Page 1

КООПЕРАЦИЯ ШАРЕТ ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА


кооперация Шарет адрес: гр. София, ул. ”Сердика” 36, ет. 5, ап. 17 e-mail: admin@charette.bg


Н

астоящите Процедурни правила са приети от Общото събрание на Шарет като обща рамка на приложимите процедури по отношение дейностите, развивани от Кооперацията. Всяка от неговите разпоредби е задължителнa за останалите членове, независимо дали са гласували за приемането й или не. Разгледаните подолу въпроси са организирани по реда им на регулиране от Устава и са разпределени в следните 9 раздела.

СЪДЪРЖАНИЕ: I. II. II. III. IV.

Общи разпоредби Определения Шарет проекти База данни и регистри Учредяване на членско правоотношение V. Правила за гласуване VI. Встъпителни и дялови вноски VII. Разпределение на дивиденти VIII. Нарушение на процедурните правила IX. Прекратяване на членственото правоотношение


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Шарет проект - всяка предприета от Шарет дейност насочена към постигането на целите й, завършването на която изисква поне 3 дни. • Дизайн инициатори - член промоциониращ дизайна, неговата успешна пазарна реализация или всеки друг аспект от пазарното представяне на дизайна. • Проект инициатор член, активно участващ и отговорен за развитието на Шарет проектите. • Проект участник - член, участващ в Шарет проект и комуто е възложено изпълнението на конкретна задача. • Задължения - паричните задължения, които Шарет дължи на своите членове, независимо дали във формата на дивидент, изплащане на предоставен заем или дяловата вноска.


• Приоритетни задачи - задачи с наближаващ срок за изпълнение и/или чието навременно неизпълнение може да има за последица настъпването на парични или непарични вреди. • Вземания

-

всички

вземания,

възникнали в полза на Шарет, независимо дали под формата на връщане на микрокредити, сгрешени плащания или всякакви други средства, получени от кооперацията на несъществуващо или отпаднало основание. • Вещо лице - оценителен експерт за определянe на стойността на непаричната вноска, притежаващ необходимото образование, квалификация и опит и комуто Управителният съвет е възложил конкретна задача. • Надеждна комуникация - двупосочна комуникация, цялостта на която не може да бъде нарушен и участващите в която членове могат да удостоверят своята идентичност, да чуват и комуникират с всеки един от тях без излишно забавяне.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Настоящите Общи разпоредби са относими спрямо всички процедури и са условие за тяхната валидност. Всяка информация, директно или индиректно свързана с Шарет, се публикува на сайта в тридневен срок от настъпването й (освен когато е предвидено друго) и се счита за известна от останалите членове. Публикуването на сайта се осъществява от членовете на съвета или когато изрично е предвидено - от членовете на Шарет. Членовете провеждат дискусии за предстоящите проекти посредством: • срещи на живо, провеждани с минимум 3-дневно предизвестие, обявено на сайта на Шарет; • интернет дискусии, провеждани секция Дискусии на сайта на Шарет

на

Членовете имат право да изискват от Съвета допълнителна информация относно сключвани договори, настоящи преговори или всяка друга свързана с дейността на Кооперацията информация в 2-седмичен срок от нейната публикация.


ШАРЕТ ПРОЕКТИ


Всяка

предприета

от

Шарет

дейност

представлява проект, в случаите когато отговаря на следните критерии:

1. Пряко отговаря на дългосрочните и краткосрочни цели на Шарет. 2. Промоционира отделни аспекти на дизайна. 3. Времето за изпълнението й надвишава 3 дни.

Всеки отделен проект се състои от: • Име на проекта; • Проект инициатор и проект участници; • Начална дата; • Срок за реализация; • Предвидими разходи; С оглед на етапа на който проекта се намира, се предоставя допълнителна информация.


