Page 1

029 2030 4400

@chaptertweets

chapter.org


02

Croeso

chapter.org

Mae Chapter yn ganolfan gelfyddydol ryngwladol sy’n adnabyddus am wneud i bethau ddigwydd. Rydym yn canolbwyntio ar gelfyddyd a chynulleidfaoedd ac ar greu mannau artistig a chymdeithasol sy’n dylanwadu ar ein ffyrdd o feddwl, ein syniad o’r hyn ydym a’r hyn yr hoffem fod. Rydym yn mwynhau risg a her. A mwynhad ynddo’i hun. Rydym yn fan cyfarfod ar gyfer syniadau, ysbrydoliaeth ac arloesi. Gallwch hefyd ddod i Chapter i ymlacio a sgwrsio, mewn awyrgylch cartrefol a chroesawgar.

Mark Edward Thomas Cynhyrchydd New Music Plus UK “Fy enw i yw Mark Edward Thomas a dw i’n rheoli Shape Records (recordiau gan Sweet Baboo, Truckers of Husk, Islet), yn trefnu digwyddiadau byw o’r enw Shape Functions ac yn chwarae gyda’r grŵp Islet (gweler tudalen 23). Dw i’n falch iawn o gael fy newis yn un o ddeuddeg cynhyrchydd digwyddiadau cerddorol addawol o bob cwr o’r wlad ac o allu cychwyn ar raglen o ddatblygiad creadigol a phroffesiynol unigryw — New Music Plus ... UK. Byddaf yn gweithio ar y cyd â Chapter yn ystod y flwyddyn i gynhyrchu digwyddiadau cerddorol cyffrous ac anturus — gweler manylion y digwyddiad Zine Cerddoriaeth ar dudalen 4, sy’n rhan o Benwythnos Cyhoeddi Gŵyl Diffusion, a chadwch lygad hefyd ar www.chapter.org am fanylion gweithgareddau yn y dyfodol.” Datblygwyd New Music Plus... UK gan Sefydliad Cerddoriaeth PRS mewn cydweithrediad â the hub, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon, Cyngor Celfyddydau Cymru, Creative Scotland, Sefydliad Paul Hamlyn a Sefydliad Esmée Fairbairn.

Chapter Heol y Farchnad Caerdydd CF5 1QE 029 2030 4400 minicom 029 2031 3430 www.chapter.org enquiry@chapter.org


chapter.org

Uchafbwyntiau

Oriel tudalennau 4–12

Bwyta, Yfed, Llogi tudalen 13

03

CYMRYD RHAN

Theatr

Cerdyn CL1C

tudalennau 14–25

Cerdyn gwobrau Chapter. Casglwch bwyntiau wrth ymweld â’r sinema neu’r theatr ac fe synnwch chi ba mor gyflym y gallwch chi hawlio tocyn rhad ac am ddim. Codwch ffurflen y tro nesaf y byddwch chi yma neu lawrlwythwch hi o www.chapter.org.  Cadwch lygad ar agor am y symbol hwn i ddyblu eich pwyntiau!

Cerdyn Chapter Chapter Mix tudalennau 26–27

Gallwch arbed £££oedd ar bris pob tocyn sinema a theatr; cewch gopi am ddim bob mis o’r cylchgrawn hwn drwy’r post; taleb sinema am ddim a gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig. Mae’r cerdyn hefyd yn gweithio fel Cerdyn CL1C. Cerdyn Sengl: £20/£10 Cerdyn i Ddau: £25/£20 (2 berson yn yr un cartref) Aelodaeth Lawn: Mwy fyth o fanteision — byddwch yn derbyn gwahoddiad i’r Cyfarfod Blynyddol a chopi o’r adroddiad blynyddol ynghyd â holl fanteision eraill Cerdyn Chapter. £40/£30

Cadwch mewn cysylltiad Sinema tudalennau 28–39

Ymunwch â ni ar-lein www.chapter.org yw’r lle gorau i fynd i gael mwy o wybodaeth am ein holl weithgarwch.

eAmserlen rad ac am ddim eAmserlen wythnosol i’ch blwch derbyn. E-bostiwch megan.price@chapter.org â’r teitl ‘Amserlen Chapter’ ym mhennawd yr e-bost.

Siaradwch â ni @chaptertweets facebook.com/chapterarts

Gwybodaeth tudalen 40

Amserlen & sut i archebu tudalennau 41–46

Cefnogwch ni tudalen 47 Delwedd y clawr: Maurizio Anzeri, Profil Blue, 2012. Brodwaith ar ffotograff. © Maurizio Anzeri, gyda chaniatâd y casglwr preifat.


04

Oriel

029 2030 4400

ORIEL Diffusion: Gŵyl Ryngwladol Ffotograffiaeth Caerdydd Mercher 1 — Gwener 31 Mai

Mae Chapter yn falch iawn o fod yn un o bartneriaid gŵyl Diffusion — gŵyl ffotograffiaeth ryngwladol newydd a gynhelir bob dwy flynedd sy’n cynnwys arddangosfeydd, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn lleoliadau corfforol a gofodau rhithwir. Ar y cyd ag enwau rhyngwladol nodedig, bydd Diffusion yn arddangos talentau o Gymru. Mae rhaglen gŵyl 2013 yn cynnwys artistiaid cyfoes o fri rhyngwladol fel Maurizio Anzeri, Edgar Martins, f&d Cartier, Helen Sear, Tim Davies a Gideon Koppel, a gweithiau pwysig a grëwyd yng Nghymru gan ffotograffwyr adnabyddus fel David Bailey, Peter Fraser a Philip Jones-Griffiths. Bydd prosiect arbennig ‘Croniclau Ewropeaidd’ yn cynnwys gwaith gan genhedlaeth newydd o artistiaid ffotograffig o Gymru ac o fannau mor bell i ffwrdd â Lithwania, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Ffrainc, yr Almaen a Norwy. Bydd cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad creadigol i bobl o bob oedran, gan gynnwys sgyrsiau ag artistiaid, gweithdai, FfotoFarathon, Penwythnos Cyhoeddi annibynnol yn Chapter, rhaglenni o ddigwyddiadau i ysgolion a theithiau cerdded ffotograffig o amgylch y ddinas. Mae gwefan Diffusion yn llwyfan rhyngweithiol cyffrous sy’n galluogi ymwelwyr â Chaerdydd ac eraill ledled y byd i ymuno yng ngweithgareddau’r ŵyl.

Mae Diffusion yn fenter gan Ffotogallery, mewn cydweithrediad â phartneriaid Cymreig a rhyngwladol. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.diffusionfestival.org neu dilynwch yr ŵyl ar Twitter @_diffusionfestival neu Facebook DiffusionFestival

Diffusion: Penwythnos Cyhoeddi Ffair lyfrau, symposiwm & digwyddiadau gydag artistiaid Sadwrn 25 + Sul 26 Mai

Mae’r rhaglen hon o ddigwyddiadau, a drefnwyd ar y cyd gan Ffotogallery a Chapter, yn canolbwyntio ar gyhoeddi — o gyhoeddiadau DIY gan artistiaid i gyhoeddi gyda thai cyhoeddi sefydledig, cylchgronau ac orielau. Ffair Gyhoeddi Sadwrn 25 + Sul 26 Mai 11am — 5pm, Stiwdio Mae’r ffair gyhoeddi yn estyn croeso cynnes i bawb i ddathlu, archwilio ac ymwneud â chyfoeth o weithiau celfyddydol a llyfrau cyfoes. RHAD AC AM DDIM

Symposiwm ar Lyfrau Ffoto Sul 26 Mai 11am — 5pm

Digwyddiad ‘Zines’ Cerddoriaeth Sul 26 Mai 5pm

Bydd y digwyddiad yn esgor ar ddeialog creadigol ac yn ymchwilio i ffotograffiaeth ddogfennol a chelfyddydol gyfoes trwy gyfrwng rhaglen fywiog o gyflwyniadau a thrafodaethau panel. Trwy ddod â ffotograffwyr, cyhoeddwyr ac arbenigwyr diwydiannol eraill at ei gilydd, bydd y trafodaethau’n canolbwyntio ar y newidiadau ymarferol ym myd cyhoeddi, ac yn cyferbynnu’r modelau dosbarthu preifat/ariannu torfol.

I gyd-fynd â Phenwythnos Cyhoeddi Gŵyl Diffusion, mae Recordiau Shape a Chapter yn cyflwyno rhaglen o berfformiadau gan fandiau ac artistiaid sydd wedi hunan-gyhoeddi zines yn rhan o’u gwaith. Caiff zine byw ei greu yn ystod y digwyddiad ac fe wahoddir aelodau’r gynulleidfa i gyfrannu ato — â lluniau, meddyliau, darluniau ac ati — ac i gymryd y cylchgrawn gorffenedig adre’ gyda nhw ar ddiwedd y noson.

I archebu tocynnau ac i weld manylion y rhaglen ewch i www.diffusionfestival.org

£5


chapter.org

Oriel

Gideon Koppel: B O R T H Mercher 1 — Gwener 31 Mai Stiwdio Chapter Mae B O R T H yn osodiad ffilm a ffilmiwyd yn nhref glan-môr Borth — lle rhyfedd a rhyfeddol lle mae gorwel diddiwedd y môr yn dod i wrthdrawiad dramatig â bricolage o bensaernïaeth; lle caiff tirwedd epig ei gyfosod yn chwareus ag ystumiau ac arferion dynol. Yn dilyn ffilm nodwedd Koppel, Sleep Furiosuly — un o ffilmiau Prydeinig mwyaf nodedig 2009 — mae’r gwaith hwn yn teithio ar hyd y ffin aneglur rhwng dogfen a ffuglen i greu byd grymus, breuddwydiol a synhwyraidd. Cafodd gwaith Koppel fel artist a chyfarwyddwr ei ddarlledu’n rhyngwladol a’i arddangos mewn orielau sy’n cynnwys Tate Modern, Llundain a MoMA, Efrog Newydd. Cafodd ei ffilm nodwedd, Sleep Furiously, sy’n cynnwys trac sain gan Aphex Twin, ei henwebu ar gyfer Llewpard Aur Gŵyl Ffilm Ryngwladol Locarno ac enillodd wobr y Guardian am Ffilm Nodwedd Gyntaf yn 2010. Mae Koppel yn Athro Ffilm ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn Gymrawd Cysylltiol gyda Choleg Green Templeton, Prifysgol Rhydychen. Arddangosfa gan Ffotogallery wedi’i chyflwyno ar y cyd â Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth a Chapter.

Gideon Koppel, B O R T H, 2012

Arddangosfa ar agor: Dyddiau Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul 12-6pm; dydd Iau a dydd Gwener 12-8pm; ar gau ar ddydd Llun

05


06

Oriel

029 2030 4400


chapter.org

Oriel

07

Maurizio Anzeri: It’s Not Too Late It’s Only Dark Mercher 1 Mai — Sul 30 Mehefin Mae arddangosfa unigol gyntaf Maurizio Anzeri yng Nghymru yn cynnwys gweithiau comisiwn sy’n cael eu cyflwyno am y tro cyntaf, ar y cyd â detholiad o’i ddarnau ‘ffoto-gerfluniol’ nodedig. Mae Anzeri yn defnyddio ffotograffau hapgael a brodwaith i greu darnau cerfluniol cynnil sy’n rhoi hunaniaethau newydd, cymhleth a dirgel i ddieithriaid. Mae Anzeri’n gweld portreadau ffotograffig fel tirweddau ac yn eu harchwilio er mwyn gosod haenau ei fapiau ei hun arnynt ac i ddyfeisio’r hyn y mae’n ei alw’n “ddimensiynau esblygiadol eraill i’r bobl yn y lluniau”. Mae labyrinthau o ffurfiau a lliwiau yn creu daearyddiaeth ddiddorol â wynebau, hanesion ac eneidiau — a llygaid sy’n syllu’n enigmatig drwy eu ‘mygydau’. Ochr yn ochr â’r ffordd sefydledig hon o weithio, bydd Anzeri’n dangos gweithiau newydd sy’n defnyddio brodwaith a ffotograffiaeth bersonol i greu gofodau dychmygol neu seicolegol; realiti preifat sy’n troi’n ffantasi cyhoeddus. Mae diddordeb Anzeri mewn ffurfiau cerfluniol, y corff a hunaniaeth, rhywiau a ffiniau seicolegol hefyd i’w weld mewn cyfres o ddarnau cerfluniol morffolegol wedi’u gwneud o wallt synthetig. Wedi’u hysbrydoli gan ffynonellau lluosog — o Mrs Dalloway Virginia Wolfe i ddiwylliannau totemaidd, Versailles yr 17eg ganrif a haute couture — mae’r gosodiadau yn cynnwys cyfres o gerfluniau, pob un yn cynrychioli personoliaeth wahanol, sy’n bodoli rhywle rhwng theatr a ffetis. Cafodd yr arddangosfa hon ei chomisiynu ac fe’i cyflwynir gan Chapter yn rhan o Diffusion.

Bywgraffiad yr Artist Ganwyd Maurizio Anzeri yn Loano, Yr Eidal ym 1969. Astudiodd am radd BA yng Ngholeg y Celfyddydau Camberwell ac am radd MFA yn Ysgol Gelf y Slade. Mae’n byw yn Llundain. Caiff ei waith ei arddangos yn rhyngwladol ac mae ei arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys Canolfan Celfyddyd Gyfoes BALTIC, Gateshead, DG (2011); ‘The Party Garden’, Fforwm Q, Llundain, DG; ‘LUNATICO’, Oriel Rupert Pfab, Dusseldorf, yr Almaen; ‘Darwin’s Tears’, Oriel Luce, Tiwrin, yr Eidal (pob un yn 2010); ac ‘I will buy the flowers myself’, Riflemaker, Llundain, DG (2009). Mae ei arddangosfeydd grŵp yn cynnwys Prosiect Gwadd, Ffair Gelfyddydau Shanghai, Shanghai, Tsieina (2012), ‘Version and Diversions’, Oriel Temple Bar, Dulyn (2011) a ‘One Night in Paris’, Oriel y Ffotograffwyr, Llundain, y DG (2009). Mae ei waith yn rhan o gasgliadau ledled y byd gan gynnwys casgliadau Saatchi, Gagosian, Rothschild a Chasgliad Alexander McQueen. Gweler ei fywgraffiad cyflawn ar www.maurizioanzeri.net

Chwith: Maurizio Anzeri, Round Midnight, 2009. Brodwaith ar ffotograff. © Maurizio Anzeri; gyda chaniatâd Casgliad Saatchi. Uchod: Maurizio Anzeri, Profile Blue, 2012. Brodwaith ar ffotograff. © Maurizio Anzeri, gyda chaniatâd y casglwr preifat.

