Page 1


02

Art | Celfyddyd

029 2030 4400

COMING SOON | YN DOD YN FUAN

Garth Evans But, Hands Have Eyes: Six decades of sculpture The work of Garth Evans is integral to the history of British sculpture. His practice has largely been defined by the use of geometric, asymmetrical forms and a commitment to simple, everyday materials. Evans is noted for a body of work that offers a bridge between 1960s modernism and the lyrical experimentation with a broader range of materials that followed. Experimenting with the potential of scale, weight, medium and form, Evans’ work comprises both a formal and conceptual approach. He is always interested in interrogating established boundaries and, as a result, his sculptures are made from a diverse range of materials including ceramics, steel, leather and fibreglass. Evans states that many of his works, even when most abstract, are ‘triggers for, and containers of, particular identifiable memories’. Ultimately, Garth Evans’ works are ambiguous, multifaceted and completely original. This exhibition, Evans’ first in Wales since the 1970s, features works from the 1960s to the present day.

About the artist Garth Evans was born in Cheshire in 1934. His grandfather was from Cardiff and his mother grew up in Pencoed, South Wales where Garth would spend his summers each year. Evans went on to study sculpture at the Slade School of Fine Art, London and now lives and works in North East Connecticut, USA. Since the 1960s, Evans has exhibited widely across the UK and USA including in the influential group exhibitions ‘British Sculpture ‘72’, Royal Academy of Arts, London (1972) and ‘The Condition of Sculpture’, Hayward Gallery, London (1975). In 2013, artist Richard Deacon curated the survey exhibition ‘Garth Evans’ at Yorkshire Sculpture Park. His work is represented in numerous collections including Tate; Metropolitan Museum of Art, New York; Museum of Modern Art, New York; the Victoria & Albert Museum and the British Museum.

chapter.org

Art | Celfyddyd

Mae gwaith Garth Evans yn ganolog i hanes cerflunwaith Prydain. Mae ei arfer wedi’i ddiffinio i raddau helaeth gan ei ddefnydd o ffurfiau geometrig ac anghymesur, a’i ymrwymiad i ddeunyddiau syml bob dydd. Mae Garth yn adnabyddus am greu gwaith sy’n pontio rhwng moderniaeth y chwedegau a’r gwaith telynegol a ddilynodd a oedd yn arbrofi ag ystod ehangach o ddeunyddiau. Drwy arbrofi â photensial maint, pwysau, cyfrwng a ffurf, mae Garth yn ymdrin â’i waith mewn modd ffurfiol a chysyniadol. Mae diddordeb ganddo mewn herio ffiniau sefydledig, ac o ganlyniad caiff ei gerfluniau eu creu o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys serameg, dur, lledr a ffibr gwydrog. Yn ôl Garth, mae llawer o’i waith, hyd yn oed ar ei fwyaf haniaethol, yn ‘sbarduno ac yn cynnwys atgofion penodol’. Yn y pen draw, mae gwaith Garth Evans yn amwys, yn aml-wynebog ac yn hollol wreiddiol. Mae’r arddangosfa yma, sef arddangosfa gyntaf Garth yng Nghymru ers y saithdegau, yn cynnwys gweithiau o’r chwedegau hyd heddiw.

Images clockwise from left: Garth Evans, Untitled No. 38, fibreglass and pigment, 1967-68; Little Dancer (Untitled no. 28), cast bronze, 2017; Hollow Form No. 28, ceramic, 2001.

03

Ynglŷn â’r Artist Ganwyd Garth Evans yn Swydd Gaer ym 1934. Roedd ei daid o Gaerdydd, a magwyd ei fam ym Mhen-coed, ac yno y treuliodd Garth ei hafau bob blwyddyn. Aeth Garth ymlaen i astudio cerflunio yn Ysgol Celf Gain Slade, Llundain ac mae’n byw ac yn gweithio bellach yn Ne Ddwyrain Connecticut, Unol Daleithiau America. Ers y chwedegau, mae Garth wedi arddangos ei waith ledled gwledydd Prydain ac Unol Daleithiau America, gan gynnwys yn yr arddangosfeydd grŵp dylanwadol British Sculpture ‘72, Academi Frenhinol y Celfyddydau, Llundain (1972) a The Condition of Sculpture, Oriel Hayward, Llundain (1975). Yn 2013, curadodd yr artist Richard Deacon arddangosfa arolwg Garth Evans ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog. Mae ei waith i’w weld mewn nifer o gasgliadau, yn cynnwys y Tate; yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd; yr Amgueddfa Celfyddydau Modern, Efrog Newydd; Amgueddfa Fictoria ac Albert, a’r Amgueddfa Brydeinig. Gallery Opening Times: Tue, Wed, Sat, Sun: 12–6pm, Thu, Fri: 12–8pm, Mon: Closed Oriau Agor yr Oriel: Maw, Mer, Sad, Sul: 12–6pm, Iau, Gwe: 12–8pm, Ar gau ar ddydd Llun


04

029 2030 4400

chapter.org

Film | Ffilm

05

The Dead Don’t Die  26.07—01.08

US | 2019 | 105’ | 15 | Jim Jarmusch  Adam Driver, Bill Murray 

Small town cops join survivors to save humanity from zombies in this deadpan comedy with an all-star cast.   Mae’r heddlu lleol yn ymuno â’r goroeswyr er mwyn achub dynoliaeth rhag sombïaid yn y ffilm gomedi gynnil yma sydd â chast llawn sêr.   

