Page 1

КООПЕРАЦИЯ ШАРЕТ КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕТО


кооперация Шарет адрес: гр. София, ул. ”Сердика” 36, ет. 5, ап. 17 e-mail: admin@charette.bg


Шарет осъществява дейността си при спазване на следните принципи:

• качес тво

• справед ливос т

• креативнос т

• ети чно поведение

• ефикаснос т ефективнос т

и • професиона лизм


И

за постигане на тези ценности и инкорпорирането им в дизайните, създавани от Шарет......

Н

астоящият Кодекс за поведение е приет с решение на Общото събрание. Негова цел е да гарантира най-висок стандарт за всеки от произведените от Шарет дизайни. Той е задължителен за всеки член-кооператор, независимо дали последният е гласувал за или против приемането му и неспазването му се счита за неизпълнение на членствените задължения. Подобни нарушения следва да бъдат докладвани на Управителния съвет на Шарет при установяването им от който й да е от членовете или трети страни (съконтрахенти, подизпълнители или всяка друга трета страна).


В

удостоверение на добрите практики, следвани от Шарет, настоящият Кодекс на поведение е достъпен до обществеността и цели регулирането на всички дейности, осъществявани от Кооперацията чрез предприемането на ръководни правила и процедури за извършва не на дейността. С оглед това, разписаните правила бяха групирани и структурирани в следни 7 основни сектора:

СЪДЪРЖАНИЕ: I.

Професионални стандарти

II.

Правила за етично поведение

III.

Опазване на околната среда

IV.

Политика спрямо алкохола

V.

Закрила на интелектиуалните права на

собственост

VI.

Управление на Шарет

VII.

Продажба на дизайните на Шарет


ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ Принципите, които определят и

ръководят

осъществявани поведението

дейностите, от на

й,

съветниците,

на

управителните

Шарет

и

членовете членовете й

органи

и които се очакват от трети страни съдоговорителки са:

• КРЕАТИВНОСТ • ОТКРИТОСТ И ЧЕСТНОСТ • ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ • ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ • СПРАВЕДЛИВОСТ

\


\

КРЕАТИВНОСТ

Посредством

креативност,

Шарет

предоставя: • по-високо качество • иновативни решения • по-добре приложение на дизайна

Шарет Креативните раждат

решения

благодарение

организира

се периодично уоркшопове, на целящи да увеличат именно

усилията и качествата на креативността и стандарта всеки един от членовете. на дизайн.


ОТКРИТОСТ И ЧЕСТНОСТ

Ние определяме и оценяваме всеки Шарет проект ясно и точно.

Ние сме отворени към новите технологии и търсим начини за навременното им имплементиране и ефективна употреба. Ние действаме добросъвестно, като сме отворени към новите и иновативни идеи и повдигаме ранни съображения относно рисковете, които могат да съпътстват изпълнението по отделни договори.


\

Ние разпределяме проектното планиране, неговата подготовка и пазарно представяне на отделни членове с оглед постигането на най-добри резултати. Ние определяме ясно правата и задълженията и отговорността, както на членовете и третите страни в правоотношени с кооперацията. Подходящ мениджмънт е осигурен на ежедневно ниво с оглед постигането на дългосрочните цели на Шарет. Ние обучаваме членовете си да създават продукти с високо качество посредством стимулирането на активното им поведение. We embrace the aims of our clients and seek solutions to provide them with a value-bringing asset.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ Ние целим постигането на найвисоките стандарти на изработка и професионална практика в контекста на най-добро качество срещу заплащаната сума пари. Ние целим да ограничим в най-висока степен забавяния, допълнителни разноски, повреди, както и всяко дублиране на ресурси, които е възможно да съпътстват всяко договорно правоотношение. Шарет установява подходящи дългосрочни бизнес отношения с надеждни партъори отчитайки в най-висша степен целите си. Ние изпълняваме задълженията си в срок и осигуряваме строгото спазване на графици и планове. С всеки аспект от развиваната от нас дейност, целим внедряването на технологии.


\

СПРАВЕДЛИВОСТ Всяка страна, независимо от качеството в което действа или позицията, която заема в Шарет, се задължава да прилага гореописаните стандарти .

Развиваните от Шарет бизнес връзки се основават на следните характеристики: 1. Предоставянето информация.

на

точна

и

навременна

2. Уважаване на дължимата спрямо всяка трета страна конфиденциалност и неразкриването на нейното съдържание, независимо от повода за това или изтеклия период време. 3. Осигуряване съответствието на всеки продукт, създаден от Шарет с най-високите относими професионални стандарти.