Arddangosfa ar agor: Dyddiau Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul 12-6pm; dydd Iau a dydd Gwener 12-8pm; ar gau ar ddydd Llun


08

Oriel

029 2030 4400

Celfyddyd yn y Bar

Robert Kennedy Gwener 15 Mawrth — Sul 28 Ebrill Mae ‘Beer Street’ yn dathlu rhinweddau’r ddiod genedlaethol draddodiadol — sy’n feddwol ond heb fod yn rhy feddwol. Mae cwrw’n ysbrydoli ac yn torri syched artistiaid a chrefftwyr. Gellir ei yfed heb beryg ar doeon James Towneley (1714–1778) Mae gwaith Robert Kennedy yn cynnwys elfennau dyddiadurol a dyfeisiau eraill ar gyfer marcio amser. Wedi’i ddylanwadu gan ei amgylchfyd, mae’n ymwneud nid yn gymaint â datganiadau ond ag archeoleg anffurfiol o sefyllfaoedd. Yn yr arddangosfa hon, mae Kennedy’n dwyn i gof olygfa o brint gan William Hogarth, Beer Street (1751) — a gynhyrchwyd yn wreiddiol yn rhan o ymgyrch i geisio annog y werin dlawd i wrthod y demtasiwn i yfed jin. Mae artist carpiog yn peintio cwpan jin — y ddiod sydd wedi achosi ei feddwdod a’i drallod ef ei hun — ar arwydd y tu allan i dafarn. Mae Kennedy, a oedd yn wneuthurwr arwyddion ei hun am nifer o flynyddoedd, yn arfer yr un manylder i gynhyrchu gweithiau gwydr euraid cyfoethog. Mae’r arddangosfa safle-benodol hon yn plethu at ei gilydd nifer o’r prosesau a’r elfennau hyn ac yn cymylu’r ffiniau rhwng celfyddyd, bywyd a gwaith. Mae’r dyluniadau sy’n hongian yn y bar — fel addurniadau pres ceffyl — yn seiliedig ar hen ddeunyddiau tafarnaidd ac mae’r gweithiau delicet yn adleisio’r drychau cain a welid yn nhafarnau oes a fu. Mae myfyrdod, atyniad a breuder yn themâu cylchol yng ngwaith Kennedy ac mae’r arddangosfa newydd hon yn codi amrywiaeth o gwestiynau am werth, amser a’r cyflwr dynol. Gweler bywgraffiad yr artist ar www.chapter.org

Mike Tooby: At the Mad Shepherdess Perfformiad: Sul 12 Mai 5-8pm Arddangosfa: Llun 13 Mai — Sul 19 Mai Mae’r prosiect hwn yn chwarae â’n syniadau ni am hanes celf ac amgueddfeydd, yn ogystal â’n ffyrdd o berthyn i’n gilydd, fel dieithriaid, ffrindiau a chymdogion. Roedd rhaglen Celfyddyd yn y Bar Chapter — a gŵyl ffotograffiaeth Diffusion sy’n cael ei chynnal ledled Caerdydd yn ystod mis Mai (gweler tt4-7) – yn ysgogiad i Mike Tooby ailystyried darlun enwog Édouard Manet, Un Bar aux Folies-Bergère (1882). Mae’r llun yn dangos adlewyrchiad o ddyn dirgel sy’n edrych — neu ddim — i lygaid menyw sy’n gweini diodydd. Roedd y cyfarfyddiad hwn — a diddordeb Manet mewn ffotograffiaeth a bywyd modern — yn ysbrydoliaeth hefyd i ffotograff eiconig Jeff Wall Picture for Women (1979) — a oedd, ar y pryd, yn ymgais uchelgeisiol i wneud cysylltiad rhwng gofynion artistig a chynulleidfaol y 1970au hwyr a chelfyddyd fodernaidd ddarluniadol. Gwahoddir cynulleidfaoedd i ofyn y cwestiwn “Beth ydw i’n ei wybod byth am weithiwr y tu ôl i far?” ac i gymryd rhan trwy brynu diod yn ystod yr agoriad; neu drwy ail-greu’r olygfa a welir yn lens y camera. Gweler bywgraffiad yr artist ar www.chapter.org + Mawrth 14 Mai 6.30pm Come Along Do: Notebook on Cities and Clothes Trafodaeth ar ôl y ffilm gyda Mike Tooby a Gill Nicol. £2.50 (dylid prynu tocynnau ar gyfer y ffilm ar wahân. Gweler manylion y ffilm ar www.chapter.org.)


chapter.org

Oriel

Emma Bennett: Thief of Time

09

1 Mai — 30 Mehefin 2013

Bywgraffiad

Mae peintiadau swynol o brydferth Emma Bennett yn ystyried gofod, amser a breuder y cyflwr dynol. Mae Bennett yn meddiannu delweddau o draddodiad celfyddydol yr Iseldiroedd a’r Eidal ac yn cyfleu’n berffaith bowlenni o ffrwythau aeddfed, duswau o flodau’n blodeuo, anifeiliaid hela wedi marw a phlygiadau o ffabrig cyfoethog sy’n adlewyrchu traddodiad hir o beintio bywyd llonydd — naturiolaeth ymddangosiadol sy’n dibynnu ar ddyfeisiau cyfansoddiadol ac ar atal amser. Mae’r gwrthrychau’n dod i’r amlwg allan o wagle tywyll y cynfas ac yn awgrymu byrhoedledd; bywyd, marwolaeth a’r byd a ddaw. Yn ei gwaith diweddaraf, mae Bennett yn ystyried darfodedigrwydd y cof a delweddau a’r awydd i wneud eiliadau’n fwy parhaol; mae hi’n cyfeirio at weithiau ffotograffwyr bywyd llonydd hanesyddol a chyfoes — o Roger Fenton i Wolfgang Tillmans. Mae Bennett yn goleuo ochr dywyll y traddodiad, trwy ddefnydd o alegori a thrwy adlewyrchu ing colled — yr ing sy’n rhan mor annatod o bob ymdrech i adfer a chadw, i rewi amser ac i ddal gafael ar bethau sy’n darfod.

Cafodd Emma Bennett ei magu yn Aberhonddu, Cymru. Cwblhaodd ei gradd BA mewn Celfyddyd Gain yng Ngholeg Canolog St Martin’s a’i MA mewn Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celfyddyd a Dylunio Chelsea. Mae hi’n byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae ei hrddangosfeydd diweddar yn cynnwys ‘And, Afterwards’, Charlie Smith, Llundain, y DG; ‘Kaliphilia’, Vegas, Llundain, y DG; ‘East Wing X: Material Matters’, Sefydliad Courtauld, Llundain, y DG (pob un yn 2012); ‘New Sensations’ a ‘The Future Can Wait’, Oriel Saatchi & Channel4, Victoria House, Llundain, y DG; ‘Polemically Small’, Amgueddfa Gelfyddyd Torrance, Torrance, UDA (y ddwy yn 2011), a ‘New British Painting’, Oriel Kalhama & Piippo Contemporary, Helsinki (2010). Mae ei gwaith yn rhan o gasgliadau rhyngwladol sy’n cynnwys K & K Kollektion, Monaco, David Roberts, Llundain a chasgliadau preifat yn yr Almaen, yr Eidal, y Swistir, UDA a’r DG. Cynrychiolir Emma gan Charlie Smith London www.charliesmithlondon.com

Emma Bennett, Thief of Time, 2012, olew ar gynfas, 140x110cm


10

Oriel

029 2030 4400

Chapter ar daith The Future’s Not What It Used To Be Susan Hiller, Matt Bryans, Vernon ah Kee, Tony Albert, Jeremy Millar, Patricia Piccinini, Amie Siegel, Darren Almond, Ged Quinn a Marjetica Potrč Tan ddydd Sadwrn 13 Ebrill — The Exchange, Penzance Tan ddydd Sadwrn 27 Ebrill — Oriel Gelf Newlyn Rydym wrth ein bodd bod ein arddangosfa grŵp ‘The Future’s Not What It Used To Be’ ar daith yng Nghernyw a’i bod i’w gweld mewn dau leoliad: The Exchange, Penzance ac Oriel Gelf Newlyn. Wedi’i churadu gan Deborah Smith, mae ‘The Future’s Not What It Used To Be’ yn arddangosfa gan Chapter o ddeg artist rhyngwladol sy’n archwilio cysyniadau’n ymwneud â’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gyfryngau, mae’r artistiaid yn cyflwyno gwahanol safbwyntiau ar dirwedd sy’n newid ac yn helpu’r gwyliwr i ddiffinio ac ailddiffinio ei berthynas ei hun â’r byd.

Derbyniodd yr arddangosfa hon gefnogaeth gan Sefydliad Henry Moore a Llywodraeth Queensland trwy gyfrwng yr Asiantaeth ar gyfer Marchnata ac Allforio Celfyddydau Brodorol (QIAMEA). Derbyniwyd cefnogaeth ychwanegol gan GB-Sol, Satellite City ac Oriel Milani.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.newlynartgallery.co.uk

Delwedd: The Future’s Not What It Used To Be, The Exchange, Penzance. Hawlfraint y llun — Steve Tanner, gyda chaniatâd caredig The Exchange.


chapter.org

Oriel

Experimentica 2013: Born Under A Bad Sign

Delwedd trwy garedigrwydd Tim Bromage; ffotograff Roger Graham

Mercher 6 — Sul 10 Tachwedd

Galw am geisiadau Ynglŷn ag Experimentica Mae Experimentica yn ddigwyddiad allweddol sy’n cyflwyno perfformiadau a phrosiectau rhyngddisgyblaethol newydd ym meysydd y celfyddydau gweledol, ffilm, fideo, celfyddyd sain, dawns a theatr. Mae’n blatfform o bwys i artistiaid o Gymru ac yn galluogi iddynt gynhyrchu neu gyflwyno eu gwaith, ar y cyd â chyfraniadau a chomisiynau gan artistiaid rhyngwladol nodedig. Mae hwn yn gyfle i artistiaid ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd gyflwyno gweithiau newydd heriol ac arbrofol. Yn 2013, bydd gŵyl Experimentica’n dathlu’i phen-blwydd yn 13 oed a thema’r ŵyl eleni fydd y rhif drwgargoelus hwnnw.

Sut i wneud cais

Mae manylion llawn am y broses o gyflwyno cais ar gael ar www.chapter.org neu gallwch anfon e-bost at visual.arts@chapter.org Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd ar ddydd Mercher, 1 Mai 2013.

11


12

Oriel

Chapter a Something Creatives yn cyflwyno

Art Car Bootique 2013 Sul 14 Ebrill 11am-6pm i’w ddilyn gan noson o ddawnsio ym mar Chapter o 7pm ymlaen Art Car Bootique yw’r arwerthiant cist car mwyaf cŵl yn Ne Cymru ac mae’n cynnwys 70 o stondinau’n llawn o gelfyddyd, ffasiwn, perfformiadau, arwerthwyr vintage a phrosiectau wedi’u curadu. Yn cael ei gynnal eleni am y trydydd tro, mae’r Art Car Bootique yn ddathliad o gymuned greadigol Caerdydd — ffair bentref seicedelig sy’n cynnwys eglwys ‘dros-dro’ i chi briodi’ch cariad newydd a pherfformiadau yn y bandstand (wedi’u curadu gan Matt The Hat). Mae Art Car Bootique yn ddigwyddiad rhyngweithiol rhyfedd o hwyliog. Mae’r cyfranogwyr sydd eisoes wedi’u cadarnhau yn cynnwys: £1 Jumble, Arcade Cardiff, Art Map Cardiff, Artes Mundi, The Attic Gallery, Art in the Warehouse, Babyhead, Beti Biggs, BIT Studios, B-R-G Collective, Broadway Life Drawing Studios, CAAPO, Calon Animation, Car Boot Bingo, Cardiff Arts Collective, Cardiff before Cardiff, Cosmo 4 Kids, Dan Green Photography, Eklectic Mic, Elbow Room, Ellie Young, EllyMental, G39, Gareth Potter, Goat Major Projects, good cop bad cop, Gallery Ten / Project Ten, Guerilla Archaelogy, Holy Roller, I Hearts The ‘Diff, Iwan Rheon, Junior Bill, Kathryn Ashill, Mankala, Matt-the-Hat, Milgi, Milkwood Gallery, Northcote Lane Market, The Occasional Brass Ensemble, Print Market Project, Printhaus, The Last Gallery, Rail Road Bill, Auralab / Laura Sorvala, The Next Leg, Rhod Rural Arts, The Rinky Dinks, Sho Gallery, Squeaky Hill, Tactile Bosch, Vintage Mix a Well Hotel – Riverside Collective. Cyhoeddir mwy o enwau cyn bo hir! I weld manylion artistiaid 2013, ewch i www.artcarbootique.com @chaptergallery @FollowSomething Cafodd y digwyddiad hwn ei wneud â llaw yng Nghaerdydd gan www.somethingcreatives.com a Chapter.

029 2030 4400


chapter.org

Bwyta, Yfed, Llogi

13

Bwyta, Yfed, Llogi

Gŵyl Gwrw MaiBock

Pop Up Produce

Iau 9 — Sadwrn 11 Mai

Bob dydd Mercher 4-7pm

Dewch ar daith gyntaf y flwyddyn i bierkellers Bafaria. Ar ôl llwyddiant yr Oktoberfest llynedd, mae gennym ddetholiad hollol newydd o ddiodydd hopysaidd o’r Almaen. Dyw’r rhestr lawn ddim wedi’i phennu eto ond mae syched arnom yn barod — ac fe fydd y manylion ar ein gwe-fan cyn gynted â phosib er mwyn i chi ddechrau cynllunio! Fel arfer, bydd y caffi’n gweini bratwurst blasus i gyd-fynd â’ch cwrw ac i leinio’r stumog.