Tell it to the Bees  26.07—01.08

GB | 2018 | 106’ | 15 | Annabel Jankel Holliday Grainger, Anna Paquin

In 1950s Scotland a doctor begins a relationship with a patient that disrupts their lives. Yn ystod y pumdegau yn yr Alban, mae meddyg yn dechrau perthynas gyda chlaf sy’n amharu ar eu bywydau.

Prisoners of the Moon  29.07—01.08

Ireland | 2019 | 75’ | 12A | Johnny Gogan 

The Drones Comedy Club Clwb Comedi Drones

A look at the scientists behind the NASA space programme, and how the past caught up with Arthur Rudolph.  

09.08 + 23.08 8.30pm Clint Edwards brings you the best from up-and-coming stand-ups, as seen on Rob Brydon’s ‘Identity Crisis’. One of The Big Issue’s ‘Top Ten Things to Do in Cardiff.’

Art in the Bar | Celf yn y Bar

Until | Tan 25.08.19 ‘Find joy in these scenes of fruitless labours’ is a new commission from artist Freya Dooley that has been produced in collaboration with Foundation Press, an experimental risograph press based in Sunderland. Gwaith comisiwn newydd yr artist Freya Dooley yw Find joy in these scenes of fruitless labours, wedi’i gynhyrchu ar y cyd â Foundation Press, gwasg risograff arbrofol yn Sunderland. www.freyadooley.com Sponsored by | Noddir gan:

£5 Please note: To purchase your tickets for this event you will now have to book through box-office. Noder: I brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma bydd angen i chi archebu drwy’r swyddfa docynnau.

Sunday Jazz | Jazz ar y Sul

18.08 9pm Our monthly evening of melodic acoustic Jazz in the Caffi Bar with the Chapter Four Jazz Quartet, featuring Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney and Greg Evans. Ein noson fisol o jazz acwstig melodig yn y Caffi Bar, gyda Phedwarawd Jazz Chapter, sef Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney a Greg Evans. FREE | AM DDIM

The Brink  29.07—01.08

GB | 2019 | 91’ | 15 | Alison Klayman  From top | O’r brig: The Dead Don’t Die, Tell it to the Bees, Prisoners of the Moon, Marianne & Leonard

Clint Edwards yn cyflwyno comedïwyr mwyaf addawol y cyfnod, fel y gwelwyd yn ‘Identity Crisis’ gan Rob Brydon. Un o’r ‘Deg Peth i’w gwneud yng Nghaerdydd’ yn ôl y Big Issue.

Cipolwg ar y gwyddonwyr oedd y tu ôl i raglen ofod NASA, a sut daeth ei hanes yn ôl i darfu ar Arthur Rudolph.   

A portrait of Steve Bannon at his campaign to lead a movement of the new far-right.   Portread o Steve Bannon a’i ymgyrch i arwain mudiad y dde eithafol newydd.   

Marianne & Leonard: Words of Love 02.08—08.08

GB | 2018 | 102’ | 12A | Nick Broomfield

A look at the relationship between the Leonard Cohen and his muse Marianne Ihlen. Cipolwg ar y berthynas rhwng Leonard Cohen a’i awen, Marianne Ihlen.

Chapter Moviemaker

05.08 A regular showcase for short films by independent filmmakers, hosted by Tom Betts. Cyfle rheolaidd i gyfarwyddwyr annibynnol ddangos eu ffilmiau byrion, cyflwynwyd gan Tom Betts.


06

Film | Ffilm

029 2030 4400

chapter.org

The Chambermaid Mexico | 2018 | 98’ | 15 | Lila Avilés Gabriela Cartol

13.08

USA | 1979/2019 | 183’ | 15 | Francis Ford Coppola Martin Sheen, Marlon Brando

When Eve tries for a promotion, she discovers that it’s not necessarily the most hard-working get noticed.

A fully restored and recut of Coppola’s damning critique of America in the Vietnam war.

Pan mae Eve yn ceisio am ddyrchafiad, mae’n canfod nad y bobl fwyaf gweithgar sy’n cael y sylw o reidrwydd.

Fersiwn wedi’i hadfywio a’i hail-dorri o astudiaeth ddamniol Coppola o America yn ystod rhyfel Fietnam.

BAFTA Cymru presents: On the Edge Series 2

Photograph 02.08—08.08

14.08 Channel 4’s Welsh-made anthology looks at people trying to find their place in the world.

India | 2019 | 109’ | 15 | Ritesh Batra Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra

A photographer forges a bond with a woman he captures on the streets of Mumbai.

