Page 1

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa abbbbbbbbbbb aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccc cccccccccccc ccccccccccccccccccccccc cddddddddddddd ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccc dddddd dddd ddddddddddddddddddddddd ddddddddddddd ddddddddddddddd ddddddddddd ddddddddd ddddddddddddddddddd d ddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddd dddddddd dddddddddddddddddd ddddddddd eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee eeee eeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeee ffffffff ffff ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff ggggggggggggggggg gggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggg ggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggg gggggggg ggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggg hhhhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhh hhh hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh iiiiiiii iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii jjjjjjjjjj jjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjj kkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkk kkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkk lllllllllllll llllllll lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lm llllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll mmmmmmmm mmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm nnnnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnn nn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn oooooooooo oooooooo oooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooo ooooooooooooooooooo oooooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooooooooooooo ooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo oooo oo oooooooooooo oooooooooooooooooooooo oooooooooooooo ppppppppppppppp ppppppppppppp pppppppppppppppppppppp pppp pppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppp pppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppp pppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppp ppppppp ppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppp qqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqq qqqqq qqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqq rrrrrrrrrrrr rrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrr rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrr sssssssssss ssssssss sssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssss ssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssss sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssss ss sssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssss tttttttttttttttttttt tttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttt tssssssssssssss ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttt tttttt tttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttt uuuuuuuuu uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuu u uuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu vvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv wwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwww wwwwwww wwwwwwwwwwwwwww w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwww xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyy yyyy yyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa abbbbbbbbbbb aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccccc ccccccccccccccccccccccc c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccccc ccccccccccccccccccccccc cddddddddddddd ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccc dddddd dddd ddddddddddddddddddddddd ddddddddddddd ddddddddddddddd ddddddddddd ddddddddd ddddddddddddddddddd d ddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddd dddddddd dddddddddddddddddd ddddddddd

Baskerville Italic SemiBold SemiBold Italic Bold Bold Italic

Designed in 1757 by John Baskerville.

Baskerville is classified as a transitional typeface, positioned between the old style typefaces of William Caslon, and the modern styles of Giambattista Bodoni and Firmin Didot. The Baskerville typeface is the result of John Baskerville’s intent to improve upon the types of William Caslon. He increased the contrast between thick and thin strokes, making the serifs sharper and more tapered, and shifted the axis of rounded letters to a more vertical position.

Baskerville  

Favorite font flyer: Baskerville. For typography class.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you