Page 1

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 1


ชาวนากับเศรษฐีไมเทาทองคํา เรื่องราวดีๆ ใหขอคิดเกีย่ วกับการเงินการลงทุนทําอยางไรใหรวย? ทําอยางไรให ประสบความสําเร็จในชีวิต ลองอานนิทานเรื่องนี้ดูสิครับ แลวคุณจะไดแงคิดดีๆมากมาย...... บทที่ 1 ...โอกาส... มีพระราชาอยูเมืองหนึ่งปกครองราษฎรใหอยูเย็นเปนสุข สงบมาโดยตลอดเมื่อบานเมืองสงบ สุข พระราชาก็รูสึกเบือ่ ๆ ที่ไมมีอะไรทําพระราชามีราชธิดาแสนสวย ร่าํ ลือไปทั่วแควนแดน ตางๆองคชายนอยใหญ ตางก็หมายปองราชธิดาองคนี้กันทั้งนั้นพระราชาเอง ก็อยากไดองค ชายที่มีความสามารถที่สุดถึงแมยังไมถึงเวลาที่จะทรงใหอภิเษกสมรสก็ตามพระราชาก็ใหอํา มาตรสงเทียบเชิญไปยังเมืองตางๆเพือ่ นเชิญองคชายนอยใหญ

ใหมารวมพบปะสังสรรค

พระราชาเองก็หวังที่จะใชชวงเวลานั้น หมายตาองคชายไว หลังจากองคชายจากเมืองนอยใหญ ทรงประกาศวา

มาพรอมเพรียงกันหมดทุกพระองคแลว...พระราชาก็

วันพรุงนี้จะออกประพาสปาและใหองคชายทุกพระองคทรงติดตามไปดวย

เหลาองคชายตางตื่นเตนเปนการใหญ เพราะเดาใจพระราชาไววา คงจะตองใหมีการแขงขันอะไรบางอยางอยางแนนอน... ณ

ปาเขาลําเนาไพรหางไกลเมืองฝงตะวันออกขบวนประพาสปาของพระราชากับเหลาองค

ชายทั้งหลายก็เคลื่อนขบวนมาถึงบึงใหญแหงหนึ่งดวยความตกใจจากขบวนของพระราชาทํา ใหฝูงหานในบึง ตางสงเสียงรองเอะอะโวยวายเปนการใหญ...พระราชาไดยินเสียงหานดังแบบ นั้นก็เกิดความคิดที่จะลองภูมิเหลาองคชายทั้งหลาย...จึงทรงถามออกมาวา...

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 2


"ใครตอบไดบางวา เหตุใดหานจึงรองเสียงดังกวา เปดไกหลายเทานัก" เหลาองคชายทั้งหลาย

ตางแยงกันยกมือเพื่อขอตอบคําถามเพื่อจะไดทําคะแนนใหตนเอง

เพราะพระราชธิดาเองก็ทรงกําลังตั้งใจฟงคําตอบอยูเชนกัน...พระราชาทรงชี้ไปที่องคชายที่อยู ดานหนาสุด...องคชายรีบตอบดวยความมั่นใจในทันทีวา

"เพราะหานมันมีคอยาวกวา เปดและไกพะยะคะ จึงทําใหมันสงเสียงไดดังกวา"... พระราชาพยักหนา พรอมกับเอยขึน ้ วา"มีทานใด มีความเห็นแตกตางจากคําตอบนีบ ้ างไหม" ทุกพระองคตางสายหนา แสดงวาตางก็คิดเชนเดียวกับองคชายองคนั้น... ขณะนั้นเอง

ทหารก็ควบคุมตัวหนุมนอยชาวนาคนหนึ่งเขามาพอดีพระราชาหันไปมองและ

ทรงตรัสถามทหารไปวา เกิดอะไรขึน ้ ทหารรายงานวา เห็นชายคนนี้มายืนทําลับๆ ลอๆ อยู ตรงตนไมตนโนนกระหมอมเกรงจะมาทํามิดีมิราย จึงนําตัวมาใหทานสอบสวนพะยะคะ พระราชาจึงทรงตรัสถามชายหนุมไปวา"เจาเปนใคร มาจากไหน และมาทําอะไรที่นี่"นุมนอย ชาวนาตอบดวยเสียงตะกุกตะกักวา "ขาพเจาเปนชาวนาบานนอก หากินอยูบริเวณนี้ทุกวัน

วันนี้เห็นมีคนมากมาย ก็เลยเขามาดูขอรับ" พระราชายังไมเชื่อเลยทีเดียวนัก

จึงทรงสั่งใหควบคุมตัวเอาไวกอ น...กอนทีท ่ หารจะพาตัว

ออกไป พระราชาทรงนึกสนุกอยากรูว าชาวนาบานนอก จะมีปญญาตอบคําถามเหมือนเหลา องคชายไดหรือไม...ก็เลยทรงถามออกมาวา..."เดี๋ยวกอน

ไหนเจาลองตอบคําถามขาสิวา

ทําไม หาน จึงสงเสียงดังกวาเปดและไกหลายเทานัก ชาวนาตอบคําถามดวยความใสซื่อวา

"มันเปนธรรมชาติพระเจาคา"

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 3


เหลาองคชายทั้งหลายไดยินคําตอบแบบกําปนทุบดินของชาวนาก็พากันหัวเราะยกใหญ... พรองทั้งนึกสมเพศชาวนาที่หามีปญญาอยางพวกพระองค พระราชาจึงตรัสวา..."เจาคงไมรูเหตุผลที่แทจริงเพราะมันจําเปนตองใชสติปญญาขาจะบอก

ใหเจารูก็ไดวา องคชายทุกพระองคทรงใหเหตุผลวา เปนเพราะคอหานยาวกวาคอสัตวอื่นๆจึง ทําใหสงเสียงไดดังกวา..." หนุมนอยชาวนาไดฟงพระราชาตรัสเชนนั้นก็ทรงตอบกลับไปวา

"มันเปนธรรมชาติจริงๆ พระเจาคะ" พระราชาไดฟงดังนั้น ก็ยังคงคิดวา ชาวนาคงโงถึงขนาด ฟงเหตุผลแลวก็ยังไมเขาใจ...แตก็ทรงเปดโอกาสใหชาวนา ทรงตรัสถามวา"ทําไมเจาจึงคิดวา มันเปนธรรมชาติละ" ชาวนาจึงตอบกลับไปวา "ทานพระราชาทรงเคยไดยินอึ่งอางรองไหมพระเจาคะอึ่งอาง มันมีคอ

สั้นเพียงนิดเดียว

แตทําไมมันจึงสามารถสงเสียงรองไดดังกวาสัตวอื่นๆ

ละพระเจาคะ"

พระราชาไดฟงดังนั้น ก็นั่งนิ่งไปครูใหญๆ เลยทีเดียวเหลาองคชายทั้งหลายตางก็เสียหนาไป ตามๆ กัน พระราชาจึงหันเห สถานการณเพือ่ กลบเกลื่อนเรื่องที่ผานมาบังเอิญหันไปเห็นปาไผ ซึ่งมี หนอไมมากมายที่โผลพนดินขึ้นมาพระองคก็เลยตรัสถามออกไปวา"ใครรูบางวา

ทําไม

หนอไมจึงงอกดันดินที่แข็งๆ ขึ้นมาได"เหลาองคชายทั้งหลาย ตางก็แยงกันยกมือเพื่อตอบ คําถามทําคะแนนอีก...พระราชาทรงชี้มือไปที่องคชายองคหนึ่งองคชายองคนั้น รีบตอบอยาง มั่นอกมั่นใจเต็มที่วา"เพราะหนอไมมันมีปลายแหลม มันจึงสามารถดันดินแข็งๆ โผลขึ้นมาได พะยะคะ"พระราชาไดฟงคําตอบก็พยักหนาชื่นชมในความหลักแหลมขององคชายองคนี้..

"มีใครคิดเห็นเปนอยางอื่นไหม..." ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 4


พระราชาตรัสถามเงียบ... เพราะองคชายทุกองค ทรงคิดเชนนี้ทั้งสิ้น ดวยความรูส ึกอยากเอาชนะหนุมนอยชาวนาพระราชาจึงตรัสถามไปวา"แลวเจาละ เจาชาวนา มีคําตอบเปนอยางอื่นไหม "มันเปนธรรมชาติ พะยะคะ" หนุมนอยชาวนาตอบ เลนเอาทุกคนเงียบ

ไมมีเสียงอื้ออึงอะไรทั้งสิ้นตางกับคราวกอนที่ไดยินคําตอบนี้แลวพากัน

หัวเราะเยาะพระราชาจึงตรัสถามออกไปวา "ทําไมละ เจามีเหตุผลอยางไรหรือ?" องคหญิงซึ่ง นั่งฟงนิ่งๆ อยูเนิ่นนานใหความสนใจหนุมนอยชาวนามากยิ่งขึ้นทรงใจจดใจจอรอฟงคําตอบ จากเขาอยางตั้งใจเปนครั้งแรกที่ไอหนุมลูกทุงไดเห็นพระพักตรของพระราชธิดาชัดๆ...หัวใจ ของเขาเตนแรงจนแทบจะทะลุออกมาขางนอก รางกายรอนวูบวาบไปหมดตั้งแตเกิดมาเปนผู เปนคน ยังไมเคยเห็นใครสวยงามขนาดนี้มากอนเลย...

"วาไงละ เจาหนุมชาวนา หาเหตุผลไมไดละสิคราวนี้" พระราชาตรัสถามขึ้น

"มันเปนธรรมชาติจริงๆ พระเจาขา" ชาวนาตอบกลับไป พรอมกับอธิบายตอวา"พระราชา ลองดูตรงนั้นสิพะยะคะ"พรอมกับชีม้ ือไปที่โคนตนไมใกลๆ กับปาไผนั่นเอง"เห็ดตนนั้น ปลาย มันก็ไมไดแหลมอยากับหนอไม แตมันก็สามารถดันตัวเองโผลพนดินขึ้นมาไดพะยะคะ"องคชายทั้งหลาย ตางก็พากันเสียหนา สวนพระราชาเองกลับรูส ึกชื่นชมไอหนุมชาวนาขึ้นมาแลวสิ "เจานี่ ไมธรรมดาเลยนะ นี่หาก

วาเจาเปนหนึ่งในองคชายเหลานี้ เจาคงไดคะแนนไปเยอะเลยทีเดียวเสียดายที่เจาเปนแคชาวนา ไมคูควรกับราชธิดาของเรา” ในเวลาเดียวกันนั้นเอง เหลานางใน นางสนม ซังกึม ทั้งหลาย ตางสงเสียงวี๊ดวาย

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 5


บางก็สงเสียงกริ๊ด ดวยความตกใจเพราะทีพ ่ ื้นตรงนั้น มีหนูนาตัวหนึ่ง วิ่งทะเลอละลาเขาไปหา กลุมพระสนมเหลานั้น...เสี้ยววินาทีนั้นเอง... ทหารที่อยูใกลๆ ตรงนั้น ก็ใชทอนไมฟาดลงไป ที่ตัวหนู... เจาหนูผูโชคราย ก็เลยตองตาย...หลังจากทุกอยางสงบลง ก็ถึงเวลากลับวังของพระราชาและเหลาองคชายทั้งหลายเพื่อรวมงานเลี้ยงในค่ําคืนนี้... เปนเพราะกามเทพ แผงศรใสพระธิดาหรือประการใดมิทราบได...พระธิดา เกิดความรูสึกพึง พอใจในตัวหนุมนอยชาวนาเขาแลวสิ...หนุมนอยชาวนาก็เชนเดียวกัน...

แตดวยความต่ํา

ตอยของตน..ก็ไดแตหักหามใจตัวเองไวเงียบๆ... กอนพระราชาจะเดินทางกลับ ไดตรัสกับหนุมชาวนาวา..."เอาอยางนี้ เจาหนุมชาวนา ในฐานะ

ที่เจาสามารถใหเหตุผลกับคําถามของเรา ทําใหพวกเราเขาใจธรรมชาติมากขึ้น" พระราชา หยุดตรัส และหันไปมองทางพระธิดาของพระองค...แลวก็หันมาตรัสตอวา "อีก 1 ปขางหนา

อายุของพระธิดาของเราจะถึงเวลา อภิเสกสมรส และอีก 1 ปขางหนา เราจึงจะคัดเลือกตัวราช บุตรเขยอีกครั้งวาจะเปนผูใดเมื่อเจาสามารถชนะองคชายทั้งหลายไดในวันนี้เราก็จะใหโอกาส เจา" พระราชาหยุดคิดนิดหนึ่ง

แลวตรัสตอวา"เพื่อใหเกิดความคูควรกับธิดาของเราซึ่งโดย

ขนบธรรมเนียมประเพนี แตโบราณมาแลวจะตองอภิเสกกับองคชายเทานั้นเมื่อเจาเลือกเกิด ไมได จึงไมไดเกิดเปนองคชายแตเราก็จะใหโอกาสเจา โดยเจามีเวลา 1 ปเจาจงสรางตัวเองให ร่ํารวยขึ้นมาใหไดโดยจะตองใหรวยที่สุดของประชาชนในเมืองของเรา"

"แตมีเงื่อนไขวา...

เจาตองสรางความร่ํารวยขึน้ มาจากทุนที่เราจะใหแกเจาในวันนี้...และทุนที่

เราจะใหแกเจาก็คือ...หนูตายหนึ่งตัว ตัวนั้น" พระราชาชี้ไปที่หนูนาที่ถูกตีจนตาอยูตรงหนา ทหารที่ตีมัน ทหารรีบหยิบหนูตายเขามาสงใหหนุมนอยชาวนาอยารูใจพระราชา...

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 6


หนุมนอยชาวนาหยิบหางหนูไวแลวปลอยใหตัวหนูหอยโตงเตงพรอมกับการจากไปของขบวน ประภาสปาของพระราชา...รวมทั้งพระราชธิดาที่แสนจะสวย หนุมนอยชาวนา ยกหนูขึ้นมามองดูพรอมกับคิดในใจวา...

"สรางตัว จากหนูตายหนึ่งตัว..." ………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 2 ...ทําไม... หนุมนอยชาวนาถือหนูตวั นั้นเดินไปตามทางเพื่อจะกลับบาน...แตในสมองก็ครุนคิดอยาง หนัก...จะทําอยางไรดีกับหนูตัวนี้นะ...เกิดมาก็ไมเคยทําการคากับเขาสักทีวันวันมีแต ทําไรไถ นา เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไมก็ออกไปหาปูหาปลาเอามากินกัน...แลวนี่ จะตองสรางตัวใหรวย ที่สุด

จากหนูตายหนึ่งตัวยิ่งคิดก็ยิ่งมองไมเห็นหนทาง...แตก็ยังใหความสนใจในโอกาสที่เขา

มาในชีวต ิ จะปลอยใหมันผานไป หรือจะไขวควาไวดี...

"หรือเราจะเขาไปในตัวเมืองดีนะ" ชายหนุมคิดในใจ ซึ่งเปนหนทางเดียวที่อาจจะชวยใหพบเจอ หนทางที่จะกาวเดินตอไปยังเปาหมายได

"หากกลับบานกอนแลวเขาเมืองในวันรุงขึ้น หนูนี้อาจจะเนาก็เปนไดเอาวะ เพื่อองคหญิงที่เปน ดั่งดวงใจ

วันนี้เราจะไมกลับบานแตจะตรงเขาเมืองพรอมกับทุนที่พระราชาใหมานี้เปนไงเปน

กันสินา... แลวคอยกลับบานทีหลังก็ยังได..." วาแลวหนุมนอยชาวนาก็เปลี่ยนเสนทางเดิน เพื่อตรงเขาสูตัวเมือง..... ระหวางทาง เขาไดเจอชายชราคนหนึ่งกําลังหาบฟนงกๆ เงิ่นๆ ...

"คุณตา คุณตา..." หนุมชาวนาเรียก"ตาจะหาบฟนไปไหนเหรอครับ..." ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 7


"ขาจะเอาฟนเขาไปขายในเมือง... แลวเอ็งละ จะไปไหนเรอะ" ชายชราเปนฝายถามบาง "ฉันก็จะเขาไปในเมืองเหมือนกันจาตา" ชายหนุมตอบ"เจาจะไปธุระอะไรหรือ..." ชายชราถาม "ฉันจะไปสรางตัวใหร่ํารวยกวาประชาชนคนไหนๆ ในเมืองจาตา..." ชายชราหยุดเดิน แลวหันมามองดูชายหนุมดวยสีหนาประหลาดใจ...

"ไปสรางความร่ํารวยดวยตัวเปลาๆ นี่นะเหรอวะ..." ชายชราอดที่จะถามไมได... "เปลาจาตา ฉันมีหนูมาดวยหนึ่งตัวจา..." ชายหนุมตอบดวยใบหนาใสซื่อ..."แลวไอหนูนี่ เปน หนูวิเศษที่จะชวยใหเจาร่าํ รวยยังงั้นรึ..." ชายชราถามอีก "ฉันก็ไมรูเหมือนกัน..." วาแลวชายหนุมก็เลาเรื่องทั้งหมดใหชายชราฟง... หลังจากฟงจบ ชายชราก็นิ่งเงียบ พูดอะไรไมออก...ชายหนุมเพิ่งนึกขึ้นไดวา ควรจะชวยตา หาบฟนดีกวาตาจะไดเดินสบายๆ เขาเมือง

"มานี่ตา... ฉันหาบฟนใหตาเอง ไหนๆ เราก็จะไปทางเดียวกันแลว" พูดจบ ชายหนุมก็รีบ เอื้อมมือไปยกเอาหาบฟนจากบาชายชรา

"ขอบใจเอ็งมากเลยวะ... วันนี้ขาโชคดีแทๆ เลยที่เจอเอ็งแตขาก็ไมรูจะชวยเอ็งยังไงจริงๆ...ขา ขนฟนจากปาเขาไปขายในเมืองมาก็ตั้งหลายป ขาก็ยังไมเห็นจะรวยเลย นี่เอ็งมีหนูตายแคตัว เดียวแลวเอ็งจะรวยไดยังไงวะ..." "ไมเปนไรจาตา... ฉันจะลองดูใหถึงที่สุดก็แลวกัน" ชายหนุมกับชายชรา คุยกันไปตลอดทางอยางถูกคอจนมาถึงประตูเมือง... กอนจะเขาประตู เมืองชายชราไดเอยกับชายหนุมวา...

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 8


"มีสิ่งหนึ่งที่ขาพอจะชวยเจาได ก็คือ คําแนะนํา...การที่เจาจะยิ่งใหญจากดินขึ้นไปเปนดาวนี่ เจาจงออนนอมถอมตนใหมากๆ...ความออนนอมถอมตน

จะเปนบันใดขึ้นสูที่สูงใหแกเจา

สวนไอหนูตายตัวนั้น ขาก็จนปญญาจริงๆ วาจะใหเจาเอาไปขายใหใคร..." ขาย!!... ชายหนุมเกิดความคิดที่ดีขึ้นมาทันทีทีแรกก็ไมรูจะเอาไปทําอะไร... พอชายชราพูด ถึงเรื่องขาย...ทําใหเขารูแลววา.... จะตองเอาหนูตวั นี้ไปเรขาย... หลังจากหาบฟนไปสงชายชราที่ตลาดสดแลวชายหนุมก็กลาวอําลาชายชราคนนั้น เพื่อเดินเร ขายหนูตัวนั้นตอไป ไมวาจะเจอใคร เขาก็จะรองถามขายหนู พรอมกับยกหนูใหดูไปดวย...ถากลุมที่เจอเปนหญิง ก็จะมีเสียงกรี๊ดกราด ดังจนแสบแกวหูเลยทเดียว... เดินถามมาจนเหนื่อย ก็ไมเห็นมีใครมีทีทาวาจะซื้อเลยสักคนแลวนี่มันจะขายไดไหมเนี่ย..... หลังจากเดินจนรอบตลาดแลว ก็ยังหาคนซื้อไมไดเขาจึงตัดสินใจเดินออกจากตลาด เพือ่ ไป เดินขายตามบานผูคน... ตั้งแตเกิดมาจากทองพอทองแม

เขาก็เพิ่งจะเคยเขาเมืองครั้งนี้เปนครั้งแรก..ความอลังการ

ความตื่นตาตื่นใจ สีสันของเสื้อผาความากมายของผูคน สรางความตื่นเตนเราใจใหกับเขาทํา ใหเขาไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย... ยิ่งเห็นสิ่งของแปลกๆ ก็ยิ่งทําใหเขาอัศจรรยใจยิ่งนัก อยางกอนเหล็กยาวๆ รีๆ ประมาณมือจับไดพอดีที่เขาเห็นใครๆ เอาไวแนบหู แลวก็พูดคุยคน เดียวอยางกับคนบา บางคนก็เดินพูด บางคนก็นั่งพูดซึ่งเขาก็ไมรูวาพวกนั้นทําอะไรกันจนมี คนบอกเขาวา นั่นนะ เขาเรียกวาโทรศัพทมือถือและอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย ที่เขาเคยเห็น เปนครั้งแรก

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 9


คนบานนอกอยางเขา อยาวาแตโทรศัพทมือถือเลยโคกกระปอง เขาก็ยังไมเคยเห็นเลยถาไมมี ไอหนูตัวนี้ ชาตินี้เขาคงไมมีโอกาสมาเห็นอะไรๆ แบบนี้อยางแนนอน... ในขณะที่เดินเพลิดเพลินชมกรุง

ดูเทคโนโลยีสมัยใหมเพลินๆเขาก็ไดยินเสียงใครคนหนึ่ง

เรียก...

"ไอหนุม... ไอหนุม..." เขาหันไปมองตามทิศทางของตนเสียงก็เจอชายวัยกลางคน พุงพลุย ยืนอยูหนาบาน"เอ็งหิ้ว

หนูจะเอาไปทิ้งถังขยะเหรอวะนั่น..." ชายวัยกลางคนถามขึ้น “เปลาจา... ฉันกําลังเดินเรขาย หนูตัวนี้อยูจาลุง..." ชายหนุมตอบ "บะ... เอ็งนี่ ทาจะบาวะ... ขาเคยเห็นแตใครๆเขาเอาหนู ตายไปทิ้งขยะแตเอ็งกลับเอามาขาย แลวใครเขาจะซื้อวะ..." "ไมรูเหมือนกันลุง... อาจจะมีสักคนที่เขาอยากจะซื้อก็ไดจา" ชายหนุมตอบดวยความซื่อ "เอางี้ก็แลวกัน... ขาซื้อไปใหแมวขากินก็ไดแตขาใหแคบาทเดียวนะ เกินกวานั้น ขาไมซื้อ หรอกวะ..." ชายหนุมดีใจจนออกนอกหนา... "บาทเดียวก็บาทเดียวจาลุง..." วาพลางก็ยื่นหนูสงใหชายวัยกลางคนทันที หลังจากรับเงินเหรียญบาทมาหนึ่งเหรียญเขาก็ดใี จเปนที่สุด...ดีใจที่สามารถขายหนูไดจริงๆ ...แบบนี้สิ เขาเรียกวาความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น...

"จากหนูตายหนึ่งตัว กลายมาเปนเงินหนึ่งบาทแลวเราจะทํายังไงตอละทีนี้ ถึงจะทําใหเรารวย ได" ชายหนุมยืนพินิจพิจารณาเหรียญบาทที่อยูในมือในขณะที่สมองก็ครุนคิดไปดวย"เถา แก เกาแก..."เสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นขางๆเขา ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 10


"วันนี้จะซื้ออะไรบางละครับ..." ชายคนที่ซื้อหนูเขาไปนั่นเองคือเถาแก เขาทักทายปราศัยชายคนที่เรียกนั้นเปนอยางดีไอหนุมชาวนายืนดูเหตุการณตางๆ

ที่เกิด

ขึ้นอยูเบื้องหนาจนชายคนนั้นจากไป ความสงสัยทําใหเขาถามเถาแกออกไปวา "ลุง เอย เถา

แกครับ... ผูช ายคนนั้น เขาซื้อของไปทําไมตั้งเยอะแยะครับ..." "เขาซื้อเอาไปขายนะสิ... รานอั๊วเปนรานขายสง คนขายของสวนใหญกจ็ ะมาซื้อของที่นี่แหละ" ถึงแมเขาจะไมเคยเปนพอคาแตฟงเทานั้นเขาก็พอจะเดาออกแลววาคนมาซื้อของที่นี่ แลวก็เอา ไปขายตออีกที "แลว... หนึ่งบาทของผมนี่ จะซื้ออะไรเถาแกไดบางครับ" เขาถามขึ้น เถาแกมองหนาเขาพรอมกับยิ้มที่มุมปาก แลวตอบไปวา "ไมรูจะซื้ออะไรไดบางนะ หนึ่งบาท

เนี่ย...เอาอันนี้ไปก็แลวกัน..." พูดจบเถาแกก็หยิบน้ําตาลปกที่อยูข างๆ สงมาใหหนุมนอยชาวนา 2 กอน... เขารับเอามาพรอมกับจายเงินหนึ่งบาทนั้นใหเถาแกคืนไปแลวก็เดินจากมา... ชายหนุมถือน้ําตาลปกเดินไปเรื่อยๆ ไมรูวาจะเอาไปขายใหใครเหมือนกัน จนมาถึงหนาโรงงานแหงหนึ่ง คนกําลังเลิกงานพอดีเขารีบคลี่น้ําตาลปกออกจากหอ แลวถาม ขายใหผูคนทันที คนแลวคนเลา ไมมีใครซื้อเขาเลยจนเดินมาถึงรถเข็นขายของคันหนึ่ง เขาหยุดยืนพักอยูขางๆ สิ่งที่เขาเห็นก็คือคนงานหยุดซื้อของจากรถเข็นคันนี้เรื่อยๆในรถเข็น มีของหลายสิ่งหลายอยางใหเลือกซือ้ ดูแลวนาสนใจ ผิดกับเขา ที่ถือหอน้ําตาลปกสองกอนดู แลวมันไมนาซื้อซะเลย...