Mae’r antholeg yma gan Channel 4, a wnaed yng Nghymru, yn edrych ar bobl sy’n ceisio dod o hyd i’w lle yn y byd.

Mae ffotografydd yn ffurfio cysylltiad gyda menyw ar ôl tynnu llun ohoni ar strydoedd Mumbai.

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman  

16.08—22.08

02.08—08.08

USA | 2019 | 159’ | 18 | Quentin Tarantino Leonardo DiCaprio, Brad Pitt

UK | 2019 | 121’ | 15 | Dexter Fletcher   Taron Egerton  

Three stories of hippy Hollywood interweave on the eve of its downfall in 1969.

A musical fantasy about Elton John from shy pianist childhood to flamboyant superstar.  

Mae tair stori yn oes hipi Hollywood yn rhyngblethu ar noson ei chwymp ym 1969.

Ffantasi gerddorol am Elton John, o’i blentyndod fel pianydd swil i fod yn seren ddisglair.   

JT LeRoy

Blinded by the Light

16.08—22.08

UK | 2019 | 117’ | 12A | Gurinder Chadha Viveik Kalra

The strange true story of how author JT LeRoy was revealed as the artist Savannah Knoop.

USA | 2018 | 104’ | 15 | Justin Kelly Kristen Stewart, Laura Dern

Mae Javed, bachgen sensitif yn ei arddegau, yn clywed Bruce Springsteen ac yn magu’r hyder i ddilyn ei freuddwydion.

The Current War 09.08—15.08

USA | 2018 | 105’ | 12A | Alfonso Gomez-Rejon Benedict Cumberbatch

At the birth of the electric age Tesla and Edison battle to bring light to America. Ar ddechrau’r oes drydanol, mae Tesla ac Edison yn brwydro i ddod â goleuni i America.

Animals

09.08—15.08 UK | 2019 | 109’ | 15 | Sophie Hyde Holliday Grainger, Alia Shawkat, Nora Navas

Tyler and Laura’s hedonistic lifestyle is questioned when Tyler finds a new boyfriend. Caiff bywyd hedonistaidd Tyler a Laura ei gwestiynu pan mae Tyler yn cael cariad newydd.

From top | O’r brig: Apocalypse Now: The Final Cut, Once Upon a Time in Hollywood, JT LeRoy, Watch Africa: Sacred Water, Bait

09.08—22.08

A sensitive teenager Javed hears Bruce Springsteen and finds the courage to chase his dreams.

07

Apocalypse Now: The Final Cut

02.08—08.08

From top | O’r brig: Photograph, Rocketman, Blinded by the Light, Animals

Film | Ffilm

Stori ryfedd a gwir am sut datgelwyd mai’r artist Savannah Knoop oedd yr awdur JT LeRoy.

Watch Africa: Sacred Water 17.08

Rwanda | 2017 | 56’ | adv15 | Olivier Jourdain

A documentary exploring the ancient tradition of Kunyaza and female pleasure in Rwanda. + discussion

Ffilm ddogfen yn archwilio traddodiad hynafol Kunyaza a phleser menywod yn Rwanda.

Bait

23.08 + 30.08—05.09 UK | 2019 | 89’ | 15 | Mark Jenkin Edward Rowe

A Cornish fishing village faces a crisis when their way of life is threatened. + Q&A 23.08

Mae pentref pysgota yng Nghernyw yn wynebu argyfwng wrth i’w ffordd o fyw gael ei fygwth. Gyda sesiwn Holi ac Ateb 23.08


08

Film | Ffilm

029 2030 4400

chapter.org

Film | Ffilm

09

Pain & Glory 23.08—05.09

Spain | 2019 | 113’ | 15 | Pedro Almodovar Penelope Cruz, Antonio Banderas

A filmmaker in decline reflects upon his life in this evocative new film from Almodovar. Mae gwneuthurwr ffilm sydd wedi gweld ei ddyddiau gorau yn edrych yn ôl ar ei fywyd yn y ffilm newydd atgofus yma gan Almodovar.

The Souvenir 30.08—05.09

UK | 2019 | 120’ | 15 | Joanna Hogg Tilda Swinton, Tom Burke, Honor Swinton Byrne

In 1980s London a filmmaker’s project veers off course when she begins a turbulent affair. Yn Llundain yn ystod yr wythdegau, mae prosiect gwneuthurwr ffilm yn newid cyfeiriad pan mae’n dechrau perthynas gythryblus.

Horrible Histories: Rotten Romans 09.08—15.08

UK | 2019 | 92’ | PG | Dominic Brigstocke Craig Roberts, Emilia Jones

Hail Satan?

A young Roman soldier is captured by a Celt desperate to prove herself as a warrior.

30.08—05.09

USA | 2018 | 95’ | 15 | Penny Lane

A documentary about the non-theist Satanic Church that challenges the religious right.

