09@æbznßüa@|îz—m 2007@ìîãìí@@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@@òèu ‫ول‬.‫ ا‬-‫ا‬ 3x + 1 = 2 − x : ‫ ا د‬.,9 -1 3x + 1 = 2 − x : 9$ 3x + x = 2 − 1 : 9$ 4x = 1 : 9$ x =

1 ‫ و) ه‬. ‫ ' د‬: 1 ‫و‬ 4 6x − 1 ≤ 2x − 5 : ,‫ا‬1 ‫ ا‬.,9 -2 6x − 1 ≤ 2x − 5 :9$ 6x − 2x ≤ −5 + 1 : 9$

: 9$ -2 :9$ :9$

4x ≤ −4 : 9$ −4 : 9$ x ≤ 4 x ≤ −1 : J9‫و‬ ‫ أو‬c<i‫) ا‬#)#, ‫اد ا‬i‫ ا‬-) ‫ 'ل ا د ه‬: ‫إذن‬ −1 ‫(وي‬$

@

@ M = 625 25 @

:9$

M=25

: ‫اذن‬

@ @

1 : ‫اذن‬ 4

@

@ @ 52


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @

(A B )

:

y =

@ @

-1 ‫(وي‬$ )') ‫ اء ا‬9$ ( A B ) ⊥ (∆ ) : ‫اذن‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

(∆ )

:p ‫د‬,9 A ∈ ( A B ) : ‫و أن‬ 1 y A = x A + p : ‫ن‬v 2 1 −1 = × 2 + p : 9$ 2 p = −2 : 9$ 1 ( AB ) : y = x − 2 :‫اذن‬ 2 ( A B ) ⊥ (∆ ) : ‫) أن‬09 -‫ب‬ 1 ( AB ) : y = x − 2 : 9$ 2 ‫و‬ (∆ ) : y = -2x + 3 1 9$ × −2 = −1 : 2

@

0/‫ ا‬-‫ا‬

1 x + p :J9‫و‬ 2

:

y = -2x + 3 : P)#1( ‫ د ا‬9$ -‫ا‬-1 A (2, −1) :9$

y A = -2x A + 3 : 9$ A ∈ ( ∆ )

−1 = -2 × 2 + 3 :9$ −1 = -1 : ‫اذن‬

 ‫ ا د‬E#,/ A : 1 ‫و‬ A ∈ ( ∆ ) ‫إذن‬ B (4, 0) :9$ y B = -2x B + 3 : 9$ B ∈ ( ∆ ) 0 = -2 × 4 + 3 :9$ 0 = -5 : ‫اذن‬ B ∉ ( ∆ ) : 1 ‫ و‬u),< )D ‫ا‬I‫وه‬ [AB] X;19 1)Q‫د اا‬,9 -‫ب‬ [AB] X;19 M S1 xA +xB 2 : 9$ yA + yB yM = 2 2+4 xM = 2 : 9$ −1 + 0 yM = 2 xM =3

xM =

:1*‫ اا‬-‫ا‬ ‫ول‬i‫ا !ء ا‬ 'b‫( * أ‬d ) 4" ‫ أن‬+` ‫ دا‬f -1 "‫ا‬ M (2;1) ∈ (d ) : ‫ ‡ن‬f (2) = 1 : ‫ أن‬A‫و‬ f ( x ) = ax : +` ‫ دا‬f -2

−1 2  −1  M  3;   2 

f ( x ) f (2) 1 = = : ‫ ان‬A‫و‬ x 2 2 1 :‫اذن‬ f (x ) = x 2

a=

yM =

T ‫ا !ء ا‬ -1 ‫ ه‬g ‫ ب‬J/‫ي <ر‬I ‫د ا د ا‬,9 -1 g (x ) =

: 9$ : ‫اذن‬

AB =(,9 -‫ج‬ A B = ( x B − x A ) + ( y B − y A ) 2 : 9$ 2

1 x − 2 : 9$ 2

-1 ‫ ه‬g ‫ ب‬J/‫ي <ر‬I ‫ ه ا د ا‬z S) : 9$ g ( z ) = −1

AB = (4 − 2) 2 + (0 − −1)2

: 9$

A B = (2) 2 + (1) 2

:9$

AB = 5

: ‫اذن‬ (AB) ‫;ة ل‬1b ‫د ا د ا‬,9 -‫أ‬-2 (A B ) : y = mx + p : -A9 :m ‫د‬,9 B ∈ ( A B ) ‫ و‬A ∈ ( A B ) : ‫و أن‬

1 :9$ z − 2 = −1 2 1 z = −1 + 2 :9$ 2 1 : 9$ z =1 2

yB − yA : ‫ن‬v xB −xA 0 − −1 :9$ m= 4−2 1 : ‫اذن‬ m= 2

m=

z =2

: ‫اذن‬ 2 ‫ا د ه‬ -2 x 0 2 g(x) -2 -1 A (2; −1) ∈ ( ∆ ) ‫ و‬C (0; −2) ∈ ( ∆ ) : ‫اذن‬

53


@รฏรŸbโ€œรง@โ€กร›bโ€š@@Zห†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@รฒzzโ€”รŸ@รฒiรฌรจu@รฆbรฃbznรŸa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbรฎลกbรญโ€นร›a@ร€@รฐรฌรจยงaa@โ€กร‡bยยพa @ @ @ @ @

1 1 V = SH ร— S A BCD โˆ’ IH ร— S ABCD 3 3 1 V = S A BCD (SH โˆ’ IH ) 3

@

IH =

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

: 9$ (d )

1 SH V = S A BCD (SH โˆ’ ) 3 2 1 SH V = S A BCD ร— 3 2 1 V = S A BCD ร— SH 6 1 V = A B 2 ร— SH 6 1 V = ร— 62 ร— 8 6 V = 48 cm 3

SH :โ€ซู†โ€ฌv 2

g (x ) =

:J9โ€ซูˆโ€ฌ

3

@

1 x โˆ’2 2

โ€ซูˆโ€ฌ

f (x ) =

1 x :9$ 2

โ€ซ( ูˆโ€ฌd ) โ€ซ) ู†โ€ฌ#1( โ€ซ ุฃูŠ ุงู† ุงโ€ฌJ โ€ซ ุงโ€ฌ. โ€ซ* ุงโ€ฌ+ โ€ซู†โ€ฌ1 โ€ซ ุงโ€ฌ: 9$ โ€ซู†โ€ฌ$โ€ซุงุฒโ€ฌ1 ( โˆ† ) A (2; โˆ’1) โˆˆ ( โˆ† ) โ€ซ ูˆโ€ฌO (0;0) โˆˆ (d ) โ€ซูˆ ุงู†โ€ฌ A โ€ซ ุงโ€ฌO โ€ซู„โ€ฌ,/ 1 โ€ซ ุฉ ู‡ ุงุฒุง ุงโ€ฌ1 โ€ซูˆ ุงุฒุง ุงโ€ฌ ( โˆ† ) โ€ซ ุงโ€ฌ19/ (d ) %# โ€ซู† <ุฑุฉ ุฃูŠโ€ฌ ( โˆ† ) โ€ซ ุงโ€ฌ19/ /โ€ซ ู† <ุฑโ€ฌB (2;1) โˆˆ (d ) โ€ซูˆ ุงู†โ€ฌ $2 A โ€ซ ุงโ€ฌO โ€ซู„โ€ฌ,/ 1 โ€ซ ุงุฒุง ุงโ€ฌ9$ OA . : โ€ซ? ุงุฒุงโ€ฌI 'T

โ€ซ ุงโ€ฌ1 โ€ซ ุงโ€ฌ9$ B(2;1) โ€ซ ู‡ <ุฑุฉโ€ฌR(x;y) S1  OA = BR . : 9$ OA ( x A โˆ’ x O ; y A โˆ’ y O ) . : โ€ซ ุฃู†โ€ฌ

0(9 J )c;/ (P) P( โ€ซูˆุงโ€ฌ

1 0(9 (P) P( ' )c;/ โ€ซู‡โ€ฌ 10

@

-3

:9$

u),< โ€ซุงโ€ฌIโ€ซูˆู‡โ€ฌ V3 =48000 cm3J '<โ€ซ ุงโ€ฌP( โ€ซุงุฐู† ุงโ€ฌ

@

C (0; โˆ’2)

: 9$

@

@

R x

:9$

@

@

I A (2; โˆ’1)

:โ€ซุงุฐู†โ€ฌ V3 J '<โ€ซ ุงโ€ฌP( โ€ซ ุงโ€ฌ01โ€ซ ุงุฐุง ุงโ€ฌ-2 1 10

M (2;1)

O

:J9โ€ซูˆโ€ฌ

๏ฃซ 1๏ฃถ :โ€ซู†โ€ฌv V = ๏ฃฌ ๏ฃท ร—V 3 ๏ฃญ 10 ๏ฃธ 1 V = ร— 48000 : 9$ 1000 V = 48 cm 3 :9$

@

J

[SH] X;19 I : โ€ซูˆ ุฃู†โ€ฌ

@ @

Y

: 9$

 OA ( 2; โˆ’1) . :9$ BR ( x R โˆ’ x B ; y R โˆ’ y B ) . : โ€ซูˆ ุฃู†โ€ฌ BR ( x โˆ’ 2; y โˆ’ 1) . : 9$

