Page 1

КООПЕРАЦИЯ ШАРЕТ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ


кооперация Шарет адрес: гр. София, ул. ”Сердика” 36, ет. 5, ап. 17 e-mail: admin@charette.bg


M

икро-кредити се предоставят на членовете на Шарет съгласно настоящите правила, приети и изменяни от Общото

събрание. Всяка тяхна разпоредба е задължителна за членовете, получили и кандидатстващи за финансиране от Шарет.

В допълнение е приложен примерен договор за микро-

кредитиране,

съдържа

общите

условия

за

предоставяне

финансиране.

СЪДЪРЖАНИЕ: I.

Определение

II.

Общи разпоредби

III.

Изисквания кредит

IV.

Процедура за кандидатсване

V.

Изплащане на кредити и Забавено

плащане VI.

Обезпечения

VII.

Примерен договор за микро-кредит

на


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Оценъчна комисия – комисия, съставена от 3-ма експерти, специализирани в съответната област, определени от Съвета да оценят преимуществата на предложения проект и цената на предоставените обезпечения. • Финансова печалба от предоставените микро-кредити – печалбата от начислените лихва, такси и комисионни (включително

лихви

и

такси

за

забава),

произтичащи от портфейла на всички отпуснати микро-кредити, включително начислените, но неизплатени такива. • Бройка отпуснати микро-кредити - броят на отпуснатите микро-кредити за определен период. В общия случай съответства на броя на финансираните проекти. • Активен портфейл - частта от общия микро-кредитен портфейл, включваща стойността на всички предоставени микро-кредити, за които не е налице забава в изплащането, надвишава 7 дни, и които не са били разсрочени или преструктурирани. Активният портфейл не включва начислената лихва.


• Рисков портфейл- стойността на всички микро-кредити, за които има

забава в изплащането на една или повече от вноските по главницата, продължаваща повече от 7 дни. Това включва балансовата стойност на неизплатената главница, включително миналите, настоящи и бъдещи неизплатени вноски, без начислените лихви върху тях. Към рисковия портфейл се отнасят и всички отсрочени или преструктурирани микрокредити. • Обезпечения - всеки актив, равняващ се или надвишаващ размера на отпуснатия микро-кредит, гарантиращ цялостното му и навременно изплащане, като: • Записи на заповед, издадени в полза на Шарет;; • Учредени ипотеки в полза на Шарет; • Заложено

движимо

имущество

(включително

дружествени дялове); • Особени залози, регистрирани в Централния Регистър на Особените Залози; Дължимите от Шарет задължения към членовете й не спадат в тази категория и не се считат за обезпетения. • Размер на предоставените микро-кредити - сумата от всички предоставени в периода кредити, независимо дали същите се погасяват или не, както и дали са отписани.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 1. С цел постигане на заложените цели, Шарет предоставя на членовете си микро-кредитиране при спазване на долупосочените критерии. 2. Микро-кредитите на Шарет се използват за допълнителното развитие и подкрепа на дизайнерските дейности, техния маркетинг и предлагане, развитието на бизнес проекти и планове, както и всяка друга дейност, определена като подходяща от Съвета. 3. Шарет предоставя единствено групово финансиране като отпуска микро-кредити на групи, съставени от поне 3 кооперативни члена. 4. Изплащането на микро-кредитите на Шарет е:

1) еднократно;

-

до 2 години;

-

до 1 година;

2) разсрочено;

-

до 3 години;

-

до 1.5 година;

\


\

5.

Микро-кредитите се използват единствено за

целта, за която са били отпуснати. Използванито им за различна цел има за своя последици настъпването на предсрочната им изискуемост. 6.

Шарет

поддържа

публикуван

на

Микро-Кредитен

сайта,

и

съдържащ

Регистър, следната

информация: 1) Стойност на всички отпуснати кредити; 2) Брой отпуснати кредити; 3) Списък с кредитополучатели; 4) Активен портфейл; 5) Рисков портфейл; 6) Финансова печалба от предоставените кредити; 7) Финансирани проекти и етапа на тяхното развитие; Така предоставената информация е строго конфиденциална.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЕ


Всички кандидати следва да посетят микрокредитния уоркшоп на Шарет.