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 11


พอแมคาวาง

เขาจึงเดินเขาไปทักทายดวยความออนนอมดวยจิตใจที่งดงามของเขา

ดวย

มารยาทที่ดีทําใหเขาสามารถไดมิตรไมตรีจากแมคาคนนั้นเขาขอแมคาวางน้ําตาลปกของเขา เพื่อขายดวยแมคาก็ยินดีใหวางได... ขณะที่รอขายของ

เขาก็ซักถามพูดคุยกับแมคาไปเรื่อยเปอ ยแตสิ่งหนึง่ ที่เขาไดรูจากแมคาก็

คือ...แมคาคนนี้ ขายของแบบนี้มา 10 ปแลวกําไรที่ได ก็พออยูไดไปเดือนชนเดือนจะให ร่ํารวยนั้นเปนไปไมไดหรอก "แลวปาไมคด ิ จะไปทําอยางอื่นที่ทําใหรวยไดเหรอครับ..." เขาถามขึ้น "ก็เพราะไมรจู ะไปทําอะไรนะสิ... ที่ทําไดก็ที่เห็นนี่แหละเกิดไปทําอยางอื่นแลวไมไดอยางที่คิดจะ ทําอยางไรละจะเอาเงินที่ไหนซื้อขาว เอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกปาไมกลาเสี่ยงหรอก..."แมคาอธิบาย เหตุผลใหชายหนุมฟง เขาไดฟงแมคาบอกดังนั้น ก็เขาใจทันทีเลยวาเหตุใด คนที่อยากรวยหลายๆคน จึงไมรวย เพราะความเสี่ยงนี่เอง...คนไมกลาเสี่ยง ไมกลาเปลี่ยนแปลง ก็เลยตองทําอยางที่เคยทําอยูทุก วันเพราะมันมีความมั่นคงกวา.... "แมคา..

น้ําตาลปกนี่

ขายยังไงคะ..."เสียงคนงานสาวคนหนึ่งดังขึ้น

ดึงเขาออกมาจาก

ความคิด"อันละบาทจาหนู เหลือแคสองอันเอง หนูจะเอาหมดเลยไหม"แมคาถามกลับ "เอาสองอันเลยก็ไดคะ... จริงๆแลว หนูอยากดื่มน้ําออยมากกวาแตไมเห็นมีใครเอามาขาย เลย"สาวโรงงานบนใหแมคาฟง พรอมกับจายเงินคาน้ําตาลปกแลวก็เดินจากไป "โห... ปา ไอน้ําตาลปกนีม่ ันขายไดกอนละหนึ่งบาทเลยเหรอ"หนุมนอยชาวนาถามขึ้น

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 12


"เขาก็ขายกอนละบาทกันทั้งนั้นแหละ... อาวนี่เอ็งเอามาขาย เอ็งไมรูเหรอวาเขาขายกอนละ เทาไร" "ไมรูครับ..." เขาทําหนาอายๆพรอมกับรับเงิน 2 บาทจากแมคา สักพักก็ขอลากลับบาน ตอนนี้เขามีเงิน 2 บาทแลว... ระหวางที่จะเดินทางกลับบานนอกเขาก็คิดขึ้นมาไดวา ไมรูจะกลับไปทําไมพอแมของเขาก็ไมมี เขาอยูตัวคนเดียวมาตั้งแตเด็กบานของเขาก็หามีไม

อาศัยหลับนอนศาลาเก็บศพเกาๆที่เขา

เลิกใชกันไปแลว ขาวของก็แทปไมมีอะไรเลยอีกอยาง ระยะทางก็ไกลโขเอาการอยูทีเดียว และที่สําคัญ เขาจะตองสรางตัวใหรา่ํ รวยภายใน 1 ปเวลาของเขามีนอยเหลือเกิน เทาไวเทาความคิด...เขาเปลี่ยนเสนทางทันที มุงหนาสูบานของเถาแก เพราะไมรูจะไปทางไหน ที่พอนึกไดกบ ็ านของเถาแกคนเดียวเทานั้น... ไมนานนัก เขาก็ยืนอยูหนาบานเถาแกเขารูสึกลังเล เกๆ กังๆ ไมรจู ะเขาไปดีหรือไมตัดสินใจ อยูนานทีเดียวที่สุดก็ตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยวที่จะเขาไปขอพึงพิงเถาแก "อาว... พอหนุม... มาซื้ออะไรอีกเหรอ รานอัว๊ จะปดแลวนะ"เถาแกทักขึ้นเมื่อเห็นหนุมนอย ชาวนาเดินเขามาหาเขายกมือไหวอยางนอบนอม พรอมกับเอยขึ้นวา"หวัดดีอีกครั้งครับเถา แก... พอดีผมขายน้ําตาลปกหมดแลวไดเงินมาสองบาทแนะครับ"ไมรูจะบอกยังไงที่จะขอพัก อยูที่นี่สก ั คืนก็เลยพูดเฉไฉไปเรื่องอื่นแทน... "แลวนี่ ลื้อจะมาซื้อเอาไปขายอีกเรอะ..." เถาแกถามขึ้น

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 13


"เปลาครับ พอดีบา นผมอยูบานนอก หางจากที่นี่ไกลมากๆผมเลยตั้งใจวาจะมาขออาศัยพัก กับเถาแกสก ั คืนผมทํางานแลกก็ไดนะครับ"ชายหนุมรูสึกโลงใจขึ้นมาบาง เพราะไดบอกความ ตองการออกไปแลวรอแตเพียงคําตอบจากเถาแก ซึ่งก็ทําเอาหัวใจของเขาเตนไมเปนจังหวะอยู เหมือนกัน เถาแกนิ่งคิดอยูอึดใจใหญๆ เพราะรูส ึกไมคอยจะไวใจเขาสักเทาไรแลวก็ตด ั สินใจตอบไปวา "เอาอยางนีก ้ ็แลวกัน เดีย๋ วลื้อไปนอนที่โรงปลาทูของอั๊วคืนนี้เขานึ่งปลาทูกัน ลื้อก็ชวยงานเขา เทาที่ทําไดก็แลวกัน"พูดจบเถาแกกห็ น ั ไปหาลูกนองคนหนึ่งพรอมกับสั่งวา "อาโยเอย ตอนลื้อจะกลับไปโรงปลาทู พาอายหนุมคนนี้ไปดวยนะใหอีชวยงานลื้ออะไรก็ได แลวหาที่หลับที่นอนใหอีดวยละ"คนงานชื่อโย รับคําเสร็จก็ทํางานตอ ไมตองรอใหใครบอก หนุมนอยชาวนาก็กลุ ีกุจอ ชวยงานนายโยอยางแข็งขัน...หลังจากปด รานเสร็จ เพือ่ นใหมชื่อโย ก็พาเขาไปยังโรงปลาทู... เมื่อคืนที่ผานมา หนุมนอยชาวนาก็ไดรูจักอาชีพอีกอาชีพนั่นก็คือ ลูกจาง ก็จากการพูดคุย กะนายโยเพื่อนใหมนี่แหละ...โยทํางานอยูกับเถาแกมาแลว 3 ปหนุมนอยชาวนาก็ไดรอู ีกวา ถา เขาทํางานอยางโยอยาวาแต 1 ปเลย ตลอดชีวิตก็ไมสามารถรวยได หลังจากกินขาวกินปลากันเสร็จเรียบรอยโยก็พาหนุมหนอยชาวนาไปยังรานเถาแกเพื่อ เตรียมเปดรานแตเชา...ตอนกลางวัน โยตองมาชวยเถาแกทรี่ านตอนกลางคืน ตองนึ่งปลาทู ตอน ตี 2 ถึงตี 4เขาจะไดนอน 2 ชวง คือ หลังจากเก็บรานเสร็จแลวกลับโรงงานปลาทูก็ อาบน้ํากินขาวนอน และมาตื่นตอน ตี 2- ตี 4นึ่งปลาทูเสร็จเขาก็กน ิ ขาวเชาและมาเปดรานใหเถาแก

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 14


ชายหนุมเคยถามโยวา ไมอยากทํางานอยางอื่นหรือโยบอกเขาวา ความรูนอย ไมรูจะไปทํา อะไรก็เลยตองํางานอยูกับเถาแกแบบนี้แหละ... คําตอบของโยทําใหหนุมนอยชาวนานึกถึงแมคาขายของหนาโรงงาน... และอีกคนที่เขานึกถึงคือ หลาวพี่เปย ก พระที่เขารูจักเขาเคยถามหลวงพี่วา หลวงพี่เคยคิด อยากจะลาสิกขาไหมหลวงพี่เปยกบอกเขาวา คิดหลายครัง้ เหมือนกันแตถาลาสิกขาออกไป แลว ก็ไมรูจะไปทํามาหากินอะไร.. นอกจากคนทั้งสามนี้แลว คงมีคนอีกมากมาย ที่คิดแบบนี้ ที่บานเถาแกหลังจากชวยนายโยกับคนงานอื่นๆ จัดรานเสร็จแลว หนุมนอยชาวนา ก็รอโอกาสใหเถาแกวาง "เถาแกครับ... เถาแกรวยที่สุดในเมืองนี้หรือเปลาครับ"หนุม นอยชาวนาถาม เถาแกอึ้งไปเล็กนอย แลวตอบวา"ไมหรอก.. อั๊วก็แคพอมีทรัพยสินเงินทองบางเทานั้นแหละมี คนรวยกวาอั๊วอีกตั้งเยอะแยะ... ลื้อถามไปทําไมวะ"หนุมนอยชาวนาจึงเลาเรื่องทัง้ หมดใหเถา แกฟง "โอโห...

ใหรวยที่สุดในเมืองภายในหนึ่งปนี่นะ...มันเปนไปไมไดเลยละ...

ขาทํามาหากินมา

เกือบทั้งชีวต ิ ก็เพิ่งจะพอมีบางเทาที่เห็นนี่แหละ...ขาวามันเปนไปไมไดหรอก

ลื้อเลิกคิดซะ

เถอะวะ..." "ผมตั้งใจแลวครับ ขอทําใหถึงที่สุดก็แลวกันครับ"ชายหนุม หยุดคิด แลวพูดตอวา"เมื่อวาน วันเดียว

จากไมมีอะไรเลย

ผมยังหาเงินไดตั้งสองบาทแลวครับ..."เขารูส ึกภาคภูมิใจกับ

ผลงานของเขาเปนอยางมากสวนเถาแก ก็หวั เราะ ชอบใจอยูในลําคอดวยความเอ็นดู..."แลว ใครรวยสุดในเมืองนี้หรือครับ..." ชายหนุมถาม

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 15


"อืมมมมมม.... ขาวา นาจะเปนเศรษฐีไมเทาทองคําวะเห็นแกสรางตึกสูงล้ํา เสียดฟาแทงเมฆ นั่งคิดคํานวณตัวเลข ทุกค่ําทุกเชา คิดจะเอากําไรมีที่ดินตั้งหมื่นแสนไร รถยนตมากมาย ยิ่ง กวารานขายรถยนตบริวาร วิ่งกันสับสน แกเลีย้ งผูคน แทนฝูงวัวควาย..."เถาแกวเิ คราะหให ชายหนุมฟง... "เถาแกแนะนําทางไปบานเขาใหผมหนอยสิครับ...

ผมจะไปหาเขา"ชายหนุมถามพรอมกับทํา

หนาตาจริงจัง "เขาจะใหแกพบเหรอวะ... เวลาเขาเปนเงินเปนทอง" "ไมเปนไรครับ... บอกทางผมเถอะครับ ผมจะเสี่ยงดวงเอาเอง"เห็นแววตามุง มั่นของหนุมนอย ชาวนาแลว เถาแกก็เลยบอกทางให...

………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 3 เคล็ดลับมหาเศรษฐี ที่หนาคฤหาสสวยหรู ใหญโตมโหราฬ หนุมนอยชาวนาถูกกันอยูที่หนาปอมยาม รปภ.เองก็คด ิ หนัก เมื่อชาวนาแจงความประสงคในการมาครัง้ นี้ เพราะสารรูปของคนที่มาขอพบเศรษฐีไมเทาทองคํานั้น ดูไมไดเอาเลยจริงๆ... อยาวาแตจะใหเขาไปพบทานเศรษฐีเลย จะโทรเขาไปบอกเขาก็ยังไมกลาดวยซ้ํา... ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 16


กลัวโดนไลออกจากงาน โทษฐานเอาเรื่องไมเปนเรือ่ งรายงานเขาไป... กรี๊งงงงง.... กริ๊งงงงงงง เสียงโทรศัพทในปอมยามดังขึ้น รปภ.รีบเขาไปรับสายอยางรวดเร็ว คนสนิทของทานเศรษฐีโทรมาบอก รปภ. วา จะมีแขกมาหาทานเศรษฐี ใหอนุญาตเขา เขามาได... รปภ.วางหูโทรศัพทเสร็จ ก็ออกมายืนงงๆ อยูดานหนา พรอมกับจองมองดูหนุมนอยชาวนาสักครู... "ใครจะไปรูละ วาคุณเปนคนที่ทานเศรษฐีรอพบอยู เห็นแตงตัวมอซอแบบนี้... ผมตองขอโทษดวยนะครับ งั้น เชิญเขาไปไดเลยครับ..." "คุณ วรเทพ หรือเปลาครับ..." คนสนิทของทานเศรษฐี มองมาทางหนุมนอยชาวนาพรอมกับถามคําถามขึ้น... "เปลาครับ..." หนุมนอยชาวนาตอบ "อาว... แลวนี่ใครปลอยใหคุณเขามาละนี่" "ก็... คนที่อยูหนาประตู บอกผมวา ทานเศรษฐีรอพบผมอยูนะครับ ผมก็ไมรูเหมือนกันวาทานรูไดอยางไรวาผมจะมาขอพบทาน" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 17


"ทานรอพบคุณ วรเทพ อยู ไมไดรอพบคุณ" "ถาอยางนั้น ผมขอพบทานเศรษฐีหนอยจะไดไหมครับ" "ไมไดหรอก... ถาไมไดนัดไว ก็ใหพบไมได" คนสนิทยืนยันแข็งขันที่จะไมใหเขาพบ "ขอใหผมไดพบทานเศรษฐีหนอยเถอะครับ... นะครับ" หนุมนอยชาวนาพยายามวิงวอน "ไมไดจริงๆ ครับ... ผมทําตามหนาที่นะครับ ถาไมไดนัดไว ผมใหเขาพบทานไมไดจริงๆ..." คนสนิทยังคงยืนกรานเสียงแข็ง "มีอะไรกันเหรอ..." ชายสูงอายุ ทาทางภูมิฐานเอยขึ้น คนสนิททานเศรษฐี ทาทีเปลี่ยนไปเปนนอบนอม เอยขึ้นวา "ผูชายคนนี้ เขาพยายามจะขอเขาพบทานใหไดนะครับ ผมเห็นวาไมไดนัดทานไว ก็เลยกําลังจะใหกลับออกไปครับ" คนสนิทรีบเดินเขามาหาหนุมนอยชาวนาเพื่อจะรีบพาออกไป "อืมมมม.. เดี๋ยวกอน..." ทานเศรษฐีเอยขึ้น "เธอเปนใคร มาจากไหนละ พอหนุม" ทาทางทานเศรษฐีเปนคนใจดีกวาที่คิดซะอีก ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 18


ชายหนุมรีบเลาเรื่องทั้งหมดใหเศรษฐีฟงทันที .................... ......................... ............................... "เอางี้ก็แลวกัน เดี๋ยวเธอตามคนสนิทของฉัน ไปรอฉันที่หอ งรับแขกทางโนนกอนนะ อีกสักครู คุณ วรเทพ จะมาคุยธุระกับฉัน เสร็จแลว ฉันจะไปคุยกับเธอ..." กลาวจบ ทานเศรษฐีก็หน ั ไปหาคนสนิท และสั่งใหจัดเตรียมของวางมาตอนรับหนุมนอยชาวนาดวย ที่หองรับแขก หลังจากหนุมนอยชาวนานั่งรออยูเกือบชั่วโมง ทานเศรษฐีก็เดินเขามาหาเขา "เธอกลามากเลยนะ ที่มาขอพบฉัน" เศรษฐีเอยขึ้น หลังจากนั่งลงที่เกาอี้แลว... หนุมนอยชาวนารูสึกงงเล็กนอย ทําไมกะอีแคมาขอพบทานเศรษฐี มันตองใชความกลากันเชียวหรือ... นี่แสดงวา ใครๆ ตางก็ไมกลามาขอพบทานเศรษฐีแนๆ เลย ดีนะที่เราไมไดคิดอะไรมาก อยากมาหาก็มาเลย "ขอบพระคุณทาน ที่ใหโอกาสผมครับ" ชายหนุมยกมือขึ้นไหวอยางนอบนอม ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 19


"ไมเปนไร... เห็นครั้งแรก ฉันก็รูสึกถูกชะตากับเธอแลวละ ยิ่งพอไดฟงเรื่องที่เธอเลา ฉันก็ยิ่งสนใจ" เศรษฐีหยุดคิดนิดหนึ่ง "ที่เธอมาหาฉัน เธอคิดวาจะมาทําไมเหรอ" "ผมนอนคิดมาทั้งคืนแลว ไมมีทางไหนเลย ที่ผมจะรวยขึ้นมาได ในระยะเวลาเพียงหนึ่งป นอกเสียจาก..." ชายหนุมนิ่งไป... "เธอคงกําลังหมายถึง นอกเสียจากมีเคล็ดลับ ใชไหมละ" เศรษฐีเอยขึน ้ "ใชแลวครับ... มันจะตองมีเคล็ดลับอะไรแนๆ ที่ทําใหคนบางคนรวยขึ้นมาได และผมก็ไมมีเวลา ที่จะคนหามัน ผมเลยตั้งใจมาขอความกรุณาจากทาน เพื่อแนะนําเคล็ดลับนั้นใหผมบางครับ..." "5555... เธอนี่ใจถึงจริงๆเลย แบบนีฉ ้ ันชอบ" เศรษฐีหัวเราะออกมาดังๆ พรอมกับเอยชมเชยเขา "ดีเหมือนกัน ฉันจะไดมีโอกาสทดสอบเคล็ดลับของฉัน ฉันใชเวลาทัง้ ชีวิต เพื่อสรางความร่ํารวย ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 20


จนฉันไดลวงรูความลับหลายขอ ที่ทําใหคนบางคนรวยไดและคนบางคนรวยไมได" ชายหนุมไดฟงดังนั้น ถึงกับดีใจสุดขีด เพียงเพราะความคิดแคอยากมาพูดคุยกับทานเศรษฐี ไมไดคราดหวังอะไรมากนัก แตสิ่งที่เขาไดจากการตัดสินใจครั้งนี้ กลับนํามาซึง่ สิ่งที่ยิ่งใหญมหาศาลกับชีวิตของเขานัก "เราจะมาดูกน ั ซิวา... ในเวลาหนึ่งป เธอ กับ เคล็ดลับของฉัน จะไปไดถึงไหนกัน"... เศรษฐี เอยขึ้นดวยความรูสึกตื่นเตนปนความมั่นใจ "ทานบอกมาไดเลยครับ... ผมยินดีทําตามทุกอยาง" ชายหนุมกลาวตอบทานเศรษฐี ดวยหัวใจมุมมั่นเชนกัน "เอาละ..."ทานเศรษฐีไมเทาทองคําเอยขึ้นทามกลางความเงียบ "กอนจะเริ่มลงมือทําอะไร เราจะตองมาเสียเวลาเรียนรูอะไรบางอยางกันกอน... ซึ่งมันเปนความสําคัญตอความสําเร็จของเธออยางมากเลยทีเดียว..." ชายหนุมตั้งใจฟงอยางใจจดใจจอโดยไมไดเอยปากอะไรออกมา "เธอรูไหมวา ทําไมคนบางคนจึงรวย และทําไมคนอีกบางคนจึงไมรวย" เศรษฐีถามขึ้น...

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 21


"ตอนอยูบานนอก ผมไมรูครับ แตหลังจากผมเขาเมืองมา ผมรูอยูขอหนึ่งคือ" ชายหนุมนึกไปถึงแมคาขายของ เจาโยลูกจาง และหลวงพี่เปยกอยูในใจ... "เพราะเขาไมรูวาจะไปทําอะไรดีกวาทีเ่ ขาทําอยูครับ" ชายหนุมตอบอยางไมคอยมั่นใจนัก "ถูกตอง..."เศรษฐีตอบดวยเสียงดังและมั่นคง "แตสิ่งที่เธอตอบมานั้น มันมีสาเหตุ..." เศรษฐีหยุดเวนชวงนิดหนึ่ง กอนจะพูดตอวา "แลวทําไมเธอจึงไมทําไรไถนาอยูบานนอกละ ตอนนี้" "ก็... ผมตองรวยที่สุดในเมืองนี้ภายในหนึ่งป นี่ครับ" ชายหนุมตอบ "แลวเธอรูหรือยังวาจะทําอะไรจึงจะรวยได" เศรษฐีถามขึ้นอีก ชายหนุมนิ่งไปอึดใจหนึ่ง กอนจะตอบมาวา "ยังเลยครับ..." "แลวทําไมเธอจึงเลิกทํานากอนที่จะเจอวิธีที่รวยละ ทําไมจึงไมทํานาไปแลวก็หาหนทางไปดวย" "เพราะผมมีเวลาไมมากนี่ครับ" "แสดงวาคนอื่นๆ เขาคิดวาเขามีเวลามากละสิ จึงคอยๆ หาไปเรื่อยๆ ไมเรงรีบ"

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 22


"คงเปนแบบนั้นมั้งครับ..." ชายหนุมตอบแบบไมมั่นใจนัก "งั้นเธอจงตั้งใจฟงเรื่องที่ฉันกําลังจะบอกตอไปนีใ้ หดีๆ.."

เศรษฐีจองเขาไปที่ดวงตาของชาย

หนุม... "สิ่งแรกที่สด ุ เลยก็คือ... ความฝน" เศรษฐีพด ู อยางตั้งใจ "ตางคนก็ตางมีความฝนของใครของมัน บางคนก็อยากมีชีวิตที่พออยูพอกินก็พอแลว บางคนก็อยากใชชีวิตสงบสบาย ทามกลางสวน บางคนก็ขอใหมีงานทํา มีครอบครัวที่อบอุน และบางคนก็อยากร่ํารวยมหาศาล..." เศรษฐีมองหนาชายหนุม กอนจะพูดตอวา "ไมวาจะเปนอะไร นั่นมันก็เปนความฝนของใครของมัน คนที่ไมไดฝนวาจะร่ํารวย เขาก็ไมไดเดินบนถนนที่จะนําพาใหเขาร่ํารวย... แตพวกเขาก็ยังเดินอยูบนเสนทางของพวกเขา รวมทั้งเดินไปดวยความสุขใจที่ ความฝนเปนจริง" ชายหนุมยังคงตั้งใจฟงอยางใจจดจอเชนเดิม "ความสุขที่เกิดจากความรูจักพอของพวกเขา เปนความสุขที่นาอิจฉา ถึงแมวาจะเหนื่อยกาย

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 23


แตจิตใจก็สบาย แตก็จะมีบางคนที่อยูอยางพอเพียงไมเปน ไมรูจักประมาณตนเอง ชีวิตก็จะเดือดรอน หาเงินมาไดก็เปนคาผอนโนนผอนนี่ คาดอกเบี้ยคาอะไรตอมิอะไร ทั้งๆที่วัตถุนิยมเหลานั้น มันไมใชสิ่งที่จําเปนในการยังชีพเลย แตมันจําเปนสําหรับหนาตา... แลวก็พากันนําเงินที่จะไดในอนาคต เอามาใชในปจจุบัน ถึงแมจะตองเสียดอกเบี้ยก็ยอม เขาจะมีความสุขกวานี้ หากมีสิ่งเหลานั้น ตามความเปนจริง ตามการประมาณตนเองวาตอนนี้เขาควรจะมีอะไรไดบางแลว" เศรษฐีหยุดนิดหนึ่ง กอนจะพูดตอไปวา "เธอไมจําเปนตองเชื่อฉันก็ไดนะ เพราะนี่มันเปนความคิดของฉันเอง ซึ่งมันอาจจะผิดก็ได" "ผมอยากฟงตอครับ" ชายหนุมพยักหนารับทราบ "หลายๆ คนจึงอยูอยางไมมีความสุข ทั้งๆที่เขาสามารถมีความสุขได..." เศรษฐีพด ู ตอ "เรามาดูอีกกลุมหนึ่งคือ กลุมที่มีความฝนวาอยากรวย แตก็ไมสามารถที่จะรวยได... ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 24


หลายๆ คนในกลุมนี้ เกิดจากการวางแผนผิด รูก็ทั้งรูวา การจะรวยได จําเปนจะตองเอาเงินไปตอเงิน ลําพังเพียงแคการใชแรงกายแลกเงินตรามานั้น มันไมสามารถทําใหร่ํารวยไดหรอก ทุกคนเกิดมาก็มี 24 ชั่วโมงเทากันหมด คนที่รวยได เขาไมไดมีเวลามากกวาคนอื่นเลย แตเขาสามารถบริหารเงินและเวลาของเขาไดดีกวาคนอื่น" "แลวทําไมคนที่ไมรวย เขาจึงไมทําในแบบที่จะทําใหรวยละครับ" ชายหนุมสงสัย... "เขาไมสามารถเอาชนะใจตัวเองได เขาไมสามารถเอาชนะสิ่งที่มายั่วยวนเขาได" เศรษฐีตอบ "อะไรหรือครับ คือสิ่งที่มายั่วยวน" ชายหนุมถาม "ก็พวกวัตถุนิยมนั่นแหละ ทํางานหาเงินมาได เหลือจากหักคาใชจายแลว มันเหลือพอที่จะผอนรถได เขาก็เอาไปผอนรถ เอาไปผอนบาน บางคนก็ใชจายแบบสุรุยสุรายก็ม"ี ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 25


ชายหนุมทําหนางงนิดๆ "บางครั้งวางแผนผิด ไมไดเผื่อเหตุสด ุ วิสัยไว เมื่อถึงคราวเหตุสุดวิสัยขึ้นมา ก็ตองสรางหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก เวลาที่พอมีเหลือ ก็ตองเอาไปทํางานหาเงินมาใชหนี้ ในที่สุดก็จะติดกับดักอยูตรงนั้น เงินที่หามาไดก็หมดไปกับรายจายที่ตนเองสรางขึ้น เวลาที่จะใชหาเงินเพิ่มก็หมด เงินที่ควรจะนํามาตอเงินก็หมด และที่หมดไปเลยก็คือ โอกาสที่จะร่ํารวย" "เพราะจะไมทํางานก็ไมได เพราะตองมีเงิน" ชายหนุมกลาวเสริม "ใช.. และที่สาํ คัญ ตกงานก็ไมได เพราะเอาเงินในอนาคตมาใชในปจจุบันหมดแลว คนเหลานี้จึงกอดงานเขาไวแนน หมดโอกาสที่จะไปทําอะไรไดอีก" เศรษฐีหยุดจิบน้ํา แลวก็พูดตอวา "มันก็แปลกดีนะ... คนสมัยฉัน สวนใหญจะเก็บเงินที่ไดมาในวันนี้ เอาไวใชในอนาคต ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 26