ШАРЕТ СЪЗДАВА ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН ЧРЕЗ: Членовете на Шарет оформят мрежа за кумулиране и усъвършенстване на идеи и техните възможни приложения, както и форум за споделяне и развитие на новите концепции, навлизащи в дизайна.

С цел постигане на гореизложеното, следните правила следва да се прилагат и следва да бъдат стриктно съблюдавани: • Изработката на Шарет проектите се счита за възложена на проект лидера и участниците, заедно с всички права и задължения, произтичащи от това. • Шарет проектите се осъществяват с найвисоката степен на грижа подходяща и относима към целта. • Интелектуалните и Индустриални права на собственост, произтичащи от Шарет проектите, се считат за възникнали на името на кооперацията.


• Членовете прехвърлят на Шарет правата си за заявка за регистрация на дизайн относно всички дизайни, създадени пряко или непряко за целите на Кооперацията. • Идеите, предоставени на сайта на Шарет или произтичащи от членственото правоотношение, се използват за създаването на Шарет дизайн. • Всички договорни връзки и бизнес отношения следва да допринасят за реализацията на предмета на Шарет, без да обслужват други лични интереси: • Сътрудничеството между насърчава посредством:

членовете

се

• обмен на идеи, представени във всички форми и съставляващи неизменна част от свободата на изразяване; •

обмяна на професионален опит;

• предоставяне на експертни съвети, в случаите когато такива са изисквани или необходими на останалите членове; • съвети относно използването на специфични материали / програми (в зависимост от развивания дизайн); • развитие на проекти; • участие в уоркшопове за усъвършенстване на професионализма и внедряването на иновативни методи на работа; • професионално и критично отношение към Шарет проектите и подпомагане на тяхното развитие; • увеличаване познанията в специализирана дизайн сфера.


• Шарет организира дейностите си в отделни проекти, в които участват отделни членове, наричани участници и проект лидери. Проект лидерите и участниците се определят при започването на всеки отделен проект или впоследствие от Съвета. Допринасянето към развитието на проекта от всеки участник определя впоследствие и размера на дивидента. • Дизайн, противоречащ на обществения ред, несъответстващ на законодателството или уронващ престижа на Шарет, е забранен. • Членовете следят развитието на Шарет проектите и ги подпомагат, когато е удачно. • Всяко общуване, пряко или косвено относимо към Шарет, няма подвеждащ характер и отговаря по всяко време на истината. • Шарет дискусиите се провеждат с пълното внимание на участниците и вземане под предвид на отделни аспекти от повдигнатите въпроси. • Всяка относима информация се публикува на сайта на Шарет и се счита за известна на членовете с изтичането на 3 дни.


• Съветът публикува на сайта на Шарет уведомления за провежданите от него преговори, когато е удачно, посредством упоменаване името на третото лице, предметът и цената на съответния договор. Допълнителна инфромация може да бъде публикувана с изричното решение на Съвета. • Наличието на конфликт на интереси между членовете на Управителния и Контролния съвет, от една страна, и трети страни, от друга, се оповестяват на сайта по реда на т. 13 не по-късно от 5 дни от възникването им. • Съветът следва да бъде уведомен относно договорните и извъндоговорни отношения на членовете, сключени в сферата на дейност на Шарет, не в качеството им на кооператори. Горепосочената информация е строго конфиденциална и не се публикува или разкрива на трети лица по какъвто и да е повод. • Съветът следи развитието и напредъка на всеки проект. • Всички членове уважават човешкото достойнство, избягват деградиращото и нехуманно отношение и се отнасят без предразсъдаци спрямо останалите.


ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ


Членовете се придържат и стриктно прилагат най-високите критерии и правила за етично поведение. С цел пригледност и яснота, бе приет следният списък от правила. Последният не претендира да е изчерпателен и неговото приложение може да бъде разширено посредством приложението на обичайните правила за етично поведение. Обхватът му може допълнително да бъде разширен посредством решение на Общото събрание.

Всички

установени

нарушения

в

правилата

за

етично поведение съставляват сериозно нарушение и могат да бъдат основание за прекратяването на членственото правоотношение.


! На вашето внимание, долупосоченият списък с етични правила не отменя никои от предишните, настоящи или бъдещи обичайни правила за етично поведение, които се презюмират за известни на членовете. • Членовете не се намесват в дейността на останалите кооператори с изключение на случаите за конструктиван критика на база обективни критерии. • Членовете не участват в дискусии или мероприятия които увреждат или могат да увредят името на Шарет, репутацията или развивания бизнес. • Информацията, придобита в хода на членственото правоотношение, е конфиденциална, без право да бъде разкривана с изключение на случаите предвидени в закона пред съответния компетентен държавен орган.