Mae ein Marchnad dros dro reolaidd yn cynnwys cynhyrchwyr bwyd lleol sy’n gwerthu bwydydd blasus a chrefftus. Mae Bara Mark yn cynnig detholiad o fara arbenigol ac fe fydd Charcutier Ltd yn cynnig y cigoedd gorau — wedi’u halltu a’u mygu — o Brydain, De Ewrop a Gogledd America. Mae’r Parsnipship yn cynhyrchu ac yn gwerthu bwydydd llysieuol unigryw a gwreiddiol a bwyd figan wedi’i greu â chynhwysion tymhorol lleol.

Yn ystod yr wythnos: 5pm-amser cau
 Penwythnos: 12pm-amser cau

Bwyta Bydd yna ddigonedd o ddanteithion blasus yn y caffi dros y misoedd nesaf. Byddwn yn dadorchuddio bwydlen newydd i dynnu dŵr o’ch dannedd ym mis Ebrill ac r’yn ni’n edrych ymlaen at glywed eich barn. Peidiwch â phoeni — bydd yr hen ffefrynnau — fel ein byrgyr cartref o gig eidion Cymreig — yn dal yno, ond bydd yna lwyth o opsiynau newydd i’ch temtio chi. Bydd yna fwydlen arbennig ar gyfer yr Art Car Bootique eleni hefyd – i gyd-fynd â thema’r arwerthiant, pleserau cudd. Bydd cyw iâr a sglodion, wedi’u gweini mewn basged, ar gael wrth y cownter. Bydd yna farbeciw hefyd ar y patio a stondin yn gwerthu byrbrydau a chwrw. Bydd yna brydau pysgodaidd arbennig hefyd ar gyfer Diwrnod Ffŵl Ebrill (Poisson d’Avril yn Ffrangeg), danteithion llysieuol ar gyfer Wythnos Genedlaethol Llysieuwyr (20 — 26 Mai) a llond plât a phowlen o bethau blasus eraill.

Llogi Mae nifer o leoedd a chyfleusterau Chapter ar gael i’w llogi, ac mae llawer ohonynt yn cael eu defnyddio’n rheolaidd gan amrywiaeth eclectig o ddosbarthiadau dydd a nos. Ewch i’n gwefan neu codwch daflen yn y swyddfa docynnau i weld beth sydd ar gael. Ac os ydych chi’n chwilio am ystafell ar gyfer parti, cyfarfod, cynhadledd, neu er mwyn ffilmio fideo, cynnal ymarferion neu weithgareddau tîm, mae ein cyfleusterau arloesol, ein gwybodaeth dechnegol a’n staff cyfeillgar ar gael i’ch helpu chi i greu digwyddiad cyffyrddus, unigryw a chofiadwy. Bydd rheolwr ein caffi, Lex, hefyd yn gallu cynnig amrywiaeth o opsiynau arlwyo ar gyfer eich digwyddiad. Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â llogi neu os hoffech chi fwy o wybodaeth, rhowch ganiad i Nicky, rheolwr y gwasanaeth llogi, ar 029 2031 1050/58 neu anfonwch e-bost at nicky. keeping@chapter.org

Mae cysylltiad di-wifr rhad ac am ddim ar gael yng Nghaffi Bar Chapter.


Theatr

Caligula, llun gan Jorge Lizalde

14 029 2030 4400


chapter.org

Theatr

Cwmni August 012 Caligula

Waking Exploits Love and Money

gan Albert Camus, cyfieithiad gan David Greig Mercher 10 — Sadwrn 20 Ebrill (ag eithrio dyddiau Sul) 7.30pm

gan Dennis Kelly Mercher 10 — Gwener 19 Ebrill (ag eithrio dyddiau Sul) 8pm + Sadwrn 13 Ebrill 2.30pm

Mae’r seneddwyr yn hen gyfarwydd ag ymerawdwyr mympwyol ond mae hwn wedi mynd yn rhy bell. Gaius Caligula: yr afal drwg ar goeden Rhufain. Megalomanaidd, obsesiynol, gormesol – a golygus. Mae’n dienyddio dinasyddion er difyrrwch. Mae’n cymryd risgiau anfaddeuol â’r economi. Mae e newydd benodi ei hoff geffyl yn seneddwr. Ac yn awr mae e’ eisiau peth cwbl amhosib – y lleuad ei hun. Rhaid i rywbeth ddigwydd. Ar ôl te, efallai. Yn y drasicomedi abswrd hon, mae Albert Camus – un o awduron ac athronwyr mwyaf arwyddocaol yr 20fed ganrif – yn archwilio’n diddordeb ysol mewn gormodedd a’n dyhead am bethau absoliwt. Wedi’i chyflwyno gan August 012 a’i chyfarwyddo gan Mathilde Lopez (Serious Money, Pornography), caiff drama Camus ei hail-ddychmygu yng nghyd-destun byd o selebs ac enwogion — Chavez, Berlusconi, Gaddafi a chylchgrawn Hello. Dyma’r tro cyntaf i’r campwaith modern hwn gael ei berfformio yng Nghymru ac mae’r cast o ddynion yn unig wedi’i ategu gan bobl hŷn o Drelái, y Tyllgoed a Grangetown. Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, datblygwyd ar y cyd â Chapter.

Love and Money

£14/£12

15

 yhead. Dyled. Cariad ac arian. D Mae David ar-lein ac yn gobeithio dod o hyd i berthynas newydd. Mae cariad glic neu ddau i ffwrdd – ond yna daw cyfaddefiad syfrdanol i ddatod ei orffennol un edefyn iasol ar y tro. Mae Jess yn caru David. Mae Jess yn caru credyd. Wrth gredu y gellir prynu hapusrwydd mewn byd o gyllid hawdd a materoliaeth, daw eiddo yn gysyniad anorchfygol. Ond beth yw’r gost mewn gwirionedd? Mae cyfuniad Jess a David o gariad ac arian yn lladd eu perthynas, eu dyfodol – a nhw eu hunain. Mae drama Kelly yn ddigrif ac ysigol, yn bortread o fyd-olwg heb seiliau cadarn a’r risgiau a wynebwn wrth i ni chwilio am hapusrwydd. Cast: Rebecca Harries, Sara Lloyd-Gregory, Gareth Milton, Keiron Self, Joanna Simpkins a Will Thorp. £14/£12

Cynnig Arbennig (ag eithrio dyddiau Gwener + Sadwrn) Prynwch docyn ar gyfer y ddwy sioe am £20


16

Theatr

Robert Newman’s New Theory of Evolution

Striking Attitudes Once Upon A Time In The Dark, Dark, Wood

Or The Survival of The Weakest Sadwrn 6 Ebrill 8pm Mae Rob yn esbonio hanes y ddadl mewn theori esblygiad a fu’n byrlymu ers 150 o flynyddoedd — y ddadl rhwng cydweithrediad a chystadleuaeth. Mae’n stori sy’n ein harwain o ddihangfa feiddgar y Tywysog Kropotkin o garchar Tsaraidd i Sioe Gorllewin Gwyllt Buffalo Bill yn Expo Chicago 1893. O’r ameba hunanaberthol, Dictyostelium discoideum, i’r trychinebau diweddar ym myd bancio ac o fwncïod cycyllog a’u synnwyr digyfaddawd o gyfiawnder i hunanladdiad trasig y damcaniaethwr gwych, a gwyddonydd gyda Phrosiect Manhattan, George Price, mewn sgwat yn Camden ym 1974. Dadl Rob yw bod dethol naturiol yn ffafrio’r gwan a’r rhyfedd gymaint bob tamaid ag y mae’n ffafrio’r cryf. £10/£9/£8

029 2030 4400

Iau 25 — Sadwrn 27 Ebrill 8pm Yn nhywyllwch dudew y fforest, mae yna gyfrinachau a straeon sy’n aros i gael eu datgelu. Mae dieithriaid yn chwilio’r llwyni am bethau sydd wedi bod o’r golwg ers cryn amser. Ond mae angen troedio’n ofalus — mae yna symud yn y cysgodion; pwy sydd yno’n gwylio? Mae hon yn fenter unigryw gan Striking Attitudes sy’n herio’r syniadau confensiynol am ddawns a dawnswyr. Cyfarfyddiad beiddgar a chyfuniad o ddawnswyr profiadol hŷn — maent yn fedrus a phrofiadol ond wedi dechrau gweld effeithiau amser ar eu corfforoldeb — a dulliau ffres tri choreograffydd ifanc arloesol o Gymru. £12/£10/£8

Lansio albwm y Winter Villains, ‘February’

Edition Records yn cyflwyno Neil Yates + Five Countries Trio

Sadwrn 20 Ebrill 8pm

Sul 28 Ebrill 8pm

+ cefnogaeth gan Joel Harries Mae’r Winter Villains yn grŵp o chwech aelod sy’n chwarae cerddoriaeth pop-siambr arbrofol. Buan y daeth y grŵp i sylw’r wasg leol a chenedlaethol – ac ennill clod gan bobl fel y DJs Jen Long (BBC Introducing) a Tom Robinson (BBC 6 Music). Ar ôl eu senglau ‘Moon’ a ‘The Air’, ac ymddangosiadau mewn gwahanol wyliau, gan gynnwys y Gelli Gandryll a Sŵn, byddant yn rhyddhau eu halbwm cyntaf, o’r enw ‘February’, gyda label Barely Legal Records ar 22 Ebrill. Mae dawn Joel Harries i gyfansoddi caneuon hardd a brau yn esgor ar bresenoldeb gwirioneddol unigryw a hudolus.

Mae’r triawd agos-atoch hwn yn gyfuniad perffaith o jazz Celtaidd arloesol: mae’r trwmpedwr yn Saes sy’n byw yng Nghymru, y gitarydd yn Rwmaniad sy’n byw yn Hwngari a’r drymiwr yn Wyddel sy’n byw yn Lloegr. Gyda’i gilydd, maen nhw’n archwilio traddodiadau gwerin pob un o’r gwledydd hyn. Wrth gyflwyno caneuon oddi ar eu halbwm cyntaf diweddar, mae’r triawd yn creu bydoedd sain atgofus ac yn gwthio ffiniau cerddoriaeth traddodiadol â’u halawon telynegol. £12/£10/£8

www.wintervillains.bandcamp.com www.joelharries.bandcamp.com

O’r chwith i’r dde: Robert Newman, Striking Attitudes (llun: Dave Heke, Quetzal Photography)

£5/£4


chapter.org

Theatr

17

Man arall

Anthony Reynolds A Small Spit of Land Sadwrn 27 Ebrill 8pm Mae Reynolds yn cyflwyno cylch o ganeuon baróc am dyfu i fyny yn Sblot yn y 70au a’r 80au — gweithiau sy’n llawn o’r uchelgais, y bathos a’r hunan-fytholegu sy’n nodweddiadol o’i yrfa gerddorol a’i gyfansoddiadau. Gyda chaneuon gan Anthony Reynolds, Bruce Springsteen a Kevin Rowland. Gyda Sinffonia Cymru a Chôr Cymunedol Adamsdown. Trefniant gan Christopher Fosse a Fiona Brice. Gyda: Carl Bevan (gynt o’r 60ft dolls) — Drymiau Aidan Thorne — Bâs Acwstig a Thrydan Paul Jones — Allweddellau Analog Richard James (gynt o Gorky’s) — Gitâr Glyn Kerry Groves — Gitâr Philip Price — Datganiad a Christopher Brooke yn rôl y Pregethwr. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar y cyd â Chapter. £12/£10/£8 www.anthonyreynolds.net

Darlun gan Virginia Roberts Head

Cynhelir y perfformiad hwn yng Nghanolfan Gymunedol Eastmoors, Stryd Sanquhar, Sblot.

“…provocateur gwirioneddol — Cymro sy’n cydblethu Gainsbourg ac Aznavour ... a byddai’n dda o beth i ni sylweddoli hynny”. Chris Roberts, The Quietus


18

Theatr

New Sound Wales Nano-ŵyl i Ddathlu 5 Mlynedd

Molly Naylor: My Robot Heart

Sul 5 Mai 5pm The Keys, Sion Russell Jones, The Vestals, Laurence Made Me Cry + Brothers I ddathlu pen-blwydd Newsoundwales yn 5 oed, dyma gyflwyno 5 artist gwirioneddol ardderchog o Gymru. Ffurfiwyd The Keys o lwch Murray the Hump, yr oedd eu cefnogwyr yn cynnwys John Peel, Alex James a Joe Strummer. Wedi’u haileni dan yr enw The Keys, maen nhw wedi datblygu i fod yn un o fandiau byw mwyaf cyffrous Cymru. Ychwanegwch at hyn grefft Siôn Russell Jones fel cyfansoddwr, dylanwad yr 80au ar sŵn gitâr The Vestals, hunanholi Laurence Made Me Cry a brwdfrydedd seicedelig Brothers ac mae gennych chi noson wefreiddiol o gerddoriaeth. £9 ymlaen llaw / £12 wrth y drws. Tocynnau ar gael ymlaen llaw ar www.wegottickets.com/event/207766

Tin Shed Theatre Dr Frankenstein’s Travelling Freak Show! Iau 9 — Gwener 10 Mai 8pm “Beth welwch chi wrth edrych i fyw llygaid anghenfil?” Fe’ch gwahoddir chi i ymhyfrydu yn rhyfeddod y Dr Frankenstein Travelling Freak Show! Cymerwch eich sedd a gwyliwch wrth i gimwch sy’n darllen meddyliau, gwraig farfog a tsimpansî gyflwyno stori enwog Mary Shelly am Frankenstein o safbwynt gwyrdroëdig raconteur sinigaidd. I gyfeiliant sgôr wreiddiol wedi’i chyfansoddi gan y band o Gaerdydd, INC.A, mae Tin Shed Theatre yn cyflwyno cynhyrchiad tywyll, doniol a rhyfedd ar y naw; mae Dr Frankenstein’s Travelling Freak Show yn troedio’r llinell fain rhwng doniolwch a moesoldeb.