แตคนสมัยนี้ กลับเอาเงินที่จะไดในอนาคต เอามาใชในวันนี้... หลายๆ ชีวิต จึงเหมือนแขวนอยูบนเสนดาย คนเหลานี่นาสงสารยิงกวาคนกลุมแรกที่ฉันบอกอีก เพราะในจิตใจลึกๆ ของพวกเขานั้น มีความฝนวาอยากร่าํ รวย คิดดูสิวาคนเหลานี้จะทุกขใจขนาดไหน อยากจะรวย แตก็ทําอะไรไมได เพราะติดอยูในกับดักเสียแลว" "ผมโชคดีจังที่สามารถตกงานได... ไมตองมีเงื่อนไขของหนี้สินมาบีบเรา" ชายหนุมนึกเปรียบเทียบกับตัวเขาเอง "ใช... มันทําใหเธอยังมีโอกาสที่จะร่ํารวยอยู" เศรษฐีพด ู สนับสนุนเขา "โอกาสก็ไมมีเพราะเวลาหมดไปกับการใชแรงงานแลว แถมเงินที่จะเอาไปตอเงินก็ไมมีอีก..." ชายหนุมเอยขึ้น "ผมยังไมเขาใจเรื่อง เอาเงินไปตอเงินครับ" ชายหนุมเปนฝายถามขึ้นมา "เรื่องเอาเงินไปตอเงิน เอาไวฉันจะอธิบายใหฟงทีหลัง" เศรษฐีหันไปพูดกับชายหนุม ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 27


"ที่ฉันเลามาทั้งหมด มันยังมีอีกหลายเรื่อง ที่เปนกับดัก ทําใหคนที่อยากรวย รวยไมได ฉันจึงอยากใหเธอเขาใจ เกี่ยวกับกับดักบนเสนทางสูความร่ํารวย... แมแต การพนัน สาวงาม หรือ ความสุขสวนตัว ก็เปนตัวทําใหคนลมเหลวมามากตอมากนัก เพราะ... นําเงินออกไปใชนอกระบบกับเรื่องพวกนั้น" เศรษฐีหยุดเพื่อมองดูวา ชายหนุมตามเขาทันหรือไม "ผมจะเชื่อทานทุกอยางเลยครับ ขอใหบอก ใหแนะนําผมไดทุกเรื่องครับ" ชายหนุมกลาวกับเศรษฐีดวยหัวใจมุงมั่นและทุมเท "เธอโชคดีที่ไมไดเรียนจบสูงๆ โชคดีที่เปนคนจน" เศรษฐีเอยขึน ้ "ทําไมถึงโชคดีละครับ" ชายหนุมสงสัย "หลายๆ คนที่เรียนจบสูงๆ มา มักจะเปนน้ําที่เต็มแกว หลายๆ คนที่เกิดมารวย มักจะไมติดดิน เรื่องหนาตาในสังคม อีกอยางที่เปนอุปสรรค" เศรษฐีอธิบาย ชายหนุมพยักหนา ทั้งๆที่ไมเขาใจความหมายสักนิด ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 28


"เอาเปนวา เธอรูแลววา มีกับดักตางๆ บนเสนทางมากมาย ที่จะคอยกันเธอไมใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น ใหเธอมีสติตลอดเวลา ฉันจะใหแคคําปรึกษาแกเธอ อยางเดียว นอกนั้นเธอตองทําดวยตัวของเธอเอง..." เศรษฐีมองเขาไปที่ดวงตาชายหนุมแลวพูดตอ "ตอนนี้เธอมีเงินอยูเทาไรนะ" "สองบาทครับ" ชายหนุม ตอบดวยความภาคภูมิใจ แตเศรษฐีแอบยิ้มที่มุมปากดวยความเอ็นดู "อืมมมม... เธอเริ่มตนจากเงินสองบาทของเธอตอไป แตฉันจะแนะนําบางอยางให" "อะไรหรือครับ" ชายหนุมสงสัย "ในทุกวัน เธอตองมีรายจายประจําวัน ไมวาจะเปนคาอาหาร คาขาวของเครื่องใช... เธอจงหาวิธีใหมีเงินมาจายสิ่งเหลานั้น โดยที่เธอไมตองทําอะไรใหได..." "มีเงินโดยไมตองทําอะไร... มันจะเปนไปไดอยางไรครับ" "เริ่มตนก็คงตองทําอะไรๆ นั่นแหละ แลวเมื่อถึงเวลาหนึ่ง ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 29


ก็หยุดทํา แตยังไดเงินอยู... สวนจะทําอยางไรนั้น เธอตองมองหาวิธีเอาเอง... โอกาสมีเสมอในทองถนน เธอจงหาโอกาสนั้นใหเจอ..." เศรษฐีตอบคําถาม "อีกอยาง... ฉันใหที่พักเธอที่นี่ เพราะเราจะตองคุยกันบอยๆ" เศรษฐีตบไหลชายหนุมเบาๆ อยางเอ็นดู

………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 4 หยุดทํางาน... แตยังคงมีรายไดอยู เชาวันรุงขึ้น หนุมนอยชาวนามุงสูบานเถาแก ทันที "อาว.. เมื่อคืนไปนอนที่ไหนละ ไมเห็นกลับมาเลย" เถาแกถามขึ้น เมื่อเห็นหนาชายหนุม ยืนยิ้มแปนอยูที่หนาราน "ผมคางคืนที่บานทานเศรษฐีที่เถาแกแนะนําใหนั่นแหละครับ" ชายหนุมตอบ "โอโห... นีเ่ ขาใหลื้อเขาพบดวยเหรอวะ..." "โชคดีนะครับ ยามเขาใจผิด คิดวาผมคือคนที่ทานเศรษฐีรอพบอยู" ชายหนุมเลาเรื่องตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับเขาใหเถาแกฟง "แลววันนี้มีแผนการอะไรบางละ" เถาแกถามขึ้น

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 30


"ผมจะมาถามเถาแกวา จะหาน้ําออยไดที่ไหน เพื่อจะเอาไปขายที่หนาโรงงาน" "จะเอาน้ําออยไปขายหนาโรงงาน... ก็เขาทาดีนะ" เถาแกหยุดพูด แลวหันไปเขียนอะไรบางอยางในสมุดฉีก เสร็จแลวก็ฉก ี กระดาษนั้น สงใหชายหนุม "นี่แผนที่ไปโรงงานน้ําตาลปกที่เขาสงของใหอั๊ว เขาคั้นนําออยเพื่อทําน้ําตาลขายนะ" "ขอบคุณครับ" ชายหนุมยกมือไหวกอนจะรับแผนที่แลวกลาวอําลาเถาแก ที่หนาโรงงานนําตาลเล็กๆ ตามแผนที่ที่เถาแกใหมา ชายหนุมยืนลังเลอยูดานนอกสักพักหนึ่งแลว "จริงๆแลว หนูอยากดืม่ น้ําออยมากกวา แตไมเห็นมีใครเอามาขายเลย"... เสียงของสาวโรงงานคนที่ซื้อน้ําตาลปกสองกอนของเขา ดังกองขึ้นมาในหู "เมื่อมีคนอยากซื้อ เราก็ตองขายไดแนๆ และคงมีอีกหลายคนอยากดื่มน้ําออยเหมือนสาวโรงงานคนนั้นแนๆ" เขาคิดในใจพรอมกับตัดสินใจเดินเขาไปในโรงงานทันที "มีธุระอะไรหรือเปลาพอหนุม" เสียงหญิงวัยกลางคนเอยถาม

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 31


"ผมอยากจะมาขอซื้อน้ําออยเอาไปขายหนอยครับ" ชายหนุมตอบ "จะเอาเยอะไหมละ" หญิงคนนั้นถามตอ "ผมมีเงินติดตัวแคสองบาทเองครับ" ชายหนุมตอบ "ผมเลยตั้งใจวาจะทํางานแลกกับน้ําออยคุณปา ไดไหมครับ" หญิงคนนั้นนิ่งคิดสักครูหนึ่ง และตอบไปวา "ก็ได เธอทําหนาที่รีดน้ําออยก็แลวกัน เดี๋ยวจะสอนให สวนคาแรง ปาใหวันละ 80 บาท กินขาวกับปา ตกลงไหมละ" "ตกลงครับ..." หนุมนอยชาวนาตกลงดวยความยินดี หลังจากเรียนรูวีธีรีดน้ําออยแลว หนุมนอยชาวนาก็ไมรอชา ตั้งหนาตั้งตาทํางานอยางเอาจริงเอาจัง เมื่อถึงเวลาพักทานอาหารเที่ยง เขาก็รีบทานรีบเสร็จ แลวมาทํางานตอทันที... จนถึงเย็น ใกลเวลาที่โรงงานจะเลิก "ปาครับ ผมจะเอาน้ําออยไปขายหนาโรงงานตอนโรงงานเลิกนะครับ ตอนนี้ใกลเวลาโรงงานจะเลิกแลวครับ" หญิงวัยกลางคนมองไปที่กองออยที่จะใหชายหนุมรีดเอาน้ํา พลัน แกก็ตอ งตกใจ เมื่อกองออยหมดไปแลว ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 32


ปกติ แกตองรีดจนถึงค่ําเลยทีเดียว "เออ ออยก็หมดแลว งานเอ็งก็เสร็จแลวนี่... เอางี้... ปาขายสงน้ําออยใหเอ็งราคาขวดละเจ็ดบาทนะ คาแรงเอ็งแปดสิบบาท ก็ไดสิบเอ็ดขวดบวกกับเงินอีกสามบาท แตเอ็งเอาการเอางานแบบนี้ ขาแถมใหเอ็งเปนสิบหาขวดก็แลวกัน..." "ขอบคุณมากเลยครับปา" ชายหนุมยกมือขึ้นไหวหญิงคนนั้น พรอมกับรับเงินสามบาทที่หญิงคนนั้นยื่นให "ผมอยากขอยืมกระติกน้ําแข็งของปาอันนั้นไดไหมครับ" ชายหนุมชี้ไปที่กระติกน้ําแข็งที่ใชใสน้ํากินในโรงงานของปา "เอ็งจะเอาไปทําไมละ" ปาถามขึ้น "ผมจะเอาไวแชน้ําออยในน้ําแข็ง มันจะไดเย็นๆ เวลาขายครับ" "แลวเอ็งจะเอามาคืนปาตอนไหนละ" "ตอนค่ําๆ ครับ กอนผมจะกลับบาน... ปาใหผมยืมไดไหมครับ" "เอา... ใหยมื ก็ใหยืม แตพรุงนี้เอ็งตองมาชวยปาทํางานอีกนะ" "ตกลงครับ" ชายหนุมรับคํา แลวรีบขนน้ําออยใสลงในกระติก เพื่อจะไดไปใหทันเวลาเลิกงานของโรงงาน ระหวางทาง เขาแวะซื้อน้ําแข็งเกร็ดดวยเงินหาบาท ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 33


ซึ่งเปนเงินเกาของเขาสองบาท กับเงินสวนเกินที่ปาโรงงานน้ําตาลใหมา... หนุมนอยชาวนามาถึงหนาโรงงานพอดีกับเวลาเลิกงานพอดี เขารีบเดินตรงดิ่งไปหารถเข็นขายของ ของปาที่เคยชวยเขาขายน้ําตาลปก... "สวัสสดีครับปา" ชายหนุมทักทายพรอมยกมือไหวอยางนอบนอม "เออ.... หวัดดีจา... วันนี้เอาอะไรมาขายละ" "น้ําออยแชเย็นจาปา... เมื่อวานกอน จําไดวา มีสาวโรงงานบนอยากกิน แตไมมีใครเอามาขาย" ชายหนุมตอบ วาแลวเขาก็เปดกระติกน้ําแข็งและจัดเรียงน้ําออยทันที... "ปา.... เขาขายกันขวดละกี่บาทจะ" ชายหนุมถาม "เอาอีกแลวเอ็งนี่... ไมรูราคาของที่จะขายอีกแลว เขาขายกันขวดละสิบบาท" ปาตอบพรอมกับหัวเราะเบาๆ ....................................... เพียงอึดใจเดียว เขาก็ขายน้ําออยหมดซะแลว ไดเงินทั้งหมด 150 บาท ชายหนุมดีใจมากๆ เมื่อเชาเขามีเงินสองบาทเอง พอตกเย็น เขามีเงินอยูในกระเปาถึง 150 บาทแลว ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 34


ถาเขาทํางานแครีดน้ําออยอยางเดียว วันนี้เขาจะทําเงินไดเพียง 80 บาท จากคาแรงเทานั้น ชายหนุมรีบลาปาขายของกลับทันที หลังจากเอากระติกน้ําแข็งไปคืนปาที่โรงงานน้ําตาลแลว เขาก็รีบตรงไปยังคฤหาสถของเศรษฐีไมทาวทองคํา เขาตื่นเตนมากๆ อยากรีบกลับไปเลาใหทานเศรษฐีฟงเร็วๆ... ที่บานเศรษฐีไมเทาทองคํา... หนุมนอยชาวนานําน้ําออยสดใสแกวเดินไปใหเศรษฐี หลังจากที่แจกจายอีก 4 ขวดใหกบ ั รปภ.หนาประตู กับคนในบานไปแลว... "วันนี้ผมไดเงินทั้งหมด 150 บาทเชียวนะครับ แตผมแบงซือ้ น้ําออยมา 5 ขวดเพื่อใหกับคนอื่นๆ ในบานดวย ความจริงผมก็อยากซื้อมามากกวานี้หรอกครับ แตผมตองเก็บเงินไวเปนทุนอยู" "เธอทําถูกตองแลวละ... แบง 10% ของรายได เพือ่ ทําประโยชนแกผูอื่น" เศรษฐีพด ู จบก็ดื่มน้ําออยสดจนหมดแกว... "แตผมยังไมรูวา จะทําอยางไร ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 35


ที่จะหยุดทํางานแลวยังคงไดเงินอยู อยางที่ทานบอกผมเมื่อคืนนี้ มันทําไดจริงๆ เหรอครับ" ชายหนุมทําสีหนางงๆ... "มีสิ ถาเธอสังเกตุดีๆ บวกกับความคิดอีกสักนิด เธอก็จะเจอวิธีที่ฉันพูดถึง..." เศรษฐีพด ู พรอมกับยิม้ อยางอารมณดี "ทานจะไมบอกผมใหชัดเจนเลยหรือครับ" "แตละคน จะไมมีวิธีการที่แนนอนถูกตอง ขึ้นอยูกับคนๆ นั้น ฉันก็จะทําอีกอยางหนึ่ง เธอก็จะทําในแบบของเธอ คนอื่นก็จะทําในแบบของเขา แต ทุกแบบที่ทํา อยูบนพื้นฐานเดียวกันคือ หยุดทํา แตยังมีรายไดเขามาอยู... ดังนั้น เธอตองหาใหเจอดวยตัวของเธอเอง" เย็นของวันรุงขึ้น ที่หนาโรงงาน หนุมนอยชาวนานําน้ําออยสดมาขายมากกวาเมือ่ วาน เนื่องจากไดคาแรงจากการคั้นน้ําออย รวมกับเงินที่ขายไดเมื่อวาน ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 36


ทําใหเขามีน้ําออยมาขายถึง 35 ขวด ใชเวลาไมนาน เขาก็ขายหมด แสดงวา ถามีมากกวานี้ เขาก็ขายหมดเชนกัน ความตองการซื้อยังมีมากกวาสินคาที่เขานํามาขาย... เขาทําแบบนีอ้ ยู 7 วัน ทําใหเขามีเงินสดหมุนเวียนถึง 5,000 กวาบาท... และเย็นวันที่ 7 นี้เอง "มีโรงงานที่ใหญกวานี้อก ี นะ เอ็งรูหรือเปลา" ปาขายของถามหนุมนอยชาวนา "ไมรูจาปา... แลวมันอยูต  รงไหนละครับ" ชาวนาถามขึ้นดวยความสนใจ หลังจากปาอธิบายทางไปโรงงานที่ใหญกวานั้นใหชายหนุมแลว ชายหนุมก็เอยขึ้น "ผมสั่งเขาทําตูแชแบบกระจกมาอันหนึ่ง ผมเห็นรานขายตูปลาเขากําลังทําตูปลา ก็เลยลองถามเขาใหทําเปนตูแชให พรุงนี้ เขาใหไปเอาได..." ชายหนุมหยุดนิดหนึ่ง กอนพูดตอวา "ถาผมเอาตูแ ชกระจกนีม้ าลงและฝากปาขายใหนี่ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 37


จะไดไหมครับ... ผมสงของใหปาขวดละ 8 บาท" "อาว... แลวเอ็งไมขายแลวเหรอ เห็นขายดีออก" ปาขายของสงสัย "ผมก็จะไปขายอีกโรงงานไงปา" หนุมนอยชาวนาตอบพรอมกับรอยยิ้ม "ทําไมจะไมไดละวะ... ขายดีแบบนี้ แคตั้งเฉยๆ ขาก็ไดกําไรวันละหลายรอยแลว" ปาขายของยิ้มราออกมา หนึ่งเดือนผานไป หนุมนอยชาวนา กลายมาเปนคนขายสงน้ําออยสด ลงตูแชฝากขายกับแมคาในที่ตางๆ เปนจํานวนมาก ปาโรงงานน้ําออยสดเอง ก็ปลอยเครดิตใหเขาดวย เนื่องจากเห็นในความขยันและซื่อสัตยของเขา ทําใหเขาสามารถขยายสาขาไดเปนอยางมาก สวนตัวเขาเอง ก็ไมไดทํางานที่โรงงานน้ําออยนานแลว ทีแรกก็ออกมาเพื่อวิ่งสงสินคาตามจุดตางๆ แตตอนนี้เขามีคนงานวิ่งสงสินคาแทนแลว ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 38


พรอมกับรถมอเตอรไซดพวกอีก 1 คันเพื่อใหคนงานใชสงของ และพนักงานบัญชี พนักงานคุมสตอกสินคา "ไมนาเชื่อวา เพียงเดือนเดียว เธอจะสามารถวางระบบการบริหารจัดการ จนวางมือปลอยใหระบบมันเดินไปไดเอง" เศรษฐีไมเทาทองคําพูดกับชายหนุม "ก็เพราะไดทา นชวยแนะนําระบบบริหารจัดการใหนะสิครับ ลําพังผมเอง ไมมีปญญาจะคิดไดหรอกครับ" ชายหนุมพูดอยางถอมตนเอง "เธอเปนคนเกงและฉลาดนะ เพียงแตเธอขาดโอกาสทีจ่ ะไดเรียนสูงๆ เทานั้นเอง ... แตมันก็เปนขอดีกับเธอ เพราะคนที่คิดวาตนเองเรียนนอย ไมมีความรู จะขนขวายหาความรูเพิม่ เติมตลอดเวลา... และที่สําคัญ... เธอใหคนที่เขาเกงกวาเธอ มาทํางานใหเธอ..." เศรษฐี หยุดพูดพรอมกับมองหนาชายหนุม ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 39


"ฉันเห็นมาเยอะ... คนที่เกงแลวพยายามทําทุกอยางเอง แตเขาไมรูหรอกวา มีคนเกงกวาเขา ทําใหธุรกิจของเขาเสียโอกาสที่จะเติบโตอยางกาวกระโดด" เศรษฐียิ้มใหชายหนุม และพูดตอวา "คราวนี้เธอก็เขาใจแลวสิวา หยุดทํางานแลว แตยังมีรายไดอยู มันทําไดอยางไร เปาหมายแรกที่ฉันใหเธอทํา ก็คือ ใหมีคาใชจายรายวัน โดยไมตองทําอะไร แตเธอไปไดไกลกวานั้นอีก มีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้นกวารายจายประจําวัน หลายเทาตัวนัก..." "ลําดับตอไปของเธอก็คือ ขยายตัวสินคาเพิ่ม และคิดวาจะเอากระแสเงินสดที่ไดมา ไปทําอะไรตอ" ที่โตะน้ําชารานขายสงของเถาแกเฮง หนุมนอยชาวนา เอะ ไมใชแลวสิ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 40


ตอนนี้เขาเปนเจาของกิจการไปแลว งั้นเราตองเรียกเขาใหมแลวสิครับเนีย่ เอ.... แลวจะเรียกเขาวาอะไรดีนะ เฮียน้ําออยสด... ไดยินใครๆ หลายคนเรียกเขาแบบนี้เหมือนกัน... แตผมวา... เรียกเขาวา ชายหนุม ดีกวา หุหุ วันนี้นอกจากชายหนุม เถาแกเฮงแลว ยังมีแขกอีกทาน ซึ่งเปนเพื่อนของเถาแกเฮงนั่นเอง นานๆ เพื่อนคนนี้จะแวะมาเยี่ยมเยียนสักที สวนชายหนุมนั้น มักจะมาหาเถาแกเฮงบอยๆ "ธุรกิจน้ําออยสด ลื้อก็ไมตองเขาไปดูแลเต็มตัวแลว ลื้อจะทําอะไรอีกละ"... เถาแกเฮงหันมาถามชายหนุม "ผมยังไมรูเลยครับเถาแก... แตทานเศรษฐีบอกวา โอกาสมันมีมากมายในทองถนน ใครตาแหลมคมก็จะมองเห็น" ชายหนุมตอบ "โอกาสมันมีเยอะแยะก็จริง ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 41


แตลื้อมีเวลาเหลืออีก 11 เดือนเอง ตองเปนโอกาสใหญๆ เทานั้น จึงจะบรรลุเปาหมายได" เถาแกเฮงเองก็ไมรูวาจะชวยชายหนุมอยางไรได "พูดถึงเรื่องโอกาสแลว ผมสงลูกนองคนหนึ่งไปดูตลาดรองเทาที่เมืองคูขาด ตั้งใจวาจะเขาไปตีตลาดที่เมืองนี้ แตลูกนองกลับมารายงานวา ทําตลาดไมไดหรอก" เฮียงเมง เจาของโรงงานรองเทาเอยขึ้นบาง "ทําไมละเฮียเมง" เถาแกเฮงสงสัย "ก็คนเมืองคูขาด เขาไมนิยมใสรองเทากัน ไปไหนมาไหน เขาก็เดินเทาเปลากันทัง้ นั้น ผมเลยหันไปทําตลาดที่เมืองปะคําแทน ขายดีมากเลย" เฮียเมงตอบ ชายหนุมไดยินดังนั้นก็เกิดปงขึ้นมาทันที "เฮียเมงครับ..." ชายหนุมเอยขึ้น "ใหผมไปทําตลาดที่เมืองคูขาดใหเฮีย เอาไหมครับ" ชายหนุมพูดตอ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 42


"มันคงยากนะ เพราะทัศนคติคนที่นั่น เขาไมใสรองเทากัน" เฮียเมงแยงขึ้น "เฮียคิดวามันเปนไปไมไดเหรอครับ" ชายหนุมถาม "ถึงมันจะเปนไปได... แตมันยาก" เฮียเมงตอบ ชายหนุมนิ่งคิดสักครู... แลวเอยขึ้นมาวา "ผมสนใจจริงๆนะเฮีย ผมคิดวา ถึงมันจะยาก... แตมันเปนไปได ครับ" ทุกคนนิ่งไปพักหนึ่ง เฮียเมงเอยขึ้นวา "ไดสิ ถาคุณอยากทําจริงๆ แตผมแนะนําวา ใหคิดใหถี่ถวนอีกทีดีไหม ในความคิดของผมนะ ยังอีกหลายป กวาจะเขาไปทําตลาดที่นั่นได ตอนนี้ยังไมถึงเวลาหรอก ทําไมคุณไมทําอะไรที่มันงายกวานี้ละ" "ถาอยางนั้น... พรุงนี้ผมโทรบอกเฮียอีกทีนะครับ ผมจะกลับไปคิดคืนนี้กอนครับ" ชายหนุมบอกกับเฮียเมงไป แตในใจนั้น ตัดสินใจแลววาเอาแน... ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 43


………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 5 "เอารองเทาไปขาย... แตอยาขายรองเทาใหเขา" "การจะเปนคนที่แตกตางจากคนทั่วไป เราจําเปนจะตองคิดไมเหมือนพวกเขา ถาเราคิดเหมือนเขา... เราก็จะเปนเหมือนพวกเขา" เศรษฐีพด ู ขึ้น หลังจากชายหนุมกลับมาปรึกษาเขา "คนทั่วๆไป มักจะทําอะไรๆ ที่มันไมยุงยากซับซอน เพราะมันงายกวากันเยอะเลย เขาไมคอยอยากจะเสี่ยงกับเรือ่ งอะไร ปลอยใหชีวต ิ มันดําเนินไปเรื่อยๆ ของมัน แตไมใชความผิดของเขาหรอก เพราะเขาก็มค ี วามสุขในแบบของเขา" เศรษฐีมองเขาไปที่ดวงตาชายหนุม "เมื่อเธอตองการที่จะแตกตางจากพวกเขา เธอจึงพูดวา ถึงมันจะยาก... แตมันก็เปนไปได สวนคนที่พูดวา ถึงมันจะเปนไปได... แตมันก็ยาก ความมุงมั่น ทุมเทของสองคนนี้ก็ตางกันแลว" เศรษฐีพด ู ตอ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 44


"เหมือนกับคนที่บอกตัวเองวา อยากรวย กับคนที่บอกกับตัวเองวา ตองรวย เราสามารถทํานายอนาคต คนทั้งสองไดเลย" เศรษฐียิ้มนิดหนึ่งที่มุมปาก "เมื่อเธอตัดสินใจแลววาจะทํา ฉันก็อยากจะใหขอคิดเธอไปขอหนึ่ง เธอเอารองเทาไปขายก็จริง แตจงอยาขายรองเทาใหเขา" ..................................... สามวันผานไป ที่เมืองคูขาด ไมเชื่อก็ตองเชื่อ... ชายหนุมขายรองเทาไดไมถึง 30 คู สถานที่ ๆ เขานํารองเทาไปวางขายก็เปนตลาดชุมชน มีคนหนาแนนมากมายจับจายซื้อของ ที่นี่ ถึงจะเปนตัวเมือง แตผูคนก็ใชชีวิตแบบพอเพียง ไมยึดติดวัตถุนิยม อยูกันอยาสมถะ อยูกันอยาเทาติดดิน... "เธอเอารองเทาไปขายก็จริง แตจงอยาขายรองเทาใหเขา" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 45