Caiff milwr Rhufeinig ei gipio gan Gelt sydd bron â marw eisiau profi ei hun fel rhyfelwraig.

Ffilm ddogfen am yr Eglwys Satanaidd antheistig sy’n herio’r dde grefyddol.

The Lion King 16.08—01.09

USA | 2019 | 118’ | PG | Jon Favreau Donald Glover, Beyonce, Chiwetel Ejiofor

FAMILY FEATURES FFILMIAU I’R TEULU CYFAN

After his father is killed a young lion must learn how to be brave.

The Queen’s Corgi 

Ar ôl i’w dad gael ei ladd, mae’n rhaid i lew ifanc ddysgu sut i fod yn ddewr.

Belgium | 2019 | 85’ | PG | Vincent Kesteloot, Ben Stassen  Jack Whitehall, Julie Walters 

Playmobil: The Movie

26.07—01.08

Caiff Rex, ci maldodus y Frenhines, ei gloi allan o’r palas, ac mae’n rhaid iddo ddod o hyd i’r ffordd adref.   

Avengers: Endgame  02.08—04.08

USA | 2019 | 181’ | 12A | Joe Russo, Anthony Russo  Robert Downey Jr., Chris Evans, Brie Larson 

With the world in ruins the Avengers try to restore order to the universe.  Gyda’r byd ar chwâl, mae’r Avengers yn ceisio ail-osod trefn yn y bydysawd.  

Spider-Man: Far From Home 03.08—08.08

USA | 2019 | 129’ | 12A | Jon Watts Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal

Spider-Man must step up to take on new threats in a world that has changed forever. Mae’n rhaid i Spider-Man gamu ymlaen i wynebu bygythiadau newydd mewn byd sydd wedi newid am byth.

23.08—29.08 From top | O’r brig: Horrible Histories: Rotten Romans, THe Lion King, Playmobil: The Movie, Angry Birds 2

From top | O’r brig: Pain & Glory, THe Souvenir, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home

Pampered monarch’s dog Rex is locked out the palace and must find a way home.  

USA | 2019 | 99’ | U | Lino DiSalvo Daniel Radcliffe, Anya Taylor-Joy

Marla and Charlie are magically transported to a world where nothing is what it seems. Caiff Marla a Charlie eu cludo drwy hud i fyd lle nad oes dim byd fel y mae’n ymddangos.

Angry Birds 2 30.08—01.09

USA | 2019 | 97’ | U | Thurop Van Orman Peter Dinklage, Tiffany Haddish, Awkwafina

The flightless birds and scheming green pigs take their beef to the next level. Mae’r adar nad ydynt yn hedfan a’r moch gwyrdd cyfrwys yn mynd â phethau gam ymhellach.

Carry on Screaming

Check the calendar for special screenings every Friday at 11am, exclusively for people with babies under one year old. Cymerwch gip ar y calendr am ddangosiadau arbennig bob bore Gwener am 11yb, yn arbennig ar gyfer pobl gyda babanod o dan flwydd oed.


chapter.org 11

Learning | Addysg

11

ACCESSIBLE CINEMA SINEMA HYGYRCH Audio Description and Soft Subtitles Is-deitlau Meddal a Disgrifiadau Sain Information on Soft Subtitles/Audio Description is subject to change, please see website for confirmation. Gallai’r wybodaeth am Is-deitlau Meddal/Disgrifiadau Sain newid — ewch i’r wefan i weld y wybodaeth ddiweddaraf. Soft Subtitles | Is-deitlau Meddal Captioned screenings for the hearing impaired.

Summer Activities Gweithgareddau Haf

This 5–day film course will allow participants to create their own unique film experience. Participants will learn the practical elements involved in planning, filming and editing their own short film, inspired by our summer season of Superhero films. 06—09.08 10am–4pm 10.08 12pm–5pm Spaces limited. Suitable for ages 9–14 Course fees: £120 Please bring a packed lunch each day.

Bydd y cwrs ffilm pum diwrnod hwn yn galluogi cyfranogwyr i greu eu profiad ffilm unigryw eu hunain. Byddant yn dysgu’r elfennau ymarferol wrth gynllunio, ffilmio a golygu eu ffilmiau byrion eu hunain, a fydd wedi’u hysbrydoli gan ffilmiau Arwyr y byddwn yn eu dangos yn ystod yr haf. 06—09.08 10am–4pm 10.08 12pm–5pm

Drop in Art Workshops Gweithdai Celf Galw Heibio

Every Friday Afternoon in August 2pm–5pm Get Crafty with our Summer Arts and Crafts workshops suitable for all ages. Each week for 3 hours there will be a number of different craft projects for you to get stuck into. Guidance and materials provided.

Sylwebaeth ychwanegol sy’n disgrifio digwyddiadau ar y sgrin, i bobl sydd â nam ar eu golwg.

Cost: £1 per activity. These workshops are suitable for families and young people aged 4–11.