Проект лидерите или проект участниците публикиват всички Шарет проекти на сайта, заедно с достигнатия етап на развитие. Непубликуван

прогрес

на

сайта

се

счита

за

неосъществен. Съветът има всички правомощия да преглежда цялостно развитието на всеки от проектите и да отправя градивна критика относно тяхното бъдещо развитие. С цел постигането на отличен резултат, следните правила следва да бъдат спазени: • Приоритетните задачи се извършват първо; • Дължимата и директна комуникаация се поддържа между отделните членове по време на всички фази на развитие: • Всички майли, комуникация на живо и интернет връзки са ясни, точни и директно ориентирани към целта си; • Всички въпроси, отговори и дискусии, осъществявани в хода на развитие на проекта са директно ориентирани към целта си;


• Избягване на ненужно повторение или всяка друга излишна или неотносима към развитието на проекта информация; • Изготвяне на всички дължими счетоводни документи; • Бланки и установени модели се използват на всеки етап от развитието на проекта; • Данните относно проекта се поддържат в ред; • Произведените от Шарет продукти носят нейната марка; Всеки член на Шарет публикува в секция “Коментари” мнението си относно прогреса, времето за изпълнение и срока на конкретен проект. Коментарите се взимат под внимание и на тях следва да бъде даден навременен отговор. В случаите когато навременната и успешна реализация на проекта изисква допълнителна помощ, Съветът може да преразгледа проекта и промени участващите в него.


]

БАЗА ДАННИ И РЕГИСТРИ НА ШАРЕТ


Базата данни на Шарет се състои от данните, генерирани от членовете й и други трети страни, ползващи системата и по-конкретно: •Членски профили; •Кооперативни регистри; •Документи на Шарет, включително но не само: - Устав, Кодекс за поведението, Процедурни правила, Правила за финансиране; - Гласувани решения; - Покани и уведомления; - Протоколи от решения на Управителния и

Контролния съвет, както и на Общото събрание; - Годишен финансов отчет; - Договори, сключени с Шарет; - Бизнес планове и маркетингови анализи; •

Детайлни описания на дизайни,

информация

относно

материали

и начини на употреба на различни технологии; •

График на предстоящи събития;

Друга информация,публикувана

на сайта;


БАЗА ДАННИ ШАРЕТ

Членовете получават достъп до базата данни посредством използването на име и парола за самоличност и идентификация на публикациите. Всеки достъп до базата данни посредством различно име се счита за неразрешено.


1. Членовете се считат за информирани относно наличната на сайта информация с изтичането на 3 дни от нейната публикация. Всяка промяна се оповестява и допълнително посредставом мейл. 2. Членовете имат достъп до базата данни и информацията, съдържаща се в нея, и право да качват информация с изричното съгласие същата да бъде достъпна и за останалите членове. Качването на софтуерни вируси или други програми/файлове, за които съществува вероятност да причинят вреди, е строго забранено. 3. Членовете удостоверяват, че публикуваната от тях информация е цялостна, достоверна, неподвеждаща и не нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица. Шарет не гарантира за и не удостоверява сигурността на качените на сайта файлове и публикувана информация. 4. Всеки член има профил с публичен и частен раздел, сигурността на който е гарантиран посредством индустриалните стандарти за сигурност и технология. 5. Шарет не носи отговорност за загубите или вредите, причинени въхру информацията, намираща се на членските профили или относно пропуснатите ползи, възникващи в тази връзка. 6. Шарет предприема всички необходими мерки, за да поддържа и управлява сайта по дължимия начин. Кооперацията не поема и не носи отговорност в случаите на временно затруднен достъп до сайта поради технични или други причини извън нейн контрол. 7. Сайтът, заедно със съдържанието и неговия дизайн, е авторско право на Шарет и всички права върху него са запазени. Частичното или цялостното му възпроизвеждане или търговската му ползване по друг начин от трети неовластени лица е забранено и е основание за защита на кооперативните права с всички правни средства.


ШАРЕТ РЕГИСТРИ

Шарет поддържа електронни регистри:

следните

• Членски регистър • Регистър на правата на интелектуална собственост; • Регистър Проекти • Регистър Документи • Регистър с приетите решения и осъщественото гласуване Гореизброените регистри се публиват на сайта на Шарет и достъпът до тях е свободен и гарантиран за всеки член. Неточностите или неистинността на представените данни се докладват на Съвета при установяването им. Съветът предприема допълнителни мерки за тяхното изменение в най-кратък срок.


MEMBERS’ REGISTER

Всички членове се вписват в Членския регистър на Шарет заедно с отпратка относно сферата им на работа, линк до публичната част от профила им и препратка към настоящите развивани от тях проекти. Съветът

извършва

всички

вписвания

в

гореописания регистър в рамките на 3 дни от тяхното възникване. Членският регистър е свободен и открит за всички посетители на сайта на Шарет.