คําพูดของทานเศรษฐีดังกองอยูในหูของเขา เอารองเทามาวางขาย มันขายไมไดจริงๆ แลวจะขายอะไรเพื่อใหเขาซื้อรองเทาละ... วันที่ 4 ของการอยูที่เมืองคูขาด วันนี้ ชายหนุมมาขายของแตเชา แตมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไป... เขาและลูกนอง ชวยกันจัดบอรด ใหความรูเรือ่ งโรคที่เกิดจากการไมใสรองเทา วันนี้เขาคิดวาจะขายความกลัว... กลัวที่จะเปนโรคตางๆ เหลานั้น... วันที่ 4 และ 5 ถึงแมจะขายความกลัว แตเขาก็ขายรองเทาไดไมถึง 10 คู มันเกิดอะไรขึ้น ชาวเมืองสวนใหญ ยังรูสึกเฉยๆ ไมไดสนใจเรื่องโรคตางๆ ที่เขานําเอามาประกอบการขายเลย และมีหลายๆเสียงพูดวา "ชาวเมืองทั้งหลายก็อยูสขุ สบายมาหลายรอยป ไมเห็นตองใสรองเทาเลย หลายๆคนก็อยูกันจนแกจนเฒา" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 46


เฮอ..... แลวจะทําอยางไรละเนี่ย จึงจะเปลี่ยนทัศนคติของชาวเมือง ใหมาใสรองเทาไดนะ... สวนตัวของเขาเองเชื่อมัน ่ อยางเต็มที่เลยวา หากชาวเมืองนี้ ไดใสรองเทา รับรองวา ทุกคนจะตองใสรองเทาไปจนตลอดชีวติเลยละ เพราะเมื่อกอนเขาเองก็ไมใสรองเทา สมัยที่อยูบานนอก จนเริ่มเปนหนุม ปนั่นแหละ เขาจึงมีโอกาสไดรองเทาคูแรกในชีวิต และตัวเขาเองก็พบวา รองเทาเปนสิ่งที่จําเปนอยางหนึ่งของชีวิต นอกจากเสื้อผาอาภร... ขณะที่เขากําลังเครียดอยูนั่นเอง ก็มีลุงชาวเมืองคนหนึ่ง มาซื้อรองเทาของเขา แกเลือกเบอรตางๆ ของรองเทามาได 4 คู "ลุงเอา สี่คูนะ" ลุงชาวเมืองคูขาดเอยขึ้น ชายหนุมอดสงสัยไมได เพราะทําไมลุงแกจึงซื้อไปเยอะขนาดนั้น ทั้งๆ ที่รองเทาคูเกาของแกก็ยังไมสึกหรอเสียหายเลย ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 47


"รองเทาลุงก็ยังดีอยูเลย ทําไมลุงซื้อใหมอีกละครับ" ชายหนุมถามดวยความสงสัย "ก็... ซือ้ ไปใหลูกหลานดวย อีกคูก็จะเก็บเอาไว เผื่อคูนี้สึกแลวจะไดมีรองเทาใส" ลุงชาวเมืองตอบพรอมกับยื่นเงินคารองเทาให "คนเมืองนี้เขาไมใสรองเทากัน ลุงกลัวจะไมมีใครเอามาขายอีก เลยซื้อเก็บไว" ลุงชาวเมืองยังพูดตอ "คูแรกนี่... ลุงไมไดซื้อหรอก คราวกอนโนน คนขายรองเทาเขาเลนเกมสทายปญหา ใครตอบถูกก็ไดรองเทาเปนรางวัล ลุงโชคดีตอบถูก" "พอใสรองเทาแลว จึงเห็นคุณคาของมัน แลวก็กลัวจะไมมีใครเอามาขายอีก" ลุงชาวเมืองรับเงินทอน แลวก็เดินจากไป... คําพูดของลุงชาวเมือง ทําใหเขาเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกวา ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 48


หากใครไดใสรองเทา รับรอง ชีวิตนี้ เขาจะขาดรองเทาไปไมได... แตจะทําอยางไรดีละ จึงจะใหเขาไดใสรองเทา ครั้นจะแจกฟรี ก็ไมไหวแนๆ เพราะไมใชการทําการคา และจะแจกฟรีไดสักกี่คน คนในเมืองนี้ก็รวมๆ 2 แสนคน ใชนอยซะเมื่อไร แตหากทําตลาดได ยอดขายก็ไมนอยเหมือนกัน ค่ําคืนของวันที่ 5 ที่เมืองคูขาด หลังจากชายหนุมเสร็จภาระกิจประจําวันแลว เขาก็ออกมานั่งใตตนไมใหญตนหนึ่ง ขางๆที่พัก เขากําลังตัดสินใจวาจะยอมแพ แลวขนรองเทากลับ หรือจะสูตอดีนะ เพราะเขามีเวลาไมมาก ไมมีเวลามากพอ ที่จะคอยๆ ทําใหคนใสรองเทากัน ทีละนิด คนที่มาซื้อรองเทาของเขาเกือบทั้งหมด คือคนที่มีรองเทาอยูแลว แตลูกคารายใหม แทบจะไมมีเลย การที่เขาเพงจิตอยูที่ความคิดนั้นเอง ทําใหจิตของเขาเปนสมาธิ จนจิตสงบ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 49


เมื่อจิตสงบ ปญญาก็เกิด ........................... เขารองไชโย ในใจ เขารูแลววาจะทําอยางไร นี่เองนะหรือ ที่ทานเศรษฐีบอกวา "เธอเอารองเทาไปขายก็จริง แตจงอยาขายรองเทาใหเขา" วิเศษจริงๆ เลย วิธีนี้ ไดผลอยางแนนอน และตอไป เราก็จะยึดครองตลาดสิ้นคารองเทาที่เมืองนี้ได ชายหนุมตื่นเตนดีใจจนมือไมสั่น กับความคิดที่แสนจะวิเศษของเขา พรุงนี้เชา เขาจะเริ่มปฏิบต ั ิการ ทันที... เชาวันรุงขึ้น... ชายหนุมจัดการหาหองเชาไดแหงหนึง่ เพื่อเปนโกดังเก็บรองเทา และเขาสั่งใหลูกนองขนรองเทาลงจากรถเขาโกดังใหหมด เสร็จแลวใหนํารถกับรองเทาสวนหนึ่งไปเจอเขาที่ตลาด จากนั้นชายหนุมก็ตรงดิ่งสูตลาดกลางทันที ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 50


เขาเดินทักทายพอคาแมคาเกือบทุกเจาในตลาด เมื่อกลับมาถึงที่แผงขายรองเทาของเขา เขาติดปายตัวใหญบะเรอเทิ่มวา.... "รับซื้อสินคาการเกษตรทุกชนิด" ที่เมืองนี้ ชาวเมืองสวนใหญจะทําการเกษตรเปนหลัก ดังนั้นสินคาการเกษตรที่เขานํามาขายจึงมีราคาไมแพง ขอมูลที่ไดก็มาจากการที่เขาเดินทักทายพอคาแมคานั่งเอง ใชเวลารออยูไมนาน ที่หนารานของเขาก็มีผูคนมากมายมายืนออกันแนนเลยทีเดียว เปลาหรอก... ไมใชเขามาซื้อรองเทากัน แตเขาพากันนําสินคาการเกษตรมาขายใหชายหนุม ชายหนุมเองก็รับซื้อสินคาในราคาตลาดที่เขาเดินสํารวจมาแลว นอกจากเงินที่ชาวเมืองไดกลับไป ยังไดรองเทากลับไปอีกดวย บางคนก็ไดรองเทาคูหรือสองคู บางคนก็ไดมากกวานั้น ตามปริมาณสินคาที่นํามาขาย ไมนาเชื่อวา การขายรองเทาโดยวิธีรบ ั ซื้อสินคาจะไดผล ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 51


ใชเวลาไมนาน สินคาเกษตรก็เต็มรถ สวนรองเทาของเขาก็หมดไปเกินกวาครึ่งหนึ่งที่เขานํามา เมื่อปดการรับซื้อสินคาเกษตรเรียบรอยแลว ชายหนุมก็สั่งใหลูกนองคนหนึ่งอยูเฝาโกดังรองเทา สวนเขาเองกับลูกนองอีกคนรีบตีรถกลับ เมื่อกลับมาถึงเมือง ชายหนุมก็ตรงเขาสูตลาดทันที เขาเดินเช็กราคาสินคาเกษตรอยูสักพัก เมื่อไดรูราคาจนเปนที่พอใจแลว เขาก็หาที่เหมาะๆ นําสินคาเกษตรที่เขาซื้อมาจากเมืองคูขาด ขายสงใหกับพอคาแมคา ที่ตลาดแหงนี้ ขาวการขายสงของเขากระจายไปจนทั่วตลาด และไมนานนัก สินคาของเขาก็ขายหมดเกลี้ยง หลังจากคํานวณกําไร-ขาดทุนแลว ก็เปนตามที่เขาวางแผนไวตั้งแตแรก กําไรที่ไดจากการขายสง หักราคารองเทา ยังทําใหเขามีกําไรเหลืออีกพอสมควร แตสิ่งที่เขาจะไดในอนาคตคือ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 52


ตลาดรองเทาที่เมืองคูขาดอยางแนนอน ที่คฤหาสถของเศรษฐีไมเทาทองคํา ชายหนุมเลาเรื่องตางๆใหเศรษฐีฟง เศรษฐีถึงกับหัวเราะออกมาดังๆ... "ฉันไมคิดวาเธอจะทําแบบนี้เลยนะเนี่ย... ความหมายของฉันไมไดโลดโผนขนาดนี้" เศรษฐีพด ู ไปอมยิ้มไป "อยาขายผักบุงไฟแดง แตจงขายไฟที่มันลุกพรึบ ๊ เวลาเทผักบุง ใสกระทะ และขายผักบุงที่ลอยขึ้นไปบนฟา แลวตกลงมาสูจานที่มีคนรอรับอยู..." เศรษฐีหยุดนิดหนึ่งเพื่อใหชายหนุมจินตนาการณตาม "ฉันหมายถึงประมาณนี้... แตสิ่งที่เธอทํา ก็เขาทาดีเหมือนกันนะ ขายโอกาส... ใหชาวเมืองนั้นไดใสรองเทา" ................................................ ชายหนุมวิ่งรถไปมาระหวางสองเมืองอยูหนึ่งอาทิตย เขาก็ตัดสินใจหยุดแถมรองเทา ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 53


จากนั้นก็จัดการตกแตงโกดังรองเทาใหเปนรานรองเทา เพื่อรองรับลูกคาที่ตั้งใจที่จะมาซื้อรองเทา จากการที่ไดรองเทาเปนของแถมกลับบานของชาวเมือง ที่นําสินคาเกษตรมาขาย นอกจากไดใสรองเทาเองแลว ยังไดเผื่อแผใหกับลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย การไดใสรองเทาของชาวเมืองเริ่มกระจายออกไป เปนอยางที่ชายหนุมคิดเอาไว คานิยมการใสรองเทาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ คนที่ใสแลวก็จะบอกตอถึงขอดีแบบปากตอปาก คนที่ยังไมมีโอกาสไดใส ก็รูสึกเหมือนตนเองตกยุค ความรูสึกทางดานวัตถุนิยมเริ่มกอกําเนิดขึ้น ถึงแมจะเล็กนอย แตก็มีผลทางดานจิตใจอยูไมนอยทีเดียว ทําอยางไรได เพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย ผูซึ่งยังหนาไปดวยกิเลส ไมมีผูใดฝนธรรมชาติไปไดเลย ใครที่ลวงรูความลับของธรรมชาติตา งหาก ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 54


ที่จะสามารถสรางประโยชนจากมันได แมแตเครื่องบินที่บินอยูบนฟา ก็ไมไดฝนกฎของธรรมชาติ ใครจะไปคิดละวา กอนเหล็กหนักๆ จะลอยไปมาอยูบนฟากฟาได... ก็เพราะมีผูลว งรูธรรมชาติของแรงตานของอากาศ และพัฒนาขึน ้ มาเรื่อยๆ โธมัส เอดิสน ั ก็ไดลวงรูธ รรมชาติของกระแสไฟฟา ตัวนําไฟฟา จนพัฒนาขึ้นมาเปนหลอดไฟใหแสงสวาง ธรรมชาติ จึงเปนสิ่งที่ควรเรียนรูและทําความเขาใจ และพัฒนาความรูความเขาใจ เพื่อนําไปประยุกคใชงาน แมแตการบริหารงานมนุษยดวยกันเอง ยังตองรูถึงธรรมชาติของมนุษยแตละคน ซึ่งไมมีใครจะเปนไดเหมือนใคร ใครลวงรูธรรมชาติของมนุษย ก็จะบริหารงานมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ รานรองเทาของชายหนุมจึงเริ่มมีลูกคามากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด..... ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 55


ชาวเมืองคนใดที่ไมใสรองเทา กลายเปนบุคคลที่แปลกและแตกตางไปจากคนของชุมชน เมื่อตองวิ่งรอกรถไปมาระหวางสองเมือง ทําใหชายหนุมกลายเปนคนกลางของสินคาของสองเมืองนี้ สินคาหลากหลายชนิดเริ่มเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ จากรานขายรองเทาเพียงอยางเดียว ไดพัฒนากลายมาเปนรานสรรพสินคาของเมืองคูขาดไปเสียแลว สินคาฟุมเฟอยมากมายเริ่มเขามาสูตลาดของเมืองแหงนี้ พรอมกับพัฒนาการดานวัตถุนิยมที่เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆของชาวเมือง ชานหนุมมองไปยังอนาคตของธุรกิจของเขาที่เมืองคูขาดนี้ สิ่งที่เขาเห็นก็คือ จากการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรเพือ่ ระบายรองเทา ไดพัฒนากลายมาเปน..... "คูขาดพืชผล" ...ศูนยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่ใหญโต ...ศูนยจําหนายอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร ...ศูนยสงเสริมการเกษตรครบวงจรทั้งพืชและสัตว ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 56


เรื่องพืช ก็ขายตั้งแตเมล็ดพันธุพืช ปุย ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช ไปจนถึงการรับซื้อผลผลิตกลับคืนมา เรื่องสัตว ก็ขายตั้งแตพน ั ธุสัตว อาหารสัตว ยา วัคซีน และการรับซือ้ ผลผลิตกลับคืน นั่นคือพัฒนาการที่เปนไปของรานรองเทา กับรานรับซือ้ ผลิตผลทางการเกษตรเล็กๆในตอนตน ซึ่งใชเวลาพัฒนาเปนแรมปเหมือนกัน ........................................... หลังจากวิ่งรถขนสินคาระหวางสองเมือง รวมทั้งเริ่มมีสินคาแตกไลนเพิ่มขึ้น ชายหนุมก็พอจะมองอนาคตของพัฒนาการ และการเติบโตของธุรกิจทั้งสองสายงาน คือการเติบโตของรานรองเทาไปสูรานสรรพสินคา และการเติบโตของรานรับซื้อสินคาเกษตรไปสูศน ู ยเกษตรครบวงจร... แตเขามีเวลาไมมากพอทีจ่ ะรอคอยวันนั้น เพราะมันตองใชเวลาพัฒนาการ เกินกวาเวลา 1 ปที่เขามีอยู นี่ก็ลวงเขาสูเ ดือนที่ 2 แลว เขาตองทําอะไรสักอยาง ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 57


เพื่อแกปญหานี้ใหได... หลังจากสอนงานใหลูกนองที่ไวใจไดเปนงานแลว ชายหนุมก็ปลอยใหลูกนองวิ่งรอกระหวางสองเมืองแทนเขา สวนเขาเองก็กลับมาตั้งหลักที่คฤหาสถของเศรษฐี "ที่ปรึกษา...." ความคิดหนึ่งแลนปรี๊ดขึ้นมาในสมองของเขา ชายหนุมเคยอานหนังสือเกี่ยวกับการใหคนที่เกงกวาเรา ทํางานใหเรา หรือเปนที่ปรึกษาใหเรา ชายหนุมรีบลงมือทันที "ทานเศรษฐีครับ..." ชายหนุมเอยขึ้น "ผมอยากใหทานชวยแนะนําผูบริหารเกงๆ สักคนใหผมหนอยครับ" ชายหนุมกลาวตอ "เธอจะเอาไปทําไมรึ?..." เศรษฐีถามทั้งๆ ที่อานเกมสชายหนุมออก "ผมมองเห็นการเติบโตของธุรกิจของผมในอนาคต แตผมเองไมมีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารจัดการมัน ใหเติบโตไปตามนั้นไดครับ" "แลวเธอมีแผนการอยางไรละ" เศรษฐีถามอีก "ผมจะตั้งทีมที่ปรึกษาเพื่อวางแผนบริหารงานเหลานั้น ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 58


รวมทั้งงานอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกครับ" ชายหนุมตอบ เศรษฐีนิ่งคิดอยูสักครู จึงเอยขึ้นวา "ไดสิ... ฉันจะแนะนําใหเธอ"

………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 6 ...ทีมที่ปรึกษาและบริหารธุรกิจ... ชายหนุมรูจักตัวของเขาเองดีวา เขามีความคิดที่ดี เขามองเห็นโอกาสตางๆ มากมาย แตการที่จะลงมือปนความคิดของเขาใหเปนจริงขึ้นมานั้น เขาตองใชเวลาในการเรียนรูปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อทําใหงานสําเร็จไดสมดังปรารถนา แนนอน หากเขาไมมีเงื่อนไขของเวลา ในการสรางตัวเองใหรวยที่สุดในเมือง ภายใน 1 ป เขายอมมีเวลาเรียนรูงานและพัฒนามันขึ้นมาได เขายังเขาใจดีอีกวา การทําการคา เราตองทําเองใหมาก พึ่งพาจมูกคนอื่นหายใจใหนอยที่สุด แตสถานการของเขาตอนนี้ ทําอยางนั้นไมได เพราะการคาแตละอยาง กินเวลาจนกวาจะประสบความสําเร็จไมใชนอยเลย ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 59


แตหากเขามีทีมงานที่ดี มีประสบการณ งานของเขาก็จะประสบความสําเร็จไดเร็วขึ้น และสามารถทําการคาไดหลายอยางมากขึ้น กรอปกับกิจการของเขา สามารถมีเงินเหลือมาพัฒนาเรือ่ งนี้ได ชายหนุมจึงใหเวลากับการคัดเลือกคนเขามาชวยงาน เพื่อจะตั้งเปนทีมบริหารงาน โดยทีมนี้จะรับการถายทอดความคิดจากเขาโดยตรง จากนั้นก็จะไปชวยกันวางแผนงานและบริหารจัดการใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ตัวของเขาเองก็จะมีเวลามองหาโอกาสใหมๆ มากยิ่งขึ้น หนึ่งสัปดาหผานไป.... ทีมบริหารงานของชายหนุมก็เปนรูปเปนรางพรอมที่จะลุยงานแลว หลังจากใหแนวคิดและนโยบายงานเรียบรอยแลว ชายหนุมก็ปลอยใหทีมที่ปรึกษาบริหารจัดการงานตอไดเลย ทั้ง 3 ธุรกิจของเขาคือ 1.โรงงานผลิตน้ําออยสด ใหเพิ่มการผลิตน้ําผลไมชนิดอื่นๆ พรอมพัฒนาบรรจุภรรณ 2.รานสรรพสินคาที่เมืองคูขาด เพิ่มสินคาใหมากขึ้นเรื่อยๆ 3.กิจการรับซื้อสินคาทางการเกษตร พัฒนาทั้งการซื้อการขาย ใหครบวงจร หลังจากเบาใจในเรื่องการบริหารจัดการแลว

ชายหนุมก็มีโอกาสไดใชสมองในการคิดหา

โอกาสใหมๆ มากขึ้น ดังนั้น ชายหนุมจึงเริ่มมองเห็นโอกาสใหม อีกโอกาส

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 60


"รถบรรทุกหนึ่งคัน ขนผักและผลไมได 20 ตัน เพื่อนําไปสงอีกเมืองหนึ่ง บวกกําไรกิโลละ 50 สตางค ถึง 1 บาท เที่ยวหนึ่งก็ทําเงินไดอยางนอย 15,000 บาท ขากลับก็ขนสินคาอื่นๆ จากเมืองนั้น กลับมาที่เมืองนี้ ไดกําไร 20,000 บาท รวมเปนเงิน 35,000 บาทตอเมืองตอเที่ยวตอวัน อืมมมมม... ไมเลวเลยทีเดียว" ชายหนุมคิดยอนกลับไปถึงตอนที่เขาวิ่งรถขนสินคาระหวางเมือง นอกจากขนสินคาของตนเองแลว ยังมีพอคาคนอื่นฝากสินคาของเขาติดรถมาดวย โดยใหเขาคิดคาบริการตามสมควร สิ่งที่เขามองเห็นคือ ในที่สุด การขนสินคาระหวางเมืองของเขา หากบริหารจัดการดีๆ จะมีคนจายคาจางคนขับและคาน้ํามันแทนเขาไดเลย เขาจึงใหทีมบริหารงานของเขาวางแผนขยายไปยังเมืองอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใหครอบคลุมทุกเมืองดวยเงินที่มาจากตัวของมันเอง ชายหนุมไดวางเปาหมายใหทีมบริหารงานของเขาทําคือ ใหมีโกดังพักสินคาทุกเมือง มีรถขนสงสินคาใหเพียงพอ เพื่อใชขนถายสินคาของเขาเอง และใหบริการรับฝากสินคากับผูอื่นดวย ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 61


ถึงแมจะใชเวลาหลายป แตก็เปนธุรกิจที่มีอนาคตแนนอน เพราะอยางไร ก็ตองขนสงสินคาของตัวเองอยูแลว ขางฝายโรงงานน้ําออยของเขาเองก็ใชยอย หลังจากที่เขาดําเนินการอยูไมนานนัก ปาเจาของโรงงานก็ขายโรงงานตอเขาเพราะแกอยากพักแลว จากน้ําออยเพียงอยางเดียว ก็พัฒนาน้ําสารพัด เนื่องจากเขามีผักและผลไมอยูในมือเองดวย บวกกับวิสยั ทัศนของผูบริหารโรงงาน ที่มองเห็นถึงกระแสของการดูแลสุขภาพของผูคน ระยะเวลาไมก่ป ี  ผลิตภัณฑเครื่องดื่มผักและผลไมบรรจุกลองของเขา จะตองวางจําหนายทุกเมืองที่สายการสงสินคาของเขาไปถึง อยางแนนอน สิ่งหนึ่งที่สรางความฮือฮาใหกับวงการธุรกิจก็คอื ...รองเทา... ชายหนุมไดเจอกับนักออกแบผลิตภัณฑคนหนึ่ง เปนคนที่มีความสามารถในการออกแบบสินคาไดดีมาก เขายังจําไดดี ชวงที่เขาทําตลาดรองเทาใหมๆ เขาลองใหคนนี้ออกแบบรองเทาให "มันจะไปไดเรอ... ที่เอ็งจะผลิตรองเทายี่หอของตัวเอง คูแขงในตลาดก็เยอะแยะไปหมดไมรูยี่หออะไรตอยี่หออะไร ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 62


แถมเขายังยึดครองตลาดมานานอีกแลวดวย" คําพูดของเพื่อนๆ ที่หลับตานึกถึงวา จะผลิตรองเทายี่หอใหมออกสูตลาด แคคิดก็เหนือ่ ยแลวเพื่อนๆ เขาคิดเชนนั้น ชายหนุมแอบมั่นใจในอนาคตของรองเทายี่หอเขาอยูลึกๆ ดวยรูปแบบที่ทันสมัย หลากหลายสไตนมากมายออกสูตลาดเปนระยะๆ ดวยฝมือการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธของทีมบริหารงาน แคขยับตัวไมนานนัก ยี่หอใหมของเขาก็ติดตลาดอยางรวดเร็ว และขึ้นมาเปนผูนําในทองตลาดในที่สุด ลุง ปา นา อา ลูกเด็ก เล็กแดง ตางรูจ ักกันทั้งนั้น คุณเองก็อาจกําลังสวมใสรองเทาของเขาอยูก็ได.... เพราะรองเทาของเขาก็กระจายไปทุกมุมเมืองที่สายการสงสินคาของเขาเขาไปถึง... เมื่อยี่หอของเขาติดตลาดเปนที่รูจักกันทั่วไปเปนอยางดี เขาก็เริ่มแตกไลนสินคาไปสูอยางอื่น เชน... กางเกงยีนส เสื้อ เข็มขัด ฯ อีกที แรกๆ ชายหนุมก็กงั วลใจกับเงินที่จะนํามาลงทุน เพราะกระแสเงินสดจากธุรกิจของเขาไมเพียงพอแนๆ ทีมที่ปรึกษาจึงบอกเขาวาไมตองเปนหวง ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 63


เพราะพวกเขาเปนมืออาชีพเรือ่ งเขียนแผนธุรกิจอยูแลว จะนําไปเสนอขอกูเงินที่ธนาคารอีกที "นําเงินของคนอื่น มาตอเงินใหเรา มันจะทําใหเรากาวกระโดดไปไดเร็วขึ้น หากรอเก็บเงินตัวเองเพือ่ ลงทุน มันไมทันการหรอก เพราะเวลาของเธอจะหมดเสียกอน แตเธอจะตองเปนคนตัดสินใจเอาเองวา จะคอยๆเติบโต หรือจะเติบโตแบบกาวกระโดด เพราะเธอเปนคนเห็นองครวมของธุรกิจในมือของเธอเอง ความเห็นของคนอื่น แคนํามาเปนสวนประกอบเพื่อประมวลผลเทานัน ้ อยาไดเชื่อความคิดเห็นของใครทั้งหมด..." ชายหนุมนึกถึงคําพูดของทานเศรษฐีอยูในใจ วันนี้ เขาไดรวู ิธีนําเงินของคนอื่นมาตอเงินใหเขาแลว... ธนาคารตางๆ เริ่มปลอยสินเชื่อให จากเครดิตของกิจการตางๆ ที่เขามี เพราะมันเปนการกูเงินเพื่อขยายกิจการ ซึ่งธนาคารจะปลอยกูงายกวา การสรางกิจการใหม จากนั้นจึงหมุนเงินออกไปสรางกิจการใหม และนํากิจการใหมนั้นเขาไปกูเงินอีก ##### ##### ##### ##### ##### ##### ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 64


