Page 5

FRIDAY 23 NOVEMBER ZIERLE & CARTER: INTO THE DISTANCE CITY CENTRE, CARDIFF, 9AM-6PM The work of Zierle & Carter critically examines different modes of communication and what it means to be human, addressing notions of belonging, the dynamics within relationships and the transformation of limitations. Into the Distance is anchored in an exploration of the intangible, invisible, the unseen, the personal and the collective. Directly challenging ‘acceptable’ modes of intimacy the work hopes to open up a dialogue around the notion of exchange. www.zierlecarterliveart.com

AMBER MOTTRAM: POTHOLES CARDIFF GUIDED TOUR FRIDAY 23, 11AM Mundane or at best annoying, potholes are more of an absence than a landmark. Amber Mottram has transformed these overlooked absences into destinations along a mapped trail. Join Amber for a guided tour around her Pothole Cardiff trail — culminating in a private view of the monuments in Arcade Cardiff, Queen’s Arcade. www.arcadecardiff.co.uk

BACKWARDS THINKING: TOOTH & CLAWR MEDIA POINT, 2PM Tooth & Clawr reading group aims to promote critical engagement with and debate around the Experimentica programme, through reading. Texts — theoretical, fictional and tangential — are selected to draw out different aspects of the work on show.

CHARLIE TWEED: THE MEADOW CINEMA, 3PM In The Meadow, the voice of components — organic and inorganic material, metals, effluent and various forms of electronic waste — is heard. It appears to come from a vast and complex site, a future vision of excess that is very much alive, where all forms of material have been disposed of, forgotten and abandoned. The vitality of this rotting and merging material both above and below the surface is voiced, as it looks at implementing its own way of thinking and own conditions for life where materials constantly merge and mutate as they explore how a new post-human agency of things and matter can be realised. www.charlietweed.com

Gwener 23 Tachwedd TOM MARSHMAN: WE NEED TO TALK ABOUT BAMBI — WORK IN PROGRESS COMMON ROOM, 4PM Tom Marshman presents and performs news ideas and reflections on his current work in progress. Exploring a number of themes through the filter of Disney’s classic film, Bambi — mother-son love (and loss); fatherson relationships; the process of growing up, making friends and finding romantic love; Man Vs Nature — Marshman weaves new narratives through both visuals and storytelling. Delving into movement research, Tom touches upon the idea of a human-deer hybrid, of physical vulnerability and gender stereotypes. Limited capacity. www.tommarshman.com

MAMORU IRIGUCHI: PROJECTOR / CONJECTOR STIWDIO, 6PM Projector / Conjector is a multimedia performance featuring two key characters: Projector, a boy with a video projector attached to his head; and Conjector, a girl with a TV attached to her head. Projector projects bigger-than-life images all around him. Conjector, on the other hand, captures what lingers in the air and displays it on a television screen. Moved by the moving image, the two characters meet; fall in love and part through the digitally generated imagery. www.iriguchi.co.uk

THE STRANGE NAMES COLLECTIVE: PROLOGUE THEATRE, 9PM Under the gaze of humanity’s successors, Prologue seeks the connections between Coal Miners’ Canaries, Car Crashes, Recurring Dreams, The Human Appendix, Shark Attacks, Liberache, the Portuguese Man of War and Little Orphan Annie. Through a use of footnotes, personal asides, images, movement, film and sound The Strange Names Collective present a constantly digressing, bittersweet exploration of the twinned notions of the future and potential. www.strangenamescollective.co.uk

THE COLLECT: LOOKING ACROSS TO SPACE COMMON ROOM, 11PM A man sits alone fruitlessly untangling wires. He persists whilst three voices speak simultaneously: their tones and rhythms intertwine in a manner that mimics the slow unravelling. There is sublimity to the mess; the tangle of threads and the murmur of voices suggest both the struggle of the creative collaborative process, and the glorious energy of doing and being together. Limited capacity. www.thecollect.org

ZIERLE & CARTER: INTO THE DISTANCE CANOL Y DINAS, CAERDYDD, 9AM-6PM Mae gwaith Zierle a Carter yn archwilio dulliau gwahanol o gyfathrebu a’r hyn yw bod yn ddynol. Mae’n mynd i’r afael â syniadau o berthyn, y ddeinameg oddi mewn i berthnasau ac yn ceisio trawsnewid cyfyngiadau. Mae Into the Distance yn archwiliad o’r anniriaethol, yr anweledig, y personol a’r cyfunol. Yn her uniongyrchol i agosatrwydd ‘derbyniol’, mae’r gwaith yn ceisio deialog â’r syniad o gyfnewid. www.zierlecarterliveart.com

AMBER MOTTRAM: POTHOLES CARDIFF TAITH DYWYSEDIG Gwener 23, 11AM Mae tyllau yn y ffordd yn bethau cyffredin, yn tueddu i flino dyn, ac yn dynodi absenoldeb. Mae Amber Mottram wedi trawsnewid yr absenoldebau hyn yn gyrchfannau ac wedi eu mapio’n drywydd. Ymunwch ag Amber am daith dywysedig o gwmpas y tyllau yn heolydd Caerdydd — a fydd yn dod i uchafbwynt gyda golwg breifat o’r cofebion yn Arcêd y Frenhines, Caerdydd. www.arcadecardiff.co.uk

MEDDWL AM YN ÔL: TOOTH & CLAWR YSTAFELL GYFFREDIN, 2PM Nod grŵp darllen Tooth and Clawr yw hyrwyddo ymgysylltiad beirniadol a thrafodaethau’n deillio o raglen Experimentica trwy gyfrwng ddarllen. Dewisir testunau — damcaniaethol, ffuglennol ac ymylol — i dynnu sylw at wahanol agweddau o’r gwaith sydd i’w weld yn yr ŵyl.