• Материалните и нематериални активи на Шарет се ползват за целите на кооперацията и всяка друга тяхна употреба е строго забранена. •

Членовете не плагиатстват и не нарушават по друг начин чужди права на интелектуална собственост. • Членовете обозначават себе си като кооператори в Шарет в хода на своята работа. • Членовете предоставят достоверна информация относно придобитите си квалификации или друга свързана с Шарет информация.

• Всеки член-кооператор може осъществява дейностите на вещо лице, когато това е изискано от Съвета или когато той/тя има информация за извършено нарушение на членски задължения.


ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАTA СРEДА


В отговор на глобалното затопляне и напълно осъзнавайки последиците, които то може да има върху всички аспекти на живота, приехме следните основни принципи, като основни ръководни начала, които следва да бъдат спазвани при осъществяването на която и да е от дейностите на Шарет или нейните членове.Посредством тях, ние се стремим да поставим пример за следване пред общността и да докажем, че дизайна е един от водещите фактори за намаляването на вредното въздействие на човешките действия пърху околната среда.

• Шарет възприема основната правна рамка на защита на околната среда съгласно Киото Протокола. • Дизайнерите целят производството и създаването на иновативен дизайн, който допринася за създаването на опчзващи природата решения. • Всеки Шарет дизайн използва природосъобразни материали и най-нови технологии, опазващи естествените ресурси. • Шарет цели използването само на рециклиращи се и природосъобразни опаковки.


ПОЛИТИКА СПРЯМО АЛКОХОЛА


В опит да ограничим в най-висока степен вероятността от настъпване на трудови злополуки в процеса на развитие на дизайна, сме възприели нулева толерантност към употребата на алкохол в помещенията на Шарет или в хода на изпълнение на членствените задължения.

За целите на настоящия Кодекс на поведение, понятието “алкохол” обхваща всяко алкохолна напитка, вкючително но не само вино, бира, шампанско, както и всякакви други, коктейли, за направата на които е включен алкохол.

V. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION


ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ИНДУСТРИАЛНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ


С приемането на настоящия Кодекс на поведението, ние защитаваме Интелектуалното и Индустриално право на собственост (общо наричани за краткост “Интелектуални права”), като възприемаме най-новите тенденции и ефективни и ефикасни средства за тяхното приложение. На база гореизложеното, “най-силната степен на закрила на Интелектуални права” ще се счита за постигната когато са кумулативно осъществени следните 2 критерия:

1) предприета е процедурата за регистрация на Интелектуални права и същата успешно е приключила, в относимите за целта случаи; 2) обхвата на защита осигурява съществуването и признаването в отделни държави на отделни материални права, предвидени в закона, когато такава е необходима.


Всяка задача, създадена посредством креативните усилия на физическо лице, получава правна защита от присъщите й АВТОРСКИ ПРАВА. Шарет защитава интелектуалните права на: • Индустриален Дизайн; • Графичен дизайн, създаден ръчно или посредстом компютър; • Всяка друга творба на изящното изкуство; • Фотографии; • Компютърни програми; • Аудио-визуални творби; • База данни. • Името на всеки член се поставя на създадената от него творба. • Съветът избира между следните възможности за правна защита, в случаите, когато тя се основава на териториален признак, а именно: 1. национална защита , т.е. защита в рамките на територията на Р България; 2. ЕС защита , т.е. защита в рамките на територията на всички 27 държави-членки; 3. международна защита , т.е. защита предоставена в рамките на определени държави, изрично определени от Кооперацията;


• Името на всеки член се посочва на създаденото от него произведение. • Съветът има право да определи член-кооператор или трета лице, притежаващо необходмата квалификация и опит, който да инициира, проведе и успешно приключи необходимите горепосочени процедури, определени въз основа на решение на Съвета. • Процедурата за съответната регистрация на индустриален дизайн следва да бъде инициирана преди публичното му оповестяване или представяне, независимо дали на национално или международно ниво. • С цел повишаване на информираността относно Интелектуалните права, Шарет организира регулярно дискусии и уоркшопове за увеличване квалификацията на своите членове относно последните тенденции в сферата на Интелектуалните права и тяхното влияние върху осъществяваната от тях дейност.


МЕНИДЖМЪНТ НА ШАРЕТ


в

Управлението правомощията

Последният

чрез

на на

активите

на

Шарет

Управителния

всички

свои

е

съвет.