029 2030 4400

Sadwrn 18 Mai 8pm Mae Molly Naylor yn cyflwyno sioe o chwedleua cynnes, hudolus a theimladwy gyda cherddoriaeth gan y ddeuawd werin, The Middle Ones. Wedi’i hysbrydoli gan arbrofion ar gariad a gwblhawyd gyda chymorth robotau yn Japan, mae Molly’n adrodd stori am briodas a thair cenhedlaeth o’r un teulu. Archwilir ystyron cariad ac ofn, a’r berthynas rhwng y ddau. £8/£7/£6

“Darn doniol a theimladwy, sy’n drist ac eto’n gadarnhaol”– The Scotsman

Lansiad Llyfr: Dream On gyda Dai Smith Mercher 15 Mai 7pm Dyma gyflwyno llu o gymeriadau: Digger Davies, un cap dros Gymru a marwolaeth annhymig; ffotograffydd gwobrwyol sy’n dychwelyd adref i chwilio am ei hunaniaeth anghofiedig; y gwleidydd rhwystredig mewn gwely ysbyty sy’n ysgrifennu ei hunangofiant; a merch hardd sydd wedi’i dal am ennyd yn atgofion hen ddyn. Mae nofel gyntaf Dai Smith, Dream On, yn gyfuniad o gomedi dywyll, llyfr cyffro noir a myfyrdod ar y straeon sy’n plethu yn ei gilydd yn ystod y broses gymhleth o fyw. Bydd Dai yn sôn am y modd y daeth gwleidyddiaeth, celfyddyd, cariad a ffuglen at ei gilydd i roi golwg newydd iddo ar y stori sydd wedi diffinio ei fywyd proffesiynol. Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2012, Jon Gower, fydd yn holi. £3 wrth y drws (bydd cost mynediad yn caniatáu £5 o ddisgownt ar bris y llyfr ar y noson) www.parthianbooks.com

O’r chwith i’r dde: Tin Shed Theatre, Molly Naylor

£10/£8 www.tinshedtheatrecompany.com


chapter.org

Theatr

19

Savage Children: Dangosiad dwbwl Mercher 15 Mai Cyflwynir gan yr Old Vic, Bryste, the egg, Caerfaddon, The Dukes, Lancaster a Theatr Iolo

Wild Girl

Mirad, a Boy from Bosnia

Gan John Retallack (2003)

Gan Ad de Bont (1993) Cyfieithiad gan Marian Buijs

7pm

Mae merch wyllt yn ymddangos o’r goedwig. Pwy yw hi? Mewn dŵr, mae hi’n bysgodyn, ar dir mae hi’n garw ac, yn y coed lle mae hi’n bwyta ac yn cysgu, mae hi’n wiwer hedegog. Mae hi’n dynwared adar â chymaint o allu fel y byddech chi’n meddwl bod eos yn yr ystafell gyda chi — ond dyw hi ddim yn gallu dweud y geiriau ‘cath’ neu ‘ci’. Mae yna bobl, wrth gwrs, sydd eisiau achub y ferch wyllt a’i gwneud hi’n debyg i bawb arall — dinesydd a fydd yn gallu chwarae, astudio, gweithio a phriodi. Pwy fydd yn penderfynu beth sydd orau iddi? Neu ai cwestiwn i’r ferch wyllt ei hun yw hwnnw? Mae Wild Girl yn ymwneud â’r hyn y byddai plentyn yn ei wneud pe bai’n cael dewis drosti hi’i hun... 8+ oed

Savage Children

Tocyn sioe unigol £7/£6, tocyn dangosiad dwbwl £10/£8

8.30pm

‘Dyw ffoaduriaid ddim yn bodoli. Dim ond pobl sydd wedi’i chwythu gan y gwynt ledled y byd sy’n bodoli.’ Wedi’i gosod yn ystod y rhyfel yn Bosnia, mae’r ddrama hon yn adrodd hanes bachgen 13 oed sy’n goroesi er colli’i rieni — un ohonynt wedi marw, y llall ar goll. Mae Mirad yn ddrama unigryw ac yn bortread dirdynnol o effaith rhyfel ar blant. Yn briddlyd a naturiol, wedi’i hysgrifennu mewn iaith bob dydd, ac yn cynnwys cast o gymeriadau sy’n unrhyw beth ond arwyr, mae Mirad yn llwyddo i gyfleu doniolwch, tristwch a gobaith — a’r tri ar yr un pryd. Mae’r ddrama hon wedi cael ei gweld a’i gwerthfawrogi gan blant a phobl ifainc ledled Ewrop. Mae’r cynhyrchiad amserol hwn o Mirad yn nodi penblwydd y ddrama’n 20 oed. 11+ oed


20

Theatr

029 2030 4400

Sioned Huws ‘Aomori Aomori, Hinsawdd, Corff ac Enaid’ Cyfnod Preswyl: Llun 6 — Sadwrn 25 Mai Digwyddiad gwaith-ar-y-gweill: Sadwrn 25 Mai 7pm

Mercher 1 — Sadwrn 4 Mai (+ rhagolwg Mawrth 30 Ebrill) 8pm “Weithiau dw i’n teimlo fel tasai calonnau pawb yn curo i’r un curiad, fel petai’r gerddoriaeth y tu fewn i ni, fel tasen ni i gyd ar yr un lefel”. Mae hi’n 1993 ac mae diwylliant clybio’r DG wedi ffrwydro i fodolaeth. Mae hi’n gyfnod cyffrous newydd o gerddoriaeth ddawns a chyffuriau parti. Camwch i fyd o guriadau clwb Cymreig ac ymgollwch yn y goleuadau laser disglair a’r gerddoriaeth, gan ymuno â chymeriadau aml-haenog y mae ganddynt benderfyniadau tra phwysig i’w gwneud. Mae Spangled yn ddrama newydd sbon wedi’i dyfeisio a’i chreu gan Mercury Theatre Wales a’i chyfarwyddo gan Bethan Morgan, yn seiliedig ar brofiadau go iawn clybwyr, DJs, hyrwyddwyr a staff clybiau nos. £12/£10/£8 (rhagolwg £8/£6)

Sadwrn 18 Mai 10am-5pm Cerddoriaeth a pherfformiad cydweithredol gyda meistr Tsugaru shamisen, Yuji Hasegawa, a’r gantores minyo Kiyoko Goto. Agored i berfformwyr, cerddorion, artistiaid sain a phobl o bob oed a gallu. AM DDIM Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â cathy.boyce@ chapter.org

Mercher 22 Mai 10am-1pm Digwyddiad cyfnewid gyda’r meistr ar ddawnsio dwylo Tsugaru, Yoshiya Ishikawa, y coreograffydd Sioned Huws ac aelodau’r cwmni. Ar agor i bobl o bob oed a gallu AM DDIM Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â cathy.boyce@ chapter.org Ariannwyd gan: Sefydliad Japan PAJ Ewrop, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru. Gyda chefnogaeth Chapter, Greenwich Dance, ARTizan, Canolfan Celfyddydau Cyfoes Aomori, Prifysgol Celf a Dylunio Joshibi, Tokyo, Fabbrica Europa, Canolfan Grefftau Rhuthun.

O’r chwith i’r dde: Spangled, Aomori, Aomori

Mercury Theatre Wales Spangled

Mae Aomori yn lle, mae hinsawdd yn brofiad emosiynol, mae’r corff yn fyw, mae eneidiau’n blodeuo. Mae Aomori yn lle corfforol a throsiadol; yn fan llawn posibiliadau, sy’n credu mewn dymuniadau, gobeithion, breuddwydion a dyheadau, ac mewn adeiladu cymunedau newydd trwy gyfrwng dawns. Cychwynnwyd Prosiect Aomori yn 2008 fel ymateb i amodau Arctig Gogledd Japan. Ers hynny, mae’r prosiect wedi bodoli mewn gwahanol ffurfiau ac wedi datblygu i gynnwys amrywiaeth eang o artistiaid a pherfformwyr. Yn y cam nesaf hwn, bydd ‘Aomori Aomori’ yn archwilio ymhellach gyd-fodolaeth ac annibyniaeth ffurfiau gwahanol ar gelfyddyd gyda’r dawnswyr Reina Kimura, Elena Jacinta, Agnese Lanza, y dawnsiwr Tsugaru teodori, Yoshiya Ishikawa, y cerddorion Yuji a Yuso Hasegawa a’r gantores minyo, Kiyoko Goto. Bydd y gwaith yn defnyddio strwythurau coreograffig ffurfiol ac anffurfiol, yn ailadrodd, yn cyfeirio ac yn dargyfeirio, ac yn trawsffurfio safbwyntiau o’r fertigol i’r llorweddol.


chapter.org

Theatr

21

Man arall

Reverie Sadwrn 25 Mai (rhagolwg) 7pm Llun 27 Mai — Sadwrn 1 Mehefin 7pm Y tu hwnt i gwsg ac effro mae yna fan sy’n plethu breuddwydion melys a hunllefau troëdig. Man lle’r ydym ar goll, yn dioddef o ganlyniad i ddychymyg byw ac atgofion. Caiff realiti ei drawsnewid wrth iddi dywyllu. Ar goll mewn breuddwyd — a ddeffrwch chi fyth? Dim ond un dyn sy’n gwybod yr ateb. Tom Watson. Byddwch yn barod am brofiad sy’n siŵr o estyn terfynau eich bod. Gwrandewch, chwaraewch, archwiliwch a RHEDWCH ... Rhedwch fel tasech chi’n rhedeg am eich enaid. Yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad blaenorol yello brick, Everwake, mae Reverie yn fath newydd o adloniant a naratif. Yn gyfuniad o theatr stryd, hapchwarae ac adrodd straeon ar-lein, mae’n creu byd cyfoethog o atgofion a phrofiadau byw. Mae’r gêm hon wedi’i bwriadu ar gyfer pobl 18+ oed yn unig. £16/£12

Cynhelir y digwyddiad hwn ym Mae Caerdydd a bydd angen i gyfranogwyr symud rhwng sawl lleoliad. Gofynnir i chi archebu tocynnau ymlaen llaw er mwyn gallu ymwneud â phob rhan o’r stori. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.reveriethegame. co.uk Mae Reverie yn gynhyrchiad gan yello brick ar y cyd â Gerald Tyler a thinkARK. Byddai’r cyflwyniad wedi bod yn amhosib heb gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Chapter, Hoffi, National Theatre Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru.


22

Theatr

Theatr Everyman Play it Again Sam

Bombastic Magic Doors

Mawrth 21 — Sadwrn 25 Mai 7.30pm (+Sadwrn 25 Mai 2.30pm)

Iau 30 Mai 2.30pm

Mae Allan Felix yn gymeriad Woody Allenaidd sy’n dioddef ysgariad poenus ond sy’n dod o hyd i gysur yn ffilmiau Humphrey Bogart. Mae ei ffrindiau gorau, Dick a Linda, yn ceisio trefnu iddo gwrdd â menywod eraill — ond mae pob cyfarfod yn drychineb. Wele Bogart, sy’n ymddangos drwy hud a lledrith yn ystafell fyw Allan ac yn rhoi cyngor nodweddiadol onest iddo ynglŷn â’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddenu “dames”. Mae Everyman Theatre yn falch o gyflwyno Play It Again Sam — drama gomedi wych a ramantus sy’n llawn ffraethinebau a pharodïau atgofus o olygfeydd sinematig nodedig. £10/£8 (disgownt ar ddyddiau Mawrth, Iau + matinee Sadwrn yn unig)

Gravida Mawrth 28 + Mercher 29 Mai 6pm Mae rheolau disgyrchiant yn newid yn ystod beichiogrwydd: un rheol i’r fam, rheol arall i’r plentyn sy’n arnofio yn ystafell aros amniotig bywyd. Mae’r fam yn aros hefyd. Yn aros ac yn pwyso a mesur. Annioddefol o drwm, mae’r tu allan yn galw ag amherffeithrwydd llwm a goleuni annioddefol tra bod y tu fewn yn llawn anwybodaeth gwych. Gravida yw dawns y ddau ddisgyrchiant hyn, wedi’i pherfformio gan Tanja Raman a gyda choreograffi gan Aleksandra Jones. Mae’n rhan o brosiect Menywod a Beichiogrwydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

029 2030 4400

Nid drysau cyffredin yw’r rhain ond drysau hud â chreaduriaid rhyfeddol a bydoedd dychmygol y tu ôl iddynt. Mae Bombastic yn arbenigo mewn creu profiadau theatrig rhyfeddol i bobl ifanc sy’n cyfuno dawns ac animeiddio. Addas i blant 4+ oed £8/£5 Cefnogir The Magic Doors gan Gynghorau’r Celfyddydau yng Nghymru a Lloegr + Ymunwch â Bombastic ar ôl y perfformiad hudolus hwn am weithdy dawns Hud a Lledrith addas i’r teulu cyfan am 4pm.

Josh Widdicombe: Work in Progress Sadwrn 22 Mehefin 8pm Mae seren rhaglenni Stand Up For The Week ar Channel 4, ‘Last Leg with Adam Hills’ a Live At The Apollo ar BBC1, yn cyflwyno’i sioe newydd, sy’n ymdrin â’i anallu i fod yn anturus a’i rwystredigaeth barhaol â ... wel, â phopeth. Yn methu ag ymlacio a mwynhau bywyd, mae Josh wedi penderfynu taw bai pawb arall yw ei ddiffyg brwdfrydedd a’i anallu i adael y tŷ. £7/£6/£5

£10/£8/£6 + Yn dilyn ei sesiynau Dawns i Deuluoedd, bydd y coreograffydd a’r hyfforddwr Aleksandra Jones yn dechrau dosbarthiadau Balans bob dydd Sul yn Chapter - math o hyfforddiant sy’n cyfuno ballet, ioga a pilates. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.chapter.org

Lluniau: Josh Widdicombe (llun: Andy Holingworth), Magic Doors


chapter.org

Theatr

Ffin Dance Cyflwyniad triphlyg ysbrydoledig

Sarah Gillespie

Iau 6 Mehefin 8pm Mae Missing Pages, gyda choreograffi gan Sue Lewis, yn defnyddio Sonata Ravel ar gyfer y Ffidil a’r Soddgrwth fel cefnlen ar gyfer atgofion o’r Rhyfel Byd Cyntaf. Ysgrifennwyd y darn ar gyfer Ffin Dance yn benodol gan yr awdur Cymreig John F Wake. Mae Tangent Axiom, gyda choreograffi gan Gary Lambert, yn ymateb i sgôr gan Oli Newman. Ysbrydolwyd y sgôr ei hun gan ‘orsafoedd rhifau’ (recordiadau yn ystod y Rhyfel Oer a dilyniannau o rifau a ddarlledwyd mewn tonnau hirion gan nifer o wasanaethau cudd gwledydd y Rhyfel Oer). Mae Degrees of Freedom, darn arall â choreograffi gan Gary Lambert, yn waith unigol personol sy’n archwilio hunaniaeth newidiol y corff a’i berthynas â’r byd ffisegol. Cychwynnwyd y gwaith yn ymateb i gyfyngiadau corfforol ar ôl gyrfa hir Gary ym myd dawns. £10/£8