เหลือเวลาอีก 6 เดือน... ชายหนุมก็ยังสรางฐานะขึ้นมาไดไมเทาไร ทุกธุรกิจของเขา ยังไปไมถึงอนาคตที่เขาวางไว เขายังหางไกลจากเศรษฐีไมเทาทองคําหลายขุมนัก อยูมาวันหนึ่ง มีคนมาบอกขายบานใหกับชายหนุม เปนบานเดี่ยวชั้นเดียว เนื้อที่ 50 ตรว. เนื่องจากเจาของบาน ตองยายไปอยูเมืองอื่น จึงไมอยากเสียเวลาในการรอประกาศขาย เจาของบานพอใจในราคา 3 แสนบาท สภาพบานยังดีอยู ไมตองปรับปรุงอะไรมากนัก นอกจากทาสีใหมเทานั้น ชายหนุมจึงตัดสินใจซื้อ เพือ่ ใหคนเชา ธนาคารเรียกเงินดาวน 12,000 บาท และผอนเดือนละ 1,820 บาท ปรากฎวาเขาสามารถใหเชาไดในราคาเดือนละ 2,000 บาท "ดีจัง... ซื้อบานหนึ่งหลังราคา 3 แสน ดวยเงินเพียง 12,000 บาท และยังไดเงินเฉยๆอีกเดือนละ 180 บาท" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 65


ชายหนุมพูดกับเศรษฐี หลายๆ คนจะมองการซื้ออสังหาริมทรัพยที่ราคาเต็มของมัน แตชายหนุมกลับมองที่ราคาของกระแสเงินสดที่จะตองใช "ฉันยังมองวาไมดีเลย" เศรษฐีเอยขึน ้ "ROI ของเธอไดแค 18% เอง" ชายหนุมรูสก ึ งง อะไรคือ ROI "ROI คืออะไรครับ" ชายหนุมถามขึ้น "Return On Invested capital หรือ Return On Investment มันก็คือ เปอรเซ็นตของผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเอง" เศรษฐีตอบ "แลวมีวิธีคํานวณอยางไรเหรอครับ" ชายหนุมสงสัย "เอากําไรที่ได หารดวยเงินที่ลงทุนไป คูณดวยหนึ่งรอย เธอก็จะไดตวั เลขออกมาเปนเปอรเซ็นต" เศรษฐีหยุดเล็กนอย "หากตัวเลขออกมาเปน 0 ก็หมายความวา ไมมก ี ําไร และไมขาดทุน หากตัวเลขออกมานอยกวา 0 ก็หมายความวา ขาดทุน และหากตัวเลขออกมามากกวา 0 ก็หมายความวา มีกําไร ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 66


ยิ่งตัวเลขออกมายิ่งเปนบวกมากๆ ยิ่งแสดงวา ความคุมคาในการลงทุนอันนั้น คุมคามากๆ" เศรษฐีหยุดรอชายหนุมเพื่อใหตามใหทัน "อยางกรณีของเธอ... ใชเงินลงทุน 12,000 บาท ใหคนเชาเดือนละ 2,000 บาท แตเธอตองสงงวดธนาคารเดือนละ 1,820 บาท จึงมีกําไรเหลือเดือนละ 180 บาท ในหนึ่งป เธอจะมีกําไร 180x12 = 2,160 กําไร หาร เงินลงทุน คูณ 100 (2,160/12,000)*100 = 18% การคํานวณตอป ก็เพื่อใหเปรียบเทียบกับการฝากเงินกินดอกเบี้ยกับธนาคาร" "นี่คือ ROI ของกระแสเงินสด แตความจริงเธอยังไดกําไรเปนสินทรัพยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการผอนงวดธนาคาร เพียงแต มันไมไดเปนเงินสดตอบแทนกลับมาในทันที ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 67


ขอสังเกตุอก ี อยาง เธอจะไมเห็นฉันพูดถึงราคาจริงๆ ของบานที่เธอซื้อมาเลย เวลาคํานวณหาความคุมคาของเงินลงทุน แตราคาจริงของมัน ก็สําคัญ...สําหรับการเกร็งกําไร" เศรษฐีอธิบายตอไปเรื่อยๆ "สวนตัวของฉันนั้น... จะเลือกลงทุนที่ ROI มากกวา 50% ขึ้นไป เพราะมันมีการลงทุนดีๆ อีกเยอะแยะใหเราเลือก โดยเฉพาะ ROI ที่ 100%-300% มีอยูไมนอยเลยทีเดียว คอยๆ เรียนรูไป แลวเธอก็จะมองเห็นอยางที่ฉันเห็น" "เธอกําลังพัฒนาการตัวเองจากผูประกอบการ มาเปนนักลงทุนแลวนะนี่..." เศรษฐีเอยขึน ้ "นายครับ... ไฟไหมรานที่คูขาดครับ..." เสียงที่ปรึกษาคนหนึ่ง โทรมารายงานชายหนุม "เฮย!!..." ชายหนุมรองเสียงหลง "แลวเสียหายมากหรือเปลา" ชายหนุมถามกลับไป ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 68


"ตอนนี้ รถดับเพลิงกําลังทํางานอยูครับ แตคาดการวา คงจะเอาไมอยูแนๆ เลย" เสียงตอบมาตามสาย "เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่คูขาดตอนนี้เลย... แคนี้นะ" ชายหนุมตัดบท พรอมกับเสียงทานเศรษฐีเรียกใหคนขับรถของทานเอารถออก "เดี๋ยวใหเด็กมันพาเธอไปก็แลวกันนะ" เศรษฐีกลาวกับเขา "ขอบพระคุณมากครับ" ชายหนุมกลาวคําขอบคุณพรอมกับยกมือขึ้นไหวอยางนอบนอม หลังจากเขาเปดรานขายรองเทาที่เมืองคูขาดได 2 เดือน ยอดขายรองเทาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุก็มาจาก กระแสคานิยมทางวัตถุ เริ่มเขาไปยังเมืองนั้น จากการที่เขาไดหาหนทางใหชาวเมืองจํานวนหนึ่ง ไดมีโอกาสใสรองเทา... ซึ่งบังเอิญไปสรางความแตกตางระหวางคนที่ใสรองเทาและคนที่ไมใสรองเทาเขาอยางจัง... ทําใหชาวเมืองคูขาด หันมานิยมใสรองเทากันเปนการใหญ ชายหนุมมองเห็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่แฝงมากับชาวเมืองที่มาซื้อรองเทา นั่นก็คือ สินคาฟุมเฟอยอื่นๆ ซึ่งปกติ เมืองอื่นๆ ทั่วๆไป ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 69


ก็ขายกันเปนเทน้ําเททาอยูแลว เพียงแตที่เมืองคูขาดนี้ คานิยมของชาวเมืองแตกตางจากเมืองอื่นๆ แต... ณ เวลานี้ เมื่อรองเทานํารองไปแลว คานิยมทางวัตถุเริ่มเกิดขึ้น สินคาตัวอื่นๆ นาจะมีโอกาสสรางตลาดที่นั่นไดไมแพรองเทาเลยทีเดียว เพราะเมื่อคนมาซื้อรองเทา ก็ยอมตองเห็นสินคาตัวอื่นๆ เขาไมตองเสียเงินในการจะสรางกิจกรรมเพือ่ ใหคนมาดูสินคาตัวใหมอีก นี่คือโอกาส.... หลังจากเปดรานรองเทาได 2 เดือน เขาจึงไดขยายรานใหใหญขึ้นหลายเทา และสงสินคาตางๆ มากมายไปจัดแสดงเพื่อขายที่นั่น 2 เดือนผานไป สินคาอื่นๆ ขายไดอยางที่เขาคิด ถึงแมจะยังไมมากมายอะไร แตก็ไมทําใหขาดทุน เขายังเชื่อวา อนาคตตองสดใสอยางแนนอน แต!!!..... วันนี้ ไฟกําลังเผาไหมรานสรรพสินคาของเขา ในขณะที่เขามีเวลาเหลืออีกแค 6 เดือน..ในการสรางตัว เสียงลอรถบดถนนดังเล็ดลอดเขามาภายในรถ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 70


เสียงแรงประทะของลมกับตัวรถ ก็ใชยอยเหมือนกัน รถกําลังแลนดวยความเร็วเต็มพิกัด คนขับรถนั่งขับดวยใจจดใจจอ สายตาเพงไปที่ถนนแทบไมกระพริบ... ชายหนุมนั่งเครียดอยูดานหลังของรถเกงคันงาม เขาถอนหายใจและกระสับกระสายเกือบตลอดเวลา รานสรรพสินคาแหงนี้ เพิ่งเริ่มจะใหกระแสเงินสดกับเขา หลังจากติดลบอยู 3 เดือน อนาคตก็กําลังจะสดใส แลวสวรรคเลนตลกอะไรกลับเขานี่ ธุรกิจอื่นๆ ไมวาจะเปน โรงงานน้ําผักและผลไม ไมวาจะ คูขาดพืชผล หรือ รถรับขนสงสินคาของเขา ลวนแลวแตยังไมมั่นคงทั้งสิ้น เงินไดมาสวนใหญก็หมดลงไปกับการวางระบบ ที่ปรึกษาของเขาบอกวา ระบบ เปนเรือ่ งสําคัญมาก ตองใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เพราะธุรกิจของเขา เปนระบบสากลไปแลว เพราะเถาแกไมไดบริหารจัดการเอง ระบบ จะเขามาชวยลดการรั่วไหลได ถึงแมจะไมหมดก็ตาม ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 71


หัวใจของชายหนุมยิ่งเตนแรงมากขึ้น มือไมเปยกชุมไปดวยเหงื่อ ทันทีที่รถแลนเขาสูตัวเมืองคูขาด สายตาของเขาก็กระทบกับกลุมควันและเปลวไฟอยูบนทองฟา ในใจของเขา อยากใหรถไปถึงที่นั่นเร็วๆ รูสึกวาเวลามันจะวิ่งชาเสียเหลือเกิน รถยังไมทันจะหยุดสนิทดี ชายหนุมก็พุงพรวดออกไปจากรถดวยความรีบรอน เบื้อหนาของเขา.... ไฟกําลังโหมไหมอยางไมมีวี่แวววาจะสงบ พนักงานดับเพลิง ก็กําลังทํางานอยูอยางขมักเขมน ผูคนมากมายที่ยืนลอมมุงดูอยางหนาตา ชายหนุมไมรูจะทําอะไรกอน เขามีความรูส ึกวาตัวเขาเอง เงอะๆ งะๆ ไปหมด "สติ..." ชายหนุมคิด พรอมกับรําลึกไปถึงพระอาจารยเสกสรร ซึ่งทานเปนอาจารยของเขา สมัยที่เขาไดมีโอกาสไปบวชเปนพระ "จงมีสติ อยูกับตัว ทุกลมหายใจเขาออก คนมีสติ ยอมสามารถแกไขปญหาและสถานการณตางๆ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 72


ไดดีกวาคนไมมีสติ คนไมมีสติ ก็โนนไง เดินยิ้ม เดินรองไห เดินกราบไหวเสาไฟฟาอยูโนนไง ทุกสัดสวนของรางกายเขา ก็ไมตางไปจากคนทั่วไปเลย แตสิ่งที่เขาไมมีเหมือนคนทั่วไปคือ สติ... หากไมมีสติ... ก็ไมตางจากคนบาเหลานั้น แลวจะเอาปญญาที่ไหน ไปแกปญหา..." ชายหนุมยกมือไหวขึ้นทวมหัว จิตใจระลึกไปถึงพระอาจารย หลายๆ คนที่เห็น อาจจะคิดวา เขาขอใหเทวดาฟาดินชวยเหลือ หรือขอบารมีครูบาอาจารยใหชวย แตเปลาเลย.... พระอาจารยเสกสรร สอนไววา... "ถาเขาถึง พุทธ ธรรม สงฆ จริงๆ แลว คนผูนั้นจะไมงมงายอีกตอไป เพราะเมื่อกอน มนุษยไมมีที่ยึดเหนี่ยว เวลาเกิดปญหาที่แกไมได ก็เอาตนไมบา ง ภูเขาบาง เปนที่พึ่ง บางคนก็ถือเอา รุกขเทวดา เจาที่ ผีสาง นางไม เปนที่พึ่ง ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 73


สิ่งเหลานั้นไมใชทางเลย สิ่งเหลานั้นไมไดชวยอะไรไดเลย เมื่อเขาถึง พุทธ ธรรม สงฆ ก็จะเขาใจเรื่องกรรม การกราบไหว พุทธ ธรรม สงฆ จึงไมไดกราบไหวเพื่อออนวอน จึงไมใชการกราบไหวเพือ่ รองขอ แตกราบไหวเพื่อระลึกถึงพระคุณของทาน ที่ชวยทําใหเราเกิดปญญา...." หลังจากเขาเรียกสติกลับคืนมาแลว เขาตรงดิ่งเขาไปหาเจาหนาที่ตํารวจทันที "สวัสดีครับ" ชายหนุมยกมือขึ้นสวัสดี เมื่อกอน เวลาที่เขาจะยกมือไหวใคร เขาจะประเมินคนๆ นั้นกอนวา ออนกวา หรือแกกวาเขา การพนมมือสวัสดีของเขา ขึ้นอยูกับอายุ หากคนที่อายุมากกวาเขา เขาจะเปนฝายไหวกอน หากคนที่อายุนอยกวาเขา เขาจะเปนฝายรอรับไหว เขาเปลี่ยนความรูสึกนั้นได เมื่อวันที่เขาทําความเขาใจเสียใหม เกี่ยวกับการพนมมือสวัสสดี ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 74


เมื่อกอนเขาผูกติดการพนมมือสวัสสดีกับคําวา ไหว การพนมมือสวัสสดีของเขา จึงขึ้นอยูกับวัยวุฒิ แตวันนี้.... การสวัสสดีดวยการยกมือพนม คืออากัปกิริยา ของการทักทายกันของคนไทย... ดังนั้น เขาจึงไมตะขิดตะขวงใจที่จะยกมือพนมพรอมกับ กลาวคําวา สวัสสดี กับใครๆ ก็ตาม "การสวัสสดีแบบไทยๆ อยาใหคนตางชาติ ตองมาสอนพวกเราเลย" ชายหนุมคิดในใจและนึกถึงภาพที่ยงั ติดตาอยู... เปนภาพของนางงามจักรวาลสวัสสดีพรอมกับบิดามารดาของเธอ "ผมเปนเจาของที่นี่ครับ" ชายหนุมกลาวตอ "พอดีเลยครับ... สารวัตร กําลังถามหาอยูพอดีเลย" เจาหนาที่ตํารวจนายหนึ่งตอบเขา เจาหนาที่ตํารวจคนเดิม เดินนําหนาชายหนุมเพื่อไปหาสารวัตร หลังจากทักทายกันพอสมควรแลว สารวัตรบอกกับชายหนุม วา "เดี๋ยวเพลิงสงบแลว ผมขอเชิญที่โรงพักดวยนะครับ" สารวัตรหยุดนิดหนึ่ง กอนจะพูดตอวา "ตอนนี้เราตัง้ ไวสองประเด็นคือ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 75


ถูกลอบวางเพลิง กับ วางเพลิงเพือ่ เอาประกัน" "วางเพลิงเพือ่ เอาประกัน..." ชายหนุมรองเสียงหลง

………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 7 ...วิกฤติ และ โอกาส... หลังจากสถานการณไฟไหมคลี่คลายลง ความเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกไดวา แทบไมเหลืออะไรเลย ชายหนุมกลับมาปกหลักอยูที่คฤหาสถของเศรษฐีไมเทาทองคําได 2 วันแลว... เขายังคิดไมตกเลยวา จะแกปญหาอยางไร สินคาเสียหายเกือบทั้งหมด วันพรุงนี้ เขาจะตองเขารวมประชุมใหญกับที่ปรึกษาทั้งหมด เพื่อสรุปหาแนวทางแกปญหาตางๆ และการวางแผนการขั้นตอไป "ฉันเสียใจ ที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น..." เศรษฐีมองจองไปที่ดวงตาของชายหนุม "แตฉันก็ดีใจ ที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้นเชนกัน..." เศรษฐีพด ู ตอ ซึ่งสรางความสงสัยใหชายหนุมเปนยิ่งนัก

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 76


"ทําไมเหรอครับ..." ชายหนุมเอยถาม "เพราะ.. ฉันกําลังเห็นเธอเริ่มไมทําตามคําแนะนําของฉัน" เศรษฐีพด ู ในขณะที่ชายหนุมขยับตัวเพือ่ ตั้งใจฟงยิ่งขึ้น "เธอกําลังบริหารกระแสเงินสดแบบไมระวังหลัง ฉันเคยบอกเธอแลววา ใหเก็บเงินสดไว 30% ของแตละธุรกิจ ก็เพื่อระวังหลังในเรื่องแบบนี้นั่นเอง" "เกือบ 50% ของธุรกิจที่ลมเลิกกิจการไปทั้งหลายนั้น มาจากการขาดกระแสเงินสด.. เจาของกิจการทั้งหลาย ไมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ทั้งไมไดเตรียมแผนการไวรองรับหากเกิดปญหา ซึ่งปญหาที่เกิด อาจจะไมไดมาจากอุบัติเหตุในแบบของเธอเสมอไป แต... มันมาไดทุกรูปแบบ ปญหาเรื่องกระแสเงินสด เปนปญหาที่ทุกธุรกิจ ตองใหความสําคัญ" "เธอยังโชคดี ที่ยังไมถึงขั้นวิกฤติขนาดเขาเหลานั้น ฉันจึงดีใจที่เธอไดบทเรียนนี้ เพื่อที่เธอจะไดไมพลาดในเรื่องนี้อีก... เธออาจจะยังมองไมเห็นทางออก ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 77


แตฉันเชื่อวา เธอจะมองเห็นมัน... ... จําคําฉันไว.... พลิก ๊ วิกฤติ ใหเปนโอกาส" เศรษฐีเดินจากไป ทิ้งชายหนุมใหอยูกับความคิดของตัวเอง ณ หองประชุมสํานักงานที่ปรึกษาของชายหนุม ที่ปรึกษาแตละทาน ก็ตางเสนอแนวทางตางๆ เพื่อกาวเดินตอ ของรานสรรพสินคาเมืองคูขาด จนมาสรุปกันที่ เปดรานสรรพสินคาขึ้นใหมอีกครั้ง เพราะคูแขงก็ยังไมมี ตลาดก็กาํ ลังสวย ที่ปรึกษา มั่นใจถึงอนาคตของการเติบโตที่เมืองนี้ทุกคน ชายหนุมยังคิดอะไรไมออกเลยในตอนนี้ ไดแตสั่งใหดาํ เนินการตามที่ที่ประชุมสรุป แตปญหาทีย่ ังแกไมไดก็คือ เงินทุนที่จะนํามาดําเนินการในครั้งนี้ เพราะหากเขานําเงินทุนสํารองของธุรกิจตัวอื่น เพื่อมาหมุนกอน หากเกิดปญหาฉุกเฉินขึ้น ไมใชเพียงธุรกิจนี้ตัวเดียวเทานั้นที่จะลม แตจะพลอยทําใหธุรกิจอื่นๆ ลมลงไปดวย ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 78


สวนเรื่องการจะกูเงินธนาคารเพิ่ม ตอนนี้ธนาคารก็ยังสงวนทาทีอยู เนื่องจาก ไดปลอยกูใหกบ ั เขามากพอสมควรกับทุกโปรเจ็กของเขา ทางดาน บริษัทประกัน ก็ยังไมจายคาสินไหม เนื่องจากอยูในระหวางขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุ เพราะทางเจาหนาที่ ยังไมไดทิ้งประเด็นการเผาเพื่อเอาเงินประกัน ตอนนี้เขากําลังติดปญหาเรื่องเงินลงทุน ถึงแมเศรษฐีไมเทาทองคํา จะมีมากมายก็ตาม ชายหนุมก็เชื่อมั่นวา เขาคงไมใหเงินทุนอยางแนนอน ความหนักใจทําเอาชายหนุมกินไมได นอนไมหลับไปหลายวัน หนทางแกปญหาก็ยังหาไมเจอ "คืนนี้... เราจะไปรวมงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชากัน ฉันไดรับเกียรติใหเขารวมงานเลี้ยงฉลองในคืนนี้ดวย เธอควรจะไปเปนเพื่อนฉันนะ" เศรษฐีไมเทาทองคําบอกกับชายหนุม ที่โตะกาแฟมื้อเชา ชายหนุมนึกถึงองคหญิงขึ้นมาทันที... ใชสิ... ตั้งแตวันนั้น จนวันนี้ 6 เดือนแลว ที่เขามุมมั่นอยูกับการสรางตัว ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 79


จนลืมนึกถึงองคหญิงไปเลย ภาพความสวยงามสดใสขององคหญิงผุดขึ้นมาในมโนภาพของเขา ชายหนุมรูสก ึ ตื่นเตนจนควบคุมตัวเองไมอยู เศรษฐีไดแตอมยิ้มในความตื่นเตนของเขา "เย็นนี้ เตรียมตัวใหพรอมก็แลวกัน" "ครับ" ชายหนุมรับคํา ที่งานเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระราชา ชายหนุมรูสก ึ วาตนเองนัน ้ ตัวลีบเล็กนิดเดียว เมื่อเขาเห็นผูคนมากมายที่ไดรับเกียรติมางานนี้ ความรูสึกต่าํ ตอย นอยวาสนา มันเปนอยางนี้นี่เอง "ผูคนมากมายในงาน เขาไมไดสนใจเลยวาเธอเปนใคร มาจากไหน เขาไมไดมองเธอดวยสายตาดูหมิ่นดูแคลนเลยสักนิด" เศรษฐีเอยขึน ้ เบาๆ กับชายหนุม เหมือนรูใจวาชายหนุมกําลังคิดอะไรอยู... "เธอเองตางหาก ที่คิดนอยเนื้อต่ําใจไปเอง คิดดูถูกตัวเอง" เศรษฐีพด ู ตอ

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 80


"ความรูสึกของเธอในตอนนี้ ก็ไมตางอะไรกับคนอื่นๆ ทั่วไป ที่ชอบคิดวา ตัวเองอาภัพอับโชค นอยวาสนา เวลามีอะไรสะกิดใจเพียงนอยนิด ก็เหมือนกับมันเปนเรื่องรายแรง คิดไปเองสารพัดสารเพ" เศรษฐียังคงอธิบายตอ "แตมันก็เปนธรรมชาติอีกอยางหนึง่ ที่ทําใหพวกเขาเหลานั้น รวมทั้งเธอ คิดอยางนั้น ดังนั้น..." เศรษฐีหยุดพูด เพื่อรอดูวาชายหนุม ตั้งใจฟงมากแคไหน "เมื่อวันใดก็ตาม ที่เธอจะตองเจอกับเหตุการณแบบนี้อีก จงจําคําพูดของฉันไวใหดีวา.... ผูที่รูสึกวาต่าํ ตอยกวา มักจะคิดเล็กคิดนอย หรือคิดนอยเนื้อต่ําใจ ถาวันนั้น เปนเธอเองที่คิดแบบนี้ จงรีบตั้งสติใหดีๆ แตถาวันนั้น เปนคนอื่นคิด เธอจะไดเขาใจถึงจิตใจของเขามากยิ่งขึ้น วามันเปราะบางขนาดไหน..." เศรษฐียิ้มใหเล็กนอย แลวจึงยกแกวเครื่องดื่มขึ้นมาจิบ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 81


งานเฉลิมฉลองดําเนินไปอยางสนุกสนานรื่นเริง การแสดงตางๆ มากมาย ทยอยขึ้นแสดงบนเวทีไมขาดสาย ผูคนมากมาย ตางทําความรูจักกัน บางก็แนะนําเพื่อนใหมใหกับเพือ่ นเกา บางก็เขาไปแนะนําตนเองกับผูหลักผูใ หญ ชายหนุมก็เชนกัน วันนี้เปนวันที่เขาไดรูจักกับเจาใหญนายโต ไดรูจักกับนักธุรกิจระดับแนวหนา จากการแนะนําของทานเศรษฐี สักพัก เสียงจากการแสดงตางๆ ก็เงียบลง ผูคนที่จับกลุมคุยกัน ตางหยุดนิ่ง และหันมองไปทางเวที และไมนาน ชายหนุมก็รสู ึกรอนวูบวาบไปทั่วรางกาย หัวใจของเขาเตนแรงจนแทบจะหลุดออกมาเตนขางนอก เสนเลือดทุกเสนในทุกอนูของรางกาย ขยายตัววูบวาบไปหมด เพราะขางบนเวที องคหญิง กําลังทรงถวายพระพรแดพระราชา ถึงแมที่นั่งของชายหนุมจะหางไกลกับเวทีมากก็ตาม แตเขาก็รสู ึกราวกับวาไดอยูตอหนาพระพักตรขององคหญิง ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 82


เขารูสึกมีกําลังใจ ฮึกเหิม อยางบอกไมถูก หากตองตอสูเพื่อเลือกอัศวินตอนนี้ เขาคงยอมสูแบบแลกชีวต ิ นี่สินะ...พลังแหงรักและศรัทธา ซึ่งคงไมไดตางอะไรจากสัตวโลกอื่นๆ ที่ตางตอสูกน ั เพื่อเปนผูช นะ ตั้งแตเริ่มงาน จนกระทั่งงานเลิก ชายหนุมไมไดมีโอกาสใกลชิดกับองคหญิงเลยแมแตนอย การที่เขาเห็นองคหญิงบนเวทีนั่นแหละ คือการไดใกลชิดที่สุดแลว ผิดกับเหลาองคชายจากเมืองตางๆ ทั้งหลาย ที่ไดมีโอกาสรายลอมอยูร อบๆ องคหญิง แคนั้นก็เพียงพอแลว สําหรับเขา 6 เดือนเต็มๆ ที่เขายุงอยูแตกับงาน จนลืมคิดถึงองคหญิงไปเสียสนิท นั่นก็เปนเพราะความฝนที่ยิ่งใหญ และเปาหมายที่หนักอึ้ง ไมนาเชื่อวาวันนี้ ความเหน็ดเหนื่อย ความทอใจ ทั้งหลาย มลายหายไปเปนปลิดทิ้ง เสมือนมีพลังบางอยางกระตุนใหเขากระโจนออกไป ใหถึงเปาหมายโดยเร็วที่สุด