@ @ @

y-1=-1 โ€ซ ูˆโ€ฌx โˆ’ 2 = 2 :9$ y=0 โ€ซ ูˆโ€ฌx=4 : 9$ R(4;0) : โ€ซุงุฐู†โ€ฌ g(4)=0 :โ€ซูˆ ุฃู†โ€ฌ R (4;0) โˆˆ ( โˆ† ) :โ€ซู†โ€ฌv

@ @ @ @ @

3 โ€ซ ุงโ€ฌ-โ€ซุงโ€ฌ

@ @

:(P) P( โ€ซ ุงโ€ฌP V =(,9 -1 SABCD โ€ซ ุง ู…โ€ฌP V1 S)

@

1 V 1 = SH ร— S A BCD : 9$ 3

@

IABCD โ€ซ ุง ู…โ€ฌP V2 โ€ซูˆโ€ฌ

@

1 V 2 = IH ร— S ABCD : 9$ 3

@ @

V =V1 - V2

@ @ 54

: โ€ซูˆ ุฃู†โ€ฌ


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @

3x + 5 y = 72 : 1 ‫و‬  x + y = 20

@

y=6‫ و‬x=14 : C9 ‫? ا‬I‫ ه‬. E03 =( P' 6 ‫ر ه‬0S ‫ و د ا‬14 ‫ل ه‬+i‫إذن د ا‬

@ @ @

f )%b ‫د ا ا ا‬,9 -‫ أ‬-1 f(2)=3 : ‫أي‬ f . a S)

@ @

f (2) 3 = J9‫و‬ 2 2 f (−3) : =(,9 -‫ب‬ 3 : 9$ f (x ) = x 2 3 −9 : 9$ f ( −3) = × −3 = 2 2 a=

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

‫ اول‬-‫ا‬ 2x 5 3 − = x − : ‫ ا د‬.,9 -‫ أ‬-1 3 6 2 4x 5 2x 3 − = − : 9$ 6 6 2 2 4x − 5 2x − 3 : 9$ = 6 2 2 ( 4x − 5) = 6 ( 2x − 3) : 9$

#$/‫ ا‬-‫ا‬

@

@

@ @10@æbznßüa@|îz—m 2007@ìîãìí@@@@ñ‡jÇ@òÛb׆@@òèu

8x − 10 = 12x − 18 : 9$ 8x − 12x = −18 + 10 : 9$ −4x = −8 : 9$ −8 x = = 2 : 9$ −4

−3 ‫ه‬f J/‫ي <ر‬I ‫ ه ا د ا‬x S) -‫ج‬ 5 −3 : 9$ f (x ) = 5 3 −3 :J9‫و‬ x = 2 5 −3 2 : 9$ x = × 5 3 −2 : ‫اذن‬ x = 5 −3 −2 f ‫ب‬ ‫ ه‬J/‫ي <ر‬I ‫ه ا د ا‬ J9 5 5

2 ‫ ا د ا ) ه‬. 2 − 3x > x + 7 ,‫ا‬1 ‫ ا‬.,9 -‫ب‬ −3x − x > 7 − 2 : 9$ −4x > 5 :9$ x <−

 %> c<i‫) ا‬#)#, ‫اد ا‬i‫ ا‬-) ‫ ه‬,‫ا‬1 ‫'ل ا‬ −

3x + 5 y = 72  x + y = 20 3x + 5 y = 72  x + y = 20

g(-1) =(,9 -‫ ا‬-2 : 9$ g (x ) = 2x + 3 g ( −1) = 2 × −1 + 3 = 1 : 9$ g(0) =(,9 : 9$ g (x ) = 2x + 3 g (0) = 2 × 0 + 3 = 3 : 9$ g ‫) ل‬0 ‫ ا‬.)1 1 ‫ ا‬-‫ب‬ g (0) = 3 ‫ و‬g ( −1) = 1 9$ ‫ و‬A(0,3) )1%#9 ‫ ا ر ا‬P)#1( ‫ ه ا‬g .)1 / 1 ‫و‬ B(-1,1)

@

3x + 5 y = 72  x + y = 20 3x + 5 y = 72  3x + 3 y = 60

@ @ @ @ @

B ( −1;1)

I

:9$ × (1) × (3)

: 9$ : 9$

x = 14 : ‫اذن‬ C9 ‫ ا‬. ‫( ه‬14;6) ‫ ا !وج‬J9‫و‬ ‫ر‬0S ‫رة ا‬$‫ وا= ز‬y ‫رو‬c; ‫رة ا‬$‫ ه وا= ز‬x S) -‫ب‬ x+y=20 : ‫ أي‬20 ‫ ع ا !وار ه‬P' 3x+5y=72 : ‫ أي‬P‫ دره‬72 W‫ زا‬20 ‫و> أدى‬

J O

: C9 ‫ ا‬.,9 -‫أ‬-2

: ‫ول‬i‫ ا‬T ‫ ا‬%( ‫ح ا‬%

A (0;3)

@

5 4

3x + 5 y − (3x + 3 y ) = 72 − 60 : 9$ 3x + 5 y − 3x − 3 y = 12 : 9$ 2 y = 12 : 9$ y =6 : )1'<i‫) ا‬1 ‫ إى ا د‬J1 )# y = 6 ‫ض‬ x +6 = 20

Y

@

5 : 9$ 4

x

@

@ @ 55


@รฏรŸbโ€œรง@โ€กร›bโ€š@@Zห†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@รฒzzโ€”รŸ@รฒiรฌรจu@รฆbรฃbznรŸa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbรฎลกbรญโ€นร›a@ร€@รฐรฌรจยงaa@โ€กร‡bยยพa @ @

Y

0/โ€ซ ุงโ€ฌ-โ€ซุงโ€ฌ

F ( 2,5 )

@ @

E ( 6;3)

@ @ @

Hโ€ฒ

@

@

O

I

H ( 2;0 )

x

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

G ( โˆ’2, โˆ’3)

x E + xG 2 9$ y E + yG = 2 โˆ’2 + 6 = 2 : 9$ โˆ’3 + 3 = 2 =2

(C) โ€ซุฉโ€ฌWโ€ซุน ุง ุงโ€ฌH =(,9 -3 โ€ซุฉโ€ฌWโ€ซ? ุง ุงโ€ฌI โ€ซุนโ€ฌH [HG] : 9$

@

HG = (โˆ’2 โˆ’ 2) 2 + (โˆ’3 โˆ’ 0) 2 :9$

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

( D ) โŠฅ ( D โ€ฒ) : โ€ซ) ุงู†โ€ฌ09 -1 โˆ’1 ( D โ€ฒ) : y = x โ€ซ ( ูˆโ€ฌD ) : y = 3x โˆ’ 1 : 9$ 3 โˆ’1 3ร— = โˆ’1 : โ€ซ ุงู†โ€ฌ 3 ( D ) โŠฅ ( D โ€ฒ) :โ€ซู†โ€ฌv ( D ) โ€ซ ) โˆ† ( ุง ุงุฒูŠ ู„โ€ฌP)#1( โ€ซุฏ ุฏ ุงโ€ฌ,9 -2 ( D ) : y = 3x โˆ’ 1 : ( โˆ† ) : y = ax + b : 9J5 ( โˆ†) //(D ) :

H ( 2;0 ) : โ€ซุงุฐู†โ€ฌ

HG = ( x G โˆ’ x H ) + ( y G โˆ’ y H )

@

1*โ€ซ ุงุงโ€ฌ-โ€ซุงโ€ฌ

: 9$

@ @

13 โ€ซู‡โ€ฌ12.5 โ€ซุฉโ€ฌH0 0โ€ซุขโ€ฌiโ€ซ ุงโ€ฌPโ€ซุงุขโ€ฌ1 โ€ซ ุงโ€ฌU);, โ€ซ>) ุงโ€ฌ Pโ€ซุงุขโ€ฌ1 โ€ซ ุงโ€ฌU);,' # โ€ซ) ุง ุงโ€ฌ# โ€ซ) ู‡ ุงโ€ฌ%3 โ€ซ) ุงโ€ฌ# โ€ซ ุงโ€ฌ1 โ€ซูˆโ€ฌ 13 .)%3 โ€ซ) ุงโ€ฌ# โ€ซ ู‡ ุงโ€ฌ15  โ€ซุฃูŠ ุงโ€ฌ

=

=0

2

a=3 : ( โˆ† ) : y = 3x + b : A โ€ซูˆโ€ฌ A (2, โˆ’2) โˆˆ ( โˆ† ) : โ€ซ ุงู†โ€ฌA โ€ซูˆโ€ฌ y A = 3x A + b : โ€ซู†โ€ฌ โˆ’2 = 3 ร— 2 + b : โˆ’2 = 6 + b : โˆ’8 = b : โ€ซุงุฐู†โ€ฌ ( โˆ† ) : y = 3x โˆ’ 8 : aโ€ซูˆโ€ฌ