Gwener 7 Mehefin 8pm Ganwyd Sarah Gillespie yn Llundain yn ferch i Americanes a Phrydeiniwr. Fe’i magwyd yn Norfolk, Lloegr – ac aeth ar dripiau niferus i Minnesota, lle daeth i gysylltiad â seiniau Bessie Smith, Bob Dylan, Cole Porter a cherddoriaeth blŵs a jazz cynnar. Mae ei cherddoriaeth yn gyfuniad o jazz, blŵs a chanu gwerin ac mae’r cyfan wedi’i blethu’n un ag arddull farddonol, ddinesig. Ar hyn o bryd, mae hi’n gweithio ar ei thrydydd record hir, i’w rhyddhau ym mis Mehefin 2013. £10 www.sarahgillespie.com

“Gwirioneddol ardderchog” — Robert Wyatt

Shape Functions a Chapter yn cyflwyno Islet Sadwrn 8 Mehefin 7.30pm Parti lansio ail albwm yr anturiaethwyr seic-prog o Gaerdydd ar label unigryw Shape Records. Mae ‘Released By The Movement’ yn dilyn taith lwyddiannus Islet yn y gwanwyn i ŵyl SXSW yn yr Unol Daleithiau a’i halbwm diwethaf ‘Illuminated People’ (enwebiad ar restr fer Gwobrau Cerddoriaeth Cymru y llynedd) a’u perfformiad nodedig yn Chapter yng ngŵyl Sŵn 2012. £5 ymlaen llaw / £7 wrth y drws

Gyda’r cloc o’r chwith uchaf: Ffin Dance (llun: Paul Trask), Islet, Sarah Gillespie

23


24

Theatr

Volcano Theatre Company BLINDA Mercher 12 — Sadwrn 22 Mehefin 8pm (ag eithrio dyddiau Sul) Cyfarwyddwyd gan Paul Huw Davies Cynllunio gan Guðný Hrund Sigurðardóttir Symudiadau gan Catherine Bennett Un nod sydd: arwain y gynulleidfa ar dro trwy’r synhwyrau. Camwch oddi ar y stryd i mewn i ystafell dywyll. Mae rhywun yn anadlu. Chi eich hun, efallai. Mae rhywun yn symud. Mae’r ddaear dan eich traed yn teimlo’n rhyfedd. Nid chi yw’r unig un sydd yno. Mae BLINDA yn broses o gyfnewid rhwng cynulleidfaoedd a pherfformwyr. Fe gewch chi’ch hun mewn sefyllfaoedd anghyfarwydd, lle’r ymddengys y gwahaniaeth rhyngoch chi ac eraill yn llai clir nag arfer. Caiff eich gweithredoedd eu hadlewyrchu a’u darlledu hefyd mewn ffyrdd na allech chi fod wedi’u dychmygu erioed. Mae BLINDA wedi’i ysbrydoli gan nofelig Dostoiefsci, Y Dwbl, lle mae dyn yn cerdded i lawr y stryd ac yn gweld rhywun sy’n edrych yn union fel ef ei hun. Mae ei fywyd yn newid am byth, o ganlyniad. Fe’ch gwahoddir i edrych yn y drych a sylweddoli na welwch chi’ch hun, am gyfnod byr beth bynnag — welwch chi ddim byd; byddwch chi wedi diflannu. A phan ddychwelwch chi, mae hi’n bosib y bydd pethau wedi newid. Dyw’r byd ddim yn union fel yr ymddengys — mae gan ddieithriaid yr union un anghenion â chi. £12/£10/£8 Rhagflas fideo: www.youtu.be/CscpjJ7m2aE

029 2030 4400


chapter.org

Theatr

25

Lansio albwm Dr Freud’s Faction Theatre Cabaret Are you surprised my blood Charlotte Grieg a gwesteion is the same colour as Iau 13 Mehefin 8pm yours? Ar ôl llwyddiant ei sioe theatr, mae Dr Freud’s Cabaret yn lansio eu halbwm Studies in Hysteria, cyfres o ganeuon wedi’u hysbrydoli gan astudiaethau achos o gleifion enwog Freud – cleifion fel y Llygoden Ffrengig, y Blaidd-ddyn a Dora. Bydd Dr Freud ei hun hefyd yn ymddangos, ac yn talu teyrnged huawdl i gocên. Mae’r caneuon yn llawn delweddau swreal — ysgubwyr simneiau, jiraffod, pince-nez coll, a menywod sy’n dawnsio’r waltz — y cyfan yn seiliedig ar dystiolaeth gan gleifion. Mae’r cantorion ar yr albwm yn cynnwys y cyfansoddwyr Charlotte Greig ac Anthony Reynolds, Euros Childs, Richard James, Jon Langford, Laura J Martin, Julie Murphy ac Angharad Van Rijswijk. Bydd hwn yn berfformiad byw gyda band cabaret llawn, detholiad o’r cantorion a gwesteion arbennig. £8/£6

“Profiad theatrig sy’n afaelgar a chofiadwy, yn gerddorol ac yn ymenyddol” Babylon Wales

Slowly Rolling Camera Iau 20 Mehefin 8pm Mae Slowly Rolling Camera, prosiect newydd sy’n uno’r pianydd-gyfansoddwr Dave Stapleton, y cynhyrchydd Deri Roberts, y bardd a’r canwr Dionne Bennett a’r drymiwr Elliot Bennett, yn brawf pendant bod peth o’r gwaith mwyaf diddorol yn aml yn deillio o gyfuniad o feddyliau niferus. Canlyniad y cydweithio hwn yw cerddoriaeth sy’n adleisio’n benodol y ‘traciau sain anweledig’ gan bobl fel y Cinematic Orchestra a Portishead yn ogystal ag artistiaid Llychlynaidd anghonfensiynol fel Sigur Ros a Oddarrang. Mae Slowly Rolling Camera yn cyflwyno vignettes sonig dirgel sy’n cael eu mowldio gan soffistigeiddrwydd strwythurol; mae’n teimlo fel cyfraniad o bwys i egni ac emosiwn y diwylliant poblogaidd cyfoes. £12/£10/£8

O’r chwith i’r dde: Dr.Freud’s Cabaret, Faction Theatre

www.facebook.com/SlowlyRollingCamera

Mercher 26 — Gwener 28 Mehefin 8pm Gan Patrick Jones Cyfarwyddwyd gan Chris Durnall

Pregethwr. Gwleidydd. Dyn. Mewn man lle mae’r hyn ydych chi’n fater o fywyd a marwolaeth. Daw’r teitl o graffiti ar wal yn Kampala ac mae’r ddrama bryfoclyd hon yn archwilio bywyd a marwolaeth annhymig yr ymgyrchydd dros hawliau hoyw, David Kato, yng nghyd-destun Uganda — gwlad lle mae homoffobia ac esgeuluso hawliau dynol bellach yn bethau cyffredin. Yn seiliedig ar fisoedd o waith ymchwil a chyfweliadau â’r rheiny a wynebodd ragfarn a thrais yn y wladwriaeth Affricanaidd, mae’r gwaith yn “ffeithlen” — darn dychmygol yn seiliedig ar ffeithiau. Mae’n adrodd hanes cyflwyno’r Mesur Gwrth-Wrywgydiaeth, y bobl hynny a’i cefnogodd a’r rheiny sy’n ceisio byw yn ei gysgod. Yn ymdrin â chrefydd ffwndamentalaidd, gwrywdod, hunaniaeth a chariad, mae’r gwaith newydd a heriol hwn yn deyrnged i’r rheiny a safodd dros ryddid — a wynebu goblygiadau’r safiad hwnnw. £8/£6 + Sesiwn holi-ac-ateb a thrafodaeth fforwm gyda gwesteion arbennig ar ôl y noson agoriadol. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.


26

Chapter Mix

029 2030 4400

Gwobr Digrifwyr Heb Gytundeb Cymru

Cylch Chwedleua Caerdydd

Sul 7 Ebrill, Sul 5 Mai + Sul 2 Mehefin 8pm

Rhagbrofion: Llun 18 Mawrth, Llun 1 Ebrill, Llun 6 Mai, Llun 20 Mai, Llun 3 Mehefin, Llun 17 Mehefin, Mawrth 2 Gorffennaf 7.30pm Rownd gynderfynol: Llun 8 + Mawrth 9 Gorffennaf 7.30pm

Dewch i rannu a gwrando ar gasgliad hyfryd o straeon — croeso cynnes i storïwyr a gwrandawyr fel ei gilydd!

Mae’r Gwobrau i Ddigrifwyr Heb Gytundeb (WUSA) (wedi’u noddi gan Glwb Glee) yn dychwelyd i Chapter am yr eildro. Nod y Gwobrau yw dod o hyd i seren gomedi nesaf Cymru ac maent yn cynnig gwobr gynhwysfawr a fydd yn hwb i’r enillydd yn y diwydiant proffesiynol. Ar ôl 7 rownd ragbrofol a dwy rownd gynderfynol yn Chapter bydd y 6 chystadleuydd gorau yn brwydro am wobr o £1000, penwythnos o gigiau proffesiynol yng Nghlwb Glee, slot yn finale mawreddog Gwyliau Comedi Caerdydd yng Nghanolfan y Mileniwm ynghyd â’r teitl anrhydeddus a Fez Porffor 2013.

The Founders and Treasures of the Wallace Collection gan Stephen Duffy Iau 11 Ebrill 2pm

£5 (wrth y drws) www.cardiffcomedy.co.uk

Music Geek Monthly

Iau 28 Mawrth 8pm + Sadwrn 13 Ebrill 3.30pm Iau 25 Ebrill 8pm + Sadwrn 11 Mai 3.30pm Iau 30 Mai 8pm + Sadwrn 15 Mehefin 3.30pm Iau 27 Mehefin 8pm + Sadwrn 9 Gorffennaf 3.30pm Trafodir un clasur o albwm ac un albwm newydd sbon yn y Pwynt Cyfryngol ar ddydd Iau olaf y mis. Cynhelir y gwrandawiad cysylltiedig ym moeth Sinema 2 ar ddydd Sadwrn. RHAD AC AM DDIM www.musicgeekmonthly.tumblr.com

Dydd Iau Cyntaf y Mis

Iau 4 Ebr, Iau 2 Mai + Iau 6 Mehefin 7.30pm Noson lenyddol fisol Seren a Llenyddiaeth Cymru sy’n dathlu ffuglen, gweithiau ffeithiol a barddoniaeth. Dewch draw i gwrdd ag awduron gwych ac i’w clywed nhw’n darllen o’u gwaith; neu gallwch gymryd rhan yn y sesiwn ‘meic agored,’ lle bydd cyfle i awduron newydd ddarllen cerdd neu dudalen o ryddiaith. £2.50

Clwb Comedi The Drones

Gwener 5 + Gwener 19 Ebrill, Gwener 3 + Gwener 17 Mai, Gwener 7 + Gwener 21 Mehefin 8.30pm Clint Edwards yn cyflwyno’r digrifwyr ‘stand-up’ newydd gorau. £3.50 (wrth y drws)

£4 (wrth y drws)

Darlithoedd SWDFAS

Mae’r ddarlith hon yn adrodd hanes rhyfeddol Casgliad Wallace a bydd hefyd yn gyflwyniad i nifer o’i thrysorau mwyaf gwerthfawr. £6 (wrth y drws, yn ddibynnol ar le)

The Life and Times of the Sundial gan Kevin Karney Iau 9 Mai 2pm Cyflwyniad am hanes deialau amser a fydd yn cynnwys detholiad o’r hyn a oedd gan feirdd ac athronwyr i’w ddweud amdanynt ar hyd yr oesoedd. £6 (wrth y drws, yn ddibynnol ar le)

Buying Art for a Public Collection gan Dr. Christine Evans Iau 13 Mehefin 2pm Bydd y sgwrs hon yn olrhain hanes personol un a fu’n brynwr celf ar ran cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru. £6 (wrth y drws, yn ddibynnol ar le) www.swdfas.org.uk

The Forge

Iau 11 Ebrill 7.30pm Mae The Forge yn galluogi artistiaid mewn disgyblaethau gwahanol i ymwneud â chynulleidfaoedd er mwyn archwilio syniadau creadigol ac i brofi gwaith sydd ganddynt ar y gweill. Bydd rhai o’r dangosiadau’n arw, bydd rhai yn barod i dderbyn adborth gan y gynulleidfa — os hoffech chi leisio barn, hynny yw. Dewch i ddarganfod y sêr mawr nesaf ac i fod yn rhan o ddatblygiad theatr a pherfformio yng Nghymru yn y dyfodol. Os hoffech chi ddangos gwaith yn The Forge, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch contacttheforge@gmail.com £3 Cyflwynir gyda chefnogaeth hael Chapter.


chapter.org

Chapter Mix

Bwrw’r Sul â Gêmau Bwrdd

Welsh Labour Festival

Ymunwch â siop gêmau gyfeillgar Caerdydd, Rules of Play, yn ein Caffi Bar ar gyfer y noson gêmau fisol hon. Dewch â’ch hoff gêmau bwrdd neu dewch yn waglaw a benthycwch gêm am y noson.

Mae Gŵyl Lafur Cymru yn dychwelyd i Chapter â phenwythnos o gerddoriaeth, trafodaethau, ffilm, bwyd a hwyl. Nodwch eich diddordeb a danfonwch e-bost at WelshLabFest@gmail.com

Sul 14 Ebrill + Sul 12 Mai + Sul 9 Mehefin 5.30pm

27

Gwener 28 — Sul 30 Mehefin

RHAD AC AM DDIM

Clonc yn y Cwtsh

Cwmni Theatr Welsh Fargo

Bob dydd Llun 6.30-8pm

On The Edge: Tymor Ian Rowlands Fragments of Journeys Towards the Horizon gan Ian Rowlands Mawrth 23 Ebrill 8pm

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ymunwch â ni i ymarfer eich Cymraeg gyda dysgwyr eraill. Croeso i bawb! Rhad ac am ddim Ar y cyd â Menter Caerdydd.