действия

се

стреми да постигне най-висока възвръщаемост, както посредством увеличаване себестойността на активите, така и чрез самият бранд на Кооперацията. За постигането на тази цел се използват всички позволени от закона средства, които Съветът прилага ръководейки се от добрата търговска

практика,

правилата,

описани

в

настоящия Кодекс на поведение и правилата за добро корпоративно управление.


Долупосоченият списък с основни правила относно мениджмънта на Шарет не претендира със своята изчерпателност

и

следва

да

бъде

тълкуван

в

светлината на най-високите стандарти и правила за добро корпоративно управление.

1.

Членовете на съвета съобразяват и координират

своето поведение с разпоредбите на Устава, приложимото законодателство и установената добра практика. 2.

Всички членове на Съвета, преди да заемат своя

пост, разкриват на Общото събрание пълната и цялостна информация относно съществуващия личен, на техни роднини или свързани с тях дружества и асоциации интерес от развиваните дейности от Шарет. Разкритата информация е публична и достъпна за останалите членове по всяко време посредством сайта на Шарет.


3.

Съществуващите връзки между членовете на Съвете

и бъдещите съконтрахенти, независимо от тяхното естество, се разкриват на останалите членове посредством публикуването им на сайта на Шарет, не по-късно от деня, предхождащ сключването на съответния договор. 4. Първото

тримесечие

на

всяка

година,

Съветът

изготвя списък с дългосрочните и краткосрочни цели на Кооперацията, който се гласува на Редовното Годишно Общо събрание. . 5.

Всяко първо полугодие Съветът изготвя примерен

график за предстоящите събития за следващата година (участие

в

панаири,

изложения,

организиране

на

уоркшопове, провеждани дискусии, както и всяка друга правомерна дейност) и ролята на Шарет в тях. Всеки член може да подава своите предложения по темата към Съвета не по-късно от 15 юни на съответната година, всички от които подлежат на обсъждане на Управителния съвет преди окончателното решение за примерния график.


6.

Приетите от Управителния съвет решения се основават на

цялата налична информация, евентуалният им ефектъ върху развитието на Кооперацията и съответствието им с целите на Шарет. 7.

In the process of establishing business relations with any

contractual or sub-contractual party, the Board shall take into consideration and deliberate on the following main criteria, namely: • Credibility and professionalism of the perspective partner, as well as its publicly renowned reputation; • Offered price and its correspondence with its market value; • Comparison and evaluation of at least one other similar offer; • conflicts of interest stemming from the conclusion of the contract in view;


8. Решенията за участието на Шарет в международни панаири и изложби се приемат от Съвета, след проведени дискусии с всички членове. 9. Съветът

взема

обосновани

решения

относно

предоставянето на микрокредити “Шарет” на членовете кооператори

на

базата

на

определените

и

възможно

погасителни планове. Дизайн организаторите и спонсорите на Шарет се информират за отделните проекти, кандидатстващи за

финансиране,

чрез

изпращането

на

уведомителен

е-майл, преди приемането на съответното решение. Всички последващи коментари и мнения се изпращат на Съвета и се вземат предвид преди приемането на съответното решение (цялостната процедура по отпускането на финансиране на членовете на Шарет е регулирана в цялост в Правилата за финансиране, публикувани на сайта на кооперацията). 10. Съветът удостоверява, че Шарет фондовете отговарят на законово изискуемия или определения от Общото събрание минимум по всяко време, въз основа на което взема решение за предоставяне на микрокредити и инициирането на Шарет проекти.


ПРОДАЖБА НА ДИЗАЙНА ШАРЕТ Шарет

цели

създаването

на

обществено-

отговорен дизайн, отговарящ на най-високите стандарти на качество и удобство. С оглед постигането на това и с убеждението, че творческият дизайн следва да достига пазара на адекватна цена, всеки Шарет дизайн се предлага за закупуване от инвеститори и производители. Всички аспекти на продажбата, включително,

но

не

само

предхождащи

изготвянето

на

преговорите, съответния

договор, неговото сключване и определяне на продажната цена, се определят с решение на Съвета.


Всяка продажба на интелектуално право, собственост на Шарет, цели постигането на следното:

Ние целим:

предоставена от:

с оглед:

• оптимална

• сигурен

• постигането

• продажна

• надежден

• максимални

• цена

• съконтрахент

• резултати


кооперация Шарет адрес: гр. София, ул. ”Сердика” 36, ет. 5, ап. 17 e-mail: admin@charette.bg

Charette code of conduct  

Charette Code of Conduct that depics the rules and procedures followed by the cooperation in its everyday work