Page 1

ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2556

เหล่าบรรดาบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลพร้อมใจกันร่วมท�ำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณโรงอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวาย พระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 81 พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก VU. Fansclub


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในส่วนของการ บริหารจัดการการศึกษาแบบครบวงจร และการจัดการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายศรัณยู เจนจังหรีด นักศึกษาชั้นปีที 4 และนายเชาวลิต กมล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมแข่งขันตอบ ปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี 56 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร และอาจารย์ญาณพัฒ์ พุดสีเสน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก VU. Fansclub


อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และส่งเสริมการตลาด ส�ำนักบริหารสื่อสารการ ตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ ในพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโน ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก VU. Fansclub

ส�ำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดโครงการ ม.วงษ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา บัณฑิตไทยไม่โกง โดยเป็นการให้ ความรู้และปลูกผังจิตส�ำนึกให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง 1205 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก VU. Fansclub


เมื่อวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโครงการ "ฝึกอาชีพสร้างรายได้" กับชมรม SEC CLUB โดยมีกิจกรรมอบรมและฝึกอาชีพงานฝีมือ การท�ำ กิ๊ฟท์ติดผมแฟนซี และกิจกรรมประดิษฐ์ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 Mr.James Wise เอกอัครราชทูต สถานทูตออสเตรเลีย ประเทศไทยและคณะติดตาม เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยว กับความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ ไทย-ออสเตรเลีย โดยการนี้ได้ต้อนรับจากทางอธิการบดีฯพร้อมทั้ง คณะผู้บริหารและคณาจารย์อย่างอบอุ่น ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก VU. Fansclub

ข่าวสารแวดวงษ์ วงษ์ชวลิตกุล ฉบับวันที่ 01 09 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you