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 83


เมื่อกลับมาถึงคฤหาสถของทานเศรษฐี แนใจไดเลยวา... ในค่ําคืนนี้ชายหนุมคงไมสามารถขมตาใหหลับไดอยางแนนอน เศรษฐีเองก็รูดี จึงนั่งคุยเปนเพื่อนกับเขา "สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในวันนี้ คือพลังขับเครื่องที่วิเศษ" เศรษฐีเอยขึน ้ "บนเสนทางสูความสําเร็จ ถึงแมเปาหมายจะยิ่งใหญขนาดไหนก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีพลังขับเคลื่อนที่วิเศษแบบนี้มาหนุน บางคนก็คือ คนรัก บางคนก็คือ ครอบครัว บางคนก็คือ พอ แม ลูก" "พลังเหลานี้ จําเปนอยางยิ่งยวด เมื่อวันที่เจอวิกฤติ หลายๆ คน ถึงกับฆาตัวตาย เพราะเขาไมมีโอกาสไดรบ ั พลังเหลานี้" "มันจะปรากฎแกใจเธอเองเลยวา กอนหนานี้ เธอกลุมใจกับปญหาที่เกิดขึ้น เหมือนมันเปนปญหาใหญโต แตเวลานี้ ปญหาเหลานัน ้ มันจิ๊บจอยไปเลยใชไหม" เศรษฐีหันไปถามชายหนุม ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 84


"ครับ..." ชายหนุมตอบอยางมั่นใจ แตก็แฝงไวดว ยความเขินอาย "ความจริงแลว ไอปญหาที่เธอยังแกไมตกตอนนี้นั้น มันยังเล็กนอย.... วันขางหนา บนเสนทางธุรกิจ... เธอยังจะตองเจอหนักหนาสาหัสกวานี้อีกหลายเทานัก..." "นอกจากพลังที่ฉันพูดถึงไปแลวนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่จะชวยใหเธอไปสูเปาหมายไดสําเร็จ อยางไมทอถอย" "เธอตองเขาใจธรรมชาติของเสนทางสูความสําเร็จ และธรรมชาติอันนั้นก็คือ... เสนทางสูความสําเร็จ เรียงรายไปดวยความลมเหลว ฉันผานชีวิตมาจนถึงบัดนี้ ฉันเองก็ยังไมเห็นวาจะมีใคร สําเร็จไดโดยไมเคยลมเหลวมากอนเลย" "ความลมเหลวหรือปญหาอุปสรรคนี่แหละ คือตัวคัดกรองคนจริง ออกจากคนไมจริง.... ใครผานไปไมได ก็กลับเขาไปรวมกับกลุมคนธรรมดาทั่วไป และเชนเดียวกัน... หากใครผานตัวคัดกรองนี้ไปได ก็จะไดชื่อรวมกลุมกับคนประสบความสําเร็จ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 85


และเปนที่กลาวถึง ของคนทั่วไป รวมทั้งขอเคล็ดลับในความสําเร็จนั้น" "จงจําไววา.... ผูที่ลมเลิกกอน... ไมเคยไปถึงเปาหมาย" กลาวจบ เศรษฐีก็ขอตัวไปนอน เสียงโทรศัพทดังปลุกชายหนุมตั้งแตเชา "นายครับ... ที่เมืองคูขาด มีรานสรรพสินคา แบบเดียวกับเรา เปดใหบริการแลวครับ" เสียงรายงานจากปลายสาย ทั้งตะกุกตะกัก ทั้งรีบรอน "แลวรูไหมวา เปนรานของใคร" ชายหนุมถามออกไป "เปนรานของเสี่ยวิชัยครับ" ปลายสายตอบกลับมา เสี่ยวิชัยนี่ก็คือเจาของบริษัทจัดจําหนายสินคา ซึ่งเปนบริษัทที่ทําตลาดสินคาใหกับเจาของแบรนดเนมตางๆ ปกติแกจะไมเลนตลาดขายปลีก แตเนนหนักไปที่การขายสง วันนี้แกนึกแปลกอะไรขึน ้ มา จึงไดมาเปดรานสรรพสินคาที่เมืองคูขาด... "รานเขาใหญขนาดไหนเหรอ" ชายหนุมถามขึ้น "เทาๆ กับรานเกาของเราที่ถูกไฟไหมนั่นแหละครับ" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 86


ปลายสายตอบกลับมา "บายโมงตรงวันนี้ เรียกประชุมที่ปรึกษาดวน" ชายหนุมสั่งกลับไป "ครับผม..." เสียงจากปลายสายตอบกลับมา พรอมกับวางสายไป ชายหนุมกัดกรามแนน สายตาจองมองออกไปนอกหนาตางอยางไรจุดหมาย... ปญหาเรื่องรานถูกไฟไหม ยังไมทันไดแกไขเลย ก็ดันมาเจอปญหาใหญนี้อีกแลวสิ แตยังไงเขาก็จะตองฟนฝามันไปใหได "คนลมเลิกกอน ไมเคยไปถึงเปาหมาย" คําพูดของเศรษฐีไมเทาทองคํายังดังกองอยูในหูของเขา ที่หองประชุมสํานักงานที่ปรึกษาของชายหนุม "เรามีทางเลือกอยู 2 ทาง" ชายหนุมเอยขึ้น "หนึ่ง ถอย หรือ สองเปดใหใหญกวาคูแขง" พูดจบ ชายหนุมก็มองดูหนาของที่ปรึกษาแตละคน วาคิดเห็นกันอยางไร "ถาจะเปดใหญกวาเกา เราจะหาเงินทุนมาจากที่ไหน ขนาดจะเปดเทาเดิม ตอนนี้เราก็ยังติดปญหาเรื่องนี้อยูเลยครับ" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 87


ที่ปรึกษาคนหนึ่งเอยขึ้น "เรื่องเงิน ผมพอมีทางออกอยู วาแต เราลองมาชวยกันวิเคราะหหนอยสิวา ถาเปดเปนหางสรรพสินคาใหญโต จะคุมคาการลงทุนหรือไม" ชายหนุมตอบ ทั้งๆ ที่ในใจนั้น ยังไมแนใจเรื่องชองทางการหาเงินทุนเลย ที่ประชุมตางก็หาเหตุผลมาวิเคราะหกันยกใหญ จนในที่สุด ก็ไดขอสรุปวา ทําหางสรรพสินคา "อีกสามวัน ผมจะใหคําตอบเรือ่ งเงินลงทุน" ชายหนุมเอยขึ้น พรอมกับกลาวปดการประชุม สามวันมานี้ ชายหนุมวิ่งวุนอยูกับการเขาพบผูคน เพื่อเสนอขายหุน... การเพิ่มผูถือหุน เปนทางเลือกที่ชายหนุมตัดสินใจ เนื่องจากธนาคารไมปลอยกูเพิ่ม การจะระดมเงินทุนก็มีวิธีนี้อีกหนึ่งทาง การที่เศรษฐีไมเทาทองคําแนะนําเขาใหรูจักบุคคลตางๆ ในงานคืนนั้น... มันกลับกลายเปนโอกาสใหกับเขา สัดสวนการถือหุนของเขาเหลืออยูเพียง 25% ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 88


แตเขาก็ยังเปนผูถือหุนใหญอยู เพราะเขากระจายหุนออกไปหลายบุคคล เมื่อทุกอยางพรอม หางสรรพสินคาใหญแหงเมืองคูขาดจึงเริ่มตนขึ้น... แตกวาการกอสรางจะแลวเสร็จ จนเปดบริการได มันก็คงเลย กําหนดเวลา 1 ป ของเขาแลวละ เพราะเขาเหลือเวลาอีกแค 5 เดือนกวาๆ เอง ขณะที่ปลอยใหธุรกิจหางสรรพสินคาดําเนินการไปนั้น ชายหนุมก็ออกพบปะแวะเวียนเพื่อเยี่ยมเยียนบุคคลตางๆ ที่เขารูจัก ทั้งใหมและเกา... เพื่อเสาะแสวงหาโอกาสใหมๆ นั่นเอง การที่เขาเห็นโอกาสตางๆ จนสรางตัวมาถึงจุดนี้ได ก็เพราะเขาเปดตัวเองออกสูโลกใหมๆ เพื่อนใหมๆ สถานที่ใหมๆ บวกกับสายตาอันชาญฉลาดของเขา ทําใหมองเห็นโอกาสดีๆ อยูเสมอๆ ทุกวันนี้ ชายหนุมรูซึ้งถึงคําพูดที่วา "เงินทองมีอยูมากมายบนทองถนน อยูที่ใครจะมองเห็นมัน และไขวขวาเอามา" ทุกวันและทุกยางกาว ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 89


เขาเห็นโอกาสที่จะทําเงินมากมายจริงๆ แตมันไมใชหนทางที่เขาจะสรางตัวไดโดยเร็ววัน มันก็แปลกดีเหลือเกิน... คนที่ดินรนเพื่อหาโอกาส กลับมองไมเห็นโอกาส คนที่เห็นโอกาส กลับกาวลวงเกินกวาที่จะมาจับโอกาสเหลานั้น... และที่สําคัญ... ไมสามารถหยิบยื่นโอกาสที่เห็น ใหกับใครได ถึงแมจะชี้แนะอยางไร เขาก็ไมเขาใจหรือมองไมออกสักที และก็เพราะเหตุนี่อีกละสิ ที่ทําใหโอกาสยังคงมีอยูเรื่อยไป ทุกยุคทุกสมัย รอใหใครบางคนมองเห็นมันเขา "เธอเขาใจแลวสิวา... ทําไมวันแรกที่เธอมาหาฉัน ฉันจึงไมบอกโอกาสดีๆ อะไรกับเธอเลย" เศรษฐีกลาวขึ้น หลังจากพูดคุยกันเรื่องโอกาสกับชายหนุม "ใครไมเห็นมันดวยตัวเอง ยอมไมสามารถปนมันขึ้นมา จากคําบอกเลาของคนอื่นได" ชายหนุมตอบ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 90


บทที่ 8 ...ศักยภาพที่ซอนเรน... "ฉันมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเลาใหเธอฟง" เศรษฐีเอยขึ้นกับชายหนุม ชายหนุมขยับตัวเพื่อที่จะ ตั้งใจฟง เพราะเขารูดวี า อยูดีๆ ทานเศรษฐีคงไมเลานิทานใหเขาฟงเฉยๆ เปนแนแท มันจะตอง มีอะไรบางสิ่งบางอยางที่ทานอยากจะใหคําแนะนํา หรือใหอุทาหรกับเขา และก็ไมแนเหมือนกัน เรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับเขาโดยตรงเลยก็เปนได เมื่อเห็นชายหนุมพรอมที่จะฟงแลว เศรษฐีจึงเริม่ เรื่อง "ที่หมูบานคนเลี้ยงชาง เขาจะพากันเขาปาเพือ่ ไปจับเอาชางมาเลี้ยงเพือ่ ใชงาน แตการจะฝกชาง ปาเพือ่ ใหเชือ่ งและใชงานได จึงตองเอาลูกชางปามาเลี้ยงตั้งแตเล็กๆ และคอยๆ ฝก" เศรษฐีชํา เรืองมองดูชายหนุมที่คงกําลังงงๆ อยูวาทําไมเลาเรื่องชาง และก็เลาตอวา "สิ่งแรกที่คนเลี้ยงชางทําเมื่อไดลก ู ชางปามาก็คือ ทําใหมันเจ็บและกลัวเกรงมนุษย เพื่อเปน การบอกมันวา มนุษย สามารถทําใหมันเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือแมแตทําอันตรายถึง ชีวิตของมันได ถามันไมอยากเจ็บปวดหรืออยากมีชีวิตรอด มันตองอยูภายใตการควบคุม และเชื่อฟงมนุษย" "นั่นคือการปลูกฝงจิตใตสํานึกของชางใหเชื่อวาเปนเชนนั้น...

ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นาสนใจที่

เกิดขึ้นโดยไมใชฝมือของมนุษย แตมันสงผลเชนเดียวกันกับที่มนุษยทํา สิ่งนั้นก็คือ เมื่อ เสร็จจากการนําลูกชางปาไปฝกกลับมาถึงบาน

คนเลี้ยงชางก็จะนําโซมาผูกไวที่ขาหลังขาง

หนึ่งของมัน และผูกปลายอีกขางของโซไวกับตนเสา เปนเชนนี้อยูทุกๆ วัน และก็เชนกัน เมื่อ คนเลี้ยงชางไปแลว เจาชางนอยก็คิดวาตนเองเปนอิสระ จะเดินไปไหนก็ได แตทันทีที่มันเดิน ไกลจากตนเสาจนโซตรึง... โซก็จะรัง้ ขาดานหลังของมันไว มันเองก็พยายามดึงเพื่อใหหลุด แตทั้งโซและตนเสา เกินกําลังของชางตัวนอยๆ ที่จะเอาชนะได

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 91


สิ่งหนึ่งที่มันเรียนรูก็คือ ยิ่งดึงแรงเทาไร มันก็จะยิ่งเจ็บขามากเทานั้น" "วันแลววันเลา มันก็ยงั คงดึงเพื่อใหหลุดอยูทก ุ ครั้งที่โดนลามโซเสนนี้กับตนเสาตนนี้ จนใน ที่สุด การดึงของมันจึงดึงเพียงแคโซตึง แลวมันก็ผอนแรง เพราะมันรูว าถาดึงแรงไปกวานั้น มันจะเจ็บขาอยางแนนอน ความตองการหลุดออกไปจากพันธนาการนั้นก็มี แตการดึงเพื่อ เอาชนะก็เจ็บ วันเวลาผานไป มันก็ยอมจํานนแตโดยดีวา เมื่อถูกลามโซกับตนเสา มันจะไม สามารถไปไหนได และเมื่อมันเติบใหญขึ้นมา มีพละกําลังมหาศาล ชักลากขอนไมใหญโต มโหฬาลขนาดไหนก็ได ใชแรงกําลังตามที่มนุษยจะบงการไดทุกอยาง" "แตเมื่อตกเย็น คนเลี้ยงชางนํามันมาผูกโซไวกับตนเสาที่เดิมที่มันถูกลามไวตั้งแตยังเล็ก มันกลับไมสามารถเอาชนะเพียงแคโซและตนเสาตนเล็กๆ เมือ่ เทียบกับตัวของมันที่ใหญโต ณ เวลานี้ได มันก็เพียงแคเดินไปดานหนาพอใหโซดึงขามันจนตึง แลวมันก็ผอนแรงและเดินกลับ เปนอยูเชนนี้ไปจนวันที่มันตาย" เศรษฐีนิ่งเงียบไปแตยังคงจองมองที่หนาของชายหนุม "การจะประสบความสําเร็จในเสนทางธุรกิจก็เชนเดียวกัน... มันจะมีกับดักฝงเขาไปทางจิตใต สํานึกโดยที่เราไมรูตัว จนทําใหความพยายามที่จะประสบความสําเร็จไมเปนผล เพราะขาด กําลังและความทุมเทที่มากพอ โซกบ ั ตนเสาในนิทาน มันก็คือความลมเหลวแตละครั้ง รวมทั้ง เสียงของคนรอบขางตัวเรา ที่มักจะคอยบอกเราเสมอๆ ไมวาเราจะเริ่มตนทําอะไรก็ตาม คน สวนใหญกม็ ักจะบอกวา มันทําไมได มันเปนไปไมได สิ่งเหลานี้ เมื่อฝงเขาไปในจิตใตสํานึก ของเรามากเขาๆ ความลังเลในความสําเร็จจะเกิดขึ้นทันที ยิ่งนํามารวมเขากับจํานวนครั้งที่ ลมเหลว พลังแหงศักยภาพในตนเองที่แทจริง จะไมถูกขับเคลื่อนออกมา"

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 92


"แตความสําเร็จกลับตองการพลังทีซ่ อนเรนนั้น

ความสําเร็จตองการความมุงมั่นอยางแรง

กลา ความสําเร็จตองการความทุมเทจากศักยภาพทั้งหมดที่มี" "คนทุกคนมีศักยภาพทีซ่ อนเรนอยู แตไมทุกคนที่สามารถนําศักภาพที่ซอนเรนนั้นออกมา ใชได จึงทําใหไมสามารถประสบความสําเร็จไดทุกคน" "นอกจากเรือ่ งนี้แลว ยังมีเรื่องอื่นๆ อีก ที่จะสงเสริมใหประสบความสําเร็จ... แลวฉันจะคอยๆ เลานิทานใหเธอฟงบอยๆ..." กลาวจบ เศรษฐีกข็ อตัวเขานอน ทิ้งใหชายหนุมนึกทบทวนถึง เรื่องที่เศรษฐีเลาใหฟง พรอมกับพิจารณาตัวเองวามีอะไรที่บงบอกวาเขาเปนแบบชางหรือไม "สวัสดีคะ คุณเปนเจาของบานที่ติดปายประกาศใหเชา ใชไหมคะ" เสียงสุภาพสตรีคนหนึ่งดังขึ้นมาตามสายโทรศัพท ถามถึงบานที่ชายหนุมซื้อไวเมื่อไมกี่วันมา นี้เอง "ใชครับ... คุณตองการจะเชาบานเหรอครับ" ชายหนุมตอบกลับไป "เปลาคะ... ดิฉันตองการขอซื้อตอคุณคะ" สุภาพสตรีปลายสายตอบกลับมา "ถาอยางนั้น รอผมสักครูนะครับ ผมจะเปดบานใหคุณดู ประมาณ 15 นาทีผมจะไปถึงที่ บานหลังนั้นครับ" ชายหนุมกําลังวางอยูพอดี และอยูใกลๆ แถวนั้นดวย "ไดคะ"

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 93


หลังจากพาสุภาพสตรีทานนั้นดูบานเปนที่เรียบรอยแลว ชายหนุมก็ตกลงราคาขายไดที่ 5 แสนบาท ซึ่งก็เปนราคาซือ้ -ขายกันในตลาด ณ เวลานั้น "ซื้อบานหลังนี้ไมถึง 5 วัน ทําเงินไดตั้ง 2 แสน" ชายหนุมคิดในใจ "ถาอยางนั้น ROI ก็คือ (200,000/12,000)*100 ไดเทากับ 1,666.66% ในเวลาไมถึง 5 วันนั่นเอง" ชายหนุมเริม่ ทบทวนที่ไปที่มาของโอกาสในครั้งนี้

เขาไดบานหลังนี้มาโดยบังเอิญ

เพราะ

เจาของเกามาบอกขายใหเขา แลวทําไมเขาจึงไดราคาถูกกวาราคาตลาดมากมายนักละ ก็เพราะวาเจาของเกาขี้เกียจรอเวลา ตองการเงินสดในทันที หรือไมก็กําลังรอนเงินอยางหนัก ไมวาจะเพราะเหตุผลใดก็ตาม... มันนาจะมีโอกาสแบบนี้อีกอยางแนนอน แตมันคงไมลอยมาหาเราเองงายๆ แบบนี้บอยนัก เราจะตองเปนฝายไปหาโอกาสเองดีกวา วาแลวชายหนุมก็ออกตะเวนไปตามที่ตางๆ เพื่อดูปายประกาศขายบาน และดูบานดวยตัวเอง เพื่อดูสภาพบานวาทรุดโทรมมากนอยแคไหน ตอนนี้เขามีวงเงินอยู 2 แสน เพื่อใชเปนเงินวางดาวน ซึ่งก็นาจะกูธนาคารไดที่วงเงิน 5 ลาน บาท เขาเพงความสนใจไปที่บานมือสอง แทนที่จะเปนบานสรางใหม เพราะบานสรางใหมนั้น ราคาขาย ยอมเปนราคาตลาดอยูแ ลว และบานมือสองที่เขามองหาก็คือ บานที่ดูโทรมๆ ซอมซอ แตหากจับมาปรับปรุงแตงเติมแลวกลายเปนบานใหมที่สวยงามไดราคา เรื่องแบบนี้ ตองอาศัยการมองเปนดวย

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 94


เมื่อเจอบานเปาหมายที่เขาตองการแลว เขาจะทําการตอรองราคาไปที่ 50% ของราคาตลาด นั่นก็แสดงวา เขาไดสบ ื ราคาตลาดของแตละทําเลเรียบรอยแลวเชนกัน แลวก็รอการตอรอง ราคา และเขาก็จะจบเต็มที่ไมเกิน 70% ของราคาตลาด... "ไดก็เอา ไมไดก็ไมเปนไร" ชายหนุมคิด สองเดือนผานไป... ชายหนุมไดบานมาแค 5 หลังที่เขาเงื่อนไขที่เขาตั้งใจไว หลังจากปรับปรุง ใหสวยงามแลว เขาขายไปไดแลว 3 หลัง อีกสองหลังใหคนเชาอยู "ขายไมไดก็ไมเปนไร เพราะคนเชาบานเปนคนจายคาผอนงวดธนาคารให" ชายหนุมคิดเกี่ยวกับบานอีก 2 หลังที่ขายยังไมได ภายใน 2 เดือน ชายหนุมมีเงินสดในมือ 2 ลานบาท จากเงินสด 12,000 บาทในตอนเริ่มตน บาน 5 หลังที่เขาไดมานั้น เปนผลมาจากการทีเ่ ขาไปดูบานเปน 100 หลังทีเดียว... มันก็ไมใช เรื่องงายๆ เลย ในการที่จะทําเงินดวยวิธีนี้ อาศัยความขยันและสายตาที่แหลมคม บวกกับ ความใจเย็นไมอยากไดเปนที่ตั้ง... " 5.5 ลานบาท ไมแพงเลยครับสําหรับคอนโดสวยหรูใจกลางเมืองแบบนี้"... นายหนาขาย คอนโดพูดกระตุนใหชายหนุมอยากซือ้ หลังจากที่เขาเห็นประกาศขายคอนโดหองนี้ ถึงแมจะ ไมใชคอนโดใหม แตสภาพหองและเฟอรนิเจอร อยูในระดับของใหมเลยทีเดียว แสดงวา เจาของอยูเอง และดูแลรักษาเปนอยางดี เขาประมาณราคาตลาดแลว นาจะอยูที่ 5.5 - 6 ลานบาท นายหนาเสนอราคามาที่ 5.5 ลาน บาท "4 ลาน" ชายหนุมเสนอราคากลับไป

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 95


"คุณลองไปคุยกับเจาของคอนโดดูก็แลวกันครับ แลวยังไง ติดตอกลับมาหาผมอีกทีก็แลว กัน" ชายหนุมแสดงทีทาวาอยากได แตไมงอราคา แนนอน.... ชายหนุมเขาใจดีวา นายหนายอมตองอยากไดราคาสูงๆ เพราะคานายหนาที่เขาจะ ไดยอมมากขึ้นไปดวย อยางกรณีนี้ คานายหนาอยูที่ 3-5 % อยางแนนอน นายหนาเสนอราคามาที่ 5.5 ลาน เพราะเขาก็ตองชั่งใจแลวละวา เปนราคาที่นาจะเรียกได และ คนซื้อก็นาจะพอใจซื้อในราคานี้ดวย

เพราะก็รูราคาตลาดเปนอยางดีเชนกัน

และงานนี้

นายหนาจะไดคานายหนา อยางนอยที่สุด 3% ก็เปนเงิน 1.65 แสนบาท ไมนอยเลยทีเดียว "5 ลานบาทครับ เจาของเขายืนกรานวาขอขายในราคานี้" เสียงนายหนาโทรมารายงานชายหนุมในวันรุงขึ้น "เอาอยางนีก ้ ็แลวกัน..." ชายหนุมเอยขึ้น "ผมจะใหคุณ 10% ทุกๆ บาทที่คุณสามารถลดลงไดจาก 5 ลาน" ชายหนุมยื่นขอเสนอกลับไป นายหนาไมใชเจาของคอนโด

ที่เขามาทํางานนี้ก็เพราะคานายหนาที่เขาจะไดรับ...