Ysgrifennwyd Fragments of Journeys Towards the Horizon ar gyfer cwmni Welsh Fargo yn benodol. Bydd yn agor yn Galway, lle mae llawer o ddramâu Rowlands eisoes wedi cael eu cyflwyno. Am nifer o flynyddoedd rheolid y theatr yno gan Michael Diskin ac fe ddatblygodd perthynas broffesiynol agos rhwng y ddau ddyn. Yn anffodus, bu farw Diskin yn ddiweddar. Cafodd ei farwolaeth ddylanwad ar y testun esblygol — monolog hardd am natur cydweithio, cyfeillgarwch a chanser. Perfformir y ddrama gan Russell Gomer. £4

Sex and Power at the Beau Rivage gan Lewis Davies Mawrth 14 Mai 8pm

£4 www.welshfargostagecompany.com

Jazz ar y Sul

Sul 28 Ebrill + Sul 26 Mai + Sul 23 Mehefin 9pm Ein noson fisol o jazz acwstig melodig yn y Caffi Bar gyda Phedwarawd Glen Manby. RHAD AC AM DDIM

Meddygfa Cyfryngau Cymdeithasol Treganna Mercher 5 Mehefin 5-7pm

Ydych chi wedi clywed am gyfryngau cymdeithasol ond ddim yn siŵr sut mae’r holl beth yn gweithio? Dewch draw i’r Cwtsh yn y Caffi Bar am gyfarfod hamddenol ac anffurfiol. Perffaith ar gyfer dechreuwyr neu os ydych chi neu eich grŵp cymunedol eisiau magu hyder. RHAD AC AM DDIM @cantonsms

People

Mae drama olaf y tymor yn adfywiad o ddrama a berfformiwyd am y tro cyntaf gan Theatr y Byd, cwmni a sefydlwyd gan Rowlands yn 2003. Ysgrifennwyd Sex and Power at the Beau Rivage gan reolwr gwasg Parthian — gwasg sy’n un o brif noddwyr Welsh Fargo. Mae D H Lawrence a’i wraig Frieda yn croesawu’r awdur ifanc, uchel ei barch o Gymru, y nofelydd ac awdur straeon byrion, Rhys Davies. Mae’r profiad yn agoriad llygad i’r awdur ifanc. Cyfarwyddir y perfformiad sgript-mewn-llaw hwn gan James Ashton.

NATIONAL THEATRE LIVE: Cynyrchiadau Theatr o Safon Byd wedi’u darlledu’n fyw o Lundain. Os hoffech chi archebu diod ymlaen llaw ar gyfer yr egwyl, gwnewch hynny yn ein caffi/bar cyn y perfformiad.

People

gan Alan Bennett Perfformiad Encore Mercher 3 Ebrill 1.30pm Mae’r awdur arobryn Alan Bennett yn cydweithio eto â’r cyfarwyddwr Nicholas Hytner a’r actores Frances de la Tour (enillydd gwobr Olivier). Gweithiodd y tri gyda’i gilydd cyn hyn ar The History Boys a The Habit of Art. Mae pobl yn difetha pethau; mae yna gynifer ohonyn nhw — a’r peth olaf mae rywun ei eisiau yw iddyn nhw lusgo’u traed drwy’r tŷ. Ond â’r parc yn debycach i jyngl a bath ar y bwrdd biliards, beth allwch chi’i wneud? Mae Dorothy (Frances de la Tour) yn meddwl taw arwerthiant atig fydd yr ateb. £13/£11/£10


28

Sinema

029 2030 4400

SINEMA

Shell

“Drama ddwys am ddod-ioed sy’n tanlinellu statws yr actores Chloe Pirrie a’r awdur-gyfarwyddwr Scott Graham fel talentau Prydeinig tra addawol.” Matthew Turner, ViewLondon


Sinema

Song For Marion

Les Miserables

Gwener 29 Mawrth — Iau 4 Ebrill

Gwener 29 Mawrth — Iau 4 Ebrill

DG/2012/94mun/PG. Cyf: Paul Andrew Williams. Gyda: Terence Stamp, Gemma Arterton, Christopher Eccleston, Venessa Redgrave.

DG/2012/152mun/12A Cyf: Tom Hooper. Gyda: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway.

29

O’r chwith i’r dde: Song for Marion, Les Miserables

chapter.org

Mae Arthur yn hen ddyn blin sy’n cael unrhyw fath o fynegiant emosiynol yn amhosib, boed hynny gyda’i fab neu gyda’i wraig, Marion, sy’n ddifrifol wael. Mae Marion, ar y llaw arall, yn gwneud y mwyaf o’i bywyd fel aelod o’r côr lleol. Ar ôl i iechyd Marion waethygu, mae Arthur yn cael ei orfodi i wynebu ei deimladau. Gyda pherfformiadau gwych a naturiol gan Stamp, Redgrave ac Arterton, mae hon yn stori hynod am achubiaeth. + Gydag isdeitlau meddal ar ddydd Mawrth 2 Ebrill am 5.45pm

Shell Gwener 29 Mawrth — Iau 4 Ebrill DG/2012/90mun/15. Cyf: Scott Graham. Gyda: Chloe Pirrie, Joseph Mawle.

Mae Shell yn rheoli gorsaf betrol ddiarffordd gyda’i thad, Pete. Ar wahân i’r ychydig o gwsmeriaid rheolaidd (sy’n cynnwys yr ardderchog Michael Smiley), mae Shell a Pete yn cael y nesaf peth i ddim cysylltiad â’r byd y tu allan. Maen nhw’n dibynnu ar ei gilydd am bopeth; ac mae’r anghenion hynny’n dod yn gynyddol annifyr ... Mae Graham a’r sinematograffydd Yoliswa Gartig yn cyflwyno gweledigaeth ysigol o fywyd y tu hwnt i ffiniau arferol cymdeithas ac mae perfformiad Chloe Pirrie yn wirioneddol ardderchog.

Mae’r ffilm hynod boblogaidd hon yn dychwelyd i Chapter. Mae’r cyfarwyddwr, Tom Hooper [The King’s Speech, The Damned United], wedi addasu’r sioe gerdd boblogaidd ar gyfer y sgrin fawr gyda chast o sêr disglair. 3 Oscar a 4 gwobr BAFTA gan gynnwys yr Actores Orau mewn Rôl Ategol i Anne Hathaway + Gydag isdeitlau meddal ar ddydd Iau 4 Ebrill am 2.30pm

Skyfall

Sadwrn 30 Mawrth — Mercher 3 Ebrill DG/2012/143mun/12A. Cyf: Sam Mendes. Gyda: Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench.

Mae hoff Bond pawb yn gorfod profi’i deyrngarwch i M wrth i’w gorffennol hithau ymddangos eto yn y presennol. Wrth i MI6 ddod dan warchae, rhaid i 007 ddod o hyd i’r bygythiad a’i ddinistrio — waeth beth fydd y gost bersonol. 2 Oscar a 2 wobr BAFTA gan gynnwys Gwobr am Ffilm Brydeinig Eithriadol.

“Mae hwn yn ddathliad egnïol, gorfoleddus a deallus o eicon diwylliannol annwyl, ac mae Daniel Craig yn mynd i hwyl gwirioneddol.” — Roger Ebert, Chicago Sun-Times


Sinema

029 2030 4400

Beyond The Hills

A Late Quartet

Gwener 29 Mawrth — Iau 4 Ebrill

Gwener 5 — Iau 18 Ebrill

Rwmania/2012/150mun/isdeitlau/12A. Cyf: Cristian Mungiu Gyda: Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuţă.

UDA/2012/105mun/15 Cyf: Yaron Zilberman. Gyda: Catherine Keener, Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman.

Mae dwy fenyw ifanc, Alina a Voichita, yn dilyn llwybrau gwahanol ar ôl treulio’u plentyndod gyda’i gilydd mewn cartref i blant amddifad. Caiff eu cariad ei brofi pan ddychwela Alina a chael bod ffrind ei phlentyndod bellach yn lleian. Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, mae’r ddrama ddiweddaraf hon gan Cristian Mungiu (4 Months, 3 Weeks & 2 Days) yn stori garu heb ei hail sy’n cadarnhau ei enw da ef fel un o feistri’r sinema fodern.

Ar ôl i sielydd pedwarawd llinynnol byd-enwog gael diagnosis sy’n newid ei fywyd, mae dyfodol y grŵp yn y fantol. Mae emosiynau cudd, cystadleuaeth rhwng egos ac angerdd afreolus yn bygwth dadwneud blynyddoedd o gyfeillgarwch a chydweithio. Â hwythau ar fin chwarae cyngerdd i ddathlu’u penblwydd yn 25 oed — a’u cyngerdd olaf un o bosib — dim ond eu hagosatrwydd a grym y gerddoriaeth all sicrhau eu hetifeddiaeth.

+ Ar ddydd Mercher 23 Ebrill, ymunwch â ni yng nghlwb ffilm LGBT Chapter, Lavender Screen.

+ Gydag isdeitlau meddal ar ddydd Mercher 10 Ebrill am 8.30pm

O’r chwith i’r dde: Beyond The Hills, A Late Quartet

30

“Cyfareddol, dirgel ac ysigol — portread dirdynnol o’r modd y mae tlodi yn creu gofod a lenwir ag ofn afresymol.” — Peter Bradshaw, The Guardian

MovieMaker Chapter Llun 1 Ebrill Sesiwn reolaidd i wneuthurwyr ffilm annibynnol ddangos ffilmiau byrion. Rhad ac am ddim

In The House Gwener 5 — Iau 18 Ebrill Ffrainc/2013/105mun/15/isdeitlau Cyf: Francois Ozon. Gyda: Kristin Scott Thomas, Fabrice Luchini, Emmanuelle Seigner

Mae Mr Germain yn athro ysgol ac yn nofelydd wedi methu sy’n cael ei ddenu at straeon byrion ei fyfyriwr dawnus ac anarferol, Claude — gweithiau sy’n manylu ar ei archwiliad o gartref ffrind iddo. Gan gymylu’r llinellau rhwng ffuglen a realiti, mae Germain a’i wraig — yn eu hawydd i wybod mwy — yn annog yr arddegwr i dreiddio ymhellach i fywyd ei gydymaith. Ond mae’r ymyrraeth yn arwain at gyfres o ddigwyddiadau nad oes modd eu rheoli. Yn ei archwiliad o voyeuriaeth a defnydd pobl o bobl eraill, mae hon yn ffilm gyffro ddeniadol ag iddi synnwyr digrifwch hynod ddrygionus.

“Mae’n symud yn ddiymdrech rhwng genres, tonau ac arddulliau ...Comedi dywyll sy’n pefrio ac yn llawn perfformiadau gwych.” Tom Dawson, The List


Sinema

31

Broken

Stoker

Gwener 5 — Iau 11 Ebrill

Gwener 5 — Iau 11 Ebrill

DG/2012/91mun/15 Cyf: Rufus Norris. Gyda: Tim Roth, Cillian Murphy, Rory Kinnear

UDA/2012/mun/18 Cyf: Park Chan-wook. Gyda: Mia Wasikowska, Nicole Kidman, Matthew Goode

Mae gwyliau’r haf newydd ddechrau ac mae Skunk, tomboi hawddgar, yn treulio’i dyddiau’n diogi ac yn gwylio’r teuluoedd sy’n byw yn ei cul-de-sac maestrefol. Wrth i’r dyddiau fynd rhagddynt, mae hi’n dechrau colli’i diniweidrwydd wrth iddi weld peth o’r arswyd sy’n ei disgwyl pan ddaw hi’n oedolyn ei hun. Ar ôl gweld y cymdogion creulon yn bwlio’r ‘loner’ bregus gyferbyn a sylwi ar gymhlethdodau carwriaethol cymdogion eraill, rhaid i Skunk wneud penderfyniadau nad yw hi eto’n barod i’w deall. Gyda pherfformiadau hardd a sgôr cynnil gan Damon Albarn, mae hon yn ffilm gyntaf drawiadol gan y cyfarwyddwr theatr o fri, Rufus Norris.

Ar ôl i dad annwyl India farw mewn damwain car, daw Uncle Charlie ar ymweliad. Doedd India ddim yn gwybod am ei fodolaeth ef cyn hynny ond mae e’n dod i fyw gyda nhw beth bynnag — ei mam emosiynol ansefydlog a hi. Toc wedi iddo gyrraedd, mae India’n dod i amau bod gan y dyn dirgel, deniadol hwn gymhellion cudd. Ond yn hytrach na theimlo dicter neu arswyd, mae’r ferch unig yn ei chael ei hun yn closio ato. Mae ffilm Saesneg gyntaf hirddisgwyliedig y cyfarwyddwr o Gorea, Park ChanWook (Oldboy), yn stori dylwyth teg gothig a synhwyrus sy’n siŵr o’ch swyno.

O’r chwith i’r dde: Broken, Stoker

chapter.org

Clwb Ffilmiau Gwael Eegah Sul 7 Ebrill UDA/1962/90mun/PG Cyf: Arch Hall Sr. Gyda: Arch Hall Jr, Marilyn Manning, Richard Kiel

Beth fyddech chi’n ei wneud tasech chi’n arddegwr ac yn dod ar draws dyn cyntefig? Neu, cwestiwn pwysicach efallai, beth fyddech chi’n ei wneud tasech chi’n ddyn cyntefig ac yn dod ar draws arddegwr am y tro cyntaf? Byddech chi’n mynd ychydig bach yn wyllt, mae’n siŵr. Mae’r Clwb Ffilmiau Gwael yn ei ôl ychydig yn gynt nag arfer er mwyn cynhesu mis Ebrill â dangosiad o Eegah. Mae merch yn ei harddegau, ei chariad a’i thad yn dod at ei gilydd i oresgyn dyn cyntefig rhempus mewn ffilm y mae rhai wedi’i galw’n “ysgytwol a ffiaidd” ac eraill wedi’i galw’n “annwyl a phathetig”. Ond peidiwch â chredu’r bobl hynny — dewch i weld pa mor ofnadwy yw’r ffilm hon drosoch chi’ch hun.

“Nod Park yw chwalu ffurfiau nid cydymffurfio. Gwerthfawrogwch Stoker am yr hyn ydyw: gwaith llawn cyffro, llawn harddwch ffyrnig.” — Rolling Stone + Beth am roi cynnig hefyd ar Evil Dead (t33), Faust (t37) a The ABCs of Death (t38)?