РЕГИСТЪР НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ Всяко

собственост

на

Шарет

интелектуално

право на собствено се вписва в Регистъра на Интелектуалното Право на Собственост (РИПС) чрез предоставяне на следните данни: 1. Автор на дизайна 2. Време на създаване на дизайна 3. Графично представяне на дизайна и снимка на продукта 4. Договори,

сключени

със

съответното

дизайнерко право 5. Чиста печалба от дизайна 6. Участие

и

представяне

международни/национални панаири.

на

дизайна

изложения

в и


Всички вписвания в РИПС се извършват или от Съвета, или от някой от членовете, от който момент се прехвърля правото на интелектуална собственост и същото се счита за възникнало в полза на Шарет. Всеки нов дизайн се регистрира в началото на своето създаване или от Съвета, или от един от членовете, посредством представянето на следната информация: • имена на дизайнер(и); • основен графичен контур на дизайна; • материал за неговата реализация; • декларация, удостоверяваща създаването на дизайна от съответния дизайнер, правото му на собственост върху него и цялостното му прехвърляне в полза на Шарет.

Възражения относно което и да е вписване в РИПС се правят до Съвета в 7-дневен срок от осъществяване на съответната регистрация. Съветът постановява решение по всяко подадено възражение след осъществяване на цялостно проучване по темата. Решението на Съвета може да бъде обжалвано пред Общото събрание в 3-дневен срок от обявяването му на сайта. Решението на Общото събрание е окончателно и не подлежи на последващо обжалване.


РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ Всеки Шарет проет се вписва в Регистър Проекти от момента на започването си. Всяко движение и развитие на проекта се вписва и не се счита за настъпило преди осъществяване на съответното вписване. Всеки проект има публична и частна част в зависимост от разкриваната на нея информация, определяна за всеки конкретен случай. Вписаните на сайта членове се индентифицират като “на линия” и се считат за готови да отговарят на допълнителните въпроси на останалите членове. Нетните приходи/разходи, заедно с натрупаната печалба/загуба се публикуват в отдела на проекта при неговото приключване.


РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ Всички документи, включително но не само: • Протоколи от решения на Управителния Контролния съвет и Общото събрание;

и

• Покани и съобщения за предстоящи Общи събрания, заедно с дневния ред, който следва да бъде разгледан; • Договори и подизпълнителски сключени от Шарет;

договори,

• Годишни финансови отчети, заедно с приложените към тях Одиторски доклади; • Доклади от Управителния и Контролния съвет; • Информация относно всички договори на Шарет, сключени с трети лица или подизпълнители; • Възможен конфликт на интереси и/или връзки между членовете на Съвета и трети съконтрахенти/ подизпълнители; • Дългосрочни и краткосрочни цели на Шарет; • График на предстоящите събития; • Списък на предоставени микро-кредити или други средства за финансиране, членовете, получили ги, техният размер, падеж за изплащането им, просрочени плащания (в случай на такива); • Разни; се публикуват на сайта на Шарет в съответния сектор и са достъпни за всички членове.


Управителният съвет осигурява навременното сканиране и качване на подписаните версии на гореизброените документите (когато подходящо), не покъсно от 3 дни от тяхното подписване. Във всеки отделен сектор съществува секция “коментари”, където членовете споделят своите мнения и коментари.r share related to the topic thoughts.


СЧЕТОВОДЕН РЕГИСТЪР Отпратки към всички разходи и приходи в пълно съответствие с приложимото счетоводно законодателство се качват на сайта на Шарет. Отделно счетоводство се вдои за всеки от проектите и е приложен към отделните проекти.


ПРОЦЕДУРА ПО УЧРЕДЯВАНЕ НА ЧЛЕНСКО ПРАВООТНОШЕНИЕ


ПРОЦЕДУРА ПО УЧРЕДЯВАНЕ НА ЧЛЕНСКО ПРАВООТНОШЕНИЕ: 1. Всяко физическо лице, което отговаря на критериите, заложени в Устава, може да стане член на Шарет . 2. Процедурата по учредяване на членството се състои от 2 фази, а именно: • Подаване на онлайн заявка от сайта на кооперацията за учредяване на членството; • Оценка на представянето и разговор - среща с Управителния съвет;

Кандидатстващите между следните членства: 1) Дизайнер; 2) Дизайн инициатор;

избират видове


ДОКУМЕНТИТЕ СЪСТОЯТ ОТ:

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ

СЕ

1. Лични данни; 2. Предложение за дялови вноски; 3. Съгласие с Устава и останалите документи; ЛИЧНИ ДАННИ: - Имена; - Телефон, e-майл, адрес; - Образование и опит; - Специализация в определена област; - Развитие на проекти и/или конструктирани дизайни; - Снимки на осъществен дизайн (когато приложимо); - Три графични дизайна, създадени от кандидата (когато приложимо); - Бъдещи планове за развитие; Приложено: CV на кандидата

ПРЕДЛОЖЕН ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ: Избор за дружествен дял между: 1)

Паричен дружествен дял и съответния му размер;

или 2) Непаричен дружествен дял, краткото му описание, снимка и нейната оценка;

СЪГЛАСИЕ с Устава на Шарет, Кодекс на поведението, Процедурни правила и Правила за финансиране, в случай на учредяване на членество.


Всеки кандидат получава мейл с регистрационния номер след успешното си подаване на заявката. Неполучаването на съответния мейл се съобщава посредством всички подходящи средства на Управителния съвет в срок до 24 часа, тъй като кандидатурата няма да бъде считана за подадена.

На базата на критериите, предвидени в Устава, Съветът приема решение за учредяване на съответното членствено правоотношение, при условие че същото бъде одобрено от Общото събрание. Кандидатите получават по е-майл решението на Съвета в 3-дневен срок от приемането му. Одобрените кандидати получават парола за достъп до личния си профил в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за членственото правоотношение. Кандидатите, на които е отказано членство в Шарет, могат да обжалват решението пред Общото събрание. Следващото Общо събрание постановява окончателно решение въз основа на наличната информация и писмените обяснения на кандидата Решението е окончателно.


ДЯЛОВИ ВНОСКИ


1. Членовете правят първоначални дялови вноски в размер на 50 лв. посредством банков превод на банковата сметка на Шарет с основание: “Първоначални дялови вноски”. 2. Плащането на първоначалните дялови вноски се осъществява в 7-дневен срок от датата на общото събрание, потвърдило решението на Съвета за установяване на членството. 3. Всеки член прави дялова вноска в капитала на шарет в размер на поне 500 лв. 4. Дяловите вноски са: • парични или • непарични в зависимост от означеното в заявката. 5. неплащането / неизпълнението на непаричната вноска в предвидения срок прекратява членското правоотношение. 6. Паричните вноски се изплащат в 7 дневен срок от решението на Общото събрание чрез банков превод по банковата сметка на шарет. 7. непаричните вноски се прехвърлят в 2-седмичен срок от окончателното определяне на тяхната парична равностойност. 8. Неизплащането на дяловите вноски има за своя последица прекрат последица прекратяването на членството, считано от деня следващ падежа на дължимото плащане.


Процедура за оценяване непаричните вноски:

на

1. Съветът назначава комитет от 3-ма експерти в 3-дневен срок от решението на Общото събрание. 2. комитетът съставя оценка относно съответната цена на дяловата вноска, въз основа на: - съответствие със заявяването; - пазарна цена; - период на амортизация;


3. изготвената оценка се изпраща на Съвета в 14-дневен срок от тяхното назначаванеto на комисията и впоследствие се публикува на сайта на Шарет. Възражения срещу оценката могат да бъдат подавани в 3-дневен срок от публикацията. 4. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕМА ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО размерА на НЕПАРИЧНАТА ВНОСК А като отчита всички подадени в 3 -дневен срок ОТ МОМЕНТА НА ПУБЛИК АЦИЯТА ВЪЗРА ЖЕНИЯ. 5. прехвърлянето на непаричние вноски се осъществява в едноседмичен срок от решението на съвета.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ


Дивидентите се разпределят между членовете пропорционално на дяловите им вноски и/или предприетата дизайнерска дейност в конкретната година на база на реализираната от него печалба. Дивидентът изчислява

дължим на база

за на

първата година се следната формула:

чиста годишна печалба ДИВИДЕНТ = _______________ x лична дялова вноска брой дялове

Дивидентите, дължими за следващите години се изчисляват на база на следните формули: 50 % от чистата годишна печалба се разпределя между членовете по гореописания начин.

30 % от чистата годишна печалба се разпределя между проект инициаторите в съответствие с брутния приход от определен проект спрямо общия брутен приход от всички на всички проекти.

20 % от чистата годишна печалба се разпределя между проектните участници в съответствие с брутния приход от определен проект спрямо общия брутен приход от всички на всички проекти.