และถา

นายหนาลองกลับไปคํานวณดูขอเสนอของเขา การลดราคาใหไดมากที่สุด ยอมทําใหเขาได เงินมากกวาการเสนอราคาใหไดสูงที่สุด... นายหนาจึงกลับไปหาเจาของคอนโดน และยกแมน้ําทั้ง 500 สาย สารพัดเรื่อง มาประกอบ เพื่อจูงใจใหเจาของคอนโดลดราคาลงมาอีก สุดทาย ราคาก็มาจบกันที่ 4 ลานบาท นายหนา ได 3% จากเจาของเปนเงิน 1.2 แสนบาท และไดจากชายหนุม 10% ของเงินที่ลดลงมาคือ 1

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 96


ลานบาท เปนเงิน 1 แสนบาท รวมแลวเขาไดเงินจากการขายครั้งนี้ 2.2 แสนบาท ซึ่งถาเขา ขายที่ 5 ลาน จะไดเงินคานายหนาเพียง 1.5 แสนบาท ชายหนุมเองก็พอใจไมนอย เพราะเขาเสียเงิน 1 แสนบาท เพือ่ ประหยัดไป 9 แสนบาท คุมจะ ตายไป และเขามั่นใจวาขายไดไมต่ํากวา 5.5 ลานบาทอยางแนนอน 8 เดือนผานไป.... ฐานะของหนุมนอยชาวนา ยังไมไดเสี้ยวหนึ่งของมหาเศรษฐีไมเทาทองคํา เลย... เขามีเวลาเหลืออยูเ พียง 4 เดือนเทานั้น... ธุรกิจที่เขามีอยูตอนนี้ก็คือ 1.ธุรกิจน้ําผักและผลไม ซึ่งพัฒนามาจาก การขายน้ําออยสด เขามีทั้ง โรงงานผลิตเอง และ บริษัทจัดจําหนายเอง การขนสงไปยังเมืองตางๆ ก็จากบริษัทขนสงสินคาของเขา กําไรจากผลประกอบการทั้งหมด

หลังจากหักเปนเงินสํารองตามการเติบโตแลว

ก็นําไป

พัฒนาธุรกิจใหเติบโตขึน ้ ไปอีก 2.ธุรกิจรองเทา เกิดจากความบังเอิญที่ไดยินเรื่องเมืองคูขาดที่ไมชอบใสรองเทากัน... ตอนนี้ เขามีแบรนดเปนของตัวเอง

แตจางโรงงานอื่นผลิตอีกที

โดยที่บริษัทเขาเปนผูออกแบบ

รองเทาของเขาเริ่มติดตลาดเปนที่รจู ักไปทุกเมือง คาดวา ไมเกิน 6 เดือนจากนี้ไป จะตอง ขึ้นมาเปนอันดับหนึ่ง 3.หางสรรพสินคา พัฒนามาจาก รานรองเทา บวกกับ วิกฤตจากไฟไหมและคูแขง ขณะนี้ อยูในการกอสรางตัวอาคาร ยังไมไดเปดดําเนินการ คงตองใชเวลาอีกเกือบปจึงจะเสร็จ ธุรกิจตัวนี้ เขาถือหุนอยู 25% แตก็เปนหุนใหญ สาเหตุเพราะปญหาทางดานการเงินที่เติบโต ไมทันธุรกิจ

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 97


4.บริษัทจัดจําหนายสินคา พัฒนามาจากการขยายรานรองเทาใหเปนรานสรรพสินคา และ เพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํา จึงเปดบริษัทจัดจําหนายสินคา รับสินคาจากผูผลิต นอกจากขายเองที่ รานแลว ยังสงขายใหกับรานอื่นๆ ทั่วไป ทุกๆ เมือง 5.บริษัทจัดสงสินคา พัฒนามาจาก การรับและสงสินคาทางการเกษตร ไปยังเมืองตางๆ เนื่องจากตองการลดตนทุนทางการขนสง จึงใหคนอื่นจายคาขนสงให โดยการรับจางขนสง สินคา แถมยังมีกําไรอีกตางหาก ธุรกิจเริ่มเปนที่รูจัก 6.บริษัทการเกษตรครบวงจร พัฒนามาจาก การตองการใหชาวเมืองไดลองใสรองเทากัน โดยใหสินคาการเกษตรเปนตัวจายคารองเทาใหชาวเมือง แตไดผลเกินคาด

ทําใหเกิดเปน

ธุรกิจขึ้นมา ตอนนี้กําลังเติบโตขึ้นเรือ่ ยๆ 7.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เริ่มมาจากการที่มีคนมาบอกขายบานให แตธุรกิจตัวนี้ เขายังไม สามารถพัฒนาใหมันเดินเองได เพราะเขาเองตองเปนผูออกตระเวนหาบานเปาหมาย ยังหา ระบบใหคนอื่นทําแทนไมได "ผมมีเวลาเหลืออีกแค 4 เดือนเองครับ... ผมยังมองไมเห็นหนทางเลย..." ชายหนุมปรับทุกขกับเศรษฐีไมเทาทองคํา "ธุรกิจตางๆ ก็อยูในชวงกอรางสรางตัว ถึงแมจะทําเงินไดมากอยู... แตกย็ ังไมสามารถเขาใกล เปาหมายเลยครับ" ชายหนุมทอดสายตาอยางเหนื่อยหนาย "เธอคิดจะยอมแพแลวเหรอ..." เศรษฐีถามขึ้น "เปลาครับ... ผมจะไมยอมแพ จนกวาจะถึงวินาทีสุดทาย" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 98


ชายหนุมตอบ "งั้นก็ดีแลว.... ฉันมีอะไรบางอยางอยากจะบอกเธอ..." เศรษฐีเอยขึน ้ "มีอยูหนทางหนึ่งที่จะทําใหเธอเปนเศรษฐีในชั่วขามคืน" เศรษฐีกลาวตอ ชายหนุมถึงกับโยกตัวเขามาใกลๆ เพือ่ ไมใหพลาดคําพูดทุกคําของเศรษฐี... "เธอเคยผานวิกฤตมาแลว... และเธอก็ไดรับโอกาสที่เกิดขึน ้ จากวิกฤต นั้น..." เศรษฐีหยุดมองหนาชายหนุม "นอกจากเธอเองที่เจอวิกฤต... ก็ยังมีคนอีกมากมายที่กําลังเจอวิกฤตเชนกัน... ธุรกิจดีๆ หลายๆ ตัว ตองปดกิจการลง เพราะผูบ  ริหารไมสามารถแกไขวิกฤตนั้นได..." "มันนาเสียดายธุรกิจดีๆ เหลานั้นเหลือเกิน... หากเธอเขาไปเจอธุรกิจเหลานั้นไดถูกจังหวะ โอกาสก็จะเปนของเธอ...." หลังจากครุน  คิดเกี่ยวกับคําพูดของทานเศรษฐีมาทั้งคืน

ชายหนุม จึงตัดสินใจที่จะทําอะไร

บางอยาง... แตสิ่งแรกที่เขาจะตองทําคือ ผองถายธุรกิจดานอสังหาฯ ไปใหที่ปรึกษารับลูกไป เลนตอ ดังนั้น การประชุมของที่ปรึกษาในวันนี้จึงเกิดขึ้น หลังจากชายหนุมเลาประสบการณในเรื่อง ที่เขาไดลองทําเงินจาก อสังหาฯ.... ใหกับกลุมที่ปรึกษาฟง และตอนนี้ เขาก็รอฟงความ คิดเห็นของทีมที่ปรึษาแตละคน... วามีแนวทางสรางระบบอะไรขึ้นมาจับธุรกิจนี้

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 99


ไมนาเชื่อวา... จากทีเ่ ขาคิดวาเรื่องแบบนี้ เขาตองทําเองเทานั้น แตตอนนี้ ขอสรุปของที่ประชุม กลับสรางความพึงพอใจใหกับเขาเปนอยางมาก... เพราะเขาสามารถวางมือไดโดยที่ธุรกิจนี้ ก็ ยังดําเนินตอไปได สิ่งสําคัญตัวแรกของความสําเร็จในธุรกิจนี้คือ อสังหาฯ ทีเ่ ราตองเห็น และจากประสบการณ ของชายหนุมนั้น 100 หลัง ได 5 หลัง ที่ประชุมจึงสรุปออกมาวา จะตองเปนสื่อกลาง การ ซื้อ-ขาย อสังหาฯ เพื่อสรางโอกาสใหกับตนเอง ในการไดเห็นสินคาใหไดมากที่สุด วารสาร-เว็บไซด-คอลเซ็นเตอร จึงเกิดขึ้น พรอมทั้งเกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องตางๆ เชน -รับบริหาร อสังหาฯ ใหเชาทุกชนิด โดยหัก 20% จากคาเชา -บริการใหขอมูล อสังหาฯ ใหเชาทุกชนิด ดวยสื่อ ทั้ง 3 -บริการฝากซื้อ-ฝากขาย อสังหาฯ ทุกชนิด -ฯ ชายหนุมมอบทุนทั้งหมดที่เขาทําไดจากอสังหาฯ

ที่ผานมา

เปนเงินลงทุนกับโปรเจ็กนี้...

จากนั้น เขาก็มุงสูเรื่องที่อยากจะทํา หลังจากคิดทบทวนคําพูดของเศรษฐีเมื่อคืน...

………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 9 ...เปนเศรษฐีในชัว่ ขามคืน... ชายหนุมนําตัวเองเขาสูส งั คมของผูประกอบการตางๆ ไมวาจะเปน หอการคา สมาคม ชมรม ฯ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 100


จุดประสงคของเขาก็คือ เพือ่ ไดพบกับผูประกอบการที่กําลังเจอวิกฤติ แนนอน... เขามีเวลาเหลือแค 4 เดือน เพื่อโอกาสสุดทายในการจะรวยทีส่ ุด... ถึงแมเขาจะยังมองไมเห็นหนทางเลย แตเขาก็ไมยอ ทอสักนิด ไมเคยคิดที่จะถอดใจ ยังคง มุงมั่น แนวแน หาโอกาสตอไป... วันเวลาก็ยิ่งผานไป... แตเขาก็ยังไมเห็นโอกาสเหมาะๆ ถึงแมจะมีผูประกอบการที่เจอวิกฤต หลายๆ กิจการก็ตาม เขาไดใหคําแนะนํา ตามวิสัยทรรศน ที่เขามองเห็น เพื่อแกปญหาใหกับ ผูป  ระกอบการเหลานั้น สิ่งที่เขาใหไป... ก็สงผลใหเขามีผูคนนับหนาถือตามากขึ้นเรือ่ ยๆ จากการที่เขาไดพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจหลายๆ คน เขามองเห็นทัศนคติของคนประสบความสําเร็จกับคนที่ลมเหลว อยางหนึ่งเลยก็คือ ทัศนคติตอปญหาที่พบเจอหรือปญหาตางๆ ที่จะเจอในการทํางาน "เคยมีคนถามผมวา... ผมไมเจอปญหาอุปสรรคในการทํางานบางเลยหรือ เพราะดูเหมือนวาผมทําธุรกิจตัวไหน มันก็ชางายดายซะเหลือเกิน" ชายหนุมเอยขึ้นกับเศรษฐี และพูดตอวา ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 101


"ผมนิ่งคิดอยูตั้งนาน ก็ไมเห็นวาตัวเองจะเจอปญหาเรื่องไหนหนักหนาสาหัสซักตัว แตพอไดพูดคุยกับนักธุรกิจที่ลมเหลว ปญหาตางๆ ที่เขายกมาพูดคุย มันเปนปญหาที่ผมก็ เจอมาเหมือนๆ กัน สําหรับพวกเขา มันเปนปญหาที่ใหญและเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ แตสําหรับผม เรื่องเหลานั้น ไมเคยเขามาอยูในสมองของผมเลย เพราะผมมองวามันเปนเรื่องเล็กนอย ยังไงก็ตองเจอ เจอแลวก็แกไข แกไขเสร็จก็ไปเจออัน ใหมอีก แลวก็แกไขตอไป มันเปนเรื่องที่จะตองเกิดควบคูกับการดําเนินธุรกิจอยูแลว" เศรษฐียังคงนั่งฟงเงียบๆไมแสดงความคิดเห็นอะไร ชายหนุมยังคงพูดตอไปอีก "เชนเดียวกับนักธุรกิจสวนใหญที่ประสบความสําเร็จ

เขาไมไดมองเห็นเรือ่ งเหลานั้นเปน

ปญหาเลย" "ถูกตอง ความคิดจึงมีผลโดยตรงตอคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ไมประสบความสําเร็จ คิดเชนไรก็จะเปนเชนนั้น" เศรษฐีสนับสนุนความคิดของชายหนุม และพูดตอวา "และหากอยากประสบความสําเร็จ ตองเอาตัวเองเขาไปอยูในกลุมประสบความสําเร็จ เพราะ เขาจะพูดถึงแตเรื่องที่จะทําใหสําเร็จ และหากอยากประสบความลมเหลว ก็เอาตัวเองเขาไปอยูในกลุมคนลมเหลว เพราะเขาจะพูด ถึงแตหนทางที่ทําใหลมเหลว

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 102


คนเรา มักจะมีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และความสําเร็จ ไมตางไปจากกลุมเพือ่ นฝูงที่เรา คบเทาไรหรอก" ################################### "นีคือคุณเอก เจาของไอศกรีมชื่อดังครับ" เพื่อนนักธุรกิจคนหนึ่ง แนะนําใหชายหนุมไดรูจักเพื่อนใหม "คุณเอก เขากําลังเผชิญกับวิกฤตธุรกิจอยางหนัก ผมคิดวา คุณอาจจะใหคําชี้แนะกับเขาได เพราะผมเองก็แกปญหาไดจาก คําแนะนําของคุณ" เพื่อนผูแนะนําเพื่อนใหมพูด "สวัสดีครับ และยินดีที่ไดรูจักครับคุณเอก..." ชายหนุมทักทาย "สวัสดีครับทาน ผมไดยินชื่อเสียงของทานจากเพื่อนหลายๆ คน วันนี้ยินดีมากๆ เลย ที่ไดมีโอกาสพบเจอดวยตนเอง" คุณเอก เอยขึ้น "คุณเอกชมเกินไปแลวละครับ.... ผมไมไดมีความสามารถอะไรขนาดนั้นเลย เพื่อนๆ เขาใหเกียรติพูดถึงผม ผมก็ดีใจมากครับ แตผม ไมไดเกงอยางที่เขาพูดกัน จริงๆ นะครับ"

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 103


ชายหนุมตอบกลับ การสนทนาดําเนินตอไป จนเขาสูเรื่อง วิกฤตทางธุรกิจไอศกรีม ของคุณเอก "ธุรกิจของผม มีหุนสวนทั้งหมด 3 คน สัดสวนการถือหุน 40:30:30 ผมถือ 40 ครับ" เอกเริ่มเลาเรือ่ งธุรกิจไอศกรีมของเขาใหชายหนุมฟง "ปญหาที่เกิดตอนนี้คือ หุนสวนทะเลาะกัน และทั้ง 2 คน ยืนยันคําเดียววา จะถอนหุน และแบงทรัพยสินกัน" เอกยังคงเลาตอ "สาเหตุที่ทะเลาะกันก็เพราะ พี่ไก เขาลงมาลวงลูกการบริหารงานของผม ผมเปนกรรมการผูจัดการ ความคิดของผมคือ หุนสวนมีหนาที่คุมนโยบาย สวนผมบริหารบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย หากผมไมสามารถทําใหเปนไปตามนโยบายไมได คอยมาลงลึกถึงจะถูก แตพี่ไกกลับเขาไปตามแผนกตางๆ และสั่งการโนน-นี่ ตามอําเภอใจ ทําใหผมบริหารงานยาก พี่ไกใหเหตุผลวา เปนเจาของบริษัทเหมือนกัน ยอมมีสิทธิสั่งงาน ผมพยายามอธิบายเทาไรก็ไมฟง คงกลัวพนักงานไมรูวาตัวเองเปนเจาของ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 104


เลยอยากแสดงบารมีบาง" เอกหยุดเวนชวงการพูด หลังจากรายยาวมาแลว สวนชายหนุมก็นั่งฟงอยางตั้งใจและวิเคราะหตาม "เมื่อพี่ไกไมพอใจผม ก็เลยไปใสไครผมใหพี่หญิง หุนสวนอีกคน เขาคงจะเผาผมหลายเรือ่ งมาก จนพี่หญิงคลอยไปตามเขา และก็มาถึงจุดแตกหัก คือ ปดกิจการเพือ่ แบงทรัพยสิน หรือไม ผมก็ตองซื้อหุนของพวกเขาทั้งหมด ผมไมมีเงินซื้อหุนของพวกเขาไดหรอกครับ ไอหุนที่ลงไปนั้น ผมก็ยังเปนหนี้อยูเลย" เอกพูดพรอมกับทําสีหนากังวลใจ "คุณเอก อยากใหผมชวยเรื่องอะไรครับ" ชายหนุมถามขึ้น "ผมไมอยากปดบริษัทครับ เพราะธุรกิจกําลังดําเนินไปไดดวยดี รานไอศกรีม กําลังขยายสาขาไปยังหางตางๆ" พูดจบ เอกก็นําเอกสารตางๆ ใหชายหนุมดู การพูดคุยซักถามเปนไปอยูสักพัก ชายหนุมเองก็มองเห็นโอกาสการขยายตัวของธุรกิจไอศกรีมของเอก... ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 105


วาจะดําเนินไปไดสวยแนๆ "ทานสนใจรวมลงทุนกับธุรกิจของผมไหมละครับ" เอกถามขึ้น ชายหนุมไดฟงคําถาม ก็นิ่งคิดสักพักกอนจะตอบออกไปวา... "ผมคงตองหารือกับที่ปรึกษากอนนะครับ แลวผมจะใหคําตอบอีกที" สามวันผานไป.... หลังจากการประชุมหารือของที่ปรึกษา ก็ไดขอสรุปวา ธุรกิจมีอนาคต สูกับตลาดไดสบายๆ และยังสามารถขยายสาขาออกไปสูต  างประเทศไดดวย เพราะความโดดเดนของรสชาติ และอีกหลายๆ เรื่อง เหมาะที่จะรวมลงทุนดวยเปนอยางยิ่ง สวนเรื่องเงินลงทุน ที่ปรึกษาสรุปกันวา ตองเขียนแผนธุรกิจใหม พรอมกับเสริมเรือ่ งการนําธุรกิจเขาตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการขยายธุรกิจออกสูตางประเทศ นาจะทําใหธนาคารสนใจที่จะปลอยเงินกูในโครงการนี้ ดวยความสามารถของที่ปรึกษา ทําใหการปลอยกูของธนาคารรวดเร็วกวาขั้นตอนการปลอยกูแบบปกติมาก... ทําใหชายหนุมไดรวมลงทุนกับธุรกิจไอศกรีมของเอก ถึงแมชายหนุมจะถือหุนใหญ แตชายหนุมก็ใหเอกบริหารเหมือนเดิม ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 106


เนื่องจากเอกมีประสบการณและชํานาญการเรือ่ งนี้เปนอยางดีอยูแลว ชายหนุมเพียงแตสงที่ปรึกษาเขาไปดูแลเรือ่ งนโยบายบริษัทเทานั้น นอกจากธุรกิจไอศกรีมของเอกแลว การเอาตัวเองเขาไปใน ชมรมและสมาคมตางๆ ของนักธุรกิจ ทําใหชายหนุมไดโอกาสดีๆ มาถึง 7 ธุรกิจ ทุกธุรกิจ ชายหนุมเนนในเรื่องที่จะเขาเงื่อนไขในการที่จะนําเขาตลาดหลักทรัพยเปนหลัก... นั่นคือ หากรวมลงทุนแลว ตองเขาตลาดหลักทรัพยได รวมทั้งเปนตลาดที่มีอนาคต... "นอกจากเธอเองที่เจอวิกฤต... ก็ยังมีคนอีกมากมายที่กําลังเจอวิกฤตเชนกัน... ธุรกิจดีๆ หลายๆ ตัว ตองปดกิจการลง เพราะผูบริหารไมสามารถแกไขวิกฤตนั้นได..." "มันนาเสียดายธุรกิจดีๆ เหลานั้นเหลือเกิน... หากเธอเขาไปเจอธุรกิจเหลานั้นไดถูกจังหวะ โอกาสก็จะเปนของเธอ...." ชายหนุมนึกถึงคําพูดของเศรษฐีไมเทาทองคํา ชายหนุมนึกถึงชวงแรกๆ ที่เขาบากบัน ่ ทําธุรกิจ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 107


มันชางยากเสียเหลือเกิน แมแตเรื่องจะหาเงินมาลงทุน แตทุกวันนี้ เขามีความสามารถเรื่องการบริหารเงินลงทุน ทําใหเขาเจอโอกาสดีๆ ทีไ่ มตองไปเริ่มตนตั้งแตตน เขาเพียงแตมองหาธุรกิจที่จะไปตอยอดใหเจอ และเขาเองก็ไมไดเอาเปรียบธุรกิจเหลานั้นดวย หากแตเขาไปชวยใหธุรกิจเหลานั้นผานพนวิกฤตไปได และตอยอดอนาคตของธุรกิจใหเติบโตอีกตางหาก โดยเจาะจงไปที่ธุรกิจที่มีองคประกอบครบตามเงื่อนไขที่จะพลักดันเขาตลาดหลักทรัพย เพราะเพียงขามคืน ก็เปนเศรษฐีอยางทานเศษฐีไมเทาทองคําบอกไวจริงๆ "อืมมมม.... นี่สินะ ที่ใครๆ เขาเรียกวา นักลงทุน" ชายหนุมคิดในใจ และเขาใจที่มาที่ไปของการร่ํารวยของทานเศรษฐีไมเทาทองคํา... นอกจากลงทุนสรางธุรกิจของตนเองแลว ก็เขาไปลงทุนตอยอดในธุรกิจของคนอื่นดวย ทําใหทานเศรษฐี มีธุรกิจมากมายที่ทําเงินให พอไดเงินมาก ก็ทําใหลงทุนในธุรกิจอื่นตอไปไดอีกมาก เงินมันก็ไปตอเงินมาใหเรือ่ ยๆ โดยที่เราเปนผูนั่งควบคุมการทํางานของเงิน "ไมนาเชื่อวาเราจะสามารถมีเงินเปนลูกนอง ทํางานหาเงินใหเรา" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 108


ขณะที่เฝารอธุรกิจใหม เขาสูตลาดหลักทรัพย การเขาสูต  ลาดหลักทรัพยไมใชจะเขาไดเพียงชั่วขามคืน ขบวนการตรวจสอบตางๆ ตองใชเวลา ซึ่งมันก็กินเวลาที่เหลืออยูของหนุมนอยชาวนาใหหมดไปดวย... 4 เดือนสุดทายผานไปอยางรวดเร็ว ชายหนุมไมสามารถที่จะสรางฝนใหเปนจริงขึ้นมาได ไมสามารถที่จะสรางตัวร่าํ รวยที่สุดในเมืองได ภายในเวลา 1 ป... "มีไมกี่คนหรอกนะ ที่ไปถึงฝนที่ตนเองตั้งไว ตามเวลาที่กําหนด" เสียงเศรษฐีไมเทาทองคําเอยขึ้น ทําลายความเงียบสงบ ชายหนุมหันหนาไปตามเสียงนั้น ดวยสีหนาเรียบเฉย "การตั้งเปาหมายไว ก็เพื่อใหตวั เรามีทิศทางที่จะเดินไปหา การกําหนดระยะเวลา หรือเสนตาย ก็เพื่อเรงเราตัวเราเอง การที่เธอกาวขึ้นมายืน ณ จุดนี้ได ก็เพราะเปาหมายที่ยิ่งใหญของเธอนั่นเอง... ถึงแมเวลาที่ตั้งไว มันจะหมดลงไปแลว แตเธอก็เดินมาไดไกลกวาครึ่ง และที่สําคัญ... ถาเธอจะสูตอ เธอก็สามารถไปถึงฝนไดอยางแนนอน" คําพูดของเศรษฐี กระตุนใหชายหนุมคิดตาม แตเขายังพูดอะไรไมออก... "เปาหมาย สลักไวบนแผนหิน... ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 109


...แผนงาน เขียนลงบนผืนทราย" พูดจบ เศรษฐีก็นิ่งเงียบใหชายหนุม ไดคิด "เหตุผลวา ทําไมแผนงาน จึงตองเขียนลงบนผืนทราย ทําไมจึงไมสลักไวบนแผนหินเหมือนเปาหมาย เธอคงเขาใจสินะ" เศรษฐีถามขึ้น "เขาใจครับ เพราะวา... กวาจะไปถึงเปาหมายได เราคงตองเปลี่ยนแปลงวิธีการ เปลี่ยนแปลงแผนงานเรื่อยๆ เมื่อ วิธีนี้ ใชไมได ก็ตองลบทิ้งเพื่อเปลี่ยนเปนอีกวิธี แตทุกวิธี ก็เพื่อมุงสูเปาหมาย ซึ่งสลักไวบนแผนหิน ไมมีวันลบเลือน" ชายหนุมตอบดวยความมั่นใจ "ฉันเขาใจ ทุกอยางที่เธอทําทั้งหมด ก็เพื่อองคหญิง เธอจึงตองทําตัวเอง ใหเขาเงื่อนไขที่พระราชาตั้งไว เพื่อใหไดรับสิทธิ ในการเขารับการคัดเลือก... แตฉันวา ฉันอานอะไรในใจของเธอบางอยางออกนะ" เศรษฐีตั้งขอสงสัย "อะไรหรือครับ" ชายหนุมถามขึ้น "ถึงแมวันนี้ เธอสามารถเขาเงื่อนไขของพระราชา ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 110


ฉันก็คิดวา เธอคงลําบากใจ และตัดสินใจไมถูก วาจะเขารวมคัดเลือกหรือไม" เศรษฐี เอยขึ้น ทําเอาชายหนุมอึ้งไปเหมือนกัน "ทานรูความคิดของผมดวยหรือครับนี่" ชายหนุมถามออกไป "รูสิ... เลือดนักธุรกิจ มันฝงเขาไปในสายเลือดของเธอแลว เธอไมอยากทิ้งเสนทางสูความสําเร็จนี้ เพื่อไปใชชีวิตในอีกแบบ ความทาทายของโลกธุรกิจ มันปลุกเราเธอ กระตุนใหเธอกระชุมกระชวย..." เศรษฐีย้ม ิ ใหชายหนุม "จริงครับ... บางครั้ง ผมยังแอบดีใจเลย ที่ผมทําไมสําเร็จในเวลานี้ และบางครั้ง ผมก็คิดวา ผมไมใชในแบบที่จะเปนนั้น แต แบบที่กําลังเปนอยูนี่แหละ คือตัวผม การอภิเษกสมรสกับองคหญิง ทําใหผมตองเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตไป... ซึ่ง นั่น ไมใชผมแนๆ" ชายหนุมพูดดวยความหนักแนน "แลวองคหญิงละ" เศรษฐีถามขึ้น "ที่ผานมา เหมือนกับผมหลอกตัวเองเรื่ององคหญิง ไมมีโอกาสพูดคุย ไมมีโอกาสไดรูจัก ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 111


เห็นเพียงแครูปลักษณที่แสนจะสวยงามเทานั้น และที่สําคัญ ผมเองนั้น คูควรกับองคหญิงหรือไม" ชายหนุมเปดใจ "ผมคงจะอึดอัดมากเลย หากไดอภิเษก จริงๆ ความรูสึกต่าํ ตอยของตัวเอง มันจะตองหลอกหลอนไปจนวันตายแนๆ ผมคงรับไมไดกับการที่ตวั เอง ไมสามารถเปนผูนําครอบครัวไดอยางสมบูรณ... ผมไมรูจะอธิบายอยางไร.... มันเหมือนกับวา ผมทนไมไดที่จะเปนชายหนุมผูโชคดี เหมือนหนูตกถังขาวสาร อาจจะมีหลายๆ คนอยากจะเปนแบบนั้น... แตผมไม... ผมอยากเปนผูนําครอบครัว ดวยลําแขงของผมเอง" "เธอก็ไมตางอะไรกับฉันหรอก... ในวันที่ฉันเพิ่งจะเริ่มสรางเนื้อสรางตัว ยังเปนพนักงานบริษัทอยู ฉันมีโอกาสไดพบรักกับลูกสาวเจาของบริษัท ใครๆ ก็รูวาเรารักกัน และก็ไมมีใคร ขัดขวางดวย แมแตครอบครัวของเธอ..." เศรษฐีเลาความหลังใหชายหนุมฟง "ฉันยังโชคดีกวาเธอ ที่ไดมีโอกาสคบหากัน ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 112