2

HG = 16 + 9 = 5

:9$ 5 1โ€ซุง)ุน ู‡โ€ฌ (C ) โ€ซุฑุฉโ€ฌ1b (C โ€ฒ) -โ€ซุงโ€ฌ-4 โ€ซ ุง)ุนโ€ฌpd5 4 โ€ซุฉโ€ฌCโ€ซุฒุง ู‡ ุฏุงโ€ฌA โ€ซุฉโ€ฌCโ€ซุฑุฉ ุฏุงโ€ฌ1b 5 : โ€ซ( ู‡โ€ฌC โ€ฒ) โ€ซุนโ€ฌs โ€ซูˆโ€ฌ T โ€ซุฒุงโ€ฌEA H โ€ซุฑุฉโ€ฌ1b H โ€ฒ -โ€ซุจโ€ฌ  HH โ€ฒ = EF :  HH โ€ฒ( x H โ€ฒ โˆ’ x H ; y H โ€ฒ โˆ’ y H ) :  HH โ€ฒ(x H โ€ฒ โˆ’ 2; y H โ€ฒ โˆ’ 0) HH โ€ฒ(x H โ€ฒ โˆ’ 2; y H โ€ฒ ) EF (x F โˆ’ x E ; y F โˆ’ y E )

โ€ซ ู… ุง ูˆู„โ€ฌ/โ€ซ ุฅโ€ฌ-1 15 14 13 12  โ€ซุงโ€ฌ 1 7 3 2 U);, โ€ซุงโ€ฌ 13 12 5 2 Pโ€ซุงุขโ€ฌ1 โ€ซุญ ุงโ€ฌ

25 =12.5:  sโ€ซ ุงโ€ฌU);, โ€ซ ุงโ€ฌX; =(,9 2

(C) โ€ซุฉโ€ฌWโ€ซ ุข! ุง ุงโ€ฌH 1)Qโ€ซุฏ ุงุงโ€ฌ,9 -2 โ€ซุฉโ€ฌWโ€ซ? ุง ุงโ€ฌI %> [EG] โ€ซ ุงู†โ€ฌ โ€ซุฉโ€ฌWโ€ซ[ ู‡ ุข! ุง ุงโ€ฌEG] X;19 1 โ€ซูˆโ€ฌ ๏ฃฑ ๏ฃด๏ฃดx H ๏ฃฒ ๏ฃดy ๏ฃด๏ฃณ H ๏ฃฑ ๏ฃด๏ฃดx H ๏ฃฒ ๏ฃดy ๏ฃด๏ฃณ H ๏ฃฑx H ๏ฃฒ ๏ฃณy H

16 8 21

16  โ€ซ ู‡ ุงโ€ฌ: โ€ซุงู„โ€ฌ9 โ€ซุงโ€ฌ : ^31 โ€ซ ุง  ุงโ€ฌ- 2 12ร—2 +13ร—3+14ร—7 +15ร—1+16ร—8+17ร—4 M= : 9$ 25 M =16,8 : โ€ซุงุฏู†โ€ฌ : )%3 โ€ซ) ุงโ€ฌ# โ€ซุฏ ุงโ€ฌ,9 -3

J

@ @

17 4 25

 โ€ซุง ุงโ€ฌ 'โ€ซ ุงโ€ฌ-1

: : โ€ซุงุฐู†โ€ฌ โ€ซูˆโ€ฌ

56


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

−12 : 9$ x ≤ 2 x ≤ −6 :9$

@ @ @ @ @

‫ او‬c<‫)ا‬#)#, ‫اد ا‬i‫ ا‬-) ‫ ه‬,‫ا‬1 ‫'ل ا‬ -6 ‫(وي‬$ C9 ‫ ا‬.,9 -a -3

@ @ @ @ @ @ @ @

x = 14 − y  3 y = 18 x = 14 − y  y = 6 x = 8  y = 6

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

14 ‫ ه‬-%# ‫ ان ع ا‬P'‫و‬ x + y = 14 :9$

@

x + y = 14 : ' .;, 1 ‫و‬  x + 4 y = 32

@

(8,6) ‫' ا !وج‬ 8 ‫غ ه‬125 X9< =' ‫ د ا‬1 ‫و‬ 6 ‫ غ ه‬500 X9; ‫ود ا '= ا‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

S A ′B ′C ′D ′ S ABCD 48 k2= 16 2 k =3 k = 3

:9$ :9$ :9$ : ‫اذن‬

@ @11@æbznßüa@|îz—m Œì¨a@oÐîãbm@”×a‹ß@@òèu 2007@ìîãìí ‫ اول‬-‫ا‬ 3( x − 2) + 5x = 10 : ‫ ا د‬.,9 -1 3x − 6 + 5x = 10 : 9$ 8x = 10 + 6 : 9$ 8x = 16 : 9$ 16 x = = 2 : 9$ 8

(AB) ‫;ة ل‬1b ‫د ا د ا‬,9 -a1 :

: 9$

k2=

#$/‫ ا‬-‫ا‬ (A B )

9$

: ‫اذن‬ )0S1 ‫ ا‬. k ‫د‬,9 -2 HABCD‫) ل‬0S/ HA ′B ′C ′D ′ 9$ S A ′B ′C ′D ′ = k 2 × S ABCD : 9$

(8,6) ‫ ه ا !وج‬C9 ‫ ا‬. 1 ‫و‬ ‫ غ‬125 X9< =' ‫ د ا‬x S) -b ‫ غ‬500 X9< =' ‫ د ا‬y ‫و‬ ‫ ب‬J9 0$ ‫ام‬c ‫ا زن ب ا‬ x × 125 + y × 500 = 4000 :9$

@

@

1 V HABCD = × HD × S A BCD : 3 1 V HA BCD = × 3 × ( 4 × 4 ) 3 V HABCD = 16cm 2

:‫اذن‬

@

@

CH =(,9 -‫ا‬--1 G $‫ ا !او‬PW> N'T HGC N'T ‫ ا‬9$ CH 2 = HG 2 + GC 2 9$ CH 2 = 32 + 4 2 :9$ 2 CH = 9 + 16 = 25 : 9$ CH = 5 : ‫اذن‬ HABCD ‫ ا م‬P =(,9 -‫ب‬ HABCD ‫ع 'م‬+/‫( ار‬HD) )

:9$

@

@

‫ا ا )دس‬

:9$

x × 125 + y × 500 4000 :9$ = 125 125 x × 125 y × 500 4000 :9$ + = 125 125 125 x + 4 y = 32 : 9$

@

 x H ′ = −2 :  y H ′ = 2 H ′( −2; 2) : ‫اذن‬

x + y = 14 : 9$  x + 4 y = 32 x = 14 − y :9$  x + 4 y = 32 x = 14 − y :9$  14 − y + 4 y = 32 x = 14 − y :9$  3 y = 32 − 14

@

@

 EF (2 − 6;5 − 3) :  EF (−4; 2) : ‫اذن‬  x H ′ − 2 = −4 :  y H ′ = 2

y = mx + p : -A9

:m ‫د‬,9

2 ‫ ا د ا ) ه‬. 4x + 7 ≤ 2x − 5 ,‫ا‬1 .,9 -2 4x − 2x ≤ −7 − 5 : 9$ 2x ≤ −12 :9$

B ∈ ( A B ) ‫ و‬A ∈ ( A B ) : ‫و أن‬ y − yA m= B : ‫ن‬v xB −xA

57


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

C ( −3; 4) : ‫اذن‬

@ @ @ @

.)T 1 ‫ ا‬-2

( AB ) (A B )

A (1, 2 )

@ @

J

@ @

O

@

:p ‫د‬,9

x

@ @ @ @ @ @

(

) : 0/‫ ا‬-‫ا‬

@

f(0)=2 ‫ و‬f(-2)= -1 -a -1 f(-1) < g(-1) -b f(0)=2 ‫ و‬f(-2)= -1 : 9$ -2 f ( x ) = ax + b : 9$

@ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @

@

x g(x)

@ @ @ @ @ @ @

-4 6

-2 3

(A B )

-10 15

-10‫(ب <رة ا د‬, g ( −4) = 6 : 9$ g ( x ) = mx :9$ )%& ‫ دا‬g‫و‬

@ @

(A O )

: ‫ ا ول‬P 19 -3

@

m=

yO − y A : ‫ن‬v xO − x A 0−2 :9$ m′ = 0 −1 : ‫اذن‬ m′ = 2 : y = 2x + p ′ :J9‫و‬ : p ′ ‫د‬,9 O ∈ ( A O ) : ‫و أن‬ y O = 2x O + p ′ : ‫ن‬v m′ =

f (−2) − f (0) :J9‫و‬ −2 − 0 −1 − 2 3 :9$ a= = −2 − 0 2 3 : J9‫و‬ f (x ) = x + b 2 3 f (0) = × 0 + b = 2 :9$ 2 b = 2 :9$ 3 f (x ) = x + 2 : ‫اذن‬ 2

@

@

: m ′ ‫د‬,9

a=

@

@

:

A ∈ ( A B ) : ‫و أن‬ −1 yA = x A + p : ‫ن‬v 2 −1 2 = ×1 + p : 9$ 2 5 : 9$ =p 2 −1 5 (A B ) : y = x + :‫اذن‬ 2 2 y = 2x : 9$ -b (A O ) : y = m ′x + p ′ : -A9

B ( 5, 0 )

