Page 1

КООПЕРАЦИЯ ШАРЕТ МИСИЯ


Понятието “charette” се появява в началото на 18 век в Академията за изящни изкуства в Париж. На студентите по архитектура било възлагана изработката на дизайн в определен срок. С изтичането на срока, студентите се впускали с каляскитете си, наричани “charette”, за да предадат графиките си в Академията навреме. Често се случвало последните щрихи да бъдат поставяни именно по път в каляските. Понятието се запазило и се превърнало в нарицателно за интензивно създаване на дизайн. Днес то носи значението на креативен процес близък до този, който дизайнерите използват, за да оформят идеите си по конкретно дизайнерско решение за определен кратък срок.

Вдъхновени от това, учредихме “Шарет” - кооперация за дизайнери, инвеститори и съветници, трудолюбиви, амбициозни, проспериращи и професионалисти, посветени на създаването на дизайн от изключително естество.


Н ие съ зд а в аме мр е жа о т диза йне р и, с п е ц иал и с т и в определ е н а с ф е р а н а диза йн. Ние стимулираме р азвитиет о на иновативн и идеи и т яхното б ъ р з о , л е с но и е втино п р и л о ж е н и е в е же д невието.

Ние организираме и представяме своите членове в чужбина посредством организацията на тяхното участие в международни изложби и панаири. Ние предоставяме микрокредити на членовете си, а успешната реализация на техни дизайн проекти.


ЦЕЛИТЕ НИ

• Д а и з гр а д и м мрежа от дизайн с пециа л и с ти о т р а зл ични области, к ои т о тв ор ят и зкуст во ежед невн о за задо в о ляв а н е н ужд и т е на общ еството.

• Д а с ъ зд а д е м дизайн, познат на меж д у н а р о д н а т а сцена със своето к а че с т в о и и н ов ат и в нос т .

• Д а с е п р е в ъ р н ем в работилница за диза й н , т ъ р с е н а от компаниите за п ост и г ан е н а н а й-добрите и желани от тях ре з у л та ти .

• Д а п р е д о с т а в им на обществото май с т о р с к и д изайн, създаде н с вдъх н о в е н и е , чието ежедневно прил а г а н е п ов иш а ва ка чес т в ото н а ж ив о т .

Charette_Mission statement_BG  

Cooperation Charette - what inspires us!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you