32

Sinema

029 2030 4400

Pleserau Cudd

O’r chwith i’r dde: Rocky, Naked Gun

Yn dilyn thema Art Car Bootique mis Ebrill — pleserau cudd — dyma ddetholiad o ffilmiau sy’n ein plesio ni’n arw — nid y bydden ni’n cyfaddef hynny wrth ein ffrindiau mewn dadleuon am y ‘10 Uchaf’... Fy hun, dw i’n meddwl bod y ffilmiau hyn yn llawer rhy dda i gael eu hystyried yn bleserau cudd — ond mater o farn yw hynny! Gellir prynu tocynnau ar gyfer pob ffilm yn unigol neu fe gewch chi docyn dwbwl am ddim ond £10.

Yr Italian Stallion Sul 7 Ebrill

Rocky UDA/1976/119mun/12A Cyf: John G Avildsen. Gyda: Sylvester Stallone, Talia Shire

Mae Rocky Balboa yn baffiwr anaddawol mewn clwb yn Philadelphia. Ond mae ffawd yn cynnig y cyfle iddo ymladd pencampwr pwysau trwm y byd ac mae Rocky’n gwybod taw hwn fydd ei unig gyfle i fod yn seren ac i brofi’i hun! Enwebwyd y ffilm am 10 Gwobr Oscar ac fe enillodd Wobr yr Academi am y Ffilm Orau.

Rocky 2 UDA/1979/118mun/PG Cyf: Sylvester Stallone. Gyda Talia Shire, Sylvester Stallone.

Yn y dilyniant poblogaidd hwn — a arweiniodd at gynulleidfaoedd mewn sinemâu’n codi i’w traed a bloeddio — mae Rocky’n cael ei drechu gan Apollo Creed ac yn penderfynu ymddeol i fyw bywyd hamddenol gyda’i wraig Adrian. Yn anffodus, mae e’n gwario’i holl arian ac yn gorfod derbyn cynnig Creed o ail ornest.

Surely you can’t be serious: Deuawd o ffilmiau Leslie Nielsen Sul 14 Ebrill

Airplane! UDA/1980/97mun/12A Cyf: Jim Abrahams, David Zucker. Gyda Robert Hayes, Julie Hagerty, Leslie Nielsen

Yn methu ag anghofio cariad ei fywyd, mae Ted Striker yn dilyn Elaine ar yr awyren lle mae hi’n gweithio fel aelod o griw’r caban. Dyw Elaine ddim eisiau bod gyda Ted mwyach ond ar ôl i’r criw a’r teithwyr gael eu taro’n wael gan wenwyn bwyd, mae llygaid pawb ar Ted, y cyn-beilot sy’n ofni hedfan.

Naked Gun UDA/1988/95mun/15 Cyf: David Zucker. Gyda Leslie Nielsen, Pricilla Presley, OJ Simpson.

Mae’r heddwas anghymwys Frank Drebin yn gorfod chwalu cynllwyn i lofruddio’r Frenhines Elizabeth II.


O’r chwith i’r dde: The Breakfast Club, Evil Dead

chapter.org

Sinema

33

Evil Dead

Gwener 26 Ebrill — Iau 2 Mai UDA/2012/90mun/18 Cyf: Fede Alvarez. Gyda Elizabeth Blackmore, Jane Levy, Jessica Lucas

Teenage Kicks: Deuawd o ffilmiau John Hughes Sul 21 Ebrill

The Breakfast Club UDA/1985/97mun/15 Cyf: John Hughes. Gyda Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald

Mae pum disgybl ysgol uwchradd yn cwrdd ar ôl cael eu cadw yn ôl ar ôl ysgol. Maen nhw’n siarad am eu teimladau a’u hargraffiadau dyfnaf ac yn cael bod ganddynt fwy yn gyffredin nag y tybiasant.

Weird Science UDA/1985/94mun/12A Cyf: John Hughes. Gyda Anthony Michael Hall, Kelly Le Brock

Mae Gary a Wyatt, dau ddisgybl cyffredin, yn cysylltu cyfrifiadur â phob offeryn trydanol yn y tŷ er mwyn creu merch eu breuddwydion, ffantasi mewn cig a gwaed. Ond a fydd hi’n ateb eu holl broblemau — neu’n arwain at gyfres o broblemau newydd?

Mae merch ifanc o’r enw Mia yn mynd i gaban diarffordd yn y goedwig gyda’i brawd a grŵp o ffrindiau, lle maen nhw’n darganfod Llyfr y Meirw; mae hwnnw’n esgor ar arswyd annychmygadwy. Heb unrhyw effeithiau CGI, mae’r fersiwn newydd hirddisgwyliedig hon o glasur Sam Raimi (y ‘video nasty’ gwreiddiol) yn driw i’r ffilm gyntaf. Gweithiodd y cynhyrchwyr Raimi, Campbell a Tapert yn agos â’u dewis nhw o gyfarwyddwr, Fede Alvarez.

“Mae’r fersiwn newydd hon yn mynd i fod yn wych — dw i’n addo” Bruce Campbell

Ymunwch â ni ... am ddangosiad dwbl o’r Evil Dead Sul 28 Ebrill

Evil Dead 2 UDA/2013/90mun/18 Cyf: Sam Raimi Gyda: Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks

Mae Ash yn ail-ymweld â’r caban gyda’i gariad Linda ac yn dod o hyd i chwaraewr tapiau sy’n gwysio ysbrydion y fall i feddiannu enaid Linda. Ar ôl goroesi ymosodiad gan y diafol ei hun, ac un arall gan gorff Linda, mae Ash yn llwyddo i weld golau dydd o’r newydd — ond mae her newydd yn ei wynebu yn y bore, wrth iddo ddod i gysylltiad â merch yr athro prifysgol a recordiodd y tâp gwreiddiol. Yn llawn hiwmor gwawdlyd, mae hwn yn ddilyniant egnïol ac afreolus.

Army of Darkness UDA/1993/81mun/15 Cyf: Sam Raimi Gyda: Bruce Campbell, Embeth Davidz, Marcus Gilbert

Art Car Bootique Sul 14 Ebrill Gweler t12 am fanylion

Mae Ash, sydd wedi colli un o’i freichiau, yn cael ei gludo gan rymoedd maleisus mewn llyfr dirgel yn ôl mewn amser i wlad ganoloesol. Â dim ond dryll, llif gadwyn a gwerslyfr gwyddoniaeth, mae e’n gorfod brwydro’r grymoedd dieflig sydd ar gerdded yno. + Beth am roi cynnig hefyd ar Stoker (t31), Faust (t37) a The ABCs of Death (t38)?


34

Sinema

029 2030 4400

Reincarnated Gwener 12 — Iau 18 Ebrill Mae angen i seren ym myd cerddoriaeth sy’n awyddus i aros ar y brig wybod sut i ailddyfeisio’i hun. Mae’r cyfarwyddwr Andy Capper yn cyfleu metamorffosis ac yn canolbwyntio ar gyfnod o fis yng ngyrfa Calvin Broadus Jr, yr artist a elwid gynt yn Snoop Dogg. Mae e’n cymryd enw newydd, Berhane (“The Light”) — ac enw llwyfan newydd a marweddog hefyd, Snoop Lion. Mae Snoop yn cyfnewid ei yrfa flaenorol fel hyslwr am oleuedigaeth ac yn troi ei ddatganiadau blaenorol ar eu pennau (o “Murder Was The Case” i “No Guns Allowed”), mewn ffilm ddogfen sy’n bortread doniol ac onest, ac yn llawn o olygfeydd annisgwyl a cherddoriaeth wych.

NBCQ: Flying Blind Sadwrn 13 — Iau 18 Ebrill DG/2013/88mun/15 Cyf: Katarzyna Klimkiewicz Gyda: Helen McCrory, Najib Oudghiri, Kenneth Cranham

Mae peiriannydd awyrofod gwych yn ei chael ei hun mewn perthynas â myfyriwr iau wrth iddi weithio ar gontract llywodraethol i greu awyren milwrol. Wrth i ddyddiad cau y cytundeb agosáu, mae’r amheuon ynglŷn â’i chariad newydd yn cynyddu ac mae hi’n dod i ddeall mwy am natur ddirgel ei gyrfa broffesiynol a’i bywyd personol. Mae hon yn ffilm erotig gyntaf gan y cyfarwyddwr Klimkiewicz sy’n cynnwys perfformiad sicr gan Helen McCrory fel menyw y mae ei hunanhyder yn dechrau datod yn wyneb profiadau angerddol annisgwyl. + Yn rhan o’r New British Cinema Quarterly, byddwn yn cynnal sesiwn holi-ac-ateb ar ôl y dangosiad ar ddydd Sadwrn 13 Ebrill www.nbcq.co.uk

Top: Reincarnated, gwaelod: Side By Side

UDA/2013/99mun/15 Cyf: Andy Capper. Gyda Snoop Dogg, Bunny Wailer

Side By Side Gwener 12 — Iau 18 Ebrill UDA/2013/99mun/15 Cyf: Christopher Kenneally Gyda: Keanu Reeves, James Cameron, Martin Scorsese, David Lynch

Ers blynyddoedd cyntaf y sinema, mae gwneuthurwyr ffilmiau wedi arbrofi ac addasu eu gwaith yn unol â’r dechnoleg a oedd ar gael iddynt. Mae’r ffilm ddogfen hon yn ymchwilio i hanes ffilm ffotogemegol a ffilm ddigidol ac yn cynnwys sylwebaeth gan ei chynhyrchydd, Keanu Reeves, a fu ar flaen y gad ei hun yn ei ffilmiau gyda’r brodyr Wachowski. Mae’r ffilm yn cynnwys cyfweliadau gyda chyfarwyddwyr, ffotograffwyr sinema a gwyddonwyr, sy’n datgelu eu profiadau a’u teimladau personol am weithio gyda chyfryngau gwahanol, ac yn gip amserol ar effeithiau’r chwyldro digidol ar ffilm yn yr unfed ganrif ar hugain a thu hwnt.


Sinema

35

Chwith:Trance, gwaelod: Reality

chapter.org

Trance Gwener 19 Ebrill — Iau 2 Mai DG/2013/105mun/15 Cyf: Danny Boyle Gyda James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson

Mae Simon, arwerthwr celfyddyd gain sy’n gyfrifol am werthu darlun gan Goya, yn dod i gysylltiad â gang o droseddwyr sydd eisiau dwyn y darn amhrisiadwy. Ar ôl ergyd i’w ben yn ystod yr heist, mae e’n anghofio’n llwyr lle cuddiodd e’r llun. Ar ôl i fygythiadau corfforol ac artaith fethu ag arwain at atebion, mae arweinydd y gang, Frank, yn talu’r hypnotherapydd Elizabeth Lamb i chwilio yng nghilfachau tywyllaf psyche Simon. Wrth i Elizabeth ddechrau datod cymhlethdodau ei isymwybod drylliedig, mae’r ffiniau rhwng gwirionedd a thwyll ac awgrym yn dechrau pylu. Â’r ffilm gyffro ysigol, lawn steil hon, mae Boyle yn dychwelyd i’r sinema ar ôl blwyddyn pan enillodd statws trysor cenedlaethol iddo’i hun am ei waith ar seremoni agoriadol y Gêmau Olympaidd.

Reality Gwener 19 — Iau 25 Ebrill

+ Gydag isdeitlau meddal ar ddydd Mercher 24 Ebrill am 2.30pm

Yr Eidal/2012/116mun/15/isdeitlau Cyf: Matteo Garrone Gyda Aniello Arena, Paola Minaccioni, Loredana Simoli

The Incredible Burt Wonderstone

Mae Luciano, yn werthwr pysgod hynaws sy’n datblygu obsesiwn â bod yn gystadleuydd ar sioe realiti ac yn dychmygu’r cyfoeth a’r enwogrwydd a ddaw yn sgil hynny. Wedi’i lywio gan ei freuddwydion, caiff ei arwain ar hyd llwybr o ganfyddiadau ffug a pharanoia tan i realiti Luciano ddechrau trawsffurfio’n gyfan-gwbl. Mae’r stori afreolus hon, gan gyfarwyddwr Gomorrah — sy’n ymdebygu i ffilm gan Fellini — yn dychanu’r obsesiwn modern ag enwogrwydd er ei fwyn ei hun ac yn archwiliad o’n syniad cyfoes o gymuned.

Sadwrn 13 — Mercher 17 Ebrill UDA/2013/100mun/15 Cyf: Don Scardino Gyda: Steve Carell, Steve Buscemi, Jim Carrey, Alan Arkin

Mae ffefrynnau Las Vegas, Burt Wonderstone a’i ‘sidekick’ Anton, wedi gadael i’w sioe ddyddio — ac mae Steve Gray wedi dwyn eu cynulleidfa â’i driciau hyd a lledrith gerila. Mae Burt yn ei gael ei hun yn ddiwaith, yn ddiobaith ac yn dlawd. Rhaid iddo fynd ar ofyn ei fentor gwreiddiol, Rance Hanson, i geisio adfywio ei yrfa fel consuriwr.


36

Sinema

029 2030 4400

The Place Beyond The Pines Gwener 19 Ebrill — Iau 2 Mai

UDA/2013/140mun/TICh Cyf: Derek Cianfrance. Gyda Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes

Graham Jones Prif Daflunydd Fe alwodd Ken Loach heibio’r bwth taflunio yn ddiweddar i wneud yn siŵr bod popeth yn ei le ar gyfer y dangosiad o The Spirit of ‘45. Er treulio miloedd o oriau ar y cynhyrchiad, mae e’n gwybod bod safon y cyflwyniad terfynol yn hollbwysig. Mae Side by Side (t34) yn edrych ar y daith ddi-droi’n-ôl o sinema analog i ddigidol; hwyl fawr i riliau trwm o ffilm 35mm bregus, henffych ddisgiau caled, lloerennau a ffrydio! Ond gwahanol ffyrdd o gyflawni’r un nod yw’r rhain. Byddwn yn parhau i gyflwyno ffilmiau mewn ffyrdd sy’n deilwng o fwriadau’r cyfarwyddwr ac o gynulleidfa frwdfrydig Chapter…

The Place Beyond The Pines

Mae Luke yn symud byth a hefyd, perfformiwr triciau beic modur sy’n teithio o dref i dref gyda’r carnifal. Wrth iddo basio trwy ei dref enedigol, mae’n ceisio ailgysylltu â chyn gariad iddo ac yn dysgu ei bod hi, yn ystod ei absenoldeb, wedi rhoi genedigaeth i’w mab nhw, Jason. Yn benderfynol o adael y bywyd crwydrol a gofalu am ei deulu, caiff ei wthio mewn i yrfa newydd — fel lleidr banciau — gan ffrind amheus. Ond dim ond mater o amser yw hi cyn i Luke ddod i gysylltiad â’r heddlu – y cop lleol uchelgeisiol, Avery Cross, a’i fos llygredig. Ffilm gyffro uchelgeisiol yn llawn ‘swagger’ hyderus a sgôr afaelgar gan Mike Patton o Faith No More. Mae’r ffilm yn ddilyniant egnïol i ddrama ddelicet Cianfrance, Blue Valentine.


chapter.org

Sinema

The Spirit of ‘45

Man arall

Gwener 19 — Mawrth 23 Ebrill DG/2013/98mun/U Cyf: Ken Loach. Gyda Ray Davies, Tony Benn

Roedd 1945 yn flwyddyn dyngedfennol yn hanes Prydain. Esgorodd yr undod a alluogodd i Brydain oroesi’r rhyfel, ynghyd ag atgofion chwerw o’r cyfnod rhwng y ddau ryfel byd, at weledigaeth o gymdeithas well. Mae Loach wedi creu naratif gwleidyddol a chymdeithasol cyfoethog sy’n defnyddio deunydd archif o’r cyfnod a chyfweliadau cyfoes â phobl sy’n cofio’r adegau hynny, fel y cyn-löwr, Ray Davies, o Gaerffili, a’r meddyg teulu arloesol o’r Cymoedd, Dr Julian Tudor-Hart.