I

0−2 :9$ 5 −1 −2 −1 : ‫اذن‬ m= = 4 2 −1 y = x + p :J9‫و‬ 2 m=

0 = 2 × 0 + p ′ : 9$ 0 = p ′ : 9$ (A O ) : y = 2x :‫اذن‬ −1 5 : y = x + 9$ -c 2 2 (A O ) : y = 2x ‫و‬ −1 × 2 = −1 ‫و ان‬ 2 ( A O ) ⊥ ( A B ) : ‫ن‬

 BA = AC . :9$ [BC]X;19 A -3 BA (x A − x B ; y A − y B ). : 9$ BA (1 − 5; 2 − 0). : 9$ BA (−4; 2). : ‫اذن‬ AC (x C − x A ; y C − y A ). ‫و‬ AC (x C − 1; y C − 2). : 9$ x C − 1 = −4 ; y C − 2 = 2 : 9$ x C = −3 ; y C = 4 : 9$

g (x ) g (−4) 6 −3 :9$ = = = x −4 −4 2 −3 g (x ) = x : ‫اذن‬ 2 −3 g (−10) = × −10 = 15 : ‫اذن‬ 2

@ @ 58


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

EADM ‫ ا م‬P =(,9 - -1

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

AM =(,9 - -2 DAM N'T ‫ ا‬9$ 2 AM = DM 2 + AD 2 :‫اذن‬ :9$ A M 2 = 62 + 32 2 A M = 36 + 9 = 45 :9$ AM = 45 = 3 5 : ‫اذن‬ (ADM) ' ‫( ذي‬AE) 9$ (AM) ' ‫( ذي‬AE) :9$ 2 ME = AM 2 + AE 2 : ‫اذن‬ 2

ME = 81 = 9

12 :  ‫('(' ه ا‬1 ‫ال ا‬9-1 -2

x −1 x +1 1 + = : ‫ ا د‬.,9 -‫أ‬ 3 4 2 4( x − 1) + 3( x + 1) 1 = : 9$ 3× 4 2 4x − 4 + 3x + 3 1 = : 9$ 12 2 7x − 1 1 = : 9$ 12 2 2(7 x − 1) = 1× 12 : 9$ 14x − 2 = 12 : 9$ 14x = 12 + 2 : 9$ 14 x = = 1 : 9$ 14

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

x2−

@ @

@

 x 

14

13

12

11

‫ة‬P‫ ا‬Q

10

5

10

5

15

5

U -‫ا‬

50

40

35

25

20

5

‫ح اآ‬

: ‫ ادس‬-‫ا‬

1 = 0 : ‫ ا د‬.,9 -‫ب‬ 4 2

@

15

M ‫ ر‬i‫(= ل ا‬,9 -3

1 x −   = 0 :9$ 2 1  1   x −  x +  = 0 :9$ 2  2  1 1  −  = 0 ‫ او‬ x +  = 0 : 9$ 2 2  1 −1 ‫ او‬x = : 9$ x = 2 2 2

@

16

5×11+12×15 +13×5 +14×10 +15×5 +16×10 M= 50 M =13.5 :‫ادن‬

1 ‫ ا د ا ) ه‬.

@

@ @

:3 ‫ ا‬-‫ا‬

‫ اول‬-‫ا‬

@

@

: ‫اذن‬

@ @12@æbznßüa@|îz—m oÛýîÏbm@‘bäØß@@òèu 2007@ìîãìí

@

@

[AC] X;19 I : 9$ -3  AI = IC . : 9$ AI . 1 ‫زا ذات ا‬s I ‫ ه <رة‬C :‫اذن‬ AI . 1 ‫زا ذات ا‬s B ‫ ه <رة‬M 9$ AI . 1 ‫زا ذات ا‬s D ‫ ه <رة‬N 9$ ‫و‬ ) )#1( N‫ و‬M‫ و‬C ‫) ) ن‬#1( B ‫ و‬I ‫ و‬D ^#9 ‫و ان ا‬ ^#9 ‫) ا‬#13‫ _ ' ا‬,/ ‫ن ازا‬

ME 2 = 45 + 62 = 45 + 36 = 81 :9$

@

@

‫[ع‬R‫ازي ا‬1 ABCD 9$ -1  AB = DC . :9$ AB . 1 ‫زا ذات ا‬s D ‫ ه <رة‬C 1 ‫و‬ -2

1 V EA DM = × AE × S ADM : 9$ 3 1 3× 6 : 9$ V EADM = × 6 × 3 2 V EADM = 18cm 3 : ‫اذن‬

@

@

1*‫ اا‬-‫ا‬

59


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @

(D) ‫ إ‬19/ A 1 ‫و‬ (D) ‫ د‬B 1)/‫ض ا‬9 2 = −1 + 3 :  2 = 2 :9$ (D) ‫ إ‬19/ B 1 ‫و‬ [BC] X;19M S1 -2 x B + xC 2 : 9$ y B + yC yM = 2 1 + −1 xM = 2 :9$ 4+2 yM = 2 xM =0

@

xM =

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

yM =3

: 9$

@

AB = ( −1) 2 + ( −3) 2

:9$

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

3 ‫(وي‬$ 5

‫ هد آات‬y ‫ اول و‬X9; ‫ هد آات ا‬x S) -3 T ‫ ا‬X9; ‫ا‬ x + y = 45  : 9$  2 x = y  3 2  3 y + y = 45 : 9$  x = 2 y  3  2 y + 3y = 45  3 :9$  2 x = y  3 5y  3 = 45 : 9$  x = 2 y  3 3   y = 45 × 5 :9$  2 x = y  3  y = 27  :9$ 2  x = y  3  y = 27  :9$  2 x = 3 × 27  y = 27 ‫اذن‬  x = 18

M=I : ‫اذن‬ [ BC ] X;19 I ‫أي‬ AC‫ و‬AB =(,9 -3 A B = ( x B − x A ) 2 + ( y B − y A ) 2 : 9$ A B = (1 − 2) 2 + (2 − 5) 2

@

‫ او‬0‫) اآ‬#)#, ‫اد ا‬i‫ ا‬-) ‫ ه‬,‫ا‬1 ‫'ل ا‬

: J9‫و‬

@ @

1 −1 ‫و‬ ‫ ' د [ن ه‬ 2 2 −5x + 3 ≤ 0 ,‫ا‬1 .,9 -2 −5x ≤ −3 : 9$ −3 :9$ x ≥ −5 3 x ≥ : 9$ 5

5 = 1 :9$

AB = 10

:‫اذن‬

A C = (x C − x A ) 2 + ( y C − y A ) 2 : 9$

AC = (−1 − 2) 2 + (4 − 5) 2

: 9$

AC = ( −3) 2 + ( −1) 2

:9$

AC = 10 :‫اذن‬ AC = AB : J9‫و‬ )>( ‫(وي ا‬1 ABC N'T ‫ ا‬1 ‫و‬ ( D ) ' ‫ ) ∆ ( ا ذي‬P)#1( ‫د د ا‬,9 --4 ( D ) : y = −x + 3 : 9$ ( ∆ ) : y = ax + b : -A (∆ ) ⊥ ( D ) :9$ a × −1 = −1 :9$ −1 a= = 1 :9$ −1 (∆ ) : y = x + b : 1 ‫و‬ I (0,3) ∈ ( ∆ ) : ‫و ان‬ y I = x I + b : ‫ن‬ 3 = 1× 0 + b :9$ 3 = b :9$ ( ∆ ) : y = x + 3 : J9‫و‬

27 ‫ ه‬T ‫ ا‬X9; ‫ و ا‬18 ‫ول ه‬i‫ ا‬X9; ‫د آات ا‬

#$/‫ ا‬-‫ا‬ ( D ) : y = − x + 3 :9$

(D) ‫ د‬A 1)/‫ض ا‬9 5 = −2 + 3 : 

60


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @

0/‫ ا‬-‫ا‬

1 g   −4 g (x ) 3 =   = 3 = −4 : J9‫و‬ a= 1 1 x 3 3

g(x)= -4x

M (, ‫(= ا ل ا‬,9 -1 M=

: ‫اذن‬

M=

3 ‫ ا‬-‫ا‬ -1

@

4×2+8×3+12×4 +16×5+ 20×6 20 280 20

: 9$

= 14

:‫اذن‬ )%3 ‫) ا‬# ‫د ا‬,9 -2

@ @

20 6 20

@ @

16 5 14

12 4 9

8 3 5

4 ‫ ا )!ة‬P)> 2 U);, ‫ا‬ 2 P‫اآ‬1 ‫ح‬

@ @

10 =  ‫ ا‬U);, ‫ ا‬X; 9$ )# E ‫ ا ا‬14 ‫ ه‬10 ‫ة‬H0 0‫آ‬i‫ ا‬P‫اآ‬1 ‫ ا‬U);, ‫ا‬ 16 ‫ا )!ة‬ 16 ‫) ه‬%3 ‫) ا‬# ‫ ا‬1 ‫و‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