Завършилите

микрокредитния

уоркшоп

кандидати

предоставят следната информация: • доход за предходната година и половина (извън този, получаван от Шарет); • възможности за изплащане; • липса на нарушения на членски задължения; • бизнес план или описание на проекта; • очаквана възвръщаемост от проекта; • начин на изплащане на микро-кредита; • микро-кредитни обезпечения (избор между няколкото възможности);


ПРОЦЕДУРА ЗА

\

КАНДИДАТСТВАНЕ 1. Възможностите заедно с датите

за

микро-кредитиране,

за предстоящите микро-

кредитни уоркшопове, се публикуват на сайта на Шарет. 2. Членовете, кредити,

се

кандидатстващи считат

за

микро-

регистрирани

и

за

съответния уоркшоп. 3. Процедурата

за

кандидатстване

се

инициира

посредством

вписването на потребителското име / парола на един от членовете на групата. 4. Всяко заявление се състои от 2 части:

Данни за заявителите: •

имената на кандидатстващите членове;

настоящ доход на всеки член;

лични възможности за изплащане на всеки член;

лична справка относно предходно изплащани кредити;

Данни за проекта: •

бизнес план или описание на преокта;

предвиждана реализация на проекта;

предвиждани разходи по проекта;

Допълнителна информация се предоставя, когато се счете за удачно.


\

5.

Заявленията за кредитиране, заедно с приложените към

тях документи, се подават до Съвета чрез натискането на бутона “Подай”, разположен в десния ъгъл на екрана.

6. Заявленията се считат за подадени до Управителния съвет

от момента на получаване на потвърдителен е-майл. Неполучаването му се равнява на некандидатстване и нерегистрация за уоркшопа.

7. Всяка промяна в заявената информация се докладва

незабавно на Съвета, но не по-късно от 3 дни от настъпването й.

8. Всяка заявка се разглежда поотделно от Съвета в срок от

2-седмици от подаването й.

9. Одобрените кандидати получават покана за участие в

уоркшопа.

10. След успешното приключване на уоркшопа, Съветът

приема обосновано решение относно процента на кредитиране на одобрения проект. Кандидатите се уведомяват за решението в 3-дневен срок от неговото приемане.

11. Договорите за микро-кредитиране се сключват в 7-дневен

срок от получаването на потвърдителния е-майл и в случай на успешно приключване на допълнителните преговори, проведени между Съвета и съответните членове.

12. Сключените договори се вписват в Микро-Кредитния

Регистър в 3-дневен срок от сключването им чрез вписване на: • отпуснатата сума; • падеж на връщане на кредита или погасителния му план;


ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТИ и ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ

• Изплащането

на

микро-кредитите

се

осъществява

в

определения срок(ове), в определените размери и посредством банков превод по банковата сметка на Шарет. • Договорите, които се изплащат еднократно, в срок до 2 години, се олихвяват с лихвен процент, представляващ сбор от СОФИБОР + 2 пункта. • Договорите, които се изплащат еднократно, в срок до 1 година, се олихвяват с лихвен процент, представляващ сбор от СОФИБОР + 1.2 пункта. • Дългосрочните договори с разсрочено плашане се олихвяват с лихвен процент, представляващ сбор от СОФИБОР + 3 пункта. • Краткосрочните договори с разсрочено плашане до година и половина се олихвяват с лихвен процент, представляващ сбор от СОФИБОР + 1.8 пункта.


• Всички погасявания се отбелязват от Управителния съвет в Микро-Кредитния Регистър. • Съветът поправя осъществените по грешка вписвания в Регистъра. • Неплащането на която и да е погасителна вноска води до предсрочната изискуемост на кредита. • Изпадналите

в

забава

членове

получават

покана

за

доброволно изплащане на съответната дължима вноска в 3-дневен срок от настъпване на падежа й. • Неплащането в 10-дневен срок от получаване на поканата е основание за инициирането на действия за реализация на правата на Шарет спрямо обезпеченията. • Всички спорове по отношение на микро-кредитите следва да бъдат разглеждани от компетентен български съд с приложение на българското законодателство..


OБЕЗПЕЧЕНИЯ

1. Всички микро-кредити се обезпечават посредством учредяването на надлежно обезпечение в полза на Шарет. 2. Дивидентите на членовете се прихващат с дължимите кредитни плащания до размера на по-малкото. 3. Учредяваните в полза на Шарет обезпечения отговарят на пазарната си цена, определена от Оценъчната комисия. 4. Обезценка на предоставените обезпечения. В случай на обезценка на пазарната цена на предоствените обезпечения, Управителният съвет има право да поиска от получилия съответното финансиране учредяването на допълнителни обезпечения до размера на непогасената част от отпуснатия кредит, заедно с начислената върху него лихва.


кооперация Шарет адрес: гр. София, ул. ”Сердика” 36, ет. 5, ап. 17 e-mail: admin@charette.bg

Charette_Terms of finance_BG  

How do we sponsor our members....or another way of micro-crediting?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you