Bob prynhawn Gwener ym mis Awst rhwng 2yp a 5yp Dewch i fod yn grefftus yng ngweithdai Celf a Chrefft yr Haf sy’n addas i bob oed. Am dair awr bob wythnos, bydd amrywiaeth o brosiectau crefft i chi gael cymryd rhan ynddyn nhw. Darperir y deunyddiau a chanllaw. Cost: £1 y weithgaredd. Mae’r gweithdai yma’n addas i deuluoedd a phobl ifanc rhwng 4 ac 11 oed.

Nifer cyfyngedig. Yn addas i blant rhwng 9–14 Ffi cwrs: £120 Bydd angen dod â phecyn cinio bob dydd.

Independent children’s shoe shop supplying the leading brands. Our fitters take time and care to ensure the best fit for your child.

SCHOOL SHOES Siop esgidiau plant yn cynnig y brandiau gorau. Rhown ofal ac amser i sicrhau’r ffit gorau i’ch plentyn.

F-Rating | Ardystiad ‘F’

Films and performances directed and/or written by women.

From top | O’r brig: Toy Story 4, Playmobil: The Movie

Summer Filmmaking Course: Action Flicks! | Cwrs Haf Creu Ffilmiau: Ffilmiau Cyffro!

Dangosiadau gyda chapsiynau i bobl â nam ar y clyw. Audio description | Disgrifiadau Sain An additional audio track narration describing events on screen, designed for those with visual impairment.

Ffilmiau a pherfformiadau wedi’u cyfarwyddo gan ferched a/neu wedi’u hysgrifennu gan ferched.

 elaxed Screenings | R Dangosiadau Hamddenol

To create a supportive environment for people with complex needs these screenings have films played with the lights raised and the volume reduced. People can feel free to move around the cinema or make a noise as they feel comfortable.

School Holiday Film Activity Days Diwrnodau Gweithgareddau Ffilm dros Wyliau’r Ysgol An Arty-Crafty activity day inspired by themes and characters from the world of the film. 27.08 The Lion King 28.08 The Playmobil Movie £22, packed lunch required 10am – 3.30pm (includes ticket to film)

Diwrnod gweithgaredd celf a chrefft wedi’i ysbrydoli gan themâu a chymeriadau’r byd ffilm. 10am–4pm (includes ticket to film yn cynnwys tocyn ffilm) 23.07 Toy Story 4 (PG) 30.07 The Queen’s Corgi (PG) £22, packed lunch required | dewch â phecyn bwyd. To book any of the Summer Chapter activities, please call the box-office on 02920 304400

Ogam Igam, 5 Royal Buildings, Penarth CF64 3EB t: 029 20704254 w: www.ogamigam.com

Er mwyn sicrhau awyrgylch cefnogol i bobl a chanddynt anghenion cymhleth, cyflwynir y dangosiadau hyn mewn ystafell sy’n fwy golau nag arfer ac â thrac sain ychydig yn is. Bydd rhwydd hynt i bobl godi a symud o gwmpas y sinema neu wneud sŵn fel y dymunant.

Dementia Friendly Screenings | Dangosiadau Addas i Bobl â Dementia

A great opportunity for people living with dementia to enjoy a film in a relaxed friendly environment, following the film there is a chance to socialise with complimentary tea and coffee. We also welcome charity workers, medical professionals, care home staff, social workers and support staff. £4.50 including refreshments Funded by the Rayne Foundation and the Dunhill Medical Trust

Cyfle ardderchog i bobl â dementia fwynhau dangosiad o ffilm mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol. Ar ôl y ffilm bydd yna gyfle i gymdeithasu dros baned am ddim o de neu goffi. Bydd yna groeso cynnes hefyd i weithwyr elusennol, gweithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth. £4.50 yn cynnwys lluniaeth Ariennir gan Sefydliad Rayne ac Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill


13

12

Get Involved

Cymryd Rhan

How to Book

Sut i Archebu

Chapter Friends

Ffrindiau Chapter

Chapter Students

Myfyrwyr Chapter

Keep in Touch/Info

Cadw mewn Cysylltiad/Gwybodaeth

Phone: Box Office 029 2030 4400 (major credit cards accepted). In person: Office Hrs Mon—Sun, 10.00am–8.30pm Online: 24/7 at www.chapter.org Concessions: Only applicable for Students, over 60’s, children, unemployed, disabled people, MAX card, Chapter’s Friends, and Card Holders. Proof must be shown. Group Bookings: Buy 8 tickets, get the 9th Free. Please note: Only one discount is applicable at one time. Tickets cannot be reserved without payment. No latecomers. Only bottled water allowed in the cinema auditoria.

Ffôn: Swyddfa Docynnau — 029 2030 4400 (derbynnir y prif gardiau credyd). Yn bersonol: Oriau Agor Llun–Sul, 10am–8.30pm Ar-lein: 24/7 yn www.chapter.org Consesiynau: Ar gael i fyfyrwyr, pobl 60+ oed, plant, pobl ddi-waith, pobl anabl, deiliaid cerdyn MAX, Ffrindiau Chapter a Deiliaid Cardiau. Rhaid dangos prawf o’ch cymhwyster. Archebion grŵp: Prynwch 8 tocyn ac fe gewch chi’r 9fed am ddim Dalier sylw: Dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar y tro. Ni ellir cadw tocynnau heb dalu amdanynt. Dim hwyrddyfodiaid. Dŵr potel yn unig yn y sinemâu.