1*‫ اا‬-‫ا‬

- ABCD 9$ - -2  AB = DC . : 9$ t ‫زا‬s D ‫ ه <رة‬C 1 ‫و‬ ( EB ) ⊥ ( EC ) : ‫) ان‬09 -3 t ‫زا‬s D ‫ ه <رة‬C 9$ t ‫زا‬s O ‫ ه <رة‬E 9$ ‫و‬ t ‫زا‬s A ‫ ه <رة‬B 9$ ‫و‬ ˆ ‫ <رة‬BEC ˆ 1 ‫و‬ t ‫زا‬s A OD ‫ان‬1 - ‫ا ا‬%> ‫و ان‬ ˆ = 90° ‫ن‬ A OD ˆ = 90° J9‫و‬ BEC

f ( x ) = 3x − 5 9$ -‫ا‬-1

x

2

1

f(x) 1 -2 ‫ و‬A(2,1) )1%#9 ‫ ا ر ا‬P)#1( ‫ ه ا‬f .)1 / 1 ‫و‬ B(1-2)

‫ ادس‬-‫ا‬ A ( 2,1)

J

@ @ @

O

@

I

x B (1, −2 )

@ @ @ @ @

f (a ) = −1 : 9$ f .)1 / ‫ ا‬19/ P(a.-1) 9$ -‫ب‬ 3a − 5 = −1 :9$ 3a = −1 + 5 :9$ 3a = 4 :9$ 4 a = : J9‫و‬ 3

@ @ @ @ @ @ @

@ @

IC = 4 5 : ‫) ان‬09 -‫ا‬--1 B $‫ ا !او‬PW> BIC N'T ‫ ان ا‬9$ - ABCD IC 2 = BC 2 + BI 2 :9$ IC 2 = 82 + 42 :9$

)%& ‫ دا‬g 9$ -2 g(x)=ax: 9$

61


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

15 ‫ه‬10 ‫ة‬H0 0‫آ‬i‫ ا‬P‫اآ‬1 ‫ ا‬U);, ‫>) ا‬ P‫اآ‬1 ‫ ا‬U);,' # ‫) ا ا‬# ‫) ه ا‬%3 ‫) ا‬# ‫ ا‬1 ‫و‬ 15 152 # ‫) ه ا‬%3 ‫) ا‬# ‫ادن ه ا‬ 2×150 + 7×151+ 6×152 + 5×153 20 3034 M= =151.7 20

M=

 2x − y − 1 = 0  3x − 2 y = 0 2x − y − 1 = 0  3x − 2 y = 0 6 x − 3 y − 3 = 0  6 x − 4 y = 0

@ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @

×2

:9$

+ ( 8 ) :9$ 2

1 V SABEF = × SM × S A BCD : 9$ 3

‫ع‬+/‫ ار‬-> M N) SM ‫د‬,9 (SM ) ⊥ ( A F ) :9$ ( A D ) ⊥ ( A F ) ‫ ان‬P'‫و‬ (SM ) //( A D ) :9$ ( DS ) //( AM ) : ‫و ان‬ ‫[ع‬R‫ازي ا‬1 AMSD  ‫اذن ا‬ SM = AD = 8 :9$ 1 V SA BEF = × 8 × 82 : J9‫و‬ 3 83 V SABEF = : ‫اذن‬ 3

@ @13@æbznßüa@|îz—m æb¾ìi@‘bÏ@@òèu 2006@ìîãìí

: !"# ' -5 A‫و‬

 2x − y − 1 = 0  3x − 2 y = 0

‫ اول‬-‫ا‬

(2,3) ‫ ه ا !وج‬C9 ‫ ا‬. ‫ ان‬-‫ب‬ P‫ دراه‬3 ‫آر ا ا ه‬0 ‫ ا‬Q 1 ‫و‬ P‫ دراه‬2 ‫ة ا اة ه‬%( ‫ ا‬Q‫و‬ f ( x ) = 2x − 1 : 9$ -‫ ا‬-3 f (2) = 2 × 2 − 1 :9$ f (2) = 3 : ‫اذن‬ g .)1 / (d ) ‫ و‬f .)1 / ( ∆ ) S) - - ‫ب‬ x 0 2 -1

2

:9$ :9$ : ‫اذن‬ SABFE ‫ ا م‬P =(,9 -2

3x − 2 y = 0 :

f(x)

)

IG 2 = 80 + 64 IG 2 = 144 IG = 12

:9$

x = 2 : 9$ (2,3) ‫ ه ا !وج‬C9 ‫ ا‬. ‫اذن‬ ‫ آر ا ا‬0 ‫ ا‬Q y ‫ة ا اة و‬%( ‫ ا‬/ x S) -‫ا‬-2 P‫دره‬1 ‫ آر وا ب‬Q ‫ق‬+$ 2x ‫) أي‬/%( Q 1 ‫) ه‬9 T ‫ق ) ا‬+ ‫ ا‬9$ 2x − y = 1 :9$ 2x − y − 1 = 0 :9$ 2y ‫ أي‬$‫ آ ر‬Q ‫(وي‬$ 3x ‫ات أي‬%( ‫[ث‬Q Q 3x = 2 y :9$

@

@

×3

IG 2 = 4 5

6x − 3 y − 3 − 6x + 4 y = 0 :9$ y = 3 :9$ 3x − 6 = 0 : )T ‫ض ا  ا‬9

@

@

(

: 9$

( 6x − 3 y − 3 ) − ( 6 x − 4 y ) = 0

@

@

: ‫ادن‬

‫ف‬%  ‫ن‬1$‫(و‬1 ‫ح ا‬%

@

@

-3

 C9 ‫ ا‬.,9 -1

@

@

IC = 4 5 : ‫اذن‬ IG = 12 ‫) ان‬09 -‫ب‬ (CG ) ⊥ ( BC ) ‫( و‬CG ) ⊥ ( DC ) 9$ ( BC ) ‫ ( و‬DC ) ‫د ب‬, ‫ى ا‬1( ‫( ذي ' ا‬CG ) ‫اذن‬ (CG ) ⊥ ( BDC ) : 1 ‫و‬ (BDC) ‫ى‬1( ‫ ا‬R (IC) ‫و ان‬ (CG ) ⊥ ( IC ) : ‫ن‬ C $‫ ا !او‬PW> ICG N'T ‫اذن ا‬ IG 2 = IC 2 + CG 2 : ‫اذن‬

#$/‫ ا‬-‫ا‬

@

@

IC 2 = 64 + 16 :9$ IC 2 = 80 :9$ 2 IC = 16 × 5 :9$

N = 10 ‫  ه‬s‫ ا‬U);, ‫ ا‬X; :9$ 2

151 ‫) ا )!ة‬# E ‫ ا‬7 J1 )> U); 0‫ اآ‬9$ -1 151 # ‫ ا‬: ‫('(' ه‬1 ‫ل ا‬9 : ‫إذن‬ : )%3 ‫ ا‬# ‫ ا‬$,/ -2 153 5 20

3

@ @ 62

152 6 15

151 150 7 2 9 2

# ‫ا‬ U);, ‫ا‬ ‫حم‬


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

y =

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

J O

(d )

@

A

AB =(,9 -‫ا‬-1 A B = ( x B − x A ) + ( y B − y A ) 2 :9$ 2

AB = (2 − −1) 2 + (1 − −3) 2

C

@ @

D

E

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

: 9$

AB = 9 + 16 :9$ : ‫اذن‬ AB = 5 [AB] X;19 1)Q‫د اا‬,9 -‫ب‬ [AB] X;19 E S1 x +xB xE = A 2 : 9$ yA + yB yE = 2 −1 + 1 xE = 2 : 9$ −3 + 1 yE = 2 0 xE = 2 : 9$ −2 yE = 2 1  E  ; −1 : ‫اذن‬ 2  x − 2 y − 4 = 0 (D) ‫ د‬9$ -‫ا‬- -2 −2 y = − x + 4 :9$ −x + 4 :9$ y = −2

@ @

(∆ ) M (2;3) ∈ (d ) ‫ و‬O (0;0) ∈ (d ) : ‫اذن‬

0/‫ ا‬-‫ا‬

@ @

x

-#1 ‫ ا‬%# 1)/‫) ه اا‬0 ‫ ا‬., ‫ ا‬-‫ج‬ (2,3) ‫أي ا !وج‬

1*‫ اا‬-‫ا‬

@

I A (0; −1)

‫ان‬1 )D ‫) ن‬#1( ‫ ا‬1 ‫و‬

B

2 3

M (2;3)

1 ‫( ه‬D) .‫ و‬2 ‫( ه‬L) . -‫ج‬ 2 1 × 2 = 1 :9$ ‫و‬ 2

@

0 0

x g(x)

1 ( D ) : y = x − 2 : 9$ -‫ب‬ 2 ( ∆ ) : y = ax + b : -A ( ∆ ) //( D ) :9$ 1 a = :9$ 2 1 (∆ ) : y = x + b : 1 ‫و‬ 2 A ( −1, −3) ∈ ( ∆ ) : ‫و ان‬ 1 y A = x A + b : ‫ن‬ 2 1 −3 = × −1 + b :9$ 2 1 −3 + = b :9$ 2 5 − = b : ‫اذن‬ 2 1 5 ( ∆ ) : y = x − : J9‫و‬ 2 2