Всички въпроси свързани с дължимия дивидент се решават от Общото събрание преди оконзателното решение за разпределяне на дивидента. Изплащането на дивидентите се извършва до 30 ноември на година, в която е възникнало съответното вземане. Дивидентите се изплащат чрез банков превод по банковата сметка на всеки конкретен член.


Всички дължими вземания от страна на членовете се прихващат с изискуемите дивиденти. Грешки в разпределението на дивидентиет се поправят при първа възможност, но не по-късно от 3 дни след осъществяване на съответното плащане. Всеки член може след изрично заявяване да откаже да получи дивидента си; Съответната сума пари следва да бъде отчетена като дарение. Договор за дарение се сключва в 7 дневен срок от определянето на дивидента.


ВИДОВЕ СРЕЩИ НА ОРГАНИTE:

Органите на Шарет приемат решения чрез срещи на живо или посредством електронните средства за

комуникация

при

спазване

на

относимото

законодателство, Устава и всички останали документи, за които съответния член е дал своето съгласие. Решенията на органите се публикуват на сайта на Шарет в 3-дневен срок от тяхното приемане. Решения

на

присъствие

живо на

се

приемат

членовете.

при

физическото

Гласуването

за

такива

решения се осъществява чрез хартиени карти за гласуване. Решенията

взети

чрез

електронните

средства

приемат при установена надеждна комуникация.

се


СРЕЩИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Съветът

провежда

своите

събрания

чрез

електронни срещи, с изключение на случаите на единодушно прието противоположно решение. Членовете

на

Съвета

получават

мейл

от

Председателя най-късно деня преди провеждането на

срещата,

съдържащ

покана

за

нейното

провеждане и разглеждания дневен ред. Председателят води протокол относно приетите решения и проведените дискусиии и го изпраща на членовете за подпис, Гласувалите за решенията подписват протокола на хартия или с електронен подпис

и

го

изпращат

следващите 2 дни.

на

Председателя

в


СРЕЩИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Горепосочените

правила

се

прилагат

в

цялост

относно приемането на решения и гласуването, осъществяванот от Контролния съвет.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Поканите за свикване на Общото събрание, заедно с дневния ред, се изпращат на хартия или по е-майл (в съответствие с решението на Съвета) на всички членове не по-късно от 14 дни преди провеждането му. Заедно

с

изпращането,

поканата,

заедно

с

дневния ред, се публикува на сайта на Шарет. Поканата изрично посочва дали срещата се провежда лично или посредством средствата за електронна комуникация.


Примерно пълномощно се публикува на сайта на Шарет и се изпраща на членовете за всяко Общо събрание. Упълномощаването на трети лица се осъществява чрез попълването на Пълномощно, изпратено на хартия или подписано с електронен подпис, найкъсно до деня преди Общото събрание. Всички пълномощни следва да съдържат изрично посочване на начина на гласуване, осъществяван чрез пълномощното, а именно: За Против Въздържал се Оттеглянето на пълномощното се извършва найкъсно до 3 часа преди провеждане на Общото събрание

посредством

комуникация.

подходящ

начин

за


ГЛАСУВАНЕ

Гласуването в Общите събрания се осъществява лично или посреством електронни карти за гласуване.

Електронното

гласуване

на

Общите

събрания

се

осъществява посредством специална платформа, качена на сайта и достъпнa през времето на провеждане на Общото събрание. Всички членове следва да се впишат в платформата за гласуване посредством вписването на тяхната парола, на базата на което Председателят определя дали е достигнат съответния кворум и въз основа на което срещата може да бъде легално проведена. Всички точки от предложения дневен ред са отворени за дискусии между член кооператорите. При провеждане на срещите по електронен път, всеки от членовете може да изкаже мнението си посредством натискането на копчето “дискусии”, намиращо се в десния ъгъл на екрана му. Когато двама или повече души са натиснат бутона “дискусии”, те получават правото да говорят по реда на натискането.


След изчерпване на дневния ред, Председателят поканва членовете да гласуват като попълнят картите за гласуване или чрез избиране на съответната избрана от тях опция. Във втория случай, гласуването се счита за извършено с появата на потвърдителен знак на екрана. Непоявата на знака за успешно упражнено право на глас се съобщава незабавно на Председателя. Членовете попълват карта за гласуване с отбелязване на своя начин за гласуване и я изпраща в 1-часов срок от приключване на Общото събрание във всички случаи на частично нефункциониране на системата за гласуване. Всички

резултати,

брой

присъстващи

членове

и

упълномощени лица се вписват в Регистъра за гласуване, а сканирано копие от Протокола с решението - се качва на сайта не по-късно от 3 дни от съответното им приемане.


НАРУШЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Наспазването

или

нарушението

на

настоящите Процедурни правила се счита за сериозно неизпълнение и може да има за своя последица прекратяването на членството.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСКОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ Съществуват 2 начина за прекратяване на членското правоотношение Недоброволно:

Доброволно: • с

решението

на

всеки

член за прекратяване на правоотношението

• смъртта на члена • п о с т о я невъзможност изпълняване задълженията

н

н

а за на

• съгласно решение на Управителния съвет, потвърдено от Общото събрание;


Доброволно прекратяване на членското правоотношение

Членското правоотношение се прекратява с 30-дневно предизвестие, изпратено до Управителния съвет. Всички членствени права и задължения, както и достъпът до сайта, се прекратяват с изтичането на 30-дневния период. Всички имуществени въпроси, изникващи в тази връзка, се решават след приемането на първия следващ годишен финансов отчет. Доброволно напусналите членове имат право на следните вземания, а именно: • дяловите

вноски

(паричната

равностойност

на

непаричните вноски, освен когато е предвидено друго); • допълнително осъществените плащания към Шарет; • неизплатените дивиденти, дължими за всяка пълна година членство; • всички вземания и задължения се прихващат преди изплащането на каквата й да е сума.


Прекратяване на членското правоотношение поради трайна невъзможност Членството се прекратява с декларация от члена за трайната му невъзможност да осъществява членствените си задължения за период равен или надвишаващ 6 месеца или в случаите на експертно решение, удостоверяващо поне 50 % намалена работоспособност. Членовете, за които медицински е удостоверена невъзможността за изпълнение на задълженията имат същите права както и в случаите на доброволно прекратяване на членството.

Прекратяване на членството пореди смърт Наследниците на починалите права имат всички права и задължения на доброволно напусналите членове.


Прекратяване на членското правоотношение поради неизпълнение

Членството се прекратява при сериозно нарушение, установено от страна на Съвета. Съветът разследва всички случаи при които са налице подозрения за нарушение на членствените задължения или в случаите на докладвани такива. Съветът

има

следните

предоставени

правомощия

за

осъществяването на горепосочените разследвания: • Изисква писмени или устни обяснения от всеки от членовете на Шарет; • Изисква и получава необходимата му информация от трети страни или подизпълнители; • Определя експерти за установяването и удостоверяването на относимите към нарушенията факти; • Разследва публикуваната информация на сайта на Шарет информация и я ползва като доказателство; Съветът

постановява

решение

за

прекратяването

на

съответното членство при установяването на сериозно неизпълнение на членствените задължения.


Във връзка с гореизложеното, Съветът уведомява членовете относно приетото решение чрез: • Предупреждение, че продължаването или повторението на извършеното ще има за своя последица прекратяването на членството; или • Известие за прекратяване, с което се преустановяват всички права, задължения и достъп до базата данни на Шарет до окончателното решение на Общото събрание по темата; Общото събрание се свиква в 3-месечен срок от установяването на неизпълнение на задълженията от страна на Съвета. Общото събрание преразглежда всички установени от Съвета факти и постановява решение, че: • Не е налице правонарушение или неизпълнение на правата или задълженията. Това прекратява временното преустновяване на правата и задълженията, същите се възстановяват, а достъпът до базата данни се подновява. Член-кооператорът има право да получи дължимия дивидент за съответния период, когато е бил лишен от членство, като обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, дължим след приемането на годишния финансов отчет. или • решението на Съвета за прекратяване на членството се потвърждава и същото се счита за преустановено от датата на решението на Управителния съвет; • Единственото плащане, на което този член има право е: • неговата/нейна дялова вноска (съответната парична равностойност за случаите на непарична вноска); • допълнителните вноски направени към Шарет; • Всички заеми и други отпуснати средства за финансиране на изключен член са дължими и изискуеми от датата на решнието на Общото събрание, с което прекратяването на членството е потвърдено. • Задълженията на Шарет се прихващат с вземанията й към конкретния член преди осъществяването на каквото й да е плащане.


кооперация Шарет адрес: гр. София, ул. ”Сердика” 36, ет. 5, ап. 17 e-mail: admin@charette.bg

Charette_Rules of procedure_BG  

How does Charette function

Charette_Rules of procedure_BG  

How does Charette function