Cinema prices

Prisiau’r sinema

Become a friend and enjoy the many benefits on offer from discounts on tickets & at the Caffi bar to special events. Gold £60/£45; Silver £50/£35; Bronze £25/£20. Chapter offers a free membership to students and therefore a number of benefits, including discounts on cinema/theatre tickets & Caffi bar. www.chapter.org/students. Our weekly e-listings Sign up online at chapter.org Workshops and classes Head to www.chapter.org to see the range we have on offer. Home to resident companies and Artists For more information head to www.chapter.org

Ymunwch â chynllun Ffrindiau Chapter i gael gostyngiadau ar docynnau ac yn y Caffi Bar, ac i gael gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig. Aur £60/£45; Arian £50/£35; Efydd £25/£20. Mae Chapter yn cynnig aelodaeth am ddim i fyfyrwyr a manteision sy’n cynnwys gostyngiadau ar docynnau sinema/theatr a phrisiau is yn y Caffi Bar. www.chapter.org/cy/aelodaeth-myfyrwyr-chapter. Ein e-lythyr wythnosol Cofrestrwch ar-lein yn chapter.org Gweithdai a dosbarthiadau Ewch i www.chapter.org i weld yr hyn sydd ar gael. Cartref i gwmnïau ac artistiaid preswyl Am fwy o wybodaeth ewch i www.chapter.org

Peak (from 5pm) Full £7.90

Oriau brig (Ar ôl 5pm) Llawn £7.90

Concessions £6.00

Oriau arferol (Cyn 5pm) Llawn £5.90 Consesiwn £4.00

Standard Discounts (per ticket) Advance Booking 50p off Chapter Friends £1.00 off

Standard Discounts (per ticket) Archebu ymlaen llaw 50c i ffwrdd Ffrindiau Chapter £1.00 i ffwrdd

How to get to Chapter

Sut i gyrraedd Chapter

Travelling: West of the city centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE. So from the city centre it’s a 20 minute walk. Every 5 minutes by bus, No 17 and 18. Bike racks are available on site. www.chapter.org/maps-directions. Parking: There is a car park to the rear of the building and there are a number of public car parks just off Cowbridge Rd East.

Harve

Church Rd.

Penllyn Rd.

ad

Hamilto n

St

Mynediad i Bawb

t

h kwit

Al be

t. rt S

Road

P — car parks | meysydd parcio  — bus stop | arhosfan bysus

t

Canton / Treganna

L ec Earle Pl.

n sce Cre

St. ay

e Ro a d Eas t

m ha

ad rn Ro

Lane

. Library St

Gr

Cowbrid g

nd Wy

Se ve

Gray

Market Pl. treet yS

S Talbot

Orchard P l.

King’s Ro

d

Hope Scott Trust Gibbs Charitable Trust Ogam Igam StandUp Foundation Garrick Charitable Trust Studio 27 Oakdale Trust Contemporary Arts Society of Wales

St. Gray

Chapter welcomes disabled visitors. If you have any specific access requirements or questions, please contact our box-office on 029 2030 4400. We are proud to be part of Hynt, www.hynt.co.uk

t.

Springfield Pl.

Roa

Dunhill Medical Trust Rayne Foundation ScottishPower Green Energy Trust Arts & Business Cymru Wolfson Foundation/ Theatres Trust Simon Gibson Charitable Trust Santander UK Henry Moore Foundation

eS Glynn

d Roa

ket

Chapter gratefully acknowledges the support it receives from the following: Hoffai Chapter gydnabod cefnogaeth hael y sefydliadau canlynol: Esmee Fairbairn Foundation Garfield Weston Foundation Colwinston Charitable Trust The National Lottery Community Fund Foyle Foundation Admiral plc Biffa Award WCVA Social Business Fund Viridor

from / o 6pm

Teithio: I’r gorllewin o ganol y ddinas, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE. Mae hi’n daith gerdded o ryw 20 munud o ganol y ddinas. Bysus rhif 17 ac 18, bob 5 munud. Mae raciau beic ar gael o flaen yr adeilad. www.chapter.org/cy/mapiau-cyfarwyddiadau. Parcio: Mae yna faes parcio yng nghefn yr adeilad ac mae nifer o feysydd parcio cyhoeddus oddi ar Cowbridge Rd East.