@

@

M (2;3) ∈ ( ∆ ) ‫ و‬A (0; −1) ∈ ( ∆ ) : ‫اذن‬

1 x − 2 :‫أي‬ 2

[BE] X;19 C 9$ -- 2  BC = CE . :9$ t ‫زا‬s C ‫ ه <رة‬E 1 ‫و‬ t ‫زا‬s A ‫ ه <رة‬D 9$ -3 t ‫زا‬s C ‫ ه <رة‬E 9$ t ‫زا‬s B ‫ ه <رة‬C 9$ ˆ $‫ ا !او‬1 ‫و‬ .t ‫زا‬s BAˆ C ‫ ه <رة‬CDE BAˆ C = 90° ‫و ان‬ ˆ = 90° : ‫ن‬ CDE (DE) ' ‫( ذي‬CD) ‫اذن‬

@ @ 63


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @

@ @14@æbznßüa@|îz—m 2006@ìîãìí@@ñ‡jÇ@òÛb׆

@

‫ اول‬-‫ا‬

@

@

x + y = 20  2x + 5 y = 61 x + y = 20  2x + 5 y = 61

@

2x + 2 y = 20 × 2  2x + 5 y = 61

@ @ @ @ @

3 ‫ ا‬-‫ا‬

: C9 ‫ ا‬.,9 -1 :9$ ×2 ×1

: 9$

: ‫ول‬i‫ ا‬T ‫ ا‬%( ‫ح ا‬%

@

2x + 5 y − (2x + 2 y ) = 61 − 40 2x/ + 5 y − 2x/ − 2 y = 21 : 9$ : 9$ 3 y = 21 y = 7 : 9$ : )1'<i‫) ا‬1 ‫ إى ا د‬J1 )# y = 7 ‫ض‬ x + 7 = 20 x = 13 : ‫اذن‬

@ @ @ @ @ @

 C9 ‫ ا‬. ‫( ه‬13;7) ‫ ا !وج‬J9‫و‬ P‫ دراه‬2 | -%# ‫ ه د ا‬x S) -2 P‫ دراه‬5 | -%# ‫ د ا‬y ‫و‬ P‫ دره‬61 ‫د ا ه‬# ‫ ع‬P' 2x+5y=61 : ‫أي‬ 20 -%# ‫ أن ع ا‬P'‫و‬ x+y=20 : ‫أي‬

@ @ @ @ @ @ @ @

x + y = 20 : 1 ‫و‬  2x + 5 y = 61

@

y=7‫ و‬x=13 : C9 ‫? ا‬I‫ ه‬. E03 =( P' P‫ دراه‬5 | 7 ‫ و‬P‫ دراه‬2 | 13 ‫ ه‬-%# ‫اذن د ا‬

@ @

AH =(,9 -1 D $‫ ا !او‬PW> ADH N'T ‫ ا‬$ AH 2 = AD 2 + DH 2 :‫اذن‬ A H 2 = 92 + 92 :9$ 2 2 AH = 2×9 :9$ :‫اذن‬ AH = 9 2 ACDH ‫ ا م‬P =(,9 -- -2 ( DH ) ⊥ (DA ) ‫ ( و‬DH ) ⊥ (DC ) 9$

( DH ) ⊥ (ADC ) :9$

1 V ACDH = × DH × S A DC : 9$ 3 1 9×9 : 9$ V ACDH = × 9 × 3 2 V ACDH = 121.5cm 3 :9$

(CDH ) //(PNM ) : 9$ -3 ( MN ) //(DH ) : 9$

#$/‫ ا‬-‫ا‬

@

: ‫ م ا ول‬/‫ إ‬-1

@

1000

900

800

700

600

500

‫ ا )!ة‬P)>

‫ة‬H0 ‫ )* ا‬9‫ه‬0 =( AHD N'T ‫اذن ا‬

@

4

6

3

4

3

5

U);, ‫ا‬

25

21

15

12

8

5

P‫اآ‬1 ‫ح ا‬

A M AN MN = = AH AD DH 1 AM = AH : ‫و ان‬ 3 AM 1 :‫اي‬ = AH 3 AM AN MN 1 = = = : ‫اذن‬ AH AD DH 3

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

U); 0‫ اآ‬1 ‫('(' ه >) ا )!ة ا‬1 ‫ال ا‬9 -2 900 ‫ال ه‬9 ‫ ا‬1 ‫ و‬6 ‫ ه‬U); 0‫اآ‬ )%3 ‫) ا‬# ‫د ا‬,9 - -3 25 ‫(وي‬$  s‫ ا‬U);, ‫ أن ا‬P' 12.5 ‫ ا  ه‬U);, ‫ ا‬X; ‫أي‬ ‫ة‬H0 0‫ اآ‬P‫اآ‬1 U); 0‫آ‬i # ‫اذن >) ا )!ة ا‬ 15 ‫ أي‬12.5 800 ‫) ا )!ة‬# E ‫ ا‬15 P‫اآ‬1 ‫ ا‬U);, ‫و ا‬ 800: )%3 ‫) ا‬# ‫اذن ا‬ : (, ‫(= ا ل ا‬,9 -4

@ M = @ @

ACDH ‫) ل‬c;/ AMNP ‫ ان ا م‬93 1 ‫و‬ 1 : 0(9 3 3

1 : J9‫و‬ V A MNP =   ×V A CDH 3 1 V A MNP = × 121.5 = 4.5cm 3 :‫ادن‬ 27

500 × 5 + 600 × 3 + 700 × 4 + 800 × 3 + 900 × 6 + 1000 × 4 25

64


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @

0 2

x g(x)

1 4

M =

B (1; 4) ∈ (d ) ‫ و‬A (0; 2) ∈ (d ) : ‫اذن‬

M=756

y

@

B

@ @ @

J O

I

f (3) 4 : J9‫و‬ = 3 3 4 f ( x ) = x : 1 ‫و‬ 3

x

@

g(-2)=-2‫ و‬2 ' E#,/ 1 ‫ ا‬g )+ 1 ‫د ا ا ا‬,9 ‫ب‬ g(x)=2x+b : 9$ 2 ‫ ه‬g . g(-2)=2x+b : J9‫و‬ g(-2)= -4+b : ‫أي‬ -4+b= -2 J9 ‫و‬ b=4-2=2 : ‫اذن‬ g(x)=2x+2 : 1 ‫وا‬

@ @ @ @ @

%# ‫ه أ ;ل‬g ‫ و‬f‫* ا ;رة ب‬+ J ‫ي‬I ‫ ا د ا‬- ‫ب‬ -3 ‫ أي‬-#1 ‫ا‬

1*‫ اا‬-‫ا‬

@

[AB] X;19 M 1)Q‫د إا‬,9 --‫ا‬-1

@

xM =

@ @ @

yM

@

xM

@

yM

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

: ‫ادن‬ P‫ دره‬756 ‫( ه‬, ‫ادن ا ل ا‬

a=

@

@

:9$

f )%b ‫د ا ا ا‬,9 -‫ أ‬-1 f .)T / ‫ إ‬19/ M(3,4) ‫ أن‬P' f(3)=4 : ‫أي‬ f . a S)

A (0; 2)

@

25

0/‫ ا‬-‫ا‬

M

@ @

2500 + 1800 + 2800 + 2400 + 5400 + 4000

xM

xA +xB 2 y + yB = A 2 −2 + 6 = 2 3 −1 = 2 =2

y M =1

3 f   =(,9 -‫ ا‬-2 2 4 f ( x ) = x : ‫و ان‬ 3 3 4 3 f   = × : 9$ 2 3 2 3 f  =2 : ‫اذن‬ 2  1 g  −  =(,9  2 g ( x ) = 2x + 2 : ‫و ان‬

: 9$

: 9$

: 9$

M ( 2;1) : ‫اذن‬

−1  1 g  −  = 2 × + 2 :)$ 2  2  1 g  −  = −1 + 2 = 1 : 9$  2

(AB)‫;ة ل‬1b ‫د ا د ا‬,9 -‫ب‬ (AB):y = ax+b : -A

− yB : 9$ −xB 4 −1 : 9$ = −8 2 −1 (AB ) : y = x + b : J9‫و‬ 2

yA xA 3 − −1 a= = −2 − 6 a=

2 ‫ ه‬g‫ ب‬J/‫ي <ر‬I ‫ ه ا د ا‬x S) -‫ب‬ g(x)=2 : 9$ 2x+2=2 J9‫و‬ 2x=2-2: 9$ x=0 : ‫اذن‬ g ‫ ب‬2 ‫ ه‬J/‫ي <ر‬I ‫ ه ا د ا‬0 J9 g '& (d ) ‫ و‬f '& ( ∆ ) *% -‫ ا‬-3 x 0 3 f(x) 0 4 M (3; 4) ∈ ( ∆ ) ‫ و‬O (0;0) ∈ ( ∆ ) : ‫اذن‬