CHARLIE TWEED: THE MEADOW SINEMA, 3PM Yn The Meadow clywn leisiau deunyddiau organig ac anorganig, metelau, elifiant a gwahanol fathau o wastraff electronig. Mae’r gwaith fel petai'n deillio o ofod eang a chymhleth, gweledigaeth fyw o ddyfodol yn llawn o ormodedd, lle mae deunyddiau o bob math wedi cael eu gwaredu, eu anghofio a’u gadael. Rhoir llais i fywioldeb y deunyddiau hyn uwchlaw ac islaw'r arwyneb. Mae’r gwaith yn ceisio rhoi ar waith ffordd o feddwl ac amodau ar gyfer bywyd lle mae deunyddiau’n uno ac yn trawsnewid, gan geisio awgrymu cyd-destun ôl-ddynol newydd ar gyfer mater. www.charlietweed.com

TOM MARSHMAN: WE NEED TO TALK ABOUT BAMBI — GWAITH AR Y GWEILL PWYNT CYFRYNGOL, 4PM Mae Tom Marshman yn cyflwyno ac yn perfformio syniadau newydd a myfyrdodau o waith sydd ganddo ar y gweill. Mae’n archwilio nifer o themâu yng nghyd-destun ffilm glasurol Disney, Bambi: cariad (a cholled) mab a mam; perthynas tad a mab, y broses o dyfu i fyny, cyfeillgarwch a serch, Dyn yn erbyn Natur. Mae Marshman yn gwau naratifau newydd trwy gyfrwng deunydd gweledol a thechnegau adrodd straeon. Wrth dreiddio i waith ymchwil ym maes symudiad, mae Tom yn cyffwrdd ar syniadau am yr hybrid dyn-carw, gwendid corfforol a stereoteipiau rhyw. Dylid archebu tocynnau ymlaen llaw. www.tommarshman.com

MAMORU IRIGUCHI: PROJECTOR / CONJECTOR STIWDIO, 6PM Mae Projector / Conjector yn berfformiad amlgyfryngol sy’n cynnwys dau gymeriad allweddol: Projector, bachgen â thaflunydd fideo yn sownd i’w ben, a Conjector, merch y mae ganddi set deledu wedi’i glynu i’w phen hithau. Mae Projector yn taflunio delweddau mawrion o’i gwmpas ymhobman. Mae Conjector, ar y llaw arall, yn tynnu pethau o’r awyr ac yn eu harddangos ar ei sgrin deledu. Wedi’u symud gan y ddelwedd symudol, mae’r ddau gymeriad yn cyfarfod, yn syrthio mewn cariad ac yn gwahanu trwy gyfrwng y delweddau digidol a gynhyrchir. www.iriguchi.co.uk

THE STRANGE NAMES COLLECTIVE: PROLOGUE THEATR, 9PM

Yng ngolwg olynwyr dynoliaeth, mae Prologue yn chwilio am y cysylltiadau rhwng caneris glowyr, damweiniau car, breuddwydion cylchol, y pendics dynol, ymosodiadau siarcod, Liberace, chwysigod môr (Portuguese Men of War) a’r ferch fach amddifad, Annie. Trwy ddefnydd o droednodiadau, neillebau personol, delweddau, symudiad, ffilm a sain, mae The Strange Names Collective yn cyflwyno archwiliad crwydrol a chwerw-felys o’r syniad o ddyfodol a photensial. www.strangenamescollective.co.uk

THE COLLECT: LOOKING ACROSS TO SPACE YSTAFELL GYFFREDIN, 11PM Mae dyn yn eistedd ar ei ben ei hun yn ceisio datod gwifrau croes. Ar yr un pryd, mae tri llais yn siarad dros ei gilydd: mae eu tonau a’u rhythmau’n cydblethu mewn modd nid annhebyg i’r weithred o ddatod clymau. Mae yna rywbeth aruchel yn y llanastr; mae’r gwifrau croes a murmur y lleisiau yn awgrym o’r frwydr sydd ynghlwm â phrosesau creadigol cydweithredol ac egni gogoneddus bodoli a chreu gyda'n gilydd. Dylid archebu tocynnau ymlaen llaw. www.thecollect.org

Experimentica 2012: Unseen / Anweledig  

Experimentica is a vibrant annual showcase for performance and interdisciplinary projects across installation, film, video, sound art, dance...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you