Access for All

af f nd Lla

Mar

Chapter Theatres are supported by the David Seligman donation in memory of Philippa Seligman Noddir Theatrau Chapter gan rodd David Seligman er cof am Philippa Seligman

Consesiwn £6.00

Off-Peak (before 5pm) Full £5.90 Concessions £4.00

— cycle rack | rac feics

To Cardiff City Centre / I Ganol Dinas Caerdydd e Stre ton

ling Wel

t

Mae Chapter yn croesawu ymwelwyr anabl. Os oes gennych anghenion mynediad neu gwestiynau penodol, cysylltwch â’n swyddfa docynnau ar 029 2030 4400. Rydym yn falch o fod yn rhan o Hynt, www.hynt.co.uk


Cinema 1 | Sinema 1

Cinema 2 | Sinema 2

Events | Digwyddiadau

CTBA | I’W CAD

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/mynediad-i-bobl-anabl.

Off-Site: James Richards: Migratory Motor Complex 26.07 — 20.10

SOFT SUBTITLES | IS–DEITLAU MEDDAL

11:00, 14:00 Blinded by the Light 12:00 17:00 Once Upon a Time in Hollywood 14:30, 19:50 20:10 Watch Africa: Sacred Water + discussion 18:00 11:00. 14:00 Once Upon a Time in Hollywood 14:15, 19:30 Sunday Jazz 21:00 17:00 JT LeRoy 17:30 20:00 15:00 Once Upon a Time in Hollywood 14:30, 17:40 17:35 JT LeRoy 20:45 20:05 11:00 JT LeRoy 14:00, 17:45 13:30, 17:30 Once Upon a Time in Hollywood 19:55 20:40 11:00 Relaxed: Blinded by the Light 13:30 14:00, 20:05 Once Upon a Time in Hollywood 17:35 17:40 JT LeRoy 20:40 11:00 JT LeRoy 14:00, 17:45 13:30, 17:30 Once Upon a Time in Hollywood 19:55 20:40 11:00 Pain & Glory 14:00 Drop-in Art Workshop 14:00-17:00 15:00 Bait + Q&A 18:00 17:50 Pain & Glory 20:45 20:00 11:00 Pain & Glory 14:00, 20:40 15:00 Once Upon a Time in Hollywood 17:35 17:45 19:55 11:00 Pain & Glory 13:30 15:00 Once Upon a Time in Hollywood 17:00 17:20 Pain & Glory 20:10 19:30 15:00 Relaxed: The Lion King (2019) 13:00 17:30 Pain & Glory 15:30, 17:55 20:40 Once Upon a Time in Hollywood 20:00 11:00 Pain & Glory 13:30, 20:00 School Holiday Film Activity Days: The Lion King (PG) 15:00 Once Upon a Time in Hollywood 17:30 17:45 20:40 11:00 Once Upon a Time in Hollywood 13:30, 20:00 School Holiday Film Activity Days: Playmobil: The Movie (U) 14:00, 20:40 Pain & Glory 17:55 17:30 11:00 Once Upon a Time in Hollywood 13:30, 17:30 14:00, 17:55 Pain & Glory 20:45 20:00 11:00 The Souvenir 14:00 Drop-in Art Workshop 14:00-17:00 15:00 Bait 18:10 17:50 Hail Satan? 20:10 20:20 11:00 Bait 14:00 Young Programmers Summer Events: 15:00 Hail Satan? 18:05 The End of Summer Slam 8-10pm (14+) 18:00 Bait 20:10 20:15

Lightbox: Rachel Maclean Until | Tan 01.10.19

CTBA | I’W CAD

The Lion King (2019) Once Upon a Time in Hollywood JT LeRoy The Lion King (2019) Once Upon a Time in Hollywood Blinded by the Light The Lion King (2019) Blinded by the Light Once Upon a Time in Hollywood The Lion King (2019) Once Upon a Time in Hollywood Blinded by the Light The Lion King (2019) Once Upon a Time in Hollywood Blinded by the Light The Lion King (2019) Once Upon a Time in Hollywood Blinded by the Light Carry on Screaming: The Lion King (2019) Playmobil Pain & Glory Once Upon a Time in Hollywood Playmobil The Lion King (2019) Pain & Glory Once Upon a Time in Hollywood The Lion King (2019) Playmobil Pain & Glory Once Upon a Time in Hollywood Playmobil Once Upon a Time in Hollywood Pain & Glory The Lion King (2019) Playmobil Pain & Glory Once Upon a Time in Hollywood Playmobil Pain & Glory Once Upon a Time in Hollywood Playmobil Pain & Glory Once Upon a Time in Hollywood Carry on Screaming: The Lion King (2019) Angry Birds 2 The Souvenir Pain & Glory Angry Birds 2 The Lion King (2019) Pain & Glory The Souvenir

14:00-17:00 20:30

12:00-17:00

10:00-16:00 14:00-17:00

10:00-16:00

10:00-16:00

10:00-16:00

14:00-17:00 20:30

Art | Celfyddyd Art in the Bar: Freya Dooley Until | Tan 25.08.19

AUDIO DESCRIPTION / DISGRIFIADAU SAIN

Sat 17 Sad Sun 18 Sul Mon 19 Llun Tue 20 Maw Wed 21 Mer Thu 22 Iau Fri 23 Gwe Sat 24 Sad Sun 25 Sul Mon 26 Llun Tue 27 Maw Wed 28 Mer Thu 29 Iau Fri 30 Gwe Sat 31 Sad