:b ‫د‬,9

−1 x B +b 2 −1 −1 = × 6 + b 2 −1 = −3 + b 2 =b

yB =

: 9$ : 9$ : 9$ : ‫اذن‬ 65


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

AB = 64 + 16 : ‫اذن‬

@

AB = 80

@

:‫اذن‬

@

PQ = (x Q − x P ) 2 + ( y Q − y P ) 2 :9$ ‫و‬

@

PQ = (4 − 0) 2 + (5 − −3) 2

:9$

PQ = (4) 2 + (8) 2

:9$

@ @

(AB ) : y =

‫ت أن‬%28* 9‫ ه<ا ا;ال وذا‬-> *?‫ ا‬-@ : 5 .‫ ن اد‬B‫و‬A - ‫ا‬ $ ( ∆ ) ‫ ( ⊥ ) ∆ ( و‬A B ) : 9$ [AB] ^3‫ ) ∆ ( وا‬-‫ ا‬-2 .[AB] X;19 

−1 x + 2 : 9$ 2 ( ∆ ) : y = 2x − 3 ‫و‬ −1 × 2 = −1 : ‫و ان‬ 2 ( ∆ ) ⊥ ( A B ) : ‫اذن‬

(AB ) : y =

PQ = 16 + 64

:9$ : ‫اذن‬ PQ = 80 : J9‫و‬ PQ = AB = 80 - APBQ ‫) ان‬09  AQ = PB . :9$ ‫[ع‬Ri‫ازي ا‬1 APBQ :9$ } ‫ ذ‬E#,1 ‫ ا‬S $ Q ∈ (∆ ) ‫ و‬P ∈ (∆ ) 9$ ‫و‬ ( AB ) ⊥ (∆ ) ‫و ان‬ ‫ان‬1 APBQ‫ي‬%> ‫ ان‬9$ ‫(ن‬$#1 ‫ ن و‬11 [AB] ‫[ و‬PQ] ‫'ن‬A ‫وا‬ .- APBQ : ‫اذن‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

[AB] X;19 M 1)Q‫ إا‬9$ M ( 2;1)

( ∆ ) ‫ د‬M 1)/‫ض ا‬9 1 = 2 × 2 − 3 : 

1=1 : ‫أي‬ M ∈ ( ∆ ) : 1 ‫و‬ M ∈ ( ∆ ) ‫ ( ⊥ ) ∆ ( و‬A B ) ‫اذن‬ .[AB] ^3‫ ) ∆ ( وا‬J9‫و‬ ( ∆ ) : y = 2x − 3 9$ -‫ب‬ y P = 2x P − 3 : 9$ P ∈ (∆ ) -3=2x0-3 : 9$ -3=-3 : ‫أي‬ P ∈ (∆ ) : 1 ‫و‬ Q 1)/‫د اا‬,9 -‫ا‬-3 AQ ( x Q − x A ; y Q − y A ) : 9$

:3 ‫ ا‬-‫ا‬

@ @ @ @

A

@

) ABCD 9$ -‫ا‬-1  AB = DC . :9$ C ‫ ه‬T ‫زا‬s D ‫' <رة‬1 ‫و‬ .S6 ‫ ا‬-‫ب‬

@ @ @ @

I D

B

 AQ ( x Q − −2; y Q − 3) : 9$ AQ ( x Q + 2; y Q − 3). : ‫اذن‬ PB (x B − x P ; y B − y P ). ‫و‬ PB (6 − 0; −1 − −3). : 9$ PB (6; −1 + 3). : ‫اذن‬ PB (6; 2). : J9‫و‬

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

C

J

−1 x + 2 : J9‫و‬ 2

K

T ‫زا‬s B ‫ ه‬A ‫ <رة‬9$ -‫ا‬- 2 T ‫زا‬s J ‫ ه‬I ‫ <رة‬9$ T ‫زا‬s C ‫ ه‬D ‫ <رة‬9$ ˆ ˆ ‫إذن <رة‬ BJC ‫ ه‬T ‫زا‬s A ID ‫ان‬1 ) ‫ا ا‬%> ‫ أن‬-‫ب‬ ˆ = 90° ‫أي‬ AID ˆ ‫ ه‬T ‫زا‬s A ID ˆ ‫و أن <رة‬ BJC ˆ = 90° J9‫و‬ BJC $‫ ا !او‬PW> BJC N'T ‫ ا‬1 ‫و‬  DK = DB + DC . : 9$ -3 ‫[ع‬Rs‫ازي ا‬1 DBKC ‫إذن‬  BK = DC . : J9‫و‬    AB = BK . : 9$ BK = DC . ‫ و‬AB = DC . ‫ ان‬-‫ب‬ T ‫زا‬s B ‫ <رة‬K J9‫و‬

 A Q = PB . 9$

 x Q + 2 = 6 : 9$   y Q − 3 = 2 x Q = 4 ;; y Q = 5 : 9$ Q (4;5) : ‫اذن‬

AB=PQ ‫ ان‬E#,19 -‫ب‬ AB = (x B − x A ) 2 + ( y B − y A ) 2 :9$

66

AB = (6 − −2) 2 + (−1 − 3) 2

:9$

A B = (8) 2 + ( −4) 2

:9$


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

‫ ادس‬-‫ا‬

@ @15@æbznßüa@|îz—m 2006@ìîãìí@@òÇŠ†@òŽbß@‘ìŽ@òèu

S

‫ اول‬-‫ا‬ 2x − 3 y = 11  4x + y = 15 2x − 3 y = 11  4x + y = 15

: C9 ‫ ا‬.,9

2x − 3 y = 11 (2) 2 1 ‫ ض‬ (1)  y = 15 − 4x 2x − 3(15 − 4x ) = 11   y = 15 − 4x 2x − 45 + 12x = 11   y = 15 − 4x 14x = 11 + 45   y = 15 − 4x 14x = 56   y = 15 − 4x x = 4   y = 15 − 4x x = 4   y = −1

: 9$ : 

: 9$ : 9$ : 9$ : ‫اذن‬

 C9 ‫ ا‬. ‫( ه‬4;-1) ‫ ا !وج‬J9‫و‬

#$/‫ ا‬-‫ا‬

@

3 5 B ( , ) : 9$ 2 2

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @

A

: 9$

@

@

C O

f(1) =(,9 -‫ أ‬-1 f (x ) = 3x − 2 : 9$ f (1) = 3 × 1 − 2 : 9$ :‫أي‬ f (1) = 1 A (0, 2) :9$ -‫ب‬ A ∈(∆) f (0) = 2 : 9$ f (0) = 3 × 0 − 2 : ‫و أن‬ f (0) = −2 : ‫اذن‬ A ∉ ( ∆ ) : 1 ‫و‬

@

D

:9$

OA‫د‬,9 -‫ا‬- -1 (ADC): ‫ى‬1( ‫ ا‬9$ D $‫ ا !او‬PW> ADC N'T ‫ا‬ : ‫اذن‬ A C 2 = A D 2 + DB 2 2 2 2 AC = (3 2) + (3 2) : ‫أي‬ AC 2 = 36 : ‫أي‬ AC = 6 : 1 ‫وا‬ [AC] X;19 O ‫و ان‬ OA=3 : ‫ن‬ ‫ع‬#/‫( ار‬SO) 9$ -‫ب‬ O $‫ ا !او‬PW# ‫ ا‬SAO N'T ‫ ا‬: 1 ‫و‬ ‫ة‬H0 ‫رس ا‬D1) 9‫ه‬0 =( SO 2 = SA 2 − A O 2 : 2 2 2 SO = 5 − 3 : 9$ 2 2 : 9$ SO = 25 − 9 = 4 SO = 4cm : J9‫و‬ ABCD - ‫(= ( ا‬,9 -‫ج‬ B

(

S ABCD = AB 2 = 3 2

)

2

= 18cm 2

: 9$

: ‫ ا م‬P =(,9 V SA BCD V SA BCD V SA BCD

3 5 B ∈(∆) f ( ) = : 9$ 2 2 3 3 f ( ) = 3 × − 2 :‫و أن‬ 2 2 3 9 f ( ) = − 2 : ‫اذن‬ 2 2 3 5 f ( ) = : ‫أي‬ 2 2

1 = × SO × S A BCD : 9$ 3 1 : 9$ = × 4 × 18 3 : 9$ = 24cm 3 SA ′ 2 = : 9$ -‫ ا‬-2 SA 5 2 )c;1 ‫ ا‬0( 1 ‫و‬ 5

2 0(9 SABCD‫) ل‬c;/ ‫ ه‬SA ′B ′C ′D ′ ‫ ا م‬-‫ب‬ 5

: 1 ‫و‬ 2

4 76 2 S A ′B ′C ′D ′ =   × S ABCD = × 18 = cm 2 25 25 5

67


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @

AB = 50 :9$

@

[AB] X;19 1)Q‫د اا‬,9 -2 [AB] X;19 I S1

@ @ @ @

yI

@

xI

@ @ @

yI

@

xI

@

yI

@ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

xA +xB 2 y + yB = A 2 4 + −1 = 2 −2 + 3 = 2 3 = 2 1 = 2 3 1 I ;  2 2

xI =

1 1

Y

: 9$

B

: 9$

J

F

O

I

: 9$ F (1;1) ∈ (∆ ) ‫ و‬E (0; −2) ∈ (∆ ) : ‫اذن‬

: ‫اذن‬

3 1 CI = ( − 2)2 + ( − 4) 2 2 2

:9$

B ')T / $ 1 ‫ ا‬g)%b ‫ ا ا ا‬.T 9 -‫ أ‬-2 g .)1 / (d) S) g c)< $,/ -‫ب‬ )%& ‫ دا‬g : ‫ أن‬ g ( x ) = ax : ‫ن‬v