Acoustic Routes Mawrth 23 + Mercher 24 Ebrill DG/1992/102mun/12A Cyf: Jan Leman Gyda: Bert Jansch, Wizz Jones, Ralph McTell, Davey Graham

Wedi’i lleisio gan ffan enwog, Billy Connolly, mae’r ffilm yn adrodd stori’r gitarydd a’r canwr Bert Jansch, ffigwr amlwg yn nadeni cerddoriaeth werin Prydain y 1960au. Yn gymysgedd eclectig o ddylanwadau jazz, blŵs a cherddoriaeth glasurol a Cheltaidd, roedd purdeb ei sain fel petai’n cuddio natur hynod dechnegol ei chwarae. Fel bachgen yn ei arddegau, yn y 1960au cynnar, eisteddodd Bert wrth draed Brownie McGhee, a chael ei hudo gan ei chwarae ef. Ac â meistrolaeth syfrdanol wedyn, lluniodd ddehongliadau godidog o ganeuon blŵs a cherddoriaeth draddodiadol ar ei gitâr acwstig. Cafodd y gerddoriaeth ddylanwad pellgyrhaeddol ar genhedlaeth o gerddorion, gan gynnwys Bob Dylan a Neil Young, ac mae hi’n ysbrydoli cenedlaethau newydd o gitaryddion a chantorion heddiw. Wedi’i hail-fastro a’i diweddaru ar gyfer 20fed pen-blwydd ffilm wreiddiol y BBC, mae’r gwaith hwn yn cynnwys nifer o berfformiadau nas gwelwyd o’r blaen gan Jansch a’i gyfoeswyr.

O’r chwith i’r dde: Acoustic Routes, Faust

+ Ymunwch â ni am sesiwn-holi-ac-ateb gyda’r cerddorion Robin Williamson, Rhodri Viney a Chris Fowler ar Mawrth 23 Ebrill.

37

Faust yn y Coleg Cerdd a Drama Gwener 19 Ebrill Yr Almaen/1926/115mun/Ffilm dawel gyda chyfeiliant byw Cyf: FW Murnau Gyda: Gosta Ekman, Emil Jannings, Camilla Horn

Mae Duw a Satan yn brwydro am reolaeth o’r Ddaear ac yn betio enaid yr alcemydd sanctaidd, Faust. Pan ddaw’r pla i’w bentref, mae Satan yn anfon y cythraul Mephisto i’w demtio â ieuenctid, rhamant ac atebion i broblemau’r pentrefwyr. A fydd e’n sylweddoli difrifoldeb ei gamweddau ac yn dod o hyd i achubiaeth cariad? Caiff y cynhyrchiad crand a thrawiadol hwn ei gyflwyno i gyfeiliant trac sain byw wedi’i greu a’i berfformio gan Steepways Sound Collective, sy’n defnyddio offer acwstig a synau wedi’u prosesu. £12/£10 + Beth am roi cynnig hefyd ar Stoker (t31), Evil Dead (t33) a The ABCs of Death (t38)?

+ Cynhadledd Cysylltu Cynulleidfaoedd Arweiniad anhepgor i’r berthynas ddatblygol rhwng cynulleidfa a chynnwys mewn oes ddigidol a deunydd sydd ar gael “ar gais”. Bydd y digwyddiad undydd hwn yn cynnwys prif araith gan yr Arglwydd David Puttnam, seminarau, gweithdai a chyfleoedd i rwydweithio. I gael manylion a gwybodaeth am docynnau, ewch i www.filmagencywales.com neu dilynwch @ FilmAgencyWales ar Twitter


Sinema

The ABCs of Death

Man arall

029 2030 4400

The ABCs of Death

38

Gwener 26 Ebrill UDA/Byd-eang/2012/124mun/18 Cyf: amrywiol. Gyda: Ingrid Bolso Berdal, Ivan Gonzalez, Kyra Zagorsky

Chwech ar hugain o gyfarwyddwyr. Chwech ar hugain o ffyrdd o farw. Y ffilm flodeugerdd fwyaf uchelgeisiol erioed, efallai, â segmentau wedi’u cyfarwyddo gan fwy na dau ddwsin o dalentau arswyd cyfoes mwyaf blaenllaw’r byd. Wedi’i hysbrydoli gan lyfrau addysgol i blant, mae’r ffilm yn cynnwys 26 o benodau unigol; mae pob un wedi’i chyfarwyddo gan gyfarwyddwr y neilltuwyd iddo un llythyren o’r wyddor. Cafodd y cyfarwyddwyr ryddid wedi hynny i ddewis un gair ac i greu stori am farwolaeth ar sail y gair hwnnw. Pryfoclyd, brawychus a doniol — allwch chi oroesi tan y sgrech olaf? + Beth am roi cynnig hefyd ar Stoker (t31), Evil Dead (t33) a Faust (t37)?

Side Effects Gwener 26 Ebrill — Iau 2 Mai UDA/2013/106mun/15 Cyf: Steven Soderberg. Gyda: Jude Law, Rooney Mara, Channing Tatum

Ar ôl i’w gŵr, sy’n rheolwr ‘hedge fund’ gael ei garcharu am fasnachu mewnol, mae Emily’n dioddef o iselder ac, er gwaethaf aduniad â’i gŵr, yn byw mewn anobaith. Ar ôl newid meddygon a meddyginiaethau, mae ei seiciatrydd newydd, Jonathan Banks, yn rhagnodi meddyginiaeth newydd o’r enw Ablixa — ond mae sgil-effeithiau’r cyffur hwn yn arwain at ganlyniadau peryglus. Mae’r ffilm gyffro ardderchog hon — ei ffilm olaf un, meddai Soderberg — yn sylw amserol ar ein dibyniaeth fel cymdeithas ar feddyginiaethau a bas gysuron cyfoeth.

Noys R Us ym Mar Roc a Chlwb Nos Bogiez

Mae Sinema Chapter, ar y cyd â Bar Roc a Chlwb Nos Bogiez, yn cyflwyno Noson Ffilm Noys R Us. Ar ddydd Sul olaf y mis byddwn yn dangos eich hoff ffilmiau alt/roc/metal/pync yn eich hoff glwb roc. Yfwch, ymlaciwch a gwyliwch rai o’r ffilmiau cerddorol mwyaf ffrwydrol erioed.

Oil City Confidential

Sul 28 Ebrill Drysau’n agor am 7pm, ffilm am 8pm DG/2009/104min Cyf: Julien Temple

Ffilm Julien Temple, ‘Oil City Confidential’, am Dr Feelgood fydd yn lansio’n tymor o ffilmiau cerddoriaeth. Yn y 70au cynnar, ymddangosodd pedwar dyn mewn siwtiau rhad o Canvey Island i grafu wyneb roc a rôl a gadael dinistr tanllyd yn eu hôl. Ar ôl disgleirio yn sîn Llundain, fe wibion nhw drwy Ewrop a siartiau’r DG cyn mewnffrwydro — ar yr union eiliad yr oedd pync yn dechrau ac America’n gwahodd ... Daw aelodau o The Clash, Blondie a The Sex Pistols at ei gilydd, gydag aelodau Dr Feelgood, i adrodd hanesion am Canvey, Lloegr y 70au a band lleol gorau’r byd. Bydd yr holl elw o’r dangosiad yn cael ei gyfrannu at Ymchwil Canser y DG. Mae tocynnau’n £5 a gellir eu prynu drwy Chapter ac yn Bogiez www.bogiez.com


chapter.org

Sinema

I ddod

Gyda’r cloc, o’r chwith uchaf: White Elephant, The Great Gatsby, McCullin, The Look of Love

Efallai bod rhuthr gwyllt tymor yr Oscars ar ben am flwyddyn arall ond mae yna wanwyn cyffrous yn ein haros ym myd y sinema: comedi dywyll ogoneddus newydd gan Pedro Almodovar, I’m So Excited; Steve Coogan yn chwarae rhan dyn cyfoethocaf Prydain yn ffilm Michael Winterbottom, The Look Of Love; fersiwn hirddisgwyliedig Baz Luhrmann o The Great Gatsby. Hefyd ar y sgrin fawr fydd ffilm gyffro afaelgar Pablo Trapero am slymiau Buenos Aires, White Elephant. Bydd yna gyfle arall hefyd i chi weld y ffilm ddogfen rymus, McCullin, yn rhan o Ŵyl Ffotograffiaeth Diffusion, a gynhelir mewn lleoliadau ledled Caerdydd ym mis Mai – gewler tudalennau 4-7 a www.diffusionfestival.org Bydd popeth yn troi’n wyrdd ym mis Mehefin wrth i Ŵyl Ffilm Werdd y DG ddychwelyd ac fe allwch chi ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd a Gŵyl Caerdydd: Un Blaned ledled y ddinas. Bydd yna lawer o weithgareddau hwyliog yn ogystal ag awgrymiadau dyfeisgar ar gyfer achub y blaned — fel gwerthu ffilmiau cartref erotig ar y rhyngrwyd — gweler ffilm Michal Marczak, Fxxk For Forest.

39


40

Sinema

029 2030 4400

Detholiad o ffilmiau gwych sy’n addas i’r teulu cyfan, bob dydd Sadwrn am 11am a 3pm. Rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Archebwch ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

O’r chwith i’r dde: The Muppets, Jack The Giant Slayer

Noddir gan Funky Monkey Feet www.funkymonkeyfeet.co.uk 02920 666688

Sammy’s Great Escape [2D]

Muppets From Space

UDA/2012/92mun Cyf: Vincent Kesteloot, Ben Stassen. Gyda Pat Carroll, Carlos McCullers II

UDA/1999/87mun/U Cyf: Tim Hill. Gyda: Jeffrey Tambor, Ray Liotta, Andie McDowell, Frank Oz

Tra bod Sammy a Ray yn gofalu am eu crwbanod newydd-anedig, daw potsiwr i’w dwyn nhw a’u cymryd i fod yn rhan o sioe acwariwm. Ar ôl cynllunio dihangfa fentrus, caiff Sammy ei aduno â Shelly, ei gariad cyntaf.

Mae Gonzo’n darganfod rhywbeth syfrdanol — mae ei rieni yn estroniaid o alaeth arall yn y gofod pell! Wrth iddo geisio dod o hyd i’w wreiddiau, mae’n ei gael ei hun yn rhan o gynllwyn dirgel gan y llywodraeth, dan arweiniad dyn drwg o’r enw K Edgar Singer.

The Muppets

Jack The Giant Slayer [2D]

UDA/2011/109mun/U Cyf: James Bobin. Gyda Amy Adams, Jason Segel, Kermit y Broga, Yr Arth Fozzy

UDA/2013/114mun/12A Cyf: Bryan Singer Gyda Nicholas Hoult, Ewan McGregor

Mae Walter, ffan mwyaf un y Muppets, a’i ffrindiau, Gary a Mary, yn dysgu am gynlluniau dyn olew barus, Tex Richman, i ddinistrio Theatr y Muppets. Er mwyn achub y theatr, rhaid iddyn nhw aduno’r hen griw a chyflwyno’r Muppet Show gorau erioed!

Caiff hen ryfel ei hailgynnau pan mae gwas ffarm ifanc, yn ddiarwybod iddo, yn agor porth rhwng ein byd ni a hil o gewri arswydus. Yn rhydd ar y Ddaear am y tro cyntaf ers canrifoedd, mae’r cewri’n ymdrechu i adennill y tir a gollasant gan orfodi Jack i frwydro am ei fywyd i roi stop arnynt.

Gwener 29 Mawrth — Iau 4 Ebrill

Gwener 5 — Sul 7 Ebrill

Muppets Take Manhattan Sadwrn 13 Ebrill

UDA/1984/94mun/U Cyf: Frank Oz Gyda: Jim Henson, Joan Rivers, Liza Minnelli

Mae’r Muppets yn dyheu am gael cyflwyno sioe gerdd ar Broadway ac mae Kermit eisiau digon o arian i allu priodi Miss Piggy. A all y ddau ddymuniad gael eu gwireddu? A fydd yna ddigon o amser i bob un gymryd ei le ar y llwyfan cyn i’r llen godi?

Sadwrn 20 Ebrill

Sadwrn 27 Ebrill

Carry On Screaming!

Bob dydd Gwener am 11am, mae Carry On Screaming! yn galluogi rhieni neu ofalwyr i weld ffilm heb orfod poeni y bydd eu babi’n aflonyddu ar eraill. Edrychwch ar y calendr i weld manylion y dangosiadau arbennig hyn i bobl â babanod sy’n flwydd oed neu’n iau. Mynediad am ddim i fabanod. Nodwch os gwelwch nad yw tocynnau ar gyfer y dangosiadau hyn ar gael ar-lein. Dim mynediad oni bai bod babi gennych!

Gweler www.chapter.org am fanylion Ffilmiau Eraill i’r Teulu Cyfan ym misoedd Mai a Mehefin.

Chapter Ebrill Mai Mehefin 2013  

Chapter Ebrill Mai Mehefin 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you