Page 49

Church Rd.

Penllyn Rd.

ad

Har

King’s Ro

Registered Charity No. 500813* Rhif Elusen 500813

t

A’r holl unigolion hynny sydd wedi ein cefnogi’n hael drwy gydol y gwaith ailwampio a thu hwnt And all those individuals who have generously supported us through the redevelopment and beyond

cen res

Chapter is a recipient of a Google Grant award

C am nd Wy

The Baring Foundation, Garfield Weston Foundation, Foyle Foundation, Trusthouse Charitable Foundation, Jane Hodge Foundation, Simon Gibson Charitable Trust, Garrick Charitable Trust, Ceredigion Community Fund ,The Steel Charitable Trust, Gibbs Charitable Trust, Oakdale Trust, Coutts Charitable Trust, Bruce Wake Charity, Finnis Scott Foundation, Follett Trust

ad rn Ro Seve

The Community Foundation in Wales Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Cowbridge Road

A l be

Road

The Foundation for Sport and the Arts

Earle Pl.

et n Stre Hami lto

Canton

h kwit

Mae Chapter yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth a dderbynia gan y canlynol Chapter gratefully acknowledges the support it receives from the following:

Street Talbot

Le c

029 2030 4400 enquiry@chapter.org • www.chapter.org

Gr

Cowbrid ge Ro ad Ea st

St. ay

Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd, CF5 1QE

Orc h a r d P l.

Lane Gray

Advanced/online prices in brackets. Prisiau ymlaen llaw/ar-lein mewn cromfachau. NB: Advanced = any time before the day of the screening.

M a rk e t P l .

.

From 5pm • O 5pm ymlaen £7.30 (£6.60) £5.50 (£4.80) £4.50 (£4.00)

Springfield Pl.

St. Gray Library St

Before 5pm • Cyn 5pm £4.00 (£3.50) £3.00 (£2.50) £2.50 (£2.00)

d Roa aff nd Lla

Cinema • Sinema Full • Llawn Concs • Cons Card + Conc • Cerdyn + Cons

Street vey

P — free car parks  — bus stop — cycle rack

e St. Glynn

from 6pm

d Roa

By phone call us on 029 2030 4400. We accept all major credit cards. In person our Box Office is open Mon-Sat 11.00am — 8.30pm; Sun 3.00 — 8.30pm. By post to Chapter Freepost, RLYX-RTEBKYAL, Cardiff CF5 1ZZ. Send us a cheque made payable to Chapter with details of the tickets you require. Online 24/7 booking at www.chapter.org Concessions: The concessionary rate applies to students, over 60s, children, unemployed, disabled people, MAX card, Chapter Members and Card holders. Proof of concession will be required. Group bookings: Buy 8 tickets and get the 9th free. Please Note • only one discount will be given at any one time • we are happy to take advance bookings but cannot reserve tickets • latecomers may be refused entry

ke t

How to Book

Ar y ffôn galwch ar 029 2030 4400. Rydym yn derbyn y prif gardiau credyd. Galwch heibio mae’n Swyddfa Docynnau ar agor Llun-Sad 11.00am — 8.30pm; Sul 3.00 — 8.30pm Drwy’r post Chapter Rhadbost, RLYX-RTEBKYAL, Caerdydd CF5 1ZZ Danfonwch siec yn daladwy i Chapter gan ddweud pa docynnau rydych eu heisiau. Ar-lein cynigiwn wasanaeth archebu 24/7 ar ein gwefan, sef www.chapter.org Consesiynau: Mae’r prisiau gostyngol ar gael i fyfyrwyr, pobl dros 60 oed, plant, pobl ddi‑waith, pobl anabl, pobl â cherdyn MAX, Aelodau a deiliaid Cardiau Chapter. Bydd angen prawf eich bod yn gymwys. Archebion grŵp: prynwch 8 tocyn a chael y 9fed am ddim. Noder • dim ond un gostyngiad a ganiateir ar yr un achlysur • rydym yn croesawu archebu o flaen llaw ond ni allwn gadw tocynnau • mae’n bosib y gwrthodir mynediad i hwyrddyfodiaid

Mar

Sut i archebu tocynnau

rt S

t.

East

To Cardiff City Centre et Stre ton ling l e W

oad

or R Maj

Sut i gyrraedd Chapter

How to get to Chapter

Lleolir Chapter yn Nhreganna, y tu ôl i Cowbridge Road East, rhwng Heol Llandaf a Heol y Farchnad. Mae’n hawdd ein cyrraedd o ganol y ddinas. Ar ôl 6pm mae llefydd parcio ychwanegol ar gael ym maes parcio Gwasanaethau Dysgu Cymunedol Caerdydd sydd yn ymyl maes parcio Chapter. Uchod gwelir meysydd parcio eraill cyfagos. Mae bysus rhif 17, 18 a 33 yn gadael Canol y Ddinas bob pum munud. Ar yr M4 o’r dwyrain: Dewch oddi ar y draffordd ar gyffordd 29 gan ddilyn yr A48; wedi 6 milltir cymerwch y tro bychan i’r chwith ar yr A4119/ Mill Lane; yna’r chwith ar Ffordd Caerdydd; ewch yn eich blaen ar y B4267/Ffordd Llandaf; wedi 300m trowch i’r dde ar Market Place; a’r dde nesaf ar Heol y Farchnad; mae maes parcio Chapter ar y dde. Ar yr M4 o’r gorllewin: Dewch oddi ar y draffordd ar gyffordd 33 a dilynwch yr arwyddion ar gyfer yr A4232; wedi 6.3 milltir dewch oddi ar y ffordd ar Ffordd Lecwydd, tuag at Stadiwm newydd Clwb Pêl-Droed Caerdydd; ewch yn eich blaen ac yna trowch i’r chwith ar Cowbridge Road East; mae Heol y Farchnad ar y dde; mae maes parcio Chapter ar y dde.

Chapter is situated in Canton, behind Cowbridge Road East, between Llandaff Road and Market Road. We are easily accessible from the city centre. Overflow car parking is available after 6pm at Cardiff Community Learning Services adjacent to the car park at Chapter. Alternative nearby car parks are shown above. Number 17, 18 and 33 buses leave every five minutes from the City Centre. From the east on M4: Take exit 29 onto the A48; after 6 miles turn slight left onto A4119/ Mill Lane; then left onto Cardiff Road; continue straight onto B4267/Llandaff Rd; after 300m turn right onto Market Place; take next right onto Market Road; Chapter car park is on the right. From the west on M4: Take exit 33 and follow signs onto A4232; after 6.3 miles exit onto Leckwith Rd, towards the new Cardiff City Stadium; keep straight until turning left onto Cowbridge Road E; Market Rd is on your right; Chapter car park is on the right. Access for all

Mynediad i bawb

Chapter welcomes disabled visitors. If you have any specific access requirements or questions please contact our box office on 029 2030 4400, minicom 029 2031 3430.

Mae Chapter yn croesawu ymwelwyr anabl. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad penodol ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 029 2030 4400, minicom 029 2031 3430.

Design by Nelmes Design +44 (0)29 2064 5777

Chapter Magazine April 2011  

What's on at Chapter in April 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you