 −1   7  CI =   +    2  2

: 9$

g (x ) : 9$ x B ∈ (d ) ‫ أن‬

a=

2

1 49 + 4 4 50 CI = 4 50 CI = 4 5 2 CI = 2 CI =

x

E (0; −2)

CI ‫د‬,9 -3 CI = (x I − x C ) 2 + ( y I − y C ) 2 : ‫ أن‬

2

0 -2

x f(x)

AB = 5 2 : ‫اذن‬

@

@

-‫ج‬ 9$

A B = (5) 2 + ( −5) 2 : 9$

@

@

B ∈ ( ∆ ) : ‫اذن‬

AB = (x B − x A ) 2 + ( y B − y A ) 2 : 9$

3 5 g   = : 9$ 2 2 3 g( ) a = 2 :  3 2

:9$ : 9$ : 9$

5 5 2 5 a = 2 = × = : 9$ 3 2 3 3 2 5 g (x ) = x :‫اذن‬ 3

:9$ : ‫ج‬1913‫ا‬ [AB] X;19 I : ‫ أن‬ AB : ‫ن‬v 2 5 2 : 9$ AI = IB = 2 AI = IB =

0/‫ ا‬-‫ا‬ 

AB . 1)Q‫د اا‬,9 -1 AB (x B − x A ; y B − y A ). 9$ AB (4 − −1; −2 − 3). : 9$ AB (5; −5). : ‫اذن‬

AI=BI=CI : ‫اذن‬ ( ‫* ا‬+9 ABC N'T ‫ رؤوس ا‬0/ I ‫اذن‬ $‫ ا !او‬PW> N'T ABC ‫اذن‬

@ @

AB =(,9 68


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

500+x 21

= 25

: ‫أي‬

‫ ادس‬-‫ا‬ SO ‫ع‬+/‫د ار‬,9 -1 (SDB) ‫ى‬1( ‫ ا‬9$ [DB] X;19 O ‫ و‬SB=SD [DB] %#' ^3‫( وا‬SO) : ‫اذن‬ O $‫ ا !او‬PW# ‫ ا‬SDO N'T ‫ ا‬: 1 ‫و‬ ‫ة‬H0 ‫رس ا‬D1) 9‫ه‬0 =( SO 2 = SD 2 − DO 2 : DO ‫د‬,9 (ADB): ‫ى‬1( ‫ ا‬9$ A $‫ ا !او‬PW> ADB N'T ‫ا‬ DB 2 = AD 2 + AB 2 : ‫اذن‬ 2 2 2 DB = (3 2) + (3 2) : ‫أي‬ : ‫أي‬ DB 2 = 36 DB = 6 : 1 ‫وا‬ [DB] X;19 O ‫و ان‬ DO=3 : ‫ن‬ 2 2 SO = SD − DO 2 : ‫و ان‬ : ‫ن‬ SO 2 = 52 − 32 2 SO = 16 :‫أي‬ SO=4 : ‫اذن‬ ABCDA ′B ′C ′D ′ P( ‫ ا‬P =(,9 -2 ABCDA ′B ′C ′D ′ P V S) SABCD P V1 ‫و‬ SA ′B ′C ′D ′ P V2‫و‬ V =V 1 −V 2 : ) 1 ‫ ا [> ا‬9$ [SB] X;19 B ′ ‫[ و‬SA] X;19 A ′ ‫ ان‬P'‫و‬ A ′B ′ =

@

1 ‫(وي‬/ 2

@ @ @ @ @ @ @ @

: ‫[ع‬R‫(وي ا‬1 BDI N'T ‫) ان ا‬09 -2 t ‫ زا‬B ‫ ه <رة‬D ‫ ان‬ t ‫ زا‬A ‫ ه <رة‬I ‫و‬ DI=AB :‫اذن‬ DI=2 : ‫أي‬ t ‫ زا‬B ‫ ه <رة‬D ‫ ان‬ AI=BD :9$ [AB] X;19 I : ‫و أن‬ ( ‫* ا‬+9 ABC N'T ‫ رؤوس ا‬0/ I ‫اذن‬ AI = IB =

3 ‫ ا‬-‫ا‬ : ‫;);ت‬, ‫ ول ا‬-1 38 37 30 29 28 24 22 18 17 ‫ ا )!ة‬P)> 1 1 3 1 2 4 3 3 2 U);, ‫ا‬ M : (, ‫(= ا ل ا‬,‫ ا‬-2 M=

M=

3

1 V 2 =   V1 2 1 V 2 = V1 8 V =V 1 −V 2 1 V =V 1 − V 1 8 7 V = V1 8

AB :9$ 2

AI=2 :9$ BD=2 : 9$ IB=DI=BD=2 9$ : IBD N'T ‫اذن ا‬ ‫[ع‬R‫(وي ا‬1 BDI N'T ‫ ا‬:‫اذن‬

AB :‫ن‬ 2

0(90 SABCD‫) ل‬c;/ ‫ ه‬SA ′B ′C ′D ′ ‫ا  أن‬IS‫وه‬

@

I ‫ ه‬A ‫اذن <رة‬ -‫ب‬

500+x = 25×21:‫أي‬ x = 25 : ‫ادن‬

@ @

1*‫ اا‬-‫ا‬

uuur AI 1 ‫ ذات ا‬t ‫ ازا‬9$ -‫ أ‬-1

: 1 ‫و‬

17×2 +18×3+ 22×3+ 24×4 + 28×2 + 29×1+30×3+37×1+38×1 20

500 20

M=25

: ‫أي‬ :‫و أن‬ : ‫ن‬

M=

:‫أي‬

M=

@

@ @ 69

: ‫ادن‬ $ ‫ط ا‬b9 ‫ ا‬3 ‫ ه‬x S) -3 )c1$ P (, ‫ا ل ا‬ M=25 :‫أي‬ ‫و ان‬

17×2 +18×3+ 22×3+ 24×4 + 28×2 + 29×1+30×3+37×1+38×1+1×x 21

500+x 21

: 9$


@ïßb“ç@‡Ûb‚@@Zˆ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òzz—ß@òiìèu@æbãbznßa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbîšbí‹Ûa@À@ðìè§aa@‡Çb¾a @ @

@ @ò¸b‚

@ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@

@ @ @ @

(

V 1 = 24 7 V = × 24 8 V = 21

@ @éjz–@ë@éÛa@óÜÇ

@ñ‡ß@âa†@a‡èu@kÜĐm@Éšaìn¾a@ÝàÈÛa@a‰èÏ

)

: ‫أي‬ :9$ : ‫اذن‬

@âìí@oãb×@òía‡jÛa@@~@bßìí@60@pŒëb¤@òîäߌ @âìîÛa@oãb×@òíbèã@ë@2012O02O02

A‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬$‫ا‬

@‹Ïìm@‰îàÜm@Ý×@ìdža@a‰Û@2012O04O12 @ @N@ò퇧a@¶a@òƒäÛa@ê‡ç@óÜÇ

@ÁÔÏ@@éäß@Ò‡a@÷îÛ@pbãbznßüa@ê‡ç@Œb−a@

@÷îŽdnÛa@b¹a@ë@òäÛa@@ê‰ç@Þý‚@bväÛa

@ñ‡yaë@ëa@‡yaë@Ý×@ô‡Û@szjÛa@òîvèä¾ @bàöa†@ï›nÔí@ïàÜÈÛa@éuìnÛbÏ@áØäß

@òÐÜn¬@åíŠb¸@ë@pbîÈšë@åÇ@szjÛa

@óÜÇ@Ò‹ÈnÛa@ë@pbjnؾa@‹íìĐm@Ýua@åß @ @N@ñ‡í‡u@paŠbèß

@¶a@Éîà§a@ìdža@òàÜØÛa@ê‰ç@Þý‚@åß@ë

@‡îçŒ@bèäàrÏòÛìÜ«@åíŠb¸@á›m@kn×@õbänÓa @ë@÷jܾa@óÜÇ@éÓbÐãa@árí@bß@Éß@òãŠbÔß

@ @NNNN@pbîçbÏ‹Ûa

@†b§a@bèãëbÈnÛ@òŽû¾a@ñŠa†ü@™b‚@a‹Ø’

@ @N@òi‹vnÛa@ê‰ç@b−⁄

@ @

@ @

@ë@‡à«@a@Þ쎊@óÜÇ@âýÛa@ë@ñý—Ûa

@ @

1 V 1 = S A BCD × SO 2 : 9$ 3 2 1 V 1 = 3 2 × 4 2 : ‫أي‬ 3 V 1 = 3× 8 : ‫أي‬

@ë@pb¨b—Ûa@ánm@énàÈäi@ð‰Ûa@@‡à¨a

@ @

V1 =(,9

@ë@ÕîÏìnÛa@ÉîàvÜÛ@óä¸a@‚þa@À@ë

@a@ë@bîäèß@ëa@bîŽaŠ†@æb×@õaìŽ@bväÛa

@ @ @@áØîÜÇ@âýÛa@ë

@ @@µÈ¾a

@ @

@ @ 70

Al mosa3ide  

Al mosa3ide