เราก็รูวา เรารักกัน แต..." "ฉันรับไมไดกับความรูสก ึ ต่ําตอย เมื่อเขาไปอยูในครอบครัวของเขา มันเหมือนกับฉันไมสามารถเปนตัวของตัวเองได ฉันอยากจะเปนผูนําโดยสมบูรณ อยากประสบความสําเร็จดวยลําแขงของตนเอง ฉันจึงเขาใจเธอไงละ" "แลวเธอคนนั้นไปไหนละครับ ทานไมไดแตงงานกันเหรอครับ" ชายหนุมถามขึ้น "ไมไดแตงงานกันหรอก... ฉันขอเวลาสรางตัว 4 ป ใน 4 ปนี้ เราจะเปนอิสระตอกัน เมื่อครบ 4 ปแลว หากเราทั้งคูยังไมมีคนอื่น เราคอยมาสานตอเรื่องความรักของเรา" เศรษฐีเลาถึงความหลังอีกครั้ง "ปที่ 2 เทานั้น เธอก็แตงงานกับลูกชายเศรษฐีคนหนึ่ง ซึ่งตอนนั้น ฉันก็ยังสรางเนื้อสรางตัวไปไมถึงไหน" "แลวทานเสียใจมากไหมครับ" ชายหนุมถามขึ้น "ไมรูสินะ วันแรกที่รูเรือ่ ง ก็เจ็บแปลบๆ บาง แตฉันดีใจที่เธอไดคนที่เหมาะสมกับเธอมากกวา ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 113


เธอคงมีความสุข มากกวาอยูกับฉัน" "แลวนี่เธอจะทําอยางไรตอไปละ..." เศรษฐีถามกลับ "ผมก็จะลุยตอไปครับ เปาหมายของผม ยังเหมือนเดิม คือ รวยที่สด ุ ในเมืองนี้ แตไมใชเพื่อใหไดเขาเงื่อนไขแลวนะครับ แตเพือ่ พิสูจนศักยภาพ ของการเกิดมาเปนคน ๆ หนึ่ง วาจะมีศักยภาพสักแคไหน ในเมื่อคนเหมือนกันทําได ผมก็ตองทําไดเชนกัน" ชายหนุมตอบ ############################# วันเวลาผานไป ธุรกิจของชายหนุมสามารถเขาตลาดหลักทรัพยได ทีละตัวสองตัว ราคาตอหุน เพิ่มขึ้นหลายเทาตัวนัก สรางผลกําไรใหกับชายหนุมเปนอยางมาก ทุกธุรกิจ ถึงแมจะเจอปญหาอุปสรรคก็จริง แตก็สามารถฟนฝาอุปสรรคไปไดดว ยดี และเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีธุรกิจใหมๆ เกิดขึ้นเชนกัน กลับมาขางฝายพระราชาบาง ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 114


พระราชาไดกําหนดการ เรียกชุมนุมองคชายจากเมืองตางๆ เพื่อเขาสูพิธค ี ัดเลือกราชบุตรเขย ในวันที่ทุกอยางพรอมแลว พระราชาก็ทรงใหนําขบวนออกประพาสปา พระราชาทรงพาคณะประพาสปาดวยความเกษมสําราญ จนเมื่อถึงที่เหมาะๆ แหงหนึ่ง พระราชาทรงใหหยุดขบวน "เราจะหยุดพักกันที่นี่" พระราชาตรัสขึ้น เหลาผูต  ิดตามทั้งหลาย ตางก็จัดแจงทุกอยางใหเขาที่เขาทาง หลังจากทุกอยางเขาที่เขาทางเรียบรอยแลว พระราชาทรงขึ้นประทับยังพระที่นั่ง องคชายจากเมืองตางๆ เรียงรายอยางเปนระเบียบ พรอมทั้งเหลาเสนา-อํามาต ที่รอถวายบังคมอยูแลว ตางพากันกลาวคําถวายบังคมอยางพรอมเพียงกัน เมื่อถวายบังคมเสร็จ องคหญิงก็ทรงประทับนั่งยังพระที่นั่งของพระองค วันนี้ องคหญิงทรงสวยงามสดใสเปนพิเศษกวาทุกวัน เนื่องจากทรงเปนวันสําคัญของพระองค ถึงแมโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตาม แตพระองคก็ทรงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเภณี ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 115


พระองค ไมเคยลิ้มลองความรักเลย เนื่องจากไมเคยมีโอกาสไดคบหากับใคร... และพระองคก็เขาใจดีวา... พระองคตองทรงเลือกคูครองดวยวิธีนี้ วิธีที่สืบทอดกันมาแตโบราณ ใครก็ตาม... ที่ไดรับการคัดเลือกในวันนี้ เขาคนนั้นคือคูครองของพระองค ทันใดนั้นเอง..... "ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาท" ทุกสายตาตางหันมาจับจองที่ทหารเสนารักษผูเดินเขามายังหนาพระที่นงั่ "มีอะไรรึ..." พระราชาทรงถามขึ้น "มีชายคนหนึ่ง จะขอเขาเฝา พะยะคะ" ทหารรายงาน "ใครกันรึ..." พระราชาทรงถาม "เขาใหทูลวา เขาคือชาวนาคนที่พระราชาทรงใหหนูตายกับเขาเพื่อสรางตัว พะยะคะ" ทหารรายงานตอ "ออ... เจาหนุมชาวนาคนนั้นนั่นเอง... ใหเขาเขามาได" พระราชาทรงจําชายหนุมได อึดใจเดียว ทั้งเสนารักษและชายหนุม ก็มาอยูตอหนาพระที่นงั่ แลว ทุกสายตา ตางจับจองมาที่ชายหนุม ซึ่งบัดนี้ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 116


ไมเหลือหลอของคราบชาวนาจนๆ อีกเลย แตกลับอยูในภาพของนักธุรกิจผูสงางาม ดุจดังเทพบุตรจุตติลงมาเกิด องคชายทุกพระองค ตางก็จดจําคูแขงคนสําคัญนี้ไดเปนอยางดีเชนกัน รวมทั้งองคหญิงดวย.... ในพระทัยขององคหญิง เตนแรงอยางบอกไมถูก พระกรของพระองคสั่นขึ้นมาโดยไมทราบสาเหตุ ทรงรอนวูบวาบ ไปทั่วพระวรกาย ไมตองบอก พระองคก็รด ู ีวา พระพักตรของพระองคตองแดงอยางแนนอน... "ถวายบังคมพะยะคะ" ชายหนุมทําการถวายบังคมพระราชา "ทําตัวตามสบายเถอะ..." พระราชาตรัสกับชายหนุม "เปนพระมหากรุณา พะยะคะ" ชายหนุมกลับคืนสูทาปกติ "เปนอยางไรบางละ... หนึ่งปผานไป มันชางรวดเร็วเหลือเกินนะ" พระราชาถามขึ้น "พะยะคะ" ชายหนุมนอมรับคํา ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 117


"แตหมอมฉัน ไมสามารถสรางตัว ใหรวยที่สุดในเมืองไดทันเวลา พะยะคะ" ชายหนุมทูลขึ้น "เรารูแ ลว..." พระราชาตรัสขึ้น "เรารับรูเรื่องราวของเธอ จากเศรษฐีไมเทาทองคํา ตลอดเวลา เพราะเศรษฐีไมเทาทองคํา เปนสหายของเราเอง" พระราชาตรัสตอ ขณะที่ชายหนุมอึ้งไปกับสิ่งที่ไดยินมา "เศรษฐีไมเทาทองคํา บอกกับเราวา... ในไมชานี้ เธอจะตองเปนคนรวยที่สุดในเมืองนี้ อยางแนนอน" พระราชาตรัสอยางชื่นชมชายหนุม "หมอมฉันมาในวันนี้ เพือ่ แจงใหพระองคทรงทราบวา หมอมฉันไมสามารถสรางตัวใหเขาเงือ่ นไขได... เพราะหมอมฉันไมทราบวาพระองคทรงรูเรื่องนี้แลว พะยะคะ" ชายหนุมกราบทูลพระราชา "ไมเปนไรหรอก... ในเมื่อเธอไมสามารถทําตามเงื่อนไขได เธอก็ตองยอมรับวาเธอหมดสิทธิในการเขารับการแขงขันคัดเลือกกับองคชายอื่นๆ" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 118


พระราชาตรัสออกมา "แตเธอก็สามารถอยูรวมชมการคัดเลือกนี้ได เราอนุญาต" "เปนพระมหากรุณาแกหมอมฉันอยางเหลือลน พะยะคะ" ชายหนุมกมลงถวายบังคม องคหญิงไดยินการสนทนามาโดยตลอด เมื่อถึงตรงนี้ พระหฤทัยของพระองค เจ็บแปลบขึน ้ มา เหมือนถูกทิ้มแทงดวยสิ่งของแหลมคม พระองคทรงกลั้นพระอัสสุชล ที่อยูๆ ก็เออลนขึ้นมาโดยไมทราบสาเหตุ ไมใหหลั่งออกมา "ทําไมเราจึงรูสึกเจ็บแปลบแบบนี้ดวยนะ" องคหญิงทรงดําริอยูในพระทัย "เราไมเคยมีความรูสึกแบบนี้มากอนเลย ครั้งแรกที่ไดเจอเขา เราก็รูสึกอีกแบบ อยางมีความสุข พอไดรูวา เขาไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เรากลับรูสึกในอีกแบบ อยางมีความทุกข" "ทําอยางไรไดละ... เราตองทําตามประเพณี ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 119


ถาใหเราเลือกคูครองเองได เราคงเลือก เขาคนนี้อยางแนนอน" องคหญิงทรงพยายามซอนความรูสึกเหลานี้ไวในพระหฤทัย "เอาละ.... ณ เวลานี้ เราจะไดทําการคัดเลือกราชบุตรเขย" พระราชาทรงประกาศใหทุกคนไดทราบ "เราไดเตรียมวิธีการไวเรียบรอยแลว ใครที่สามารถเอาชนะในขอคัดเลือกของเราได ผูนั้น จะเปนผูที่ไดอภิเสกกับธิดาของเรา" พระราชายังคงตรัสอยางทรนงคองอาจ "กติกามีอยูง ายมาก..." พระราชาตรัสขึ้น "ใครก็ตาม ที่สามารถทําใหชางของเรา ยกขาขึ้นไดพรอมกันทั้ง สี่ขา คนผูนั้นจะเปนผูชนะการแขงขันนี้" พระราชาบอกเงื่อนไขการแขงขัน พรอมกับคิดในพระทัยวา แมแตควาญชางทุกคน ก็ไมสามารถทําได อํามาตยผูหนึ่ง ที่ทรงคิดเงื่อนไขนี้ใหพระองค กราบทูลวา เขาเคยเปนควาญชางมากอน ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 120


รับรองวา วิธีนี้ ไมมีผูใดทําไดอยางแนนอน ควาญชางทําไดอยางเกงที่สุดก็ ยกเพียง สามขา เทานั้น ขนาดยก สามขา ก็ยังหาผูที่จะฝกชางไดยากยิ่งนัก...

………………………………………………………………………………………………………………………………………. บทที่ 10 ...ฝนทีเ่ ปนจริง... เจาชายองคแลวองคเลา ตางก็ทยอยกันเขาไปควบคุมชาง เพือ่ ใหยกขาทั้ง 4 ขางใหได... แตก็ ยังไมมีองคชายองคใด ทําไดสําเร็จสักพระองค ชายหนุมนั่งเฝาดูเหตุการณอยูตลอดเวลา ไมไดคาดสายตา ในใจก็รอลุนวา องคชายทานใดนะ จะเปนผูชนะ พรอมกับนึกขําในขอคนหา ราชบุตรเขยของพระองค ไมเขาใจวา เหตุใด พระราชา จึงใชวิธีการนี้ วิธท ี ี่ดูเหมือนงายๆ แต ไมงายเลย อีกอยาง ใครจะไปคาดคิดละวา... การทําชางใหยก 4 ขาได จะกลายเปนราชบุตร เขย เวลาลวงเลยไปหลายชั่วโมง ยังไมมีองคชายองคใด ทําไดสําเร็จ ทุกพระองค ทีท ่ รงยอมแพ กลับมา ตางก็สายพระพักตกันถวนหนา... บางพระองค แมแตจะขึ้นประทับบนคอชาง เพื่อ ทรงบังคับเองก็ยงั ไมกลา... แตก็มีหลายพระองค ที่ทรงขึ้นบังคับชาง เพื่อหวังที่จะเปนผูชนะให ได แตก็ตอ งทรงกลับลงมาดวยความผิดหวังกันทั้งสิ้น และแลว ก็เหลือองคชายอีกเพียงแค 3 องค รวมทั้งองคที่นั่งสงบนิ่ง อยูขางๆ ชายหนุม ดู ทาทางองคชายองคนี้ จะมั่นใจซะเหลือเกินวาพระองค ทรงสามารถทําได พระองคไมวอก แวกเลยแมแตนอย อยางมากก็ทรงพระสลวลเล็กนอย เมื่อมีองคชายบางองค ทรงทําอะไร ขําๆ

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 121


ชายหนุมมององคชายองคนี้ อยางพินิจพิเคราะห รูสึกถูกชะตาดวยเปนพิเศษ... ดูพระองค ทรงเปนคนกระตือลือลน มีแววตามุงมั่น และเด็ดเดี่ยว หากพระองค ทรงเปนนักธุรกิจแลวละ ก็ คงจะประสบความสําเร็จอยางมากมายเลยทีเดียว "ขอประทานอภัย องคชาย" ชายหนุมเอยขึ้น "พระองคทรงรูวิธีบังคับชาง ใหยกสีข่ า ไดใช ไหม พะยะคะ" ชายหนุมถามตอ "ทําไมเธอจึงคิดวาเรารูวธิ ีละ" องคชายถามกลับ "กระหมอมเห็นองคชาย ดูมีความมั่นใจ มากๆ ไมทรงกระวนกระวายใดๆ ใหเห็นพะยะคะ" ชายหนุม กับองคชาย สนทนากันไดไมนานเทาไร องคชาย 2 พระองคที่เหลือ ก็กลับลงมา ดวยความผิดหวัง เพราะไมสามารถบังคับชางได และก็ถึงคิวองคชายองคสุดทาย... คือองค ชายที่สนทนากับชายหนุม เมื่อสักครูน  ี้เอง องคชายลุกขึ้นยืน ดวยทาทางสงางาม พระองคหันมายิ้มใหชายหนุม กอนที่จะเดินออกไปสู ลานกวาง... ที่ลานกวางนั้น มีชางที่จะใชแขงขันยืนอยู ขางๆ ชาง ยังมีควาญชางคอยควบคุม กํากับอยูขางๆ ปองกันชางตื่นกลัวตกใจ ชางที่พระราชา ทรงเลือกมาเปนชางเพือ่ แขงขันนั้น ไดทรงคัดเลือกชางที่เชื่องที่สุดแลว เพื่อความปลอดภัยขององคชายทุกพระองค เมื่อเดินไปถึงชาง องคชายทรงยืนนิ่งๆ ที่ดานหนาชาง ทรงมองเขาไปที่ดวงตาของมัน เหมือน กําลังสงกระแสจิตอะไรบางอยาง สักครู พระองค ก็เดินออมไปทางดานซายของชาง ทรงใชมือ ลูบไลไปตามตัวของมันจนเลยไปถึงดานหลัง... แลวก็ออมไปทางดานขวาของชาง จนเลยไปถึง หัว เหมือนพระองค ทรงสํารวจ หรือทําพิธีอะไรก็มิทราบได ความเงียบสงบปกคลุมสถานที่แหงนี้ไปโดยปริยาย ทุกสายตาตางจับจองไปที่องคชาย เพราะ องคชายมาแปลก ตางจากองคชายองคอื่นๆ ซึ่งตางก็ ขึ้นทรงชางเลย เพือ่ บังคับชางใหไดดั่งใจ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 122


แตองคชายทานนี้ กลับเดินวนไปวนมา รอบๆ ชาง มือก็คลําไปตามลําตัวชางอยูเปนนานสอง นาน สวนสายตากลับมองออกไปบริเวณรอบๆ ขางๆ ชาง เหมือนกําลังทรงใชสมาธิอยาง มาก หรือพระองค ทรงมีเวทยมนตนะ... ทันใดนั้นเอง... องคชายก็พละออกมาจากชาง แลวเดินตรงไปทางดานขางเล็กนอย เมือ่ เดินมา ไดไมกี่กาวพระองคก็ทรงหยุด และกมลงเก็บอะไรบางอยางขึ้นมาจากพื้น... หิน.... มันเปนหินนั่นเอง องคชายทรงหยิบหินกอนใหญเต็มฝามือขึ้นมาถือ 2 กอน... จากนั้นพระองคก็ทรงลุกขึ้นยืน และเดินเขาไปหาชางเชือกนัน ้ ขณะเดินไป พระองคก็จับหิน ฝาดใสกันดวยมือทั้งสองขาง เสียงหินกระทบกันดัง ปก ปก... ทามกลางสายตาที่จดจองไปที่ องคชาย ตางก็พากันสงสัยยิ่งนัก กับการกระทําของพระองค พระองคกําลังจะทําอะไรกันแน นะ... เห็นเดินเคาะหิน วนไปวนมา รอบๆ ตัวชางหรือกําลังใชเวทยมนตเชนเดิม... องคชายเดินออมตัวชาง จนมาหยุดอยูที่ดานทาย แลวพระองคก็ทรงเงื้อหินสองกอนขึ้น และ ทุบหินประกบกันเขาสุดแรง ตรงไขชาง แปรน!!!....... เสียงชางรองดังสนั่นไปทั่ว พรอมกับกระโดดสี่ขาขึ้น ดวยความเจ็บปวดและ ตกใจ .............. คนรอบขางตางอึ้งไปกับเหตุการณนั้น........ ................................................................... สักพัก... เสียงเฮ ก็ดังสนั่นหวั่นไหว เสียปรบมือดังกึกกองไปทั่วปาแหงนี้ ทุกผูคนตางยินดี กับความสําเร็จขององคชาย สรางความสับสนอลมานไปทั่ว เมื่อความดีใจ คอยๆผอนคลาย ลง ผูคนตางก็เริ่มทยอยกลับเขาที่เดิม มีเพียงองคชายองคเดียวเทานั้น ที่ยังคงยืนสงางามอยู ทามกลางสายตาของทุกคน ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 123


หลังจากเสียงตางๆ ไดเงียบลง พระราชาทรงประกาศวา... "อีก 3 เดือนขางหนา เราจะจัดงาน อภิเสกสมรส ใหองคชายทานนี้ กับพระราชธิดาของเรา" สิ้นเสียงพระราชา เสียงเฮดวยความ ดีใจก็ดังกระหึ่มขึ้น... ที่บานเศรษฐีไมเทาทองคํา... เศรษฐีกําลังนั่งอยูกับชายหนุมที่โตะรับแขก "ฝมือเธอใชไหม พอหนุม" เศรษฐีเอยขึ้น "เรื่องอะไรครับทาน" "ก็เรื่องที่องคชายผูชนะการแขงขันนั่นไง ฉันเห็นเหตุการณทุกอยาง ที่เธอแนะนําองคชาย" ชายหนุมยังคงนั่งนิ่งๆ... "แตฉันพอจะเขาใจเธอนะ วาทําไมจึงทําเชนนั้น" "ครับ... ผมบอกวิธีใหกับองคชายไปเอง เพราะผมอยากใหเรื่องนี้มันจบๆ ลงไป ไมอยางนั้น การอภิเษก เลื่อนออกไปเปนปหนา มันก็จะมาคอยหลอกหลอนจิตใจของผม หากผมยังมี โอกาสอยู" "ผมไดไตรตรองดูเปนอยางดีแลว ทามกลางระหวางที่องคชายแตละพระองค เขาไปแขงขัน จิตใจผมก็ครุนคิด หากผมไดอภิเษก... ผมก็ตอ งทิ้งโลกของธุรกิจไป เพราะผมคิดวา มันไม สงางามเลย หากพระราชา จะเปดทําธุรกิจโนน นี่ มากมาย โลกของธุรกิจ มันหมิ่นเหมกับคํา วา จริยธรรม" "สิ่งที่เราทําถูกตอง ในบางครั้ง ในสายตาของบางคน กลับคิดวา เราเอาเปรียบ ดังนั้น หาก พระราชา ทําธุรกิจไปดวย คําครหาตางๆ ยอมมีมากมายอยางแนนอน" "ผมถามใจตัวเองอยูตลอดเวลาวา ระหวางอยูในโลกธุรกิจ กับ โลกของพระราชา ที่ไหน ที่ ผมจะมีความสุขที่สุด... คําตอบที่ผมไดรับคือ... โลกของธุรกิจ มันมีความทาทาย มันมีอะไร ใหไดคนหา มันมีอะไรตางๆ ใหไดทดสอบความสามารถ มันมีรสชาติตางๆ ที่ผมตองการ" ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 124


"ผมคิดวาโลกของพระราชา นาจะเหมาะสมกับเหลาองคชายจากเมืองตางๆ มากกวา เพราะ พวกพระองค ทรงเขาใจและลึกซึ้ง กับโลกของเหลาพระองคเปนอยางดี ...สวนผมเอง ก็ หลงใหลเสนหแหงโลกธุรกิจ มันเปนเหมือนลมหายใจเขาออกของผม ถึงแมวันนี้ ผมจะ ลมละลาย มันก็คงจะไมแตกตางจากวันแรก วันที่ผมเขาเมืองมาดวยตัวเปลาๆ กับหนูตายอีก 1 ตัว ดังนั้น ผมก็พรอมที่จะลุกขึ้นสูใหม" เศรษฐีไมเทาทองคํา มองเห็นแววตามุงมั่นของชายหนุม มันมีประกายแวววาวเหมือนกับเพชร เม็ดงามกระทบแสง ทาทางที่กระตืดรือรนของเขาอีกอยาง ชางไมตางอะไรกับเศรษฐีในยาม หนุมเลย เศรษฐีไมเทาทองคํา แอบมั่นใจอยูลึกๆ วา เพียงไมกี่ปหรอก ชายหนุมคนนี้ จะ ทยานขึ้นมาอยูแถวหนาของโลกธุรกิจ อีก 1 ปผานไป.... ชายหนุมก็ผงาดขึ้นมาอยูแถวหนาอยางที่ เศรษฐีไมเทาทองคําคิดไว ธุรกิจทุกตัวของเขา ขึ้นมาเปนผูนําอันดับหนึ่ง ทิ้งหางคูแขงออกไปเรือ่ ยๆ ทั้งยังมีธุรกิจใหมๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย "นาแปลกใจนะครับ ทาน" ชายหนุมเอยขึ้นกับเศรษฐีไมเทาทองคํา "เรื่องอะไรเหรอ" เศรษฐีถาม "ก็...

ผูค  นมากมายพยายามคนหาเคล็ดลับ

เพื่อจะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่เขาทํา

พยายามหาหนทางที่ยุงยากซับซอน ดวยหวังวา นั่นคือหนทางที่ถูกตอง นั่นคือเคล็ดลับที่ ยิ่งใหญ" "ทั้งๆ ที่ ความจริงแลว... การจะประสบความสําเร็จ ใชแคเรื่องงายๆ ไมไดมีเคล็ดลับอะไร ซับซอนเลย"

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 125


"ขอเพียงมีเปาหมายที่ยิ่งใหญ บวกกับหัวใจทีม่ ุงมั่น... เรื่องอื่นๆ ก็จะพัฒนาขึ้นมาตาม สัญชาตญาณของมนุษย" "มันไมไดตางอะไรกับคนที่อยากจะกินมะพราวน้าํ หอม แลวพยายามผาออกมากินดวยตนเอง ครั้งแรกๆ ถึงแมจะผาออกมาไดสําเร็จ และมะพราวก็อาจจะเละตุมเปะไปเลยก็ได แตหากผา บอยๆ ยอมเกิดความชํานาญ สุดทาย ก็ไมตางจากแมคามืออาชีพ" "แตคนสวนใหญ ก็ลงมือผามะพราวเพียงไมนาน แลวก็ถอดใจ กอนที่จะผาไดจนสําเร็จ และ ก็บอกกับตัวเองวา ฉันคงทําไมไดหรอก ทุกอยางก็จะหยุดลง" เศรษฐีไมเทาทองคําเอยขึ้น บาง สองสายตาของมหาเศรษฐีทั้งคูประสานกัน พรอมกับรอยยิ้มใหกันและกัน "เราคงไมสามารถชวยคนที่ขาดความมุงมั่น ใหเขาไปถึงเปาหมายของเขาไดหรอก เพราะเขา ตองเดินบนเสนทางของเขาเอง ตัดสินใจกาวแตละกาวดวยตัวของเขาเอง ตัดสินใจเลี้ยวซาย และเลี้ยวขวาดวยตัวของเขาเอง" "ใชครับ... เราก็คงทําไดแคใหแนวคิดกวางๆ เพือ่ ใหเขานําไปปรับใชใหเหมาะสมกับเสนทางเดิน ของเขา ใหเหมาะสมกับความเปนตัวตนของเขา" "ผมนึกถึงวันแรกที่ผมไดพบทาน แลวก็อดที่จะขําไมได" ชายหนุม ยิ้มออกมา "ทําไมหรือ" "ก็วันนั้น ผมตั้งใจไววา ผมจะทําตามที่ทานบอกทุกอยาง ประมาณวา เหมือนกับทานตอง เขียนบทละครใหกับผม.... แลวผมก็จะเลนตามบทละครนั้น"

ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 126


"ไมวาทานจะใหเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา ผมก็จะทําตามโดยไมบิดพลิ้ว เพื่อที่ผมจะไดประสบ ความสําเร็จเหมือนกับทาน ประมาณวา ผมจะเลียนแบบเสนทางสูความสําเร็จของทาน" "ฮา ฮา ฮา... อยาแปลกใจไปเลยพอหนุม ยังมีคนอีกมากมาย ที่คิดแบบนั้น แลวสักวัน เขาก็ จะเขาใจเอง... เหมือนที่เธอเขาใจอยูตอนนี้ไง" สองเศรษฐีผูยิ่งใหญ ตางมีเรื่องราวมากมาย มาเลาสูกันฟงไดเรื่อยๆ เพราะเขาทั้งสอง คือผูที่ ผามะพราวน้ําหอมไดอยางชํานาญแลว อยากจะกินเมื่อไรก็ผากินไดเมื่อนั้น อยางงายดาย พรอมกับตั้งใจกันวา จะสงเสริมใครก็ตาม ที่อยากจะผามะพราวน้ําหอมกินเองใหเปน... แลวในวันขางหนา... เราก็จะมีเศรษฐีใหม เขามารวมวงสังสรรคกับเรา จากการชวยเหลือของ พวกเรา คนแลวคนเลา...

จบบริบูรณ ถาคุณใชไอแพดมินิเชิญไดที่ >>> www.iPadminiBoard.com

หนา 127

Goldernwand  

ชาวนากับเศรษฐีไม้เท้าทองคํา