Thu 01 The Queen’s Corgi 11:00 The Brink 13:30, 18:10 Iau Tell It To The Bees 14:00, 18:00 Prisoners of the Moon 20:10 The Dead Don’t Die 20:15 Fri 02 Carry on Screaming: Marianne & Leonard… 11:00 Photograph 13:30 Drop-in Art Workshop Gwe Avengers: Endgame 14:00 Marianne & Leonard: Words of Love 18:00 Drones Comedy Club Photograph 17:55 The Chambermaid 20:20 Rocketman 20:15 Sat 03 Avengers: Endgame 11:00 Marianne & Leonard: Words of Love 14:00, 20:20 Sad Spider-Man: Far From Home 15:00 The Chambermaid 18:05 Rocketman + YP Takeover 17:45 Photograph 20:15 Sun 04 Spider-Man: Far From Home 11:00 Photograph 13:30 Sul Avengers: Endgame 14:00 Marianne & Leonard: Words of Love 17:00 Photograph 17:45 The Chambermaid 20:15 Rocketman 20:05 Mon 05 Spider-Man: Far From Home 15:00 The Chambermaid 14:00 Llun Rocketman 17:45 Chapter Moviemaker 18:00 Photograph 20:20 Marianne & Leonard: Words of Love 20:15 Tue 06 Spider-Man: Far From Home 11:00 Marianne & Leonard: Words of Love 13:30, 17:55 Summer Film Making Course Maw Relaxed: Photograph 14:00 The Chambermaid 20:15 Photograph 17:45 Rocketman 20:05 Wed 07 Spider-Man: Far From Home 11:00 The Chambermaid 13:30, 18:00 Summer Film Making Course Mer Rocketman 14:00, 17:45 Marianne & Leonard: Words of Love 20:15 Photograph 20:20 Thu 08 Spider-Man: Far From Home 11:00 Marianne & Leonard: Words of Love 13:30, 18:00 Summer Film Making Course Iau Photograph 14:00, 17:55 The Chambermaid 20:20 Rocketman 20:15 Fri 09 Carry on Screaming: The Current War 11:00 Dementia Friendly: Blinded by the Light 14:00 Summer Film Making Course Gwe Horrible Histories: Rotten Romans 15:00 Animals 18:00 Drop-in Art Workshop Blinded by the Light 17:45, 20:15 The Current War 20:10 Sat 10 Relaxed: Horrible Histories: Rotten Romans 11:00 Animals 14:00, 20:15 Summer Film Making Course Sad Horrible Histories: Rotten Romans 15:00 The Current War 18:00 Blinded by the Light 17:45, 20:20 Sun 11 Horrible Histories: Rotten Romans 11:00, 15:00 The Current War 14:00, 19:55 Sul Blinded by the Light 17:30, 20:00 Animals 17:45 Mon 12 Horrible Histories: Rotten Romans 15:00 Blinded by the Light 14:00 Llun Blinded by the Light 17:45, 20:15 The Current War 17:50 Animals 20:05 Tue 13 Horrible Histories: Rotten Romans 11:00 The Current War 13:30 Maw Blinded by the Light 14:00, 17:30 Animals 18:05 Apocalypse Now: The Final Cut 19:40 Blinded by the Light 20:15 Wed 14 Horrible Histories: Rotten Romans 11:00 The Current War 13:30 Mer Blinded by the Light 14:00, 17:45, 20:15 BAFTA Cymru presents: On the Edge Series 2 18:00 Animals 20:30 Thu 15 Horrible Histories: Rotten Romans 11:00 Animals 13:30, 20:10 Iau Blinded by the Light 14:00, 17:45, 20:15 The Current War 17:55 Fri 16 Carry on Screaming: The Lion King (2019) 11:00 Once Upon a Time in Hollywood 14:00, 17:40 Drop-in Art Workshop Gwe The Lion King (2019) 14:30 JT LeRoy 20:45 Drones Comedy Club Blinded by the Light 17:35 Once Upon a Time in Hollywood 20:00

AUGUST | AWST


BIG DRAMA WEEK WYTHNOS FAWR O DDRAMA A week packed full of acting, singing and dancing

— Wythnos yn llawn actio, canu a dawnsio Chapter Mon 26 – Fri 30 August Llun 26 – Gwener 30 Awst 10:00am – 4:00pm | 10:00yb – 4:00yp For ages 7–16 | Addas i blant rhwng 7 ac 16 oed Cost: £150 (Discounts available for siblings Gostyngiadau ar gael i frodyr a chwiorydd)

Profile for Chapter

Chapter August Magazine  

Events and screenings taking place in Chapter, August 2019

Chapter August Magazine  

Events and screenings taking place in Chapter, August 2019

Profile for chapter
Advertisement